Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2015

A les 11 hores del dia 18 de setembre de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneixen sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).        

S’excusen d’assistir-hi el doctor Climent Ramis Noguera, el senyor Antoni Verd Noguera, el doctor Bernat Sureda Garcia, el doctor Antoni Amengual Colom i el doctor Nicolau Dols Salas.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i el doctor Miquel. F. Oliver Trobat, assistents amb veu i sense vot.

El Rector dóna la benvinguda al Consell de Govern als doctors F. Javier Capó Parrilla i Antoni Socias Salvà, directors per substitució reglamentària dels departaments d’Economia Aplicada i d’Economia de l’Empresa, respectivament.

El Rector felicita la doctora Maria Tugores Ques pel seu nomenament com a directora gerent de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. La doctora Tugores agraeix les paraules del Rector.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Secretari General, en relació amb l’acta presentada al Consell de Govern per a la seva aprovació, a petició del doctor Nicolau Dols Salas proposa que l’incís: «Afegeix que la declaració és necessària per a l’exercici de la docència en centres catòlics concertats, en concret, per impartir l’assignatura de Religió de l’educació primària als centres esmentats» del paràgraf on es fa referència a la intervenció del doctor Dols (punt 4: Estudis propis de la UIB) quedi redactat de la manera següent: «Afegeix que la declaració és necessària per a l’exercici de la docència en centres catòlics concertats, com també per impartir lʼassignatura de Religió de lʼeducació primària en qualsevol centre, tant públic com concertat».

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2015, amb la incorporació de l’esmena indicada al paràgraf anterior.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física i Infermeria i Fisioteràpia i el Centre d'Estudis de Postgrau (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Dret Públic i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i el Centre d'Estudis de Postgrau (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment.

Finalment, la vicerectora explica la modificació de la LOU produïda pel Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre –publicat al BOE del dia 12 de setembre–, i assenyala l’abast i el significat de la modificació; concretament, indica que la nova redacció del paràgraf segon de l’article 62 permet la promoció interna dels professors titulars d’universitat que estiguin acreditats a catedràtic d’universitat. Afegeix que el nombre de places de promoció interna que es poden convocar és determinat per l’oferta d’ocupació pública. En conseqüència, indica que es convocaran tres places de catedràtic d’universitat, que varen ser dotades inicialment i aprovades pel Consell de Govern del dia 23 de març de 2015, corresponents a les àrees de coneixement de Dret Civil i Bioquímica i Biologia Molecular.

A continuació s’obre un debat sobre l’abast de la promoció interna, en el qual intervenen els doctors Antoni Miralles Socias i Pere M. Deyà Serra i la doctora Francesca Garcias Gomila, així com el Secretari General i el Rector.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica la proposta de modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB i n’assenyala l’abast i el significat (annex 5).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, del Reglament del registre electrònic de la UIB

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que presenta la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aprova el Reglament del registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears (annex 6). Comenta que la doctora Francesca Garcias Gomila els ha fet arribar unes esmenes que milloren la redacció de la proposta de Reglament, que són les següents:

 • Que el primer incís de l’article 7.4, «No es donarà sortida a cap escrit o comunicació en dia inhàbil», sigui: «No es donarà sortida a cap escrit o comunicació en dia inhàbil, excepte en supòsits de resposta automatitzada».
 • Que se substitueixi el terme «adreça electrònica» dels articles 20.a) i 21.1 pel de «bústia electrònica».

El doctor Pere M. Deyà Serra mostra la seva preocupació pels possibles problemes que es podrien derivar d’un mal funcionament del registre electrònic, que impedissin que es pogués lliurar una sol·licitud dins el termini escaient, i diu que seria convenient que l’acord recollís una solució. El Secretari General comenta que es pot incorporar a l’Acord normatiu com a principi general que s’hauran d’ampliar els terminis si es dóna el cas descrit pel doctor Deyà.

El doctor Deyà, durant la seva intervenció, comenta els problemes que han tingut els alumnes amb l’automatrícula. El vicerector de Títols i Tecnologia dóna les explicacions oportunes i explica les mesures que es prendran per evitar-los.

El doctor Joan Lluís Llinàs Bégon demana aclariments sobre l’abast de l’article 5 de la proposta d’Acord normatiu. Li respon el Secretari General.

