Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2015

A les 11 hores del dia 29 d'octubre de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Margalida Payeras Llodrà, el doctor Pere M. Deyà Serra, la doctora Margalida Gili Planas, la senyora Sònia Martínez Andreu, el senyor Miguel Romero Cádiz i la senyora Maria Teresa Arbós Berenguer.

També s’excusen d’assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin, el doctor Maximino San Miguel Ruibal i el doctor Antonio Fernández Coca, assistents amb veu i sense vot. 

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2015.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Privat, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Així mateix, constata una correcció a fer a la documentació presentada (annex 3).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment.

Punt 3: Proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa

El Rector informa de la proposta de nomenament del doctor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa presentada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (annex 4).

A continuació dóna la paraula al director del departament esmentat, doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops, que fa la presentació de la proposta i, seguidament, una exposició de la personalitat i trajectòria del senyor Joan Veny i Clar.

 Finalment, el Rector recorda als membres del Consell de Govern el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa de la UIB, i recorda que per aprovar-la es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern.

Punt 4: Proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa    

El Rector informa de la proposta de nomenament del doctor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa presentada per la Facultat d’Economia i Empresa (annex 5).

A continuació dóna la paraula al degà de la facultat esmentada, doctor Andreu Sansó Rosselló, que fa la presentació de la proposta i, seguidament, una exposició de la personalitat i trajectòria del senyor Josep Lluís Sureda Carrión.

 Finalment, el Rector recorda als membres del Consell de Govern el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa de la UIB, i recorda que per aprovar-la es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern.

Punt 5: Proposta al Claustre de nomenament de Síndica de Greuges        

El Rector recorda que el mandat de cinc anys que preveuen els Estatuts per al Síndic de Greuges acabarà el proper mes de novembre i destaca que el Consell de Govern és l’òrgan encarregat de proposar una candidatura al Claustre perquè n’elegeixi un altre, si escau, mitjançant una majoria qualificada (majoria absoluta).

A continuació el Rector fa un resum del currículum de la candidata que proposa el Consell de Direcció per a aquest càrrec, la doctora Maria Antònia Manassero Mas, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia (annex 6). Així mateix assenyala que aquesta proposta no exclou que se’n puguin presentar d’altres.

Finalment, el Rector agraeix l’excel·lent feina realitzada per la Síndica de Greuges, doctora Joana M. Petrus Bey. Tot seguit proposa votar la candidatura de la doctora Manassero, atès que no se’n presenten de noves, mitjançant votació secreta. El resultat és el següent: 27 vots a favor, 4 en blanc, 2 abstencions i 1 vot en contra. La proposta es durà a la sessió extraordinària del Claustre que es convocarà oportunament.       

Punt 6: Modificació de la normativa electoral de la Universitat

 El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica que la proposta d’Acord normatiu de modificació de la normativa electoral té tres grans eixos: a) la modificació de l’article 23, relativa a la durada del mandat dels òrgans unipersonals i a no computar els mandats que hagin estat inferiors a dos anys als efectes de la reelecció establerta a la normativa vigent, la qual es retira de la proposta de modificació presentada perquè, si bé inicialment s’havia entès que era possible que aquests mandats no computassin als efectes de reeleccions al càrrec de degà o director de departament, d’acord amb els principis que es deriven dels Estatuts i d’acord amb el criteri de la realitat social del temps en què s’han d’aplicar les normes, en unes conversacions anteriors a la celebració d’aquest Consell de Govern del Secretari General amb la doctora Francesca Garcias Gomila i amb el doctor Bernat Sureda Garcia, que va participar en la redacció dels Estatuts, es va posar de manifest la finalitat eminentment restrictiva dels articles 48 i 50 dels Estatuts de la nostra universitat, que invalida la proposta de modificació de l’article 23 de la normativa electoral en els termes presentats; b) la inclusió d’una disposició addicional tercera, a sol·licitud d’un centre i als efectes de la seva discussió al Consell de Govern; c) la modificació de la disposició addicional segona, referent a l’assignació de docència dels estudis de grau als departaments.

