Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2016

A les 11 hores del dia 7 de novembre de 2016, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Abans de començar, el Rector agraeix l’assistència del doctor Jordi Pich Solé, degà de la Facultat de Psicologia, en substitució del doctor Albert Sesé Abad, a qui agraeix tota la feina feta en aquest Consell de Govern i a les comissions on l’ha representat. També agraeix l’assistència del doctor Jesús M. Salinas Ibáñez com a director de l’IRIE, en substitució del doctor Miquel F. Oliver Trobat, a qui agraeix la feina feta.

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el vicerector d’Investigació i Postgrau, el doctor Nicolau Dols Salas, el doctor Jaume Guiscafrè Danús, el doctor Pere M. Deyà Serra i la senyora María Sebastián Sebastián.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, la doctora Francina M. Orfila Sintes i la doctora M. Antònia Carbonero Gamundí, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2016.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut –que s’incardina dins la implantació dels estudis de Medicina i que ja va quedar pendent–, Economia de l'Empresa i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (annex 4).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa electoral

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica amb detall la modificació que es presenta i que afecta l’article 19 i la disposició transitòria segona (Dret de sufragi actiu i passiu dels estudiants d’enginyeria) (annex 5).

A continuació intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, que fa una reflexió sobre el vot electrònic i sobre la possibilitat d’establir excepcions a la necessitat de presentar personalment el vot anticipat al Registre; el doctor Carles Bona Garcia, que agraeix la proposta; el doctor Miquel Grimalt Gelabert, que fa una reflexió sobre el vot anticipat; i, finalment, els doctors Joan David Janer Torrens i Miquel Josep Deyà Bauzà, que es mostren favorables a la proposta de modificació de la normativa electoral.

El Rector respon en relació amb el vot electrònic: diu que a ell també li agradaria d’implantar-lo però que el cost que tindria en aquests moments no ho aconsella. El Secretari General respon sobre la possibilitat d’establir excepcions a la necessitat de presentar personalment el vot anticipat al Registre.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova amb el vot favorable dels assistents, tret d’una abstenció.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la distribució dels representants del grup C (estudiants) al Claustre de la Universitat

El Secretari General explica la proposta de distribució dels representants del grup C (estudiants) al Claustre de la Universitat (annex 6).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)

El Rector explica l’abast i el contingut de la proposta de Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) (annex 7).

Arran d’una pregunta que ha fet la doctora Francesca Garcias Gomila abans de començar el Consell de Govern, el Secretari General intervé per comentar que una possible reforma del Reglament de l’IEHM, en tot cas, l’hauria d’aprovar el Consell de Govern, d’acord amb el que disposa l’article 24.2.26 dels nostres Estatuts, i així s’ha d’entendre l’article 23 de la proposta de Reglament de l’IEHM.

La doctora Garcias Gomila fa referència al contingut de l’article 13.3 i dóna resposta a la qüestió el director de l’Institut, doctor Jaume Garau Amengual.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, de títols oficials

El Rector dóna la paraula a la directora del CEP per tal que presenti el Màster Universitari en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport: la doctora Antònia Paniza Fullana n’explica amb detall les característiques i constata una errada en la denominació d’una assignatura.

A continuació intervé el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà per demanar alguns aclariments. La doctora Francesca Garcias Gomila indica que hi va constatar unes errades formals i que a la memòria posa una matrícula mínima de 12 crèdits per a l'alumnat a temps parcial, quan hauria de posar 24 crèdits. També considera que la taxa de graduació proposada és excessiva (85%) i proposa una taxa més realista (75%).

El doctor Sebastià Serra Busquets fa una pregunta respecte a la relació del màster universitari amb els estudis del CESAG - Universitat Pontifícia de Comillas.

La doctora Antònia Paniza Fullana contesta als intervinents comentant que s’han corregit les errades formals del document, i que també s’ha corregit l’errada dels 24 crèdits i que la taxa de graduació es fixarà en el 75%.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta de Màster Universitari en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i el Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, aprova per assentiment el Màster Universitari en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 8).

Punt 7: Substitució d’un membre a la Comissió de Contractació

El Rector exposa que d’acord amb les previsions del Decret 104/2002, de 2 d’agost, que regula el règim del personal docent contractat de la UIB, i donant compliment a l’acord del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002, s'han d’elegir els vocals, titular i suplent, nomenats pel Consell de Govern, de la Comissió de Contractació (annex 9).

Atès que el senyor Albert Sesé Abad ha deixat de formar part del Consell de Govern, cal procedir a l’elecció d’un vocal titular i un vocal suplent.

El Rector proposa com a titular el doctor Miquel Bennàsar Veny, director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, i com a suplent el doctor Antoni Miralles Socias, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular del Departament de Biologia, sens perjudici que algun membre vulgui proposar una altra persona. Atès que no hi ha cap més candidatura i cap dels presents no sol·licita votació secreta, se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern la candidatura del doctor Miquel Bennàsar Veny i el doctor Antoni Miralles Socias com a titular i suplent respectivament, i s’aprova per assentiment.

Punt 8: Substitució d’un membre al Consell Social

El Rector exposa que d’acord amb els articles 22 i 86 dels Estatuts de la UIB, forma part del Consell Social un professor que sigui membre del Consell de Govern triat per i entre els representants dels professors al Consell de Govern i mitjançant votació secreta (annex 10).

Atès que el senyor Albert Sesé Abad ha deixat de formar part del Consell de Govern, cal procedir a l’elecció d’un professor triat per i entre els del Consell de Govern.

