Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2016

A les 11 hores del dia 17 de febrer de 2016, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Margalida Gili Planas, la senyora Heydy Samantha Lange Rodríguez, el doctor Rafel Crespí Cladera i el doctor Joan Ernest de Pedro Gómez.

També s’excusen els doctors Josep Lluís Ballester Mortes, Guillem Xavier Pons Buades i Jaume Garau Amengual i la doctora Beatriz Morales Nin, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern amb veu i vot. En primer lloc, als dos nous representants del Consell Social: la presidenta, senyora Francesca Mas Busquets, i la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral, que assistirà a les sessions que tindran lloc els anys 2016 i 2019. Seguidament, també la dóna als nous representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca: el doctor Sebastià Serra Busquets, la doctora Paula M. Aguiló Segura, el doctor Anselm M. Martínez Cañellas, el doctor José Aurelio Castro Ocón i el doctor Jaume Guiscafrè Danús. Finalment, també dóna la benvinguda als nous representants dels degans de facultat i directors d’escola: el doctor Joan Ernest de Pedro Gómez i el doctor Francisco López Simó.

També dóna la benvinguda als membres que s’integren al Consell de Govern amb veu i sense vot: en primer lloc, als directors de departament i d’institut universitari de recerca: doctors Josep Antoni Tur Marí, Ricardo Alberich Martí, Joan David Janer Torrens, Bartomeu Pascual Fuster, Pedro Guijarro Fuentes, M. Antònia Carbonero Gamundí, Carles Bona Garcia, Antoni Ordinas Garau, M. Esther Garcia Buades i Joan Frau Munar; seguidament al nou degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, i a la nova directora de l’Escola Politècnica Superior, doctora Lorenza Carrasco Martorell; i finalment, a la nova directora de Promoció de la Recerca, doctora Yolanda González Cid.

En darrer lloc, agraeix a totes les persones que han deixat d’assistir a les sessions del Consell de Govern la feina feta i l’esforç que hi han dedicat.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2015.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 3).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 3: Proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa

Punt 4: Proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa    

El Rector explica que a la sessió del dia 29 d’octubre de 2015 es va informar de la proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa per part del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i de la proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa per part de la Facultat d’Economia i Empresa, i que posteriorment, a la sessió següent, del dia 17 de desembre de 2015, s’havien de sotmetre a votació les propostes però es va considerar millor ajornar la votació per a la propera sessió.

Tot seguit, el Rector recorda el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa) i diu que amb el vistiplau dels representants dels òrgans proponents es procedirà a la votació de forma conjunta, per a la qual cosa s’han posat a l’abast dels membres del Consell de Govern dues urnes on es podrà dipositar el vot a partir d’ara fins al final de la sessió, abans d’encetar el torn obert de paraules.

A continuació el Rector dóna la paraula al director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, doctor Jaume Guiscafrè Danús, i al degà de la Facultat d’Economia i Empresa, doctor Andreu Sansó Rosselló, perquè facin els comentaris que considerin oportuns.

Efectuada la votació pertinent i fet el recompte, el Consell de Govern aprova el nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa d’aquesta universitat per 39 vots a favor i 2 vots en blanc, un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons l’article 24.2.23 dels Estatuts i l’article 9 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Efectuada la votació pertinent i fet el recompte, el Consell de Govern aprova el nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa d’aquesta universitat per 38 vots a favor i 3 vots en blanc, un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons l’article 24.2.23 dels Estatuts i l’article 9 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Punt 5: Informació de la proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa       

El Rector informa de la proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa presentada pel Departament de Filosofia i Treball Social (annex 4).

A continuació dóna la paraula al director del departament esmentat, que fa la presentació de la proposta i, seguidament, una exposició de la personalitat i trajectòria del senyor Anthony Bonner.

Finalment, el Rector recorda als membres del Consell de Govern el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa de la UIB, i recorda que per aprovar-la es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern. 

Punt 6: Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del règim de permanència a la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica la proposta de modificació del règim de permanència a la UIB (annex 5) i afegeix que la proposta està inclosa en una revisió global d’una normativa que afecta l’ordenació acadèmica.

A continuació explica l’abast i el significat de la proposta de modificació i indica que s’hi han intentat recollir estrictament els preceptes relatius a la permanència dels estudiants. Finalment indica que la modificació està consensuada al si de la Comissió Acadèmica.

