Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015

A les 9.30 hores del dia 17 de desembre de 2015, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Sònia Martínez Andreu i el doctor Nicolau Dols Salas.

També s’excusen els doctors Miquel F. Oliver Trobat, Francisco López Simó i Ricardo Alberich Martí, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector comunica que a la sessió del dia d’avui no hi assisteixen els representants del Consell Social –atès que resta pendent elegir-los, per la incorporació dels nous representants dels interessos socials a l’òrgan esmentat. El Rector també vol aprofitar el moment per donar la benvinguda a la nova presidenta del Consell Social, senyora Francesca Mas Busquets, que és present a la sessió com a convidada.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 29 d'octubre de 2015.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Públic, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física i Infermeria i Fisioteràpia (annex 3).

El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments en relació amb la dotació d’una plaça de professor ajudant doctor de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa, vist que sembla que la seva dotació és motivada per la finalització d’un contracte d’ajudant. Li respon la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries. El Rector completa la informació per indicar que la justificació de la dotació es troba, en definitiva, en l’existència de necessitats docents.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 3: Complements retributius de Campus Extens

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens illes presentada, que correspon a les assignatures del segon semestre i a les optatives. Així mateix, constata dues correccions a fer a la documentació presentada –concretament a les assignatures 20403 i 20423 (annex 4).

La doctora Francesca Garcias Gomila fa unes quantes observacions en relació amb la presentació del document. Li respon la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència a Campus Extens illes durant l’any acadèmic 2015-16 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS (annex 5) i n’assenyala els cinc aspectes més destacats:

 1. Es creen sis places de cossos generals.
 2. Es creen set places de cossos específics.
 3. Es modifiquen les característiques de deu places.
 4. Es fan canvis d’adscripció a tres places, per necessitats del servei.
 5. Finalment, en relació amb el Programa d’internacionalització del PAS, es dota una partida pressupostària per reconèixer i compensar els coneixements de llengües estrangeres dels funcionaris que ocupin determinats llocs de treball.

El Rector dóna la paraula al senyor Ricardo García Noval, president de la Junta de PAS, que, d’una banda, es felicita pel fet positiu de la creació de noves places. No obstant això, d’una altra banda, fa una reflexió sobre la naturalesa de determinades places i diu que considera que s'hauria pogut afavorir un altre tipus de places de nivell més baix. Finalment, fa una observació en relació amb el nivell assignat a la plaça codi 5226. Li respon la Gerent, que fa els aclariments pertinents.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per fer una reflexió en relació amb els requisits de la plaça codi 5215, del Servei de Relacions Internacionals –nivell B2 d’anglès, francès, italià i/o d’altres llengües.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, del pressupost de 2016 i liquidació del pressupost de l’any 2014       

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Economia i Infraestructures, que indica que es farà una exposició del pressupost consistent en una introducció on se’n comentaran els aspectes generals i després en el detall dels aspectes més rellevants, tal com es resumeixen a la presentació del PowerPoint (annex 6).

Un cop feta l’exposició, intervé la Gerent per complementar determinats aspectes de l’exposició feta. A continuació comenta la liquidació del pressupost de 2014.

