Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE JUNY DE 2014

A les 11 hores del dia 13 de juny de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi els doctors Jaume Carot Giner, David Pons Florit, Antoni Amengual Colom, Maria Tugores Ques i Jaume Sureda Negre.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Ricardo Alberich Martí i el doctor Josep Servera Baño, assistents amb veu i sense vot.

El Rector, abans de començar formalment la reunió del Consell de Govern, dóna la paraula als senyors Gabriel Bibiloni, estudiant del grau d’Història (de primer), i Miquel Aguiló, estudiant del grau de Filosofia (de quart), en representació del grup d’estudiants que s’estan manifestant en contra de la decisió d’avançar els exàmens de recuperació de setembre al mes de juliol, perquè s’adrecin als membres del Consell de Govern. El senyor Gabriel Bibiloni llegeix un manifest, que s’adjunta com a annex (annex 3).

També intervé el senyor Juan Ramón Pons Bibiloni per comentar la reunió que va tenir amb aquest grup d’alumnes.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2014.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Economia de l'Empresa, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

A continuació explica la proposta de contractació de professorat per a la realització del Màster en Formació de Professorat, any acadèmic 2014-15, a Palma i a Menorca i Eivissa aprovada pel Consell de Direcció. El Consell de Direcció va acordar adscriure aquestes places de professors associats al Centre d’Estudis de Postgrau (s’inclou documentació com a annex 5).

Tot seguit, el Rector obre un torn de paraules. Intervé en primer lloc el doctor Nicolau Dols Salas per comentar que la proposta de contractació de professorat per a la realització del Màster en Formació de Professorat suposa un canvi estructural i que resultaria necessari obrir un debat sobre la seva adscripció als departaments o al Centre d’Estudis de Postgrau. Li contesta el vicerector de Professorat, que recalca que la proposta presentada soluciona la situació actual, ja que el professorat extern que impartia classes al Màster ho feia sense cap vincle amb la Universitat.

A continuació el doctor Pere M. Deyà Serra demana si hi ha hagut algun professor no adscrit a un departament. El vicerector de Professorat li contesta que sí; que un professor contractat doctor va estar adscrit a l’IFISC.

El doctor Lluís Ballester Brage demana si aquesta proposta de contractació de professorat per a la realització del Màster en Formació de Professorat podria afectar els indicadors de qualitat del màster. Li respon el vicerector de Professorat.

El doctor Climent Ramis Noguera fa unes reflexions sobre aquesta proposta i comenta que troba que hi ha certa dispersió en determinades matèries. Li respon el vicerector de Professorat.

El doctor Nicolau Dols Salas demana si aquesta adscripció implicarà la necessitat de modificar el Reglament acadèmic. Demana qui ha de nomenar el tribunal que revisarà les notes dels alumnes davant els recursos que aquests puguin presentar. Després de comprovar el Reglament acadèmic, el vicerector de Professorat comenta que correspon al director del Màster nomenar aquest tribunal.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades. L’ha que s’ha exposat al primer paràgraf (modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Economia de l'Empresa, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia i Didàctiques Específiques) s’aprova per unanimitat.

Tot seguit, es procedeix a la votació de la proposta de contractació de professorat per a la realització del Màster en Formació de Professorat, any acadèmic 2014-15, a Palma i a Menorca i Eivissa, en la qual sis membres del Consell de Govern s’abstenen. El Secretari General demana expressament si algú vol que consti en acta la seva abstenció i el doctor Nicolau Dols Salas ho demana. S’aprova la proposta per la resta de membres del Consell de Govern.

Punt 3: Estudis propis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica breument les característiques de les titulacions presentades. En relació amb el Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS), fa notar que hi ha una incoherència entre el tercer paràgraf del punt 2 (A qui s’adreça?) i el punt 4.1 (Altres títols propis que es poden obtenir), que se soluciona suprimint aquest paràgraf del punt 2. Per tant, el que es presenta a consideració del Consell de Govern és el Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS) tal com apareix a la documentació, però suprimint el paràgraf següent: «Sens perjudici del que acabam de dir, podran fer el curs les persones sense les titulacions esmentades. En aquest cas, els expediran un certificat d’assistència i/o aprofitament, sense que en cap cas la seva participació doni lloc a altres titulacions de la UIB.»

La relació de propostes presentades és la següent:

1.    Curs d'Actualització Universitària: Com es poden dirigir i motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

1.1.   Diploma Universitari: Com es poden dirigir i motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
1.2.   Diploma: Com es poden dirigir i motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

2.    Curs d'Actualització Universitària en l’Evitació del Plagi Acadèmic a l’Etapa de Secundària i Batxillerat: l’Alfabetització Informacional de l’Alumnat com a Estratègia d’Intervenció a l’Aula. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

3.    Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

3.1.   Diploma Universitari de Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
3.2.   Diploma de Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

4.    Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional. Títol propi de la UIB (240 ECTS)

4.1.   Diploma de Direcció Hotelera Internacional. Títol propi de la UIB (240 ECTS)

5.    Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

5.1.   Diploma Universitari de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS)
5.2.   Diploma de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

6.    Expert Universitari en Gestió de la Innovació Empresarial - Promotors Tecnològics de les Illes Balears. Títol propi de la UIB (26 ECTS)

6.1.   Diploma Universitari de Gestió de la Innovació Empresarial - Promotors Tecnològics de les Illes Balears. Títol propi de la UIB (26 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 6).

Punt 4: Problemàtica sobre l’expedició de títols oficials

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que després de recordar que al passat Consell de Govern de 18 de març de 2014 es va exposar el problema que suposava expedir un títol en què la data de publicació del caràcter oficial del grau o del màster al BOE és posterior a la data de finalització del estudis, comenta que es va enviar un escrit al director general de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports en el qual s’exposava que la Universitat de les Illes Balears, per donar solució a aquesta situació (situació que no és exclusiva d’aquesta universitat), tenia previst incloure una diligència a l’anvers del títol, a l’angle inferior dret, del tenor següent: «Aquesta titulació fou verificada pel Consell d’Universitats en data XX/XX/XXXX.»

