Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2015

A les 11 hores del dia 23 de juliol de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Xavier Varona Gómez, la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez i la senyora Heydy Samantha Lange Rodríguez.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Joan Lluís Llinàs Bégon, el senyor Ares Fernández Lombardo, la doctora Beatriz Morales Nin i el doctor Guillem X. Pons Buades, assistents amb veu i sense vot.

El Rector comença la sessió d’aquest Consell de Govern felicitant el doctor Martí X. March Cerdà pel seu nomenament com a conseller d’Educació i Universitat, i el doctor Juan José Montaño Moreno pel seu nomenament com a director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, i afegeix que la seva condició de membre del Consell de Govern és ocupada pel doctor Joan Jesús Fiol Arbós.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

            El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2015.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències de la Terra, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Psicologia (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, les quals s’aproven per assentiment.

Punt 3: Títols oficials

Graduat/graduada en Pedagogia

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència i al degà de la Facultat d’Educació, que expliquen la modificació del títol de graduat/graduada en Pedagogia, tramitat de conformitat amb les previsions de l’article 7 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que a la documentació que s’adjunta amb les modificacions dels títols, s’hi incloguin també els apartats 11 a 13 del document que es genera amb l’aplicació de l’ANECA, ja que és on s’exposen les modificacions proposades. També comenta que a la descripció del títol, quan s’expressa el nombre de crèdits mínims i el nombre de crèdits màxims de què es poden matricular els alumnes, hi ha una errada, ja que els nombres no s’adeqüen a la normativa que els regula. El degà de la Facultat d’Educació indica que es revisarà aquest apartat. Així mateix, la doctora Garcias diu que «l'agència de qualitat (ANECA o AQUIB, segons la “magnitud” del procés considerat) sol incloure als informes de les titulacions un comentari explícit quant a la discrepància entre la memòria verificada i els valors de tres paràmetres concrets: 1) nombre de places ofertes; 2) nombre mínim de crèdits de què s'han de matricular els alumnes; 3) nombre màxim de crèdits de què es poden matricular els alumnes. Aquests tres nombres es poden revisar anualment, i per això em sembla ridícul que per a totes i cadascuna de les titulacions s’hagi de tramitar cada any una modificació del pla d'estudis (amb tot el que suposa) per actualitzar aquests aspectes, que, a més, no són competència directa de la titulació. Per això consider que una comunicació formal de la Universitat a l'AQUIB podria servir perquè l'agència entengui per què no ens ajustam exactament als valors de la memòria verificada i, per tant, ens permeti mantenir la diferència. Concretament, 1) cada any s'hauria d'enviar a l'AQUIB una còpia del document referent al numerus clausus proposat pel Consell de Govern de la UIB per a l'any acadèmic següent per a cada titulació oficial (tot i que, en darrer extrem, l'aprovació de l'oferta de places és competència de la Conferència General de Política Universitària); 2) cada any s'hauria d'enviar a l'AQUIB una còpia del decret del Govern de la CAIB sobre preus dels serveis universitaris, atès que és allà on s'estableix el nombre mínim de crèdits de què s'han de matricular els alumnes; 3) cada vegada que es modifiqui el nombre màxim de crèdits permès per a la matrícula anual dels alumnes a la normativa interna de la UIB, se n'hauria d'enviar còpia a l'AQUIB».

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat, sens perjudici de revisar l’adequació dels crèdits mínims i màxims de matrícula a la normativa vigent (annex 5).

En conseqüència, es procedirà a la tramitació pertinent de la proposta presentada, conforme a la legislació vigent, i l’ANECA emetrà l’informe corresponent.

Punt 4: Estudis propis de la UIB

– Expert Universitari en Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS).
– Curs d’Actualització Universitària en Anàlisi de Dades. Títol propi de la UIB (12 ECTS).
– Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS).
– Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Títol propi de la UIB (21 ECTS).

En primer lloc es fa constar una errada a la denominació del Curs d’Actualització Universitària en Anàlisi de Dades. Títol propi de la UIB (12 ECTS). Tal com es desprèn de la documentació adjunta, el nom correcte de l’estudi és: Curs d’Actualització Universitària en Tractament de Dades. Títol propi de la UIB (12 ECTS).

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 6):

1. Expert Universitari en Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS).

1.1. Diploma Universitari d'Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS).
1.2. Diploma d'Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS).

