Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2015

A les 11 hores del dia 23 de març de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Juan José Montaño Moreno, el senyor Antoni Verd Noguera, el doctor Antoni Miralles Socias, el doctor Josep L. Oliver, la doctora Maria Tugores Ques, la doctora M. Antònia Fornés Pallicer, la doctora Yolanda González Cid i la senyora Sònia Martínez Andreu.

El Rector dóna la benvinguda al senyor Ares Fernández Lombardo, president del Consell d’Estudiants, i comenta que espera que la seva assistència servirà per a una màxima fluïdesa d’informació entre el Consell de Govern i el Consell d’Estudiants.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de febrer de 2015.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Dret Privat, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Psicologia i Química, així com del contingut del document «Criteris per a les “promocions” a TU i CU per a l’any 2015» (annex 3). De forma prèvia, el vicerector de Professorat constata que s’ha de concretar l’àrea de coneixement de la plaça de TU del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, que ha de ser: «Didàctica de la Llengua i la Literatura». A continuació recorda i recalca que si bé es fa la proposta de modificació en funció de la llista d’acreditats de la UIB, aquesta modificació s’hauria de concretar necessàriament amb un concurs públic d’accés a les places proposades.

Tot seguit el Rector dóna la paraula als membres del Consell de Govern. El doctor Andreu Sansó Rosselló fa una sèrie de reflexions i felicita, en primer lloc, les persones acreditades i fa una consideració sobre el procediment d’acreditacions en el si dels diferents àmbits del coneixement. A continuació indica que considera que plantejar les dotacions de places en funció de l’antiguitat dels acreditats crea un precedent i que aquest criteri mereix una reflexió, ja que beneficia els departaments més consolidats, perquè els seus membres són els que han tingut més possibilitats d’acumular mèrits per a les acreditacions. A més, comenta que s’hauria de tenir en compte que les acreditacions no impliquen un dret, sinó que són un requisit, i que no totes les comissions d’acreditacions són iguals, no actuen sota un mateix criteri, ja que el percentatge d’acreditats varia d’una comissió a una altra. Finalment posa de manifest que en un moment donat a la UIB es preveia una estructura departamental en què hi hagués una proporció d’un catedràtic per cada tres titulars d’universitat, que no es pot pensar que sempre hi haurà fons per finançar totes les promocions i que, per tant, els darrers acreditats tindrien poques possibilitats de promocionar-se. Per tot això, indica que votarà en contra de la proposta.

La doctora Francesca Garcias Gomila indica que no s’oposarà a la proposta, després de recalcar que el dret a la promoció és un dret indiscutible, i demana què passaria si, una vegada tretes a concurs les places proposades, les guanyàs una persona acreditada que no fos de la UIB. També comenta que s’hauria de fer una reflexió sobre l’estructura dels departaments, ja que hi ha manca personal de nou ingrés.

El doctor Climent Ramis Noguera considera que s’ha de tenir en compte que l’acreditació només suposa que es reuneixin uns requisits mínims per poder optar a un determinat cos docent. També assenyala que el sistema adoptat determinarà l’envelliment de la plantilla de la UIB, amb les conseqüències que se’n poden derivar, que la manca d’incorporació de nou personal afecta la productivitat científica de la UIB i que la limitació de la taxa de reposició implica que es recorri a la contractació de professors doctors interins, la qual cosa repercuteix en la qualitat de la plantilla. Finalment, assenyala que tal vegada s’haurien pogut considerar altres opcions.

El doctor Nicolau Dols Salas demana si aquesta proposta suposa una modificació de l’Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2008 pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears.

