Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2016

A les 11 hores del dia 18 de març de 2016, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Antoni Aguiló Pons, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Anselm M. Martínez Cañellas, la doctora Margalida Payeras Llodrà i el doctor Albert Sesé Abad i les senyores Eva Cerdeiriña Outeiral, Maria Teresa Arbós Berenguer i Antònia Fullana Puigserver.

També s’excusen els doctors Josep Lluís Ballester Mortes, Miquel F. Oliver Trobat, Maximino San Miguel Ruibal i Guillem Xavier Pons Buades, així com les doctores Maria Antònia Carbonero Gamundí, Beatriz Morales Nin i Francina M. Orfila Sintes i el senyor Ricardo García Noval, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector agraeix a la doctora Margalida Gili Planas que hagi acceptat el càrrec de degana de la Facultat de Medicina, a l'empara de les previsions de la disposició addicional segona dels Estatuts de la Universitat, per a la posada en marxa d’aquesta facultat. La doctora Gili Planas intervé per agrair les paraules del Rector.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2016.

Punt 2: Modificació de plantilla

No n’hi ha.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2016

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica l’abast de la proposta que es presenta (annex 3); així mateix, constata una errada que s’ha de corregir a la darrera línia de l’expositiu: on diu «per a l’any 2015», ha de dir «per a l’any 2016».

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries indica que per enguany la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat estableix una taxa de reposició del 100 per cent per als funcionaris dels cossos docents universitaris respecte al 50 per cent de l’any 2015. A continuació, explica que les tretze places que la integren provenen de les onze baixes produïdes del PDI i del fet que dos TU han generat vacants perquè han accedit a places de CU, i matisa aquesta darrera circumstància. Així mateix, recorda que la norma d’aplicació estableix que, com a mínim, el 15 per cent del nombre de places que es poden oferir s’ha de reservar per a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador doctor que hagi acabat el programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3; en conseqüència, hi ha dues places de professors contractats doctors. Finalment, explica el motiu pel qual a l’oferta d’ocupació pública hi figura una plaça de catedràtic d’universitat: tenim un professor contractat doctor acreditat de CU, i afegeix que aquest fet no afecta les previsions de promoció interna realitzades. Continua dient que tot l’anterior, excepte la darrera circumstància, es va exposar en una reunió amb els directors de departament, en què també es va exposar un possible calendari de les convocatòries, i en fa un recordatori.

A continuació la vicerectora recorda que si el Consell de Govern aprova la proposta, aquesta serà traslladada a les direccions generals de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat i de Pressuposts i Finançament de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, per tal com les convocatòries han de ser autoritzades per la conselleria pertinent. Finalment, indica que respecte a les de l’any passat, el Govern de les Illes Balears no va actuar de la mateixa manera respecte a l’oferta d’ocupació pública del PDI i del PAS –en aquest darrer cas, va comunicar que l’autorització es produiria, si escau, en el moment de la convocatòria.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments. El doctor Ricardo Alberich Martí demana si és possible que es pugui fer arribar als directors de departament la previsió de la temporalització de les convocatòries que ha indicat la vicerectora, i així mateix demana per una possible previsió de la temporalització de les convocatòries de places de professorat contractat. Li contesten la vicerectora i el Rector.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa

El Rector recorda que a la sessió anterior es va informar de la proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa presentada pel Departament de Filosofia i Treball Social.

Tot seguit, el Rector recorda el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa), i consegüentment, la proposta s’hauria de sotmetre a votació.

A continuació, el Rector, vistes les excuses d’assistència rebudes i el nombre d'assistents amb dret a vot, considera que pot resultar delicat procedir a la votació, perquè segons els Estatuts es requereix una majoria qualificada que exigeix el vot favorable de les tres cinquenes part de la totalitat dels membres, la qual cosa implica trenta vots. Afegeix que en previsió d’aquesta circumstància va sol·licitar l'opinió de la directora del Departament de Filosofia i Treball Social –que no ha pogut assistir a la sessió d’avui– sobre la conveniència d’ajornar la votació si era el cas, i va manifestar que hi estava acord. Per tant, el Rector indica que s’ajorna el punt fins a la propera sessió del Consell de Govern.

Punt 5: Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2016-17

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que exposa breument la proposta del calendari de l’any acadèmic 2016-17 (annex 4), consensuada al si de la Comissió Acadèmica. Així mateix, constata que hi ha dues errades que s’han de corregir: per una banda, a la lletra h) del punt 3, on diu: «la concurrència de les proves d’accés a la UIB», ha de dir: «la concurrència de les proves d’accés a la Universitat»; per l’altra banda, al segon paràgraf de la disposició addicional primera, on diu: «el mes de setembre de 2016», ha de dir: «el mes de setembre de 2017».

