Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2016

A les 11 hores del dia 21 de juliol de 2016, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Albert Sesé Abad i el doctor Anselm M. Martínez Cañellas.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz i el doctor Josep L. Ballester Mortes, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda als representants del PAS que varen ser elegits en una sessió específica del Claustre que va tenir lloc el dia 7 de juliol; a continuació, assenyala que n’hi ha tres que repeteixen i que s’incorpora al Consell de Govern com a membre de ple dret el senyor Ricardo García Noval, que substitueix la senyora M. Isabel Baltasar Quesada. Finalment, també dóna la benvinguda al doctor Rafel Crespí Cladera, que es reincorpora després d’haver gaudit d’una llicència per estudis aquest any acadèmic.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2016.

El vicerector d’Innovació i Transferència intervé per constatar un error material a l'acta del Consell de Govern del dia 12 de maig de 2016: segons l’acta, el vicerector explicà que el Consell de Govern del dia 18 de març de 2016 havia aprovat el canvi de denominació del títol «Especialista Universitari en Techniques in Plant Ecophysiology. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)» –aprovat pel Consell de Govern del dia 18 de març de 2014– per «University Specialist in Methods in Plant Ecophysiology (own UIB postgraduate qualification) (30 European credits)», i aprovà que aquest canvi s’aplicaria a partir de l’edició de l’any acadèmic 2015-16, quan en realitat s’havia d’aplicar a partir de la primera edició, i l’acta especifica: «any acadèmic 2014-15». El vicerector indica que a la sessió del 12 de maig es va aprovar aquesta rectificació, però aquesta hauria de ser en el sentit que el canvi de denominació s’aplicaria «a partir de la seva primera edició», o bé «des de la primera edició, any acadèmic 2013-14».

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Dret Públic, Economia de l'Empresa, Física, Filosofia i Treball Social, Geografia –on constata l'existència d'uns errors materials–, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Psicologia, Química i el Centre d'Estudis de Postgrau (annex 3).

El doctor Joan Frau Munar intervé per indicar que la plaça de professor contractat doctor –Q1 (I3)– del Departament de Química ha de ser de l’àrea de coneixement de Química Orgànica. La vicerectora respon que es corregirà l’error.

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia i el Centre d'Estudis de Postgrau (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes, amb les correccions indicades, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, d’estudis propis

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 5):

 1. aExpert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  1. Diploma Universitari d'Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  2. Diploma d'Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
 2. Expert Universitari en Tècniques Docents Universitàries. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
 3. Màster en Realització de Cinema, Sèries de Televisió i Nous Formats Digitals. Títol propi de la UIB (75 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Realització de Cinema, Sèries de Televisió i Nous Formats Digitals. Títol propi de la UIB (75 ECTS)
  2. Diploma de Realització de Cinema, Sèries de Televisió i Nous Formats Digitals. Títol propi de la UIB (75 ECTS)
 4. Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS)
  1. Diploma Universitari d'Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS)
  2. Diploma d'Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 4: Aprovació, si escau, de les normes reguladores de l’ús de dispositius electrònics a les aules de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica l’abast i el significat de la proposta, així com el que la motiva, que són els problemes que han sorgit enguany en alguna facultat (annex 6).

El senyor Francesc Escanellas Garcias planteja la possibilitat que els estudiants puguin subscriure un compromís de complir aquesta normativa. Li respon la vicerectora de Docència.

El senyor Ares Fernández Lombardo intervé en relació amb el contingut de l’article 5 (Utilització de portàtils). La vicerectora de Docència explica per què s’ha inclòs a la normativa.

El doctor Andreu Sansó Rosselló proposa que es pugui ampliar l’àmbit objectiu de la norma, en el sentit que es pugui fer extensiva a les proves –exàmens– i no es limiti a les classes. Li respon la vicerectora de Docència, que considera que es podria incloure al Reglament acadèmic. Finalment, el Rector proposa una modificació, en aquest sentit, de l’article 1 (Ús general).

El doctor Pere M. Deyà Serra, després d’apel·lar al sentit comú, en el sentit de considerar que la normativa és innecessària, fa una reflexió per posar de manifest que la normativa que es presenta suposa una evidència d’un fracàs institucional. Finalment manifesta el sentit del seu vot, que serà l’abstenció.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà manifesta que considera necessària una regulació i que el document presentat era la resposta a problemes sorgits darrerament.

S’obre un petit debat en el qual intervenen el doctor Josep L. Oliver Torelló i el doctor Deyà Serra.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una sèrie d’observacions sobre la normativa: s’hauria d’ampliar l’àmbit objectiu de l’article 1 en els termes exposats; considera que els articles 2.1 i 4.1 haurien d’estar redactats de forma simètrica pels subjectes implicats (alumnes i professors); l’article 6 hauria de garantir els drets de la propietat intel·lectual dels estudiants; i finalment, demana aclariments en relació amb l’article 3.1. La vicerectora de Docència i el Secretari General fan aclariments en relació amb l’article 3.1.

