Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2014

A les 11 hores del dia 22 de juliol de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Josep L. Oliver Torelló i el doctor Bernat Sureda Garcia.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i la doctora Francina M. Orfila Sintes, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda al doctor Francisco López Simó, nou degà de la Facultat de Dret, i mostra la seva satisfacció per la seva assistència a la reunió d’avui. Així mateix, agraeix la feina feta durant els anys que ha ocupat el càrrec al doctor Santiago Cavanillas Múgica.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de juny de 2014, amb una esmena del senyor Luis Fco. Piña Saiz, la qual suposa unes petites modificacions a la redacció de l’antepenúltim paràgraf del punt 4, que quedaria de la forma següent: «Exposada la problemàtica, el Secretari General planteja al Consell de Govern la possibilitat que autoritzi el Rector a signar els títols que estan en la situació descrita, on s’incorpori una diligència en què s’especifiqui tant la data d’aprovació del títol pel Consell d’Universitats com la data de publicació al BOIB de l’autorització de la nostra comunitat autònoma per a la implantació i la impartició del títol com a títol oficial. Aquesta diligència s’incorporaria al títol en la forma establerta a la disposició reguladora de l’expedició de títols oficials.»

Seguidament el senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per indicar que és la darrera sessió del Consell de Govern a què assisteix després de més de trenta-cinc anys, amb motiu de la seva jubilació. En qualsevol cas, afegeix que queda a disposició de la UIB. Li respon la Gerent per manifestar el següent:

«Moltes gràcies, Lluís, per la feina feta, per la teva implicació i dedicació a la UIB.

»Has estat aquí des dels inicis; durant aquests 35 anys d’història has ocupat llocs de responsabilitat, has estat present pràcticament sempre en òrgans de govern, en aquests anys hem viscut molts de canvis, moments bons i d’altres no tant. I en aquests escenaris sempre has demostrat ser una persona compromesa, responsable, ferma i lleial amb la institució i amb el personal d’administració i serveis en particular.

»Repetesc, gràcies, Lluís, per la feina feta, però sobretot gràcies per haver-nos ensenyat a estimar la UIB.

»Per al PAS d’aquesta casa sempre seràs un referent.

»Molta sort en la nova etapa que comences.»

Finalment el Rector s’adhereix a les paraules d’agraïment i recorda que Lluís Piña sempre ha tingut una paraula amable i li agraeix la feina feta durant tots aquests anys, des de la mateixa creació de la UIB. Especialment es refereix al suport que sempre ha rebut, com a Rector, des del seu lloc de cap del Servei d’Alumnes. Acaba la intervenció amb un «Gràcies Lluís, t’enyorarem!»

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències de la Terra, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (annex 3) i s’ofereix per fer-hi aclariments. Així mateix, constata la incorporació d'una modificació al Departament de Filosofia i Treball Social.

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Ciències de la Terra, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Infermeria i Fisioteràpia (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat. 

Punt 3: Estudis propis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica breument les característiques de les titulacions presentades i indica que n’hi ha quatre de noves i que la resta són reedicions: aquestes, atès que impliquen canvis substancials o són adaptacions a la nova normativa, les ha de tornar a aprovar el Consell de Govern.

La relació de propostes presentades és la següent:

1.    Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

1.1.     Diploma Universitari d’Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
1.2.   
 Diploma d’Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

2.    Expert Universitari en Lean & Agile Project Management. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

2.1.     Diploma Universitari de Lean & Agile Project Management. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
2.2.   
 Diploma de Lean & Agile Project Management. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

3.    Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

4.    Expert Universitari en Biodiversitat de la Patagònia Extraandina. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

4.1.     Diploma Universitari de Biodiversitat de la Patagònia Extraandina. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

5.    Expert Universitari en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

5.1.     Diploma Universitari d’Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
5.2.     Diploma d’Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
5.3.     Curs d’Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

5.3.1. Diploma Universitari de Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

5.3.2. Diploma de Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

5.4.     Curs d’Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

5.4.1. Diploma Universitari de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

5.4.2. Diploma de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

6.    Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

6.1.    Diploma de Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

7.    Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d’Edificis. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

