Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE JUNY DE 2016

A les 11 hores del dia 20 de juny de 2016, a la sala d'actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).
Hi assisteixen com a membres convidats amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Sònia Martínez Andreu, la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral i el doctor Anselm M. Martínez Cañellas.
També s’excusen d’assistir-hi la doctora Francina M. Orfila Sintes, el doctor Joan David Janer Torrens, el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, el doctor Miquel F. Oliver Trobat i la doctora Yolanda González Cid, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de maig de 2016.

Punt 2: Aprovació, si escau, de la sol•licitud d’implantació dels estudis de Medicina

El Rector exposa la necessitat que el Consell de Govern aprovi la sol•licitud d’implantació dels estudis de Medicina perquè puguin impartir-se el proper any acadèmic. També explica que aquesta sol·licitud, en cas que l’aprovi el Consell de Govern, es trametrà al Consell Social juntament amb la documentació que s’aporta, que és el pla d’estudis del grau de Medicina i l’avaluació de la sol·licitud de verificació per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) del pla d’estudis del grau, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe pertinent.
El Rector sotmet a votació la sol•licitud d’implantació dels estudis del grau de Medicina, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la creació del Departament de Medicina (en constitució)

El Rector explica la proposta de creació del Departament de Medicina (en constitució).
A continuació s’obre un debat sobre les àrees de coneixement que, d’acord amb la documentació presentada, s’integrarien en aquest departament, en què intervenen el doctor Antoni Miralles Socias, que manifesta la seva preocupació pel fet que hi ha àrees de coneixement que podrien estar assignades a altres departaments, com ara Histologia i Immunologia, i perquè això pot crear en el futur una situació de conflictes; la doctora Margalida Gili Planas, que diu que considera que hi ha àrees que no són de Medicina, com Parasitologia, i que se n’hi haurien d’incorporar d’altres, com Medicina Legal i Forense, Farmacologia i Psiquiatria; el doctor José Aurelio Castro Ocón, que fa una reflexió general sobre les matèries bàsiques i clíniques dels estudis de Medicina i la seva incidència en les àrees de coneixement d’aquest departament, com, per exemple, la de Parasitologia; el doctor Joan March Noguera, que fa una reflexió sobre l’assignació i la impartició de les matèries de Malalties Infeccioses i Radiologia i Medicina Física (respecte a aquesta darrera, li respon el doctor Carles Bona Garcia); i el doctor Josep A. Tur Marí, que explica que la Parasitologia generalment està vinculada a Farmàcia.
El Rector, arran de les intervencions anteriors, proposa incorporar com a àrees de coneixement del Departament de Medicina (en constitució) Psiquiatria i Medicina Legal i Forense, i mantenir totes les àrees de coneixement que es recullen a la proposta, malgrat que estiguin en un altre departament, les quals, en tal cas, serien compartides.
La doctora Francesca Garcias Gomila planteja si no seria convenient demanar el parer dels departaments afectats per la proposta, i demana també si hi ha la previsió que aquest departament de Medicina pugui arribar als dotze professors permanents necessaris. Li respon el Rector, que comenta, entre altres coses, que hi ha pendent de signar-se un conveni amb la Conselleria de Salut per articular el tema del professorat vinculat als estudis de Medicina. El doctor Felicià Grases Freixedas fa una reflexió positiva sobre la possibilitat que hi hagi àrees de coneixement que pertanyin a més d’un departament. La doctora M. Esther Garcia Buades es mostra favorable a la incorporació de l’àrea de coneixement de Psiquiatria al nou departament, atès que és una àrea que sol estar als departaments de Medicina i Psicologia.
El Rector sotmet a votació la proposta de creació del Departament de Medicina (en constitució), amb la incorporació de les àrees de coneixement de Psiquiatria i Medicina Legal i Forense a la proposta inicial, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Dret Privat, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina (en constitució), Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Psicologia i el Centre d'Estudis de Postgrau (annex 5).
La doctora Margalida Gili Planas intervé per fer una reflexió general sobre la participació de persones integrants del sistema assistencial com a professorat que ha d’impartir docència als estudis de Medicina. També fa una reflexió crítica sobre la manera com s’ha assignat el professorat per impartir Física Mèdica, Documentació i Recursos Informàtics i English for Health and Behavioural Sciences. El doctor Carles Bona Garcia explica que el Departament de Física, a través de la figura del professor associat de càrrec, proposarà el cap de servei de Radiofísica Hospitalària de l’Hospital Universitari Son Espases per impartir l’assignatura Física Mèdica, mentre que el doctor Miquel Bennàsar Veny explica que el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia proposarà el cap del Servei de Bibliosalut per compartir l’assignatura de Documentació i Recursos Informàtics, i per a l’assignatura Gestió Clínica el professor Joan Arnau Bennàser, que és director mèdic de l’Hospital de Manacor i actualment professor associat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Respecte a l’assignatura English for Health and Behavioural Sciences, li respon el doctor Pedro Guijarro Fuentes.
