Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2014

A les 11 hores del dia 17 de desembre de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el senyor Juan Pons Bibiloni, el doctor Carlos Moreno Gómez i el doctor Antoni Amengual Colom.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Ricardo Alberich Martí i la doctora Francina M. Orfila Sintes, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2014.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Dret Privat i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (annex 3).

A continuació, explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Física (annex 4).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.  

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS (annex 5), i assenyala que aquesta implica millores ja previstes i una reorganització administrativa, que es concreta en la creació d’una nova unitat administrativa, l’Oficina de Suport a la Recerca, i, en conseqüència, es modifica l’adscripció de determinats llocs de treball. Així mateix indica que es creen sis places noves; també assenyala que es modifiquen les característiques de nou places i, finalment, indica que per a l’any 2015 es conclou la política d’homogeneïtzació de les places que es varen crear per l’Acord normatiu 8281/2007, de 17 de desembre, i que passaren de contractes laborals a places de funcionaris interins segons l’Acord executiu 8297/2007, de 18 de desembre.

El Rector dóna la paraula al senyor Josep Frau Coll, president de la Junta de PAS, que manifesta el seu acord amb aquesta modificació del catàleg del PAS.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Aprovació, si escau, del pressupost de 2015 i liquidació del pressupost de l’any 2014

El Rector comenta que el que es duu a consideració és l’aprovació del pressupost de 2015 i l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2013 (no de l’any 2014, com figura al punt de l’ordre del dia). Tot seguit dóna la paraula al vicerector d’Economia i Infraestructures, que indica que es realitzarà una exposició del pressupost segons l’estructura que es va seguir l’any passat, consistent en una introducció on se’n comenten els aspectes generals i després se’n detallen els aspectes més rellevants, tal com es resumeixen a la presentació del PowerPoint (annex 6).

Un cop feta l’exposició, intervé la Gerent, que comenta breument la liquidació del pressupost de 2013 i destaca que el resultat de l’exercici és negatiu, tot i que especifica que això és una realitat fictícia, ja que hi ha actuacions que es desenvolupen més enllà de l’any econòmic.

A continuació s’obre un debat en què intervé el doctor Lluís Garau Juaneda, que demana informació sobre Can Oleo. Li respon el Rector.

Després intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que agraeix l’esforç per donar a conèixer els pressuposts, tot i que assenyala que hauria agraït més informació sobre determinats punts. Així mateix comenta que es necessita establir amb la CAIB un contracte programa per poder donar estabilitat a l’aplicació del Pla Bolonya i així no haver d’estar pendent, any rere any, de veure si el Govern dóna diners suficients o no per complir amb el dit pla. Es pregunta si s’han tingut en compte els indicadors que s’estan emprant per fer rànquings d’universitats i, si és que sí, demana si hi ha partides específiques per millorar aquests indicadors. Li contesta el Rector, que assenyala que comparteix aquesta opinió i que a ell també li agradaria tenir aquest contracte programa amb la CAIB. També intervé el vicerector d’Economia i Infraestructures.

El president del Consell Social intervé per demanar aclariments sobre la dotació econòmica per alumne. Li respon el vicerector d’Economia i Infraestructures.

El doctor Anselm Martínez Cañellas també fa una consulta sobre una partida que afecta a romanents. Li respon la Gerent. El doctor Anselm Martínez Cañellas també demana si al pressupost s’han tingut en compte les conseqüències d’haver d’aplicar la Llei de transparència. La Gerent i el vicerector d’Economia i Infraestructures li comenten que les possibles despeses que pugui dur l’aplicació d’aquesta llei sortiran de la partida assignada a serveis generals.

La senyora Cristina Moreno Mulet agraeix l’esforç que s’ha fet per al PDI laboral. Fa unes reflexions sobre la partida de taxes i les dificultats d’alguns alumnes per pagar les matrícules. Li responen la Gerent i el vicerector d’Economia i Infraestructures.

El doctor Miquel Bennàsar Veny també agraeix l’esforç per reduir les diferències retributives entre el PDI laboral i el PDI funcionari i demana que es continuï en aquesta línia.

La doctora Isabel Aguiló Pons també agraeix l’esforç que s’ha fet per al PDI laboral i demana que es comenci a tenir en compte la possibilitat de pagar «quinquennis» a l’esmentat PDI.