Els presents aproven l’Acord normatiu. Hi ha sis abstencions: la senyora Francesca Mas Busquets, la doctora Francesca Garcias Gomila i els doctors Pere M. Deyà Serra, Rafel Crespí Cladera, Nicolau Dols Salas i Jaume Guiscafrè Danús.

Punt 5: Proposta de modificació de l'Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris, estades d’investigació i d’atencions protocol·làries i de representació

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica el que motiva la proposta de modificació. Així mateix, el vicerector d’Investigació i Postgrau constata que, a la darrera frase del primer paràgraf, s’ha de substituir l’expressió «En qualsevol cas» per «En aquest cas».

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 6: Aprovació, si escau, dels paràmetres de ponderació de les matèries de batxillerat a efectes d'admissió a grau

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica l’abast i significat de la proposta, així com els motius que la justifiquen, plasmats a l’expositiu, i, finalment, posa de manifest que s’ha cercat la solució més favorable per als estudiants. A continuació indica que s’ha de suprimir el grau de Periodisme dels annexos corresponents i s’hi ha d’incorporar el grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments, en els termes que assenyala. Així mateix, indica que davant la incertesa per manca de legislació, si més endavant hi hagués alguna novetat en aquest sentit i fos adient alguna modificació de la proposta presentada que afavorís els alumnes, ho faria saber al Consell de Govern per fer-hi, si escau, les modificacions oportunes.

De forma prèvia, la doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió en relació amb el perfil òptim d’ingrés dels estudiants. A continuació, demana –després d’assenyalar la necessitat de fer una revisió formal del document– que es faci una correcció a la proposta presentada en el sentit següent: el grau de Psicologia de la UIB està adscrit a la branca de coneixement de Ciències de la Salut, en conseqüència, en aquest grau no es pot ponderar l'assignatura de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, ni amb el factor 0,1 (annex 1) ni amb el factor 0,2 (annex 2). Finalment, afegeix que, atès que és conscient de la importància de l'estadística a Psicologia, creu que amb la reforma que s'ha fet al batxillerat, la nova assignatura Matemàtiques II conté continguts d'estadística. Li responen la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i la vicerectora de Docència.

El Rector indica que creu que, en els termes plantejats, no hi hauria cap problema per fer la modificació si el degà de la Facultat de Psicologia la considera correcta.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 7: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens illes presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2016-17 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 9).

Punt 8: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica que hi ha quaranta-vuit professors que han demanat augment de càrrega docent, així mateix, constata una errada a la documentació: els complements dels doctors Lorenzo Lacruz i Alomar Garau hi figuren intercanviats.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta: «el seu reconeixement a les persones esmentades a la documentació, les quals, per evitar una fragmentació de docència o la contractació de professorat poc format, fan l’esforç d’assumir tasques docents per damunt la capacitat establerta i alhora mantenen les altres activitats acadèmiques de recerca i gestió». Així mateix, considera que: «cal reflexionar de manera seriosa sobre les mancances estructurals que palesen aquests complements retributius».

El doctor Pere M. Deyà Serra manifesta, de la mateixa forma que ja va fer l'any passat, que és necessari replantejar-se si és correcte autoritzar augments de càrrega docent a professors que tenen descomptes de càrrega docent per exercir un càrrec acadèmic. Li contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que indica que està d’acord amb el seu plantejament.

El doctor Joan David Janer Torrens posa de manifest que creu que hi pot haver una errada, ja que hi ha professors que superen les 90 hores, quan el límit és aquesta xifra. La vicerectora respon que l'afirmació és correcta; per tant, podran fer el nombre d’hores indicat, però només podran ser compensats econòmicament amb el màxim de les dites 90 hores.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2016-17 (annex 10).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 9: Elecció de representant del PAS a la Comissió Electoral

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que exposa que, segons l’article 88 dels Estatuts de la UIB, formen part de la Comissió Electoral dos representants dels professors, dos representants dels estudiants i un representant del personal d’administració i serveis, elegits per i entre els membres del Consell de Govern.

El senyor Josep Antoni Frau Coll, per part del sector del PAS, proposa la substitució de l’actual representant del PAS a la Comissió Electoral, senyora M. Isabel Baltasar Quesada, pel senyor Ricardo García Noval. Atès que no es presenta cap altre candidat i el senyor García Noval està conforme a incorporar-se com a membre d’aquesta comissió, se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova també per assentiment.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

 • El vicerector d’Innovació i Transferència informa de la constitució de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, que és presidida pel vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme i en què participen diverses conselleries, així com els consells insulars, l’Ajuntament de Palma, agents socials i econòmics i altres entitats, com la UIB.
 • El Secretari General dóna compte de la consulta feta al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per veure com s’ha d’interpretar l’article 13.a) del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials: «Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama» (annex 11).