La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries dóna resposta a algunes de les qüestions plantejades per la doctora Gili Planas.
El Rector fa una reflexió sobre les assignatures del segon semestre del primer curs del grau de Medicina i la possibilitat que hi hagi persones integrants del sistema assistencial que puguin formar part del professorat que les imparteix. El Rector es compromet a reunir-se amb els directors dels departaments de Física i d’Infermeria i Fisioteràpia per tal d’estudiar la possibilitat de treure a concurs les places d’associat de càrrec previstes per impartir docència al grau de Medicina.
El doctor Pere M. Deyà Serra exposa la necessitat que el perfil de totes les places que surten a concurs sigui al més clar i transparent possible, així com la forma d’assignar la docència. També fa una reflexió crítica sobre el fet que l’assignatura d’Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor la imparteixin set professors associats, com s’ha previst, i planteja la necessitat que hi hagi algun professor consolidat. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable es mostra d’acord amb la intervenció del doctor Deyà Serra i explica les dificultats per trobar anatomistes per impartir l’assignatura.
El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa una reflexió general sobre el fet de compartir assignatures i es mostra crític en la previsió de set professors per fer l’assignatura d’Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor; així mateix, manifesta la necessitat que es reguli al màxim el professorat que pugui compartir la docència d’una assignatura. El Rector explica que la idea era que el nombre màxim de professors que poguessin impartir una assignatura als estudis de Medicina fos de dos, però que, respecte a l’assignatura d’Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor, hi ha hagut moltes dificultats per trobar professorat.
El doctor Bernat Sureda Garcia demana si s’ha previst que l’assignatura d’Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor sigui coordinada per algun professor. També planteja la necessitat de revisar els barems per contractar professors associats. El Rector li respon que l’assignatura d’Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor serà coordinada pel doctor Antoni Aguiló Pons.
El doctor Joan March Noguera exposa la necessitat que hi hagi la màxima transparència en la contractació del professorat dels estudis de Medicina.
La doctora Francesca Garcias Gomila demana que es publiquin a la pàgina web de la UIB les persones responsables de les assignatures. El vicerector de Títols i Tecnologia comenta que està preparat per fer-ho, però que falta unificar la informació que es rep dels departaments.
El doctor Deyà Bauzà comenta que és necessari que el responsable de l’assignatura tingui un mínim d’hores assignades a l’assignatura de la qual és responsable.
Finalment, el Rector fa una reflexió sobre els inicis per a la implantació dels estudis de Medicina a la UIB i agraeix el suport rebut en la posada en marxa d’aquests estudis.
El Rector sotmet a votació la proposta, que és aprovada pels assistents amb l’abstenció de la doctora Margalida Gili Planas.
A continuació, la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques, Filologia Catalana i Lingüística General i el Centre d'Estudis de Postgrau (annex 6).
El doctor Deyà Bauzà demana explicacions sobre la raó de ser de la modificació. Li respon la vicerectora.
El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS (annex 7).
Tot seguit, el Rector dóna la paraula a la doctora Francesca Garcias Gomila, que fa uns suggeriments sobre les places destinades a laboratoris: per una part, demana que a la convocatòria es reforci la idea que les pràctiques de laboratori es faran a l’horabaixa, el primer any; per una altra, diu que entén que resulta imprescindible una formació en bioseguretat de les persones que hagin d’ocupar aquestes places destinades a laboratoris. El senyor Ricardo García Noval comenta que quan es convoquin les places de laboratori es pot especificar que les tasques es desenvoluparan, almenys en part, a l’horabaixa, a més, el senyor García Noval agraeix a la Gerent que s’hagin tingut en compte les opinions dels representats dels PAS a l’hora d’elaborar aquesta proposta de modificació del catàleg.
La Gerent i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable també comenten que un dels requisits que s’exigirà a les persones que ocupin aquestes places de laboratori és que facin la formació necessària adequada per desenvolupar-les.
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Elecció de membres de la Comissió de Reclamacions

