Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE MAIG DE 2015

A les 11 hores del dia 20 de maig de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneixen sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Albert Sesé Abad i el doctor Antoni Amengual Colom.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Lluís Garau Juaneda i el senyor Guillem Xavier Pons Buades, assistents amb veu i sense vot.

Abans de començar la sessió, el Rector dóna la benvinguda als directors dels instituts universitaris de recerca de la UIB creats recentment, IRIE, IAC3 i IEHM, que s’incorporen com a nous membres, amb veu i sense vot, al Consell de Govern. Així, s’hi incorporen el doctor Miquel Oliver Trobat, el doctor Carles Bona Garcia i el doctor Miquel Antoni Beltran Munar, directors dels instituts esmentats, respectivament.

També dóna la benvinguda als nous presidents de les juntes del PDI i del PAS, senyor Guillem Xavier Pons Buades, que ha excusat l’absència, i senyor Ricardo García Noval, respectivament, i del Comitè d’Empresa del PAS, senyor Francisco de Borja Vázquez Hernández, que assisteixen per raó del càrrec, amb veu i sense vot, al Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de març de 2015.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències de la Terra, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments d'Economia de l'Empresa, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

Tot seguit, intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que fa una reflexió general sobre el que suposa, des de la perspectiva de la qualitat, desdotar una plaça de funcionari, especialment de catedràtic d’universitat, per dotar una plaça de professor contractat doctor, malgrat que és conscient de les necessitats docents i de les dificultats actuals per treure places de funcionaris. Així mateix, expressa la seva màxima preocupació per les dificultats que hi haurà per revertir aquest canvi de professors funcionaris a professors laborals. També recalca que es tracta d’una reflexió general, no referida a cap de les modificacions de plantilla presentades el dia d’avui.

El doctor Antoni Miralles Socias expressa la seva preocupació per la desdotació d’una plaça de l’àrea de coneixement d’Estratigrafia, ja que entén que això pot afectar la docència, però, sobretot, la investigació dins aquesta àrea del Departament de Ciències de la Terra. El doctor Miquel Grimalt Gelabert, director del Departament de Ciències de la Terra, exposa que la modificació proposada pel seu departament no afectarà la qualitat docent de les assignatures impartides pels professors de l’àrea de coneixement d’Estratigrafia, i que tampoc no minvarà la investigació dins aquest camp. La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries recorda que aquests canvis, per necessitats docents, de desdotació de places d’una àrea per dotar-ne d’altres diferents són habituals.

El doctor José Aurelio Castro Ocón fa una reflexió semblant a la del doctor Climent Ramis Noguera, però recalca que les limitacions que tenen els departaments per proposar que es treguin a concurs places de funcionaris fan que, davant les necessitats docents, es vegin obligats a proposar places laborals. El doctor José Aurelio Castro Ocón també se suma a les reflexions que ha fet el doctorAntoni Miralles Socias sobre la desdotació d’una plaça de l’àrea de coneixement d’Estratigrafia.

El Rector incideix que aquests canvis proposats, que impliquen desdotar places de funcionaris per dotar-ne de professors laborals, resulten imprescindibles per evitar que les necessitats docents es vagin agreujant. Així mateix, el Rector comenta que es procura ser respectuós amb les dotacions o desdotacions proposades pels departaments.

El doctor Pere M. Deyà Serra també incideix en la mateixa línia del doctor Climent Ramis Noguera, sens perjudici que, d’acord amb la normativa actual, no hi hagi altres alternatives que substituir places de professor funcionari per places de professors laborals per rejovenir la plantilla actual. Responen el Rector i la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment, sense vots en contra o abstencions, excepte la desdotació de la plaça de professor titular d’escola universitària de l’àrea de coneixement d’Estratigrafia, que té un vot en contra.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica la proposta de modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB (annex 5)

El Rector dóna la paraula al senyor Ricardo García Noval, que agraeix al Rector que l’hagi convidat, juntament amb el senyor Francisco de Borja Vázquez Hernández, a assistir a les sessions del Consell de Govern. També agraeix a la Gerent que els hagi informat amb antelació d’aquesta proposta de modificació del catàleg. Així mateix, proposa que, si és necessari proveir la nova plaça del Servei de Control i Comptabilitat (codi 5212), es faci més endavant i que, per tant, quedi fora de l’acord que ha regit les convocatòries de comissió de serveis posteriors a la finalització del concurs de trasllat resolt per Resolució del Rectorat de 17 d’abril de 2015. La Gerent respon que accepta aquesta petició.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i modificació de plans d’estudis vigents de postgrau:

– Màster Universitari en Recursos Hídrics i Territori en Àrees Turístiques

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau i a la directora del Centre d’Estudis de Postgrau, que expliquen el Màster Universitari en Recursos Hídrics i Territori en Àrees Turístiques (60 ECTS), tramitat de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre) (annex 6).

La doctora Francesca Garcias Gomila recomana, arran de la seva experiència com a secretària d’una comissió de garantia de qualitat (CGQ), que es revisi la taxa de graduació prevista en un 90%, ja que la considera massa optimista, per la qual cosa troba prudent fer minvar el percentatge indicat; així mateix, vist que només està previst el castellà com a idioma docent del màster, recomana que s’hi prevegi la utilització d’una segona llengua, ja que els avaluadors externsvaloren positivament l’ús de més d’un idioma al màster.

El vicerector d’Investigació i Postgrau comenta que es faran arribar aquestes observacions als proponents perquè les tinguin en compte, si ho estimen oportú.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment. Per tant, la proposta es trametrà, d’acord amb el procediment establert, al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Punt 5: Estudis propis de la UIBEl Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents (annex 7), tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

1. Màster en Periodòncia Quirúrgica i Cirurgia Plàstica Periodontal en Dents i Implants. Títol propi de la UIB (76 ECTS).

2. Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Títol que comprèn:

a. Diploma Universitari de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events). Títol propi de la UIB (30 ECTS)
b. Diploma de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

3. Diploma d’Especialització de la UOM en el Turisme i els seus Impactes. Títol propi de la UIB (8 ECTS).

4. Diploma d’Especialització de la UOM en Diferents Mirades sobre l’Afectivitat i la Sexualitat en la Gent Gran. Títol propi de la UIB (8 ECTS).

El doctor Climent Ramis Noguera comenta que s’haurien de rectificar certes expressions de la Memòria: 1) a l’epígraf 1, descripció del títol, no troba adequat emprar la paraula «capacita»; seria millor la frase «dóna una formació especial»; 2) a l’epígraf 2, a qui va adreçat? / sortides professionals, entén que s’ha de substituir el terme «especialista» pel d’«expert»; 3) a l’epígraf 3, justificació / de la transferència de coneixements, l’ús del terme «especialista» pot confondre. Li respon el vicerector d’Innovació i Transferència, que comenta que les dues primeres observacions es poden tenir en compte; respecte a la tercera, fa notar que necessàriament s’ha d’emprar el terme «especialista», ja que era així com es denominaven els títols propis als quals es fa referència a l’epígraf 3, justificació / de la transferència de coneixements.

La doctora Francesca Garcias Gomila recomana que es repensi la taxa de graduació prevista en un 80% per als títols de la UOM, així com la redacció general del títol propi Màster en Periodòncia Quirúrgica i Cirurgia Plàstica Periodontal en Dents i Implants. També considera, en general, que s’haurien de revisar els criteris per determinar els estàndards de qualitat. El vicerector d’Innovació i Transferència diu que es revisaran els textos de les memòries.

El vicerector d’Innovació i Transferència comenta que es faran arribar aquestes observacions als proponents perquè les tinguin en compte, si ho estimen oportú.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.           

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació dels paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica que, atesa la implantació el proper curs de les dobles titulacions d’Administració d’Empreses - Turisme i Economia - Turisme, resulta necessària la introducció dels paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU d’ambdues noves dobles titulacions per a la que siguin més equitatives per als futurs estudiants (annex 8).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 7: Modificació del Reglament acadèmic

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica la proposta de modificació del Reglament acadèmic i molt especialment la modificació de l’article 26 del Reglament, i posa un èmfasi especial en el fet que aquesta proposta de modificació del Reglament acadèmic ve a reconèixer i a donar el pes que han de tenir les facultats en l’organització de la docència (annex 9).

Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana alguns canvis en la redacció dels apartats 2, 3 i 5 de l’article 26 del Reglament acadèmic, d’acord amb el tenor següent: a l’apartat 2 de l’article, allà on diu: «La qualificació global serà el resultat de les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua. Avaluació que es pot complementar amb un procediment d’avaluació final [...]», ha de dir: «La qualificació global serà el resultat de les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua, la qual es pot complementar amb un procediment d’avaluació final [...]»; a l’apartat 3 de l’article, allà on diu: «El pes d’un element d’avaluació no pot superar el 50 per cent de la qualificació final d’una assignatura», ha de dir: «El pes de cada element d’avaluació no pot superar el 50 per cent de la qualificació final d’una assignatura»; a l’apartat 5 de l’article, allà on diu: «Les activitats d’avaluació que tinguin caràcter de no recuperable no podran superar el 40 per cent de la qualificació final [...]», ha de dir: «Cada una de les activitats d’avaluació que tinguin caràcter de no recuperable no podrà superar el 40 per cent de la qualificació final [...]».

La vicerectora de Docència comenta que aquestes modificacions es poden incorporar al text sense cap inconvenient.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, d’acord amb les modificacions proposades per la doctora Francesca Garcias Gomila, i s’aprova per assentiment.

Punt 8: Estades breus de professors convidats (segon semestre 2015)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Postgrau, que presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2015.

El Rector fa notar que en aquestes convocatòries es van fent sol·licituds d’àmbits diferents dels de ciències, que eren els que tradicionalment feien ús d’aquesta figura.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 10).

Punt 9: Aprovació, si escau, de la sol·licitud de l’entitat ADEMA per impartir el grau d’Odontologia com a centre adscrit i del conveni d’adscripció corresponent

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica el conveni (ref. 3079) que regula l’adscripció de l’Escola Superior d’Odontologia a la Universitat de les Illes Balears, de la qual és titular l’entitat ADEMA, per a la impartició del títol universitari de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional de «Graduat o Graduada en Odontologia» i assenyala que en termes generals s’ajusta al model tradicional d’adscripció que utilitzen la UIB i els centres que s’hi adscriuen.

El doctor Carles Bona Garcia manifesta la seva preocupació per l’adscripció com a centre adscrit de la UIB d’una entitat que té la condició d’acadèmia i que només ha impartit cicles formatius de grau mitjà. També mostra la seva preocupació per si aquesta adscripció i una possible impartició del títol de «Graduat o Graduada en Odontologia» impedeixen posteriorment que aquest grau es pugui oferir a la mateixa UIB. La vicerectora de Docència comenta que l’entitat ADEMA té l’aval de la formació que ha dut a terme fins ara i que el fet que, finalment, pogués impartir el grau d’Odontologia no suposaria un entrebanc per poder-lo oferir a la UIB.

La doctora Francesca Garcias Gomila diu que entén que el que es tracta ara és només la proposta d'adscripció d'ADEMA com a centre adscrit de la UIB i que, en tot cas, el pla d’estudis que impartiria aquest centre es discutiria al Consell de Govern. Hom li respon que sí a ambdues coses. La doctora Garcias també demana si resulta necessari el càrrec de delegat previst a la clàusula desena del conveni. Hom li respon que això és perquè així ho preveuen els Estatuts de la UIB.

Intervé el Rector per comentar que l’adscripció permetrà intervenir en el control de la qualitat del títol que imparteixi ADEMA i que, arribat el cas, si no hi hagués aquesta adscripció a la UIB, ADEMA podria intentar l’adscripció amb altres universitats.

El doctor Climent Ramis Noguera demana que la tramitació del grau d’Odontologia que vol impartir ADEMA segueixi la tramitació prevista per als graus que imparteixi la UIB. Hom li respon que és així com s’ha de fer.

El doctor Juan José Montaño Moreno intervé per comentar que s’ha de ser conscient que l’ANECA és molt exigent per aprovar un títol quan es tracta de graus que afecten professions reglades, i més quan aquests s’han d’impartir en centres adscrits. També recalca que troba a faltar un informe de viabilitat docent i econòmic. Li respon la vicerectora de Docència, que comenta que a ADEMA tenen molt present tot el que ha dit el doctor Montaño i que tots els requisits exigits, entre els quals l’informe de què ha parlat, apareixeran a la Memòria que es proposarà.

