Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 9 DE MAIG DE 2014

A les 11.10 hores del dia 9 de maig de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Federico F. Garau Sobrino i el doctor Sergio Alonso Oroza.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Anselm M. Martínez Cañellas i el doctor Miquel Grimalt Gelabert, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de març de 2014.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada el motiu de la modificació de plantilla que afecta els departaments Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Dret Públic, Dret Privat, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 3).

Així mateix, agraeix l’estalvi de diversos departaments.

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia Aplicada, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 3: Fixació del numerus clausus d’alumnes per als màsters universitaris i les dobles titulacions de grau per a l’any acadèmic 2014-15

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que explica la proposta de numerus clausus d’alumnes per als màsters universitaris i les dobles titulacions de grau per a l’any acadèmic 2014-15, examinada conjuntament amb la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. A continuació constata una errada en el Màster Universitari en Educació Inclusiva i ratifica que el nombre correcte és 20. Així mateix, el vicerector d’Investigació i Postgrau constata una errada en el Màster Universitari en Economia del Turisme i Avaluació de Projectes, on el nombre de places ofertes ha de ser de 20 en lloc de 50. També comenta l’errada en la denominació d’un dels màsters.

Tot seguit intervé el doctor Nicolau Dols Salas per explicar que el Consell d’Estudis de Treball Social, vista la retallada del numerus clausus al grau de Treball Social, va concloure que no podien assumir que part de les places destinades a Treball Social es destinassin a la doble titulació Educació Social - Treball Social i, per tant, va decidir que el proper curs no s’impartiria aquesta doble titulació, entenent que el Consell d’Estudis era competent per prendre la decisió. El doctor Nicolau Dols Salas comunica aquesta decisió del Consell d’Estudis al Consell de Govern, perquè aquest en prengui coneixement. El Rector indica que el Consell de Govern en queda assabentat.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió en relació amb el nombre de places del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (150 places). Així mateix, constata algunes errades tipogràfiques a l’escrit corresponent. El doctor Ricardo Alberich Martí fa una reflexió sobre els màsters que hi ha en fase de tramitació. Els contesta el Rector.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per demanar per què hi ha tanta disparitat quant a numerus clausus dels màsters. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau.

En conseqüència, la proposta de fixació de numerus clausus és la següent:

 

Màsters universitaris 2014-15

Places

Arts i Humanitats

1

Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

30

2

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana

20

3

Màster Universitari en Filosofia

20

4

Màster Universitari en Gestió Cultural

100

5

Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

40

6

Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

60

Ciències

7

Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada

30

8

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

30

9

Màster Universitari en Ecologia Marina

50

10

Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

30

11

Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

25

12

Màster Universitari en Microbiologia Avançada

32

13

Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

35

14

Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial

10

15

Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional

40

16

Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

150

Ciències de la Salut

17

Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

25

18

Màster Universitari en Neurociències

30

19

Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments

50

20

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

20

Ciències Socials i Jurídiques

21

Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans, Intervenció Psicològica i Pedagògica

30

22

Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

25

23

Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció

25

24

Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

30

25

Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals

50

26

Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria

30

27

Màster Universitari en Economia del Turisme i Avaluació de Projectes

30

28

Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

20

29

Màster Universitari en Educació Inclusiva

20

30

Màster Universitari en Formació del Professorat

250

31

Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa

30

32

Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

25

33

Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies

6

34

Màster Universitari en Advocacia

80

Enginyeria i Arquitectura

35

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

50

36

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions

25

37

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

15

38

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

30

 

Dobles titulacions de grau 2014-15

1

Administració i Direcció d'Empreses - Dret

40

2

Enginyeria Telemàtica - Matemàtiques

10


El Consell de Govern pren coneixement de la proposta de numerus clausus d’alumnes per als estudis de màsters universitaris i les dobles titulacions de grau per a l’any acadèmic 2014-15 (annex 5) i aprova per unanimitat demanar la modificació del numerus clausus dels estudis de Màster Universitari en Economia del Turisme i Avaluació de Projectes (per disminuir-ne el nombre, de 50 a 20). Finalment, el Consell de Govern pren coneixement que la doble titulació Educació Social - Treball Social no es durà a terme durant l’any acadèmic 2014-15.

