Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2014

A les 11 hores del dia 19 de setembre de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el senyor Antoni Verd Noguera, president del Consell Social, la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez i el doctors Josep Lluís Oliver Torelló, Federico F. Garau Sobrino, Nicolau Dols Salas i Jaume Sureda Negre.

També s’excusen d’assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistents amb veu i sense vot.

El Rector dóna la benvinguda als membres del PAS que s’incorporen al Consell de Govern, el senyor Domènec Garcies Gomila i el senyor Francesc Escanellas Garcies, que substitueixen el senyor Luis Fco. Piña Saiz i el senyor Bernat Prats Taberner, als quals agraeix la feina feta.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2014.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat. De forma prèvia, el vicerector informa de l’aprovació de la sol·licitud d’acolliment al programa d’emèrits propis de la UIB del doctor Bartomeu Nadal Homar, vista la decisió del Consell del Departament d’Economia i Empresa i del Consell de Direcció, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria única de l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la UIB (FOU núm. 403, de 31 de juliol).

A continuació, el vicerector explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Psicologia (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.   

Punt 3: Aprovació, si escau, de la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que explica el contingut de la normativa, consensuada en el si de la Comissió Acadèmica, per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, i indica que valoritzen les activitats desenvolupades en el si de diversos serveis de la Universitat.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 5).       

Punt 4: Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Psicologia

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica el contingut de la proposta de Doctorat en Psicologia, tramitada d'acord amb les previsions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i de l'Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Assenyala que hi ha desenvolupades onze línies d’investigació en tres equips d’investigadors i que el director del programa és el doctor Miquel Àngel Roca Bennàsar.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 6). En conseqüència, es procedirà a la tramitació pertinent de la proposta del programa presentat i s’enviarà a l’ANECA per a la seva verificació, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril. 

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 10336/2012, del dia 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el motiu de la modificació de la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions, que obeeix a la recent aprovació del Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris (BOE núm. 184, de 30 de juliol) i la seva incidència en l’àmbit normatiu establert fins ara a la nostra universitat. Així mateix, assenyala que el contingut de la norma ara vigent és pràcticament idèntic que el de la precedent anul·lada, sens perjudici d’algunes addicions i matisos, i que la novetat més important és la supressió de la disposició addicional primera, relativa a l’exclusió de l’àmbit d’aplicació de la Seguretat Social (annex 7).

El doctor Pere M. Deyà Serra recorda un dubte ja plantejat sobre la problemàtica de la redacció de l’incís final de l’apartat 5 de l’article 3, que preveu que, per a la realització de les pràctiques, els estudiants no podran mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública en la qual les realitzaran. Li respon el Secretari General, que remarca el contingut de l’incís final de l’apartat, que obre la possibilitat a l’excepció («llevat que la normativa interna del centre responsable dels estudis fixi les condicions específiques per les quals aquesta norma no sigui aplicable i la Comissió Acadèmica de la UIB hi doni el vistiplau corresponent»).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.           

Punt 6: Elecció de representant del PAS al Consell Social    

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86 dels Estatuts, s’elegeix el senyor Domènec Garcies Gomila membre del Consell Social de la Universitat, en representació del personal d'administració i serveis del Consell de Govern i en substitució del senyor Luis Fco. Piña Saiz (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la proposta de creació de nous instituts universitaris de recerca

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que presenta la proposta de creació de nous instituts universitaris de recerca, que es regulen d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril–, i l’article 66 dels Estatuts de la UIB. Així mateix, el vicerector d’Investigació i Postgrau informa sobre el contingut de l’informe de la Comissió d’Investigació, adreçat al Consell de Direcció.

De forma prèvia, recorda els tres instituts universitaris de recerca existents: IMEDEA, IFISC i IUNICS, i la seva naturalesa; remarca que els dos primers són instituts mixts i el darrer propi. Així mateix, recorda la tramitació a seguir. Destaca que no hi ha –per ara– normativa pròpia, però afegeix que n’hi haurà en un futur, ja que s’està elaborant.       