Punt 11: Afers de tràmit

 1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
  No n'hi ha.
 2. Llicències per estudis
  No n'hi ha.
 3. Col·laboradors honorífics
  No n'hi ha.
 4. Altres
  No n’hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3226

AM

Universitat Hassan II de Casablanca

Marroc

Genèric

3274

AM

Universitat Nacional de Piura (Perú)

Perú

Genèric

3278

CV/P

Crew Total Training

 

Organitzar el curs ExU en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

3279

AM

Palma Aquarium

 

Desenvolupar programes de divulgació i recerca d'interès comú

3282

CV/P

Universitat de Miami (Florida)

EUA

«PCF-U. La validación del Programa de Competencia Familiar Universal 10-14 en España»

3285

CV/P

NuMat Biomedical, SL

 

Donació de béns inventariables per a la millora de la recerca i la docència universitària

3286

CV/P

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i Institut d'Estadística de les Illes Balears

 

Estudi de la inserció laboral dels graduats universitaris de la UIB

3287

AM

Obra Cultural Balear

 

Desenvolupar programes de col·laboració

3288

AM

Estudi General Lul·lià

 

Desenvolupar programes de col·laboració

3297

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Impartició de la formació equivalent per obtenir el Màster en Professorat

3298

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU) per a l'any acadèmic 2016-17

3299

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Recerca en l'àmbit del sector turístic en l'àrea d'intel·ligència de mercats

3300

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Revisió i adaptació metodològica de contingut cultural d'alta qualitat

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 13):

 • Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Poitiers (França) per a defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional (ref. 3197).
 • Acord de col·laboració per a la realització dels estudis de doctorat entre la companyia Integrated Circuits Málaga, SL, i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3177).

En relació amb el conveni amb ref. 3282, el Secretari General explica que la clàusula 4.11 exigeix la contractació d’una assegurança que cobreixi danys per responsabilitat civil del professor que vagi a la Universitat de Miami sota l’empara del conveni, ja que l’assegurança de la UIB no ho cobreix, i afegeix que resulta difícil trobar una companyia d’assegurances que cobreixi el que exigeix la clàusula. També explica que es treballa per veure si l’assegurança es pot contractar des dels mateixos Estats Units. Davant aquesta situació, i vist que la professora que es beneficiaria del conveni hauria de partir a finals de setembre, per facilitar la gestió de tots els tràmits de la seva partida el Secretari General demana que el conveni s’aprovi condicionat al fet que es pugui trobar una assegurança que cobreixi el que exigeix la clàusula, sempre que la prima a abonar sigui raonable. El doctor Bernat Sureda Garcia intervé per dir que el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques podria assumir les despeses de l’assegurança sempre que fossin raonables.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana explicacions i aclariments sobre els convenis i acords marc següents: entre la UIB i Palma Aquarium (ref. 3279) i entre la UIB, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i l’Institut d'Estadística de les Illes Balears (ref. 3286).

Respecte al conveni amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i l’Institut d'Estadística de les Illes Balears, li respon la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i completa la informació el doctor Andreu Sansó Rosselló, que agraeix que es posi en marxa aquest conveni per la importància que té.

En relació amb els convenis amb ref. 3287 i 3288, la senyora Francesca Mas Busquets n’explica la raó de ser i la importància que poden tenir per a la mateixa Universitat i la seva visibilitat a Palma. El doctor Nicolau Dols Salas intervé per fer unes precisions sobre la presència de la UIB a la ciutat de Palma i per comentar que és necessari esmenar el conveni 3288, o bé introduint a l’expositiu que la UIB també es considera hereva de la tradició de la Reial i Pontifícia Universitat Literària o bé suprimint aquest referència respecte a l’Estudi General Lul·lià. A continuació fa referència a l’activitat desenvolupada per la UOM als pobles. El Rector intervé per defensar la necessitat d’incorporar a l’expositiu del conveni que la UIB també es considera hereva de la tradició de la Reial i Pontifícia Universitat Literària o bé suprimir la referència que hi ha ara. Així mateix, la senyora Mas Busquets comenta que aquests convenis, si bé els proposa el Consell Social, encara han de ser ratificats tant per les entitats que hi ha implicades com pel mateix Consell Social. Finalment, la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta facilita la informació sobre les activitats desenvolupades els tres darrers anys acadèmics per la UOM als pobles de Mallorca. El Rector comenta que si els convenis no s’aproven en els mateixos termes que els ratifiqui aquest Consell de Govern, el Consell de Govern els ha de tornar a ratificar.

