Consell de Govern

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 D'ABRIL DE 2016

A les 13 hores del dia 14 d'abril de 2016, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Hi assisteixen com a membres convidats amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Joana Maria Seguí Pons, el doctor Anselm M. Martínez Cañellas, el doctor Josep L. Oliver Torelló, la doctora Maria Tugores Ques, el doctor Nicolau Dols Salas, el doctor Rafel Crespí Cladera, la senyora M. Teresa Arbós Berenguer, la senyora Heydy Samantha Lange Rodríguez i la senyora María Sebastián Sebastián.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Josep Lluís Ballester Mortes, la doctora Beatriz Morales Nin i el doctor Miquel F. Oliver Trobat, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries. De forma prèvia, recorda el contingut de l’oferta d’ocupació pública aprovada a la darrera sessió del Consell de Govern, que resta pendent de l’aprovació del Govern de les Illes Balears; així mateix, recorda que hi havia onze places de promoció interna a CU. La vicerectora constata també que l’aprovació de la dotació i comissió jutjadora d’una plaça de TU del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut va tenir lloc a la sessió del Consell de Govern del dia 23 de març de 2015, així com l’aprovació de la dotació i de les corresponents comissions jutjadores de quatre places de CU varen tenir lloc a la sessió esmentada –corresponents als departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Química– i a la del dia 20 de maig de 2015 –corresponent al Departament de Psicologia. A continuació explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Psicologia i Química (annex 3).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 2: Proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any 2016-17

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que exposa la proposta presentada de numerus clausus d'alumnes per a estudis de grau per a l'any acadèmic 2016-17 (annex 4) i la proposta de numerus clausus d'alumnes per a estudis de màster presentada per a l'any acadèmic 2016-17 (annex 5).

La doctora Francesca Garcias Gomila demana explicacions per l’increment de places ofertes al grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica perquè no el considera adient, ja que ella, que forma part de la comissió de garantia de qualitat del títol, entén que hi ha indicadors acadèmics que no són bons per avalar un augment de places de nou ingrés superior al 5%.

La doctora Lorenza Carrasco Martorell explica que l’increment es deu al fet que el grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica és l’únic estudi de l’Escola Politècnica Superior que cobreix el numerus clausus, atesa la demanda important de professionals amb aquests estudis i perquè hi ha aules adequades per assumir aquest increment de places.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment de tots els assistents, menys una abstenció i el vot en contra de la doctora Francesca Garcias Gomila.

Punt 3: Aprovació, si escau, del conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la UIB per a la implantació dels estudis de grau de Medicina

El Rector exposa el conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la UIB per a la implantació dels estudis de grau de Medicina, en destaca les parts més rellevants –remarca que és un document molt elaborat i treballat, com es posa de manifest amb el fet que la versió que se’n presenta és la número 17 (annex 6)– i en fa un ampli resum (annex 7). Seguidament explica el contingut de la carta que va adreçar a la consellera de Salut i al conseller d’Educació i Universitat en relació amb una sèrie d’observacions a la proposta de conveni a signar (annex 8). En concret, resumeix el contingut de la carta i indica que a la carta es demanava la participació de la UIB en el procediment d’adquisició de l’equipament necessari; que, acabada la vigència del conveni, el finançament específic dels estudis de grau de Medicina no pugui suposar una minoració del finançament que correspongui anualment a la UIB; i, finalment, que es pugui tenir en compte la previsió de futurs increments de cost que puguin tenir incidència en el cost previst. El Rector afegeix que no s’ha rebut una resposta escrita a aquestes qüestions, però sí que hi ha hagut una mostra de voluntat política favorable. Així mateix, indica que el conveni està pendent d’informe de la Intervenció de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en conseqüència, hi podria haver alguna modificació formal. En qualsevol cas, afegeix que se’n donaria compte en una propera sessió del Consell de Govern.

Finalment, el Rector recalca que la subscripció del conveni no ha d’afectar les demandes pressupostàries de la UIB.

Tot seguit dóna la paraula al senyor Josep Antoni Frau Coll, que demana com afectarà aquest conveni la taxa de reposició de la UIB. La Gerent explica que, respecte al PAS, no s’espera que tingui una incidència excessiva, atès que la implantació dels estudis està previst que es faci en un període de sis anys i que les necessitats de personal administratiu i de serveis es podran cobrir, segons les previsions, amb personal de la UIB, mitjançant concursos, comissions de serveis, interinatges, sens perjudici d’haver de substituir aquestes persones quan passin a donar suport als estudis de Medicina. La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, respecte al PDI, comenta que s’està fent feina perquè la taxa de reposició que pugui afectar els professors vinculats s’imputi a la Conselleria de Salut, encara que això s’ha de concretar; també comenta que no es veurà afectat l’ordre actual de les llistes de promocions.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana si els fons FEDER de què es parla al conveni són fons «passats, presents o futurs». El Rector comenta que es tracta d’una partida ja disponible a l’actual programa operatiu FEDER de les Illes Balears, que arriba fins a l’any 2020.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà demana per la línia concreta a què s’imputen aquests fons FEDER.

