Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2015

A les 11 hores del dia 12 de febrer de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la senyora Maria Sebastián Sebastián, la senyora Margalida Sastre Rosselló, la doctora Yolanda González Cid, el doctor Antoni Miralles Socias, la doctora Margalida Payeras Llodrà, el doctor Antoni Amengual Colom i el Secretari General, doctor Pedro Grimalt Servera.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Joan Lluís Llinàs Bégon i el doctor Josep Servera Baño, assistents amb veu i sense vot.

Abans d’iniciar la sessió, el Rector dóna la benvinguda als membres que s’incorporen al Consell de Govern arran de les recents eleccions de representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A), de la resta de personal docent i investigador (grup B) i dels estudiants claustrals al Consell de Govern (grup C). Finalment, agraeix la participació als membres que han acabat el seu mandat en aquest òrgan.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2014.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Economia Aplicada. La modificació que es proposa obeeix al canvi de director general d’Universitats i Recerca del Govern balear (annex 3).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.  

Punt 3: Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i modificacions de plans d’estudis vigents de postgrau: Màster Universitari en Tecnologies per a l’Anàlisi de Dades Massives a l’Empresa, l'Economia i el Turisme

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau i a la directora del Centre d’Estudis de Postgrau, que expliquen que el Màster Universitari en Tecnologies per a l’Anàlisi de Dades Massives a l’Empresa, l'Economia i el Turisme (90 ECTS), tramitat de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), és un màster transversal, que implica la participació dels departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada i Economia de l’Empresa (annex 4).

Tot seguit intervé el doctor Rafel Crespí Cladera, director del Departament d’Economia de l’Empresa, que fa una reflexió relacionada amb la càrrega lectiva que correspon al seu departament.

Finalment, també intervenen els directors dels altres departaments implicats.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment. Per tant, la proposta es trametrà, d’acord amb el procediment establert, al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Punt 4: Estudis propis

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents (annex 5), tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

1. Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

1.1.   Diploma Universitari d’e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
1.2.   Diploma d’e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

2. Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé en relació amb el curs Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS), i fa referència a l’expositiu relatiu als aspectes diferencials amb altres cursos impartits a la UIB. No obstant això, constata que hi ha interferències amb altres cursos impartits, com també recorda que durant el període d’exposició pública no s’ha fet cap al·legació. Finalment, fa una reflexió sobre el paper que hauria de tenir el vicerector competent en relació amb aquest fet, així com la impressió que es pugui fer davant les empreses que hi puguin col·laborar. En conseqüència, indica que hi votarà en contra. Li contesta el vicerector i manifesta que, precisament per aquesta circumstància, l’estudi propi va ser especialment analitzat dues vegades per la comissió d’estudis propis i va considerar que no hi havia interferències amb altres cursos. El doctor Rafel Crespí Cladera remarca que s’ha de cuidar la imatge exterior que dóna la UIB.

Se sotmeten a votació les propostes, que s’aproven, la primera, per majoria dels assistents, amb el vot en contra el doctor Rafel Cladera Crespí, i, la segona, per unanimitat.

Punt 5: Elecció de representant dels professors a la Comissió Econòmica  

El Rector explica que s’ha de procedir a la substitució d’un membre de la Comissió Econòmica (annex 6), atesos els canvis esdevinguts després de les eleccions dels representants claustrals al Consell de Govern.

El Rector assenyala que a la convocatòria es va indicar que els membres del Consell de Govern que volguessin presentar una candidatura la podien fer arribar a Secretaria General, i afegeix que no se n’ha presentat cap. En conseqüència, es proposa com a candidat el doctor Climent Ramis Noguera. Per tant, en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts, s’elegeix el doctor Climent Ramis Noguera per formar part de la Comissió Econòmica en representació dels professors i en substitució de la doctora Isabel M. Aguiló Pons.

Punt 6: Elecció dels representants a la Comissió d’Investigació

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que indica que alguns professors, els doctors Antoni Riera Font, Climent Ramis Noguera, Francesc A. Rosselló Llompart, Camilo J. Cela Conde, Josefa Donoso Pardo, Cristina Suárez Gómez i M. Nélida Tur Faúndez, han demanat de ser substituïts i presenta una proposta (annex 7).