2. Curs d'Actualització Universitària en Tractament de Dades. Títol propi de la UIB (12 ECTS).

2.1. Diploma Universitari de Tractament de Dades. Títol propi de la UIB (12 ECTS).
2.2. Diploma de Tractament de Dades. Títol propi de la UIB (12 ECTS).

3. Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS).

4. Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Títol propi de la UIB (21 ECTS).

4.1. Diploma de Cultura, Valors i Didàctica de la Religió Catòlica a l'Escola. Títol propi de la UIB (9 ECTS).
4.2.
Diploma de Missatge Cristià, Església, Sagraments i Moral Catòlica. Títol propi de la UIB (12 ECTS).

El Secretari General intervé per comentar que s’ha de resoldre l’esmena presentada pel senyor Ferran Mercant Carmona al Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Títol propi de la UIB (21 ECTS).

El doctor Nicolau Dols Salas explica que amb els nous graus d’educació infantil i primària han desaparegut la major part d’assignatures que es relacionen amb l’ensenyament de la religió catòlica; per tant, els titulats a la UIB no poden obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica. Afegeix que la declaració és necessària per a l’exercici de la docència en centres catòlics concertats, com també per impartir l’assignatura de Religió de l’educació primària a qualsevol centre, tant públic com concertat. A continuació, respecte a l’esmena presentada pel senyor Mercant, demana que no es tingui en consideració, ja que entén que les dues premisses en què se sustenta, la no constitucionalitat de la impartició del diploma sobre la base de l’aconfessionalitat de l’Estat i el rebuig perquè es destinin recursos públics a l’estudi de les religions, no són admissibles: per una part, aquest títol propi s’adequa al que preveuen els articles III, paràgraf quart, V i VI del vigent II Acord sobre ensenyament i assumptes culturals, del Concordat entre l’Estat i la Sant Seu; i per l’altra, aquest títol propi no suposarà un ús econòmic de recursos públics, sinó que fins i tot suposarà una font d’ingressos per a la UIB.

El Secretari General proposa que, si els membres del Consell de Govern estan d’acord amb els arguments exposats pel doctor Dols, el Consell de Govern els pot fer seus, i no admetre, per tant, l’esmena presentada pel senyor Mercant. El Consell de Govern accepta per assentiment els arguments exposats pel doctor Dols per no admetre l’esmena presentada pel senyor Mercant.

Intervé el degà de la Facultat d’Educació, que fa una reflexió sobre la possibilitat d’estendre aquest model de grau de quatre anys més un any de títol propi per obtenir certes mencions d’especialitat per als professors d’educació secundària.

El Rector sotmet a votació la proposta de títols propis presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu sobre el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el significat de la proposta d’Acord normatiu sobre el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la UIB.

La doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Climent Ramis Noguera fan una reflexió sobre el que es pot considerar canvi substancial o no en relació amb el que preveu el segon paràgraf de l’article 1 de la proposta («Es consideren modificacions substancials: el canvi de la denominació del títol, el canvi del nombre de crèdits i el canvi de director o codirector»). Els respon el vicerector d’Innovació i Transferència.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas proposa una redacció de l’esmentat paràgraf de l’article 1 en què quedi ben palès que els canvis substancials prevists en aquest precepte són numeri aperti.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment, i acorda també que s’ha de modificar el segon paràgraf de l’article 1 de la proposta en el sentit expressat pel doctor Martínez Cañellas (annex 7).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació dels paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU, any acadèmic 2015-16

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica l’abast i el significat de la proposta que es presenta.

A continuació intervé en relació amb els paràmetres de ponderació, concretament, amb els que fan referència a la doble titulació Enginyeria Telemàtica – Matemàtiques, i assenyala que haurien de ser iguals que els dels graus de Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica, quan són iguals, o bé iguals que el paràmetre que beneficia més l’alumne quan els d’aquestes dues titulacions són diferents.

El Rector sotmet a aprovació la modificació en els termes indicats als dos paràgrafs anteriors, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 7: Proposta de composició del Consell d’Edició d’Edicions UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, que assenyala que d’acord amb les previsions de l’Acord executiu 8017/2007, de 26 de juny, pel qual s’aprova i es fa públic el Reglament d’Edicions UIB (FOU núm. 284, de 20 de juliol), el Consell d'Edició és format pel vicerector competent, com a president, el director d'Edicions UIB, el director tècnic, que actua com a secretari, i sis membres més pertanyents a les àrees d'humanitats, de ciències socials, jurídiques, experimentals i de la salut i d'ensenyaments tècnics, respectivament.