Es comenta que no s’ha rebut resposta per escrit, però que des del Ministeri (sempre de paraula) i des de la CRUE no es veuria «amb mals ulls» aquesta solució, ja que podria afectar, com recalca el Rector, uns quatre-cents títols d’arreu de l’Estat i serviria per donar una sortida raonada a aquest problema.

El Secretari General comenta que des del Servei d’Alumnes i la Secretaria General es planteja la possibilitat que aquesta diligència no només reculli la data de verificació del títol pel Consell d’Universitats, sinó també la data de publicació al BOIB de l’autorització de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la impartició del títol com a títol oficial.

Tot seguit intervenen el Rector i el senyor Luis Fco. Piña Saiz en la mateixa línia.

Exposada la problemàtica, el Secretari General planteja al Consell de Govern la possibilitat que autoritzi el Rector a signar els títols que estan en la situació descrita, on s’incorpori una diligència en què s’especifiqui tant la data d’aprovació del títol pel Consell d’Universitats com la data de publicació al BOIB de l’autorització de la nostra comunitat autònoma per a la implantació i la impartició del títol com a títol oficial. Aquesta diligència s’incorporaria al títol en la forma establerta a la disposició reguladora de l’expedició de títols oficials.

El Rector dóna la paraula als doctors Climent Ramis Noguera i Pere M. Deyà Serra, que l’han sol·licitada, els quals fan unes quantes reflexions sobre la qüestió.

El Rector sotmet a votació l’autorització sol·licitada, que es concedeix per unanimitat.

Punt 5: Elecció de representant dels professors a la Comissió Electoral

El Rector comenta que, finalitzat el mandat del doctor Pere M. Deyà Serra com a membre de la Comissió Electoral, s’ha de procedir a elegir un representant del professorat a la Comissió Electoral. El Consell de Govern, en virtut del que preveu l’article 88 dels Estatuts de la Universitat, acorda per unanimitat que el doctor Pere M. Deyà Serra renovi el seu mandant en representació dels professors a la Comissió Electoral (annex 7).

Punt 6: Elecció de representants dels professors al Consell de l’ICE

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que comenta que a la documentació presentada com a proposta d’elecció/renovació dels representants dels professors al Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació, s’han detectat dues errades i una omissió: a) la composició del Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació seria determinada per l’article 4 del Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació i no pel Reglament de l’Institut de Ciències de la Salut, com s’esmenta al document presentat; b) la doctora Maria Tugores Ques, que es proposa com a representant de l’àrea de Ciències Socials i Jurídiques, formaria part del Departament d’Economia Aplicada i no del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, com s’esmenta al document presentat; c) faltaria proposar el representant de l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura, i per això mateix es proposa com a representant d’aquesta àrea el seu representant actual, doctor Antonio Fernández Coca, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Així mateix, la vicerectora d’Ordenació Acadèmica comenta que no es proposa la doctora M. Lluïsa Mir Pozo (del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació) per renovar-la com a representant de l’àrea de Ciències Socials i Jurídiques, ja que està a punt de jubilar-se.

Per tant, la proposta és la següent:

— Àrea d’Arts i Humanitats: doctora Joana Salazar Noguera (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica).
— Àrea de Ciències: doctor Guillem Ramon Pérez de Rada (Departament de Biologia).
— Àrea de Ciències de la Salut: doctor Miquel Bennàsar Veny (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
Àrea de Ciències Socials i Jurídiques: doctora Maria Tugores Ques (Departament d’Economia Aplicada).
Àrea d’Enginyeria i Arquitectura: doctor Antonio Fernández Coca (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que, atesa la connexió que hi ha entre el Comitè d'Ètica de la Recerca (CER) i el Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI), presenta la proposta d’ambdós comitès conjuntament. En primer lloc, el Secretari General explica l’abast i el significat de la proposta de creació del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears i detalla que té com a finalitat donar suport als investigadors la tasca científica dels quals impliqui investigació amb dades procedents d'éssers humans. Seguidament, el Secretari General explica l’abast i el significat de la proposta de creació del Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI) de la Universitat de les Illes Balears i detalla que té la finalitat de regular l’experimentació amb mostres humanes i de visar les activitats vinculades a la docència que impliquin la participació de persones com a subjectes passius als efectes d’obtenir-ne mostres biològiques o que suposin procediments invasius per al seu cos. El Secretari General destaca que el CERBI no podrà avaluar projectes d’investigació ni assaigs clínics mentre no hagi obtingut l’acreditació pertinent de la Conselleria de Salut; mentrestant, només es podran reunir per avaluar projectes docents.

El Rector sotmet a votació les dues propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annexos 9 i 10).

Punt 8: Elecció dels membres del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)

El Rector dóna la paraula al Secretari General, el qual presenta una proposta de membres per al Comitè d'Ètica de la Recerca (CER):

– El doctor Antoni Miralles Socias, del Departament de Biologia, proposat com a president.
– La doctora Ana María Proenza Arenas, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
– El doctor Javier Pérez Pareja, del Departament de Psicologia.
– La doctora Concepció Zaforteza Lallemand, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
– El doctor Miquel Beltran Munar, del Departament de Filosofia i Treball Social.
– El doctor Daniel Adrover Roig, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
– El doctor Pedro Grimalt Servera, en la seva condició de jurista, del Departament de Dret Privat.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la creació del Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI)

El Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI) de la Universitat de les Illes Balears s’aprova per unanimitat, juntament amb el Comitè d'Ètica de la Recerca (CER), al punt 7 de l’ordre del dia.

Punt 10: Elecció dels membres del Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI)

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que presenta una proposta de membres per al Comitè Ètic de Recerca Biosanitària (CERBI):

   La doctora Cori Ramon Juanpere, del Departament de Biologia, com a presidenta.
   El doctor Antoni Pons Biescas, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
   El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
   La doctora Cristina Gil Membrado, en la seva condició de jurista, del Departament de Dret Privat.
   La doctora Margalida Gili Pascual, del Departament de Psicologia.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Tot seguit, el Rector dóna la paraula al doctor Rafel Crespí Cladera, que recorda que es va comentar que abans de presentar propostes de persones a comissions, per part del Consell de Direcció, es consultaria els departaments. Comenta també la necessitat de donar publicitat a les propostes abans de la reunió del Consell de Govern. Li contesta el Rector: diu que s’ha parlat amb els directors dels departaments més implicats, però que sí que s’intentarà donar publicitat a les propostes abans de la reunió del Consell de Govern.