Finalment el doctor Bartomeu Pascual Fuster fa una petició en relació amb el conveni amb l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ref. 3299) relativa a la possibilitat de fer-hi esment també al Departament d’Economia de l’Empresa. El Rector li respon que no hi ha d’haver cap problema.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment, juntament amb les precisions fetes als dos paràgrafs anteriors.

Punt 13: Torn obert de paraules

El doctor Nicolau Dols Salas fa referència al fet que al darrer FOU s’ha publicat el nomenament d’una coordinadora de Política Lingüística, i a continuació constata que a la pàgina web de la UIB podem trobar-nos amb: Pla de política lingüística de la UIB (en procés) o que el document del Pla de política lingüística de la Xarxa Vives correspon al període 2012-14. Després planteja un seguit de preguntes. Finalment, demana qui s’ocuparà de la direcció del Servei Lingüístic, que ara està vacant.

El doctor Joan March Noguera demana informació sobre el procediment de contractació per cobrir les places de professorat de la Facultat de Medicina.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà indica que de forma prèvia vol felicitar els responsables de les activitats que desenvolupa la UOM, aprofitant la celebració ahir de la cerimònia de graduació. A continuació recorda el lamentable fet relatiu a la publicació en un diari del contingut d’una prova d’accés a la UIB del juny d’enguany, i posa de manifest que és molt greu.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana per la persona que representa la UIB a la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.

El Rector els respon en el termes següents:

 1. En relació amb les qüestions plantejades pel doctor Dols Salas, indica que té prevista una reunió amb el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i afegeix que, en qualsevol cas, l’actuació encomanda de coordinació és extensible a altres llengües. A continuació recorda que les funcions encomanades són: coordinar la política lingüística de la Universitat, representar la UIB a la Xarxa Vives d’Universitats, a la qual la persona nomenada assistirà com a membre de la comissió permanent, i, també, fer-se càrrec de les relacions amb l’Institut d’Estudis Catalans. Finalment indica que mentre no es nomeni un nou director del Servei, se n’ocuparà el vicegerent.
 2. En relació amb el procediment de contractació de les places convocades per impartir docència a la Facultat de Medicina, indica que està previst que el proper 26 de juliol es reuneixi la Comissió de Contractació de la UIB, i informa de la composició que tindrà. La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries informa que avui es faran públiques les llistes de les persones admeses a les diferents places.
 3. El representant de la UIB a la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible és el vicerector d’Innovació i Transferència.

Finalment la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat indica les mesures adoptades en relació amb els fets esdevinguts a les PAU d’enguany. Afegeix que no hi ha cap corrector implicat en els fets, ja que la notícia circulava per les xarxes socials abans que l’exercici hagués arribat al corrector; en qualsevol cas, indica que s’han adoptat les mesures pertinents respecte a les persones encarregades de la vigilància a l’aula.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula M. Aguiló Segura
 3. Antoni Amengual Colom
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Eva Cerdeiriña Outeiral
 8. Rafel Crespí Cladera
 9. Pere M. Deyà Serra
 10. Bartolomé Deyà Tortella
 11. Nicolau Dols Salas
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. M. Antònia Fornés Pallicer
 14. M. Dolors Forteza Forteza
 15. Josep Antoni Frau Coll
 16. Antònia Fullana Puigserver
 17. 1Ricardo García Noval
 18. 1Francesca Garcias Gomila
 19. 1Domènec Garcies Gomila
 20. 2Margalida Gili Planas
 21. 2Jaume Guiscafrè Danús
 22. 2Jordi Llabrés Bordoy
 23. 2Joan March Noguera
 24. 2Sònia Martínez Andreu
 25. 2Francesca Mas Busquet
 26. 2Antoni Miralles Socias
 27. Josep L. Oliver Torelló
 28. Margalida Payeras Llodrà
 29. David Pons Florit
 30. Andreu Sansó Rosselló
 31. Joana Maria Seguí Pons
 32. Sebastià Serra Busquets
 33. Bernat Sureda Garcia
 34. Jaume Sureda Negre
 35. Maria Tugores Ques
 36. Xavier Varona Gómez
 37. Llorenç Huguet Rotger
 38. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Lorenza Carrasco Martorell
 4. Miquel Josep Deyà Bauzà
 5. Ares Fernández Lombardo
 6. Joan Frau Munar
 7. Jaume Garau Amengual
 8. Miquel Grimalt Gelabert
 9. Pedro Guijarro Fuentes
 10. Joan David Janer Torrens
 11. Hipólito Medrano Gil
 12. Miquel F. Oliver Trobat
 13. Bartomeu Pascual Fuster
 14. Josep Antoni Tur Marí
 15. Antonio Fernández Coca
 16. Yolanda González Cid
 17. Jeroni Morey Salvà
 18. Francina M. Orfila Sintes
 19. Antònia Paniza Fullana
 20. Guillem Xavier Pons Buades