El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb l’article 2.4 –i sobre el règim de permanència per als estudis de grau– i assenyala que tot i que entén la motivació, vol incidir en el preu i el cost. Li contesta la vicerectora de Docència. El doctor Dols Salas insisteix en el plantejament que ha fet abans i indica que la proposta va més enllà dels prerequisits establerts als plans d’estudis.

La senyora Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social, insisteix en la posició del doctor Dols Salas i l’obligació de matricular-se, i assenyala que potser és excessiu el que estableix l’article 2.4 i que, tal vegada, no té en compte les circumstàncies que puguin afectar els alumnes. Li contesta la vicerectora de Docència, que assenyala que la nostra universitat és especialment sensible amb les circumstàncies econòmiques i personals dels estudiants, com es posa de manifest amb determinades mesures aprovades.

El senyor Ares Fernández Lombardo, president del Consell d’Estudiants, destaca aspectes positius de la proposta i els assenyala, com també manifesta, per altra part, que determinades mesures que es plantegen poden limitar la capacitat de decisió dels estudiants pel que fa a l’organització dels seus estudis i que també, finalment, poden encarir el preu de la matrícula.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per fer una reflexió genèrica en relació amb els plans d’estudis, en concret, amb el paper dels professors i la necessitat d’harmonitzar els continguts dels plans d’estudis. La vicerectora de Docència fa un comentari final i indica que els plans d’estudis són els adequats i recorda que s’hi han fet modificacions per modular-los i ajustar-los a les necessitats plantejades per al seu desenvolupament.

La doctora Francesca Garcias Gomila indica que ha fet arribar observacions a la proposta i afegeix que està absolutament d’acord amb l’article 2.4, a més de destacar la importància de superar les assignatures de formació bàsica. Finalment, fa referència a l’àmbit disciplinari dels estudiants i a les llacunes que aquest planteja.

El doctor Antoni Amengual Colom intervé en relació amb el que ha dit la presidenta del Consell Social per posar de manifest la posició meditada de la Comissió Acadèmica. Així mateix, intenta aclarir els dubtes que s’han suscitat. Finalment demana el suport del Consell de Govern i del Consell Social a la proposta presentada.

La doctora Lorenza Carrasco Martorell indica que tots els degans i ella mateixa, integrats a la Comissió Acadèmica, es mantenen favorables a la proposta. També comenta que durant l’acreditació dels estudis vinculats a l’Escola Politècnica Superior, els avaluadors varen mostrar molt d’interès i preocupació per la normativa de permanència, per si una normativa massa laxa podia incidir en la seqüència assignatures/curs-semestre prevista als plans d’estudis.

El Rector recorda que la proposta s’ha de trametre al Consell Social perquè, amb l’informe previ del Consell d’Universitats, el Consell Social de la UIB hi doni l’aprovació pertinent, de conformitat amb l’article 46.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova amb l’abstenció del doctor Nicolau Dols Salas.

Punt 7: Aprovació, si escau, de l’aixecament de la suspensió del programa de reducció de docència per a més grans de 60 anys (punt 1.6 Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica l’abast i el significat de la proposta i fa una breu història del procés seguit i del que suposa, com és facilitar el relleu generacional de forma progressiva (annex 6).

Intervé el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà per indicar la seva posició contrària a la proposta, per coherència personal. Afegeix que ja hi ha altres mecanismes de reducció.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal es mostra d’acord amb aquest plantejament i recorda que el professional universitari ha de fer dues tasques: docència i investigació, i consegüentment s’haurien de poder reduir totes dues càrregues. Li contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que insisteix que es tracta d’una mesura que té com a principal objectiu facilitar el relleu generacional.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana l’estimació econòmica de la mesura i els departaments que en poden estar afectats. També fa èmfasi en la recerca. Li contesta el Rector i esmenta el comentari anterior.

La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí considera que és una bona mesura institucional que afavoreix la renovació generacional i fa una reflexió sobre la necessitat de repensar l’acord normatiu que regula l’activitat docent.

La doctora Francesca Garcias Gomila recorda la previsió de la disposició addicional quarta del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB, que preveu que s’ha de revisar al cap de tres anys; per tant, enguany, el 2016 (Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener –FOU núm. 378, de 15 de febrer).

