Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 DE MAIG DE 2016

A les 11 hores del dia 12 de maig de 2016, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1), tot actuant com a secretari el vicesecretari general, en absència del Secretari General, excepte en els punts 10 a 14 de l’ordre del dia, que hi és present el Secretari General.

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Margalida Gili Planas i els doctors David Pons Florit, Francisco López Simó, Bartolomé Deyà Tortella, Antoni Amengual Colom i Rafel Crespí Cladera.

També s’excusen d’assistir-hi el doctors Maximino San Miguel Ruibal i Josep Lluís Ballester Mortes, assistents amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector dóna la benvinguda al nou director de l’IMEDEA, doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, i agraeix a la doctora Beatriz Morales Nin la feina desenvolupada; així mateix dóna la benvinguda com a nou director del Departament de Geografia al doctor Miquel Grimalt Gelabert.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de març de 2016 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 14 d'abril de 2016.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 3).

El doctor Ricardo Alberich Martí demana que es corregeixin uns codis de places i també fa unes precisions de contingut econòmic. El doctor Sebastià Serra Busquets demana uns aclariments. Els contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2016

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica l’abast i el significat de la modificació que es presenta:

 1. La UIB va aprovar a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de març de 2016 l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2016, concretada en tretze places.
 2. L’oferta d’ocupació pública esmentada es va publicar al BOIB núm. 51, de 23 d’abril de 2016.
 3. La Direcció General de Costs de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va efectuar un requeriment a la UIB per tal que modificàs la corresponent resolució d’aprovació d’oferta d’ocupació pública publicada al BOIB pel motiu següent: segons la informació de què disposaven –hi havia hagut deu jubilacions– el nombre màxim de places que la UIB pot oferir, amb una reposició del 100 per cent, és de deu. D’altra banda, el requeriment manifestava que, com a mínim, el 15 per cent del nombre de places que es poden oferir (és a dir, dues places) s’ha de reservar per a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador doctor que hagi acabat el contracte del programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
 4. En conseqüència, es proposa la modificació de l'oferta inicialment aprovada i es redueix el nombre de places de tretze a deu.

No obstant l’anterior, la vicerectora indica que es faran gestions per aclarir la motivació del Ministeri en relació amb el fet de no computar la defunció d’una persona que ocupava una plaça laboral –de professor contractat doctor. Així mateix, indica la incidència de la modificació en els departaments i els efectes en la convocatòria de les places de promoció interna (CU).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa

El Rector recorda que a les darreres sessions del Consell de Govern la proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa s’han anat ajornant perquè, atès el nombre de membres amb dret a vot que s’havien excusat d’assistir-hi, resultava delicat procedir a la votació, tenint en compte que, de conformitat amb els Estatuts, es requereix una majoria qualificada que exigeix el vot favorable de les tres cinquenes part de la totalitat dels membres, això és, trenta vots.

En aquesta ocasió, per facilitar el procés de votació s’ha posat a l’abast dels membres del Consell de Govern una urna on es podrà dipositar el vot a partir de l’inici de la sessió fins al final.

Efectuada la votació pertinent i fet el recompte, el Consell de Govern aprova el nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa d’aquesta universitat per 33 vots a favor i dos vots en blanc, un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons l’article 24.2.23 dels Estatuts i l’article 9 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. 

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat

El Rector dóna la paraula al vicesecretari general, que explica el contingut i l’abast de la proposta. En concret, detalla que la distribució dels representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat es realitza per circumscripcions electorals, i distingeix els funcionaris –dues circumscripcions– del personal laboral –una circumscripció. Tot això de conformitat amb la normativa electoral de la Universitat per a la distribució de la representació del personal d’administració i serveis (grup D).

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta, que el Consell de Govern aprova per assentiment (annex 5).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació dels paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU, any acadèmic 2016-17