El Rector explica que la Comissió de Reclamacions, presidida pel Rector i formada per quatre catedràtics d’universitat de diverses àrees de coneixement amb gran experiència docent i com a investigadors (article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent contractat de la Universitat de les Illes Balears), s’ha de renovar pel que fa a tres dels quatre membres electes, perquè han acabat el termini de quatre anys pel qual varen ser elegits; en concret, són els doctors Eduard Rigo Carratalà, José Luis Luján López i Bartomeu Coll Vicens. L’altre membre de la Comissió de Reclamacions és el doctor Santiago José Cavanillas Múgica, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret Civil del Departament de Dret Privat, elegit pel Consell de Govern el 29 d’octubre de 2015.
El Rector proposa, per substituir els tres doctors esmentats, la doctora Victòria Ferrer Pérez, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia, la doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i el doctor Llorenç Valverde Garcia, catedràtic de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i configurar així una comissió paritària.
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació de títols oficials de postgrau: Màster Universitari en

Nutrició Humana (modificació motivada per l’increment del numerus clausus) i Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica la modificació del Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana, motivada per l’increment del numerus clausus, però que no afecta per a res el pla d’estudis (annex 9), que se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern en compliment del que estableix l’article 41 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i del programa de Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença, tramitat d'acord amb les previsions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (annex 10).
El Rector sotmet a votació les propostes, que s’aproven per assentiment.
En conseqüència, les propostes aprovades es trametran al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti els informes pertinents, d’acord amb el que preveuen l’article 8 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril–, i l’article 24.2.17 dels Estatuts de la UIB.
Així mateix, es procedirà a la tramitació pertinent de les propostes presentades, conforme a la legislació vigent, sobre les quals l’ANECA emetrà l’informe corresponent.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica la necessitat de modificar la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB per adaptar-la a la normativa estatal, en concret pel que fa a l’article 13.a) del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, segons la redacció que en fa l’apartat U de la disposició final primera del Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del suplement europeu al títol universitari de doctor.
La doctora Francesca Garcias Gomila demana explicacions sobre l’abast de la modificació. A continuació s’obre un debat sobre les possibles interpretacions d’aquesta proposta de modificació, que reprodueix el que preveu l’esmentat article 13.a) del Reial decret 1393/2007, en què intervenen el doctor Antoni Miralles Socias, la doctora Francesca Garcias Gomila, el doctor Nicolau Dols Salas, la doctora Lorenza Carrasco Martorell, la vicerectora de Docència i el Secretari General.
Vist que els comentaris suscitats en el debat no afecten la redacció de la proposta de modificació de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits, ja que recull el que preveu l’article 13.a) del Reial decret 1393/2007, es proposa fer una consulta al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per determinar quina és la interpretació que s’ha d’assumir.
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 11).

Punt 9: Aprovació, si escau, del reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits de graus de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Docència, que explica les taules de reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits de graus de la UIB, acordades dins la Comissió Acadèmica (annex 12).

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà fa referència a la normativa relativa al reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits dels graus de la UIB i demana si hi ha unes taules de reconeixement d’assignatures de crèdits dels graus de la UIB com a cicles formatius de grau superior de Formació Professional. La vicerectora de Docència comenta les dificultats amb què s’han trobat a la Conselleria d’Educació i Universitat per elaborar aquestes taules.