Per tant, d’acord amb el que estableix la normativa esmentada, la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta fa la proposta següent:

– Humanitats: doctora Maria Isabel Ripoll Perelló (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General), com a titular, i doctor Pere Rosselló Bover (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General), com a suplent.
– Ciències socials: doctora Mercè Morey López (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), com a titular, i doctor Santos Urbina Ramírez (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), com a suplent.
– Ciències jurídiques: doctor Antoni Planas Rosselló (Departament de Dret Públic), com a titular, i doctor Rafael Ramis Barceló (Departament de Dret Públic), com a suplent.
– Ciències experimentals: doctor Javier Gulías León (Departament de Biologia), com a titular, i doctor José M. Escalona Lorenzo (Departament de Biologia), com a suplent.
– Ciències de la salut: senyora Antonia Pades Jiménez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia), com a titular, i doctor Carlos Moreno Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia), com a suplent.
– Ensenyaments tècnics: doctor Francesc A. Rosselló Llompart (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica), com a titular, i doctor Arnau Mir Torres (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica), com a suplent.

La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta fa notar dos canvis respecte a la proposta inicial que acompanya la convocatòria d’aquest Consell de Govern, a fi que sigui paritària: en representació de la branca d’humanitats, es proposa la senyora Maria Isabel Ripoll Perelló (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General), com a titular, i el senyor Pere Rosselló Bover (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General), com a suplent, quan a la proposta inicial era a l’inrevés; a la branca de ciències socials, es proposa la senyora Mercè Morey López (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), com a titular, i el senyor Santos Urbina Ramírez (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), com a suplent, quan a la proposta inicial també era a l’inrevés.

El doctor Nicolau Dols Salas fa notar que els membres titulars i suplents de cada branca són del mateix departament. Es pren nota d’aquesta observació per evitar que en properes renovacions hi torni a haver aquesta coincidència.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova de transferir les àrees de coneixement d’Estratigrafia i Geodinàmica Externa del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aprova de transferir les àrees de coneixement d’Estratigrafia i Geodinàmica Externa del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia.

El doctor José Aurelio Castro Ocón, director del Departament de Biologia, demana que s’aprofiti aquest acord normatiu per transferir, no només les àrees de coneixement d’Estratigrafia i Geodinàmica Externa del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia, sinó també totes les àrees de Geologia que actualment estan dins el Departament de Ciències de la Terra. El doctor Miquel Grimalt Gelabert, director del Departament de Ciències de la Terra, s’hi mostra d’acord, sempre que es tracti d’àrees inequívocament de Geologia.

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries fa la relació de les àrees que s’incorporarien a la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aprova de transferir les àrees de coneixement d’Estratigrafia i Geodinàmica Externa del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia. És la següent:

– Estratigrafia
– Cristal·lografia i Mineralogia
– Geodinàmica Externa
– Geodinàmica Interna
– Paleontologia
– Petrologia i Geoquímica i
– Prospecció i Investigació Minera

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, a la qual s’inclouen les àrees esmentades al paràgraf anterior, en total set, que s’aprova per assentiment (annex 9).          

Punt 9: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens illes presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2015-16 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 10).

Punt 10: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica que hi ha 47 professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB: «1.1.2. Augment de l’activitat docent. En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.»

La doctora Francesca Garcias Gomila demana si aquests augments estan relacionats amb el punt anterior (Complements retributius del professorat de Campus Extens illes). Li responen que no la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i el Rector.

El doctor Pere M. Deyà Serra manifesta que és necessari replantejar-se si és correcte autoritzar augments de càrrega docent a professors que tenen descomptes de càrrega docent per exercir un càrrec acadèmic.

La doctora Maria Tugores Ques comenta les dificultats que hi ha per trobar professors associats per a determinades assignatures i que aquests augments de càrrega docent serien la solució menys dolenta que tenen els departaments per solucionar les dificultats esmentades.