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica que, atesa la implantació previsiblement el proper curs dels graus de Medicina i Odontologia, resulta necessari introduir els paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU d’ambdues titulacions perquè siguin més equitatius per als futurs estudiants.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 7: Aprovació, si escau, dels contingents de reserva de les vies d’accés a la Universitat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica la motivació de la proposta, que s’ha consensuat en el si de la Comissió Acadèmica (annex 7). En concret, indica que respecte als contingents de reserva que hi ha actualment, només afecten: 1) la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (canvi d’estudis i/o universitat) i 2) la Facultat de Dret (en concret, a les seus universitàries, l’accés per a més grans de 25 anys); i finalment introdueix una modificació que afecta la Facultat de Turisme i la Seu universitària de Menorca, perquè passen a cinc les places corresponents a l’accés per a més grans de 25 anys.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana quan es varen establir els contingents que ara es modifiquen. Així mateix, fa una reflexió en relació amb els contingents prevists per al grau de Medicina; en concret, els corresponents a l’accés per a més grans de 25 anys i a titulats universitaris –ja que considera que, ateses les circumstàncies, podrien anar als percentatges mínims, que són un nombre de places no inferior al 2%, en el primer cas, i no inferior a l’1%, en el segon cas. Li contesta la vicerectora, que indica que la degana de la Facultat de Medicina ara no està present, i en qualsevol cas, afegeix, s’hauria de prendre en consideració el seu criteri. El doctor Nicolau Dols Salas intervé per manifestar la seva preocupació perquè es pugui aprovar una modificació sense cap justificació. A més, considera que la proposta que es presenta pot incidir en el contingut de les memòries de verificació d’algun grau –en relació amb el numerus clausus que es va poder establir. Li contesta la vicerectora per indicar que la proposta del numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any 2016-17 es va aprovar a la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 14 d’abril d’enguany.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada en els termes del debat suscitat, que s’aprova per majoria dels assistents amb una abstenció.

Punt 8: Aprovació, si escau, d’estudis propis: a) Curs d'Actualització Universitària en Desenvolupament d'Apps i Videojocs per a iOS i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS), b) Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància. Títol propi de la UIB (15 ECTS) i c) Curs d’Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS). Rectificacions d'incidències d'estudis propis aprovats pel Consell de Govern

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica les propostes d’estudis propis tramitades de conformitat amb l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, que s’indiquen a continuació:

a. Curs d'Actualització Universitària en Desenvolupament d'Apps i Videojocs per a iOS i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS)

i. Diploma Universitari de Desenvolupament d'Apps i Videojocs per a iOS i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS)
ii. Diploma de Desenvolupament d'Apps i Videojocs per a iOS i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS)

Tot seguit, el vicerector explica les propostes que s'indiquen a continuació, perquè siguin tramitades com a estudis nous, de conformitat amb l'article 22.4 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, atès que les propostes contenen canvis substancials que afecten la direcció del curs o el nombre de crèdits:

b.    Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

i.    Diploma Universitari de Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
ii.    Diploma de Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

c.    Curs d’Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS)

i.    Diploma Universitari de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS)
ii.    Diploma de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS)      

El doctor Nicolau Dols Salas intervé, en relació amb l’Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària, per indicar que considera que hi ha deficiències a la memòria presentada –en concret, en la redacció de les competències. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa una reflexió sobre l’excés d’oferta d’estudis propis. Els contesta el vicerector: d’una banda, indica que ho traslladarà a la direcció del curs i afegeix que, en qualsevol cas, s’ha seguit la tramitació pertinent; i d’altra banda, respon que la realització dels cursos depèn de la demanda que hi pugui haver. La doctora Francesca Garcias Gomila indica que la presentació de la memòria dels estudis que es proposen és millorable. Li respon el vicerector d’Innovació i Transferència.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades de forma separada (annex 8):

a) S’aprova per assentiment.
b) S’aprova per majoria dels assistents amb una abstenció.
c) S’aprova per assentiment.

A continuació, el Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que comenta les rectificacions d'incidències en dos estudis propis aprovats pel Consell de Govern:

– «University Specialist in Methods in Plant Ecophysiology (own UIB postgraduate qualification) (30 European credits

– «Expert Universitari en Teràpies Assistides per Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)»

En relació amb el primer, el vicerector assenyala que el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 de març de 2016, va aprovar el canvi de denominació del títol «Especialista Universitari en Techniques in Plant Ecophysiology. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)» –aprovat pel Consell de Govern del dia 18 de març de 2014– per «University Specialist in Methods in Plant Ecophysiology (own UIB postgraduate qualification) (30 European credits)», com també aprovà que aquest canvi s’aplicaria a partir de l’edició de l’any acadèmic 2015-16, però en realitat s’havia d’aplicar a partir de la seva primera edició, any acadèmic 2014-15.

En relació amb el segon, el vicerector assenyala que el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2014, va aprovar el curs «Expert Universitari en Teràpies Assistides per Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)» quan el títol havia de dir: «Expert Universitari en Teràpies Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)». Diu que aquest error tipogràfic suposa un canvi important de significat, per la qual cosa es demana la rectificació esmentada.

El Consell de Govern aprova per assentiment les rectificacions que afecten els estudis propis indicats.