El Rector sotmet a votació el pressupost de 2015 i la liquidació del pressupost de l’any 2013, que aproven tots els presents amb una única abstenció (annex 7).

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris i d’atencions protocol·làries i de representació

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta d’acord normatiu pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris i d’atencions protocol·làries i de representació (annex 8), que té com a objectiu actualitzar i completar la normativa vigent.

El doctor Anselm Martínez Cañellas comenta que la proposta d’acord normatiu fa referència a uns annexos. La Gerent comenta que aquests s’han entregat en mà al començament del Consell de Govern i que no suposen cap variació respecte dels vigents.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal planteja la qüestió, als efectes d’autoritzacions, de l’existència de personal que està adscrit a un departament i a un institut. El vicerector d’Investigació i Postgrau apunta la solució que es requereixi una doble autorització (departament i consell d’institut universitari de recerca).

El Rector sotmet a votació la proposta, amb la modificació indicada pel vicerector a l’article 3.2.a), que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es dóna compliment a l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, modificat pel l’Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica el contingut de la proposta presentada (annex 9).

El doctor Nicolau Dols Salas intervé per demanar per què no s’ha tingut en compte la previsió de l’article 1.d) de l’Acord normatiu 10517/2013, que disposa que l'augment progressiu de la capacitat docent, en l’aplicació del Reial decret 14/2012, ha d’anar acompanyat d'una més bona consideració de les tasques docents. Li respon el vicerector de Professorat.

El Rector sotmet a votació la proposta, que aproven tots els presents amb el vot en contra del doctor Nicolau Dols Salas, que demana que el seu vot consti expressament a l’acta.

Punt 7: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu sobre política de repositori institucional i d'accés obert

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica l’abast i el significat del contingut de la proposta d’acord normatiu sobre política de repositori institucional i d'accés obert (annex 10). Durant l’explicació comenta que a la proposta d’acord normatiu es fa referència dues vegades a la Comissió de Biblioteca i proposa, a instància del doctor Pere M. Deyà Serra, que aquesta referència sigui substituïda per «Comissió d’Investigació».

Tot seguit s’obre un debat en què intervé el doctor Federico Garau Sobrino per demanar que només s’aprovi el capítol II de la proposta de l’acord normatiu, relatiu al repositori institucional de la UIB, i se suprimeixi el capítol I, sobre política institucional d’accés obert de la UIB, i fa unes observacions crítiques de quasi tot l’articulat de la proposta. A continuació intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que assumeix les paraules del doctor Federico Garau Sobrino i fa unes quantes observacions sobre el dipòsit de treballs dels estudiants. Els respon el Secretari General, que comenta que, efectivament, a l’article 1.2, primer paràgraf, hi falta el verb «dipositar» i que a l’article 10 hi sobra l’incís «i assegurarà la qualitat dels continguts mitjançant l’adopció dels estàndards reconeguts». Posteriorment intervenen els doctors Maximino San Miquel Ruibal, que demana que es tingui en compte el repositori de l’IFISC, i Rafel Crespí Cladera, que demana què passaria si no s’aprovàs aquesta proposta d’acord normatiu. Els respon el Secretari General.

Finalment la senyora Cristina Moreno Mulet demana aclariments per saber com s’implantarà el sistema; en definitiva, sobre el procediment per penjar les publicacions al repositori.

El Rector sotmet a votació la proposta d’acord normatiu sobre política de repositori institucional i d'accés obert amb les modificacions constatades pel Secretari General. La proposta s’aprova amb 26 vots a favor, 1 vot en contra i 8 abstencions.

Punt 8: Estudis propis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica el contingut dels estudis que es detallen, tramitats de conformitat amb l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 339, de 4 d’abril). El vicerector recorda que les propostes han estat sotmeses a exposició pública. Així mateix, indica que els directors dels estudis poden oferir els aclariments que se sol·licitin:

1. Màster en Edificis d’Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.1. Diploma Universitari d’Edificis d’Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
1.2. Diploma d’Edificis d’Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
1.3. Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d'Edificis. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
1.4. Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

2. Expert Universitari en Disseny d’Edificis de Consum d’Energia i Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

2.1. Diploma Universitari de Disseny d’Edificis de Consum d’Energia i Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
2.2. Diploma de Disseny d’Edificis de Consum d’Energia i Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

3. Expert Universitari en Energia Elèctrica. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

3.1. Diploma Universitari d’Energia Elèctrica. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
3.2. Diploma d’Energia Elèctrica. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 11).