La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí demana sobre la taula d’equivalències que afecta els estudis de Treball Social. Li responen la vicerectora de Docència i el doctor Josep L. Oliver Torelló.
El doctor Albert Sesé Abad fa una reflexió general sobre el reconeixement de crèdits.
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 10: Aprovació, si escau, d’estudis propis: a) Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS). b) Expert Universitari en Matemàtiques a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS). c) Expert Universitari en Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, que s’indiquen a continuació (annex 13):

a. Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

i. Diploma Universitari de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
ii. Diploma de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
a.1. Expert Universitari en Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)

i. Diploma Universitari d'Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)
ii. Diploma d'Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)

a.2. Expert Universitari en Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)

i. Diploma Universitari d'Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)
ii. Diploma Universitari d'Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)

b. Expert Universitari en Matemàtiques de l'Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

c. Expert Universitari en Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

i. Diploma Universitari d'Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
ii. Diploma d'Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2016, que ha realitzat la Comissió d’Avaluació nomenada per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 19/2008, de 22 de febrer:

 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.
 • Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal demana quin és el percentatge de professors que tenen concedit el complement de l'excel·lència en investigació i la transferència del coneixement, i si es treballa per modificar els criteris que permeten obtenir-lo. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El doctor Pere M. Deyà Serra, com a president de la comissió de l’AQUIB, explica que en la proposta per a la concessió dels esmentats complements s’han seguit els procediments prevists i que la decisió s’ha pres d’acord amb la documentació aportada pels sol·licitants.
El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament (annex 14).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:
— De la reunió del Consell d’Universitats corresponent al mes de maig:

 • El Secretari d’Estat va recalcar la necessitat de fer valer els campus d’excel·lència;
 • Es va comentar que al Ministeri s’estudia quin és l’impacte econòmic de davallar la nota de 5,5 a 5,0 per poder demanar beca;
 • Es va dir que està previst que per a l’any acadèmic 2017-18 hi hagi ja l’avaluació final a l’educació secundària obligatòria i a batxillerat, i que aquesta s’exigirà per poder accedir a la Universitat;
 • Es va tractar del règim de permanència a les universitats;
 • Es varen fer unes reflexions sobre el programa ERASMUS i les assegurances dels que hi participen;
 • El president de la CRUE va mostrar la seva preocupació per la implantació del 3 + 2;
 • Finalment, va facilitar informació en relació amb el nombre de sol·licituds de preinscripció per als estudis de Medicina.

— Del nombre de persones que, en aquests moments, han fet la preinscripció als estudis de Medicina de la Universitat de les Illes Balears i de les que han triat la UIB com a primera opció.

— La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa:

 • Sobre la situació d’incertesa que hi ha sobre les PAU per al curs que ve i de la seva intenció de reunir-se amb la Conselleria d’Educació i Universitat per parlar-ne. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana si se sap com seran les proves d’accés a la Universitat per a l’any acadèmic 2017-18 i si podria ser suficient superar les proves de batxillerat. La doctora Lorenza Carrasco Martorell demana a la vicerectora que es tingui en compte l’opinió dels degans a les reunions que es puguin tenir amb la Conselleria. Respon la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat. El doctor Josep J. Oliver Torelló fa una reflexió sobre les assignatures optatives que poden escollir els estudiants de batxillerat i la seva ponderació per a l’accés a la Universitat. Li respon la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.
 • Sobre l’èxit de la Finifesta, en què hi ha hagut uns cinc mil assistents i que s’ha desenvolupat sense incidents. Dóna les gràcies al Consell d’Estudiants i a totes les associacions universitàries que han participat en l’organització, i també a totes les persones del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica i del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta que hi han col·laborat.

— El vicerector d’Investigació i Postgrau comenta que a les diverses sectorials de la CRUE s’estan elaborant documents on es recullen reflexions sobre les necessitats de les universitats per presentar al govern que surti de les properes eleccions. La sectorial de R+D+I demana, entre altres coses: un pacte R+D+I que suposi canvis tant d’actuacions com normatius; revisar la carrera en investigació; revisar la taxa de reposició i potenciar els campus d’excel·lència.