Finalment, el Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’adscripció i el conveni per a l’adscripció de l’Escola, d’acord amb el que estableixen l’article 11.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) («L’adscripció mitjançant conveni a una universitat pública de centres docents de titularitat pública o privada per impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat requereix l’aprovació de la comunitat autònoma, a proposta del consell de govern de la universitat, amb l’informe favorable previ del seu consell social [...]») i el mateix article 11.2 («Els centres adscrits han d’estar establerts en l’àmbit territorial de la corresponent comunitat autònoma, o comptar, així mateix, amb l’aprovació d’aquella en què estiguin ubicats»). I en compliment de l’article 72 dels Estatuts, es trametrà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears la proposta d’adscripció de l’Escola Superior d’Odontologia com a centre adscrit a la UIB (annex 11).

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

El Rector dóna la paraula a:

- La Gerent, que informa dels resultats del concurs de trasllat i agraeix a la Comissió de representants la col·laboració que ha rebut en tot aquest procés. El Rector recalca les dificultats de posar en marxa aquest concurs de trasllat i fa notar la molta i bona feina que s’ha fet per poder dur-lo a terme.
- La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que informa que ha quedat sense efectes el decret que suspenia el pagament del complement d’excel·lència en investigació; per tant, assenyala, la UIB tornarà a pagar el complement a partir de la nòmina del mes que ve. També destaca la tasca dels sindicats i d’aquest Consell de Govern, amb les seves manifestacions, per evitar que no es demoràs més en el temps el decret de suspensió del pagament d’aquest complement.
- La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat destaca l’èxit de les II Jornades de Ciència per a Tothom i agraeix la tasca de tots els que l’han feta possible. També agraeix la coordinació que s’ha fet de les olimpíades, en què, enguany, per primera vegada, s’han fet les de Filosofia. Comenta també les Proves Cangur d’aquest any.

El Rector:

- Informa de les reunions amb els partits polítics més significatius que es presentaven a les eleccions autonòmiques. Comenta que tots els partits han estat molt receptius en propostes com que la transferència nominativa cobreixi el capítol I del nostre pressupost; la de millorar les inversions en R+D+I; i la de millorar la transferència per a inversions. També han estat receptius a una futura Facultat de Medicina a la UIB; sense oposicions d’entrada, ja que, si bé alguns partits no ho incloïen al programa, en principi no s’hi oposaven. També es va plantejar que els professors laborals poguessin cobrar els quinquennis i sexennis igual que els professors funcionaris. Respecte a la llengua catalana, des del Rectorat es va insistir molt en la posició de la UIB com a institució consultiva en matèria de llengua.
Respecte a la informació que ha sortit a la pàgina web de la Universitat de les diferents reunions, han estat notes de premsa que ha fet cada partit polític i que, una vegada publicades pels mateixos partits, eren recollides per la UIB.
-  Agraeix l’organització de les taules rodones amb els diferents partits polítics al Consell d’Estudiants i a la Junta de Personal docent i investigador i al Comitè d’Empresa de la UIB.
- Demana el suport per treure un document en nom del Consell de Govern amb el títol i text següents:

  • La Universitat de les Illes Balears en relació amb la llengua catalana, amb motiu de les eleccions del 24 de maig de 2015
  • El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, vist el document elaborat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, vol recordar a les institucions de govern de les Illes Balears sorgides arran de les eleccions del dia 24 de maig de 2015 (Govern, consells insulars i ajuntaments) que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei de normalització lingüística, la Universitat és la institució oficial, consultiva i d’assessorament, per a tot allò que es refereix a la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears; i demana el compromís dels poders públics per donar compliment a allò que estableix l’article 35 de l’Estatut d’autonomia amb referència a la normalització de la llengua catalana.» 

El doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops indica que el contingut del document està a l’abast dels membres del Consell de Govern a la web del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 12):

Categoria:ajudant doctor
Departament:Biologia
Àrea de coneixement:Enginyeria Agroforestal
Perfil docent:Enginyeria agroforestal: Hidràulica
Perfil com a investigador:Enginyeria agroforestal: Hidràulica

Categoria:ajudant doctor
Departament:Biologia
Àrea de coneixement:Genètica
Perfil docent:El propi de l'àrea
Perfil com a investigador:Genètica i evolució molecular. Seqüenciació d'ADN i anàlisi filogenètica

Categoria:ajudant doctor
Departament:Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement:Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent:Informàtica II (Computació), Ampliació d'automatització industrial
Perfil com a investigador:Navegació i guiatge de robots mòbils en entorns no estructurats. Generació de mapes visuals i reconeixement d'objectes 3D. Aplicacions de la robòtica terrestre i marina

Categoria:ajudant doctor
Departament: Ciències de la Terra
Àrea de coneixement:Geografia Física
Perfil docent i com a investigador:Climatologia

Categoria:ajudant doctor
Departament:Ciències de la Terra
Àrea de coneixement: Geografia Humana
Perfil docent i com a investigador:Geografia humana

Categoria:ajudant doctor
Departament:Ciències de la Terra
Àrea de coneixement:Geografia Humana
Perfil docent i com a investigador:Cartografia i tècniques d'anàlisi espacial

Categoria: visitant (rang d'ajudant doctor)
Departament:Economia Aplicada
Àrea de coneixement:Economia Aplicada
Perfil docent i com a investigador:Macroeconomia

Categoria: visitant (rang d'ajudant doctor)
Departament:Economia Aplicada
Àrea de coneixement:Economia Aplicada
Perfil docent:Econometria
Perfil com a investigador:Sèries temporals

Categoria:professor visitant (rang de professor contractat doctor)
Departament:Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement:Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent i com a investigador:El propi de l'àrea

Categoria:professor visitant (rang de professor contractat doctor)
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement:Organització d'Empreses
Perfil docent:El propi de l'àrea
Perfil com a investigador:Economia de les organitzacions

Categoria:ajudant doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement:Organització d'Empreses
Perfil docent:El propi de l'àrea
Perfil com a investigador:Organització industrial

Categoria:professor visitant (rang d'ajudant doctor)
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement:Organització d'Empreses
Perfil docent:El propi de l'àrea
Perfil com a investigador:Economia de les organitzacions

Categoria:ajudant doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:Filologia Anglesa
Perfil docent:Llengua anglesa i lingüística aplicada
Perfil com a investigador:Fonètica i fonologia i adquisició de segones llengües

Categoria:ajudant doctor
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:Sociologia
Perfil docent:Auditoria sociolaboral i tècniques d'investigació
Perfil com a investigador:Teoria social, desigualtat i polítiques públiques

Categoria:ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent:Les assignatures pròpies de l'àrea
Perfil com a investigador:Física interdisciplinària i sistemes complexos

Categoria:ajudant doctor
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement:Fisioteràpia
Perfil docent i com a investigador:Procediments generals de fisioteràpia i tècniques propioceptives

Categoria:ajudant doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement:Didàctica de l'Expressió Plàstica
Perfil docent i com a investigador:El propi de l'àrea

Categoria:ajudant doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement:Enginyeria Química
Perfil docent:Enginyeria química
Perfil com a investigador:Enginyeria agroalimentària          

Categoria:catedràtic d’universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement:Química Inorgànica
Perfil docent:Química inorgànica
Perfil com a investigador:Química inorgànica

Categoria:catedràtic d’universitat
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement:Psicobiologia
Perfil docent:Neuropsicologia, neuropsicologia clínica (grau de Psicologia), Avaluació i diagnòstic neuropsicològic i de la discapacitat (Màster oficial en Psicologia General Sanitària)
Perfil com a investigador:Envelliment cognitiu (funcions executives i memòria), neuropsicologia i diagnòstic precoç

Categoria:titular d'universitat
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement:Processos Psicològics Bàsics
perfil docent:Grau: memòria i cognició; màster: recerca avançada en psicologia cognitiva
Perfil com a investigador:Atenció, memòria i distracció

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius que s'indica a continuació (annex 13):