Tot seguit s’obre un debat en què intervé el doctor Anselm M. Martínez Cañellas per reconèixer, de forma prèvia, la feina feta per l’equip econòmic. Així mateix, el doctor Martínez Cañellas fa una reflexió respecte al descompte de la càrrega docent previst per a la tutorització d’alumnes de doctorat i la impossibilitat de gaudir d’aquest descompte si el tutor és alhora director de tesi de l’alumne tutoritzat. Li contesten la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i el vicerector d’Investigació i Postgrau. A continuació, el doctor Martínez Cañellas fa referència a la recent sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’equiparació als funcionaris interins als efectes de la percepció de sexennis per part dels professors d’ensenyament no universitari, i demana per la seva incidència al nostre àmbit. Li contesten el Rector i la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que li recorden quins són els compromisos assumits per la UIB. El doctor Martínez Cañellas diu que considera convenient que la UIB faci una sol·licitud al Govern de les Illes Balears perquè es prengui en consideració l'abast i el significat de la sentència del Tribunal Constitucional esmentada. També intervé en el mateix sentit la doctora Francina M. Orfila Sintes. El Secretari General completa la informació i recorda les competències en matèria de règim retributiu del professorat. El Rector indica que es pot fer la sol·licitud.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per agrair la feina feta per totes les persones que han intervingut en l’elaboració del pressupost. Tot seguit fa un èmfasi especial en la paraula «incentivar» –que no apareix a la Memòria– i posa un exemple: a les eleccions convocades a directors de departament, només en un cas hi ha hagut més d'una candidatura i en dos no n’hi ha hagut cap. Conclou, per tant, que en aquest cas és important incentivar la gestió. També destaca la importància dels indicadors de resultats. Abans d’acabar la seva intervenció, el doctor Deyà Serra fa una reflexió en relació amb altres possibles indicadors relatius a la «missió» de la UIB. També fa una comparació de programes de l’any 2009 i de programes de l’any 2016 –gestió i recerca–: la conclusió és que amb els anys ens hem convertit en una maquinària més difícil de gestionar. Finalment fa referència a la circumstància de preveure la necessitat de renovació en determinades àrees, fruit d’un creixement diferent de l’organització –posa com a exemple l’Ecologia, la Zoologia o determinades àrees de Química. Li contesten la Gerent, en relació amb el pressupost, i el Rector.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa una reflexió sobre la quantitat pressupostada per als instituts universitaris de recerca –3.000 euros–, que considera insuficient i que dóna, al seu parer, el missatge que els instituts no són importants. Així mateix, comenta que no hi ha un criteri concret per assignar els pressuposts als instituts, com podrien ser la productivitat o les necessitats inicials d’un institut per posar-lo en funcionament. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau, que diu que considera que 3.000 euros poden ser insuficients, però que no es pot deixar de tenir en compte que els instituts gaudeixen d’altres beneficis. El vicerector d’Investigació i Postgrau comenta també que està estudiant la fórmula per millorar el finançament dels instituts en funció de la seva productivitat. El doctor Hipólito Medrano Gil intervé per manifestar que 3.000 euros resulten insuficients per posar en funcionament un nou institut universitari. El doctor Maximino San Miguel Ruibal també fa unes consideracions sobre el material inventariable previst a l’annex VI dels pressuposts. Li respon la Gerent.

El doctor Miquel Bennàsar Veny agraeix la feina feta, però també demana la possibilitat d’augmentar la reducció de l’activitat docent dels subdirectors de departament: de 30 hores de reducció tornar a les 60 hores de reducció, així com reduir la càrrega docent de les persones més grans de seixanta anys que ho vulguin. Li respon la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que indica que són qüestions que es poden estudiar i prendre en consideració. El Rector indica que, en qualsevol cas, la primera mesura pot tenir un cost aproximat de 100.000 euros; així mateix, recorda que tot el professorat de la UIB té una capacitat docent mínima de 120 hores –excepte, és clar, els que tenen una capacitat docent inicial inferior o igual. No obstant l‘anterior, es pot estudiar.

Abans de procedir a la votació, el Rector vol agrair la feina desenvolupada pel director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior per aconseguir un pressupost digne, malgrat que no s’hagi arribat a les peticions fetes, en particular, per aconseguir que la subvenció nominativa pugui cobrir el capítol 1.

Finalment, el Rector sotmet a votació el pressupost de 2016 i la liquidació del pressupost de l’any 2014, que aproven tots els presents per unanimitat (annex 7).

En aquest moment el Secretari General s’absenta de la sessió per assistir a un acte oficial en representació del Rector i actua com a secretari el vicesecretari general i cap de l’Assessoria Jurídica de la Universitat. 