Punt 9: Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i modificacions de plans d’estudis vigents de grau

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que explica el nou pla d’estudis de grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno).

Tot seguit intervé el doctor Bartolomé Deyà Tortella per mostrar-se en contra del pla d’estudis que es presenta, fonamentalment per les raons següents: entén que hi ha una coincidència excessiva entre el grau de Turisme i el grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments; creu que la finalitat és crear una doble titulació entre tots dos graus; diu que no s’ha consultat la Facultat de Turisme ni consta que s’hagin consultat experts; considera que aquest títol ni té justificació acadèmica ni demanda social; també comenta que no s’han tingut en compte les al·legacions presentades; comenta que es reconeixen 234 crèdits del títol propi; entén que per temàtica, aquest títol seria més propi d’un màster i no d’un grau; i també expressa la necessitat d’un consens.

El Rector intervé i comenta, entre altres coses, que sí que s’ha intentat el consens, i recorda que aquest punt ja es va retirar del passat Consell de Govern, precisament per veure si era possible un acord amb la Facultat de Turisme; també recorda que el que es fa aquí és presentar la proposta feta per una escola adscrita.

Tot seguit intervé la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que comenta que sí que s’ha parlat amb la Facultat de Turisme i que es va contestar a totes les al·legacions.

El doctor Rafel Crespí Cladera, sense entrar a discutir si el títol està pensat per ser ofert a la UIB o en una escola adscrita, diu que entén que aquests estudis no tenen entitat suficient per ser considerats un grau; com a molt, una activitat d’especialització. També comenta que els llocs on es fa aquest títol com a títol de grau, no es poden considerar com un referent. Li respon el vicerector de Professorat, que assenyala que sí que és rellevant que la proposta vingui d’una escola adscrita i que, en tot cas, seria l’ANECA la que hauria de dir si aquests estudis tenen rellevància suficient per ser considerats com un grau.

La doctora Maria Tugores Ques fa unes reflexions sobre les assignatures del pla d’estudis que es presenta, així com sobre la taula de convalidacions. Demana més temps perquè la Facultat de Turisme i l’Escola Felipe Moreno puguin arribar a un acord.

El doctor Albert Sesé Abad diu que considera rellevant que la Facultat més propera a aquest grau s’hi oposi. Comenta que ha revisat el RUCT i que hi ha nou títols semblants al que es presenta en aquest Consell de Govern, tres de grau i sis de màster; per tant, pareix que aquests estudis serien més adients per a un màster que per a un grau.

El doctor Juan José Montaño Moreno diu que considera estrany que una facultat s’hi oposi; per tant, destaca la necessitat que hi hagi un acord. També diu que aquests estudis són més propis d’estudis de màster que de grau.

Els respon el Rector.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella comenta que, efectivament, hi va haver una reunió, però que a la nova proposta només hi havia canvis de nom, no de continguts.

El Rector dóna la paraula al doctor Antonio Maria Bruyel Olmedo, director acadèmic de l’Escola Felipe Moreno, que ha estat convidat a participar en aquest punt de l’ordre del dia per defensar el grau que es presenta. Explica fonamentalment: la titulació i les assignatures; que es tracta d’una aposta de futur, ja que per a ells resultaria interessant impartir un doble grau de turisme i protocol; que les al·legacions al títol es varen valorar, explicar i, algunes, incorporar; que hi va haver intents de reunions amb la Facultat de Turisme; que l’oferta està ajustada a la previsible demanda, 20 places; que es tracta d’un títol amb entitat suficient, com demostraria el fet que s’està impartint a Europa; que els títols de màster que ha aprovat l’ANECA no es poden considerar un referent perquè són massa genèrics, excepte el que s’ha aprovat per a la Universitat Miguel Hernández, que té un contingut que no té a veure amb el grau que es presenta.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella torna a intervenir per insistir amb les similituds entre el títol de Turisme i de Protocol.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per fer unes quantes observacions sobre la publicitat de dobles titulacions que fa l’Escola adscrita Felipe Moreno. Així mateix es planteja qui podria cursar el títol propi de Protocol.