El doctor Climent Ramis Noguera intervé en la mateixa línia que el doctor Pere M. Deyà Serra i també demana a càrrec de qui van aquests augments de càrrega docent. La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries li respon que els augments de càrrega docent van a càrrec de places vacants dels departaments.

El doctor Bernat Sureda Garcia recalca les dificultats de fer quadrar l’organigrama de la plantilla i que aquests augments de càrrega docent ho faciliten, i que s’ha de donar les gràcies als professors que accepten aquests augments.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2015-16 (annex 11).

Finalment, el Rector indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2015, que ha realitzat la Comissió d’Avaluació nomenada per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

— Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
— Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 12).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

- De la reunió amb el conseller d’Educació i Universitat. Indica que està previst que el dimarts 28 de juliol el Consell de Direcció es reuneixi amb el conseller, el secretari general d’aquesta conselleria i el director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, per tractar el document que es va lliurar a tots els partits polítics abans de les eleccions i per començar a definir el pressupost per al proper any.
- De la reunió amb la presidenta del Govern de les Illes Balears. El Rector destaca el vistiplau de la presidenta perquè s’imparteixin els estudis de Medicina a la Universitat de les Illes Balears, de manera que es manté el compromís assumit abans de les eleccions amb el Consell de Direcció. El Rector també comenta que es va parlar que el finançament d’aquests estudis es fes al marge dels pressuposts anuals de la UIB, mitjançant un contracte programa propi.
- De la reunió amb la consellera de Participació, Transparència i Cultura, en què hi va estar representat el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General a través del director, en què es va tractar, entre altres temes, el model lingüístic d’IB3 i es va demanar que la UIB recuperàs el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural.
- De la reunió amb el batlle de l’Ajuntament de Palma, en la qual es va tractar del Pla especial del campus i es va acordar que hi hauria reunions sectorials entre els diferents components dels equips de govern. També comenta que ambdós equips de govern, quasi complets, es varen reunir al campus.
- De la propera reunió que tindrà lloc el dia 30 de juliol amb el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme. Comenta que entre els temes que es tractaran hi ha els fons FEDER. El Rector també comenta la seva preocupació perquè encara no hi hagi un nomenament per a la Direcció General d'Innovació i Recerca.

El doctor Pere M. Deyà Serra expressa la seva preocupació perquè molts de grups hagin quedat sense finançament i que això afecti la recerca que fan. A continuació demana que es traslladi al Govern de les Illes Balears aquesta preocupació. El vicerector d’Investigació i Postgrau mostra el seu acord amb la intervenció del doctor Deyà i fa ressaltar que les Illes Balears són una de les dues comunitats autònomes que no tenen un pla vigent de recerca dotat.

- Del lloc de la UIB segons el Center for World University Rankings. La UIB ocuparia el lloc 771. Si comparam amb les universitats espanyoles, la UIB ocuparia el lloc 24 de les 41 universitats espanyoles avaluades.
- De la propera reunió de la CRUE, prevista per al 7 de setembre, en la qual, suposadament, es tractaran, entre altres temes, la taxa de reposició i un esborrany de reial decret en què es preveu que les promocions internes no comptin com a reposicions.

Informació d’altres membres del Consell de Direcció:

- El vicerector d’Investigació i Postgrau informa sobre la reunió de la comissió sectorial de la CRUE de R+D+I. El vicerector recalca que d’aquesta reunió es va treure la conclusió que tots els projectes de recerca concedits sobre les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la realització de projectes d’investigació en el marc del Pla nacional de R+D+I de 2004 seran auditats.
- La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries informa de la publicació al BOIB de la modificació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2015. Afegeix que la Direcció General de Costs de Personal del Ministeri d’Hisenda i Pensions Públiques hi ha mostrat la seva conformitat. En conseqüència, indica que es procedirà a la publicació de les convocatòries corresponents.
- El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable informa de les obres que es fan al campus i de les sol·licituds d’espais que en conseqüència han generat, després de donar les gràcies a la comunitat universitària per la paciència amb què les ha afrontat. La Gerent completa la informació.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per fer unes quantes reflexions sobre l’oportunitat de les obres de cablejat que es duen a terme. També critica la manca d’informació sobre les obres i la falta d’exposició pública del pla corresponent. Li responen el Rector i la Gerent. El doctor Deyà també fa unes quantes reflexions sobre la prevenció de riscs laborals respecte a les obres. La doctora Francesca Garcias Gomila diu que «convindria comprovar quina formació preventiva han rebut els treballadors de les dues empreses contractades per a les obres que tenim en marxa ara mateix. Concretament, us hauríeu d'assegurar que coneixen les seves obligacions en matèria de prevenció per garantir la seva pròpia seguretat i també la de les altres persones que treballam aquí». Els responen el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i la Gerent.