7.1.     Diploma Universitari de Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d’Edificis. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
7.2.     Diploma de Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d’Edificis. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
7.3.     Curs d’Actualització Universitària en Gestió Energètica i Energies Renovables en els Edificis. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
7.4.     Curs d’Actualització Universitària en Eficiència Energètica i Limitació de la Demanda dels Edificis. Títol propi de la UIB (6,4 ECTS)
7.5.     Curs d’Actualització Universitària en Certificació Energètica dels Edificis. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

8.    Expert Universitari en Dret Civil Balear. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

9.    Especialista Universitari en Disseny i Gestió d’Entorns Tecnològics de Formació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

9.1.     Diploma Universitari de Disseny i Gestió d’Entorns Tecnològics de Formació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

9.2.     Diploma de Disseny i Gestió d’Entorns Tecnològics de Formació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

9.3.     Expert Universitari en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la Docència. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

9.3.1. Diploma Universitari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la Docència. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

9.3.2. Diploma de Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la Docència. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

9.4.     Expert Universitari en Disseny i Gestió d’Entorns Virtuals de Formació a les Organitzacions. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

9.4.1. Diploma Universitari de Disseny i Gestió d’Entorns Virtuals de Formació a les Organitzacions. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

9.4.2. Diploma de Disseny i Gestió d’Entorns Virtuals de Formació a les Organitzacions. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

9.5.     Curs d’Actualització Universitària en Organització i Gestió del Coneixement Personal i de les Organitzacions. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.5.1. Diploma Universitari d’Organització i Gestió del Coneixement Personal i de les Organitzacions. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.5.2. Diploma Universitari d’Organització i Gestió del Coneixement Personal i de les Organitzacions. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.6.     Curs d’Actualització Universitària en Disseny de l’Acció Formativa i Eines per a la Formació en Xarxa. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.6.1. Diploma Universitari de Disseny de l’Acció Formativa i Eines per a la Formació en Xarxa. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.6.2. Diploma de Disseny de l’Acció Formativa i Eines per a la Formació en Xarxa. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
9.7.     Curs d’Actualització Universitària en Acció Tutorial i Estratègies Didàctiques en Entorns Virtuals de Formació. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.7.1. Diploma Universitari d’Acció Tutorial i Estratègies Didàctiques en Entorns Virtuals de Formació. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.7.2. Diploma d’Acció Tutorial i Estratègies Didàctiques en Entorns Virtuals de Formació. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.8.     Curs d’Actualització Universitària en Disseny i Gestió de Projectes de Formació a Distància. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.8.1. Diploma Universitari de Disseny i Gestió de Projectes de Formació a Distància. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

9.8.2. Diploma de Disseny i Gestió de Projectes de Formació a Distància. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

10. Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus)

El doctor Antoni Amengual Colom fa dues observacions en relació amb el lloc d’impartició de l’Expert Universitari en Energies Renovables:

 • 1a. Quant al lloc d’impartició, indica que no li consta que es trobin disponibles les aules 10 i 11 de l’edifici Mateu Orfila i Rotger.
 • 2a. Si no hi ha aquesta disponibilitat d’espais, s’haurà de corregir el text.

Li contesta el vicerector Antoni Aguiló Pons i indica que, si s’ha de corregir, es corregirà.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades amb l’observació prèvia realitzada relativa al lloc d’impartició de l’expert universitari esmentat, que s’aproven per unanimitat (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica les modificacions del catàleg del PAS presentades. Afegeix que les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, fan necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat. Així, en destaca:

 1. La modificació de la denominació del Servei d’Alumnes, que passa a dir-se Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, i assenyala les places que hi queden adscrites.
 1. La creació d’una plaça de cap de servei al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, codi 5204, subgrup A1, nivell 28, jornada DH, cossos específics / cossos generals.
 1. El canvi d’adscripció de dues places per necessitats del servei.
 1. La modificació de la denominació de la unitat administrativa «edificis Anselm Turmeda, Beatriu de Pinós i Aulari», que passa a ser «edifici Anselm Turmeda».
 1. La modificació de la denominació de la unitat administrativa «edifici Guillem Cifre de Colonya», que passa a ser «edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós».
 1. La modificació de la denominació de lloc de diverses places per necessitats del servei.
 1. La modificació de les característiques d’una plaça adscrita a l’edifici Ramon Llull.
 1. La revisió de les places del catàleg i la incorporació dels requisits de titulació o de coneixements a les places que ho requereixen segons el perfil.