El Rector sotmet a votació la proposta de pla d’estudis de grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno) i recorda que el que s’aprova aquí no és el títol, sinó enviar-lo a ANECA. La proposta s’aprova amb 12 vots a favor, 9 vots en contra i 8 abstencions (annex 12).

Punt 10: Substitució d’un representant dels professors al Consell de l’ICE –corresponent a la branca de coneixement de Ciències

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que comenta que, atesa la jubilació del doctor Guillem Ramon Pérez de Rada, s’ha de substituir un representant dels professors al Consell de l’ICE corresponent a la branca de coneixement de Ciències, en compliment del que disposa l’article 4 del Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). La vicerectora comenta que la proposta del Consell de Direcció per a la substitució del professor esmentat és la doctora M. Pilar Roca Salom, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 13).

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

1. Del reconeixement de la feina feta al doctor Miquel J. Deyà Bauzà com a director general, de l’encàrrec fet al nou director general d’Universitats i Recerca, doctor Antoni L. Alcover Casasnovas, i que demà el Consell de Direcció tindrà una reunió amb ell.

2. De diferents convenis subscrits amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

a) Conveni instrumental per a la implantació dels estudis de grau de Turisme a Menorca.
b) Conveni sobre el programa de beques d’allotjament per al foment de la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari, curs 2014-15.
c) Dues addendes al conveni instrumental de subvenció entre la CAIB i la UIB per desenvolupar el programa Ramón y Cajal corresponents a les convocatòries 2009 i 2010.
d) Conveni instrumental de subvenció per a l’impuls d’estudis de doctorat durant l’any acadèmic 2014.

3. De la preocupació existent en el si de la CRUE per les actuacions dutes a terme per CEDRO amb diverses Universitats (UB i UAB) en relació amb la utilització de materials docents en entorns digitals, a l'empara de la regulació de la legislació de propietat intel·lectual.

4. Dels canvis que es faran a Consell de Direcció el proper any. El doctor Xavier Varona Gómez serà nomenat vicerector de Títols i Tecnologia i deixarà el càrrec de delegat del Rector. D’altra banda, el doctor Antonio Fernández Coca serà nomenat delegat del Rector, i continuarà al capdavant de la direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional i, a més, assumirà les tasques de l’Oficina Web i el Servei de Recursos Audiovisuals. Aquests canvis suposaran una despesa d’uns 3.000 euros anuals més respecte a la situació actual. Així mateix informa que després del primer trimestre de 2015, el vicerector de Professorat deixarà el càrrec, a petició pròpia, i serà substituït per la doctora Maria Antònia Fornés Pallicer, actual vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries, que assumirà el Vicerectorat de Professorat i continuarà al capdavant de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. La doctora Maria Antònia Fornés Pallicer serà substituïda per la doctora Joana Maria Seguí Pons, actualment directora de la Universitat Oberta per a Majors.

5. De la futura implantació del servei d’auditoria interna. A continuació recorda que la Sindicatura de Comptes ja fa un quant temps que suggereix la implantació d’aquesta figura a la Universitat, i abans que el suggeriment es converteixi en una exigència, es creu convenient de crear-la.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat que s'indiquen a continuació (annex 14):

Categoria: ajudant doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical
Perfil docent i com a investigador: Pedagogia musical

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent: Assignatures pròpies de l’àrea
Perfil com a investigador: Física interdisciplinària i de sistemes complexos

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 15):

   Al senyor Rafael Ramis Barceló, professor contractat doctor del Departament de Dret Públic, al Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, a Frankfurt (Alemanya), pel període comprès entre l'1 de març i el 30 de juny de 2015, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 16):