Punt 4: Modificació dels Estatuts del Consorci de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el motiu de la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i en destaca els dos aspectes fonamentals: adaptació del procediment de contractació segons les previsions del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’adaptació de l’estructura orgànica, fonamentalment, la composició del Consell de Direcció –article 19 dels Estatuts– a les previsions de la Llei del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz recorda els termes de l’acord de constitució del dret de superfície, que va permetre la construcció de l’edifici, en el qual es fixava una composició paritària a l’òrgan de gestió de l’esmentada escola –Consell de Direcció de l’Escola d’Hoteleria. Afegeix que considera que la Universitat hi ha anat perdent posició i autonomia al llarg del temps, atesa la disminució de la seva representació. Li contesten el Rector i el Secretari General.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la desvinculació de la UIB del Consorci Centre Balears Europa

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica breument la història de la modificació partint de la base que s’ha de fer l’adaptació necessària a la Llei del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears esmentada al punt anterior. Això no obstant, assenyala que hi ha una diferència substancial en relació amb la posició de la UIB respecte al consorci també esmentat al punt anterior: la representació de la UIB als òrgans de govern al Centre Balears Europa no té rellevància a l’hora de prendre decisions.

Això fa que la posició de la UIB sigui complexa dins el Centre Balears Europa, ja que no té capacitat d’influència, i més quan hi ha hagut alguns temes problemàtics. Així mateix destaca que hi ha un interès per fer canvis d’orientacions respecte del Centre Balears Europa, i a convertir-lo més aviat en un consorci d’administracions públiques territorials.

Finalment, indica que la posició que podria adoptar la UIB seria desvincular-se del Consorci i col·laborar amb aquest mitjançant el concert d’acords i convenis específics.

Tot seguit intervé el doctor Bernat Sureda Garcia per fer una reflexió per veure si la proposta pot determinar una pèrdua de coneixement o d’informació –respecte a les activitats desenvolupades, si no es participa en l’òrgan de govern del Consorci. Li contesta el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta de desvinculació de la UIB del Consorci Centre Balears Europa (CBE) en les condicions del conveni vigent, signat el dia 2 de setembre de 1985, i de l’acord fundacional, signat el 25 d’octubre de 1985, i proposa establir una nova relació amb el Centre mitjançant la subscripció d’un acord marc i dels convenis específics que puguin sorgir per afavorir aquesta col·laboració. El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de desvinculació del CBE en els termes esmentats.

Punt 6: Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2013-14 amb circumstàncies personals sobrevingudes

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica l’abast i el significat de la proposta que es presenta. Prèviament constata una errada a la part expositiva de l’acord, on s’ha d’introduir la referència a les titulacions oficials de màsters universitaris i unificar la terminologia amb què apareixen esmentades al llarg del text presentat.

A continuació intervé el doctor Josep L. Oliver Torelló i planteja un dubte pel que fa a l’apartat 3. Fets els aclariments pertinents, s’acorda de suprimir el segon paràgraf del punt 3 de la convocatòria. El senyor Juan Ramon Pons Bibiloni també fa una consulta sobre la composició de la comissió que ha de resoldre els ajuts. Li respon la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, amb les modificacions indicades en el debat, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Estudis propis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica breument les característiques de les titulacions presentades i indica que el curs d’Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), títol propi de la UIB (18 crèdits europeus), duu aparellat un conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que s’inclou a la relació de convenis que avui es presenta per a la seva ratificació.