Respecte a la disposició addicional tercera, intervenen els doctors Antoni Amengual Colom, Francesca Garcias Gomila i Climent Ramis Noguera i demanen que es retiri aquesta proposta d’incorporar una disposició addicional nova o que, com a mínim, se’n restringeixi temporalment l’aplicació. La doctora Yolanda González Cid demana que es mantingui aquesta proposta de disposició addicional tercera, però que es converteixi en una regla potestativa i no obligatòria. El Secretari General entén que no fixar un termini concret suposaria crear inseguretat jurídica. El Rector, oïdes totes les intervencions, entén que és millor retirar la proposta d’incloure a la normativa electoral la disposició addicional esmentada.

El doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops demana per què el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General no té assignat –a la proposta de modificació de la disposició addicional segona– el grau d’Educació Primària i sí que l’hi té el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. Li respon el Secretari General, que comenta els criteris que s’empren per configurar la taula de la disposició addicional segona per la qual s’assignen els estudis de grau als departaments. També intervé el doctor Nicolau Dols Salas, per explicar els motius inicials pels quals els estudis d’Educació Primària estaven assignats al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i no al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. A continuació, el Rector demana que els donin confiança per revisar aquesta assignació concreta, de la qual cosa es donarà compte al director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

El Consell de Govern, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.29 dels Estatuts d'aquesta universitat, aprova en els termes exposats la reforma de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la distribució numèrica de les juntes de centre

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que exposa la proposta d’Acord normatiu pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola, de conformitat amb les previsions de l’article 24.1.34 dels Estatuts.

La doctora Yolanda González Cid creu que hi ha un error en els càlculs emprats per fixar la composició numèrica de la junta de l’Escola Politècnica Superior. El doctor Ricardo Alberich Martí s’adhereix a la intervenció. El Rector demana que, vista la necessitat d’aprovar aquesta distribució en aquest Consell de Govern, els donin confiança per revisar la distribució proposada per l’Escola Politècnica Superior.

El Rector, tenint en compte el que es diu al paràgraf anterior, sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 8).       

Punt 8: Elecció d’un membre de la Comissió de Reclamacions

El Rector recorda que aquesta comissió valora les reclamacions que es presenten contra les propostes de contractació de «professorat laboral». També assenyala que aquesta comissió, presidida pel Rector, la integren quatre catedràtics d’universitat més amb àmplia experiència docent i com a investigadors (article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent contractat de la Universitat de les Illes Balears). Actualment la componen els doctors José Á. Torres Lana, Eduard Rigo Carratalà, José L. Luján López i Bartomeu Coll Vicens i el Rector.

A continuació afegeix que, atesa la nova situació del doctor José Á. Torres Lana, que ha passat a professor emèrit de la UIB, caldrà elegir un membre en substitució seva. El Consell de Direcció proposa com a candidat el doctor Santiago José Cavanillas Múgica, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret Civil del Departament de Dret Privat, sens perjudici que algun membre del Consell de Govern vulgui proposar una altra persona. Així mateix, el Rector indica que el proper mes de febrer es renovaran dos membres més de la Comissió de Reclamacions i s’intentarà proposar dues dones, a fi de configurar una comissió paritària.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 9).

Punt 9: Supressió de màsters oficials

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica el contingut de la documentació que es va facilitar amb la convocatòria d’aquest Consell de Govern i la que s’ha lliurat en mà sobre la supressió de màsters oficials (annex 10).

El doctor Climent Ramis Noguera demana si la supressió proposada ha de ser aprovada pel Consell Social i pel Govern de les Illes Balears. El vicerector d’Investigació i Postgrau li respon.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per recordar que la supressió de molts ensenyaments de màster autoritzats a l’empara del Reial decret 56/2005 es va tramitar l’any 2009 i que el corresponent acord del Consell de Govern de la CAIB es va comunicar tant a la UIB com al Ministeri.