El vicerector de Professorat dóna resposta a les distintes intervencions. En primer lloc, explica que aquesta proposta no suposa una modificació del dit Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2008. Respecte al que passaria si una d’aquestes places proposades surt a concurs i la guanya algú que no és de la UIB, comenta que això està previst a l’Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2008. També considera que passar d’una categoria a una altra no es pot considerar que suposi una minva de la qualitat del personal docent i investigador. Per altra banda, considera que no és adequat categoritzar les acreditacions en funció dels percentatges de persones acreditades de cada comissió d’acreditació. Respecte a la ràtio que per cada tres professors titulars d’universitat hi hauria d’haver un catedràtic, comenta que l’actual document de plantilla no ho preveu, ja que en l’estructura actual del PDI, el professor titular d’universitat compleix les mateixes funcions, i que l’acreditació a catedràtic és un mèrit individual. Així mateix, es mostra optimista sobre les possibilitats d’intentar la promoció de tots els professors acreditats. Finalment, el vicerector de Professorat comenta que els criteris que se sotmeten avui a la consideració del Consell de Govern no creen cap precedent, ja que són fruit d’una conjuntura molt concreta que és canviant i, a més, el Consell de Govern, en una propera proposta, pot adoptar uns altres criteris.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova amb tres vots en contra. El doctor Nicolau Dols Salas fa constar expressament el seu vot en contra de la proposta sotmesa a votació.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015 (annex 4). El vicerector destaca que la publicació de l’oferta d’ocupació pública condiciona la possibilitat de qualsevol convocatòria, així com que l’esmentada publicació està condicionada per l’autorització corresponent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment. 

Punt 4: Estudis propis

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents (annex 5), tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

1. Expert Universitari en Tècniques Oftàlmiques i de la Visió. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Títol que comprèn:

a. Diploma Universitari de Tècniques Oftàlmiques i de la Visió. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
b. Diploma de Tècniques Oftàlmiques i de la Visió. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

2. Especialista Universitari en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS). Títol que comprèn:

a. Diploma Universitari de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
b. Diploma de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 5: Eleccions de representants dels professors i estudiants a la Comissió d'Investigació

El Rector recorda que aquest punt restà pendent a la sessió anterior del Consell de Govern i ara s’hi duu novament per procedir a elegir els representants dels professors que han demanat de ser substituïts a la Comissió d'Investigació: doctors Antoni Riera Font, Climent Ramis Noguera, Francesc A. Rosselló Llompart, Camilo J. Cela Conde, Josefa Donoso Pardo, Cristina Suárez Gómez i M. Nélida Tur Faúndez, i també els estudiants que n’han de formar part.

El vicerector d’Investigació i Postgrau presenta una proposta per substituir les persones esmentades, que és la mateixa que es va presentar a la sessió anterior, i n’explica la motivació (annex 6).

Tot seguit intervé el doctor Rafel Crespí Cladera, que comenta que aquesta proposta no respecta l’acord tàcit entre els departaments d’Economia de l’Empresa i d’Economia Aplicada d’anar alternant un representant de cada departament, i vist que el membre que demana de ser substituït era del Departament d’Economia Aplicada, ara correspondria que el representant fos del Departament d’Economia de l’Empresa. Així mateix indica que no està d’acord amb l’argument que li va exposar el vicerector per justificar la seva proposta, ja que entén que la Comissió d’Investigació és més que un òrgan de consulta i assessorament del vicerector, afegeix que no fa falta que la Comissió d’Investigació sigui composta necessàriament per gent de confiança del vicerector i que una sola persona no afectarà les idees que vulgui desenvolupar el vicerector. Per tot això, el doctor Rafel Crespí Cladera proposa el doctor Robert Pascual Gascó.

El doctor Nicolau Dols Salas remarca que la proposta presentada pel vicerector d’Investigació i Postgrau és la mateixa que va presentar a la darrera sessió del Consell de Govern i, per tant, es remet al que ja va dir en el seu moment.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal comenta que amb l’actual configuració la Comissió d’Investigació no és un òrgan representatiu, sinó consultiu i que, a més, és inoperativa, per la qual cosa considera necessari replantejar-la.

Els respon el vicerector d’Investigació i Postgrau.

Tot seguit el Rector sotmet a votació la proposta del doctor Rafel Crespí Cladera en els termes següents: els membres PDI del Consell de Govern han de triar entre el doctor Robert Pascual Gascó, proposat pel doctor Rafel Crespí Cladera, i el doctor Jaume Rosselló Nadal, que figura a la proposta presentada pel vicerector. Els resultats de la votació secreta són els següents: doctor Jaume Rosselló Nadal, 16 vots, doctor Robert Pascual Gascó, 5 vots, i 2 vots en blanc.