   El senyor Lluís Barceló Coblijn, col·laborador honorífic del Departament de Psicologia per a la l'any acadèmic 2014-15.
   El senyor Alfonso Moriyas Romero, col·laborador honorífic del Departament de Psicologia per a l'any acadèmic 2014-15.
   El senyor Albert Flexas Oliver, col·laborador honorífic del Departament de Psicologia per a l'any acadèmic 2014-15.
   La senyora Francisca Rosselló Rubert, col·laboradora honorífica del Departament de Dret Privat per a l'any acadèmic 2014-15.
   El senyor Rafael March Alcover, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat per a l'any acadèmic 2014-15.
   El senyor Jorge Dezcallar de Mazarredo, col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada per a l'any acadèmic 2014-15.
   El senyor Josep Antoni Carbonell Crespí, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat per a l'any acadèmic 2014-15.
   El senyor Joan Buades Feliu, col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat per a l'any acadèmic 2014-15.
   El senyor Joan Miquel Gelabert Mir, col·laborador honorífic del Departament de Psicologia per a l'any acadèmic 2014-15.

d) Professors emèrits

No n'hi ha.

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

Abans de sotmetre a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada (annex 17), la vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat explica amb detall el model que es presenta de conveni per a les pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau de títols oficials i propis (ref. 3015).

El Rector també intervé per referir-se al conveni amb Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (ref. 3016). Després d’explicar-lo, el Rector comenta que més que demanar que avui s’aprovi el conveni, demana que el Consell de Govern aprovi la idea que es desprèn del conveni, a fi que el Departament es pugui pronunciar i es pugui articular la millor manera de tenir una persona qualificada a Brussel·les, com la doctora Teresa Riera Madurell –que ha estat eurodiputada de 2004 a 2014 i ha format part de la Comissió parlamentària Indústria, Recerca i Energia, així com ponent del programa marc de recerca i innovació «Horizonte 2020»–; així mateix recorda que ha estat treballant per aconseguir contactes i projectes i captar recursos de la Unió Europea per a la UIB i, finalment, hom l’autoritzi per fer les gestions necessàries per poder presentar al proper Consell de Govern la solució que es trobi més adequada.

Tot seguit s’obre el torn de paraules. La doctora Isabel M. Aguiló Pons intervé per comentar que la idea de tenir una persona per captar recursos li pareix bona, però fa observacions al conveni presentat. El doctor Felicià Grases Freixedas diu que es tracta d’una bona oportunitat per tenir una persona a Brussel·les i que és necessari tenir-hi una persona amb experiència. El vicerector d’Investigació i Postgrau comenta que altres universitats paguen per tenir una persona a Brussel·les. El doctor Pere M. Deyà Serra diu que el problema està en la fórmula del conveni. El doctor Albert Sesé Abad també diu que considera que es tracta d’una oportunitat que no es pot deixar passar, però també fa observacions a la fórmula del conveni. Els respon el Rector.

El Rector sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, inclosos els convenis tramitats pel CEP, que es detallen a continuació, tret del conveni amb Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (ref. 3016), que es retira de la relació perquè serà examinat en una propera sessió, però sí que demana que el Consell de Govern accepti la idea que se’n desprèn tal com s’ha expressat al paràgraf anterior:

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2913

CV/P

Administració de la CAIB

 

Consecució de l’Estratègia Europa 2020 i del nou marc financer pluriennal 2014-2020

2960

CV/P

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

Enquesta sociolingüística sobre l'ús social de la llengua catalana a les Illes Balears

2974

CV/P

Junta Provincial de l’Associació Espanyola contra el Càncer

 

Ajuts a projectes d'investigació oncològica. Investigador: Jordi Oliver Oliver

2976

CT

Portal Universia, SA

 

Creació d’una plataforma de comerç electrònic

2986

CV/P

Consell General del Poder Judicial

 

Col·laboració per a la realització de treballs científics, acadèmics i culturals

2991

AM

Clúster de la Indústria Química de las Illes Balears

 

Genèric

2992

AM

Fundació Ateneu Pere Mascaró

 

Genèric

2993

Addenda

Universitat Miguel Hernández (Elx) i 8 més

 

2a addenda de modificació de l’annex 3 (pressupost) al cv. 2018, signat el 25/2/2010

2994

CV/P

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

 

Ordenació, catalogació i digitalització de l’arxiu històric de la RAMIB

2995

CV/P

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

 

Coedició de la Biblioteca Marian Aguiló i de la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver

2996

CV/P

Fundació per a la Projecció Internacional de les Universitats Espanyoles. UNIVERSIDAD.ES

 