El Consell de Govern, de conformitat amb el que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril («La creació, modificació i supressió dels dits centres, així com la implantació i supressió dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, de conformitat amb el que disposen els articles 7 i 35, les ha d’acordar la comunitat autònoma, o bé per iniciativa pròpia, amb l’acord del Consell de Govern de la universitat, o bé per iniciativa de la universitat, mitjançant proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l’informe previ favorable del Consell Social»), aprova la relació de màsters oficials extingits i en procés d’extinció que s’adjunta i acorda de trametre-la al Consell Social perquè emeti l’informe pertinent i continuï la seva tramitació al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD) als efectes de l’actualització al RUCT.

Punt 10: Situació a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu

En relació amb la Fundació Universitat Catalana d'Estiu (FUCE), el Rector explica que amb el vicerector d'Investigació i Postgrau volien proposar deixar de formar part del Patronat de la FUCE, atès que ja no queden més universitats que la UOC al si de la Fundació i no té gaire sentit continuar en el Patronat, on, darrerament, hi ha hagut molts de conflictes d'interessos en els quals la UIB feia d'àrbitre i això provocava una situació incòmoda, lluny dels interessos de la UIB. Diu que, per tant, si el Consell de Govern hi dóna el vistiplau, es comunicarà a la Fundació la conveniència de renunciar a formar part del Patronat, assumint les conseqüències jurídiques que se’n derivin. Tot això sens perjudici de mantenir el compromís de col·laboració i suport com fins ara respecte a les activitats de la Universitat Catalana d'Estiu a través del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta mitjançant la signatura del conveni corresponent.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas demana si es mantindran els convenis aprovats amb la Fundació Universitat Catalana d’Estiu. El Secretari General li respon que sí.

El Rector sotmet a votació la sortida com a patrons de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, amb les conseqüències jurídiques que se’n derivin, que s’aprova per assentiment. 

Punt 11: Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis:

– Grau d’Odontologia

El Rector dóna la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que explica i proposa l’aprovació del grau d’Odontologia (annex 11).

Els doctors Ricardo Alberich Martí i Anselm M. Martínez Cañellas comenten que el pla d’estudis del grau d’Odontologia incorpora assignatures que podrien ser impartides per professors dels seus departaments respectius, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Dret Privat.

El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 3.11 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, aprova el pla d’estudis del grau d’Odontologia i acorda de trametre’l al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

– Màster Universitari en Investigació Biomèdica

Tot seguit, el Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica i proposa l’aprovació del Màster Universitari en Investigació Biomèdica (annex 12).

El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), aprova el Màster Universitari en Investigació Biomèdica i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Punt 12: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la gestió dels recursos generats procedents d’accions de recerca i innovació amb finançament extern

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta d’aquest acord normatiu (annex 13).

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que és convenient que s’adjunti a l’annex 13 l’annex 2 a què fa referència la proposta d’Acord normatiu. També comenta que la redacció de l’article 2 és millorable, atès que no queda prou clara la redacció de l’incís final del precepte. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau, que indica que es tornarà a redactar. El doctor Ricardo Alberich Martí demana com afecta la proposta els romanents del departament. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau. El doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa una reflexió sobre el retard en el pagament dels abonaments. El doctor Mateu Servera Barceló fa una pregunta sobre l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats. Li respon la Gerent. El doctor Josep Tur Marí demana sobre les vegades que es retindrà el 20% previst a la norma. Li responen el vicerector d’Investigació i Postgrau i la Gerent. El doctor Climent Ramis Noguera comenta que si els contractes del article 83 de la Llei orgànica d’universitats són gestionats per la FUEIB, seria convenient que es reflectís a la proposta d’Acord normatiu que es presenta. El vicerector d’Investigació i Postgrau indica que aquesta previsió s’incorporarà a l’Acord normatiu mitjançant una disposició addicional nova. El doctor Bernat Sureda Garcia demana si aquesta proposta d’Acord normatiu afecta els romanents actuals. La Gerent comenta la disposició transitòria de la proposta d’Acord normatiu.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella demana si els romanents dels títols propis quedarien afectats per aquesta normativa. La Gerent respon que no, ja que els títols propis tenen la seva pròpia normativa.