—   Dr. Gabriel Amengual Coll (professor emèrit), del Departament de Filosofia i Treball Social, a la Universitat Pontifícia Gregoriana (Vaticà), pel període comprès entre el 2 d'octubre de 2014 i el 8 de gener de 2015, amb unes retribucions del 100% de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80% els mesos restants, d’acord amb el que preveuen l'article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, i l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d’any sabàtic als professors que s’indiquen a continuació (annex 14):

— Dr. Rafel Crespí Cladera, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement d'Organització d'Empreses del Departament d'Economia de l'Empresa, per a l'any acadèmic 2015-16, a l'IE Business School (Madrid).
— Dra. Elena García-Valdés Pukkits, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre el 15 de febrer i el 31 de juliol de 2016, a la Universitat de Göteborg (Suècia).

d) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 15):

­– Doctor Agustí Jansà Clar, col·laborador honorífic del Departament de Física per als anys acadèmics 2015-16 i 2016-17.
– Senyora María Álvaro Bartolomé, col·laboradora honorífica de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut per a l'any acadèmic 2014-15.

e) Altres

El Secretari General explica que, a la sessió ordinària del Consell de Govern del passat dia 19 de setembre de 2014, es va demanar, per error, que s’aprovàs l’IRIE amb el nom d’«Institut de Recerca i Innovació en Educació», malgrat que el nom correcte fos «Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)», tal com es desprenia de la documentació que acompanya la proposta de creació de l’IRIE. El Consell de Govern, per assentiment, acorda de proposar el canvi de denominació de l’institut esmentat, que passaria a ser «Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)» (annex 16).

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General comenta que s’ha detectat una errada a l’acord marc amb la Universitat de Poitiers (ref. 3069), ja que es presenta el responsable d’aquest acord, el senyor Miquel Riera Font, com a professor del Departament de Filosofia i Treball Social, quan és investigador de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat.

Tot seguit, el Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 17):

 

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2823

CV/P

Fundació Aspro Natura

 

Dur a terme un estudi fet amb caputxins de cara blanca (capuchins)

3032

CV/P

Conselleria d’Economia i Competitivitat

 

Treball de fi de grau de millora energètica dels edificis públics

3035

CV/P

Universitat Complutense de Madrid

 

Projecte d’investigació: La desracemización de conglomerados

3043

CV/P

Fundació Jaume Bofill, Institut Joan Lluís Vives

 

Projecte: EVU

3064

AM

Universitat Federal de Ceará

 

Genèric

3066

CV/P

Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

 

Execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

3067

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Doble titulació de Turisme - Administració d’Empreses

3069

AM

Universitat de Poitiers

França

Col·laboració en els camps de formació i recerca declarats d’interès comú

3070

CV/P

Fundació Universitat de Cantàbria; Ajuntament de Palma - Palma Activa

 

Col·laboració per al desenvolupament del programa YUZZ«Jóvenes con ideas»

3072

CV/P

Det Norske Veritas Busines Assurance España, SL

 

Participació d’experts de la UIB per a la certificació de projectes de R+D+I

3073

AM

Franja Roja, SL

 

Genèric

3074

CV/P

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación

 

Emmarcar i coordinar l’actuació en temes relacionats amb la supercomputació

3078

CV/P

Sciware Systems, SL

 

La UIB cedeix espais i infraestructures de l’edifici dels Serveis Cientificotècnics

3080

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Implantació d’un protocol d’identificació d’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

3081

CV/P

Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, Global Dent Balear i Global Formación

 

Màster en Periodòncia Quirúrgica i Cirurgia Plàstica Periodontal en Dents i Implants

3082

CV/P

Consell Insular d’Eivissa

 

Setzena programació UOM a la Seu universitària d’Eivissa 2014-2015

3083

Addenda

Ajuntament de Palma - Palma Activa

 

Programa de pràctiques extracurriculars becades en noves tecnologies

3084

CV/P

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA

 

Execució de la infraestructura per al subministrament d’aigua potable a la UIB

3086

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Formació i foment de capital humà, anys 2014 i 2015

3087

Addenda

Banco de Santander, SA

 

Regular l’emissió del carnet universitari intel·ligent (TUI)

           

El doctor Rafel Crespí Cladera demana explicacions del conveni amb la Fundació Universitat de Cantàbria i l’Ajuntament de Palma - Palma Activa (ref. 3070), especialment demana sobre les activitats que es desenvoluparan, quin és l’esperit d’aquest conveni. Li respon el vicerector d’Innovació i Transferència.