Finalment la Gerent constata una errada a la plaça adscrita a Gerència, codi 25, amb jornada matí, la qual ha de ser de jornada d’horabaixa.

Seguidament intervé el senyor Josep Antoni Frau Coll, el qual indica que una part important de la modificació obeeix a la propera convocatòria de concurs de mèrits i concurs específic per a la provisió de diversos llocs de treball de personal funcionari d’aquesta universitat. Així mateix, manifesta la voluntat de, en el futur, poder realitzar un procés de promoció interna i, si la legalitat ho permet, proves d'accés lliure.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades amb la correcció indicada, que s’aproven per unanimitat (annex 6).

Punt 5: Aprovació del canvi de nom de «Màster Universitari en Economia del Turisme i Avaluació de Projectes» per «Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació»

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que recorda que aquest màster universitari ja havia estat aprovat pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2013, regulat d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre). Per tant, la denominació del títol hauria de ser «Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació», arran del procediment de verificació del títol.

El Rector sotmet a votació la proposta i el Consell de Govern aprova, per unanimitat, la nova denominació i acorda de trametre la proposta aprovada al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent, en compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 7).

Punt 6: Modificació de l’acord del Consell de Govern del dia 25 de juny de 2013 en relació amb el Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que recorda que aquest màster va ser aprovat només per un any amb un condicionament per a les properes edicions: o hi havia un canvi de denominació del títol o un canvi de contingut del màster. Recorda que l’acord esmentat es fonamentava en la normativa vigent en aquells moments.          

Afegeix que l’aprovació del Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumpte civils i mercantils, determina que avui en dia és innecessari l’acord adoptat, ja que el títol propi s’ajusta perfectament a la normativa aplicable.

En conseqüència, se sotmet a votació la supressió de les dues condicions esmentades. S’aprova la proposta per assentiment (annex 8).

Punt 7: Programa de Doctorat en Filologia i Filosofia per la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, el qual explica l’abast i el significat de la proposta, que suposa la fusió de tres programes de doctorat. Afegeix que l’aprovació suposa l’inici del tràmit del procediment per a la verificació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada i el Consell de Govern, per unanimitat i de conformitat amb les previsions de l’article 21 de l’Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (FOU núm. 361, de 2 de març), aprova el programa de Doctorat en Filologia i Filosofia regulat d'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, una vegada aprovada la proposta pel Consell de Direcció. Així mateix, acorda de trametre’l al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (annex 9).

Punt 8: Aprovació de la composició definitiva del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)

Punt 9: Aprovació de la composició definitiva del Comitè d’Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI)

El Rector indica que es tractaran de forma conjunta els punts 8 i 9 i dóna la paraula al Secretari General, el qual recorda que a la darrera sessió del Consell de Govern ja es varen triar els membres de les dues comissions esmentades. Ara bé, constata que en indicar els integrants d’aquestes comissions, hi ha dos membres que es varen incloure en la comissió que no corresponia. En concret: d'una banda, s'havia indicat que la doctora Margalida Gili Planas (Departament de Psicologia) s'integrava en el Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI), quan havia de formar part del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER); i, d'altra banda, s'havia indicat que el doctor F. Javier Pérez Pareja (Departament de Psicologia) s'integrava en el Comitè d’Ètica de la Recerca (CER), quan havia de formar part del Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI). En conseqüència, es corregeix l'equivocació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 10: Aprovació, si escau de l'Acord normatiu pel qual es modifica el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears (annex 10). A continuació afegeix que la finalitat és l’adaptació de la normativa vigent de la nostra universitat a les previsions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, així com a la creació de l’Escola de Doctorat, i, finalment, indica que també la modificació incideix en la concessió dels premis extraordinaris de doctorat.