El Rector, tenint en compte la modificació de l’article 2 i la incorporació d’una disposició addicional nova, sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.                 

Punt 13: Creació de l'empresa de base tecnològica Gedocu IT Consulting, SL

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica la proposta de creació de l’empresa de base tecnològica Gedocu IT Consulting, SL, que s’acompanya de la documentació lliurada en mà al moment d’iniciar aquesta sessió del Consell de Govern (annex 14), i també assenyala que el doctor Josep Lluís Ferrer Gomila és a la sessió per completar la informació, si escau.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana «aclariments sobre la tecnologia que es vol transferir a l’empresa i l’afirmació que no és necessària per a la defensa o millor protecció de l’interès públic». Li contesta el doctor Josep Lluís Ferrer Gomila.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució de l’empresa Gedocu IT Consulting, SL, en els termes que es deriven del conveni marc de col·laboració, el qual queda aprovat en aquest mateix acte. Així mateix, s’aproven les aportacions en els termes establerts a la documentació adjunta i es designa el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a la constitució de l’empresa Gedocu IT Consulting, SL. De la mateixa manera, el Consell de Govern faculta el Rector perquè designi, si escau, la persona o les persones que en representació de la Universitat de les Illes Balears hagin de formar part dels òrgans de govern de Gedocu IT Consulting, SL.

Finalment, el Consell de Govern acorda d’elevar el present acord amb la documentació adjunta (Conveni marc per a la creació de l’empresa de base tecnològica i Estatuts de la dita entitat) al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l’aprovació definitiva. 

Punt 14: Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2016)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Postgrau, que presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016. Afegeix que a la proposta presentada s’hi han d’incloure dues estades noves, tal com es reflecteix al document que s’ha aportat en mà a la sessió del Consell de Govern:

 • Prof. Mathieu Desroches, del Méditerranée Research Centre de França, adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 • Prof. Morten Iversen, de l’Alfred Wegener Institute d’Alemanya, adscrit al Departament de Química.

El doctor Andreu Sansó Rosselló demana aclariments en relació amb un dels centres de procedència. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 15).

Punt 15: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica que hi ha tres professors que han demanat augment de llur càrrega docent.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2015-16 (annex 16).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 16: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • De la negociació dels pressuposts de 2016 amb el Govern de les Illes Balears i de la incidència pel canvi de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Rector comenta el possible increment de 2 milions d’euros respecte als pressuposts de l’any 2015. En la negociació s’ha comptat amb la col·laboració tant del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior com del conseller d’Educació i Universitat, als quals vol agrair el suport rebut.
 • Que s’espera poder pagar el 25% de la paga extra que no es va pagar l’any 2012 i la resta el gener de 2016, sens perjudici que l’actuació va lligada a la forma de procedir de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Que les partides destinades a la Facultat de Medicina formaran part, si escau, d’un programa marc i que, per tant, el pressupost de la UIB de 2016 no es veurà afectat. Comenta que ja hi ha un acord en aquest sentit entre la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d’Educació i Universitat.