La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix que el conveni amb Sciware Systems, SL (ref. 3078), prevegi una clàusula sobre prevenció de riscs laborals. D’altra banda, fa notar que no s’exigeix que els estudiants que sol·licitin fer el treball de fi de grau (TFG) sota l’empara del conveni 3032, hagin d’estar matriculats del TFG. El Rector li respon que els responsables vetllaran perquè només ho puguin sol·licitar els estudiants matriculats al TFG. En relació amb l’addenda amb el Banc Santander (ref. 3087), demana explicacions per veure si els estudiants hauran de tornar a pagar l’emissió de la targeta, vist el que disposa el conveni. Li responen la Gerent i el vicerector de Títols i Tecnologia i assenyalen que no s’arribarà a aquest extrem.

El doctor Nicolau Dols Salas també demana explicacions del conveni amb la Fundació Universitat de Cantàbria i l’Ajuntament de Palma - Palma Activa (ref. 3070), i destaca que el conveni preveu que el PDI faci tasques de tutela, però no diu quina serà la contraprestació; tampoc no estableix preferència dels estudiants de la UIB per accedir al programa previst al conveni. Respon el vicerector d’Innovació i Transferència, que destaca que la idea és que els estudiants de la UIB puguin participar al programa previst al conveni. El doctor Nicolau Dols Salas, en relació amb l’acord marc amb la Universitat de Poitiers (ref. 3069), posa de manifest la manca d’informació que resulta de l’article 3, ja que preveu la participació d’unes facultats, que no han estat consultades, i es fa referència a un annex que no es coneix.

En relació amb el dit acord marc amb la Universitat de Poitiers, el Consell de Govern, a instància del doctor Dols Salas, vist el contingut de l’article 3, acorda de retirar-lo i revisar el contingut de l’article esmentat, que assenyala que la cooperació entre ambdues institucions es fonamenta en les facultats i els departaments i no preveu els instituts.

El doctor Pere Deyà Serra demana explicacions i fa unes reflexions sobre el conveni amb Sciware Systems, SL (ref. 3078), i assenyala que l’espai objecte del conveni ja l’emprava el personal de Sciware Systems. Li respon el Rector.

En relació amb el conveni específic de doble titulació de màster i mestratge entre la Universitat de les Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (ref. 3068), tramitat pel CEP, després de comentar que no es pot posar al mateix nivell un màster i un mestratge, el doctor Pere M. Deyà Serra qüestiona la taula d’equivalències d’assignatures que s’hi preveu, atès que suposa rebaixar el nivell exigit i apropar-se a una formació professional. La doctora Antònia Paniza Fullana, directora del Centre d’Estudis de Postgrau, comenta que la taula d’equivalències ha estat revisada pels directors del màster, experts en la matèria, i han considerat que aquesta és raonable, sense que això impliqui fer davallar el nivell exigit. En tot cas, es decideix retirar el conveni, perquè es revisi la taula d’equivalències esmentada.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment, tret del conveni amb la Universitat de Poitiers (ref. 3069) i el conveni específic de doble titulació de màster i mestratge entre la Universitat de les Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (ref. 3068), tramitat pel CEP, tal com s’ha acordat anteriorment.

Punt 13: Precs i preguntes

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que el protocol d'avaluació de mèrits per als complements autonòmics del PDI inclogui la participació efectiva a les comissions de garantia de qualitat.

