Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2014

A les 11 hores del dia 4 de novembre de 2014, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el senyor Antoni Verd Noguera, president del Consell Social, la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, el doctor Josep L. Oliver Torelló, el doctor Federico F. Garau Sobrino i el doctor Pere M. Deyà Serra.

També s’excusa d’assistir-hi el doctor Joan Lluís Llinàs Bégon, assistent amb veu i sense vot. 

El Rector, en primer lloc, dóna la benvinguda a la doctora Antònia Paniza Fullana, que assisteix al Consell de Govern en qualitat de directora del Centre d’Estudis de Postgrau, amb veu i sense vot, de conformitat amb les disposicions de l’apartat tercer de l’article 25 dels Estatuts vigents. Així mateix, agraeix al doctor Maurici Mus Amézquita la seva labor com a director del Centre d’Estudis de Postgrau.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2014.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Privat, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Química (annex 3). El vicerector fa una observació a la modificació corresponent al Departament de Física.

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada i Infermeria i Fisioteràpia (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.       

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa electoral

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica que amb la proposta de modificació dels articles 3 i 40.3 de la normativa electoral es pretén adaptar-la a la normativa d’estudis propis, aprovada pel Consell de Govern del dia 18 de març d’aquest any.

Respecte a la proposta de modificació de l’article 40.3, el Secretari General comenta que s’ha detectat un error: la redacció que es proposa no és la dels apartats a) i d), sinó la dels apartats a i c), ja que l’apartat c) vigent desapareixeria, de manera que l’apartat d) vigent passa a ser l’apartat c) i l’apartat e) passa a ser l’apartat d).

Així mateix, explica que amb la proposta de modificació de la disposició transitòria segona es pretén reordenar les circumscripcions electorals d’aquells estudis que a les passades eleccions formaven circumscripció pròpia, però que el dia d’avui, atès el nombre d’alumnes que la conformarien i el nombre d’estudis que estan en extinció, resulta aconsellable que s’agrupin als estudis més afins, per evitar situacions que podrien suposar greuges comparatius amb altres estudis en què hi ha un elevat nombre d’estudiants.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 4: Proposta d’acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB), grup B) (resta de personal docent i investigador) i grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica que amb aquesta proposta d’acord normatiu es tractaria de fixar la distribució dels representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB), grup B) (resta de personal docent i investigador) i grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat. La distribució numèrica que es presenta no és discrecional, sinó que es fa en funció del que fixa la normativa electoral.

El Secretari General també comenta que a la proposta d’acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat, s’ha detectat el mateix error que al punt anterior; per tant, el punt c) de l’article segon no hi hauria ser, i els punts d) i e) haurien de passar a ser, respectivament, els punts c) i d) de l’article segon.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 6).           

Punt 5: Aprovació, si escau, de la normativa reguladora del Centre d'Estudis de Postgrau

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el contingut de la proposta per la qual es regula el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau. Aquesta normativa obeeix a la nova distribució de competències del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat.

A continuació fa dues correccions sobre la proposta presentada:

a) A l’article 4.1.f, allà on diu: «Vetllar per l’excel·lència dels cursos», ha de dir: «Vetllar per l’excel·lència dels estudis oficials de màster.»

b) A la disposició derogatòria única, apartat 2, s’ha d’afegir un incís final que digui: «[...] així com tot allò que s’oposi al present acord normatiu.»

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 7).           

Punt 6: Estudis propis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica el contingut dels cursos següents, tramitats de conformitat amb l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 339, de 4 d’abril). El vicerector recorda que les propostes han estat sotmeses a exposició pública. Així mateix, indica que les directores dels estudis poden oferir els aclariments que se sol·licitin:

a. Expert Universitari en Emprenedoria Basada en Tecnologia i Màrqueting Digital. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

a.1. Diploma Universitari d'Emprenedoria Basada en Tecnologia i Màrqueting Digital. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
a.2. Diploma d'Emprenedoria Basada en Tecnologia i Màrqueting Digital. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

b. Expert Universitari en Teràpies Assistides per Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

b.1. Diploma Universitari de Teràpies Assistides per Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
b.2. Diploma de Teràpies Assistides per Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i de la modificació de plans d’estudis vigents de grau

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, que explica les modificacions de cadascun dels títols oficials proposats, tramitats de conformitat amb les previsions de l’article 7 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Els estudis vigents que presenten modificacions són els següents:

– Grau de Turisme (modificació)
– Grau d’Infermeria (modificació)
– Grau de Fisioteràpia (modificació)
– Grau de Treball Social (modificació)
– Grau de Dret (modificació)

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica indica que les modificacions es refereixen a canvis d’assignatures, periodificació d’assignatures i millora dels plans, de conformitat amb les propostes de la Comissió de Garanties de Qualitat, entre d’altres.