Punt 9: Aprovació, si escau, dels reglaments dels instituts universitaris de recerca IAC3 i IRIE           

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat de la proposta. A continuació, el vicerector fa unes quantes observacions addicionals: 1) recorda que a la UIB hi ha set instituts universitaris de recerca LOU, dels quals tres són mixts (IMEDEA, IFISC i INAGEA); 2) indica que els reglaments que avui es presenten són minimalistes i se centren fonamentalment en l’estructura organitzativa, a semblança dels reglaments vigents dels altres instituts; i, finalment, 3) anuncia que té prevista l'elaboració d'un macroreglament que pugui recollir i preveure aspectes comuns a tots els instituts (per exemple, sol·licitud de projectes competitius, gestió dels recursos assignats, criteris de l’adscripció a departament i institut universitari…).

El doctor Sebastià Serra Busquets demana aclariments.

La doctora M. del Carme Orte Socias fa una sèrie de reflexions sobre alguns aspectes concrets del Reglament de l’IRIE, en els termes següents: «La creació i l’impuls d'un institut de recerca com el que ens ocupa, l’IRIE, és una excel·lent notícia per la seva necessitat en relació amb la comunitat educativa. Per aquesta raó, i en aquest moment, amb motiu de l'aprovació del reglament, és important que es redacti un perfil d'excel·lència mínim del seu equip de direcció que prevegi sexennis i projectes de recerca actius. En definitiva, un perfil que reveli la capacitat d'investigació, lideratge, projecció social i capacitat de generar recursos, almenys, del candidat a director o directora. En concret, en l'elecció de director o directora de l'IRIE s'ha de preveure i elaborar prèviament un perfil investigador de l'equip que inclogui un mínim de sexennis per al director o directora (tres sexennis), per al subdirector o subdirectora (dos sexennis) i per al secretari o secretària (un sexenni), tal com ja es va recomanar a l'última reunió duta a terme per la Comissió Gestora de l’IRIE, i tal com va explicar el director de l’IRIE a la reunió de l'Institut als membres que en formen part.»

El doctor Pere M. Deyà Serra assenyala que es podrien precisar alguns conceptes del reglament de l’IAC3 (p. ex., finalitats –article 5.1– i grups d’investigació) i també fa referència a determinats aspectes del procés de gestació dels instituts (en concret, l’avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva –ANEP).

A continuació intervé el doctor Miquel F. Oliver Trobat, que fa un repàs del procés històric que ha portat l’IRIE al moment actual.

El doctor Carles Bona Garcia intervé per precisar determinades afirmacions del doctor Pere M. Deyà Serra.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per assenyalar que el reglament de l’IRIE hauria d’especificar les quatre àrees que s’esmenten sense detallar a l’article 6.1; així mateix, precisa certs aspectes que s'han suscitat durant el debat.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà intervé en resposta a la doctora Orte Socias per manifestar que els sexennis no han de condicionar les eleccions als càrrecs.

El vicerector d’Investigació i Postgrau respon a les diferents intervencions. Així mateix, recorda el contingut de l’article 68 dels Estatuts, que fa referència a l’adscripció del personal als instituts.

Finalment, el debat se centra en la redacció de les finalitats dels instituts recollides a l’article 5 –en concret l’apartat 2.a)– i sobre la conveniència de precisar-ho.

El Rector sotmet a votació –de forma separada– les propostes de reglament presentades, que s’aproven per majoria dels assistents amb una abstenció (annex 9).

Punt 10: Aprovació, si escau, de la participació en The t-Forum

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que exposa la proposta de participació en The t-Forum de la Universitat. El doctor Pere M. Deyà Serra demana si això implicarà cap despesa per a la Universitat. El vicerector d’Innovació i Transferència explica quines podrien ser les despeses.

El Rector sotmet a votació la participació de la Universitat en The t-Forum de la Universitat, que s’aprova per assentiment (annex 10).

Punt 11: Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2016)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Postgrau, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2016. El vicerector d'Investigació i Postgrau comenta que per primera vegada hi ha hagut sol·licituds que no s’han pogut atendre i exposa els criteris que s’han seguit per atorgar aquests ajuts.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 11).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

Rector:

 • Respecte als estudis de Medicina, comenta que el dilluns 2 de maig es va signar el conveni de finançament dels estudis de grau de Medicina a les Illes Balears amb el Govern i amb IB-Salut i que per al dia 18 de maig està prevista la reunió de la Conferència General de Política Universitària, en què es decidirà si es concedeixen les 60 places sol·licitades per als estudis de grau de Medicina a la nostra universitat. També hi ha previst que la comissió de l’ANECA que està verificant la memòria dels estudis de grau de Medicina de la UIB es reuneixi a final de maig.
 • Informa que ha estat citat per dimecres que ve com a rector per donar testimoniatge en el cas Noós en relació amb un conveni entre la UIB i Noós, signat fa uns quants anys, durant el mandat d’un altre rector.