— El vicerector d’Economia i Infraestructures informa sobre la modernització de la segona planta de l’edifici Sa Riera, on es cursen els estudis propis de la UIB.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern la proposta de la comissió que ha de jutjar la plaça que s'indica a continuació (annex 15):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física
Perfil docent: Física Mèdica
Perfil com a investigador: Física Mèdica

El doctor Pere M. Deyà Serra qüestiona que els membres que conformen la comissió que ha de jutjar la plaça esmentada s’adeqüin a la justificació expressada a la documentació aportada pel Departament de Física. El doctor Joan March Noguera es manifesta en el mateix sentit. El doctor Carles Bona Garcia explica els criteris seguits pel Departament de Física per proposar els membres que conformen la comissió que ha de jutjar la plaça de professor ajudant doctor de l’àrea de coneixement de Radiologia i Medicina Física.
La doctora Margalida Gili Planas demana que la persona que guanyi aquesta plaça sigui la que imparteixi l’assignatura Física Mèdica. El doctor Bona Garcia comenta que aquesta plaça encara ha de sortir a concurs; per tant, no se sap qui la pot guanyar, i davant aquesta circumstància i el fet que ja s’hagués d’assignar la docència de l’assignatura Física Mèdica abans que es pugui resoldre el concurs, el Departament ha estimat convenient assignar un professor que ja forma part del Departament. El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa unes observacions sobre l’àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada. El doctor March Noguera també intervé per incidir en la mateixa línia de la doctora Gili Planas. El doctor Sebastià Serra Busquets, arran de les intervencions del doctor Deyà Serra i de la doctora Gili Planas, intervé per mostrar la seva preocupació pel que s’ha dit.
El Rector sotmet a votació la proposta, que els assistents aproven amb les abstencions de la doctora Margalida Gili Planas i dels doctors Pere M. Deyà Serra, Sebastià Serra Busquets i Joan March Noguera.

b) Llicències per estudis
No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics
El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col•laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 16):

 • Senyora Amparo Lázaro Castillo, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia per a l'any acadèmic 2016-17.
 • Senyor Jesús Fernando Torres Peraza, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l'any acadèmic 2016-17.
 • Senyora Joana Cursach Seguí, col·laborador honorífica del Departament de Biologia per a l'any acadèmic 2016-17.
 • Senyor Fernando Barturen Fernández, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l'any acadèmic 2016-17.
 • Senyor David López Jiménez, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l'any acadèmic 2016-17.
 • Senyor Manuel Torres Canalejo, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l'any acadèmic 2016-17.
 • Senyora Aina Canaleta Safont, col·laboradora honorífica del Departament de Química per als anys acadèmics 2016-17 i 2017-18.
 • Senyor Juan Francisco Expósito Rosell, col·laborador honorífic del Departament de Química per als anys acadèmics 2016-17 i 2017-18.

d) Altres
No n'hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes
El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 17):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2871

Protocol

Bisbat de Mallorca

 

Estudi del patrimoni eclesiàstic del Bisbat de Mallorca

3125

CV/P

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, UIB i FUEIB

 

Estudi de la inserció laboral dels graduats universitaris de la UIB durant el 2016

3229

CV/P

Andoni Sarriegi Perelló

 

Donació a la UIB d'una col·lecció de llibres

3237

AM

Universitat Federal de Bahia

Brasil

Genèric

3240

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XVII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

3242

CV/P

Fundació Universitat de l'Amazones

Brasil

Genèric

3244

AM

Palma XXI

 

Desenvolupar programes de col·laboració i cooperació

3249

CV/P

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

Coordinació de les actuacions sobre el recompte de persones sense sostre

3250

CV/P

Reial Societat Espanyola de Química

 

Realització de cicles de conferències sota el títol: Fronteras de la Química

3251

CV/P

Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

 

Encàrrec de gestió: avaluació investigació professorat contractat permanent (sexennis)

3252

Addenda

Conselleria de Salut de les Illes Balears; Fundació d'Investigació Sanitària de les IB Ramon Llull

 

Segona addenda al cv 2802: modificació composició comitè científic IdISPa

3258

AM

Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca

 