Seguidament el Rector sotmet a votació l’aprovació de les sol·licituds de verificació de les modificacions dels títols esmentats, que s’aproven per unanimitat (annex 9).

Punt 8: Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i de la modificació de plans d’estudis vigents de postgrau

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica el contingut de cadascun dels títols oficials proposats i tramitats d'acord amb les previsions del Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i pel que fa als doctorats, tramitats d'acord amb les previsions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i de l'Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears, que són els següents:

a. Màster Universitari en Ecologia Marina (nou)
b. Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (nou)
c. Doctorat en Psicologia (nou)
d. Doctorat en Filologia i Filosofia (nou)

El vicerector indica que els màsters no són estrictament nous, sinó que es tracta d’una reformulació d’acord amb la normativa aplicable.

En relació amb els doctorats, comenta que el de Psicologia és un doctorat nou i que el Doctorat en Filologia i Filosofia unifica diversos doctorats.

Finalment el Rector sotmet a votació les propostes, que s’aproven per unanimitat (annex 10).

En conseqüència, es procedirà a la tramitació pertinent de les propostes presentades i s’enviaran a l’ANECA per a la seva verificació, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Punt 9: Aprovació, si escau, de mesures per millorar la circulació i l’estacionament al campus

El Rector dóna la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que, després d’agrair la col·laboració que ha tingut del grup de recerca Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT), exposa el document de mesures per millorar la circulació i l’estacionament al campus.

El doctor Nicolau Dols Salas demana en què consistiran les mesures estructurals i en què consistirà la campanya viària. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable explica que, com a mesures estructurals, hi ha previst mesures dissuasives, posar bolles, barreres, que dificultin l’aparcament en llocs no permesos, remarcar més encara els indicadors que hi ha als punts negres, malgrat que compleixin la normativa, segons un estudi que va fer la policia local. Sobre la campanya viària, la intenció és informar, posar cartells informatius, demanar la col·laboració dels degans i directors de centre perquè facin arribar la campanya als alumnes.

El doctor Nicolau Dols Salas també s’interessa pel vial central –codi de barres–, inundat, quan no fa gaire mesos que s’hi ha fet obra. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable explica que els motius són estructurals, ja que està situat en una zona humida i això són les conseqüències que se’n deriven, i que si bé l’evacuació d’aigües s’ha millorat, la situació no depèn de la Universitat.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 11).         

Punt 10: Nova denominació de Conceptio Biotech, SL

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que, després de fer referència a la documentació entregada en mà a l’inici d’aquest Consell de Govern (annex 12), comenta que el passat 13 de juny el Consell de Govern va acordar d'aprovar la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució de Conceptio, SL, en els termes que es derivaven del conveni marc de col·laboració. Posteriorment, es va constatar que la denominació de l’entitat mercantil esmentada havia de ser Conceptio Biotech, SL, i, per tant, no es va poder inscriure aquesta entitat en el Registre Mercantil.

En vista d’aquesta situació, es demana que:

Primer: S’aprovi la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució de Conceptio Biotech, SL, en els termes de l'acord adoptat a la sessió del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2014.

Segon. Es designi el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a la constitució de l’entitat Conceptio Biotech, SL.

Tercer. S’autoritzi el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè pugui esmenar o rectificar, si escau, l'escriptura de constitució i els Estatuts, sempre que aquesta esmena o rectificació es limitin a acceptar les modificacions necessàries per poder inscriure la societat en el registre corresponent.

Quart. Elevar el present acord al Consell Social de la Universitat per a la seva aprovació definitiva.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.  

Punt 11: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de llocs de treball del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica el contingut de la proposta de modificació del catàleg de llocs de treball del PAS, consistent en la creació d’una plaça de cap d’àrea al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, codi 5205, subgrup A1/A2, nivell 23, jornada JM, cossos específics, atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 13).