El doctor Carles Bona Garcia intervé per plantejar la incidència de la normativa d’emèrits i la mesura que es discuteix avui. Li contesta el Rector, que recorda el debat que es va suscitar.

El doctor Joan David Janer Torrens fa una reflexió de caire tècnic i el doctor Hipólito Medrano Gil també fa una reflexió sobre la possibilitat d’acumular els sexennis a la reducció prevista per a persones més grans de 60 anys. Els contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

La doctora Francina M. Orfila Sintes intervé per manifestar que hi ha una necessitat de reflexionar sobre la càrrega docent del personal laboral. Li contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

Durant el debat, el Rector recorda de forma reiterada als intervinents que del que es tracta ara és de decidir si s’aixeca o no la suspensió, sens perjudici de poder repensar en el futur la normativa que regula el còmput de l’activitat docent.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 8: Substitució d’un membre de la Comissió Electoral

El Rector recorda que segons l’article 88 dels Estatuts de la UIB, formen part de la Comissió Electoral dos representants dels professors, dos representants dels estudiants i un representant del personal d’administració i serveis, elegits per i entre els membres del Consell de Govern (annex 7).

Tot seguit assenyala que arran de les darreres eleccions de directors de departament i de degans i directors d’escola, el Claustre els passats dies 15 de gener i 9 de febrer va elegir els representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern, i dels degans i directors de centre, respectivament.

Atesos els canvis, cal elegir un representant dels professors a la Comissió Electoral en substitució de la professora Yolanda González Cid, que ja no forma part del Consell de Govern amb veu i vot.

El Rector indica que el Consell de Direcció proposa la doctora Margalida Gili Planas, sens perjudici que es puguin presentar altres candidats.

Atès que no es presenta cap altra proposta, se sotmet a votació la proposta del Consell de Direcció.

El Consell de Govern, per assentiment, acorda d’elegir la doctora Margalida Gili Planas com a membre de la Comissió Electoral en representació dels professors, en substitució de la doctora González Cid.

Punt 9: Substitució d’un membre de la Comissió Econòmica

El Rector recorda que d’acord amb el que estableix l’article 152 dels Estatuts de la UIB, formen part de la Comissió Econòmica cinc membres del Consell de Govern, elegits per aquest: tres professors, un estudiant i un representant del personal d’administració i serveis, triats per i entre cada sector de la comunitat universitària (annex 7).

Tot seguit assenyala que arran de les darreres eleccions de directors de departament i de degans i directors d’escola, el Claustre els passats dies 15 de gener i 9 de febrer va elegir els representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern, i dels degans i directors de centre, respectivament.

Atesos els canvis, cal elegir un representant dels professors a la Comissió Econòmica en substitució del professor Climent Ramis Noguera, que ja no forma part del Consell de Govern.

El Rector indica que el Consell de Direcció proposa com a membre de la Comissió Econòmica el doctor Pere M. Deyà Serra, sens perjudici que es puguin presentar altres candidats.

Atès que no es presenta cap altra proposta, se sotmet a votació la proposta del Consell de Direcció.

El Consell de Govern, per assentiment, acorda d’elegir el doctor Pere M. Deyà Serra com a membre de la Comissió Econòmica en representació dels professors, en substitució del doctor Ramis Noguera.

Punt 10: Aprovació, si escau, de títols propis: Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica les modificacions que afecten l’estudi propi d’Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (24 ECTS), el qual, de conformitat amb el que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, requereix l’aprovació del Consell de Govern.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 11: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la figura d’investigador col·laborador de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que agraeix les aportacions fetes pels membres de Consell de Govern a la proposta d’Acord normatiu pel qual es regula la figura d’investigador col·laborador de la UIB en relació amb la proposta presentada a l’anterior Consell de Govern; així mateix, les posa de manifest.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 9). 

Punt 12: Aprovació, si escau, de la creació de la Facultat de Medicina

El Rector intervé per explicar l’oportunitat i la necessitat de la proposta de creació de la Facultat de Medicina (annex 10). També planteja el tema dels recursos per poder dur endavant la proposta i continua dient que des del Govern confirmen que sí, que hi haurà contracte programa amb una previsió de vuit anys –amb les dues conselleries implicades (Educació i Universitat i Salut)– i especifica l’aportació econòmica anual. El Rector, durant l’exposició, va donant les raons a la resposta afirmativa a les preguntes següents: fan falta els estudis de Medicina a les Illes Balears?, per què?, són oportuns en el temps?, hi haurà recursos? (annex 10 bis).