Punt 11: Creació de l’empresa de base tecnològica Conceptio, SL

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica la proposta de creació de l’empresa de base tecnològica Conceptio, SL, i indica que els membres del Consell de Govern han tingut a la seva disposició la documentació corresponent (annex 11).

Intervé el doctor Climent Ramis Noguera, el qual fa una pregunta sobre el valor de les participacions que es detallen al punt 2 (Creació de la companyia) del conveni marc de col·laboració presentat per a la seva aprovació. Li contesta el vicerector d’Innovació i Transferència.

A continuació, el Rector dóna la paraula al Secretari General, que llegeix els acords que s’han de prendre en relació amb la creació de l’empresa de base tecnològica Conceptio, SL, que són els següents:

«Primer. Aprovar la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució de Conceptio, SL, en els termes que es deriven del conveni marc de col·laboració, a l’annex 2 del qual (Contracte de transferència de tecnologia) es constata que en la constitució de l’empresa de base tecnològica Conceptio, SL, la tecnologia que es transfereix no és necessària per a la defensa o millor protecció de l’interès públic, com també que en la realització i adjudicació del contracte de transferència de tecnologia s’ha seguit el règim específic previst a l’article 55 de la Llei 2/2001, de 4 de març, d’economia sostenible. El conveni marc de col·laboració indicat queda aprovat en el mateix acte.

»Segon. Aprovar les aportacions en els termes establerts a la documentació adjunta.

»Tercer. Designar el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a la constitució de l’entitat Conceptio, SL.

»Quart. Facultar el Rector perquè designi, si escau, la persona o les persones que en representació de la Universitat de les Illes Balears hagin de formar part dels òrgans de govern de Conceptio, SL.

»Cinquè. Elevar el present document amb la documentació adjunta (conveni marc per a la creació de l'empresa de base tecnològica i Estatuts de la dita entitat) al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l’aprovació definitiva.»

Una vegada que el Secretari General ha llegit els cinc acords que s’han de prendre, el Rector els sotmet a votació i s’aproven per unanimitat.

Punt 12: Aprovació, si escau, de la modificació de Acord normatiu 7251/2005, relatiu als professors emèrits

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la proposta de modificació de l’Acord normatiu 7251/2005, relatiu als professors emèrits. El vicerector indica que, a petició del Departament de Dret Privat i respecte a la proposta presentada, se substituiria la conjunció «i» per la conjunció «o» de la proposta de nova redacció de l’article 10.1.b) de l’Acord normatiu 7251/2005, de manera que la redacció seria la següent: «b) Si el professor assumeix una capacitat de seixanta hores i el compromís d’una publicació científica (per any acadèmic) de les considerades per la CNEAI en el seu camp científic o participa en un projecte de recerca competitiu vigent, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 100% del sou base corresponent a la categoria de CU.»

El Rector, a continuació, obre un torn de paraules. En primer lloc intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que reflexiona sobre la normativa que es presenta i alhora demana que a la proposta de nova redacció de l’article 10.1.c) de l’Acord normatiu 7251/2005 s’introdueixi la paraula «totals» amb referència als overheads i la paraula «anual» amb referència al cost, de tal manera que la redacció seria la següent: «c) Si el professor assumeix una capacitat docent de seixanta hores i és investigador principal d’un projecte d’investigació competitiu o contracte d’investigació que reportin uns overheads totals superiors a la meitat del cost anual estipulat per a una plaça de catedràtic d’universitat, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 150% del sou base corresponent a la categoria de CU.»

A continuació intervé el doctor Carlos Moreno Gómez per explicar els motius pels quals s’abstindrà, i opina que els emèrits no haurien de tenir retribucions.

El doctor Federico Garau Sobrino intervé tot seguit per fer unes quantes reflexions sobre la normativa relativa als professors emèrits. En primer lloc, exposa que no està gaire d’acord amb el fet que es creïn fins a quatre tipus d’emèrits, segons cobrin o no i, si ho fan, segons el que cobren. A més, comenta que les dues darreres categories semblen pensades per a professors dels àmbits de ciències i enginyeries. Tampoc no li pareix adequat que ser investigador principal (IP) sigui rellevant per poder ser emèrit, ja que pot obrir a les àrees de coneixement una rivalitat per ser IP als darrers anys de la vida activa d’un professor, la qual cosa pot acabar per perjudicar els professors més joves, que sí que necessiten ser IP per acumular mèrits per a la seva acreditació. Per una altra part, no li pareix un encert que la capacitat docent del professor emèrit es comptabilitzi al departament, ja que així no es generen necessitats docents. De la mateixa forma, tampoc no li pareix adequat que el cost econòmic de la plaça d’emèrit es comptabilitzi a la plantilla del departament, cosa amb la qual es llasta la promoció interna dels professors acreditats del mateix departament. Tampoc no acaba d’estar d’acord amb l’obligació de publicar un article científic, ja que entén que pot acabar causant problemes, atès que es tracta d’un compromís: es demana com s’articularà el control d’aquest compliment i, en conseqüència, com es «castigarà» l’incomplidor. A més a més, comenta que és sabut que en l’àmbit de ciències és normal que els articles els signin diverses persones, la qual cosa no succeeix en altres àmbits del coneixement, i per això mateix aquests queden en pitjor situació. Davant tot el que ha exposat, el doctor Federico Garau Sobrino proposa que el nomenament de professor emèrit sigui totalment gratuït, per les raons següents: a) L’emèrit és un professor jubilat; per tant, es tractaria d’una persona amb uns 45 anys de servei actiu a la Universitat. Gaudeix de la pensió de jubilació màxima que permet la llei. Tot això sense comptar que pugui haver subscrit un pla de jubilació o sigui accionista d’una empresa de base tecnològica (spin-off). b) El professor emèrit acaba cobrant en «espècies»: la Universitat li proporciona despatx, telèfon, ordinador, laboratoris, accés a bases de dades, llibres i tots els mitjans materials de la Universitat. c) El tema dels professors emèrits s’ha de relacionar amb una política de relleu generacional de la UIB, perquè l’edat mitjana del professorat de cada vegada s’acosta més als 60 anys. d) La gratuïtat permetria al professor emèrit retre el seu darrer servei a la UIB, treballant gratuïtament perquè les noves generacions de professors es formin i, a la vegada, es consolidi la seva carrera docent. e) Atesa la limitadíssima taxa de reposició del professorat numerari (un 10 per cent de les jubilacions), el cost de la plaça de què gaudia l’emèrit durant el servei actiu es podria destinar a la promoció de figures contractuals, que sembla que són les úniques que en aquest moment es permeten convocar. Tot això afavoriria el relleu generacional. f) La gratuïtat permetria igualment superar el límit actual del 3 per cent de professors emèrits, fixat fonamentalment per motius econòmics. g) La normativa estatal que regula la figura del professor emèrit data de l’any 1985, moment en el qual la situació de la Universitat era molt diferent de l’actual. Si en aquests moments la situació econòmica fos millor i si la situació dels professors a la Universitat fos favorable, no hi hauria res a objectar a la retribució dels professors emèrits. Però en les circumstàncies actuals sembla millor l’opció per la gratuïtat. Finalment, el doctor Federico Garau Sobrino fa una reflexió sobre una eventual desconnexió de la Universitat respecte a la societat. Diu que a vegades es critica els polítics quan prenen decisions al marge de la societat i aproven normes que els afavoreixen, com la de gaudir de la pensió màxima després d’ocupar el càrrec un parell de legislatures i, amb la normativa d’emèrits, que ara se sotmet a l'aprovació del Consell de Govern, considera que nosaltres podem caure igualment en el mateix defecte.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé a continuació per fer unes reflexions sobre la figura de professor emèrit, destaca la seva importància com a reconeixement a la labor excel·lent d’una persona a la Universitat i defensa la necessitat que aquest reconeixement es vegi «premiat» d’alguna manera. També entén que el nomenament d’un professor emèrit no ha d’afectar la possibilitat de renovació dels departaments. Així mateix, considera que hi ha un excés de regulació de la figura del professor emèrit i que el que s’hauria de fer és demanar més responsabilitat als departaments a l’hora de proposar algú com a professor emèrit.