Punt 6: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2015

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta d’aquest acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2015 (annex 8).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica l’abast i el significat de la proposta d’aquest acord normatiu que modifica el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB. Així mateix, explica el que l’ha motivat: evitar haver d’aprovar cada any acadèmic la concreció de la quantitat d’hores que s’han de sumar al professorat de la tipologia C per les tasques docents ordinàries. Finalment constata que de la documentació presentada se n'ha de suprimir el segon paràgraf de l'expositiu (annex 9).

El doctor Carles Bona Garcia demana aclariments. Li contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries. La doctora Francesca Garcias Gomila recorda que la disposició addicional quarta de l’acord normatiu que es modifica –que es va introduir a la modificació que va tenir lloc l’any 2013– indica que en un termini de tres anys s’haurà de revisar per estudiar novament les mesures que s’hi preveuen; per tant, la revisió esmentada ha de tenir lloc el proper any. Li responen el Rector i la vicerectora. El doctor Bona Garcia fa una reflexió en relació amb la tutorització del doctorat. Li contesta el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 8: Aprovació, si escau, d’estudis propis:

 • Expert Universitari en Visió Empresarial i Gestió de Projectes d'Innovació. Títol propi de la UIB (26 ECTS).
 • Diploma Universitari de Visió Empresarial i Gestió de Projectes d'Innovació. Títol propi de la UIB (26 ECTS).

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 10):

 • Expert Universitari en Visió Empresarial i Gestió de Projectes d'Innovació. Títol propi de la UIB (26 ECTS).
 • Diploma Universitari de Visió Empresarial i Gestió de Projectes d'Innovació. Títol propi de la UIB (26 ECTS).

El Rector sotmet a votació la proposta de títols propis presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 9: Proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa

Punt 10: Proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa

El Rector recorda que a la sessió anterior es varen presentar les propostes del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i de la Facultat d’Economia i Empresa de nomenament dels senyors Joan Veny i Clar i Josep Lluís Sureda Carrión, respectivament, com a doctors honoris causa. Així mateix, recorda que, de conformitat amb el procediment establert a la normativa corresponent, avui s’haurien de sotmetre les propostes a votació del Consell de Govern. Ara bé, vist el nombre d'assistents amb dret a vot, considera que pot resultar delicat procedir a la votació, ja que segons els Estatuts es requereix una majoria qualificada, que exigeix el vot favorable de les tres cinquenes part de la totalitat dels membres, cosa que implica, per tant, vint-i-sis vots. En conseqüència, sol·licita l'opinió del director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i del degà de la Facultat d’Economia i Empresa, que es manifesten a favor d'ajornar la votació. Per tant, el Rector indica que s’ajornen els dos punts fins a la propera sessió del Consell de Govern. A continuació explica la mecànica de votació que es podria dur a terme a la sessió esmentada.

Punt 11: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la figura d’investigador col·laborador de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta d’Acord normatiu pel qual es regula la figura d’investigador col·laborador de la UIB (annex 11); així mateix, constata una correcció a fer a l’article 2.2. On diu: «degà o director d’escola», ha de dir: «proponent». Finalment indica que la seva motivació és el que es dedueix de l’expositiu.

El doctor Climent Ramis Noguera demana si aquests investigadors col·laboradors podran sol·licitar, per exemple, ajudes de viatge. El vicerector d’Investigació i Postgrau li respon que no es podran acollir a les ajudes del Programa de foment de la recerca. El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa una reflexió: considera que hi pot haver una certa contradicció en la motivació de la creació de la figura –impartició de docència en postgraus– i la seva regulació –lligada a grups de recerca. A continuació demana per la situació de determinat personal pertanyent a instituts universitaris de recerca mixts. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau per indicar que es pot modificar la redacció en qüestió, a fi d’evitar la possible contradicció apuntada. El doctor Pere M. Deyà Serra fa un prec. Li contesta el Rector.