Una vegada feta la votació anterior, el Rector sotmet a votació la proposta completa presentada pel vicerector d’Investigació i Postgrau. La proposta s’aprova amb tres abstencions.

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 146.2.b) dels Estatuts, es designen les persones següents per formar part de la Comissió d’Investigació en representació dels professors:

 • Doctor Miquel Rafael Tortella Feliu (del Departament de Psicologia), en substitució del doctor Camilo J. Cela Conde (del Departament de Filosofia i Treball Social)
 • Doctora Montserrat Rodríguez Delgado (del Departament de Química), en substitució de la doctora Josefa Donoso Pardo (del Departament de Química)
 • Doctor Damià Gomis Bosch (del Departament de Física), en substitució del doctor Climent Ramis Noguera (del Departament de Física)
 • Doctor Jaume Rosselló Nadal (del Departament d’Economia Aplicada), en substitució del doctor Antoni Riera Font (del Departament d’Economia Aplicada)
 • Doctor Gabriel Oliver Codina (del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica), en substitució del doctor Francesc Andreu Rosselló Llompart (del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
 • Doctor Jaume Garau Amengual (del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica), en substitució de la doctora Cristina Suárez Gómez (del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica)
 • Doctora Apol·lònia Martínez Nadal (del Departament de Dret Privat), en substitució de la doctora Nélida Tur Faúndez (del Departament de Dret Privat)

Per altra banda, d’acord amb la proposta presentada pels representants dels estudiants i en virtut del que preveu l’article 146.2.c) dels Estatuts, es designen per formar part de la Comissió d’Investigació en representació dels estudiants les persones següents:

 • Senyora María Sebastián Sebastián
 • Senyor Jaume Ribas Ortiz

Punt 6: Substitució d’un membre del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA)

El vicerector d’Investigació i Postgrau explica que un dels membres del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA), la senyora Eva Margarita Contestí Seguí, veterinària de la Conselleria de Salut i vocal del CEEA sense relació directa amb la Universitat, ha presentat la seva renúncia per motius de treball. El vicerector d’Investigació i Postgrau proposa com a substituta la senyora Anna Tomàs Sangenís, veterinària, responsable de la salut i del benestar animal de la plataforma Cirurgia Experimental i Estabulari de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa).

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment.

Punt 7: Proposta del numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2015-16

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que exposa la proposta presentada, consensuada amb els degans i directora de centre, de numerus clausus d'alumnes per estudis de grau per a l'any acadèmic 2015-16 (annex 7).

Tot seguit, el Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que exposa la proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis de màster presentada per a l'any acadèmic 2015-16 (annex 8).

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que hi ha un error en la denominació d’un dels graus, allà on diu: «d’Enginyeria d’Edificació», ha de dir: «d’Edificació». També comenta que hi ha tres màsters en espera de rebre l’informe favorable per a la renovació de l’acreditació, per la qual cosa entén que la proposta, respecte a aquests tres màsters, és provisional. També recorda que, respecte al Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals), s’està en espera de veure si es pot oferir en línia; per tant, la proposta de numerus clausus final estaria condicionada a l’oferta en línia. La doctora Francesca Garcias Gomila també demana si el Màster Universitari en Enginyeria Industrial s’impartirà. A l’últim, recorda els comentaris de l’AQUIB sobre les diferències entre l’oferta anual de places de nou ingrés a cada titulació i els valors enregistrats a l’aplicació VSA del ministeri.

El vicerector d’Investigació i Postgrau respon que els màsters pendents de la renovació de l’acreditació no s’impartirien si, finalment, no l’obtenen. Per altra banda, en relació amb el Màster Universitari en Enginyeria Industrial, la impartició efectiva està condicionada al fet que hi ha dos recursos judicials interposats i que ja ha estat objecte d’impugnacions amb èxit en una altra universitat. Respecte a la divergència de les places que s’haurien d’oferir segons la Memòria de verificació aprovada per l’ANECA i les que finalment s’ofereixen, és una qüestió que no depèn finalment de la UIB, ja que és la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats l’òrgan que fixa en darrer terme el numerus clausus dels estudis.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació, si escau, del calendari de l’any acadèmic 2015-16

La vicerectora de Docència exposa la proposta del calendari de l’any acadèmic 2015-16 (annex 9), consensuada en el si de la Comissió Acadèmica, de la qual destaca com a novetat que es dóna certa autonomia als centres per organitzar la seva docència.