El doctor Joan Lluís Llinàs Bégon demana com s’assigna la docència a la UOM, ja que entén que per ser docent de la UOM s’ha de ser professor de la UIB, i això no es dóna en tots els casos. Troba que s’ha de ser més rigorós en la selecció del professorat i que manca transparència, ja que als directors de departament no els arriba la informació sobre les persones que hi fan la docència. D’altra banda, agraeix la col·laboració de la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat en l’organització de les Olimpíades de Filosofia. La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta explica com s’assigna la docència als títols i programes de la UOM, i que s’envien cartes al PDI per confeccionar les conferències del programa de la UOM Pobles. En tot cas, la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta comenta que si hi ha hagut cap error en l’assignació de la docència en algun títol de la UOM, es procurarà corregir.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana que es revisi el protocol d'avaluació de mèrits per als complements autonòmics del PDI, ja que és obsolets; demana que prevegin que l’adreça de comunicació amb el PDI sigui la UIB. També sol·licita que es faci una aplicació web per emplenar la sol·licitud, perquè es presenti de forma ordenada i es faciliti així la labor dels que l’han de revisar. El Rector respon que correspon als representants del PDI revisar aquests protocols amb el Govern balear. La doctora Francina M. Orfila Sintes, presidenta del Comitè d’Empresa, comenta que si hi ha cap proposta per modificar els protocols d’avaluació, es faci arribar a la Junta de PDI.

El doctor José Aurelio Castro Ocón troba a faltar uns protocols per saber què s’ha de fer quan un professor emèrit deixa de ser emèrit. Respon el Rector, que proposa que es reuneixin els directors de departament per trobar una solució conjunta.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas demana, en general, la reducció de la burocràcia i, en particular, que els documents que ja constin a la UIB, no es tornin a demanar a l’afectat.

El doctor Climent Ramis Noguera demana que es revisin el cruis de l’edifici Mateu Orfila i Rotger. El Rector comenta que una de les peticions que s’han fet als partits polítics és augmentar la transferència per inversions, ja que la partida que es rep és molt baixa i no permet fer totes les actuacions de manteniment que s’haurien de fer. El doctor Climent Ramis Noguera també demana que els professors jubilats puguin mantenir la seva adreça de correu electrònic sense necessitat d’haver-ho de demanar. El Rector diu que es mantindrà l’adreça als professors jubilats de forma natural, sense que ho hagin de demanar.

El doctor Ricardo Alberich Martí recalca la necessitat de coordinar les actuacions dels departaments respecte als professors jubilats i els emèrits.

El Rector, abans d’acabar la sessió del Consell de Govern, es fa ressò de l’atorgament del Premi Princesa d’Astúries de Comunicació i Humanitats al doctor Emilio Lledó Íñigo, Doctor Honoris Causa per la nostra universitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE MAIG DE 2015

Relació d’assistents:

1. Antoni Aguiló Pons

2. M. Teresa Arbós Berenguer

3. M. Isabel Baltasar Quesada

4. Miquel Bennàsar Veny

5. Jaume Carot Giner

6. Rafel Crespí Cladera

7. Bartolomé Deyà Tortella

8. Pere M. Deyà Serra

9. Nicolau Dols Salas

10. Francesc Escanellas Garcias

11. M. Antònia Fornés Pallicer

12. M. Dolors Forteza Forteza

13. Josep Antoni Frau Coll

14. Antònia Fullana Puigserver

15. Francesca Garcias Gomila

16. Domènec Garcies Gomila

17. Margalida Gili Planas

18. Yolanda González Gil

19. Jordi Llabrés Bordoy

20. Sònia Martínez Andreu

21. Joan Antoni Mesquida Cantallops

22. Antoni Miralles Socias

23. Juan José Montaño Moreno

24. M. Josep Mulet Gutiérrez

25. Josep L. Oliver Torelló

26. Margalida Payeras Llodrà

27. David Pons Florit

28. Climent Ramis Noguera

29. Andreu Sansó Rosselló

30. María Sebastián Sebastián

31. Joana Maria Seguí Pons

32. Bernat Sureda Garcia

33. Jaume Sureda Negre

34. Maria Tugores Ques

35. Xavier Varona Gómez

36. Antoni Verd Noguera

37. Llorenç Huguet Rotger

38. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE MAIG DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. Carles Bona Garcia

3. José Aurelio Castro Ocón

4. Joan Ernest de Pedro Gómez

5. Joan Jesús Fiol Arbós

6. Miquel Grimalt Gelabert

7. Joan Lluís Llinàs Bégon

8. Anselm M. Martínez Cañellas

9. Miquel F. Oliver Trobat

10. Antonio Fernández Coca

11. Ricardo García Noval

12. Jeroni Morey Salvà

13. Francina M. Orfila Sintes

14. Antònia Paniza Fullana

15. Francisco de Borja Vázquez Hernández