Finalment el Rector agraeix la implicació del doctor Juan José Montaño Moreno des de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior i de la doctora Margalida Frontera Borrueco des de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, així com del vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, el vicerector de Títols i Tecnologia i la Gerent. El Rector també remarca que la implantació dels estudis de Medicina no implicarà cap cost addicional a la UIB.

 1. Tot seguit intervé el doctor Felicià Grases Freixedas per insistir, entre altres qüestions, que la implementació dels estudis de Medicina farà millorar la recerca, cosa que alhora repercutirà en una millora assistencial, sense que això suposi un gravamen a les finances de la UIB, ja que els estudis es finançaran mitjançant un contracte programa amb el Govern de les Illes Balears.
 2. Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que es mostra a favor dels estudis de Medicina i fa una sèrie de reflexions sobre els efectes en recerca, econòmics i assistencials que tindran, com ara, per exemple, la necessitat de cobrir el dèficit de metges. També es refereix a certs aspectes de la Memòria de creació de la Facultat.
 3. 3. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà intervé i fa una reflexió sobre el dèficit de metges qualitatiu i quantitatiu del nostre sistema de salut i la incidència que tindrien aquests estudis. A més de considerar que implantar els estudis de Medicina és una qüestió de justícia territorial, també destaca la importància que tindrien dins el Programa marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea (programa 2020), ja que suposarien una millora en recerca i assistencial, com s’ha indicat.
 4. El doctor Nicolau Dols Salas intervé per indicar una errada al text de la Memòria per a la creació de la Facultat de Medicina i per qüestionar la necessitat de crear aquesta facultat.
  Els respon el Rector, que incideix en aspectes que ja ha posat en relleu.
 5. El doctor Felicià Grases Freixedas intervé fent una reflexió sobre la necessitat de la Facultat de Medicina i dels recursos necessaris, i respon al doctor Deyà Serra i al doctor Dols Salas.
 6. El doctor Joan March Noguera s’adhereix a determinades posicions manifestades pel doctor Deyà Bauzà i destaca el benefici que es fa a la comunitat, a la societat balear, ja que hi ha estudis que posen de manifest que es milloren les prestacions assistencials i la salut de la població on hi ha estudis de Medicina.
 7. La doctora Francesca Garcias Gomila considera, partint de la premissa inicial dels avantatges de la implantació dels estudis del grau de Medicina, que manca informació: demana informació en relació amb el pla d’estudis i assenyala que agrairia veure el seguiment de la Memòria, així com la revisió formal i material que se’n faci.
 8. El doctor Albert Sesé Abad, partint també de la seva posició favorable als estudis de Medicina, incideix en la falta d’informació. Diu que no hi pot donar un sí incondicional, perquè considera que si es fa una cosa d’aquesta envergadura, s’ha d’intentar fer bé, amb una política de despeses adient.
 9. El doctor Andreu Sansó Rosselló indica que la implantació dels estudis és necessària, tot i que les retallades han deixat aspectes pendents (plantilles, instal·lacions, etc.). Així mateix, recorda la situació econòmica de la CAIB: els recursos són finits i no il·limitats, i s’han de repartir.

Li contesta el Rector, que fa una recapitulació final i recorda que ara només es tracta d’aprovar la creació de la Facultat de Medicina com a estructura acadèmica administrativa, per continuar tramitant els estudis corresponents, la qual cosa no suposa en cap cas aprovar la implantació dels estudis de Medicina. La implantació dels estudis de Medicina estarà condicionada a un adequat finançament mitjançant un contracte programa que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern d’aquesta universitat, sense que això afecti les demandes pressupostàries de la UIB, això és, que la nominativa cobreixi el capítol 1 i que la nominativa d’infraestructures arribi als 3.500.000 euros que es tenien abans de la crisi.

El doctor Nicolau Dols Salas demana si l’obtenció de numerus clausus per als estudis de Medicina que es pretén demanar implicaria l’obligatorietat d’impartir els estudis de Medicina. El Rector respon que no, ja que s'han de completar tots els tràmits prevists en els diferents procediments concatenats.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas assenyala que poden ser interessants els estudis, però que han de ser de qualitat i hem de pensar quin tipus de UIB volem fer.