Cooperació en l'àmbit de l'apicultura ecològica

3259

CV/P

Fundació Scientia

 

Organització d'un torneig classificador de FIRST LEGO League

3260

AM

Universitat Austral de Xile

Xile

Genèric

3261

CV/P

Ajuntament de Calvià

 

Pràctiques formatives d'estudiants 2016

3263

AM

Consell Insular de Menorca; Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA

 

Genèric

3264

AM

Labo'Life España, SA (laboratori farmacèutic)

 

Genèric

3265

AM

Universitat Adolfo Ibáñez (Xile)

Xile

Genèric

3266

 

Agrupació CPAN (diverses institucions)

 

Protocol d'intencions

3267

CV/P

Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i Fundació AEDIFICAT

 

Concessió de premis als millors treballs de fi del grau d’Edificació de la UIB

3268

CV/P

Conselleria de Transparència, Cultura i Esports i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

Completar el desenvolupament d'una enquesta sociolingüística a les Illes Balears

3270

CV/P

Col·legi Oficial de Metges

 

Realització del Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

3271

CV/P

Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears

 

Realització del Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

3272

CV/P

Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears

 

Realització del Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

3273

CV/P

Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 

Realització del Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 18):

 • Conveni específic dins el marc de col·laboració per establir un programa d'intercanvi d'alumnat per a la realització del treball de fi de màster entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Abdelhamid Mehri de Constantina (Algèria) (ref. 3262).

La doctora Francesca Garcias Gomila demana explicacions sobre els convenis i acords marcs següents: entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la UIB i la FUEIB per a l’estudi de la inserció laboral dels graduats universitaris de la UIB durant el 2016 (ref. 3125); amb la Universitat Federal de Bahia (ref. 3237), la Universitat Austral de Xile (ref. 3260) i la Universitat Adolfo Ibáñez (ref. 3265); amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports per l’encàrrec de gestió: avaluació investigació professorat contractat permanent (sexennis) (ref. 3251); i amb la Fundació Scientia per l’organització d'un torneig classificador de FIRST LEGO League (ref. 3259).
Respecte al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la UIB i la FUEIB, li respon la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que també comenta que aquest estudi que preveu el conveni amb la dita agència serà complementat amb un altre conveni que s’està treballant amb l’IBESTAT per fer un estudi en el qual es pretén analitzar la inserció laboral dels ja titulats mitjançant l’encreuament amb dades de la Seguretat Social. El doctor Andreu Sansó Rosselló expressa els seus dubtes sobre la viabilitat de la proposta a què es refereix aquest darrer conveni. La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat li respon.
Respecte al conveni amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, el Secretari General comenta que es tracta d’un model de conveni del Ministeri.
Quant als acords marc amb la Universitat Federal de Bahia, la Universitat Austral de Xile i la Universitat Adolfo Ibáñez, el Rector comenta que es pot incorporar una clàusula genèrica de prevenció de riscos als futurs acords marc que pugui aprovar el Consell de Govern i que suposin intercanvi de PDI, PAS o alumnes. Respecte al conveni amb la Fundació Scientia, el Rector es remet a la directora de l’Escola Politècnica Superior.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment, que s’aproven per assentiment.

Punt 15: Torn obert de paraules

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà felicita l’equip rectoral per la imatge pública en relació amb la uniformitat que donen els treballadors de les consergeries; a més, demana que el Consell de Direcció faci unes recomanacions al PAS i al PDI perquè vagin vestits d’una manera digna per anar a treballar.
El doctor Sebastià Serra Busquets comenta que ja va demanar en el seu moment que la unitat mèdica del Servei de Prevenció tingués obert els divendres i que encara no ha rebut resposta. També comenta que ens hem de felicitar perquè el Consell de Mallorca hagi tramitat la Pedra en Sec com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, i alhora demana que la Universitat faci arribar al Consell de Mallorca l’interès que puguin tenir alguns departaments a participar de forma activa en la protecció d’aquest patrimoni. Així mateix, fa una reflexió sobre la saturació que pateix la biblioteca de l’edifici Ramon Llull i demana si hi ha previsions de fer una biblioteca central. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable li respon sobre el servei mèdic i el Rector li respon sobre la tramitació de la Pedra en Sec com a Patrimoni Mundial de la UNESCO i sobre la biblioteca central.