A continuació, fa una breu exposició:

a) Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3)

L’IAC3 es dedicarà a la investigació científica i tecnològica en l’àrea de la Computació Aplicada i també desenvoluparà activitats de segon i tercer cicle universitari en aquest camp.

b) Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)

L’IEHM té com a missió principal investigar i difondre els objectes d’estudi que li siguin afins a partir de la posada en pràctica de nous enfocaments interdisciplinaris, per aconseguir una comprensió de les idees intel·lectuals d’origen hispànic, en el marc de la història de les idees intel·lectuals a l’edat moderna.

c) Institut de Recerca i Innovació en Educació (IRIE)

L’IRIE es dedicarà a la investigació científica i la innovació en els camps de l’educació i la formació, prestarà serveis de desenvolupament (transferència del coneixement) i també realitzarà activitats de segon i tercer cicle universitari i cursos de formació de curta durada en els àmbits esmentats. Un dels principals objectius serà la promoció de mecanismes per a la millora de la qualitat i l’excel·lència educatives.

Seguidament s’obre un debat en el qual intervenen:

a) El doctor Rafel Crespí Cladera, que indica que el sorprèn que primer es presenti la proposta de creació i que en segon lloc aparegui la normativa corresponent. Així mateix, comenta que hauria estat convenient conèixer l’informe de la Comissió d’Investigació. En definitiva, incideix que les seves reflexions són de caràcter formal en relació amb el procediment de tramitar la creació d’aquests instituts universitaris de recerca.

El vicerector d’Investigació i Postgrau indica que la proposta de creació es presenta perquè el procediment esmentat es va iniciar amb l’anterior equip de govern, i mostra la seva disposició a enviar l’informe de la Comissió d’Investigació a qui el sol·liciti.

b) El doctor Josep Servera Baño, que demana els resultats de l’avaluació de l’ANEP de cadascun dels instituts. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau per indicar que l’informe correspon a una primera proposta i que va ser amb la valoració següent: IAC3 80 (100); IEHM 79 (100); IRIE 54 (100). Així mateix, indica que després es va millorar el contingut de les memòries per les recomanacions realitzades per l’ANEP i afegeix que no es varen tornar a presentar a avaluació pel cost que suposava i el temps que requeria. En qualsevol cas, remarca que els resultats inicials ja assolien la puntuació mínima requerida.

c) El doctor Pere M. Deyà Serra, que fa una reflexió sobre el procediment i sobre la necessitat de tenir a l’abast tota la informació i incideix en la idea que hauria estat adient conèixer l’informe de la Comissió d’Investigació. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau, i el doctor Pere M. Deyà Serra completa la intervenció.

El Rector completa la informació i afegeix que no s’ha considerat convenient canviar les regles del joc quan el procediment ja està avançat. Seguidament afegeix també que, d’acord amb les disposicions esmentades, el Consell de Govern, si aprova la proposta de creació dels instituts universitaris de recerca proposats, en compliment del que estableix l’article 8.2 de la LOU, trametrà la proposta al Consell Social perquè faci l’informe pertinent i continuï la tramitació posterior.

Finalment el Rector sotmet a votació de forma individualitzada les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

A l’últim el Rector indica que es treballarà en la millora dels procediments.

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

a) De l’acte d’investidura del doctor Carlos Fuentes i de les circumstàncies del lloc elegit, fora de la Universitat.

El Secretari General completa aquesta informació.

b) Del calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern de l’any acadèmic 2014-15, el qual ja s’ha enviat a tots els membres (annex 9).

c) Dels projectes normatius del Ministeri relatius a la creació i el reconeixement d’universitats i centres universitaris, a l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris. El doctor Pere M. Deyà Serra fa unes reflexions sobre la possibilitat que s’ordenin els ensenyaments universitaris sota la fórmula 3 anys de grau més 2 anys de màster. El Rector comenta que la fórmula 3 + 2 forma part d’un esborrany de reial decret i que, tal com està configurat en aquests moments, deixaria marge a les universitats perquè poguessin optar pel 3 + 2 o pel 4 + 1.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa del resultat de les proves d’accés a la Universitat del mes de setembre, amb un 79,20 per cent dels estudiants que s’han presentat, com a aptes. Així mateix agraeix al PDI i al PAS implicats la dedicació en l’organització.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.    