Resta de membres del Consell de Direcció:

 • El vicerector d’Investigació i Postgrau informa de la visita del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme i del director general d’Innovació i Recerca a la UIB i, en particular, als instituts universitaris de recerca, i assenyala que han mostrat molt d’interès per l’activitat que s’hi desenvolupa. Així mateix, indica que pròximament també es farà una visita als laboratoris de Ciències.
 • La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta informa sobre les activitats a realitzar arran de la signatura d’un conveni amb l’Institut Cervantes.
 • La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa sobre les proves d’accés a la Universitat, de l’èxit de la tercera edició de Ciència per a Tothom –i aprofita el moment per agrair la participació de tots els que l’han feta possible– i de les iniciatives del Consell d’Estudiants per obrir un debat entre els estudiants sobre la fórmula del 3 + 2 (3 anys de grau i 2 de màster), que pot ser que acabi amb una consulta entre l’alumnat.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 12):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Fisiologia
Perfil docent: Fisiologia
Perfil com a investigador: Fisiologia

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Ecologia
Perfil docent: Experiència en impartició en el grau de Biologia de les assignatures de Medi Físic i Poblacions, Comunitats i Ecosistemes i en el grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de l'assignatura d'Ecologia Aplicada a l'Agricultura
Perfil com a investigador: Ecologia terrestre. Gestió i conservació de vertebrats terrestres insulars: amfibis i rèptils

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Botànica
Perfil docent: Assignatures pròpies de l'àrea
Perfil com a investigador: Biologia de la conservació de plantes de les Balears

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: Zoologia I, Zoologia II i Plagues Agrícoles i Ornamentals
Perfil com a investigador: Etimologia i parasitologia aplicades: plagues i paràsits de sistemes agroforestals i apícoles 

Categoria: visitant (equiparable a professor contractat doctor)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica
Perfil docent: 22108-Matemàtiques de l'Educació Primària (GEDP), 22113-Didàctica de les Matemàtiques I (GEDP), 21705-Mètodes per a l'Àlgebra Lineal (GIN2)
Perfil com a investigador: Didàctica de la matemàtica

Categoria: visitant (equiparable a professor contractat doctor)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa
Perfil docent: 20100-Matemàtiques I (GBIO-GBIQ), 20104-Matemàtiques II (GBIO-GBIQ), 20314-Introducció a la Modelització (GMAT), 22355-Probabilitats i Processos Aleatoris (GTTT)
Perfil com a investigador: Estadística aplicada

Categoria: professor contractat doctor interí
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: 21723-Gestió de Projectes (GIN2), 21730-Processos i Qualitat de Software (GIN2), 21733-Gestió Avançada de Projectes (GEIN), 11536-Planificació i Direcció de Projectes (MINF), 11605-Direcció de Projectes (MTEC)
Perfil com a investigador: Gestió de projectes. Gestió Lean & Agile. Avaluació i millora de processos de software, de serveis de TI i de seguretat de la informació. Gammificació en la millora de processos i en la innovació docent

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: 20601-Matemàtiques (GADE), 20601-Matemàtiques (GECO)
Perfil com a investigador: Estructures mètriques generalitzades. Mètriques borroses i les seves aplicacions

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Penal
Perfil docent: Dret penal, part general i part especial
Perfil com a investigador: Dret penal, part general i part especial

Categoria: visitant amb rang de professor ajudant doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Organització d'empreses
Perfil com a investigador: Gestió mediambiental de les empreses

Categoria: visitant amb rang de professor contractat doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Organització d'empreses
Perfil com a investigador: Gestió de les empreses familiars

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Economia financera
Perfil com a investigador: Finances domèstiques i banca

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Desenvolupament de les habilitats lingüístiques i llengua i literatura catalanes
Perfil com a investigador: Desenvolupament de les habilitats lingüístiques i didàctica de la llengua i la literatura catalanes

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Sintaxi catalana
Perfil com a investigador: Sintaxi catalana

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Literatura catalana dels segles XVI-XIX
Perfil com a investigador: Literatura de l'edat moderna