Tot seguit el Rector dóna la paraula a la doctora Francesca Garcias Gomila, que intervé per fer tres consideracions. Primera: en relació amb el punt 2, i planteja si es poden tenir problemes si l'alumnat de màster fa pràctiques externes durant el mes d'agost; segona: en relació amb el punt 5, respecte a la no-programació d’activitats d’avaluació presencial els dies festius a les localitats de les seus universitàries; i tercera: en relació amb el tema de les actes, i demana que els processos puguin ser més efectius. Finalment, reitera una petició ja feta en una ocasió anterior relativa a la realització d’una sessió monogràfica del Consell de Govern per poder tractar el tema de l’acreditació de les titulacions. Li respon la vicerectora de Docència.

El doctor Carles Bona Garcia intervé per demanar aclariments en relació amb el punt 3. b) i la seva possible incidència en els màsters universitaris (MU). Li contesta la vicerectora de Docència, que indica que el punt només es refereix al grau, perquè dels MU se n’ocupa la disposició addicional primera, que estableix un règim especial dels títols de màster. Intervenen en el debat la doctora Garcias Gomila i la directora del Centre d’Estudis de Postgrau. Finalment la redacció proposada seria que on diu: «per als alumnes de primer curs de grau i/o de continuació», digués: «per als alumnes de grau de primer curs i/o de continuació».

El doctor Nicolau Dols Salas intervé per posar de manifest una certa ambigüitat en la redacció del punt 5, així com per indicar que la seva ubicació no és la més adequada, atès que les previsions recollides haurien d’anar de general a particular. Li contesta la vicerectora. La redacció final seria: «Els centres no podran programar activitats», independentment de la seva correcta ubicació.

El Rector sotmet a votació la proposta amb les modificacions indicades, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació del pacte de socis de Meteoclim Services, SL

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que recorda que el Consell de Govern en data 18 d’octubre de 2011 va aprovar la participació de la Universitat de les Illes Balears en la constitució de Meteoclim Services, SL, en els termes que es deriven del conveni marc de col·laboració, i ara es presenta una modificació del pacte de socis (annex 5), per la qual cosa s’eleva a la consideració del Consell de Govern la proposta de modificació per a l’aprovació pertinent i recorda que aquesta també haurà d’anar al Consell Social per a la seva aprovació.

El vicerector d’Innovació i Transferència explica que la modificació del pacte de socis afecta aspectes puntuals i que és motivada per la incorporació d’un nou soci a l’entitat mercantil.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana si es pot presentar a la sessió del Consell de Govern una documentació que conté dades personals. Li contesta el Secretari General.

Tot seguit el Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 7: Aprovació, si escau, del canvi de denominació del títol propi «Especialista Universitari en Techniques in Plant Ecophysiology. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)» per «University Specialist in Methods in Plant Ecophysiology (Own UIB postgraduate qualification) (30 European credits)»

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica la motivació de la proposta (annex 6): indica que obeeix a les circumstàncies que s’exposen a la documentació presentada. En conseqüència, la nova denominació proposada és «University Specialist in Methods in Plant Ecophysiology (Own UIB postgraduate qualification) (30 European credits)». Així mateix, comenta que el canvi de nom, en cas de ser aprovat, ja s’empraria per als títols que s’emetran del curs 2015-16.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la regulació del procediment de declaració d’equivalència dels títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor a la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta que es presenta (annex 7).

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una sèrie d’observacions a la proposta: en concret, en relació amb l'article 2.1.d), fa referència al requisit de presentar un certificat acadèmic que contingui la «càrrega horària» de totes les assignatures cursades, que considera que pot ser realment difícil d'obtenir. A continuació, demana si la UIB emet els certificats amb aquesta informació. En definitiva, demana si realment és necessari exigir els horaris dels estudis previs al doctorat. Tot seguit demana aclariments de l'article 2.1.e) i de l’article 2.1.g). Li contesten el vicerector d’Investigació i Postgrau i el director de l’Escola de Doctorat.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic    

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica l’abast i el significat de les modificacions del Reglament acadèmic que es presenten (annex 8), consensuades al si de la Comissió Acadèmica.

El doctor Antoni Amengual Colom intervé en relació amb l’article 31 (Avaluació anticipada): considera que pot plantejar certa ambigüitat. Li contesta la vicerectora de Docència.