El Rector sotmet a votació la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aprova el Reglament del registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears, en la qual s’inclouen les propostes fetes pels doctors Pere M. Deyà Serra i Francesca Garcias Gomila, i s’aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es canvia el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia     

El Rector explica la proposta d’Acord normatiu pel qual es canvia el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia, que es fonamenta en l’acord que va adoptar el Consell de Govern a la darrera sessió de transferir determinades àrees del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia (annex 7).

Atès que no hi ha intervencions, tot seguit el Rector sotmet a votació la proposta d’Acord normatiu pel qual es canvia el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica que hi ha onze professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB: «1.1.2. Augment de l’activitat docent. En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2015-16 (annex 8).

Finalment, el Rector indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

El Rector:

 • Informa de la proposta de calendari de sessions del Consell de Govern per a l’any acadèmic 2015-16 (annex 9).
 • Agraeix a la comunitat universitària l’acceptació general que hi ha hagut de les dues grans obres que s’han dut a terme aquests darrers mesos, que són la construcció d’una zona per a vianants al campus i la renovació del cablejat estructural en diversos edificis del campus, malgrat les molèsties que hagin pogut ocasionar, i destaca l’esforç de les empreses adjudicatàries per minimitzar aquestes molèsties.
 • Informa que IB3 ha decidit tornar a l’ús del català estàndard als informatius i als programes esportius i que, en aquesta línia, s’han reprès les converses per signar un conveni perquè la UIB l’assessori a través del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. El Rector comenta que en cas de firmar un conveni amb IB3, també s’hi hauria d’implicar la Direcció General de Política Lingüística, per evitar que IB3 deixi de pagar el seu deute amb la UIB, com ja va fer fa uns quants anys. El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops, comenta que el problema per signar el conveni pot estar en el finançament de les activitats que hauria de dur a terme la UIB, però que, en tot cas, hi ha bona voluntat de totes les parts.
 • Comenta que al Projecte de llei de pressuposts per al proper any hi ha previst que la taxa de reposició passi del 50 al 100%.
 • Informa que a la CRUE s’ha elaborat un monogràfic sobre graus i màsters a Espanya i a l’espai europeu d’educació superior i que se’n preparen tres més dins una col·lecció. El Rector comenta que s’obrirà un espai perquè es pugui consultar la documentació que vingui de la CRUE.
 • Informa que hi ha universitats que han rebut requeriments de CEDRO per reclamar drets d’autors, i que a la CRUE es va acordar que les universitats no acceptaran reclamacions per quantitats superiors a les que hagi pagat la universitat quemenys hagi pagat per aquests drets.
 • Informa que la CRUE ha contractat una persona de la Universitat d’Alacant per treballar pels interessos de les universitats a Brussel·les. També indica que aquesta persona comptarà amb la col·laboració de dues persones més amb experiència al Parlament europeu, i que una d’elles serà la doctora Maria Teresa Riera Madurell.
 • Informa que a la CRUE es va comentar que s’està pensant a fomentar la «no jubilació» dels professors que han cotitzat durant 35 anys i estan dins la forquilla dels 65-70 anys, i incrementar-los amb un 4% la quantitat a percebre quan es jubilin si ho fan a l’edat de 70 anys.
 • Informa que la CRUE elaborarà un document de compromisos per presentar a tots els partits polítics, tal com va fer la UIB amb els principals partits polítics que es varen presentar a les eleccions autonòmiques de les Illes Balears.
 • També comenta que la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats treballa perquè els preus dels màsters no habilitadors siguin els mínims possibles dins la forquilla que pertoqui.
 • Exposa els arguments que es publicaran a la pàgina web de la Universitat per defensar la necessitat de posar en marxa la Facultat de Medicina a la Universitat de les Illes Balears(annex 10).

Resta de membres del Consell de Direcció:

 • El Secretari General comenta que aquests darrers mesos hi ha hagut unes quantes dimissions de directors de departament i que els subdirectors han hagut d’assumir les funcions de director i, atès que aviat tindran lloc les eleccions per renovar els directors de departament de la Universitat, hi ha dificultats per trobar persones interessades a assumir el càrrec per elecció per uns quants mesos. Afegeix, malgrat el poc temps transcorregut, que això suposa esgotar un dels dos mandats possibles als quals es pot optar, almenys de forma consecutiva. També assenyala que al proper Consell de Govern es plantejarà la modificació de la normativa electoral en el sentit que no computi com un mandat el fet que una persona no ocupi el càrrec almenys dos anys en el mandat corresponent. En relació amb les dificultats que acaba d’esmentar el Secretari General, el Rector agraeix a la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, que ha manifestat interès per deixar el càrrec de directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, que continuï assumint-lo fins a la convocatòria general d’eleccions a director de departament.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 11):