Finalment, indica que els títols de Màster en Música (sobre aquest títol es destaca que hi ha un error a la memòria, ja que la data de finalització no seria el juny de 2014, sinó el juny de 2015) i d’Especialista Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica s’han tramitat d’acord amb la normativa antiga i que s’adaptaran a la normativa sobre estudis propis de la UIB recentment aprovada pel que fa a la denominació dels títols i la referència als crèdits europeus mitjançant l’ús de les sigles (ECTS). D’aquesta manera, les denominacions dels títols seran:

1. Màster en Música. Títol propi de la UIB (60 ECTS), denominació que afectaria les vint titulacions proposades:

1.1.   Màster en Música. Especialitat d'Interpretació Pianística de la Música Espanyola. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.2. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació de la Guitarra. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.3. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació de la Flauta. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.4. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació de l'Oboè. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.5. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació del Clarinet. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.6. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació del Fagot. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.7. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació de la Trompeta. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.8. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació de la Trompa. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.9. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació del Trombó. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.10. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació de la Tuba. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.11. Màster en Música. Especialitat d'Interpretació de la Percussió. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.12. Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Piano. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.13. Màster en Música. Especialitat de Pedagogia de la Guitarra. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.14. Màster en Música. Especialitat de Pedagogia de la Veu. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.15. Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Violí. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.16. Màster en Música. Especialitat de Pedagogia de la Viola. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.17. Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Violoncel. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.18. Màster en Música. Especialitat de Pedagogia del Contrabaix. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.19. Màster en Música. Especialitat d'Investigació i Creació Musical: Composició. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.20. Màster en Música. Especialitat d'Investigació i Creació Musical: «Passat, Present i Futur de la Sibil·la: el Personatge i el seu Cant». Títol propi de la UIB (60 ECTS)

2. Especialista Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica. Títol propi de la UIB (40 ECTS)

3. Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE). Títol propi de la UIB (18 crèdits europeus)

3.1. Curs d'Actualització Universitària en Llengua Anglesa (Nivell C1). Títol propi de la UIB (6 ECTS)

3.2. Curs d'Actualització Universitària en Metodologia AICLE I. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

3.3. Curs d'Actualització Universitària en Metodologia AICLE II. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Tot seguit intervé el doctor Nicolau Dols Salas per fer dos comentaris en relació amb el títol d’Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE): un de valoració i l’altre de coherència. En primer lloc intervé per manifestar que considera que és una proposta molt bona. A continuació afegeix una reflexió que es relaciona amb la recuperació de la validació dels coneixements de català per part de la UIB respecte a l’actual posició de l’IEB. Li contesta el Rector i completa la informació el doctor Lluís Ballester Brage.

A continuació intervé el doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops i torna a intervenir el doctor Nicolau Dols Salas, que insisteix en el fet que la UIB ha de reivindicar el reciclatge del català.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé en relació amb el curs d’especialista presentat (Especialista Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica) i fa una reflexió sobre el contingut de l’expressió «especialista» i la possible confusió que pot plantejar amb altres titulacions de l’àmbit de les Ciències de la Salut. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i concreta que no hi ha especialitats en l’àmbit de la Fisioteràpia. El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez, que es mostra d’acord amb el doctor Climent Ramis Noguera, també posa de manifest que en l’àmbit de la Fisioteràpia no hi ha especialistes. El doctor Jordi Llabrés Bordoy recorda que la normativa recentment aprovada estableix que la denominació dels títols propis en cap cas no pot coincidir amb la dels títols oficials ni provocar que s’hi confonguin, i afegeix que la mateixa normativa indica que, en l'àmbit de les Ciències de la Salut en particular, no es poden realitzar estudis conduents a títols d'especialista universitari, a fi de no provocar confusions amb les especialitats sanitàries oficials. En conseqüència, el Rector fa una intervenció en el sentit de proposar el canvi de denominació del títol i que passi a ser d’«Expert Universitari….»; afegeix que, en qualsevol cas se n’informarà la directora de l’estudi.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades amb les modificacions assenyalades, que s’aproven per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica les modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB presentades d’ençà de la darrera modificació de l’esmentat catàleg, de les quals destaca la creació de la unitat administrativa corresponent a l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i d’una que correspon al Servei de Relacions Internacionals, amb indicació de les places que s’hi adscriuen.