La doctora Francesca Garcias Gomila insisteix en els termes de la redacció de l’article esmentat i també considera que l'aplicació de les guies docents hauria d'incloure un camp explícit per poder-hi assenyalar si l'assignatura admet o no avaluació anticipada. Finalment indica que la sol·licitud d’avaluació anticipada es podria fer més endavant i no el mes d’octubre. Li contesta la vicerectora de Docència; en concret, indica que la sol·licitud podria tenir lloc el mes de novembre. Així mateix, la doctora Garcias Gomila també intervé en relació amb la redacció de l’apartat 3 de l’article 35 (Publicació de les qualificacions i signatura d’actes) i de la disposició transitòria –en concret, respecte a la convocatòria de gràcia i la necessitat, tal vegada, de preveure’n determinats aspectes. S’obre un debat en què intervenen els doctors Carles Bona Garcia i Ricardo Alberich Martí. Els contesten la vicerectora de Docència i el Secretari General. La vicerectora planteja una redacció alternativa de l’article 35.3, fruit del debat suscitat, en els termes següents: «A través d’UIBdigital, la Universitat només publicarà, dins cada grup i assignatura, les qualificacions, mencions de matrícula d’honor i la informació estadística dels resultats. Tot i això, cada professor farà públiques les seves qualificacions parcials a través de Campus Extens, sempre que la comunicació es restringeixi als estudiants del grup o els grups de l’assignatura que imparteixi.»

El doctor Nicolau Dols Salas intervé per fer referència, en relació amb l’article 9 (Matrícula extraordinària), a la problemàtica que se suscita amb el requisit que la matrícula no es pot concedir a les persones que tenen un expedient obert. La vicerectora indica que s’intentarà aclarir la qüestió a través de la Comissió Acadèmica.

El doctor Ricardo Alberich Martí intervé en relació amb els articles 35 i 42 i diu que considera que s’hauria de clarificar la redacció de l’apartat 5 de l’article 42. La vicerectora li contesta què es pot fer.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les modificacions indicades –fruit del debat– als articles 35.3 i 42.5, que s’aprova per assentiment.

Punt 10: Substitució de dos membres del Comitè d’Ètica de la Recerca

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que informa que de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11030/2014, de 13 de juny, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Recerca (FOU núm. 403, de 31 de juliol), el Consell de Govern ha d’elegir sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB triats pel Consell de Govern. Un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat.

Els membres designats (Resolució del Rectorat 11067/2014, de 22 de juliol) que s’han de substituir arran de la seva dimissió són (annex 9):

 • – Doctora Concepció Zaforteza Lallemand (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
 • – Doctor Miquel Antoni Beltran Munar (Departament de Filosofia i Treball Social).

A continuació intervé el Secretari General per indicar que, d’acord amb els departaments d’Infermeria i Fisioteràpia i de Filosofia i Treball Social, es proposa substituir els professors esmentats pels doctors Joan Ernest de Pedro Gómez i José Luis Luján López, sens perjudici que es puguin presentar altres candidats.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment.