Tot seguit el Rector dóna la paraula a la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana si seria possible explicitar a la disposició addicional primera de l’acord normatiu que regula el calendari acadèmic que el mes de setembre és hàbil per avaluar pràctiques externes dels màsters, com es permetia els anys anteriors. Li responen la vicerectora de Docència i la directora del Centre d’Estudis de Postgrau, que comenta que la dita disposició addicional primera dóna marge per poder admetre que es puguin avaluar pràctiques externes de màster al setembre.

 El doctor Climent Ramis Noguera fa unes reflexions sobre el poc marge que hi ha entre el període d’exàmens/avaluació complementari i l’extraordinari, i demana si és necessari tenir un període d’exàmens/avaluació extraordinari quan es fa avaluació contínua, així com si el mes de juliol és un mes adient per al període d’exàmens/avaluació extraordinari, tenint en compte que es tracta d’un període que el PDI empra per anar a congressos. Li respon la vicerectora de Docència, que comenta que no és obligatori fer avaluació extraordinària i que, en definitiva, les facultats i l’escola tindran marge per organitzar la docència.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2014-15 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat exposa la proposta de convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2014-15 per circumstàncies personals sobrevingudes (annex 10), i comenta, fonamentalment, les principals diferències pel que fa al curs passat.

El doctor Nicolau Dols Salas comenta que l’apartat 1.3 pot donar lloc a confusions i en proposa una redacció alternativa: «Els ajuts cobriran únicament el cost de les assignatures a preu de primera matrícula. En cas que l'estudiant estigui matriculat d'una assignatura o més en segona, tercera, quarta o successives matrícules, l'ajut cobrirà el cost de totes les assignatures com si fossin de primera matrícula; l'estudiant s'haurà de fer càrrec de la resta de l'import.»

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que a l’incís final de l’apartat 1.5 es diu que: «En cas que la quantia total corresponent a les sol·licituds avaluades favorablement sigui superior a aquest import, els ajuts es repartiran proporcionalment» i demana en proporció a què es repartiran. La vicerectora respon que el repartiment proporcional serà d’acord amb el cost que cobreixen les bases d’aquesta convocatòria. La doctora Francesca Garcias Gomila també demana per què no poden optar a aquests ajuts els estudiants de doctorat i per què queden exclosos de l’àmbit de l’ajut els preus administratius. La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat comenta que no hi ha inconvenient que els estudiants de doctorat es puguin beneficiar de la convocatòria i que, respecte a l’exclusió dels preus administratius, s’ha fet simplement perquè s’han seguit els mateixos criteris que se segueixen a les convocatòries de les beques estatals.

El Rector sotmet a votació la proposta de convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2014-15 per circumstàncies personals sobrevingudes, amb la inclusió de la proposta de redacció de l’apartat 1.3 formulada pel doctor Nicolau Dols Salas i els suggeriments de la doctora Francesca Garcias Gomila respecte a l’apartat 1.5, així com a la incorporació dels estudiants de doctorat com a possibles beneficiaris dels ajuts i la referència als preus administratius dins l’ajut, que s’aprova per assentiment.

Punt 10: Aprovació, si escau, de la modificació dels criteris de ponderació de les proves d'accés

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica la proposta de la modificació dels criteris de ponderació de les proves d'accés (annex 11) i comenta que aquesta és deguda a la necessitat de publicar els criteris de ponderació de les dobles titulacions, que encara no hi eren, així com s’aprofita la circumstància per suprimir la referència als estudis que s’imparteixen al CESAG.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas demana com s’aplicaran aquests criteris. Li respon la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 11: Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l’Associació IBClústers

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que indica que el que es presenta a aprovació és el contingut del document que s’ha distribuït al començament de la sessió d’aquest Consell de Govern i explica què és l’Associació IBClústers (annex 12).