El doctor Pere M. Deyà Serra comenta que la manera d’anar vestit no només és una qüestió estètica, perquè també és, de vegades, una qüestió de seguretat –en relació amb la indumentària adequada per accedir als laboratoris, per exemple–; demana que la documentació de Consell de Govern que s’envia als seus membres en pdf, ho sigui amb un pdf que reconegui els textos; i, finalment, proposa que l’avaluació de la docència del professorat no es limiti a les enquestes d’opinió dels alumnes, sinó que vagi més enllà, de manera que es recullin també les opinions dels ja titulats i es revisi l’evolució de les guies docents.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal demana sobre el nivell 33 i quina quantitat suposa anualment a la UIB. Li contesta el Rector, que comenta que no està previst que la Llei del Parlament de les Illes que el reguli afecti els funcionaris de la UIB i que aquest nivell suposa uns tres-cents mil euros anuals a la UIB.

El doctor Josep L. Oliver Torelló dóna l’enhorabona per la instal·lació dels equips desfibril·ladors i demana si seria possible tenir-ne un a l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Li respon el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
La senyora Francesca Mas Busquets convida tots els membres del Consell de Govern a l’acte de lliurament dels premis d'Investigació del Consell Social de la UIB.

El doctor Jaume Garau Amengual fa unes reflexions en relació amb les guies acadèmiques: per una banda, considera que s’hi hauria d’utilitzar el llenguatge d'una forma apropiada (per exemple, no considera correcte que es parli d'esdeveniment «singular») i, per altra banda, demana si és possible incloure-hi el cronograma d’una forma més racional per evitar la infinitat de fulls que això pot generar.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que es faci més bona difusió dels cursos de formació i que es puguin oferir a tots els col·lectius, PDI, PAS i alumnes, ja que, per exemple, el curs de formació en bioseguretat només anava adreçat al PDI. També demana si es podrien revisar alguns pagaments que han de fer els estudiants a distància, com per exemple la targeta universitària. Li respon el vicerector de Títols i Tecnologia. I, finalment, la doctora Garcias Gomila demana si ja es disposa d’un calendari per aplicar la taxa de reposició del PAS i per obrir la borsa d’interins d’aquest col·lectiu. Li respon la Gerent.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE JUNY DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula M. Aguiló Segura
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Nicolau Dols Salas
 9. Francesc Escanellas Garcias
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Francesca Garcias Gomila
 15. Domènec Garcies Gomila
 16. Margalida Gili Planas
 17. Jordi Llabrés Bordoy
 18. Francisco López Simó
 19. Joan March Noguera
 20. Francesca Mas Busquets
 21. Antoni Miralles Socias
 22. Josep L. Oliver Torelló
 23. Margalida Payeras Llodrà
 24. David Pons Florit
 25. Andreu Sansó Rosselló
 26. María Sebastián Sebastián
 27. Joana Maria Seguí Pons
 28. Sebastià Serra Busquets
 29. Albert Sesé Abad
 30. Bernat Sureda Garcia
 31. Maria Tugores Ques
 32. Xavier Varona Gómez
 33. Llorenç Huguet Rotger
 34. Pedro Grimalt Servera

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE JUNY DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. M. Antònia Carbonero Gamundí
 3. Lorenza Carrasco Martorell
 4. Miquel Josep Deyà Bauzà
 5. Joan Frau Munar
 6. Jaume Garau Amengual
 7. M. Esther Garcia Buades
 8. Felicià Grases Freixedas
 9. Miquel Grimalt Gelabert
 10. Pedro Guijarro Fuentes
 11. Hipólito Medrano Gil
 12. Bartomeu Pascual Fuster
 13. Maximino San Miguel Ruibal
 14. Josep Antoni Tur Marí
 15. Antonio Fernández Coca
 16. Ricardo García Noval
 17. Jeroni Morey Salvà
 18. Antònia Paniza Fullana
 19. Guillem Xavier Pons Buades