La senyora Cristina Moreno Mulet també intervé i recalca que assumeix el que ha dit el doctor Federico Garau Sobrino.

En el mateix sentit intervé la doctora Francina M. Orfila Sintes per indicar que assumeix les reflexions del doctor Federico Garau Sobrino.

El doctor Climent Ramis Noguera torna a intervenir per dir que està totalment d’acord amb el doctor Pere M. Deyà Serra, i subratlla que la condició de professor emèrit és un reconeixement que es fa a una persona que ha destacat respecte als altres en el seu servei a la Universitat. D’altra banda, es demana si no s’haurien d’endurir els requisits per poder ser professor emèrit.

El doctor Sergio Alonso Oroza intervé per mostrar el seu acord amb els doctors Pere M. Deyà Serra i Climent Ramis Noguera, i es demana també si no s’haurien d’endurir els requisits per poder ser professor emèrit.

El doctor Bernat Sureda Garcia manifesta la coincidència del seu departament amb l’opinió del doctor Federico Garau Sobrino, i incideix tant en la idea de la gratuïtat d’aquesta figura com que no ha d’afectar la promoció de la gent més jove.

La doctora Isabel Maria Aguiló Pons comenta que la Junta del PDI és del parer de fer la figura del professor emèrit semblant a la de col·laborador honorífic. Personalment, la doctora Aguiló Pons indica que estaria més a prop de la intervenció del doctor Federico Garau Sobrino, i remarca també que els professors emèrits no haurien d’afectar la promoció de la gent més jove.

Intervé el doctor Federico Garau Sobrino per fer un aclariment sobre la seva primera participació al debat.

El doctor Josep Oliver Torelló comenta que s’ha d’intentar evitar una visió mercantilitzada de la figura del professor emèrit.

El vicerector de Professorat intervé per donar resposta a totes aquestes intervencions, i destaca que amb aquesta proposta de modificació de l’Acord normatiu 7251/2005 s’intenta trobar un punt d’equilibri en totes les posicions i que es tracta d’una proposta que no impedirà les promocions dins els departaments que puguin proposar professors emèrits. Així mateix, considera que exigir als professors emèrits un mínim d’activitat permet justificar la figura davant la societat.

El doctor Deyà Serra demana la paraula per comentar que si el nomenament d’una persona com a professor emèrit és el resultat d’un reconeixement a la labor que s’ha fet per la Universitat, i que si aquest nomenament permetrà al departament de disposar d’aquesta persona perquè pugui col·laborar en algunes tasques docents i/o d’investigació, aquesta figura queda justificada davant la societat. Insisteix en la idea que en qualsevol cas el nomenament d’un professor emèrit no ha de perjudicar les promocions internes dins els departaments.

El doctor Climent Ramis Noguera reitera les idees del doctor Deyà Serra.

El doctor Sergio Alonso Oroza posa de manifest la seva coincidència amb els doctors Climent Ramis Noguera i Pere M. Deyà Serra i planteja la possibilitat de tenir en compte l’aportació d’overheads a l’hora de fixar la retribució del professor emèrit.

El doctor Bernat Sureda Garcia destaca la feina feta pel vicerector de Professorat per conciliar postures.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per comentar que així com es planteja la possibilitat de tenir en compte l’aportació d’overheads, també es podria plantejar tenir en compte el nombre d’alumnes que ha tingut aquest professor emèrit, ja que tant podria valer aportar overheads com haver tingut 90 alumnes per grup.

El doctor Albert Sesé Abad entén que s’ha de conjugar aquest reconeixement de la labor de les persones que es jubilen amb el relleu generacional, ja que no tenen per què ser incompatibles.

El vicerectorat de Professorat contesta aquestes darreres intervencions.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada (annex 12), amb les dues modificacions esmentades inicialment.

