Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2015

A les 11 hores del dia 16 de juny de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusa d’assistir-hi la senyora Heydy Samantha Lange Rodríguez.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i el doctor Miquel F. Oliver Trobat, convidats amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2015. 

En aquest moment, el Rector assenyala que part de la modificació de plantilla proposada al punt segon de l’ordre del dia està condicionada a l’aprovació de l’Acord normatiu pel qual es modifica l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015, que correspon al punt 5 de l’ordre del dia, per la qual cosa indica que en primer lloc es tractarà el punt cinquè de l’ordre del dia.

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es modifica l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica l’abast i el significat de la modificació que es presenta:

1. La UIB va aprovar a la sessió del Consell de Govern del dia 23 de març de 2015 l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015, concretada en set places.

2. L’oferta d’ocupació pública esmentada es va publicar al BOIB núm. 69, de 7 de maig de 2015.

3. La Direcció General de Costs de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va efectuar un requeriment a la UIB per tal que modificàs o anul·làs la Resolució d’aprovació d’oferta d’ocupació pública publicada al BOIB per dos motius fonamentals:

a) Per una banda, s’indicava que, atès el nombre de jubilacions de professors dels cossos docents universitaris produïdes l’any 2014 (set), i de conformitat amb les disposicions de l’article 21.Un.3 de la Llei 36/2014, el màxim de places que la UIB pot oferir, amb una reposició del 50 per cent, és de quatre.
b) Per altra banda, el requeriment manifestava que, com a mínim, el 15 per cent del nombre de places que es poden oferir (és a dir, una plaça) s’ha de reservar per a la contractació de personal investigador doctor que hagi acabat el contracte del programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, de conformitat amb les previsions de l’article 21.Un.2.J) de la Llei 36/2014 indicada.

4. En conseqüència, es proposa la modificació de l'oferta inicialment aprovada en un doble sentit: per una part, es redueix el nombre de places de set a quatre. Per altra, es reserva una de les places que s’ofereixen, anteriorment prevista per als cossos de TU, per a la provisió d’una plaça de professor contractat doctor per a personal investigador doctor que hagi acabat el contracte del programa Ramón y Cajal i tingui l’acreditació I3. Per tant, l’oferta inclou dues places de CU, una plaça de TU i una de professor contractat doctor.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada (annex 3), que s’aprova per assentiment.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Infermeria i Fisioteràpia i Psicologia (annex 4).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Biologia, Dret Privat, Dret Públic, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia i Química (annex 5).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 3: Aprovació de la modificació de títols oficials:

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

El Rector dóna la paraula a la directora del Centre d’Estudis de Postgrau, que explica la modificació del títol de Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana (60 ECTS), tramitat de conformitat amb les previsions de l’article 7 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (annex 6).

La doctora Francesca Garcias Gomila indica que determinats aspectes del format amb què es presenta el pla d'estudis del màster són millorables i demana si és possible completar-lo amb una altra documentació. Li contesten la doctora Antònia Paniza Fullana i el vicerector de Títols i Tecnologia.

A continuació el Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica la modificació del programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, tramitat d'acord amb les previsions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (annex 7).

Finalment el Rector sotmet a votació les propostes, que s’aproven per unanimitat.

En conseqüència, es procedirà a la tramitació pertinent de les propostes presentades, conforme a la legislació vigent, sobre les quals l’ANECA emetrà l’informe corresponent.       

Punt 4: Avals per a estudiants en situació econòmica desfavorable

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, doctora Margalida Payeras Llodrà, que trasllada la proposta del Consell de Direcció de fer ús de 10.000 euros de la partida pressupostària destinada a ajuts socials de 100.000 euros, amb la finalitat de poder avalar els estudiants en situació econòmica desfavorable. En definitiva, la finalitat és adoptar una mesura que pugui permetre solucionar la situació que es planteja quan un alumne no pot fer front al pagament de la matrícula en un determinat moment o a tota la quantitat. Finalment, la vicerectora afegeix que si el Consell de Govern es mostra favorable a la mesura proposada, s'haurien de formalitzar els convenis oportuns amb les entitats bancàries.

Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per demanar els criteris o paràmetres que es pensen utilitzar per a la concessió dels avals proposats. Li responen la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que recorda l’existència d’una comissió –la Comissió del Fons d’Ajuda Econòmica i Social de la UIB– i parla de la necessitat que les persones interessades presentin una documentació acreditativa de les circumstàncies que puguin concórrer en la petició i de la possibilitat de mantenir-hi una entrevista prèvia. Així mateix, el vicerector destaca l’actuació desenvolupada per l’Associació Universitat Solidària Illes Balears.

Finalment, el Consell de Govern dóna suport a la proposta presentada.

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es modifica l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015

Aquest punt s’ha tractat abans del punt 2 de l’ordre del dia.