- El Secretari General informa sobre la jornada celebrada el 17 de juliol a València i organitzada per la CRUE per tractar, entre altres coses, de la creació d’una entitat de gestió universitària de drets de propietat intel·lectual.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana si ja està en funcionament el repositori institucional de la UIB per publicar-hi treballs científics en accés obert. Li responen el Rector i el Secretari General.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova la modificació de l'àrea de coneixement de la plaça de professor contractat doctor del Departament de Psicologia. La proposta de la comissió que ha de jutjar la plaça que s’indica a continuació va ser aprovada pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015 (annex 13):

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia bàsica
Perfil docent: Grau: Memòria i cognició; Màster: Recerca avançada en psicologia cognitiva
Perfil com a investigador: Atenció, memòria i distracció

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 14):

Dra. Catalina M. Torres Figuerola, professora contractada doctora del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Stirling, Escòcia (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de setembre de 2015 i el 31 de gener de 2016, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 15):

Senyor Alfredo Barón Périz, col·laborador honorífic del Departament de Ciències de la Terra, per a l'any acadèmic 2015-16.
Senyor Jesús Fernando Torres Peraza, col·laborador honorífic del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2015-16.
Senyor Gaspar Alemany Mandilego, col·laborador honorífic del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2015-16.
Senyora Beatriz Sánchez Barceló, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia, per als anys acadèmics 2015-16 i 2016-17.
Senyora Amparo Lázaro Castillo, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2015-16.
Senyora Maria Álvaro Bartolomé, col·laboradora honorífica de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut, per a l'any acadèmic 2015-16.

d) Altres          

No n’hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

De forma prèvia, intervé el doctor Miquel Bennàsar Veny per comentar que no es pot consultar el conveni amb el Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears (ref. 3112). En conseqüència, es retira el conveni esmentat i s’acorda presentar-lo a la propera sessió del Consell de Govern.

A continuació, el Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada (annex 16), que es detallen a continuació, tret del conveni esmentat. Així mateix, explica que el conveni per a la constitució d'una entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual (ref. 3118) aprovat no és la versió definitiva, ja que a la jornada ja esmentada celebrada el 17 de juliol a València i organitzada per la CRUE per tractar, entre altres coses, de la creació d’una entitat de gestió universitària de drets de propietat intel·lectual, es va comentar que la redacció inicial del conveni, que és la que s’aporta a aquest Consell de Govern, seria modificada amb les aportacions de les universitats signants (pel que es va entendre, es tractaria de qüestions de caire més formal que significatiu). El Secretari General demana que el Consell de Govern autoritzi el Consell de Direcció, arribat el cas, per poder aprovar la versió definitiva del conveni esmentat si la data de signatura d’aquest és anterior a la propera sessió del Consell de Govern, sens perjudici que se n’informi oportunament.

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3091

CV/P

Sociedad Española de Directivos de la Salud

 

Impartir el títol propi de Màster en Gestió Sanitària

3097

AM

Bansalud, SL

 

Col·laboració per elevar i reforçar la qualitat de l'assistència sanitària pública

3102

AM

Centre de Terminologia TERMCAT

 

Col·laboració en l'àmbit terminològic

3103

AM

Universitat de l'Estat de Bahia

Brasil

Genèric

3104

AM

Universitat Tècnica d'Ambato

Equador

Genèric

3106

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM Menorca 2014-15

3107

AM

Fundació de Solidaritat Amaranta

 

Genèric

3108

AM

Universitat de Tunis El Manar

Tunísia

Genèric

3110

CV/P

Universitat de Ningbo

Xina

Doble titulació de grau de Turisme de la UIB i grau de Gestió del Turisme de la NBU

3111

CV/P

La Caixa (Obra Social)

 

Programa d'impuls i internacionalització la Caixa per a estudis de postgrau a la UIB