Finalment explica la modificació corresponent a la redistribució d’efectius realitzada per necessitats del servei, que afecta l’edifici Sa Riera, així com les modificacions relatives a les característiques de tres places.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 9: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu en relació amb el contingut de la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica l’abast i el significat de l’Acord normatiu en relació amb el contingut de la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

El doctor Miquel Bennàsar Veny agraeix aquest acord normatiu: diu que entén que ve a corregir la desigualtat de tracte que tenien els professors col·laboradors en relació amb els professors titulars d’escola universitària a l’hora d’accedir, una vegada acreditats, a la condició de professor contractat doctor o a la de professor titular d’universitat, respectivament. També demana que de tots els canvis que es produeixin en el sentit de l’acord normatiu se n’informi els directors de departament. Li contesta el vicerector de Professorat.

A continuació el vicerector de Professorat informa de la relació dels professors que fins ara han accedit directament a la categoria de professora o professor contractat doctor, en les seves pròpies places, en virtut de l’aplicació de la disposició addicional esmentada.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 10: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat del programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB, la finalitat del qual és fomentar la firma de convenis marc de col·laboració amb altres universitats o centres de recerca que recullen l’interès mutu i promocionen la col·laboració entre elles, dins el marc de la política de relacions externes i d’internacionalització de la UIB.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 11).

Punt 11: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat del programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB i destaca la necessitat d’un replantejament de les diverses actuacions emmarcades dins el programa de foment de la recerca, que permeti un millor aprofitament dels recursos existents, atesos els canvis conjunturals i normatius esdevinguts des de l’any 2004, l’experiència acumulada al llarg d’aquest període de temps i, de manera especial, la situació econòmica actual.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 12).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

De la seva assistència a dues reunions del Consell d’Universitats i a dues de la CRUE. Entre altres temes, es varen tractar els següents:

  • Les beques i els programes de mobilitat (ERASMUS+). El Rector comenta que es va produir un desacord entre la CRUE i el Ministeri, ja que si bé el Ministeri deia que hi havia un increment en el nombre de les beques a concedir, això no es veia reflectit en un increment en la quantia destinada a les beques, sinó, fins i tot, en una disminució. Des de la CRUE també es va destacar la desigualtat que pot produir exigir un 5,5 per poder accedir a la primera beca. A la UIB hi haurà un increment dels alumnes beneficiats amb una beca, però encara no se sap quina quantitat rebran.
  • La proposta de la Comissió de Reforma de les Administracions Públiques d’integrar l’ANEP i la CNEAI dins l’ANECA.
  • La reforma de la LOU. El Rector comenta que el Ministeri els va informar que no hi ha temps de fer una reforma de la LOU, però sí de fer-hi algunes modificacions puntuals que podrien afectar les acreditacions, i, fins i tot, hi ha la possibilitat que les universitats poguessin articular els seus graus entre 180 i 240 crèdits i els màsters entre 60 i 120 crèdits.
  • Les taxes de reposició. La CRUE demana suprimir les taxes de reposició i que cada universitat pugui dur a terme la seva política de professorat.

– Que la Conselleria d’Educació i Cultura ha comunicat a la Universitat que, a partir del proper curs, es podrà impartir el grau de Turisme a Menorca.

– De la fusió FUEIB-FuGUIB.

– Del seu viatge a Taiwan per visitar parcs tecnològics, convidat per la Fundació per l’intercanvi cultural Europa-Taiwan.

El Rector convida el senyor Ricardo Sagrera Gazeley, cap del Servei de Relacions Internacionals, a explicar les dades i xifres en el marc dels programes de mobilitat.

El senyor Sagrera Gazeley Indica que el nombre d’estudiants que participaren en intercanvis és de 268, dels quals 155 ho han fet en el marc del programa ERASMUS, i recorda que hi ha una segona convocatòria d’ERASMUS+.

A continuació assenyala que hi ha canvis en el programa ERASMUS+.