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 10):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2605

Acord

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Addenda al cv. ref. 2485, per a la creació del Complex Balear

2783

AM

Universitat de les Forces Armades

Equador

Genèric

2813

AM

Secretaria d’Educació Pública dels Estats Units Mexicans

Mèxic

Genèric

2865

AM

Universitat Alberto Hurtado

Xile

Col·laboració en intercanvi d’estudiants, projectes de recerca i cooperació

2882

CV/P

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, Federación de Servicios de Prevención Ajenos

 

Impartició del títol Expert Universitari en Malalties Professionals

2918

CV/P

Ajuntament de Palma – Palma Activa

 

Programa de pràctiques extracurriculars becades en noves tecnologies

2924

AM

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

 

Genèric

2935

CV/P

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

 

Participació conjunta en projectes d’investigació, entre d’altres

2937

CV/P

Universitat de Wisconsin a Stout

EUA

Intercanvi d’estudiants (turisme, restauració i hoteleria)

2938

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

2941

AM

Santuari de Lluc

 

Genèric

2942

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Noves tecnologies multimèdia aplicades a la promoció del sector turístic

2943

AM

Esperanza Bolivia

Bolívia

Genèric

2944

AM

ETH-FINANCE

 

Genèric

2945

Adhesió

Govern IB; Consell de Mca.; Consell I. de Menorca; Consell I. d’Eivissa, Consell I. de Formentera; Aj. Palma

 

Adhesió de la UIB al cv. en matèria d’interoperabilitat telemàtica

2947

AM

Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learnings

Canadà

Genèric

2948

CV/P

Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learnings

Canadà

Establir un programa d’intercanvi d’alumnes

2949

Addenda

Fundació Científica de l’Associació Espanyola contra el Càncer

 

2a addenda al cv. ref. 2134, ampliació d’ajudes per a investigadors en l’àmbit de l’oncologia

2951

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Anàlisi, ús i definició de la informació generada pel projecte TIE (BIGDATA)

2952

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Creació i animació d’un assistent virtual

2953

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Revisió i creació de contingut cultural d’alta qualitat al projecte TIE

2955

AM

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

 

Cooperació en el camp de la docència i formació d’estudiants

2957

Addenda

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

 

Addenda al cv. 1275, signat el 31/3/2006, que regula l’associació de la UIB al CSUC

2959

CV/P

Banco de Santander, SA

 

Regular la participació del Banc de Santander a l’Escola de Doctorat de la UIB

2961

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Desenvolupar un conjunt de projectes de recerca, a partir de les dades del TIE

2964

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria d’una beca per al curs acadèmic 2014-15

2954

CV/P

IDISPA

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars del grau de Bioquímica, Física i Química

2969

CV/P

FISIB

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars del grau de Bioquímica, Física i Química

           

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé en relació amb l’acord marc amb ETH-FINANCE (ref. 2944). Li contesta el Rector.

El vicerector d’Investigació i Postgrau també sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 11):

— Conveni específic per a l'admissió d'estudiants titulats de la Universitat Externat de Colòmbia, docents i investigadors adscrits a la Facultat d'Administració d'Empreses Turístiques i Hoteleres, en el programa de Doctorat en Turisme de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona (ref. 2950).

— Conveni de col·laboració entre la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la bonificació del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) a les empreses (ref. 2958).

— Conveni específic per al curs 2014-15 de l'acord marc general subscrit entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears. Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada (ref. 2962).

— Conveni específic per al curs 2014-15 de l'acord marc general subscrit entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears. Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química (ref. 2963).