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • Proposa d’adherir-se al manifest d’Amnistia Internacional en defensa dels refugiats, en què es demana al Govern espanyol: Que garanteixi una resposta ràpida per a les persones refugiades i sol·licitants d'asil que arriben a Europa, o bé per terra o bé per mar; Que compleixi les seves obligacions internacionals i augmenti el nombre de places de reassentament, especialment per a dones, nenes i persones en situació d'especial vulnerabilitat; Que garanteixi unes condicions d'acolliment dignes; Que es comprometi a impulsar mesures que garanteixin el dret d'asil i l'establiment de rutes legals i segures perquè ningú no hagi d'arriscar la vida a la recerca de refugi (annex 10).
  Així mateix, el Rector comenta que des de la CRUE s’ha fet un manifest en defensa dels drets humans de les persones refugiades i migrants afectades pel conflicte bèl·lic de Síria (annex 11).
  El doctor Sebastià Serra Busquets comenta que el manifest és molt oportú i fa una reflexió general sobre la necessitat que el Govern estatal sigui conscient de la importància i de la necessària intervenció de les administracions autonòmiques i locals, per ajudar a donar una solució als refugiats.
  El Consell de Govern, per assentiment, acorda d’adherir-se al manifest d’Amnistia Internacional en defensa dels refugiats.
 • De la reunió de la CRUE que va tenir lloc dimecres i en què es varen tractar els temes següents:
  • a) En relació amb el disseny «3+2» dels títols oficials, que s’ha de complir obligatòriament: el Rector indica que la CRUE a la sessió va ratificar una nova moratòria d’un any per a la implantació dels nous graus de tres anys; per tant, fins al setembre de 2017. El motiu de la decisió és que es va considerar necessari establir prèviament uns criteris comuns per a la seva aplicació. Així mateix, es va considerar que no era coherent que una mateixa titulació pogués tenir tres anys en un centre i quatre en un altre.
  • b) En relació amb l’aplicació del nou sistema d’accés a la Universitat: el Rector indica que la CRUE ha demanat al Ministeri d’Educació una moratòria en l’aplicació de la prova final de batxillerat. Així mateix, recorda que per part del Ministeri no ha tingut lloc el corresponent desenvolupament normatiu per a l’aplicació del nou sistema. Indica que, en conseqüència, hi ha una indefinició. Per tant, conclou que el temps perquè el nou sistema es pugui aplicar es va acabant. Finalment, informa que el Ministeri avui mateix ha fet pública una informació en el sentit que no accepta la petició de prorrogar un any les actuals proves d’accés a la Universitat: «hay tiempo suficiente, porque queda más de un año».
  • c) En relació amb les negociacions amb CEDRO i VEGAP: el Rector informa de l’acord al qual s'ha arribat, que suposa que les universitats hauran d'abonar una quantitat de 3.000.000 d’euros (IVA exclòs) per un període de dos anys, ampliable pel mateix període.
 • Finalment informa de la situació dels estudis de Medicina. Recorda que s’ha produït l’autorització de la creació de la Facultat de Medicina, per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears. Així mateix, com ja ha indicat a l’inici de la sessió, s’ha produït el nomenament de la doctora Margalida Gili Planas com a degana de la Facultat, sense efectes retributius fins a la firma del conveni instrumental de posada en marxa. A continuació informa que s’està negociant la proposta de conveni a signar entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la implantació dels estudis de grau de Medicina i n’indica les característiques més importants –fa esment que el finançament és a vuit anys i de la dotació de places. Finalment el Rector indica que la previsió del Govern és que pugui anar al Consell de Govern de les Illes Balears el dia 8 d’abril, i si és així previsiblement hi haurà una sessió d'aquest Consell de Govern la setmana següent. Tot seguit dóna la paraula a la doctora Gili Planas perquè expliqui les actuacions que ha desenvolupat.
  La doctora Margalida Gili agraeix la confiança que s’ha tingut en ella, així com el suport rebut, i explica la tasca desenvolupada fins ara, orientada a l’organització de la docència.
  La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries informa que al FOU que es publica avui hi surten les resolucions corresponents a la concessió dels complements específics per mèrits docents dels funcionaris dels cossos docents i del personal docent i investigador laboral, i afegeix que s’abonaran a la nòmina d’aquest mes de març.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

d) Vènies docents

No n'hi ha.

e) Centre Balears Europa

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que comenta l’acord i els motius pels quals el Consell de Govern, a la sessió del 9 de maig de 2014, va acordar la desvinculació de la Universitat del Consorci Centre Balears Europa (CBE). El Secretari General explica que el Govern de les Illes Balears encara no ha executat aquest acord del Consell de Govern. La causa és que no s’han modificat els Estatuts del CBE, tot i que la principal raó d’aquesta manca d’execució ha estat l’interès del nou Govern de les Illes Balears, en concret de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i de la direcció del CBE, perquè la Universitat continuï formant part del CBE. Així mateix, el Secretari General destaca la important col·laboració que es duu a terme actualment amb el CBE: mitjançant la difusió d'iniciatives de la nostra universitat i l’assessorament tècnic en sol·licituds i elaboració de projectes d'inversió amb finançament europeu o en gestió (execució i justificació) de projectes FEDER (MINECO), i sobretot, la col·laboració amb el CBE és especialment important perquè per primera vegada la UIB participa en projectes FEDER del programa operatiu de Balears per al període 2014-2020, en què el suport en el seguiment, l’execució i la justificació d'aquests projectes serà clau per obtenir el finançament que preveu el programa.

El Consell de Direcció, vists el canvi d’orientació que s’està donat al CBE i la col·laboració que es duu a terme entre la nostra universitat i el CBE, proposa deixar sense efecte l’acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2014 pel qual s’aprovà la desvinculació de la Universitat del Consorci Centre Balears Europa.

El doctor Joan David Janer Torrens intervé per fer ressaltar la importància que té per a la Universitat mantenir-se com a membre del dit centre.