 • Dra. Cristina Blanco Pérez, professora ajudanta doctora del Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat d'Ottawa (Canadà), pel període comprès entre l'1 de març i el 30 d'abril de 2016, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveu l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics dels departaments de Biologia i Psicologia per a l'any acadèmic 2015-16 que s'indiquen a continuació (annex 12):

 • Senyor Albert Flexas Oliver
 • Senyora Ana Mantecón Carrero
 • Senyor Joan Miquel Gelabert Mir
 • Senyor Lluís Barceló Coblijn
 • Senyor Alfonso Morillas Romero
 • Senyora Mercedes Martínez Jauand
 • Senyor Manuel Hidalgo Roldán
 • Senyora Joana Cursach Seguí
 • Senyora Maria Adrover Fiol
 • Senyor Manuel Torres Canalejo

d) Altres

El vicerector d’Investigació i Postgrau informa que l’ANECA en el procediment de verificació de títols ha proposat (annex 13):

 • Que el Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives a l'Empresa, l'Economia i el Turisme, regulat d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), que va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 12 de febrer de 2015, passi a denominar-se «Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa».
 • Que el Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, regulat d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), que va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 30 d'abril de 2013, passi a denominar-se «Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana».

El Consell de Govern no posa cap objecció al canvi de denominació d’aquests títols.

Per tant, i d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats ­–en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril­–, se seguirà la tramitació posterior al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’autorització definitiva, i es trametran al Consell Social tant la Resolució del Consell d’Universitats referida al Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana com l’informe de l’ANECA referit al Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent.

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2203

CV/P

Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO)

 

Creació de beques de col·laboració, amb càrrec a projectes de l'IEO

3099

CV/P

Fundació Patronat Científic de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

 

Impartir el títol propi de Màster en Gestió Sanitària

3112

 

Sindicat d'Infermeria de les Illes Balears

 

Organitzar el curs Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut, estudi propi de la UIB (20 ECTS)

3124

AM

Quimnesia Azahar, SA

 

Desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, investigació, innovació i transferència en les àrees que siguin comunes a ambdues entitats

3126

AM

Projecte Home de les Illes Balears

 

Cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, investigació, innovació i transferència de coneixements

3127

CV/P

Fundació Privada d'Afectats i Afectades de FM i SFC

 

Promocionar i patrocinar la reunió científica VI International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromyalgia (Fibrosymposium 2015)

3128

CV/P

Fundació Universitat Catalana d'Estiu

 

Organització de laUniversitat Catalana d'Estiu 2015 (47aedició) a Prada

3130

AM

Telvent Global Services, SA

 

Cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, investigació, innovació i transferència de coneixements

3131

CV/P

Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer

 

Ajudes per a la investigació en l'àmbit de l'oncologia

3132

AM

Escola de Direcció Hotelera i de Turisme de la Universitat Politècnica de Hong Kong

Xina

Programes conjunts d'estudi, intercanvi i cooperació

3133

CV/P

Escola de Direcció Hotelera i de Turisme de la Universitat Politècnica de Hong Kong

Xina

Establir un programa d'intercanvi d'alumnes

3136

CV/P

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

 

Curs d'adaptació per als titulats de plans antics al grau de Relacions Laborals

3139

CV/P

Universitat Paul Valéry, Montpeller 3

França

Acollida d'un membre de la UM3

           

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 15):

 • Conveni específic de doble titulació de doctorat entre la Universitat de les Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (Mèxic) (ref. 3054).
 • Conveni específic de doble titulació de doctorat entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Autònoma de Nuevo León (Mèxic) (ref. 3065).
 • Conveni de cotutela de tesis doctorals entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Berg a Wuppertal (Alemanya) (ref. 3119).  
 • Addenda al conveni de col·laboració acadèmica i científica entre l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició conjunta del Màster Universitari en Advocacia, subscrit el 22 de març de 2015 (ref. 3129).

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment, excepte el conveni amb la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer (ref. 3131), que s’aprova amb un vot en contra.