Punt 6: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa de la reunió de la CRUE en què es tractà sobre l'ús digital d'obres en l'àmbit universitari, com a conseqüència de l'entrada en vigor d'un nou marc normatiu, resultat de la modificació del text refós de la Llei de propietat intel·lectual (RDL 1/1996, de 12 d’abril) que va tenir lloc l'any passat, així com de les pretensions que plantegen o puguin plantejar determinades entitats de gestió col·lectiva (CEDRO, VEGAP i altres set entitats). Afegeix que els plantejaments de CEDRO són de 5 euros anuals per estudiant, als quals haurien de sumar-se els d'altres entitats, com s'ha assenyalat. Així, per exemple, VEGAP demana 1,4 euros per estudiant i any.

Les circumstàncies esmentades han determinat que la CRUE s'hagi plantejat la possibilitat de constituir una entitat de gestió col·lectiva, amb una doble motivació: per defensar els drets de propietat intel·lectual de les universitats i per poder tenir una posició més bona a l'hora de negociar amb les altres entitats de gestió. Finalment, afegeix que el tema s'ha tractat al recent plenari de la Mesa de gerents que va tenir lloc a València la setmana passada.

En conseqüència, en una propera reunió del Consell de Govern es durà la proposta d’acord per constituir l’entitat de gestió esmentada.

A continuació s’obre un debat en què intervenen el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Carles Bona Garcia i el doctor Ricardo Alberich Martí. Els contesta el Rector.

El vicerector d’Investigació i Postgrau informa de la recuperació dels ingressos per overheads a nivells de l’any 2009.

La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta informa que atesa la modificació del perfil dels alumnes que avui dia s’inscriuen a la UOM,  que pretenen complementar la seva formació i adquirir coneixements nous, respecte a l’inicial de més edat i una formació més limitada, es fa necessari adequar la denominació i canviar el nom d’«Universitat Oberta per a Majors», pel d’«Universitat Oberta». La vicerectora afegeix que, consegüentment, es promouran els canvis corresponents, així com les modificacions que siguin necessàries i possibles perquè es vagi normalitzant l’ús del nom «Universitat Oberta».

Tot seguit intervé el doctor Josep L. Oliver Torelló, que planteja que la denominació «Universitat Oberta per a Majors» té una tradició en l'àmbit de la Pedagogia Social. El doctor Bernat Sureda Garcia recalca el plantejament del doctor Oliver Torelló.

El doctor Climent Ramis Noguera considera que el canvi comportaria la redefinició de les matèries i el contingut d’aquestes; en definitiva, que implicaria la modificació de l’estructura dels estudis i això podria suscitar un cert rebuig.

Intervé el Rector, que assenyala que en l’àmbit es recorre a altres denominacions (per exemple, Universitat de l’Experiència).

El doctor Nicolau Dols Salas, en relació amb el canvi de denominació de la UOM, demana que, abans de prendre una decisió sobre el nom esmentat, analitzem primer què es pretén fer amb els títols propis de la UOM.

Així mateix assenyala que els estudiants de la UOM estan organitzats en almenys una associació i, a més a més, poden tenir representants en òrgans de govern de la UIB. Per tant, demana que a aquestes persones els sigui demanada oficialment l'opinió sobre el canvi de nom. Li contesta el Rector.

La Gerent informa de les obres que s’han de dur a terme durant l’estiu, concretament, de les dues més importants, que són la construcció d’una zona per a vianants al campus i la renovació del cablatge estructurat UTP de la xarxa de comunicacions de dades cablada de R+D+I de diversos edificis del campus. Completen la informació el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i el vicerector de Títols i Tecnologia.

El doctor Nicolau Dols Salas intervé respecte al projecte de conversió en zona de vianants d'una part dels vials del campus i manifesta la seva preocupació pel fet que de moment no s'hagi previst executar-lo completament a l'angle situat entre l'estació del metro i l'edifici Ramon Llull. Tot seguit demana si s'ha fet o s'ha previst fer una exposició pública del projecte de conversió en zona de vianants d'una part dels vials del campus, de manera que els membres de la comunitat universitària tinguin la possibilitat de fer-hi al·legacions. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i indica que està prevista la realització d’una segona fase en el futur per completar l’actuació realitzada; afegeix que no s’ha previst cap exposició pública i que la feina del projecte s’ha dut a terme durant un any i mig amb el suport d’una comissió.