El doctor Anselm Martínez Cañellas fa unes quantes reflexions sobre els estatuts de l’Associació. La doctora Francesca Garcias Gomila demana sobre les quantitats que ha d’aportar la Universitat. Els respon el Rector. La doctora Beatriz Morales Nin comenta que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) també forma part d’alguns clústers.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 12: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que exposa l’abast i el significat de la proposta de modificació de l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (annex 13). En concret assenyala que es refereix al contingut de l’apartat 5 de l’article 6 (termini de dipòsit) i a la nova redacció del cinquè apartat de l’article 17.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana com es comunica el dipòsit de tesis doctorals. El vicerector d’Investigació i Postgrau respon que es publiquen a la pàgina web de l’Escola de Doctorat. El Rector afegeix que l’Escola de Doctorat pot comunicar a tota la comunitat universitària el dipòsit de les tesis doctorals.

El doctor Climent Ramis Noguera demana què passa si un dels informes externs que s’han de demanar amb anterioritat a la presentació formal d’una tesi tarda molt a arribar. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa unes reflexions sobre els dits informes externs.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 13: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta d’Acord normatiu pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics. En concret, assenyala que la seva justificació es recull a l’expositiu de l’Acord normatiu (annex 14).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 14: Informació sobre la sol·licitud de l’entitat ADEMA per impartir el grau d’Odontologia com a centre adscrit

El Rector comenta que aquest punt només és d’informació (annex 15) i que el Consell de Direcció no té cap decisió presa respecte al tema que ara es presentarà, ni es farà sense conèixer el que pensa el Consell de Govern.

Tot seguit, el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que informa sobre la sol·licitud de l’entitat ADEMA per impartir el grau d’Odontologia com a centre adscrit a la nostra universitat i sobre la trajectòria que avala ADEMA com a centre educatiu.

A continuació, el Rector dóna la paraula al director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, doctor Miquel Bennàsar Veny, que comenta que la proposta presentada per ADEMA, a més de no suposar cap confrontació amb els graus oferts per la UIB, tindria com a efecte positiu que la UIB podria controlar acadèmicament la qualitat dels estudis.

El doctor Josep Antoni Tur Marí insisteix en l’argumentació anterior, i recalca que la UIB es faria garant d’aquests estudis.

El doctor Rafel Crespí Cladera comenta que faltaria veure el personal docent que impartirà les matèries (les persones que hi hauria darrere d’aquests estudis). El Rector respon que si la proposta presentada per ADEMA es duu a aprovació del Consell de Govern, es tindrà tota la informació necessària per prendre la decisió. El doctor Miquel Bennàsar Veny comenta que aquest grau seria avalat, per exemple, pel senyor José Ignacio Iriarte Ortabe, cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l’Hospital Universitari de Son Espases.

El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez comenta que el grau que proposa ADEMA resulta molt adequat als interessos de la nostra comunitat i beneficia els potencials alumnes de les Illes, que es veuen obligats a sortir fora per cursar aquests estudis.

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

a) Del dol de la comunitat universitària per la mort del doctor Guillem Mateu Mateu, professor de Paleontologia d’aquesta universitat.
b) Que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats està estudiant la proposta de la UIB d’impartir dues noves dobles titulacions. En concret, ADE-Turisme i Economia-Turisme.
c) De la presentació del vídeo institucional que ha realitzat el doctor Antonio Fernández Coca i de la promoció que es farà de la UIB a través dels cinemes.
d) De la vaga que hi ha prevista per al 24 de març, convocada pels sindicats per protestar contra l’anomenat Reial decret 3+2.
e) Que el Consell de Direcció està preparant un document per presentar als partits polítics de cara a les properes eleccions autonòmiques que pugui recollir una proposta de les necessitats de la UIB amb una previsió de quatre anys.
f) De l’acomiadament, tal com ja s’havia anunciat, del doctor Josep Lluís Ferrer Gomila com a vicerector de Professorat, al qual agraeix la tasca feta. En destaca la vàlua personal i el gran treball com a vicerector i manifesta que espera poder comptar amb ell en el futur.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 16):