  • Si s’aprova la proposta, l’article 10.1.b) de l’Acord normatiu 7251/2005 quedaria redactat de la manera següent: «b) Si el professor assumeix una capacitat de seixanta hores i el compromís d’una publicació científica (per any acadèmic) de les considerades per la CNEAI en el seu camp científic o participa en un projecte de recerca competitiu vigent, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 100% del sou base corresponent a la categoria de CU.»
  • Si s’aprova la proposta, l’article 10.1.c) de l’Acord normatiu 7251/2005 quedaria redactat de la manera següent: «c) Si el professor assumeix una capacitat docent de seixanta hores i és investigador principal d’un projecte d’investigació competitiu o contracte d’investigació que reportin uns overheads totals superiors a la meitat del cost anual estipulat per a una plaça de catedràtic d’universitat, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 150% del sou base corresponent a la categoria de CU.»

Sotmesa a votació la proposta en els termes indicats, el resultat és el següent:

  • Vots en contra: 4. El Secretari General demana si algú vol que consti expressament en acta el seu vot en contra, i el doctor Nicolau Dols Salas ho demana.
  • Abstencions: 10. El Secretari General demana si algú vol que constin expressament en acta les abstencions, i no ho demana ningú.
  • Vots a favor: 17.

Abans de passar al punt 13 de l’ordre del dia, els doctors Pere M. Deyà Serra i Carlos Moreno Gómez i la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez fan unes reflexions sobre el moment en què els membres del Consell de Govern haurien de rebre la documentació i en quin moment haurien de començar a participar els membres del Consell de Govern en la discussió dels acords normatius i les seves modificacions. El Rector i el vicerector de Professorat els contesten.

Punt 13: Aprovació, si escau, del pla de la UIB per facilitar l'obtenció del complement per activitat investigadora (sexennis)

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la proposta del pla per facilitar l'obtenció del complement per activitat investigadora (dels sexennis).

Tot seguit, el Rector obre un debat en què intervé la doctora Francina M. Orfila Sintes, que destaca que per part del Comitè d’Empresa aquest pla és desitjable i recorda, ara ja al nivell particular, que els professors contractats doctors no cobren els sexennis.

El doctor Pere M. Deyà Serra, en primer lloc, comenta que el nom no li pareix adequat i que substituiria el nom de l’Acord normatiu pel de «Foment a la recerca». Així mateix, considera que el segon paràgraf de l’exposició de motius no és adequat. També comenta que al llarg de la proposta d’acord normatiu es parla de «professor permanent» i planteja el dubte si aquesta denominació és adequada a la LOU. Quant a la filosofia d’aquesta proposta d’acord normatiu, considera que es produeix un tractament injust entre aquells que no han demanat el sexenni i ara es poden beneficiar d’aquest pla, en relació amb aquells departaments que, sigui com sigui i malgrat que la sol·licitud de sexennis fos voluntària, han seguit una política per obtenir-ne; per això, demana que als departaments que han seguit una política d’obtenir sexennis hom els faciliti el relleu generacional mitjançant una plaça de la mateixa categoria del que es jubila, per mantenir la qualitat de la plantilla.

A continuació intervé el doctor Miquel Bennàsar Veny, que agraeix aquesta aposta per fomentar l’obtenció de sexennis. Així mateix, considera que sí que s’incentiva els que ja tenen sexennis mitjançant les reduccions de la capacitat docent. També incideix en la idea que els professors «laborals» no cobren els sexennis.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa unes reflexions sobre aquesta proposta d’acord normatiu. Destaca la necessitat que els departaments actuïn amb responsabilitat, perquè només presentin al pla professors que s’adeqüin al perfil que exigeix la proposta d’acord normatiu. També considera que si el que es pretén és que un departament passi de tenir un 10% de professors amb sexennis a tenir-ne un 25% (com exemple), l’objectiu de la proposta d’acord normatiu seria plausible, no si l’objectiu fos reduït.

El doctor Albert Sesé Abad fa unes reflexions sobre l’incompliment del pla i es planteja si no seria més adequat fer plans per departaments, que s’ajustassin a la realitat de cadascun d’ells.

El doctor Pere M. Deyà Serra torna a intervenir per desenvolupar la seva idea de mantenir la qualitat de la plantilla.

El vicerector de Professorat els contesta. Comenta que no li pareix gens malament suprimir el segon paràgraf de l’exposició de motius de la proposta d’acord normatiu, però que el nom proposat pel doctor Pere Deyà Serra, «Foment a la recerca», no és adient, ja que es podria confondre amb un programa del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, amb el mateix nom. Recalca que és un pla sostenible, almenys els dos primers anys. Així mateix, recorda l’esforç que han fet el Rectorat i l’equip de govern perquè els professors contractats doctors puguin anar cobrant gradualment els sexennis.

El doctor Deyà Serra comenta que s’haurà d’abstenir si no hi ha un compromís formal que almenys s’estudiarà mantenir la qualitat de la plantilla dels departaments.

Acabat el debat, el Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les següents puntualitzacions respecte al text presentat a consideració del Consell de Govern: a) que s’autoritzi el Consell de Direcció per canviar el nom de l’Acord normatiu si se’n troba un de més adient; b) suprimir el segon paràgraf de l’exposició de motius; c) substituir el terme «professor permanent» si tècnicament no és correcte. Fetes aquestes consideracions, es passa a la votació, en què un dels membres del Consell de Govern s’absté (demanat pel Rector si vol que consti expressament la seva abstenció en acta, respon que no fa falta), i la resta de membres del Consell de Govern aproven la proposta per assentiment (annex 13).

Punt 14: Modificació de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2013-14 per circumstàncies personals sobrevingudes

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que presenta la modificació de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2013-14, als efectes d’esmenar una errada en la convocatòria inicialment aprovada. En efecte, es va detectar que al punt Requisits econòmics (dins l’apartat II. Requisits dels sol·licitants) s’exigia que els ingressos de la unitat familiar després de la causa sobrevinguda havien de quedar en el llindar 1 fixat al Reial decret 609/2013, quan en realitat es volia dir que havien de quedar en el llindar 3. Havent considerat que aquest error no es podia considerar error material, es presenta aquesta proposta de modificació de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2013-14, amb la substitució al punt esmentat del terme: «llindar 1» per: «llindar 3». Així mateix, s’aprofita que es duu aquesta modificació per sol·licitar la modificació (als efectes de dotar-lo d’una redacció més convenient pel que fa a la documentació presentada) del punt 1.7: Acreditació de la situació econòmica actual: ingressos actuals de la unitat familiar.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 14).