El Rector demana el suport a la proposta de creació de la Facultat de Medicina per impartir els estudis de grau –en els termes plantejats– i recalca que beneficiaran la societat. Així mateix assenyala que si no hi ha contracte programa per al finançament, els estudis no començaran.

Finalment, recorda el procediment a seguir i assenyala que si el Consell de Govern de la UIB aprova la proposta de creació, aquesta es trametrà al Consell Social perquè faci l’informe pertinent, i a la vegada la trameti a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en compliment del que disposa l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats —en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova amb 39 vots a favor, 1 en contra, del doctor Nicolau Dols Salas, i 1 abstenció.

Punt 13: Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2015-16 per circumstàncies personals sobrevingudes

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2015-16 per circumstàncies personals sobrevingudes (annex 11). Així mateix, la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat proposa al Consell de Govern destinar una part de la partida de 100.000 euros prevista als pressuposts per a ajuts socials per avalar els estudiants en situació econòmica desfavorable. Per enguany, es demana que d’aquests 100.000 euros se’n destinin 15.000 a avalar els estudiants en situació econòmica desfavorable, enfront dels 10.000 del curs passat.

El senyor Ares Fernández Lombardo intervé per agrair a la UIB, en general, i a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, en particular, aquests tipus d’iniciatives a favor dels estudiants en situació econòmica desfavorable.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 14: Aprovació, si escau, del Reglament de l’institut universitari de recerca IAC3

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau i recorda el procés per aprovar el Reglament que es presenta (annex 12).

Tot seguit intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal per qüestionar certs aspectes i remarcar mancances del Reglament de l’institut universitari de recerca IAC3: demana que es retiri i en faci un informe la Comissió d’Investigació.

El doctor Carles Bona Garcia es mostra d’acord a retirar el Reglament de l’institut universitari de recerca IAC3 perquè n’informi la Comissió d’Investigació, si bé recorda que el que es proposa és un reglament de règim intern i que hi ha aspectes que no poden ser objecte d’inclusió al reglament.

D’acord amb les intervencions dels doctors Maximino San Miguel Ruibal i Carles Bona Garcia, es retira el punt de l’ordre del dia, perquè la proposta sigui examinada prèviament per la Comissió d’Investigació. 

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • La CRUE ha sofert un canvi de president: el que n’era president fins ara, doctor Manuel López, rector de la Universitat de Saragossa, ha estat substituït pel rector de la Universitat d'Extremadura, doctor Segundo Píriz.
 • Destaca dos temes importants: accés a la Universitat –la previsible moratòria d’un any– i la regulació del disseny de títols (3+1 versus 4).
 • De la possible reunió de la Xarxa Lluís Vives el proper mes de juny a Palma.
 • De la signatura d’un conveni relatiu a la creació de l'Agrupació d'Universitats del Mediterrani Occidental el proppassat 29 de gener a Girona.

El vicerector d’Innovació i Transferència informa del projecte iniciativa «Ramon Llull 2030. Cap a una economia del coneixement a les Illes Balears», en el qual s’insereix una reunió a la UIB per convertir la façana de Palma en un mostrador del coneixement generat a les Illes Balears i en el qual es presenten quatre reptes: el Moll Vell, l’edifici GESA, el Palau de Congressos i el barri de Nou Llevant.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana per la posició sobre el Museu Marítim i considera que el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts hi està, indubtablement, interessat.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les llicències per estudis que s'indiquen a continuació (annex 13):

 • Doctor Enric Munar Roca, professor del Departament de Psicologia, a la Universitat de Liverpool (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de febrer i el 31 de juliol de 2016. De conformitat amb la Resolució de 23 de novembre de 2015 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat A (estades de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa Salvador de Madariaga) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca (BOE núm. 286, de 30 de novembre) i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 7 d’abril de 2015 de la mateixa secretaria per la qual es convoquen subvencions per al Subprograma de mobilitat dins del Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2016 en R+D+I (BOE núm. 94, de 20 d’abril), el professor Munar Roca percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen al centre d’adscripció (UIB).
 • Doctor Adamo Valle Gómez, professor contractat doctor del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, a l'Institute of Cancer Research (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de febrer i el 31 de juliol de 2016. De conformitat amb la Resolució de 20 de novembre de 2015 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat B (estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca (BOE núm. 286, de 30 de novembre) i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 7 d’abril de 2015 de la mateixa secretaria per la qual es convoquen subvencions per al Subprograma de mobilitat dins el Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2016 en R+D+I (BOE núm. 94, de 20 d’abril), el professor Valle Gómez percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen al centre d’adscripció (UIB).