Punt 12: Aprovació genèrica, si escau, dels models de convenis de pràctiques aprovats per administracions públiques

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica que aquests mesos ens hem adonat que hi ha vegades que es poden presentar, d’un dia per l’altre, per dir-ho gràficament, oportunitats per a alumnes nostres per anar a fer pràctiques a altres universitats o a administracions públiques, o d’estudiants d’altres universitats per venir a fer-ne a la nostra. En aquests casos, sempre resulta imprescindible signar un conveni entre la nostra universitat i l’administració pública corresponent. Conveni que moltes vegades és proposat per l’administració pública on es van a fer les pràctiques externes. Com que es tracta d’un conveni, aquest ha de ser ratificat pel Consell de Govern, i pot resultar que, entre que surt l’oportunitat de fer les pràctiques i la data en què està convocat el Consell de Govern, a l’alumne li hagi passat l’oportunitat. El Consell de Direcció, per agilitar aquest tema de pràctiques: a) Proposa assumir com a models propis de la UIB, els models de convenis de pràctiques externes tant per a alumnes de la nostra universitat com per a alumnes que puguin venir aquí, aprovats per administracions públiques, amb el benentès que les administracions públiques actuen dins la legalitat. B) Indica que es permetria, per tant, que els degans i directors de centres poguessin firmar aquests convenis sense necessitat de ser ratificats pel Consell de Govern. Això sens perjudici que si els degans o directors tinguessin dubtes, poguessin fer les consultes pertinents a Secretaria General.

Tot seguit intervé el doctor Albert Sesé Abad, que fa una reflexió sobre la firma dels convenis i la necessitat d’agilitar-ne els tràmits. Li contesten el Rector i el Secretari General. El doctor Josep Tur Marí demana qui seria el responsable de signar aquests convenis en el cas de pràctiques de postgrau. El Secretari General li contesta que si es tractàs de pràctiques de màster, la directora del Centre d’Estudis de Postgrau, i si fossin de doctorat, el director de l’Escola de Doctorat.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 13: Aprovació, si escau, de la normativa per la qual es regula el pagament del complement de productivitat investigadora (sexennis) per al professorat laboral

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que exposa la proposta de normativa per la qual es regula el pagament del complement de productivitat en investigació (sexennis) per al professorat laboral i amb la qual es dóna efectivitat al compromís assumit quan es varen aprovar els darrers pressuposts de la Universitat. Especialment, agraeix al director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement la interpretació que fa en la consecució d’aquest compromís, que redundarà en l’estímul de recerca de qualitat.

El doctor Carlos Moreno Gómez dóna les gràcies al Consell de Direcció pel pas que s’ha fet en relació amb l’homologació/equiparació del PDI laboral i el funcionari. El Rector recorda que va ser un compromís assumit al programa. El doctor Miquel Bennàsar Veny intervé en la mateixa línia que el doctor Carlos Moreno Gómez i demana que per al proper any s’incrementi el percentatge que han de rebre els contractats doctors pels sexennis reconeguts a partir del dia 1 de gener de 2015.

El Consell de Govern aprova la proposta per unanimitat (annex 14).

Punt 14: Estades breus de professors convidats (primer semestre 2015)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Postgrau, que presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2015.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 15).

Punt 15: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2014-15 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 16).

Punt 16: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica que hi ha set professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB: «1.1.2. Augment de l’activitat docent. En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2014-15 (annex 17).

Finalment, el Rector indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 17: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

- Agraeix a la Facultat de Turisme i al seu degà, el doctor Bartolomé Deyà Tortella, la bona tasca feta en la implantació dels estudis de Turisme a Menorca.
- Sobre les dades orientatives que es manegen del pressupost de la CAIB 2015 i de la valoració positiva que se’n fa (s’espera un increment d’1,5 milions d’euros al capítol I, i un increment del 4,4 per cent de la partida nominativa d’inversions, de la negociació del 25 per cent corresponent a la retallada de la paga extraordinària el 2012, a retornar a la UIB, atès que es va detreure en el seu moment). En definitiva, indica que el pressupost tindrà xifres semblants a les de l’any 2012.
- Que per a l’any que ve, es continuarà fent feina en l’estalvi energètic, com ja s’ha fet respecte a les telecomunicacions, amb el canvi d’operador (de Telefònica a Vodafone).
- Sobre les notícies sorgides en relació amb la Fundació Impulsa, donant resposta a una preocupació expressada pel degà de la Facultat d’Economia i Empresa, el doctor Andreu Sansó Rosselló. El Rector comenta que si el que es vol és una col·laboració amb la Universitat i el que es proposa és signar un conveni, s’hi donarà el mateix tractament que es va donar al conveni per estudiar el règim especial de les Illes Balears que es va signar el dia 18 de març de 2014 i l’addenda per prorrogar-ne la durada, de 16 de maig de 2014 (ref. 2852 i 2909, respectivament). Altrament, voldrà dir que la proposta s’hauria de centrar en una prestació de serveis via article 83 de la LOU.
- Sobre la reunió que hi va haver entre alguns membres del Consell de Direcció i el IUNICS. El Rector s’ofereix per acudir, juntament amb els vicerectors que es cregui convenient, a alguna reunió dels consells de departament per explicar o comentar qüestions que els resultin d’interès. En tot cas, el Rector considera que la proposta d’acudir a aquestes reunions ha de venir de les direccions dels departaments.