Programa: formació i qualificació de becaris brasilers en l’àrea del turisme i l’hoteleria

2997

AM

Universitat Estatal de Dubna

Federació Russa

Genèric

2998

AM

Corporación Rosselló Castell, SA

 

Genèric

2999

Addenda

Institut Balear de la Natura (IBANAT) (Conselleria de Medi Ambient)

 

Addenda al cv. 2778, signat el 22/1/2014, per prorrogar-ne la vigència pel termini d'un mes

3000

AM

Universitat KIMEP

Rep. del Kazakhstan

Genèric

3001

AM

Universitat de Constantina 2

Algèria

Genèric

3002

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Subvenció per al finançament de despeses bàsiques dels instituts de recerca de la UIB

3003

CV/P

La Caixa (Obra Social)

 

Contribuir a la internacionalització de la UIB i fomentar activitats de recerca

3006

CV/P

3M España, SL

 

Projecte d’anàlisi i estudi de la idoneïtat d’equips de protecció individual respiratoris

3008

AM

Universitat de La Laguna

 

Intercanvi d’investigadors, alumnes de doctorat i PDI

3009

CV/P

Universitat Casa Grande

Equador

Coordinar el programa Maestría en gestión del talento humano de la UCG

3012

AM

Asociación Balear Amistad China

 

Genèric

3013

AM

Geoma Cen, SL

 

Desenvolupar accions específiques de recerca i divulgació científica

3015

Model

Diverses entitats (MODEL)

 

Pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau de títols oficials i propis

2800

CV/P

Luis Gallego Castejón

 

Donació d'una col·lecció de material zoològic

3004

CV/P

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació

 

Digitalització del butlletí editat per l'Acadèmia entre 1989 i 2013

 

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 18):

– Conveni d'associació que regeix la supervisió i concessió conjuntes d'un títol de doctorat entre la Universitat Lliure de Brussel·les i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2971).

Sotmeses a votació la ratificació dels convenis presentats i la proposta del Rector sobre la idea que es desprèn del conveni amb Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, els convenis es ratifiquen en bloc i la proposta s’aprova per assentiment.

Punt 14: Precs i preguntes

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per manifestar la seva incomoditat pel debat que s’ha generat quan s’ha tractat el pla d’estudis del grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments. Li responen el Rector i el vicerector de Professorat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2014

Relació d’assistents:

1. Isabel Maria Aguiló Pons

2. Antoni Aguiló Pons

3. Sergio Alonso Oroza

4. M. Isabel Baltasar Quesada

5. Miquel Bennàsar Veny

6. Jaume Carot Giner

7. Rafel Crespí Cladera

8. Bartolomé Deyà Tortella

9. Pere M. Deyà Serra

10. Nicolau Dols Salas

11. Josep Lluís Ferrer Gomila

12. Maria Antònia Fornés Pallicer

13. Maria Dolors Forteza Forteza

14. Josep Antoni Frau Coll

15. Antònia Fullana Puigserver

16. Federico F. Garau Sobrino

17. Domènec Garcies Gomila

18. Yolanda González Cid

19. Jordi Llabrés Bordoy

20. Joan Antoni Mesquida Cantallops

21. Antoni Miralles Socias

22. Juan José Montaño Moreno

23. Cristina Moreno Mulet

24. M. Josep Mulet Gutiérrez

25. Josep L. Oliver Torelló

26. Margalida Payeras Llodrà

27. David Pons Florit

28. Albert Sesé Abad

29. Bernat Sureda Garcia

30. Jaume Sureda Negre

31. Maria Tugores Ques

32. Sonia Valenzuela Van Moock-Chaves

33. Antoni Verd Noguera

34. Llorenç Huguet Rotger

35. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2014

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. José Aurelio Castro Ocón

2. Joan Jesús Fiol Arbós

3. Lluís Garau Juaneda

4. Felicià Grases Freixedas

5. Miquel Grimalt Gelabert

6. Joan Lluís Llinàs Bégon

7. Anselm M. Martínez Cañellas

8. Climent Ramis Noguera

9. Maximino San Miquel Ruibal

10. Josep Servera Baño

11. Joan Josep Fornós Astó

12. Jeroni Morey Salvà

13. Antònia Paniza Fullana

14. Xavier Varona Gómez