A continuació fa una reflexió relativa a la prevalença de la necessitat del servei i afegeix que pensava que primer s'havien de cobrir les necessitats de plantilla estructurals i no satisfer expectatives de dret de les persones que estan a les llistes d'acreditats.

El doctor Bartomeu Pascual Fuster, arran del conveni i de l’ideal del tipus de professors que hi hauria previst per als estudis de Medicina, comenta que s’hauria de fer una reflexió general per veure com estan les estructures de personal docent d’alguns departaments d’aquesta universitat.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella fa una reflexió sobre la primera de les obligacions de la UIB previstes a la clàusula cinquena del conveni i mostra la seva preocupació pel darrer incís: «sin que en ningún caso los costes de implantación incrementen las anualidades comprometidas en el punto 3.1».

El doctor Pere M. Deyà Serra demana si la Facultat de Medicina tindrà un NIF propi respecte a la UIB. Li respon el Rector. Així mateix, el doctor Deyà Serra fa unes reflexions sobre les matrícules que cobrarà la UIB pels estudis de Medicina i el fet que el total descomptarà de les quantitats previstes al conveni a percebre per la Universitat; sobre el compromís que adquireix la Universitat de garantir la qualitat docent; sobre la clàusula de prevenció de riscs i sobre la falta de sinergies en l’ús del material bibliogràfic entre la Universitat i l’Hospital Son Espases.

El doctor Joan de Pedro Gómez fa unes quantes reflexions sobre la fórmula del contracte programa per implementar els estudis de Medicina, les llacunes del dit contracte programa i les conseqüències i els riscs que podria tenir per a la situació general de la UIB una vegada deixi de ser vigent. Es demana si no seria millor un conveni de millora general de la UIB que inclogués el finançament dels estudis de Medicina. També qüestiona la correcció del penúltim paràgraf de la pàgina 6 del contracte programa. Respecte a aquesta darrera qüestió, li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Felicià Grases Freixedas comenta la necessitat d’aprovar el conveni a la sessió del Consell de Govern d’avui i respon al doctor Deyà Serra sobre l’ús del material bibliogràfic de què es disposa a l’Hospital Son Espases.

La Gerent intervé per explicar que els fons FEDER per adquirir l’equipament indicat al conveni s’imputen a una actuació específica del Servei de Salut i que, per tant, tal com comenta el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, no afectaran els fons destinats a recerca. Així mateix, la Gerent respon al doctor Bartolomé Deyà Tortella respecte a la seva intervenció sobre la primera de les obligacions de la UIB previstes a la clàusula cinquena del conveni, i al doctor Pere M. Deyà Serra sobre la qüestió que ha plantejat de les matrícules.

El Rector fa una reflexió final sobre el conveni i sobre el que pot passar una vegada deixi de ser vigent.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment de tots els assistents, menys l’abstenció de la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral –representant del Consell Social. 

Punt 4: Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 9):

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Biologia
 • Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
 • Perfil docent: Citologia i histologia
 • Perfil com a investigador: Receptors per a neurotransmissors, vies de senyalització i accions neuroplàstiques-protectores associades a FADD

 

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
 • Àrea de coneixement: Filologia Catalana
 • Perfil docent: Història de la cultura i de la literatura catalana medievals
 • Perfil com a investigador: Història de la cultura i de la literatura catalana medievals

 

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Psicologia
 • Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
 • Perfil docent: Percepció i atenció
 • Perfil com a investigador: Estètica experimental. Percepció visual

 

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Psicologia
 • Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
 • Perfil docent: Memòria i cognició
 • Perfil com a investigador: Atenció, memòria i distracció

 

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Química
 • Àrea de coneixement: Química Orgànica
 • Perfil docent: Química orgànica
 • Perfil com a investigador: Química supramolecular

 

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 • Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
 • Perfil docent: 20808 Literatura del Segle d'Or: Poesia, 20812 Literatura del Segle d'Or: Prosa, 20816 Literatura del Segle d'Or: Teatre
 • Perfil com a investigador: Literatura del Segle d'Or

 

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Química
 • Àrea de coneixement: Química Analítica
 • Perfil docent: Química analítica
 • Perfil com a investigador: Automatització i anàlisi de traces

 

 • Categoria: catedràtic d'universitat
 • Departament: Química
 • Àrea de coneixement: Química Física
 • Perfil docent: Química física
 • Perfil com a investigador: Química física de molècules d'interès biològic

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Economia Aplicada
 • Àrea de coneixement: Economia Aplicada
 • Perfil docent: Economia industrial
 • Perfil com a investigador: Economia industrial