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per indicar que entre els departaments d’Economia Aplicada i d’Economia de l’Empresa hi ha un pacte de rotació per integrar-se a la Comissió. Per tant, considera que el candidat hauria de ser un professor del Departament d’Economia de l’Empresa, i la proposta realitzada correspon a un professor del Departament d’Economia Aplicada. Tot això, sense implicar la persona proposada.

El doctor Nicolau Dols Salas també fa una reflexió sobre la distribució i hi troba a faltar algun membre del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

El doctor Miquel Bennàsar Veny fa una reflexió en el mateix sentit i demana la presència d’algun membre de l’àmbit de Ciències de la Salut: considera que aquests fonamentalment s’integren en el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia i que no han tingut mai representació en aquesta comissió.

La doctora Maria Tugores Ques manifesta que l’existència d’un acord de rotació és una mesura de solució que pot eliminar tensions.

El doctor Josep Antoni Tur Marí contesta que hi ha persones de la Comissió que indubtablement investiguen en l’àmbit de les Ciències de la Salut, i afegeix que al seu propi departament hi ha professors que fan investigació en l’àmbit indicat.

El vicerector d’Investigació i Postgrau agraeix les aportacions fetes i recorda que l’òrgan que ha d’elegir els representants a la Comissió d’Investigació és el Consell de Govern i que s’ha limitat tan sols a fer una proposta. També assenyala que desconeixia l’existència del pacte tàcit entre els departaments d’Economia Aplicada i Economia de l’Empresa, i també fa referència a la qüestió de l’àmbit de les Ciències de la Salut. A l’últim, fa referència al caràcter consultiu i no representatiu de la Comissió d’Investigació, i recorda que, d’acord amb els Estatuts, el nombre de membres de la comissió és inferior al nombre de departaments de la UIB.

El doctor Pere M. Deyà Serra assenyala que la Comissió és formada per dotze homes i quatre dones.

A continuació intervé el doctor Miquel Bennàsar Veny, que proposa com a candidat el doctor Jordi Pericàs Beltran. També intervé el doctor Joan A. Mesquida Cantallops, que proposa la doctora Margalida Pons Jaume. Finalment el doctor Rafel Crespí Cladera proposa com a membre el doctor Robert Pascual Gascó.

El Rector, a proposta del vicerector d’Investigació i Postgrau, vist el debat suscitat, indica que s’ajorna l’elecció dels membres de la Comissió d’Investigació per a una propera sessió del Consell de Govern.

Punt 7: Substitució d’un membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

El Rector explica que s’ha de procedir a la substitució d’un membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, el doctor Eduard Cesari Aliberch, a petició pròpia.

El Rector recorda que a la convocatòria es va indicar que els membres del Consell de Govern que volguessin presentar una candidatura la podien fer arribar a la Secretaria General. El Rector proposa com a candidat el doctor Rafel Crespí Cladera. El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta. De manera que, de conformitat amb el que estableix l’article 11.2.b) dels Estatuts de la fundació esmentada, es designa el senyor Rafel Crespí Cladera com a integrant del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en substitució del doctor Eduard Cesari Aliberch.

Punt 8: Eleccions de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social

El Rector explica que, arran de les darreres eleccions dels representants claustrals dels estudiants al Consell de Govern, s’ha de procedir a l’elecció de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social (annex 8).

a) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 88.1.d) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeixen per formar part de la Comissió Electoral en representació dels estudiants les persones següents:

– La senyora Deborah de Oliveira Xavier
El senyor Miguel Romero Cádiz

b) Comissió Acadèmica

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 140.1.c) dels Estatuts, s’elegeixen per formar part de la Comissió Acadèmica en representació dels estudiants les persones següents:

   La senyora Deborah de Oliveira Xavier
   La senyora Heydy Samantha Lange Rodríguez
   El senyor Xavier Pons Natta
   El senyor Antoni Pons Cabanellas
   El senyor Miguel Romero Cádiz

c) Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts, es designa el senyor Xavier Pons Natta per formar part de la Comissió Econòmica en representació dels estudiants.

d) Comissió d'Investigació

L’elecció dels representants a la Comissió d’Investigació en representació dels estudiants s’ajorna fins a una propera sessió.

e) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86.1 dels Estatuts, s’elegeix el senyor Miguel Romero Cádiz membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants.