El Rector obre un torn de paraules, però no hi ha cap intervenció. Finalment el Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

A continuació, aprovada la normativa, el doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments. Li contesten el vicerector i el Rector.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió sobre el funcionament administratiu i la necessitat de millorar els procediments. Li contesta el vicerector.

La senyora Cristina Moreno Mulet també demana aclariments. Li contesta el vicerector.

El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez es felicita per la nova normativa i fa unes reflexions sobre el seu contingut. Li contesta el vicerector.

Punt 11: Aprovació, si escau, del programa d'emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica l’abast i el significat de la proposta relativa al programa d’emèrits propis de la UIB (annex 11). Així mateix, el vicerector indica una correcció a fer a la disposició transitòria, que a l’incís final hauria de dir el següent: «Per al curs 2014-15 es podran acceptar acolliments al pla fins al 15 de setembre de 2014 si totes les parts implicades (professor, departament i Consell de Direcció) hi estan d’acord, de la qual cosa s’ha d’informar el Consell de Govern». La motivació de la modificació és poder agilitar les sol·licituds que es puguin presentar per al proper curs acadèmic.

El doctor Federico F. Garau Sobrino intervé per fer, en primer lloc, una observació en relació amb la terminologia utilitzada en el projecte (per exemple a l’article 3, «quadrimestre» versus «semestre»). Seguidament, indica que la proposta li suscita dubtes sobre la compatibilitat entre el fet que el professor que s'ha jubilat percebi la pensió i el fet que rebi una remuneració pel contracte per impartir docència que posteriorment es pretén subscriure amb ell. Davant aquests dubtes, i per tal d'evitar problemes de responsabilitat com a membre del Consell de Govern davant futures reclamacions que per aquest motiu els professors jubilats i tornats a contractar puguin plantejar davant la Universitat, manifesta que votarà en contra de la proposta i demana que el seu vot consti en acta.

Li contesten el vicerector de Professorat i el Secretari General per defensar que la proposta s'ajusta plenament a l'ordenament jurídic.

El doctor Carlos Moreno Gómez manifesta el seu desacord amb aquesta normativa i recorda la posició mantinguda per ell al darrer Consell de Govern en relació amb la modificació del Reglament per a la contractació de professors emèrits. Finalment, indica que s'abstindrà en la votació que es realitzi.

Li contesta el vicerector de Professorat.

El doctor Pere M. Deyà Serra proposa la supressió del primer paràgraf de l’expositiu de la norma.

Li contesta el vicerector de Professorat, que considera convenient que es mantingui, ja que justifica el contingut de la proposta presentada.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta presentada, amb la modificació indicada a l’article 3 i a la disposició transitòria (annex 11), que s’aprova per vint-i-cinc vots a favor, cinc vots en contra i vuit abstencions. El Secretari General demana si algú vol fer constar el seu vot en acta. Els doctors Federico F. Garau Sobrino, Nicolau Dols Salas i Lluís Ballester Brage volen fer constar el seu vot en contra. El doctor Carlos Moreno Gómez, el doctor Pere M. Deyà Serra i el senyor Antoni Verd Noguera volen fer constar la seva abstenció.

Punt 12: Aprovació, si escau, de la proposta de redisseny del logo de la UIB

El Rector explica la proposta de redisseny del logo de la UIB (annex 12) i tot seguit convida a entrar a la sessió el doctor Antonio Fernández Coca perquè pugui completar les explicacions.

El Rector dóna la paraula el doctor Nicolau Dols Salas, que fa unes reflexions per veure si resulta necessari aquest canvi de logo o no, tenint en compte que l’actual ens identifica i suposa un patrimoni de la UIB. També fa unes reflexions sobre la tipografia, que considera incoherent i desequilibrada. A més, afegeix que el desplaçament de la mitja lluna lul·liana empitjora el logo.