Punt 15: Ajudes per estades breus de professors convidats (segon semestre de 2014)

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual, en absència del vicerector d’Investigació i Postgrau, presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2014 i indica que s’han presentat catorze sol·licituds i s’han concedit totes catorze.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 15).

Punt 16: Nou estudi a la Seu de Menorca (grau de Turisme) i fixació del numerus clausus per a l’any acadèmic 2014-15

El Rector comenta l’interès de la comunitat autònoma de les Illes Balears per la implantació dels estudis de Turisme a la Seu de Menorca el proper any acadèmic 2014-15, per a la qual cosa s’estableix el conveni entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat que se sotmet a la ratificació del Consell de Govern.

Tot seguit informa que el nombre de places que s’ofereixen per als estudis esmentats és de trenta, proposta que ha estat examinada conjuntament entre la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i la UIB.

A continuació s’obre un torn de paraules en què intervé el doctor Rafel Crespí Cladera, que fa un conjunt de consideracions en el sentit de veure si aquests estudis estarien justificats socialment. Es demana si aquests estudis tindran una massa crítica suficient d’estudiants que els faci necessaris, tenint en compte que a l’illa de Menorca ja s’imparteix el grau d’Administració d’Empreses, amb el qual compartirien les tres quartes parts del pla d’estudis, per tant, se superposarien molt. Amb tot, no és clar que el cost/nombre d’alumnes justifiqui aquest títol; tampoc no és clar com afectarà el grau d’Administració d’Empreses que s’imparteix a Menorca. Així mateix, considera que les referències del conveni presentat per a la seva aprovació al Campus d’Excel·lència Internacional són molt forçades. També comenta que, respecte a la dotació econòmica prevista al conveni, no hauria de perjudicar finalment el pressupost de la UIB: no hauria de passar que, al final, la conselleria corresponent acabàs per no finançar els estudis i, en conseqüència, els costs d’aquests haguessin de ser assumits per la Universitat.

Tot seguit intervé el doctor Juan José Montaño Moreno, que considera estratègica i positiva la implantació d’aquests estudis a Menorca, però demana que es comencin els tràmits al més aviat possible per modificar la Memòria del grau de Turisme, ja que es tracta de la implantació d’aquests estudis a un nou centre i això suposa una modificació substancial de la Memòria verificada.

Posteriorment, intervé el doctor Bartolomé Deyà Tortella per explicar un conjunt de reunions amb els departaments implicats, per tractar temes de professorat i amb el Serveis de Recursos Audiovisuals per dur a terme aquests estudis a Menorca.

Finalment, intervé el senyor Luis Fco. Piña Saiz, el qual, partint de la redacció i el llenguatge emprats al conveni, fa una reflexió sobre el tracte de la Conselleria envers la Universitat.

El Rector contesta les intervencions anteriors i destaca que se sol·licitarà al més aviat possible la modificació de la Memòria del grau de Turisme en el sentit indicat pel doctor Juan José Montaño Moreno.

El Consell de Govern pren coneixement de la proposta de numerus clausus d’alumnes per als estudis del grau de Turisme a la Seu de Menorca i, sotmès a votació, ratifica el conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB per a la implantació d’aquests estudis a Menorca per unanimitat (annex 16).

Punt 16 bis: Aprovació, si escau, dels criteris de valoració i les regles que s'aplicaran per establir l'ordre de prelació en l'adjudicació de places i, si escau, els procediments d'admissió (PAAU)

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica que dissabte passat, dia 7 de juny, es va publicar al BOE el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris de grau, i que obliga a revisar els criteris d’accés a la Universitat, ja per al curs 2014-15. El Secretari General comenta que aquest reial decret no només obliga a adaptar els criteris d’admissió a la Universitat per al curs 2014-15, sinó que a més obliga a tenir-los llests com a molt tard el 30 de juny. Indica que des del Servei d’Alumnes i de la Secretaria General ja s’està fent feina per comprovar el que faria falta per adaptar els criteris d’accés que tenim vigents al reial decret esmentat. Afegeix que, tot i que no s’ha tingut temps de fer una revisió en profunditat d’aquesta norma, sembla que els criteris prevists per al curs 2013-14 podrien servir.

El Secretari General, feta aquesta introducció, proposa que, ateses les circumstàncies, el Consell de Govern aprovi aplicar per al curs 2014-15 els mateixos criteris d'accés a la Universitat prevists per al curs 2013-14, i autoritzi el Consell de Direcció a introduir les modificacions puntuals que imposi el Reial decret, amb el benentès que si s'hagués de fer-hi alguna modificació substancial, es convocaria un Consell de Govern extraordinari abans del dia 30 de juny.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 17: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2014, que ha realitzat la comissió d’assessorament creada en el si de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.

També comenta que molt possiblement aquests complements es podran cobrar el mes d’agost, ja que prèviament han de ser aprovats pel Consell Social.

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 17).

Punt 18: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

– En primer lloc felicita el doctor Nicolau Dols Salas pel seu nomenament com a membre numerari a l’Institut d’Estudis Catalans, i el doctor Albert Sesé Abad pel premi a la seva trajectòria professional atorgat per la Societat Catalanobalear de Psicologia.
De la reunió a la CRUE, on es va comentar el document sobre acreditació de títols, document que posa a l’abast dels membres de Consell de Govern que hi estiguin interessats.
– De la reunió amb el director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, en la qual es va parlar dels sexennis dels professors «laborals» i del complement d’excel·lència investigadora.
– De la convocatòria que ha tret l’ANECA per a la selecció d'experts en processos d'avaluació, certificació i acreditació.