Punt 9: Aprovació, si escau, del Pla d’igualtat de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que indica que el Pla d’igualtat de la UIB que es presenta (annex 9) dóna compliment al que estableixen la Llei orgànica 6/2001 i la Llei orgànica 3/2007. A continuació fa una exposició detallada del procés. Així mateix recorda que la seva funció principal és fixar els objectius, estratègies i pràctiques per a la consecució del principi d’igualtat entre dones i homes a la UIB, així com fer el seguiment i avaluació d’aquests, i assenyala els principals àmbits d’actuació. Finalment indica que la doctora Esperança Bosch Fiol, directora de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, està a disposició del Consell de Govern per aclarir els dubtes que hi pugui haver.

El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb l’apartat 2.1, relatiu a potenciar l’ús inclusiu del llenguatge, i recorda que el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General ja es va pronunciar fa uns anys sobre el tractament del gènere gramatical en documents emesos per l’Administració i va aprovar una «Declaració sobre el gènere». Finalment demana que es tingui en compte aquesta declaració.

El Rector sotmet a votació la proposta del Pla d’igualtat de la Universitat de les Illes Balears, que s’aprova per unanimitat.

Punt 10: Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2015-16

El Rector indica que aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia perquè es tractarà a la propera sessió del Consell de Govern del mes de març.

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels assumptes següents:

1. De la darrera reunió de la CRUE, en què es va tractar la moratòria en l’aplicació del Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, sobre l’ordenació d’ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, mitjançant el qual es configuren les carreres universitàries amb graus de tres anys més un màster de dos anys (Reial decret 3+2), fins a l’any acadèmic 2017-18.

2. Del pacte social d’educació, i passa a llegir el text que va aprovar el Consell de Direcció:

«El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, oïda la comissió assessora en temes d’educació i de llengua:

Creu necessari assolir un pacte social d’educació, i per això dóna suport a la iniciativa presentada per Illes per un Pacte Educatiu.
Ofereix l’assessorament de la UIB per tal que el document final sigui útil per a la planificació educativa dels propers anys.
Recomana a Illes per un Pacte Educatiu la revisió d’alguns redactats que fan referència a actuacions sobre legislacions vigents i d’altres relacionats amb l’autonomia de determinades institucions. En aquests casos, aconsella una redacció que tendeixi a plantejar la necessitat de canvis o l’inici de processos pactats de millora.

»La UIB reitera el seu compromís amb la qualitat i equitat del sistema educatiu de la nostra comunitat.»

3. Del IX Fòrum de l’Ocupació, organitzat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, que tindrà lloc el proper dia 18 de febrer, amb una previsió d’assistència de més de quaranta empreses i entitats.

4. De l’acte d’investidura de la senyora Maria del Mar Bonet i Verdaguer com a doctora honoris causa el proper dia 19 de febrer.

5. De la sol·licitud d’adhesió a la proposta del comitè organitzador de l’any Vicenç Mut que quan s’hagi de donar nom a un centre educatiu s’hi posi el de Vicenç Mut i Armengol, en consideració a la trajectòria del polifacètic mallorquí del segle XVII, de reconeguts mèrits assolits en diversos camps de la ciència i la cultura, ja que va destacar com a astrònom, historiador, enginyer militar i jurista.