La llicència per al professor Joan Duran Grimalt, ajudant, a la Universitat Duke, Carolina del Nord (EUA) pel període comprès entre el 8 de febrer i el 8 de setembre de 2016, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril), es retira.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 14):

 • Senyor Esteve Bardolet Jané, col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada per a l'any acadèmic 2015-16
 • Senyor Jorge Dezcallar de Mazarredo, col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada per a l'any acadèmic 2015-16
 • Doctora María Virtudes Moreno Martínez, col·laboradora honorífica del Departament de Química per a l'any acadèmic 2015-16
 • Senyor Alfredo Barón Périz, col·laborador honorífic del Departament Geografia per als anys acadèmics 2015-16 i 2016-17

d) Professors emèrits

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries planteja les propostes de nomenament de professors emèrits de la Universitat fetes pels departaments corresponents (annex 15):

 • Dra. María Luisa Sánchez León (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
 • Dr. Jesús Andrés García Sevilla (Departament de Biologia)
 • Dra. Isabel Tapia Fernández (Departament de Dret Privat)
 • Dr. Camilo José Cela Conde (Departament de Filosofia i Treball Social)
 • Dr. Gaspar Mayor Forteza (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
 • Dr. Climent Ramis Noguera (Departament de Física)
 • Dr. Joan Miralles Monserrat (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)
 • Dr. Eugeni Aguiló Pérez (Departament d'Economia Aplicada)

La vicerectora indica que les retribucions que percebran els professors emèrits seran les establertes a l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que en fa l’Acord normatiu 11032/2014, de 13 de juny.

e) Professors emèrits propis de la UIB

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries presenta les propostes de nomenament de professors emèrits propis de la UIB fetes pels departaments corresponents, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 16):

 • Dr. Bartomeu Nadal Homar (Departament d'Economia de l'Empresa)
 • Dr. Gabriel Moyà Niell (Departament de Biologia)
 • Dr. Lleonard Llorens Garcia (Departament de Biologia)
 • Dr. Ramon Bassa i Martín (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació)
 • Dr. Joan Mir Obrador (Departament d'Economia Aplicada)
 • Dra. M. Carmen Erice Ruiz (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
 • Dr. Domingo Fontirroig Munar (Departament d'Infermeria i Fisioteràpia)
 • Dr. Antoni Vañó Cerdà (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)

La vicerectora indica que aquests nomenaments, d’acord amb la normativa establerta, tindran efectes des del començament de l'any acadèmic 2016-17.

f) Altres           

La Gerent indica que s’ha distribuït en mà una correcció d’errors comesos a l’annex V de l’Acord normatiu 11624/2015, de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2016 (annex 17).           

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió en relació amb un possible pagament doble. El Rector indica que l’observació es traslladarà al vicerector d’Investigació i Postgrau.

Punt 17: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 18):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3044

Addenda

Fundació Meniños i deu entitats

 

Addenda al cv. ref. 2660 per a la integració de la Fundació Meniños

3147

CV/P

Fundació ADECCO

 

Col·laboració en el desenvolupament del programa UNIDOS

3164

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Posada en marxa de la formació equivalent per a les persones que no poden realitzar els estudis de màster

3179

CV/P

Ajuntament de Palma

 

Cessió d'ús del camp de l'Antoniana

3180

CV/P

Fundació Científica Associació Espanyola contra el Càncer

 

Ajudes a estudiants de Ciències de la Salut per a la realització de pràctiques en laboratoris

3185

CV/P

Universitat de Gènova (Itàlia); Universitat Euromediterrània de Fes (Marroc); Universitat de Girona

 

Creació de l'Agrupació d'Universitats del Mediterrani Occidental

3187

 

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença

 

Realització de l'Anuari de l'Envelliment de les Illes Balears

3189

CV/P

IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

 

Cessió d'espais a la UIB per a activitats acadèmiques

3190

Donació

Joan i Jaime Mir Obrador

 

Donació d'una escultura de Ramon Llull per part dels senyors Joan i Jaime Mir Obrador

3191

 

Associació PDS -Promoció i Desenvolupament Social

 

Participació en el programa Drogues: el teu punt de mira

3193

CV/P

Centre d'Investigació Biomèdica en xarxa

 

Col·laboració conjunta

3194

AM

Universitat de Sàsser; Universitat de Còrsega Pascal Paoli

Itàlia i França

Genèric

3195

AM

Fundació ASIMA

 

Desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació d'estudiants

3198

CV/P

Séniors Españoles para la Cooperación Técnica

 

Genèric

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per indicar una errada al conveni ref. 3147.