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que, arran d’una queixa d’un alumne a la Defensora del Poble, recorda l'obligatorietat que tenim com a Administració publica de respondre a tots els escrits que es presentin, encara que sigui per correu electrònic, si s'és competent per a això, o, en cas contrari, d'adreçar l'escrit a l'òrgan que s’estimi competent.

Tot seguit, intervenen la senyora Cristina Moreno Mulet i el doctor Ricardo Alberich Martí, per fer unes reflexions sobre la intervenció del Secretari General.

També intervé el doctor Climent Ramis Noguera per demanar si hi ha novetats sobre els esborranys de reials decrets que es varen comentar a la darrera reunió del Consell de Govern. Li respon el Rector per indicar que el dia d’avui està tot aturat i que, per tant, un possible nou disseny de plans d’estudis no podria estar implantat per a l’any acadèmic 2015-16 i que ja hauria de ser, si escau, per a l’any acadèmic 2016-17.

Punt 18: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova la proposta de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat que s'indica a continuació (annex 18):

Categoria: ajudant doctor

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Orgànica

Perfil docent i com a investigador: Química orgànica

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 19):

A la senyora M. del Rosario Monter Espinosa (ajudanta doctora), del Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat Purdue (EUA), pel període comprès entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2015, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 20):

El senyor Jaume Munar Fullana, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Lluís Isern Estela, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Gerardo Gabriel Acosta, col·laborador honorífic del Departament de Física, per als anys acadèmics 2014-15 i 2015-16.
El senyor Francisco Antonio Vaquer Ferrer, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Esteve Bardolet Jané, col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Vicenç Canals Guinand, col·laborador honorífic del Departament de Física, per als anys acadèmics 2014-15 i 2015-16.
El senyor Miquel Ballester Calvo, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Andreu Rigo Sureda, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2014-15.
La senyora M. Leonor Almenar Muñoz, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Manuel Moyà Quintero, col·laborador honorífic del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor David López Jiménez, col·laborador honorífic del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Eduardo Calderón Susín, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Manuel Torres Canalejo, col·laborador honorífic del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2014-15.
El senyor Jesús Fernando Torres Peraza, col·laborador honorífic del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2014-15.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 19: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 21):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2875

CV/P

Conselleria d’Economia i Competitivitat, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Desenvolupament del projecte Smart-BT

2928

CV/P

Servei Meteorològic de Catalunya

 

Estudi de vents de vall i inversions tèrmiques superficials

2967

AM

Universitat de La Laguna

 

Genèric

2973

Donació

Ramon Puigjaner Trepat

 

Donació d’una col·lecció bibliogràfica

2975

CV/P

C. Ins. d'Eivissa; Col. Of. d'Enginyers Tècn.Telecom.; Asociación Empresas de Electrónica, Tecn.de la Inf., Telecom. y Cont. Digitales

 

Implantació a l’illa d’Eivissa, com a territori digital i intel·ligent, «Ibiza isla digital»

2977

AM

Universitat de Nankai (College of Tourism and Service Management)

Xina

Genèric

2980

CV/P

Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

 

Desenvolupament d’activitats de recerca biomèdica

2981

CV/P

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

 

Ajuts subprogrames de formació i mobilitat del programa estatal de promoció del talent

2982

CV/P

Lluís, Jesús i Ferran Garcia Sevilla

 

Cessió de drets per a la digitalització de l’obra Rutes amagades de Mallorca

2987

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Modificació vigència cv. signat el 07.01.10, ref. 2031, programa Ramón y Cajal

2988

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Modificació vigència cv. signat el 29.12.10, ref. 2246, programa Ramón y Cajal