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua i lingüística anglesa
Perfil com a investigador: Llengua i lingüística anglesa 

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
Perfil docent: Poesia del Segle d'Or
Perfil com a investigador: Poesia del Segle d'Or

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Filosofia
Perfil docent: Metafísica II. Filosofia en el món actual
Perfil com a investigador: E. Husserl i M. Heidegger

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Cures d'infermeria a la persona adulta, gestió de serveis de salut i pràctiques clíniques d'infermeria
Perfil com a investigador: Cures d'infermeria a la persona adulta i cures pal·liatives

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Metodologia de la investigació i estadística aplicada a la pràctica clínica
Perfil com a investigador: Epidemiologia, salut pública i salut comunitària

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Reflexió i innovació educativa. Estratègies d'intervenció educativa a la primera infància
Perfil com a investigador: Recerca en l'àmbit de la Didàctica, bàsicament en els camps de la formació del professorat, l'educació inclusiva i l'educació infantil

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador: Sòlids porosos periòdics

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les llicències per estudis que s'indiquen a continuació (annex 13):

 • Amb efectes retroactius al doctor Oreste Piro Perusín, professor del Departament de Física, a la Universitat Rockefeller, Nova York (EUA), pel període comprès entre el 15 de març i el 15 de setembre de 2016. De conformitat amb la Resolució de 23 de novembre de 2015 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat A (estades de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa Salvador de Madariaga) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca (BOE núm. 286, de 30 de novembre) i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 7 d’abril de 2015 de la mateixa Secretaria per la qual es convoquen subvencions per al Subprograma de mobilitat dins el Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2016 en R+D+I (BOE núm. 94, de 20 d’abril), el professor Piro Perusín percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen al centre d’adscripció (UIB).
 • Amb efectes retroactius al doctor Rubén Santamarta Martínez, professor del Departament de Física, a la Universitat A & M de Texas (EUA), pel període comprès entre l'1 de març i el 30 de juny de 2016. De conformitat amb la Resolució de 23 de novembre de 2015 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat A (estades de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa Salvador de Madariaga) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca (BOE núm. 286, de 30 de novembre) i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 7 d’abril de 2015 de la mateixa Secretaria per la qual es convoquen subvencions per al Subprograma de mobilitat dins el Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2016 en R+D+I (BOE núm. 94, de 20 d’abril), el professor Santamarta Martínez percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen en el centre d’adscripció (UIB).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 14):

 • Senyor Gabriel Sampol Fullana, col·laborador honorífic del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica per als anys acadèmics 2015-16 i 2016-17.
 • Senyor Antoni Aguiló Lluna, col·laborador honorífic del Departament d'Economia de l'Empresa per a l'any acadèmic 2016-17.

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de llicència per any sabàtic a la professora Elena García-Valdés Pukkits, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre el 15 de febrer i el 31 de juliol de 2017. La professora García-Valdés Pukkits gaudirà de la llicència a la Universitat de Barcelona (annex 15).

e) Canvi d'àrea de coneixement

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries presenta la proposta del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de canviar l'àrea de coneixement de la professora contractada doctora Begoña de la Iglesia Mayol, actualment de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, a la de Didàctica i Organització Escolar. El Consell de Govern informa favorablement del canvi. Així mateix, la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries constata que qui ha d'adoptar la resolució definitiva és el Rector, atès el criteri vigent del Consell d'Universitats (annex 16).

f) Donació al SOCIB

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica les circumstàncies de la proposta de donar una embarcació de la Universitat de les Illes Balears al Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 17).

g) Altres

No n’hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 18):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3199

CT

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

 

Usos digitals per a la UIB

3212

CV/P

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques; Institut d'Estadística de les Illes Balears

 

Revisió i ampliació d'un estudi en relació amb el règim especial de les Illes Balears

3213

CV/P

Institut de Recerca Hiperbàrica i Subaquàtica MEDISUB

 

Cessió gratuïta d’un vehicle al grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu

3214

Addenda

Fundació Universia

 

Préstec de productes a través del Banco de Productos de Apoyo de la Fundación

3216

CV/P

Banco Santander, SA

 

Realització d'un programa internacional en innovació, sostenibilitat i disseny

3217

CV/P

Fundació Universitat de Cantàbria; Ajuntament de Palma - Palma Activa

 

Col·laboració per al desenvolupament del programa YUZZ «Jóvenes con ideas» 2016

3219

Addenda

Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer

 

Modificació clàusula desena del conveni ref. 3131 (Ajudes per a la investigació)