El Rector, tenint en compte el debat, indica que la proposta presentada es modificarà i serà tramesa als membres del Consell de Govern, i que, si no hi fan observacions, s'entendrà aprovada. Si s’hi fan observacions, es tornarà a sotmetre a la consideració d'aquest Consell de Govern.       

Punt 12: Denominació d’una plaça del campus amb el nom de Camilo José Cela Trulock

El Rector recorda que a la sessió del Consell de Govern del mes de setembre el doctor Joan Jesús Fiol Arbós va informar de la proposta d’un grup de professors de la Facultat de Ciències en relació amb l’oportunitat de donar com a nom al nou espai que s’està dissenyant entre els edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull el de Camilo José Cela.

A continuació també recorda la resposta que s’hi va donar a la sessió del Consell de Govern del mes de octubre, en el sentit que, en principi, al campus de la UIB els vials s’identifiquen mitjançant topònims, que corresponen a illes i illots de l’arxipèlag.

No obstant l’anterior, el Rector considera que és un fet innegable que a l’Estat espanyol no hi ha gaire universitats que gaudeixin del fet de tenir un membre de la seva comunitat universitària que hagi estat premi Nobel. En conseqüència, proposa que l’espai esmentat pugui rebre la denominació de Camilo José Cela Trulock.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable completa la informació. El doctor Josep Servera Baño, director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, dóna suport a la proposta.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat. 

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • De forma prèvia, el Rector vol agrair la feina feta per totes les persones que han intervingut o encara intervenen en les diferents comissions de garantia de qualitat de les diferents titulacions implicades en el procés d'acreditació dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • Sobre l’estat de la qüestió del grau de Medicina, indica que la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Salut estan elaborant l'esborrany del conveni corresponent. Per altra banda, indica la posició de l’ANECA i de la Direcció General de Política Universitària respecte al pla d’estudis. Afegeix que es desconeix si aquest estudi es podrà començar a impartir el proper any acadèmic. A continuació recorda que la posició del Consell de Direcció és que les partides destinades a Medicina formin part, si escau, d’un finançament específic i, per tant, el pressupost de la UIB no se’n veuria afectat. Finalment indica que tal vegada s’haurà de convocar una sessió extraordinària del Consell de Govern per al proper mes de gener per tractar d’aquesta qüestió.
 • En relació amb el punt anterior, el Rector informa del calendari de sessions de diferents òrgans col·legiats que s’indica a continuació:
  • El dia 12 de gener de 2016 tindrà lloc –de forma previsible– una reunió dels directors de departament i institut universitari de recerca per triar els seus representants al Consell de Govern.
  • El dia 9 de febrer de 2016 –data inicialment prevista per a un Consell de Govern (s’ajorna un poc, atès que a final de gener acaba el termini perquè tingui lloc l’elecció de degans i director d’escola)– està previst convocar el Claustre per a l’elecció de la nova Síndica de Greuges.
  • El dia 17 de febrer de 2016 hi hauria el Consell de Govern.

La resta de membres del Consell de Direcció informen dels temes que s’indiquen:

 • El vicerector d'Investigació i Postgrau dóna compte del resultat de la convocatòria d'ajudes per a la consolidació de projectes d'excel·lència de les universitats. Així mateix comenta la convocatòria problemàtica d’accions especials i vol agrair públicament la feina feta al personal de l’OSR. Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per donar suport a la felicitació.
 • La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries informa que està previst que al FOU de final del proper mes de gener –amb l’aprovació prèvia del Consell Social– es publiquin les convocatòries del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent, del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació i del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement, atès que se n'ha aixecat la suspensió. Així mateix, recorda que hi ha un nou protocol d’avaluació.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments. Li contesta el Rector.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per posar de manifest que considera que hi hauria d’haver més implicació del PDI en activitats a desenvolupar dins la nostra universitat. Li respon la vicerectora.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 12):