2989

CV/P

Nuevo Micro Bank, SAU

 

Fomentar una línia de finançament

2990

Addenda

Col·legi Oficial d’Economistes

 

Sortides professionals i Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa

 

El Secretari General també sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 22):

Conveni de col·laboració entre la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars per a estudiants d'estudis oficials de postgrau a les instal·lacions de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (ref. 2956).
Conveni de col·laboració entre l'Hospital Son Llàtzer, centre adscrit a la Gerència del sector sanitari Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes Balears relatiu a les pràctiques dels alumnes de l'estudi oficial de postgrau Màster Universitari en Microbiologia Avançada (ref. 2965).
Conveni de col·laboració entre la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars per a estudiants d'estudis oficials de postgrau a les instal·lacions de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (ref. 2970).
Addenda al conveni específic de doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (ref. 2972).
Annex al conveni d'associació per a la supervisió i l'expedició conjuntes d'un títol de doctorat entre el PRES Universitat de Grenoble i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2984).
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, l'Instituto Español de Oceanografía i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques del Màster Universitari en Ecologia Marina a l'estació d'investigació Jaume Ferrer (la Mola, Menorca) i a bord del vaixell oceanogràfic Francisco de Paula Navarro durant l'any acadèmic 2014-15 (ref. 2917).

Punt 20: Precs i preguntes

La doctora Beatriz Morales Nin intervé per recalcar la importància que té el medi ambient a les nostres illes i a la nostra universitat, i considera que tenint l’IMEDEA, un Institut Oceanogràfic, un SOCIB, un Campus d’Excel·lència, un Màster en Ecologia Marina, seria necessari fer un esforç per reforçar aquesta línia d’investigació, suplint les persones vinculades a aquest camp que es jubilen amb una càtedra o amb una plaça de professor titular. Li respon el vicerector de Professorat, que comenta les dificultats de la proposta, però que s’estan prenent mesures per anar pal·liant aquesta situació. També intervé el doctor José Aurelio Castro Ocón, per comentar que es tracta d’una bona proposta, però que, en tot cas, això s’ha de debatre al si del Departament (de Biologia). La doctora Beatriz Morales Nin intervé per comentar que la proposta era per recalcar la necessitat de tenir una figura que donàs continuïtat a aquesta línia d’investigació en un futur proper.

A continuació intervé el doctor Nicolau Dols Salas, que expressa la seva preocupació per la quantitat de begudes energètiques que hi ha als expenedors de begudes i per la possible venda de begudes alcohòliques d’alta graduació en alguns bars de la Universitat. Li respon el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que també expressa la seva preocupació pel que acaba de comentar el doctor Dols. El vicerector comenta que s’han de tenir en compte els plecs de les concessions i que, en tot cas, als nous s’han posat restriccions en aquest sentit i que els farà complir. El senyor Joan Ramon Pons Bibiloni també intervé en la mateixa línia del doctor Nicolau Dols Salas sobre les begudes energètiques.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2014

Relació d’assistents:

1. Antoni Aguiló Pons

2. M. Isabel Baltasar Quesada

3. Miquel Bennàsar Veny

4. Jaume Carot Giner

5. Bartolomé Deyà Tortella

6. Nicolau Dols Salas

7. Francisco Escanellas Garcias

8. Josep Lluís Ferrer Gomila

9. M. Antònia Fornés Pallicer

10. M. Dolors Forteza Forteza

11. Josep Antoni Frau Coll

12. Antònia Fullana Puigserver

13. Federico F. Garau Sobrino

14. Domènec Garcies Gomila

15. Yolanda González Cid

16. Jordi Llabrés Bordoy

17. Joan Antoni Mesquida Cantallops

18. Antoni Miralles Socias

19. Juan José Montaño Moreno

20. Carlos Moreno Gómez

21. Cristina Moreno Mulet

22. Margalida Payeras Llodrà

23. Joan Ramon Pons Bibiloni

24. David Pons Florit

25. Andreu Sansó Rosselló

26. Albert Sesé Abad

27. Maria Tugores Ques

28. Josep Antoni Tur Marí

29. Llorenç Huguet Rotger

30. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2014

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Joan Jesús Fiol Arbós

4. Beatriz Morales Mir

5. Climent Ramis Noguera

6. Jeroni Morey Salvà

7. Antònia Paniza Fullana

8. Xavier Varona Gómez