Seguidament intervé la senyora Cristina Moreno Mulet, que demana informació sobre el nivell d’idiomes exigit per poder accedir a aquests programes. Li contesta el senyor Ricardo Sagrera Gazeley.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable informa sobre la Convocatòria permanent d’ajuts finançats pel Fons dinerari d’ajuda social als alumnes de la UIB que per causes sobrevingudes es trobin en dificultats temporals per continuar estudis oficials. A continuació, manifesta el seu agraïment a la doctora M. Pilar Roca Salom i l’associació que presideix. Finalment assenyala que el fons pot arribar als 7.000 euros, sempre obert.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa sobre la realització d’unes jornades els dies 16 i 17 de maig de Ciència per a Tothom, una iniciativa nascuda dels professors de la UIB interessats a fomentar les vocacions científiques entre els joves, i n’explica la mecànica. Finalment agraeix la participació i l’ajuda externa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, l’Ajuntament de Palma i els Serveis Ferroviaris.

La vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries informa dels programes de la UOM que es desenvolupen a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s’indiquen a continuació (annex 13):

Categoria: ajudant doctor
Departament:
Biologia
Àrea de coneixement:
Zoologia
Perfil docent:
Zoologia I, Zoologia II i recursos per a la valoració de la biodiversitat
Perfil com a investigador: Evolució, sistemàtica i diversitat de protozous. Els protozous com a bioindicadors

Categoria: ajudant doctor
Departament:
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil docent:
20230 Prehistòria de les Illes Balears
Perfil com a investigador: Prehistòria de les Illes Balears

Categoria: ajudant doctor
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l'Art
Perfil docent: 20260 L'art de l'Antiguitat Tardana del Segle IV al X
Perfil com a investigador: Història de l'art medieval

Categoria: ajudant doctor
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Filosofia Moral i Política
Perfil docent: Idees polítiques i teoria social contemporània
Perfil com a investigador: Teoria social contemporània

Categoria: ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Perfil docent: Màquines hidràuliques
Perfil com a investigador: Energia solar de concentració

Categoria: ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent: Assignatures pròpies de l'àrea de la plaça
Perfil com a investigador: Física interdisciplinària i sistemes complexos

Categoria: ajudant doctor
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent i com a investigador: Infermeria de la persona adulta i pràctiques clíniques

b) Llicències per estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per als anys acadèmics 2013-14 i 2014-15 que s'indiquen a continuació (s’inclou documentació com a annex 14):

  • Sr. Daniel Walgraef, com a col·laborador honorífic de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
  • Sra. Marzia Boi, com a col·laboradora honorífica del Departament de Biologia

d) Altres

No n'hi ha.        

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2699

CV/P

Associació Catalana de Meteorologia

 

Coedició conjunta de la revista Tethys

2776

CV/P

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)

 

Producció, realització, compartició i difusió de continguts audiovisuals i projectes

2777

CV/P

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)

 

Coproducció de la sèrie videogràfica La universidad responde II

2789

Addenda

Conselleria d’Economia i Competitivitat

 

Actualitzar els membres de la comissió mixta de seguiment (clàusula sisena del cv. 2113)

2791

CV/P

Conselleria d’Economia i Competitivitat

 

Estudi conjunt dels riscs de les empreses dedicades a manteniment de superfícies

2801

CV/P

Universia Holding, SL

 

Participació de la UIB a la plataforma de cursos en línia www.miriadax.net

2860

CV/P

Ajuntament d’Inca

 

Creació de la col·lecció digital de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca

2861

Adhesió

Repsol, SA; Asociación Red Española Matemática-Industria

 

Adhesió a l’acord marc signat el 1-IV-2013 entre REPSOL i Red Math-in

2862

CV/P

Fundació Lluís Carulla

 

Col·laboració conjunta per dur a terme tasques de revisió de volums lul·lians

2864

CV/P

Banc de Santander, SA, i Associació Universitat Solidària Illes Balears

 

Ajuts als estudiants amb problemes per pagar les matrícules

2867

CV/P

Universitat de Girona

 