Punt 7: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 8):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Processal
Perfil docent i com a investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Processos Psicològics Bàsics
Perfil docent: grau: Memòria i cognició; màster: Recerca avançada en psicologia cognitiva
Perfil com a investigador: Atenció, memòria i distracció

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les llicències per estudis que s'indiquen a continuació (annex 9):

Senyora Catalina Vich Llompart (ajudanta), del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, al Departament de Ciències Matemàtiques de la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca), pel període comprès entre el 21 de setembre de 2015 i el 29 de gener de 2016, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).
Amb efectes retroactius, al senyor Rubèn Lluc Comas Forgas (professor contractat doctor), del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, al Departament d'Antropologia Social de la Universitat Panteion (Grècia), pel període comprès entre el 15 de maig i l'11 de setembre de 2015, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 10):

La senyora Carme Pons Bonafè, col·laboradora honorífica del Departament de Química per als anys acadèmics 2014-15 i 2015-16.
La doctora Jessica Avivar Cerezo, col·laboradora honorífica del Departament de Química per als anys acadèmics 2014-15 i 2015-16.
El senyor Juan Francisco Expósito Rosell, col·laborador honorífic del Departament de Química per als anys acadèmics 2014-15 i 2015-16.
El senyor Pedro Nilo Arenas Hinojosa, col·laborador honorífic del Departament de Química per a l'any acadèmic 2014-15.

d) Extinció de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (centre adscrit)

El Secretari General indica que, el mes de juliol de 2014, el patronat de la Fundació d’Estudis Socials, que tenia com a finalitat fundacional l’Escola Universitària de Relacions Laborals, adscrita a la Universitat, va acordar l’extinció de la fundació esmentada, que entrà en fase de liquidació. Aquesta extinció encara no està inscrita al Registre Únic de Fundacions.

El Secretari General comenta que es duu aquesta informació al Consell de Govern als efectes que en prengui coneixement i que posi de manifest que l’extinció de la Fundació d’Estudis Socials suposa, per raons òbvies, que l’Escola Universitària de Relacions Laborals deixa d’estar adscrita a la Universitat.

Es tractaria de poder fer un certificat, en el sentit del paràgraf anterior, del Consell de Govern, òrgan de la Universitat que ha d’autoritzar les adscripcions/desadscripcions a la Universitat d’escoles que ho sol·licitin, si el demanàs la Direcció General d’Universitats i Recerca, als efectes que queda extinta formalment l’adscripció de l’escola esmentada.

El Consell de Govern, per assentiment, es dóna per informat de l’extinció de la Fundació d’Estudis Socials i entén que no fa falta votar la desadscripció de l’Escola Universitària de Relacions Laborals, ja que es tracta d’una conseqüència automàtica de l’extinció de la Fundació d’Estudis Socials.

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 8: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3045

AM

Llibreria Come In

 

Cooperació

3085

Donació

Vicenç i Margalida Rosa Rotger Rebassa

 

Donació de fons documental i cessió dels drets d’explotació

3088

Addenda

Creu Roja

 

Addenda al cv. ref. 2712 per al desenvolupament del programa Sembrant Salut

3089

AM

Universitat de São Paulo

Brasil

Intercanvi de docents, alumnes i membres de l’equip tecnicoadministratiu

3090

AM

Universitat Oberta per a Adults

Rep. Dominicana

Genèric

3092

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Executar les inversions de l’Estat a les Illes Balears

3093

AM

Red Eléctrica de España, SAU

 

Genèric

3094

CV/P

Hippokrates GmbH

Alemanya

Col·laboració per a la implementació i el desenvolupament d’un sistema de climatització

3096

AM

Associació d’Empresaris d’Instal·lacions Elèctriques i de Telecomunicacions de Mallorca

 

Desenvolupar programes de cooperació conjunts

3098

AM

Associació de Paràlisi Cerebral de les Balears (ASPACE)

 

Genèric

           

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb tres convenis:

a) L’acord marc amb la Universitat de São Paulo (ref. 3089) i la Universitat Oberta per a Adults (ref. 3090).

Respecte a aquests dos acords marcs comenta que, de la mateixa manera que a la sessió anterior del Consell de Govern va agrair la inclusió en un conveni d’una clàusula sobre prevenció de riscs laborals, ara ha d’indicar que aquesta mateixa clàusula és necessària en tots els acords que esmenten l’intercanvi de personal.

El Rector proposa la incorporació de forma sistemàtica d’una clàusula sobre la prevenció de riscs laborals en els convenis.

b) L’acord de col·laboració amb Hippokrates GmbH (ref. 3094).

La doctora Garcias fa unes quantes reflexions sobre aquest conveni en el sentit que el document proposat no correspon exactament a un acord marc de col·laboració a llarg termini, amb uns objectius més o menys generals, ni tampoc a un conveni específic per a una actuació concreta en un termini determinat. Per això, demana la revisió formal del document, posant esment especialment a la composició de l'equip del projecte.

Li contesten el vicerector d’Innovació i Transferència i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. El Rector indica que es revisarà de forma acurada la redacció del text.

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 12):

–  Conveni específic de doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de l'Algarve (Portugal) (ref. 3095).