El doctor Antoni Amengual Colom es mostra d’acord amb el doctor Nicolau Dols Salas sobre l’afirmació que l’actual logo suposa un patrimoni, una marca, de la UIB.

El doctor Pere M. Deyà Serra s’adhereix a les dues reflexions anteriors i també comenta algunes qüestions tipogràfiques del logo presentat pel Consell de Direcció.

Els respon el doctor Antonio Fernández Coca, que explica que efectivament es tracta d’una tipografia nova, en la qual no es toca l’escut, que és el vertader patrimoni de la UIB, i que si es retoca el logo és per fer-lo més proper i destacar la paraula Universitat.

El Rector també intervé per comentar que efectivament la mitja lluna lul·liana hauria d’estar centrada i que, si s’aprova el logo presentat, se centrarà. També comenta que remarcar la paraula Universitat resulta interessant i que considera que els canvis no afectaran la identificació que pugui fer la gent de la UIB.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella demana si els centres podran crear els seus propis logos. Li contesta el doctor Antonio Fernández Coca.

El doctor Nicolau Dols Salas demana que si s’aprova el nou logo es vagi aplicant de forma gradual, per aprofitar tot el que es té amb el logo actual. El Rector li contesta que es farà així.

El doctor Sergio Alonso Oroza demana per la intensitat del blau del logo. Li contesta el doctor Antonio Fernández Coca, que comenta que l’actual és menys molest.

La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez comenta que el patrimoni és un element viu i, per tant, s’ha d’anar renovant; així mateix, considera que el logo presentat és un bon logo, més modern.

Les doctores Yolanda González Cid i Isabel Maria Aguiló Pons donen l’enhorabona pel nou logo, ja que consideren que era necessari renovar-lo.

El doctor Jaume Sureda Negre demana si cada centre podrà fer el seu propi logo. El doctor Antonio Fernández Coca comenta que hi haurà un llibre d’estil i que si algun centre vol fer alguna cosa en particular, se’n parlarà.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana qui ha fet aquest el logo. El doctor Antonio Fernández Coca li contesta que ell amb l’ajuda del seu equip.

Finalment, el Rector sotmet la proposta presentada a votació, el resultat de la qual és d’1 vot en contra, 5 abstencions i 28 vots a favor. El Secretari General demana si algú vol que consti expressament el seu vot. El doctor Nicolau Dols Salas vol fer constar el seu vot en contra.

Punt 13: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens presentada i constata que s’hi ha d’afegir una persona.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2014-15 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 13).

Punt 14: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica que hi ha 49 professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB: «1.1.2. Augment de l’activitat docent. En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2014-15 (annex 14).

Finalment, el Rector indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

- De la celebració de forma molt satisfactòria dels actes de graduació a les distintes facultats i agraeix la col·laboració dels equips de govern dels centres i del PAS implicat en aquests actes.

- De la reunió que ha de tenir el proper dia 25 amb el president de la comunitat autònoma de les Illes Balears per parlar de la planificació del proper curs, així com per reivindicar la possibilitat d’un nou edifici de característiques semblants al Beatriu de Pinós.

- De la sessió que tindrà lloc demà del Consell d’Universitats, amb una reunió prèvia de la CRUE, en la qual hi ha previst tractar, entre altres, els temes següents:

a) L’informe sobre el Projecte de reial decret pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del suplement europeu al títol (SET).
b) L’informe sobre el Projecte del reial decret pel qual es modifica el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris.
c) L’informe sobre el Projecte de reial decret de creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris.
d) L’Informe sobre el Projecte de reial decret pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenament dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Finalment, indica que també existeix un plantejament del Ministeri relatiu a la configuració dels títols de grau i màster universitari com a 3 + 2 i realitza una sèrie de reflexions sobre l’abast de la proposta.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable informa dels temes següents:

 • Del tancament de les aules prefabricades del campus universitari, que quedaran fora d’ús a partir del mes d’agost. En conseqüència, ha tingut lloc una redistribució de les classes entre els diferents edificis. Finalment, indica que només quedarà oberta l’aula d’autoaprenentatge de català i una aula d’estudi i reunió per a estudiants.
 • De la modificació de l’acord d’intencions amb la comunitat autònoma de les Illes Balears relatiu al Complex Balear de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació ubicat al ParcBIT en relació amb la distribució d’espais.
 • De les trenta obres a realitzar durant l’estiu.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s’indiquen a continuació (annex 15):

Categoria: ajudant doctor
Departament: Ciències de la Terra
Àrea de coneixement: Geografia Física
Perfil: Sistemes d'informació geogràfica

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar les llicències per estudis que s’indiquen a continuació (annex 16).

   Al senyor Santiago José Cavanillas Múgica (catedràtic d'universitat), del Departament de Dret Privat, a la Queen Mary, Universitat de Londres (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de setembre i el 21 de desembre de 2014, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).
   A la senyora María Santana Gallego (professora contractada doctora), del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de La Laguna pel període comprès entre el 22 de setembre i el 31 de desembre de 2014, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).
   A la senyora Immaculada Riquelme Agulló (professora contractada doctora), del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, a l'Institute of Neuroscience de la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica) pel període comprès entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2014, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laborador honorífic per als anys acadèmics 2014-15 i 2015-16,¡ que s'indica a continuació (annex 17):

   El senyor Francesc Bujosa Homar, col·laborador honorífic del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 17: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació, sens perjudici de retirar l’acord marc amb ref. 2924 amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, i constata una errada al conveni amb ref. 2899 amb el British Council, ja que la vigència és fins al setembre de 2015 (annex 18):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2671

CV

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Creació de la Càtedra d’Empresa

2734

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Cessió del fons especialitzat de la biblioteca de l’Institut de la Dona

2848

CV/P

Ajuntament de Palma

 

Conveni de col·laboració conjunta

2895

AM

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

 

Genèric

2899

CV/P

British Council

 

Avaluació de cursos d’anglès que imparteix la UIB durant els mesos de juliol i setembre

2919

CV/P

Algasol Renewables, SL; Aveston Grifford, LTD

 

Línia de treball d’investigació amb la tecnologia de fotobioreactors

2922

AM

Instituto Tecnológico de Durango

Mèxic

Genèric

2923

CV/P

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Col·laboració pel desenvolupament de programes de doctorat a Instituts del CSIC

2924

AM

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

 

Genèric

2925

CV/P

Gestión y Control de las Ondas, SL

 

Col·laboració en temes de televisió digital interactiva

2926

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Realitzar la tretzena Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera 2014

2927

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM Menorca 2013-14

2930

Addenda

Universitat Miguel Hernández (Elx) i vuit més

 

Addenda actualització equip d’investigació Micorgen

2931

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere

2932

AM

Shokan Ualikhanov Kokshetau State University

Rep. del Kazakhstan

Genèric

2933

CV/P

Ajuntament d’Inca

 

Ajudes a estudiants universitaris d’Inca

2934

AM

Mola Factory, SL

 

Genèric

2936

CV/P

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

 

Programes específics de cooperació educativa en matèria de pràctiques docents

2940

CV

Conselleria d’Administracions Públiques (de la CAIB); Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears; Consell General del Poder Judicial

 

Curs de postgrau de Dret Civil balear

 

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé en relació amb el conveni amb la comunitat autònoma per a la creació de la Càtedra d’Empresa (ref. 2671) per indicar que considera que el seu departament no ha pogut intervenir en el disseny del document, que conté un cúmul de despropòsits i que també hi ha mancances (director, comissió de seguiment, etc.), i finalment, que, per altra banda, hi ha un detall excessiu en les activitats a desenvolupar que en pot complicar la gestió i justificació.

El vicerector d’Innovació i Transferència li contesta per explicar el procés de gestació del conveni i indica que per al dia 25 de juliol hi ha prevista una reunió per fer feina en relació amb el desenvolupament del seu contingut, amb la presència de dos directors generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Innovació i Desenvolupament Tecnològic i Comerç i Empresa) i dos representants de la UIB (ell mateix i el director de la Fundació).