3220

CV/P

Universitat de Ningbo

Xina

Doble titulació grau de Turisme de la UIB i grau de Gestió del Turisme de la NBU

3222

CV/P

Ferrer Hotels

 

Divulgació i investigació del grup d'Ecologia Interdisciplinària de la UIB

3223

Addenda

Google Spain, SL

 

Segona addenda de renovació del cv. ref. 2821, projecte Actívate

3228

CV/P

PeopleMatters, SL

 

Difusió del programa Recruiting ERASMUS (programa RE)

3230

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

3232

AM

EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA

 

Genèric

3234

AM

Fundació CENER-CIEMAT

 

Col·laboració científica i tecnològica i de la docència

3235

AM

Telco Net Balear, SL

 

Genèric

3236

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere l'any 2016

3243

AM

Fundació i2CAT

 

Genèric

3245

CV/P

Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva

 

Atenció a l'alumnat universitari amb discapacitat auditiva

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 19):

 • Conveni de cotutela internacional de tesis entre la Universitat de la Bretanya Sud (França) i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3202).
 • Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Poitiers (França) per a la defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional (ref. 3225).
 • Acord específic per a una doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Pavel Josep Safárik de Košice (República Eslovaca) (ref. 3231).

El doctor Nicolau Dols Salas demana aclariments respecte a l’execució de la versió anterior del conveni ref. 3217. Li respon el vicerector d’Innovació i Transferència.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que quan es facin els convenis específics relacionats amb el conveni ref. 3232 es tingui cura amb la clàusula de prevenció de riscs.

El doctor Ricardo Alberich Martí fa una reflexió sobre el conveni ref. 3199. Li respon el Rector.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 15: Torn obert de paraules

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb la problemàtica suscitada sobre una notificació rebuda de l’AQUIB que no va arribar a la persona interessada fins que pràcticament ja havia acabat el termini concedit per presentar al·legacions.

El doctor Albert Sesé Abad fa una intervenció en relació amb la Comissió Acadèmica.

El doctor Joan Frau Munar intervé en relació amb la informació donada respecte a la visita del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.

El senyor Ares Fernández Lombardo informa sobre la realització de diverses activitats relacionades amb la flexibilització del sistema universitari, és a dir, graus de tres anys i màsters de dos: en concret, es refereix a un debat que va tenir lloc ahir i a una consulta entre els estudiants, per la qual cosa demana col·laboració per fer-ne difusió.

Finalment la doctora Francesca Garcias Gomila agraeix que s'hagi fet realitat la possibilitat de la signatura electrònica de les actes acadèmiques.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.15 hores. De totes les quals coses en donen fe el Secretari General i el vicesecretari general.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 DE MAIG DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula M. Aguiló Segura
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Eva Cerdeiriña Outeiral
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Nicolau Dols Salas
 10. Francesc Escanellas Garcias
 11. M. Antònia Fornés Pallicer
 12. M. Dolors Forteza Forteza
 13. Josep Antoni Frau Coll
 14. Antònia Fullana Puigserver
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Jaume Guiscafrè Danús
 18. Jordi Llabrés Bordoy
 19. Joan March Noguera
 20. Sònia Martínez Andreu
 21. Anselm M. Martínez Cañellas
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Josep L. Oliver Torelló
 24. Margalida Payeras Llodrà
 25. Xavier Pons Natta
 26. María Sebastián Sebastián
 27. Joana Maria Seguí Pons
 28. Sebastià Serra Busquets
 29. Albert Sesé Abad
 30. Bernat Sureda Garcia
 31. Jaume Sureda Negre
 32. Maria Tugores Ques
 33. Xavier Varona Gómez
 34. Llorenç Huguet Rotger
 35. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 12 DE MAIG DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Lorenza Carrasco Martorell
 5. Miquel Josep Deyà Bauzà
 6. Ares Fernández Lombardo
 7. Joan Frau Munar
 8. Miquel Grimalt Gelabert
 9. Pedro Guijarro Fuentes
 10. Joan David Janer Torrens
 11. Miquel F. Oliver Trobat
 12. M. del Carme Orte Socias
 13. Bartomeu Pascual Fuster
 14. Jorge Miguel Terrados Muñoz
 15. Josep Antoni Tur Marí
 16. Antonio Fernández Coca
 17. Yolanda González Cid
 18. Jeroni Morey Salvà
 19. Francina M. Orfila Sintes
 20. Antònia Paniza Fullana
 21. Guillem Xavier Pons Buades