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i estructura funció de macromolècules
Perfil com a investigador: Metabolisme energètic i funció mitocondrial: implicacions patològiques 

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica, mètodes i tècniques d'estudi
Perfil com a investigador: Metabolisme energètic i funció mitocondrial: implicacions patològiques

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Biologia molecular i control metabòlic; expressió gènica i el seu control
Perfil com a investigador: Nutrició molecular i control del metabolisme energètic i l'adipositat corporal

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
Perfil docent: 20827-Literatura contemporània: des de la guerra civil fins als nostres dies
Perfil com a investigador: Literatura contemporània: des de la guerra civil fins als nostres dies

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Igualtat d'oportunitats i gènere en psicologia
Perfil com a investigador: Psicologia social de la violència basada en el gènere

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica
Perfil docent: Química inorgànica
Perfil com a investigador: Química de superfícies de sòlids porosos periòdics

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica
Perfil docent: Química inorgànica
Perfil com a investigador: Química bioinorgànica

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i Fisiologia animal
Perfil com a investigador: Estrès oxidatiu i mecanismes de defensa antioxidant 

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Perfil docent: L'ensenyament de la llengua espanyola en l'educació primària
Perfil com a investigador: Aprenentatge i ensenyament de la llengua espanyola. Morfosintaxi de la llengua espanyola en el marc generativista

Finalment, el vicerector de Professorat demana al Consell de Govern autorització per poder realitzar, si escau, les substitucions que es puguin requerir com a conseqüència de verificar el compliment dels requisits exigits per formar part de les comissions d’accés. Tot això sens perjudici de donar-ne compte al proper Consell de Govern. Així mateix, el vicerector demana que es pugui procedir de la mateixa forma en relació amb la composició de la comissió jutjadora corresponent a una plaça de professor titular d’universitat del Departament de Psicologia que s’hauria d’integrar en la primera tramesa. El Consell aprova la proposta per assentiment.

b) Llicències per estudis

No n’hi ha

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 17):

 • El doctor Pere Riutord Sbert, col·laborador honorífic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut per als anys acadèmics 2014-15 i 2015-16.
 • La senyora Ana Mantecón Carrero, col·laboradora honorífica del Departament de Psicologia per a l'any acadèmic 2014-15.
 • La senyora Mercedes Martínez Jauand, col·laboradora honorífica del Departament de Psicologia per a l'any acadèmic 2014-15.

d) Vènies docents

La vicerectora de Docència presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa unes reflexions sobre la necessitat de demanar els currículums de les persones a les quals s’atorga les vènies docents, per poder conèixer si el seu perfil s’adequa a les matèries que s’han d’impartir.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas insisteix en aquesta manca d’informació dels mèrits de les persones per a les quals es demanen les vènies docents.

El Rector comenta que es pot implantar com a pràctica sol·licitar els currículums de les persones per a les quals es demanen les vènies docents.

La vicerectora de Docència informa sobre els professors per als quals es demanen les vènies docents.

El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies sol·licitades (annex 18).

e) Altres          

No n’hi ha.

Punt 17: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 19):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3005

CV/P

Institut d’Estudis Baleàrics

 

Coedició de l’obra El vidre a Mallorca

3024

CV/P

Integrated Circuits Málaga, SL; Sciware System, SL

 

Projecte d’investigació R+D+I,

ref. CTM2013-42401-R

3037

AM

Cercle d’Economia de Mallorca

 

Genèric

3038

AM

Universitat Antonio Nariño

Colòmbia

Genèric

3039

CV/P

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 

Encàrrec de gestió: avaluació investigació professorat contractat permanent (sexennis)

3040

AM

Fundació Dieta Mediterrània

 

Genèric

3041

AM

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, AENA, SA

 

Genèric

3042

CV/P

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, AENA, SA

 

Realització d’enquestes dins el recinte aeroportuari de Palma

3046

CV/P

Fundació Turisme Palma de Mallorca 365, Ajuntament de Calvià

 

Projecte d’animació per ordenador «Chanson d’amour»