— Conveni instrumental de subvenció entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a l'impuls dels estudis de doctorat durant l'any acadèmic 2014 (ref. 2966).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 11: Precs i preguntes

El doctor Bernat Sureda Garcia vol agrair la feina feta al director de l’ICE, doctor Miquel F. Oliver Trobat, a la subdirectora de l’ICE, doctora Francesca Comas Rubí, i al vicerector d’Investigació i Postgrau, per la seva capacitat de conjugar posicions en el procediment de tramitació dels nous instituts universitaris de recerca, així com vol donar les gràcies a les persones que han fet crítiques constructives al procediment.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb la informació del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de suprimir els títols propis. El Rector recorda la seva proposta d’ahir mateix, en el discurs realitzat a l’acte d’obertura del curs acadèmic, sens perjudici que tal vegada determinats títols propis s’haurien de reconvertir en títols oficials. Per altra banda, el doctor Deyà Serra fa una reflexió sobre l’emplenament de les actes. Li contesten el Rector i la vicerectora d’Ordenació Acadèmica.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió general sobre el suport institucional als títols propis, per després referir-se, de forma crítica, a la manera com s’ha realitzat enguany la promoció (anunci als diaris) de la FUEIB de títols propis. Li contesta el vicerector d’Innovació i Transferència.

El senyor Juan Ramón Pons Bibiloni considera que és una falta de respecte que als actes d’inauguració de curs hi faltassin autoritats polítiques, concretament el president del Govern de les Illes Balears i la consellera d’Educació, Cultura i Universitats. Per altra banda, demana si es pot valorar la concentració que varen fer uns estudiants per protestar per l’avançament del període d’avaluació extraordinària del mes de setembre al mes de juliol. Li contesta el Rector.

El doctor Josep Servera Baño agraeix al vicerector d’Investigació i Postgrau la feina feta en el procés de creació dels instituts universitaris de recerca, així com les seves orientacions i la seva paciència.

El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez, en relació amb la manifestació feta pel doctor Deyà Serra, dóna suport a l’argument realitzat per aquest darrer referent a les dificultats dels procediments de gestió acadèmica i als problemes que ocasionen al professorat com a usuaris. A continuació fa un comentari sobre la desencertada intervenció del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement a l’acte inaugural del curs acadèmic en deixar de manifest el seu punt de vista, recollit per la premsa local, que l’única veu que compta a la Universitat al final és la de l’equip rectoral; en aquest punt demana al Consell de Govern que es manifesti contra aquesta visió. Li contesta el Rector, el qual no creu procedent que el Consell de Govern faci cap manifestació sobre el tema.

El doctor Lluís Garau Juaneda, arran de la intervenció anterior, fa una reflexió sobre les circumstàncies en què es pot entendre que la UIB, com a tal, manifesta la seva opinió o posició; és a dir, quan ho fa la Universitat i quan ho fa un membre de la comunitat universitària.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2014

Relació d’assistents:

1. Isabel Maria Aguiló Pons

2. Antoni Aguiló Pons

3. Sergio Alonso Oroza

4. Lluís Ballester Brage

5. M. Isabel Baltasar Quesada

6. Miquel Bennàsar Veny

7. Jaume Carot Giner

8. Rafel Crespí Cladera

9. Bartolomé Deyà Tortella

10. Pere M. Deyà Serra

11. Francesc Escanellas Garcias

12. Josep Lluís Ferrer Gomila

13. Maria Antònia Fornés Pallicer

14. M. Dolors Forteza Forteza

15. Josep Antoni Frau Coll

16. Antònia Fullana Puigserver

17. Domènec Garcies Gomila

18. Jordi Llabrés Bordoy

19. Joan Antoni Mesquida Cantallops

20. Antoni Miralles Socias

21. Juan José Montaño Moreno

22. Carlos Moreno Gómez

23. Cristina Moreno Mulet

24. Margalida Payeras Llodrà

25. Juan Ramón Pons Bibiloni

26. David Pons Florit

27. Andreu Sansó Rosselló

28. Albert Sesé Abad

29. Bernat Sureda Garcia

30. Maria Tugores Ques

31. Josep Antoni Tur Marí

32. Sonia Valenzuela Vanmok-Chaves

33. Llorenç Huguet Rotger

34. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2014

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Joan Ernest de Pedro Gómez

4. Joan Jesús Fiol Arbós

5. Lluís Garau Juaneda

6. Joan Lluís Llinàs Bégon

7. Climent Ramis Noguera

8. Josep Servera Baño

9. Xavier Varona Gómez