El Consell de Govern aprova l’adhesió a la proposta esmentada i acorda de fer-ho avinent a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

La Gerent informa de la contractació del procediment obert per a la renovació del cablatge estructurat UTP de la xarxa de comunicacions de dades cablada de R+D+I de diversos edificis del campus de la Universitat de les Illes Balears (ref. 4/15 UNBB10-4R-186), que incidirà en uns determinats edificis (total: cinc edificis del campus). Afegeix que l’actuació tindrà lloc durant els mesos de juny a setembre i que la feina de més incidència es durà a terme durant el mes d’agost. També assenyala que es mantindran informades les persones i les parts afectades.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa un comentari en relació amb la xarxa, concretament, indica que no es pot accedir a determinades adreces mitjançant la xarxa Wi-Fi, i demana si és possible solucionar-ho. Li respon el vicerector de Títols i Tecnologia, que indica que aquest fet respon a un problema de seguretat.

La vicerectora de Docència dóna informació sobre les dades de matrícula de l’any acadèmic 2014-15.

El doctor Nicolau Dols Salas recorda la queixa que es va fer l’any passat sobre la informació tardana respecte a les dades de matrícula, igual que passa enguany. A més, intervé en relació amb el Pla de millores dels graus i posa de manifest la importància de la feina de les comissions de garanties de qualitat dels graus.

Finalment el Rector se suma a la intervenció del doctor Dols Salas amb referència a les comissions de garanties de qualitat i, a més, agraeix el seu esforç i els dóna l’enhorabona per la feinada feta.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n’hi ha.

b) Llicències per estudis

No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laborador honorífic que s'indica a continuació (annex 10):

El senyor David Reynolds, com a col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació per a l'any acadèmic 2014-15.

El vicerector de Professorat indica que es canvia l’ordre d’exposició dels dos punts següents, relatius als professors emèrits.

e) Emèrits propis de la UIB

El vicerector de Professorat presenta les propostes de nomenament de professors emèrits propis de la UIB realitzades pels departaments corresponents, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 11):

– Dra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
– Dr. Domingo Fontirroig Munar (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
– Dr. Joan Mir Obrador (Departament d’Economia Aplicada)
– Dr. Bartomeu Nadal Homar (Departament d’Economia de l’Empresa)
– Dra. M. Carmen Erice Ruiz (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)

El vicerector indica que aquests nomenaments, d’acord amb la normativa establerta, tindran efectes des del començament de l'any acadèmic 2015-16.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana un aclariment sobre l’assignació de la docència dels professors emèrits. En definitiva, si en el moment de triar la docència han de ser considerats en la categoria que tenien al moment de la jubilació o en la seva condició de professor emèrit. El vicerector de Professorat assenyala que indubtablement seran professors emèrits; en qualsevol cas, indica que la racionalitat de la decisió serà dels departaments corresponents.

La doctora Isabel M. Aguiló Pons també demana aclariments sobre alguns aspectes dels professors emèrits. Li contesta el vicerector.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat.

d) Professors emèrits

El vicerector de Professorat planteja les propostes de nomenament de professors emèrits de la Universitat realitzades pels departaments corresponents (annex 12):

– Doctor Sergio Alonso Oroza (Departament de Física)
– Doctor José Ángel Torres Lana (Departament de Dret Privat)

El vicerector indica que les retribucions que percebran els professors emèrits seran les establertes a l’article 10.b) de l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que en fa l’Acord normatiu 11032/2014, de 13 de juny.

Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per indicar que es pensava que aquesta darrera proposta de professor emèrit no era possible en el marc actualment existent. Li contesta el vicerector de Professorat.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat.

f) Altres

No n’hi ha.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicesecretari general sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 13):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2968

AM

Capítol de la Catedral de Mallorca

 

Coordinar les visites a la Catedral dels estudiants de programes de mobilitat

3010

AM

Metges del Món Illes Balears

 

Genèric

3017

Addenda

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Subvenció per finançar la creació de la Càtedra d’Empresa

3018

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Subvenció en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional

3019

CV/P

Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

 

Realització de la supervisió in situ a l’estabulari de l’IDISPA

3020

Pròrroga

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA

 

Pròrroga del cv. signat el 24.03.2014 (ref. 2779) per a producció de biomassa de cultius

3021

AM

Universitat Tècnica del Nord

Equador

Genèric

3022

AM

Intellart Solutions, SRLS

Itàlia

Genèric

3023

Annex

Universitat Tècnica del Nord

Equador

Col·laboració per a activitats d’investigació i postgrau en infermeria i fisioteràpia