La resta de membres del Consell de Direcció informen dels temes que s’indiquen:

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, respecte a la proposta que es va fer al darrer Consell de Govern d’anomenar Camilo José Cela la plaça de davant els edificis Ramon Llull i Mateu Orfila Rotger, comenta que no es troba adient, sens perjudici de cercar altres alternatives, atès que el campus de la UIB identifica els seus vials mitjançant topònims, que corresponen a illes i illots de l’arxipèlag. Així, hi trobam les sis illes principals i diversos illots. Amb l’elecció de topònims de tot l’arxipèlag es vol reconèixer el fet insular de les Illes Balears al campus de la Universitat; per tant, assignar a un carrer el nom d’una persona suposaria rompre amb aquesta característica. El vicerector també informa sobre l’estat de la zona de vianants i de les millores previstes.

– El Secretari General informa que el dimarts 3 de novembre es reunirà la Comissió Electoral per proposar, si escau, l’acord de convocatòria del «macroprocés electoral».

Punt 17: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius que s'indica a continuació (annex 17):

Sr. Joan González Guardiola, ajudant del Departament de Filosofia i Treball Social, a la Universitat de Barcelona, pel període comprès entre el 18 de setembre i el 20 de desembre de 2015, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveu l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2015-16 que s'indiquen a continuació (annex 18):

 • Senyor Andreu Rigo Sureda, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
 • Senyor Jaume Munar Fullana, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
 • Senyor Lluís Isern Estela, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
 • Senyor Francisco Antonio Vaquer Ferrer, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
 • Senyor Eduardo Calderón Susín, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
 • Senyor Miquel Ballester Calvo, col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.
 • Doctor Francesc Torres Marí, col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social.
 • Doctor Juan Luis Vermal Beretta, col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social.

d) Sol·licitud d’un canvi d’àrea de coneixement del Departament de Filosofia i Treball Social

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries presenta la proposta del Departament de Filosofia i Treball Social de canviar l’àrea de coneixement del doctor Mateu Cabot Ramis, actualment de l’àrea de coneixement d’Estètica i Teoria de les Arts, a la de Filosofia.

La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez intervé per fer unes consideracions sobre l’adscripció de l’àrea de coneixement d’Estètica i Teoria de les Arts en relació amb l’escrit presentat pel Departament de Filosofia i Treball Social. El doctor Joan Lluís Llinàs Bégon fa unes precisions a l’escrit del seu departament en el sentit expressat per la doctora Mulet.

El Consell de Govern informa favorablement sobre el canvi. Així mateix, la vicerectora constata que qui ha d’adoptar la resolució definitiva és el Rector, atès el criteri vigent del Consell d’Universitats (annex 19).

d) Altres

No n’hi ha.

Punt 18: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 20):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3138

AM

Asociación Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas

 

Col·laboració per organitzar i difondre activitats i participar-hi

3140

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Renovació de les aules de videoconferència de la UIB - projecte Campus Extens

3141

CV/P

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Rehabilitació de Ca ses Llúcies - SmartUIB

3142

CV/P

Col·legi Oficial d'Economistes

 

Màster en Gestió Sanitària (68 ECTS)

3143

CV/P

Instituto Cervantes

 

La UIB com a centre d'examen de les proves (CCSE)

3145

CV/P

Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

 

Gestió d'ajuts per al desenvolupament del programa Erasmus.es

3148

Donació

Tomoko Hatano

 

Donació de fons bibliogràfic i dels prestatges tipus compacte on està ubicat el fons

3149

CV/P

Renault

Espanya

Desenvolupar activitats i solucions innovadores en l'àmbit de la mobilitat elèctrica

3150

CV/P

Red Eléctrica de España, SAU

 

Realització d'una exposició amb motiu de l'Any internacional de la Llum

3152

AM

Universitat de Maejo

Tailàndia

Genèric

3153

AM

Universitat de Macau de Ciència i Tecnologia

Xina

Genèric

3154

CV/P

Universitat de Barcelona

 

Campus d'Excel·lència Internacional BKC i e-MTA

3137

CV

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears; Conselleria de Participació, Transparència i Cultura

 

Foment dels usos adequats de la llengua catalana

 

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 21):

 • Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Balamand (Líban) per a la defensa de tesis doctorals en règim de cotutela internacional (ref. 3144).
 • Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament de programes de màster universitari (ref. 3134).