Repartiment de la subvenció aconseguida per al Campus e-MTA

2869

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Setena addenda: Olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears (2013-14)

2873

Addenda

Administració General de l’Estat (Institut de Salut Carlos III)

 

Actualització institucions del CIBER (addenda CIBER 2014)

2874

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Quinzena programació UOM a la Seu universitària d’Eivissa 2013-14

2879

CV/P

Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença

 

Microcrèdits en el marc del programa europeu Progress

2880

CV/P

Vicepresidència i Conselleria de Presidència

 

Concessió de la subvenció en matèria de cooperació al desenvolupament

2888

CV/P

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

 

Gestió d’ajuts per al desenvolupament del programa ERASMUS.es

2859

AM

Universitat d'Alacant

 

Desenvolupament de programes d'intercanvi i col·laboració mútua

2870

AM

El Capítol de la Catedral de Mallorca

 

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

2884

AM

Rotary Districte 2203, zona I

 

Desenvolupar accions en l'àmbit de voluntariat

2891

CV/P

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 

Curs per a l'obtenció del títol propi d'Expert Universitari en AICLE

2893

CV/P

Ernst & Young

 

Facilitar a la UIB l'accés a les bases de dades per a l'elaboració d’indicadors econòmics


Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 15: Precs i preguntes

La doctora Isabel Maria Aguiló Pons demana aclariments sobre l’estat actual del procediment d’avaluació dels complement autonòmics. Li contesta el vicerector de Professorat, que indica la situació en què es troba.

El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments sobre la informació facilitada pel Rector en relació amb l’increment de l’àmbit objectiu de l’ANECA i mostra la seva preocupació per la qüestió, a més de dir que considera convenient la potenciació de l’AQUIB.

A continuació el doctor Ramis Noguera fa una reflexió sobre la possible variació del nombre de crèdits dels graus (180 crèdits). Li contesta el Rector.

El senyor Juan Ramon Pons demana aclariments sobre la circulació al campus. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 9 DE MAIG DE 2014

Relació d’assistents:

1. Isabel Maria Aguiló Pons

2. Antoni Aguiló Pons

3. Lluís Ballester Brage

4. Miguel Bennàsar Veny

5. Jaume Carot Giner

6. Rafel Crespí Cladera

7. Bartolomé Deyà Tortella

8. Pere Deyà Serra

9. Nicolau Dols Salas

10. Josep Lluís Ferrer Gomila

11. Maria Antònia Fornés Pallicer

12. M. Dolors Forteza Forteza

13. Josep Antoni Frau Coll

14. Antònia Fullana Puigserver

15. Yolanda González Cid

16. Jordi Llabrés Bordoy

17. Joan Antoni Mesquida Cantallops

18. Antoni Miralles Socias

19. Juan José Montaño Moreno

20. Carlos Moreno Gómez

21. Cristina Moreno Mulet

22. Maria Josep Mulet Gutiérrez

23. Josep L. Oliver Torelló

24. Margalida Payeras Llodrà

25. Luis Fco. Piña Saiz

26. Joan Ramon Pons Bibiloni

27. David Pons Florit

28. Bernat Prats Taberner

29. Antoni Roig Muntaner

30. Andreu Sansó Rosselló

31. Albert Sesé Abad

32. Bernat Sureda Garcia

33. Jaume Sureda Negre

34. Maria Tugores Ques

35. Josep Antoni Tur Marí

36. Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves

37. Antoni Verd Noguera

38. Llorenç Huguet Rotger

39. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 9 DE MAIG DE 2014

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Joan Ernest de Pedro Gómez

4. Joan Jesús Fiol Arbós

5. Lluís Garau Juaneda

6. Joan Lluís Llinàs Bégon

7. Climent Ramis Noguera

8. Maximino San Miguel Ruibal

9. Josep Servera Baño

10. Joan Josep Fornós Astó

11. Jeroni Morey Salvà

12. Maurici Mus Amézquita

13. Francina Orfila Sines

14. Xavier Varona Gómez