Punt 19: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s’indiquen a continuació (annex 18):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Recursos humans
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor visitant (professor ajudant doctor)
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Empreses
Perfil investigador: El propi de l'àrea

 

b) Llicències per estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laborador honorífic per a l’any acadèmic 2014-15 que s'indica a continuació (annex 19):

  • El senyor Diego Sabiote Navarro, col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social.

d) Vènies docents

El Secretari General presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors del grau de Turisme de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

El Secretari General comenta que s’ha rebut un escrit de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno en què s’indica que s’han detectat unes omissions en les dades del professorat enviades inicialment i que, per tant, s’han d’incorporar al document de què disposa el Consell de Govern. En concret: a) el professor José Cruz Márquez, a part de les assignatures detallades al document de què disposa el Consell de Govern, també imparteix l’assignatura Anglès IV de quart curs; b) la professora Miriam Lliteras Bosch, a part de les assignatures detallades al document de què disposa el Consell de Govern, també imparteix l’assignatura Finances Empresarials de tercer curs.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les vènies sol·licitades (annex 20).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 20: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 21):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2796

CV/P

Servicios de Información Educativa y de Noticias Siena, SA

 

Subscripció al diari Magisterio, versió digital, per als alumnes de la Facultat d’Educació

2863

CV/P

Banc de Santander, SA

 

Col·laboració conjunta

2876

AM

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Col·laboració i gestió del projecte «Escaparate turístico inteligente (TIE)»

2881

CV/P

Universitat Ramon Llull

 

Desenvolupament de programes d’intercanvi i col·laboració mútua

2885

Donació

Lluís Ballester Brage

 

Donació de fons i cessió de drets del fons documental Ramon Ballester Vives

2889

AM

Universitat de Nanhua

Taiwan

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

2890

CV/P

Ajuntament de Calvià

 

Pràctiques formatives d’estudiants

2895

AM

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

 

Genèric

2896

CV/P

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

 

Realització d’obra gràfica als tallers de Joan Miró

2898

Addenda

Conselleria de Salut de les Illes Balears; Fundació d’Investigació Sanitària de les IB Ramon Llull

 

Addenda cv. 2802: creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Mallorca

2899

CV/P

British Council

 

Avaluació de cursos d’anglès que imparteix la UIB durant els mesos de juliol i setembre

2900

AM

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

 

Desenvolupament de programes conjunts

2901

CV/P

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

 

Mantenir actualitzada la col·lecció digital Medicina Balear

2904

AM

Associació Balear d’Infants amb malalties rares

 

Genèric

2906

CV/P

Club Rotary Palma Ramon Llull

Espanya

Concessió de quatre ajuts de matrícula

2907

CV/P

Consell Insular de Formentera

 

Realització d’informes sobre els expedients de béns d’interès cultural

2908

AM

Associació Aprendo Contigo

Perú

Genèric

2909

Addenda

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts; Institut d’Estadística de les Illes Balears

 

Pròrroga de la durada del cv. signat el 18.03.14 (ref. 2852)

2910

CV/P

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

 

Organització del VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público

2911

CV/P

Banca March

 

Convocatòria de beques pràctiques

2914

CV/P

Federació de les Petita i Mitjana Empresa de Mallorca

 

Programa de col·laboració i realització de pràctiques dels alumnes en empreses

2915

CV/P

Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears

 

Desenvolupar programes de col·laboració conjunta

2868

CV/P

Banc de Santander

 

Col·laboració financera

2916

CV/P

Starlab Barcelona, SL

 

Analitzar biomarcadors d'EEG en infants diagnosticats de TDAH

           

El Secretari General també sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau que es detallen a continuació (annex 22):

  • Addenda al conveni de col·laboració entre les universitats de les Illes Balears, Rovira i Virgili, Lleida i Múrcia per a la realització del programa de Doctorat en Tecnologia Educativa (ref. 2892).
  • Conveni específic per a la defensa de tesis doctorals en règim de cotutela internacional (ref. 2886).

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb l’addenda al conveni ref. 2802, pel qual es crea l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma, i demana si tots els grups del lUNICS estan integrats dins aquest institut i si els overheads que puguin generar aquests grups revertiran a la UIB o a l’institut. Li respon el Rector, el qual recalca que s’estarà a l’aguait en la gestió econòmica dels projectes d’investigació que demanin els grups de la UIB i que, si hi ha actuacions perjudicials per a la Universitat, s’estudiarà la denúncia del conveni, tal com es va indicar a la sessió del dia 18 de desembre de 2013, quan es va aprovar la creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Mallorca.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé sobre el conveni amb la Banca March per a la realització d’una convocatòria de beques i en nom del degà de la Facultat d’Economia i Empresa, doctor Andreu Sansó Rosselló, que s’ha hagut d’absentar: vol agrair la implicació del Rector perquè aquest conveni es renovi amb les condicions que s’hi estableixen, perquè del primer esborrany se n’havia eliminat l’aportació que feia la Banca March al Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa, la qual servia per fer actuacions tendents a millorar la formació dels estudiants.

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 21: Precs i preguntes

La senyora Cristina Moreno Mulet fa un prec en pro de la transparència i demana que quan s’hagin d’aprovar normatives que suposin el nomenament de comissions, tret que hi hagi raons d’urgència, aquestes dues actuacions es facin en dos Consells de Govern diferents. En un primer Consell de Govern que s’aprovi la normativa i en un segon que s’aprovin els membres de les comissions, ja que d’aquesta manera es podrien discutir en el si dels departaments propostes de candidats per a aquestes comissions.

El doctor Climent Ramis Noguera comenta, pel que fa als ajuts per assistències a congressos, que des que l’investigador ha assistit a un congrés fins que rep l’ajut poden haver passat entre un mes i mig i tres mesos, i això suposa un problema sobretot entre aquells investigadors que, tenint sous baixos, han d’avançar les despeses d’aquestes assistències. El doctor Climent Ramis Noguera demana que es facin les gestions perquè si l’investigador disposa d’una analítica amb diners suficients (fonamentalment derivada d’un projecte) per sufragar aquestes despeses, es puguin emprar i, una vegada la Comissió d’Investigació hagi concedit l’ajut d’assistència a congressos, aquest es reintegri a l’analítica de la qual s’han avançat els diners mitjançant un «intercentres». Li respon la Gerent, que, després d’explicar la problemàtica derivada de la situació descrita anteriorment, comenta que fa pocs dies, a la reunió de gestió econòmica que periòdicament realitza Gerència amb els centres, ja es va donar el vistiplau a la solució proposada. El doctor Climent Ramis Noguera comenta que desconeixia que ja estigués resolt en aquest sentit el tema.