 • Categoria: ajudant doctor
 • Departament: Dret Públic
 • Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Perfil docent i com a investigador: El propi de l'àrea
 • Categoria: ajudant doctor
 • Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 • Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
 • Perfil docent: Comprensió i interpretació de textos acadèmics en llengua anglesa.
 • Perfil com a investigador: Crítica feminista de la literatura i cultura irlandesa contemporània.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 13):

 • Dr. Enric Munar Roca, professor titular d'universitat, a la Universitat de Liverpool (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de febrer i el 31 de juliol de 2016, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent restant els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1998, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics del Departament de Dret Privat que s'indiquen a continuació, per a l'any acadèmic 2015-16 (annex 14):

 • Senyor Joan Buades Feliu
 • Senyor Enrique Díaz Revoiro
 • Senyor Rafael March Alcover
 • Senyor Joan Antoni Carbonell Crespí
 • Senyora Francisca Rosselló Rubert

d) Diploma de Revenue Management

El Rector dóna la paraula a la doctora Francina M. Orfila Sintes perquè expliqui la situació plantejada amb el títol propi corresponent al Diploma de Revenue Management. La doctora Orfila Sintes assenyala que el Consell de Govern va aprovar el Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de grau de la UIB (8 crèdits europeus), però que amb la documentació presentada no va quedar prou explícit que també tenia lloc l’aprovació del Diploma de Revenue Management per a les persones que reunissin els requisits acadèmics corresponents.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments. Li respon el vicesecretari general, que també indica que l’actuació podrà permetre, si escau, convalidar la circumstància que algú hagi pogut cursar els estudis amb els requisits d’accés corresponents a un diploma.

El Rector sotmet a votació la proposta d’aprovació del Diploma de Revenue Management, que s’aprova per assentiment.

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicesecretari general, per substitució del Secretari General, sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3026

AM

Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic

 

Genèric

3077

CV/P

Universitat Estatal de Dubna

Federació Russa

Programa en el marc de la sostenibilitat i la gestió de l'energia en els estudis

3135

CV/P

Fundació bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa»

 

Prova pilot Programa de competència familiar desenvolupat per la UIB

3157

Addenda

Societat Cooperativa d'Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent

 

Concretar una línia d'investigació (programa Midoniu)

3158

Addenda

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

 

Addenda 2015 al cv. 1275, signat el 31/3/2006, que regula l'associació de la UIB al CBUC

3159

AM

Universitat de Caldas

Colòmbia

Genèric

3160

CV/P

Balearic Investor Club

 

Cooperació amb camps vinculats a l'emprenedoria

3161

Addenda

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Establir un conjunt d'indicadors socials i ecològics del turisme

3162

AM

Universitat de Santiago de Compostel·la

 

Genèric

3163

CV/P

Rotary Club Palma Junípero Serra

 

Concessió del premi Juníper Serra per a estudiants

3166

CV/P

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

 

Ordenació, catalogació i digitalització de l'arxiu històric de la RAMIB

3167

AM

Universitat Pública d'El Alto

Bolívia

Genèric

3168

CV/P

Fiscal Superior de la CAIB / Ministeri de Justícia

 

Col·laboració per a la realització de pràctiques externes curriculars

3170

Model

Diverses entitats (MODEL)

 

Realització treball de fi de grau (TFG)

3172

AM

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Plataforma Turística Intel·ligent (PTI)

3173

AM

Universitat Isabel I (Burgos)

 

Genèric

3174

CV/P

Universitat Isabel I (Burgos)

 

Col·laboració científica en investigació en salut pública i nutrició

3176

AM

Agència EFE

 

Col·laboració per a la realització de plans de treballs diversos

3177

CV/P

Agència EFE

 

Identificació i elaboració de continguts informatius

3181

AM

Baleares Consignatarios Tours, SL

 

Anàlisi, estudi i difusió de les activitats associades al sector dels creuers

3182

CV/P

Consell Insular d'Eivissa

 