3113

AM

Societat Espanyola d'Ecografia en Fisioteràpia

 

Col·laboració en el marc de les Ciències de la Salut i de la Vida, Dret, Ètica i Humanitats

3112

 

Sindicat d'Infermeria de les Illes Balears

 

Organitzar el curs Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut

3115

AM

Informàtica El Corte Inglés, SA

 

Suport àmbits de l'administració electrònica, TIC, al turisme i al projecte SmartUIB

3122

CV/P

Hotelbeds Technology SLU

 

Creació de la Càtedra Hotelbeds Group d'Innovació Turística de la UIB

3123

Addenda

Institut d'Estudis Catalans

 

Resolució addenda ref. 2587

3118 CV

Diverses universitats

 

Constitució d'una entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 17):

– Conveni específic de doble titulació de Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química de la UIB i Maestría en Ciencia de Materiales del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (ref. 3068).
– Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Perpinyà, institució col·laboradora del programa MIRO-EU.PM, IDEFI ANR-11-IDFI-0027 (ref. 3076).
– Conveni específic de doble titulació de doctorat entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles (Federació Russa) (ref. 3109).
– Acord de col·laboració per a la realització de doctorat entre ANSUR i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3114).

El doctor Nicolau Dols Salas intervé per mostrar la seva satisfacció per la resolució de l’addenda al conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2587), a la qual ell ja havia expressat la seva oposició, i per comentar que, vista la feina feta, s’havia emprat una metodologia inadequada i s’ha constatat que les despeses previstes a l’addenda eren innecessàries. Recalca que el model a seguir seria el previst a l’acord marc amb el Centre de Terminologia TERMCAT (ref. 3102).

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment, menys el conveni amb el Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears (ref. 3112), i autoritza el Consell de Direcció perquè aprovi la versió definitiva del conveni per a la constitució d'una entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual (ref. 3118) si la data de signatura d’aquest és anterior a la propera sessió del Consell de Govern.

Punt 15: Precs i preguntes

Intervé en primer lloc el doctor Josep Antoni Tur Marí, que fa unes reflexions sobre la dependència orgànica del Servei Lingüístic i sobre les tarifes que es preveuen al Servei Lingüístic per tasques de correcció d’idiomes moderns.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana que les decisions de la Comissió Acadèmica siguin comunicades al Consell de Govern. Li respon el Rector.

El doctor Climent Ramis Noguera, després de fer unes reflexions sobre el procediment de dipòsit i posterior defensa de tesis doctorals, en especial pel que fa a la participació d’avaluadors externs i a la convocatòria del tribunal que ha de jutjar la tesi, demana la simplificació d’aquests procediments. El doctor Anselm M. Martínez Cañellas intervé en la mateixa línia. Els respon el vicerector d’Investigació i Postgrau.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2015

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Antoni Amengual Colom
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Bartolomé Deyà Tortella
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Nicolau Dols Salas
 9. Francesc Escanellas Garcias
 10. Joan Jesús Fiol Arbós
 11. M. Antònia Fornés Pallicer
 12. M. Dolors Forteza Forteza
 13. Josep Antoni Frau Coll
 14. Antònia Fullana Puigserver
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Margalida Gili Planas
 18. Yolanda González Gil
 19. Jordi Llabrés Bordoy
 20. Sònia Martínez Andreu
 21. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Josep L. Oliver Torelló
 24. Margalida Payeras Llodrà
 25. David Pons Florit
 26. Climent Ramis Noguera
 27. Miguel Romero Cádiz
 28. Andreu Sansó Rosselló
 29. María Sebastián Sebastián
 30. Joana Maria Seguí Pons
 31. Bernat Sureda Garcia
 32. Jaume Sureda Negre
 33. Maria Tugores Ques
 34. Josep Antoni Tur Marí
 35. Antoni Verd Noguera
 36. Llorenç Huguet Rotger
 37. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Miquel A. Beltran Munar
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Lluís Garau Juaneda
 5. Miquel Grimalt Gelabert
 6. Anselm M. Martínez Cañellas
 7. Miquel F. Oliver Trobat
 8. Mateu Servera Barceló
 9. Antonio Fernández Coca
 10. Joan Josep Fornós Astó
 11. Ricardo García Noval
 12. Antònia Paniza Fullana