El doctor Bartolomé Deyà Tortella també intervé en relació amb aquest conveni i també incideix en la seva tramitació.

Li contesten el vicerector d’Innovació i Transferència i el Rector, que demanen un marge de maniobra per a l’inici institucional d’aquesta Càtedra d’Empresa i indiquen, així mateix, que sempre s’ha tingut la intenció de comptar amb el parer del Departament d’Economia de l’Empresa.

Finalment se sotmeten a votació els acords marc, convenis, protocols i contractes. El resultat és el següent:

1. El conveni amb la comunitat autònoma per a la creació de la Càtedra d’Empresa (ref. 2671) s’aprova per vint-i-cinc vots a favor, un vot en contra i onze abstencions.
2. La resta s’aprova per assentiment.    

El vicerector d'Investigació i Postgrau també sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 19):

- Annex al conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de Tolosa II - Le Mirail i la Universitat de les Illes Balears signat el 23 d'agost de 2012 (ref. 2905).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 18: Precs i preguntes

El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb el Diccionari UIB, a ABCD UIB, per indicar que hi ha termes o veus obsolets (per exemple, assignatura convalidada o assignatura de lliure configuració), termes o veus que hi haurien de ser i no hi són (per exemple, matèries de formació bàsica) i incorrectes (assignatura versus matèria). A més, considera que hi ha definicions que no són encertades (per exemple, la de departament). Li contesta el Rector per indicar que pot fer arribar als responsables tots els suggeriments que consideri convenients per millorar i corregir el diccionari.

El doctor Albert Sesé Abad demana per la possibilitat de recuperar el sopar de Nadal, encara que aquest sigui sufragat pels qui hi vagin; planteja també la possibilitat que el pagament del sopar pugui incloure algun donatiu per a alguna ONG. El Rector es mostra favorable a la petició del doctor Albert Sesé. El doctor Albert Sesé Abad també demana informació sobre els processos electorals a degans i directors. Li contesta el senyor Jeroni Reynés Vives.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.  

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2014

Relació d’assistents:

1. Isabel Maria Aguiló Pons

2. Antoni Aguiló Pons

3. Sergio Alonso Oroza

4. Antoni Amengual Colom

5. Lluís Ballester Brage

6. M. Isabel Baltasar Quesada

7. Miquel Bennàsar Veny

8. Jaume Carot Giner

9. Rafel Crespí Cladera

10. Bartolomé Deyà Tortella

11. Pere M. Deyà Serra

12. Nicolau Dols Salas

13. Josep Lluís Ferrer Gomila

14. Maria Antònia Fornés Pallicer

15. M. Dolors Forteza Forteza

16. Josep Antoni Frau Coll

17. Antònia Fullana Puigserver

18. Federico F. Garau Sobrino

19. Yolanda González Cid

20. Jordi Llabrés Bordoy

21. Joan Antoni Mesquida Cantallops

22. Antoni Miralles Socias

23. Juan José Montaño Moreno

24. Carlos Moreno Gómez

25. Cristina Moreno Mulet

26. Maria Josep Mulet Gutiérrez

27. Margalida Payeras Llodrà

28. Luis Fco. Piña Saiz

29. Juan Ramón Pons Bibiloni

30. David Pons Florit

31. Bernat Prats Taberner

32. Andreu Sansó Rosselló

33. Albert Sesé Abad

34. Jaume Sureda Negre

35. Maria Tugores Ques

36. Josep Antoni Tur Marí

37. Antoni Verd Noguera

38. Llorenç Huguet Rotger

39. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2014

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Joan Ernest de Pedro Gómez

4. Joan Jesús Fiol Arbós

5. Lluís Garau Juaneda

6. Miquel Grimalt Gelabert

7. Joan Lluís Llinàs Bégon

8. Francisco López Simó

9. Beatriz Morales Nin

10. Climent Ramis Noguera

11. Jeroni Morey Salvà

12. Maurici Mus Amézquita

13. Xavier Varona Gómez