El senyor Juan Ramón Pons Bibiloni llegeix l’escrit següent: «Senyor Rector, president del Consell Social, i altres membres del Consell de Govern:

»Fa poc que em vaig reunir amb un grup d'alumnes de diverses facultats de la nostra Universitat i em varen transmetre les seves inquietuds i, concretament, per al futur de la nostra "casa", és per això que vaig creure adient posar-me en contacte amb ells, ja que com a representant de tots els alumnes he d'escoltar-los i dur les queixes o suggeriments a aquest òrgan on els hi represento.

»Per això vull tornar a reivindicar davant el Consell de Govern els següents greuges que els alumnes de totes les facultats m'han fet arribar:

»1. Vull fer saber que les matrícules han pujat un 33% i que de cara al curs que ve s'hauria d'intentar lluitar perquè el Ministeri davalli les taxes universitàries. A més aquesta setmana ens hem assabentat que el Govern de les Illes Balears torna a pujar els preus de les matrícules de la UIB. Què se’n pensa fer des del Rectorat? No són conscients que els alumnes no poden pagar més del que paguen per segones o terceres matrícules?
»2. Els Ajuntaments de diversos pobles varen signar convenis amb l'Ajuntament de Palma perquè aquells alumnes que vinguin dels pobles puguin fer ús de la targeta intermodal. No sé com ha acabat aquest assumpte però pel que m'han comentat sembla que hi ha hagut una pujada important de preus que ha fet que minvés el nombre d'alumnes que empren el bus de l'EMT i el Metro. Per tant, com a conseqüència d'aquest problema tenim un campus massa congestionat de trànsit i on les normes brillen per la seva absència. Es pensa fomentar l'ús del transport públic dins el campus d'una vegada o presentar alternatives com és recuperar l'autobús circulatori que hi havia fa uns anys?
»3. Els alumnes del pla d'estudis de llicenciatura ens hem sentit a vegades menyspreats per alguns professors, fins i tot alguns d'inici no volien fer-nos la convocatòria de gràcia als companys que tenen una assignatura suspesa i que l'han demanada, d'altres amb assignatures és més de pràctiques no hem tingut cap tipus de facilitat de part dels professors.

Per acabar, només vull demanar una vegada més consens i diàleg amb la gent i que per la meva part podeu comptar amb mi per parlar tant l'alumnat com el professorat». Li contesten el Rector i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Federico Garau Sobrino assenyala que si durant la seva intervenció en el debat de la modificació de l’acord normatiu relatiu als professors emèrits, ha donat a entendre que no havia estat informat d’aquesta normativa pel seu departament, demana disculpes, ja que no ha estat així, sinó que des de la direcció del departament s’ha anat informat dels diferents esborranys de la proposta de modificació esmentada. El que ell volia reflectir al començament de la seva intervenció és que només havia pogut accedir a la proposta final de modificació de l’acord normatiu a començament d’aquesta setmana.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana que en pro de la transparència es donin facilitats per obtenir la documentació necessària, i així comenta que no és adient que si es fa un anunci sobre l’exposició pública de propostes de creació de nous instituts universitaris de recerca, aquesta documentació només es pugui consultar si es va al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, quan hi ha mitjans tècnics a través de la pàgina web de la UIB per facilitar-la. Tampoc no afavoreix la transparència la publicació de les bases del premi Montserrat Casas el mateix dia que es publica la decisió. També insisteix en el tema de la circulació al campus, que cada vegada s’està degradant més. Li responen el Rector i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Pere M. Deyà Serra comenta que a la pàgina web de la UIB ja no apareix l’oferta de màsters del curs 2013-14, quan encara hauria de ser vigent, mentre que sí que hi apareix l’oferta per al curs 2014-15, però es diu que la informació està pendent, la qual cosa dóna una sensació de deixadesa, tenint en compte que fa temps que s’està fent feina per al curs 2014-15. El Rector li diu que això es resoldrà tot d’una.

El doctor José Aurelio Castro Ocón intervé per demanar si la solució adoptada sobre els ajuts a congressos també es podria aplicar als avanços de diners per finançar publicacions. També demana si és correcte el que es diu que no s’aplicaran reduccions de la capacitat docent per participar en projectes d’investigació si l’investigador principal no és de la UIB.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE JUNY DE 2014

Relació d’assistents:

1. Isabel Maria Aguiló Pons

2. Antoni Aguiló Pons

3. Sergio Alonso Oroza

4. Lluís Ballester Brage

5. Miquel Bennàsar Veny

6. Rafel Crespí Cladera

7. Bartolomé Deyà Tortella

8. Pere M. Deyà Serra

9. Nicolau Dols Salas

10. Josep Lluís Ferrer Gomila

11. Maria Antònia Fornés Pallicer

12. M. Dolors Forteza Forteza

13. Josep Antoni Frau Coll

14. Antònia Fullana Puigserver

15. Federico F. Garau Sobrino

16. Jordi Llabrés Bordoy

17. Joan Antoni Mesquida Cantallops

18. Juan José Montaño Moreno

19. Carlos Moreno Gómez

20. Cristina Moreno Mulet

21. Maria Josep Mulet Gutiérrez

22. Josep Lluís Oliver Torelló

23. Margalida Payeras Llodrà

24. Luis Fco. Piña Saiz

25. Juan Ramón Pons Bibiloni

26. Bernat Prats Taberner

27. Andreu Sansó Rosselló

28. Albert Sesé Abad

29. Bernat Sureda Garcia

30. Josep Antoni Tur Marí

31. Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves

32. Antoni Verd Noguera

33. Llorenç Huguet Rotger

34. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE JUNY DE 2014

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. José Aurelio Castro Ocón

2. Joan Jesús Fiol Arbós

3. Lluís Garau Juaneda

4. Joan Lluís Llinàs Bégon

5. Anselm M. Martínez Cañellas

6. Climent Ramis Noguera

7. Jeroni Morey Salvà

8. Maurici Mus Amézquita

9. Xavier Varona Gómez