Punt 10: Torn obert de paraules

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós demana quan se sabrà la quantitat que rebran els departaments de la convocatòria d’ajuts per a pràctiques.El vicerector d’Investigació i Postgrau respon que la convocatòria ja està resolta. Només falta la comunicació.

Tot seguit el doctor Fiol fa una segona intervenció, ara en nom d’un grup de professors de la Facultat de Ciències en relació amb l’oportunitat de donar nom al nou espai que s’està dissenyant entre els edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull, el qual es podria dedicar a una persona significativa. Afegeix que en el context de considerar el patrimoni immaterial que suposa que la nostra universitat hagi tingut un premi Nobel al Claustre de professors –únicament la Universitat Complutense de Madrid gaudeix del mateix honor a l'Estat espanyol–, proposen el nom de Camilo José Cela, catedràtic per la via extraordinària durant la Transició i doctor honoris causa de la UIB, que va tenir una importància cabdal en la formació d'alguns professors del Claustre actual i també va fer una generosa donació de llibres valuosos que són a la biblioteca històrica, a Son Lledó. De manera que la proposta és que el nou espai s’anomeni plaça de Camilo José Cela i que s’hi faci constar la condició de catedràtic de la UIB i premi Nobel de literatura. El Rector troba que és una molt bona iniciativa i que es pot plantejar com a punt de l’ordre del dia del proper Consell de Govern.

La doctora Francina M. Orfila Sintes demana si s’arribaran a pagar els sexennis de forma completa i els quinquennis als professors amb contracte laboral. El Rector respon que al Govern hi ha bona predisposició.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana si es manté la idea de fer un edifici per allotjar-hi la biblioteca general de la UIB. Li respon el Rector, que comenta que hi ha converses amb el Govern per construir un edifici per albergar una biblioteca i que aquesta sigui la biblioteca de referència de la comunitat autònoma. El doctor Deyà també fa unes reflexions sobre el cost i l’oportunitat de la informació escrita que es dóna durant l’acte d’inauguració de l’any acadèmic. Li respon el Rector. El doctor Deyà demana si s’ha tingut en compte que la terra que s’ha mogut a altres llocs del campus com a conseqüència de la construcció de la zona de vianants pot crear fang en cas de pluja. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable diu que s’ha tingut en compte i que l’empresa adjudicatària ha informat que s’han pres les mesures adequades perquè això no passi. El doctor Deyà també demana si el director general d’Innovació i Recerca podria venir un dia a la Universitat per explicar quines seran les seves línies d’actuació.El vicerector d’Innovació i Transferència diu que la seva presència està prevista al campus, juntament amb el vicepresident del Govern balear, precisament per explicar la política d’innovació i recerca del Govern.

El doctor Miquel Bennàsar Veny fa una reflexió sobre les llistes deprofessors acreditats. Li respon el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2015

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. M. Teresa Arbós Berenguer
 3. M.Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Deborah de Oliveira Xavier
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. M. Antònia Fornés Pallicer
 10. M. Dolors Forteza Forteza
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Antònia Fullana Puigserver
 13. Francesca Garcias Gomila
 14. Domènec Garcies Gomila
 15. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 16. Joan Jesús Fiol Arbós
 17. Yolanda González Gil
 18. Jordi Llabrés Bordoy
 19. Sònia Martínez Andreu
 20. Antoni Miralles Socias
 21. M Josep Mulet Gutiérrez
 22. Josep L. Oliver Torelló
 23. Margalida Payeras Llodrà
 24. David Pons Florit
 25. Xavier Pons Natta
 26. Miguel Romero Cádiz
 27. Andreu Sansó Rosselló
 28. María Sebastián Sebastián
 29. Joana Maria Seguí Pons
 30. Albert Sesé Abad
 31. Maria Tugores Ques
 32. Josep Antoni Tur Marí
 33. Llorenç Huguet Rotger
 34. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Xavier Capó Parrilla
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Ares Fernández Lombardo
 5. Lluís Garau Juaneda
 6. Miquel Grimalt Gelabert
 7. Francisco López Simó
 8. Joan Lluís Llinàs Bégon
 9. Anselm M. Martínez Cañellas
 10. Antonio Fernández Coca
 11. Jeroni Morey Salvà
 12. Ricardo Garcia Noval
 13. Francina M. Orfila Sintes
 14. Antònia Paniza Fullana
 15. Guillem X. Pons Buades