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 19: Torn obert de paraules

El doctor Lluís Garau Juaneda exposa que al campus hi ha unes bases de ciment de les quals sobresurten unes varetes i quan hi ha poca llum no es veuen i resulten molt perilloses; per això seria molt convenient posar-hi fanals o eliminar-ne les varetes. Li respon el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Ricardo Alberich Martí demana si es podria aprofitar el conveni que s’ha aprovat amb la Conselleria d’Educació i Universitat per a la renovació de les aules de videoconferència, per habilitar-les perquè disposin d’un servei de gravacions per poder fer presentacions «píndola didàctica» als MOOC. Li respon el Rector, que comenta que les partides que apareixen al conveni són finalistes, però que en pren nota i s’estudiarà si és possible que les aules tinguin aquesta dualitat.

El doctor Mateu Servera Barceló comenta que les partides pressupostàries dels projectes encara no han arribat i demana si es poden fer gestions en aquest sentit. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau, que comenta que s’ha de reunir la sectorial de R+D del grup G9 i que es pot tractar el tema i fer saber, a través del G9, aquesta situació a qui pertoqui. El doctor Servera també demana aclariments per veure si els llicenciats poden iniciar el doctorat sense necessitat de fer prèviament un màster oficial. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El doctor Andreu Sansó Rosselló es queixa de l’obsolescència dels equips informàtics de les aules informàtiques, que no poden suportar el software que permet emprar l’escriptori virtual. Li respon el vicerector de Títols i Tecnologia, que comenta que es farà una valoració tècnica dels equips. El doctor Bartolomé Deyà Tortella intervé en el mateix sentit que el doctor Sansó.

El doctor Climent Ramis Noguera demana si hi ha novetats sobre Can Oleo. Li respon el Rector, que comenta que el COFIU encara no n’ha autoritzat l’ús pel contenciós que manté amb l’empresa adjudicatària de la reforma de l’edifici. Així mateix, el Rector comenta que el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha dit que se’n podria disposar d’aquí a quatre o cinc mesos.

El doctor Lluís Garau Juaneda també comenta que hi ha problemes amb els micròfons de les aules de videoconferències. El vicerector de Títols i Tecnologia respon que s’està tramitant la compra de micròfons.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Antoni Amengual Colom
 3. Maria Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Bartolomé Deyà Tortella
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Joan Jesús Fiol Arbós
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Francesca Garcias Gomila
 15. Domènec Garcies Gomila
 16. Yolanda González Gil
 17. Jordi Llabrés Bordoy
 18. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 19. Antoni Miralles Socias
 20. M. Josep Mulet Gutiérrez
 21. Josep L. Oliver Torelló
 22. Antoni Pons Cabanellas
 23. David Pons Florit
 24. Xavier Pons Natta
 25. Climent Ramis Noguera
 26. Andreu Sansó Rosselló
 27. María Sebastián Sebastián
 28. Joana Maria Seguí Pons
 29. Albert Sesé Abad
 30. Bernat Sureda Garcia
 31. Maria Tugores Ques
 32. Josep Antoni Tur Marí
 33. Xavier Varona Gómez
 34. Llorenç Huguet Rotger
 35. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. José Aurelio Castro Ocón
 3. Joan Ernest de Pedro Gómez
 4. Ares Fernández Lombardo
 5. Lluís Garau Juaneda
 6. Joan Lluís Llinàs Bégon
 7. Anselm M. Martínez Cañellas
 8. Miquel F. Oliver Trobat
 9. Mateu Servera Barceló
 10. Antoni Socias Salvà
 11. Ricardo García Noval
 12. Jeroni Morey Salvà
 13. Francina M. Orfila Sintes
 14. Antònia Paniza Fullana
 15. Guillem Xavier Pons Buades