3047

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere l’any 2015

3048

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

3049

CV/P

Ajuntament de Calvià

 

Pràctiques formatives d’estudiants

3050

CV/P

TIRME, SA

 

Projecte de recerca (compost de fang de depuradora i sulfat amònic a les PLQ)

3051

CV/P

Servei de Millora Agrària i Pesquera, SEMILLA (Cons. d’Agricultura, Medi Ambient i Territori)

 

Estudi de pastures, ús del ramat en zones d’interès ambiental

3053

CV/P

Ajuntament de Palma

 

L’Ajuntament cedeix gratuïtament un espai a la UIB

3055

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Vuitena addenda: Olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears (2014-15)

3056

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XVI Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere (UEEG)

3057

AM

Mercados Centrales de Abastecimiento de Mallorca, SA

 

Genèric

3058

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Pròrroga dels convenis ref. 2942, 2951, 2952, 2953 i 2961

3059

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Noves tecnologies multimèdia aplicades a la promoció del sector turístic

3060

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Revisió i creació de contingut cultural d’alta qualitat al projecte TIE

3061

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Creació grup recerca mixt: anàlisi de dades massives per al projecte TIE (big data)

3062

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Recerca dins l’àmbit del sector turístic amb l’àrea d’intel·ligència de mercats

           

El doctor Maximino San Miguel Ruibal comenta que hauria agraït estar informat del conveni 3061, amb l’Agència de Turisme de les Illes Balears, ja que l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) és un referent en el tractament de dades massives, i mostra la seva disponibilitat a participar en convenis d’aquest tipus. Li respon el vicerector de Títols i Tecnologia.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana sobre les quantitats que ha d’aportar la Universitat als convenis 3059 a 3062. El vicerector de Títols i Tecnologia comenta que la quantitat es computa com es fa als projectes europeus; no es tracta d’aportacions monetàries concretes.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 18: Precs i preguntes

El senyor Francesc Escanellas Garcias felicita el doctor Antonio Fernández Coca pel vídeo promocional.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana quan serà possible signar les actes electrònicament. El vicerector de Títols i Tecnologia li respon i indica que confia que això serà possible el primer semestre de l’any acadèmic 2015-16.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2015

Relació d’assistents:

1. Antoni Aguiló Pons

2. Antoni Amengual Colom

3. Miquel Bennàsar Veny

4. Jaume Carot Giner

5. Rafel Crespí Cladera

6. Deborah de Oliveira Xavier

7. Bartolomé Deyà Tortella

8. Nicolau Dols Salas

9. Francesc Escanellas Garcias

10. Josep Lluís Ferrer Gomila

11. M. Dolors Forteza Forteza

12. Josep Antoni Frau Coll

13. Antònia Fullana Puigserver

14. Francesca Garcias Gomila

15. Domènec Garcies Gomila

16. Margalida Gili Planas

17. Heydy Samantha Lange Rodríguez

18. Jordi Llabrés Bordoy

19. Joan Antoni Mesquida Cantallops

20. M. Josep Mulet Gutiérrez

21. Margalida Payeras Llodrà

22. David Pons Florit

23. Xavier Pons Natta

24. Antoni Pons Cabanellas

25. Climent Ramis Noguera

26. Miguel Romero Cádiz

27. Andreu Sansó Rosselló

28. María Sebastián Sebastián

29. Mateu Servera Barceló

30. Bernat Sureda Garcia

31. Josep Antoni Tur Marí

32. Xavier Varona Gómez

33. Llorenç Huguet Rotger

34. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Joan Ernest de Pedro Gómez

4. Ares Fernández Lombardo

5. Joan Jesús Fiol Arbós

6. Lluís Garau Juaneda

7. Miquel Grimalt Gelabert

8. Joan Lluís Llinàs Bégon

9. Anselm M. Martínez Cañellas

10. Beatriz Morales Nin

11. Maximino San Miguel Ruibal

12. Josep Servera Baño

13. Isabel M. Aguiló Pons

14. Antonio Fernández Coca

15. Jeroni Morey Salvà

16. Francina M. Orfila Sintes

17. Antònia Paniza Fullana