El Consell de Govern acorda per assentiment deixar sense efecte l’acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2014 pel qual s’aprovà la desvinculació de la Universitat del Consorci Centre Balears Europa.

f) Altres

No n’hi ha.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3155

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Col·laboració per a les olimpíades i els concursos educatius de les Illes Balears

3156

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Col·laboració per a les olimpíades i els concursos educatius de les Illes Balears

3188

CV/P

Saint-Gobain Placo Ibérica

 

Realització d'un concurs acadèmic per a la utilització dels sistemes constructius

3196

Addenda

Fundació Jaume Bofill; Institut Joan Lluís Vives

 

Projecte: EVU

3200

AM

Universitat de Leicester

Regne Unit

Genèric

3201

AM

Universitat Soldà Moulay Slimane de Beni Mellal (Marroc)

Marroc

Genèric

3203

AM

Ajuntament de Marratxí

 

Genèric

3204

CV/P

Ricardo Riera Pons

 

Donació

3205

AM

Universitat Federal d’Ouro Preto (Brasil)

Brasil

Genèric

3206

CV/P

Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d'Estalvis de Pollença; Conselleria d'Educació i Universitat

 

Anuari de l'Educació de les Illes Balears

3207

CV/P

Fundació Museu Cosme Bauçà

 

Ordenació i catalogació fons bibliogràfic amb el software INNOPAC-Millenium-Sierra

3208

AM

Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears

 

Genèric

3214

CV/P

Fundació Universia

 

Préstec de productes a través del Banc de Productes de Suport de la Fundació

3215

CV/P

LADAT Studios, SL

 

Utilització d'espais i infraestructura disponible a l'edifici Europa per part de l'empresa

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 13):

 • Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Poitiers (França) per a defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional (ref. 3197).
 • Segon annex al conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de Tolosa Jean Jaurès i la Universitat de les Illes Balears, signat el 23 d'agost de 2012 (ref. 3209).

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per agrair que s’hi hagi inclòs la clàusula de prevenció de riscs laborals. Així mateix, indica que s’hauria de revisar la clàusula/estipulació tercera del conveni ref. 3188 i aclarir les condicions de l’assegurança del conveni ref. 3197. Li contesten el Rector i el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 14: Torn obert de paraules

La senyora Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social, informa que es treballa en una alternativa a la clàusula que s’incorpora als textos normatius en relació amb les «Denominacions» (llenguatge no sexista).

El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb la petició realitzada a la sessió anterior sobre una deficiència que hi ha a les rodalies de l’edifici Ramon Llull i a la necessitat que es repari, i indica que el desperfecte encara està igual. El Rector assenyala que es repararà ja de forma imperativa.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per indicar que seria convenient que hi pogués haver una sessió del Consell de Govern abans de l’ordinària programada per al dia 12 de maig. A continuació fa una reflexió sobre el conveni previst per als estudis de Medicina. Finalment torna a insistir en el tema de poder disposar del repositori perquè el personal investigador hi pugui publicar els seus treballs. Li contesta el Rector.

El doctor Sebastià Serra Busquets intervé per indicar que l’horari de la consulta mèdica del Servei de Prevenció implica que el divendres està tancat, amb l’excepció de les urgències; afegeix que aquesta circumstància produeix inconvenients. Li contesta el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Paula Maria Aguiló Segura
 2. Antoni Amengual Colom
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Bartolomé Deyà Tortella
 8. Nicolau Dols Salas
 9. Francesc Escanellas Garcias
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Francesca Garcias Gomila
 14. Domènec Garcies Gomila
 15. Margalida Gili Planas
 16. Jaume Guiscafrè Danús
 17. Jordi Llabrés Bordoy
 18. Francisco López Simó
 19. Joan March Noguera
 20. Sònia Martínez Andreu
 21. Francesca Mas Busquets
 22. Antoni Miralles Socias
 23. David Pons Florit
 24. María Sebastián Sebastián
 25. Joana Maria Seguí Pons
 26. Sebastià Serra Busquets
 27. Bernat Sureda Garcia
 28. Maria Tugores Ques
 29. Xavier Varona Gómez
 30. Llorenç Huguet Rotger
 31. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. Lorenza Carrasco Martorell
 4. Joan Frau Munar
 5. Jaume Garau Amengual
 6. M. Esther Garcia Buades
 7. Pedro Guijarro Fuentes
 8. Joan David Janer Torrens
 9. Antoni Ordinas Garau
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Josep Antoni Tur Marí
 12. Antonio Fernández Coca
 13. Yolanda González Cid
 14. Jeroni Morey Salvà
 15. Antònia Paniza Fullana