Així mateix, intervé per demanar la inclusió d’una clàusula de prevenció de riscs laborals als convenis ref. 3194 i 3195.

A continuació fa un comentari en relació amb el conveni ref. 3164, sobre la posada en marxa de la formació equivalent per al professorat que no pot realitzar els estudis de màster. Li contesta la vicerectora de Docència.

Finalment demana la retirada del conveni ref. 3180, amb la Fundació Científica Associació Espanyola contra el Càncer; si no, manifesta que votarà en contra de la ratificació. Li contesta el Rector indicant les circumstàncies que es donen en aquest conveni.

El Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment, tret del conveni ref. 3180, que s’aprova amb un vot en contra.

Punt 18: Torn obert de paraules

 1. El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre els instituts universitaris de recerca.
 2. La doctora Francesca Garcias Gomila incideix en el debat en relació amb el grau de Medicina. Així mateix reitera la necessitat de revisar el contingut de l’Acord normatiu pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears. Finalment, demana la convocatòria d’una reunió monogràfica per analitzar els resultats dels processos recents de renovació de l’acreditació de graus i màsters. Li contesten el Rector i la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.
 3. El doctor Antoni Miralles Socias fa una reflexió sobre el futur, en relació amb els estudis de Medicina, així com sobre la Memòria de verificació dels estudis esmentats. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
 4. El doctor Nicolau Dols Salas intervé per fer referència a una deficiència que hi ha a les rodalies de l’edifici Ramon Llull i a la necessitat que es repari. Li contesten el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula M. Aguiló Segura
 3. Antoni Amengual Colom
 4. M. Teresa Arbós Berenguer
 5. Miquel Bennàsar Veny
 6. Jaume Carot Giner
 7. Jose Aurelio Castro Ocón
 8. Eva Cerdeiriña Outeiral
 9. Pere M. Deyà Serra
 10. Bartolomé Deyà Tortella
 11. Nicolau Dols Salas
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. M. Antònia Fornés Pallicer
 14. M. Dolors Forteza Forteza
 15. Josep Antoni Frau Coll
 16. Antònia Fullana Puigserver
 17. Francesca Garcias Gomila
 18. Domènec Garcies Gomila
 19. Jaume Guiscafrè Danús
 20. Jordi Llabrés Bordoy
 21. Francisco López Simó
 22. Joan March Noguera
 23. Sònia Martínez Andreu
 24. Anselm M. Martínez Cañellas
 25. Francesca Mas Busquets
 26. Antoni Miralles Socias
 27. Josep L. Oliver Torelló
 28. Margalida Payeras Llodrà
 29. David Pons Florit
 30. Xavier Pons Natta
 31. Andreu Sansó Rosselló
 32. Joana Maria Seguí Pons
 33. Sebastià Serra Busquets
 34. Albert Sesé Abad
 35. Bernat Sureda Garcia
 36. Jaume Sureda Negre
 37. Maria Tugores Ques
 38. Xavier Varona Gómez
 39. Llorenç Huguet Rotger
 40. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2015

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Lorenza Carrasco Martorell
 5. Miquel Josep Deyà Bauzà
 6. Ares Fernández Lombardo
 7. Joan Frau Munar
 8. M. Esther Garcia Buades
 9. Felicià Grases Freixedas
 10. Pedro Guijarro Fuentes
 11. Joan David Janer Torrens
 12. Hipólito Medrano Gil
 13. Miquel F. Oliver Trobat
 14. Antoni Ordinas Garau
 15. Bartomeu Pascual Fuster
 16. Maximino San Miguel Ruibal
 17. Antonio Fernández Coca
 18. Ricardo García Noval
 19. Yolanda González Cid
 20. Jeroni Morey Salvà
 21. Francina M. Orfila Sintes
 22. Antònia Paniza Fullana