3025

CV/P

Consorci Centre Balears Europa i Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

 

Creació de l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020

3027

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Col·laboració per organitzar la II Lliga de Debat de la Universitat

3029

CV/P

Universitat Nacional de Sant Petersburg, d’Investigació de Tecnologies de la Informació, la Mecànica i l’Òptica

Federació Russa

Establir una relació de cooperació mútua

3030

Addenda

Google Spain, SL

 

Addenda de renovació del cv. ref. 2821, projecte Actívate

3031

CV/P

Ministeri d’Economia i Competitivitat

 

Projecte Construcción y equipamiento en el Centro de Estudios de Postgrado

3034

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria d’una beca per a l’any acadèmic 2015-16

3016

CV/P

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

 

Participació en el programa Horizon 2020 (H 2020)

           

Intervé el doctor Bernat Sureda Garcia en relació amb l’assignació d’espais que figuren al conveni amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat sobre construcció i equipament al Centre d’Estudis de Postgrau (ref. 3031). Li contesten la Gerent i el vicerector d’Investigació i Postgrau.

També intervé el doctor Pere M. Deyà Serra en relació amb el conveni amb Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) (ref. 3016) i, en particular, manifesta que no ha trobat l'acord marc al qual es fa referència a la manifestació primera.

El Rector assenyala que el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica ha informat favorablement sobre la proposta del conveni per una vigència d’un any. El director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica demana que, quan tingui lloc la signatura del conveni, es comuniqui al Departament.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa uns comentaris en relació amb el conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats corresponent a la subvenció en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional (ref. 3018), sobre els errors tècnics que pot contenir, així com sobre referències inadequades, i demana corregir-ne, si escau, alguns defectes de forma.

El vicesecretari general també sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau, que es detallen a continuació (annex 14):

Conveni específic per al curs 2015-16 de l'acord marc general subscrit entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears per cursar el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química (ref. 3036).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment.

Punt 14: Precs i preguntes

No n’hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.40 hores. De totes les quals coses, com a vicesecretari general, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2015

Relació d’assistents:

1. Antoni Aguiló Pons

2. M. Teresa Arbós Berenguer

3. M. Isabel Baltasar Quesada

4. Miquel Bennàsar Veny

5. Jaume Carot Giner

6. Rafel Crespí Cladera

7. Deborah de Oliveira Xavier

8. Pere M. Deyà Serra

9. Nicolau Dols Salas

10. Francesc Escanellas Garcias

11. Josep Lluís Ferrer Gomila

12. M. Antònia Fornés Pallicer

13. M. Dolors Forteza Forteza

14. Josep Antoni Frau Coll

15. Antònia Fullana Puigserver

16. Francesca Garcias Gomila

17. Domènec Garcies Gomila

18. Margalida Gili Planas

19. Heydy Samantha Lange Rodríguez

20. Jordi Llabrés Bordoy

21. Sònia Martínez Andreu

22. Joan Antoni Mesquida Cantallops

23. Juan José Montaño Moreno

24. M. Josep Mulet Gutiérrez

25. Josep L. Oliver Torelló

26. David Pons Florit

27. Xavier Pons Natta

28. Antoni Pons Cabanellas

29. Climent Ramis Nogera

30. Miguel Romero Cádiz

31. Andreu Sansó Rosselló

32. Albert Sesé Abad

33. Bernat Sureda Garcia

34. Maria Tugores Ques

35. Josep Antoni Tur Marí

36. Xavier Varona Gómez

37. Antoni Verd Noguera

38. Jeroni Reynés Vives

39. Llorenç Huguet Rotger 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Isabel M. Aguiló Pons

2. Ricardo Alberich Martí

3. José Aurelio Castro Ocón

4. Joan Ernest de Pedro Gómez

5. Antonio Fernández Coca

6. Lluís Garau Juaneda

7. Anselm M. Martínez Cañellas

8.  Jeroni Morey Salvà

9. Francina M. Orfila Sintes

10. Antònia Paniza Fullana

11. Maximino San Miguel Ruibal