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
 • Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
 • Perfil docent: Models matemàtics I i Mètodes numèrics I del grau de Matemàtiques
 • Perfil com a investigador: Matemàtica aplicada al processament d'imatges digitals: restauració i aplicacions a imatge satèl·lit i mèdica

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Química
 • Àrea de coneixement: Química Física
 • Perfil docent: Química física
 • Perfil com a investigador: Química quàntica i computacional. Aplicació a superfícies i estat sòlid

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
 • Àrea de coneixement: Filologia Catalana
 • Perfil docent: Aproximacions interdisciplinàries a la literatura. Teories del contacte literari i cultural
 • Perfil com a investigador: Estudis literaris i culturals. Literatura, política i identitat en la cultura catalana del segle XX

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Filosofia i Treball Social
 • Àrea de coneixement: Lògica i Filosofia de la Ciència
 • Perfil docent: Filosofia del llenguatge I i Filosofia del llenguatge II
 • Perfil com a investigador: Filosofia de la ciència

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 • Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil docent: Bioquímica i biologia molecular del càncer
 • Perfil com a investigador: Senyalització cel·lular i càncer

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
 • Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Perfil docent: Automatització industrial (grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
 • Perfil com a investigador: Localització i construcció de mapes en robòtica mòbil terrestre i submarina mitjançant sensors acústics i visuals

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Química
 • Àrea de coneixement: Química Inorgànica
 • Perfil docent: Química inorgànica
 • Perfil com a investigador: Química bioinorgànica

 

 • Categoria: professor titular d'universitat
 • Departament: Biologia
 • Àrea de coneixement: Producció Vegetal
 • Perfil docent: Producció vegetal: gestió de recursos agraris; recursos fitogenètics per a l'agricultura
 • Perfil com a investigador: Eficiència en l'ús de l'aigua: variabilitat genètica en l'eficiència en l'ús de l'aigua

 

 • Categoria: professor contractat doctor
 • Departament: Química
 • Àrea de coneixement: Química Analítica
 • Perfil docent: El propi de l'àrea
 • Perfil com a investigador: Electroquímica ambiental

 

 • Categoria: Professor contractat doctor
 • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 • Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
 • Perfil docent:
 • Perfil com a investigador: Desenvolupament i caracterització de biomaterials per a la regeneració

Punt 5: Proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa

El Rector recorda que a la sessió del mes de febrer es va informar de la proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa presentada pel Departament de Filosofia i Treball Social.

També assenyala que a la darrera sessió, del dia 18 de març de 2016, en vista de les excuses d’assistència rebudes i el nombre d'assistents amb dret a vot, es va considerar oportú d’ajornar la votació. Recorda que el nomenament de doctor honoris causa requereix el vot favorable de les tres cinquenes part de la totalitat dels membres, la qual cosa implica trenta vots. Atès que el dia d’avui el quòrum d’assistència és molt ajustat, es proposa novament ajornar la votació fins a la propera sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 D’ABRIL DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula M. Aguiló Segura
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Eva Cerdeiriña Outeiral
 8. Deborah de Oliveira Xavier
 9. Joan Ernest de Pedro Gómez
 10. Pere M. Deyà Serra
 11. Bartolomé Deyà Tortella
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. M. Antònia Fornés Pallicer
 14. M. Dolors Forteza Forteza
 15. Josep Antoni Frau Coll
 16. Antònia Fullana Puigserver
 17. Francesca Garcias Gomila
 18. Domènec Garcies Gomila
 19. Margalida Gili Planas
 20. Jaume Guiscafrè Danús
 21. Jordi Llabrés Bordoy
 22. Francisco López Simó
 23. Joan March Noguera
 24. Sònia Martínez Andreu
 25. Francesca Mas Busquets
 26. Antoni Miralles Socias
 27. Margalida Payeras Llodrà
 28. Antoni Pons Cabanellas
 29. David Pons Florit
 30. Andreu Sansó Rosselló
 31. Sebastià Serra Busquets
 32. Albert Sesé Abad
 33. Bernat Sureda Garcia
 34. Jaume Sureda Negre
 35. Xavier Varona Gómez
 36. Llorenç Huguet Rotger
 37. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 D’ABRIL DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. Lorenza Carrasco Martorell
 3. Miquel Josep Deyà Bauzà
 4. Ares Fernández Lombardo
 5. Joan Frau Munar
 6. Jaume Garau Amengual
 7. M. Esther Garcia Buades
 8. Felicià Grases Freixedas
 9. Joan David Janer Torrens
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Maximino San Miguel Ruibal
 12. Josep Antoni Tur Marí
 13. Antonio Fernández Coca
 14. Ricardo García Noval
 15. Yolanda González Cid
 16. Antònia Paniza Fullana
 17. Guillem Xavier Pons Buades