Realització de la catorzena Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera 2015

3183

CV/P

Ministeri d'Economia i Competitivitat i la CAIB

 

Execució de projectes d'infraestructures científiques cofinançades pel FEDER

3184

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Col·laboració per organitzar la III Lliga de Debat de la Universitat

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 16):

 • Conveni de col·laboració entre la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull i la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració del treball de fi de màster per a estudiants oficials de postgrau en les instal·lacions de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (ref. 3121).
 • Acord de col·laboració per a la realització dels estudis de doctorat entre Inisle Interactive Techologies, SL, i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3171).
 • Acord específic per a defensa de tesi doctoral sobre nutrició i ciències dels aliments en règim de cotutela entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Isabel I (ref. 3175).

La doctora Francesca Garcias Gomila fa suggeriments de millora a tenir en compte, així com indica alguns detalls de correcció. Finalment, també demana aclariments en relació amb els acords marc i convenis següents: ref. 3121, 3167, 3170, 3175 i 3183.

El Rector li respon que si hi ha errades en alguna data seran corregides abans de la signatura i que la revisió lingüística té lloc també abans de la signatura. El vicerector d’Investigació i Postgrau li respon en relació amb el conveni ref. 3183, sens perjudici que la Gerent li pugui completar la informació.

El doctor Josep L. Oliver Torelló demana un aclariment en relació amb la possibilitat d’ampliar l’àmbit de col·laboració del conveni ref. 3168. Li contesta el Rector. 

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 16: Torn obert de paraules

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa dues intervencions. La primera relacionada amb el còmput dels descomptes per tutorització de tesi doctoral i la seva problemàtica en l’àmbit de Dret. El doctor Lluís Garau Juaneda dóna suport a la posició del doctor Martínez Cañellas. Li respon el Rector. A continuació intervé en relació amb les ajudes de viatge que es poden concedir als estudiants per la seva participació en activitats diverses. Li respon el Rector.

El doctor Climent Ramis Noguera demana informació de les obres que tenen lloc davant l’edifici Ramon Llull. Li respon el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa tres preguntes: sobre la situació del Màster Universitari en Enginyeria Industrial, en relació amb la signatura electrònica de les actes i, finalment, per saber com es poden tramitar les denúncies d’indisciplina acadèmica. Li contesten la vicerectora de Docència i el vicerector de Títols i Tecnologia.        

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. M. Teresa Arbós Berenguer
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Bartolomé Deyà Tortella
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. 9Joan Jesús Fiol Arbós
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Francesca Garcias Gomila
 15. Domènec Garcies Gomila
 16. Margalida Gili Planas
 17. Yolanda González Gil
 18. Jordi Llabrés Bordoy
 19. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 20. Antoni Miralles Socias
 21. M. Josep Mulet Gutiérrez
 22. Josep L. Oliver Torelló
 23. Margalida Payeras Llodrà
 24. Antoni Pons Cabanellas
 25. David Pons Florit
 26. Climent Ramis Noguera
 27. Andreu Sansó Rosselló
 28. María Sebastián Sebastián
 29. Joana Maria Seguí Pons
 30. Albert Sesé Abad
 31. Bernat Sureda Garcia
 32. Maria Tugores Ques
 33. Josep Antoni Tur Marí
 34. Xavier Varona Gómez
 35. Llorenç Huguet Rotger
 36. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Miquel Antoni Beltran Munar
 2. Joan Ernest de Pedro Gómez
 3. Lluís Garau Juaneda
 4. Miquel Grimalt Gelabert
 5. Joan Lluís Llinàs Bégon
 6. Anselm M. Martínez Cañellas
 7. Hipólito Medrano Gil
 8. Maximino San Miguel Ruibal
 9. Josep Servera Baño
 10. Ricardo García Noval
 11. Jeroni Morey Salvà
 12. Francina M. Orfila Sintes
 13. Guillem Xavier Pons Buades