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 9: Precs i preguntes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Títols i Tecnologia, que comenta que, a partir d’ara, es mantindrà per defecte la facultat d’usar el correu electrònic institucional per a tot el PAS i PDI que es jubili. Això sí, també comenta que els directors de departament podran demanar justificadament que no es permeti l’ús del correu electrònic institucional a professors jubilats concrets del seu departament. El doctor Climent Ramis Noguera agraeix aquesta mesura.

El doctor Rafel Crespí comenta que el caos i l’incivisme circulatori del campus no s’ha temperat. Troba que les campanyes de conscienciació no resulten suficients i que s’haurien de prendre altres tipus de mesures. Respon el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que comenta que, entre altres mesures, s’han posat les indicacions circulatòries horitzontals i verticals recomanades per la policia local, i que es procurarà que la policia local faci més intervencions.

La doctora Francesca Garcias Gomila, respecte a la modificació de l’oferta pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015, demana quines són les àrees afectades per la reducció a quatre places ofertes de les set previstes inicialment. Li respon la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que indica que les dues càtedres d’universitat corresponen a les àrees de coneixement de Psicologia Social i de Química Inorgànica, la de titular d’universitat a l’àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i Literatura, i la de professor contractat de l’àrea de coneixement de Psicologia Bàsica. La doctora Garcias comenta que el proper dia 1 de juliol comença la matrícula dels màsters oficials i demana si, per a aquesta data, ja hi haurà decret de preus. La Gerent respon que espera que sí, ja que la Universitat ha fet els tràmits necessaris davant la Direcció General d’Universitats i Recerca. Finalment, la doctora Garcias es queixa dels canvis realitzats des del mes de maig a la pàgina web de la Universitat, perquè s’està publicant informació incompleta del proper any acadèmic 2015-16 tot amagant la informació acadèmica de l’any 2014-15 vigent. La vicerectora de Docència li comenta que, efectivament, hi va haver un problema amb la informació assenyalada, però que, avui, ja està solucionat, i que ja s’hi pot consultar tota la informació acadèmica relativa al curs 2014-15.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella demana que, quan es planifiquin les intervencions o millores relatives als edificis del campus, es tingui en compte l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. Respon el Rector, que diu que la Universitat no pot fer intervencions en aquest edifici, ja que no és seu. Seria necessari arribar a un acord amb el Govern per poder compartir l’edifici en règim de cotutela que permeti a la Universitat d’intervenir-hi, tenint en compte que aquest edifici acull la Facultat de Turisme. També es pot estudiar, continua dient el Rector, la possibilitat de traslladar la Facultat de Turisme a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, una vegada que estigui en funcionament l’edifici interdepartamental II.

El doctor Josep L. Oliver Torelló exposa que la Facultat d’Educació necessita urgentment que es tradueixi la seva pàgina web a l’anglès i demana si aquestes traduccions es podrien fer coordinament per evitar, entre altres coses, un cost excessiu. El Rector comenta que la traducció de les pàgines web de la Universitat a l’anglès és una preocupació també del Consell de Direcció i que es fa feina per donar-hi una solució al més prest possible.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2015

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. M. Teresa Arbós Berenguer
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Bartolomé Deyà Tortella
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Nicolau Dols Salas
 10. Francesc Escanellas Garcias
 11. M. Antònia Fornés Pallicer
 12. M. Dolors Forteza Forteza
 13. Josep Antoni Frau Coll
 14. Antònia Fullana Puigserver
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Margalida Gili Planas
 18. Yolanda González Gil
 19. Jordi Llabrés Bordoy
 20. Sònia Martínez Andreu
 21. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Juan José Montaño Moreno
 24. M. Josep Mulet Gutiérrez
 25. Josep L. Oliver Torelló
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. David Pons Florit
 28. Climent Ramis Noguera
 29. Miguel Romero Cádiz
 30. María Sebastián Sebastián
 31. Joana Maria Seguí Pons
 32. Bernat Sureda Garcia
 33. Maria Tugores Ques
 34. Josep Antoni Tur Marí
 35. Xavier Varona Gómez
 36. Antoni Verd Noguera
 37. Llorenç Huguet Rotger
 38. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. José Aurelio Castro Ocón
 3. Joan Jesús Fiol Arbós
 4. Lluís Garau Juaneda
 5. Miquel Grimalt Gelabert
 6. Joan Lluís Llinàs Bégon
 7. Francisco López Simó
 8. Anselm M. Martínez Cañellas
 9. Miquel F. Oliver Trobat
 10. Josep Servera Baño
 11. Ricardo García Noval
 12. Jeroni Morey Salvà
 13. Antònia Paniza Fullana
 14. Guillem Xavier Pons Buades
 15. Francisco de Borja Vázquez Hernández