El Rector informa que el doctor José Aurelio Castro Ocón havia manifestat la voluntat de formar-ne part.

Atès que no hi ha cap més candidatura i cap dels presents no sol·licita votació secreta, se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern la candidatura del doctor José Aurelio Castro Ocón, i s’aprova per assentiment.

Punt 9: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula el percentatge de reserva de places per als alumnes afectats de discapacitat als estudis de màster i doctorat de la UIB

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica l’abast i el significat de la proposta d’Acord normatiu pel qual es regula el percentatge de reserva de places per als alumnes afectats de discapacitat als estudis de màster i doctorat de la UIB (annex 11).

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una intervenció en relació amb la disposició final única. Respon la directora del CEP. S’entén que l’incís inicial referit a l’any acadèmic 2016-17 resulta innecessari, i proposa que se suprimeixi.

El Rector sotmet a votació la proposta, suprimint de la disposició final única l’incís inicial, referit a l’any acadèmic 2016-17, que s’aprova per assentiment.

Punt 10: Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2017)

El Rector presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el mes de juliol de 2017, assenyala que hi ha hagut més propostes que mai i afegeix que el repartiment s’ha realitzat per branques de coneixement. Així mateix, es comenta el canvi a la relació presentada del professor Ad Reniers, de la Universitat Tècnica de Delft, que ve com a professor visitant de l’IMEDEA i no com a professor visitant del Departament de Biologia.

El doctor Jaume Garau Amengual fa una reflexió sobre el repartiment i, a continuació, demana l’aplicació del criteri de la CNEAI. Li contesta el Rector.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 12).

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

a) Pressupost de 2017

El Rector comença expressant una satisfacció moderada pel que s’ha assignat de nominativa corrent. Explica que la nominativa corrent de 2017, sense tenir en compte el pluriennal corresponent als estudis de Medicina, experimenta un increment del 5,49% respecte de 2016 (58,4 M€ enfront dels 55,3 M€ de 2016). Afegeix que no s’ha incrementat la transferència destinada a inversions que havíem demanant per corregir deficiències antigues d’inversions generals i que preteníem igualar a la que teníem l’any 2009, en aquesta legislatura. No obstant això, comenta que en la mesura de les nostres possibilitats, es continuarà millorant laboratoris, tant pel que fa a necessitat docents com de recerca. També s’hi inclouen noves inversions lligades al programa operatiu FEDER 2014-2020: Millora de la infraestructura Campus Extens: 100.000 euros; administració electrònica: 280.000 euros; edifici interdepartamental II: 100.000 euros.

També comenta que aquesta proposta que s’ha rebut ha de permetre fer un pressupost digne, que prioritzi les actuacions de millora en el capítol de personal. 1) Respecte a l’alumnat ha de permetre: la reducció de mida dels grups de primer, d’un màxim de 90 a 75, i el manteniment de preus de matrícula, per tercer any consecutiu. 2) Respecte al PAS, hi ha la revisió de l’inici del pagament de la carrera administrativa, segons l’acord normatiu que se sotmetrà al Consell de Govern. 3) I quant al PDI, permetrà continuar amb les promocions, segons la taxa de reposició, així com el pagament dels complements del PDI laboral indefinit (100% de sexennis i 50% de quinquennis), el pagament del complement de docència al PDI laboral interí i, finalment, el pagament dels triennis als professors associats.

b) Model de comptabilitat analítica (MECD-IGAE)

El Rector indica que el senyor Andreu Alcover Ordinas i el seu equip informaran del model de comptabilitat analítica (MECD-IGAE) una vegada acabat el torn obert de paraules.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa que s’han creat dues comissions amb la Conselleria d’Educació i Universitat per tractar el tema de les revàlides, amb dos paràmetres a tenir en compte: cercar el millor per als alumnes i que les possibles proves que es puguin proposar serveixin per a totes les universitats.

El doctor Sebastià Serra Busquets agraeix la informació, però indica que entén que no és del cas que en ple mes de novembre encara no hi hagi criteris per veure com seran les proves. Li respon el Rector.

El doctor Josep L. Oliver Torelló comenta que la setmana passada varen tenir lloc unes jornades de la Conferència de Degans de les Facultats d’Educació i troba que seria adient poder disposar d’una resposta de la UIB davant aquest tema. La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa que, juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat, ja tenen preparat un esborrany que es donarà a conèixer una vegada l’hagin revisat totes dues parts.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà diu que creu que ha estat un error que la UIB hagi liderat la interlocució amb les famílies sobre la problemàtica de les revàlides, perquè això correspon a la Conselleria d’Educació i Universitat. Així mateix, recalca que la confusió respecte a les proves de la revàlida pot estar en la metodologia, però no quant als continguts, que són clars. Felicita l’equip de direcció per l’esforç negociador quant als pressuposts, però fa una reflexió sobre les promocions –no hi hauria d'haver places de promoció mentre no estigui dotada la plantilla estructural amb numeraris i mentre no es pugui fer la pertinent substitució d’associats per numeraris o contractats a temps complet– i sobre les necessitats d’alguns departaments. Responen la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i el Rector. El Rector comenta la necessitat de fer una reflexió sobre la política de professorat a la UIB.

El doctor Carles Bona Garcia demana que a l’hora de fer el pressupost es tinguin en compte les despeses ordinàries dels departaments, ja que malgrat l’increment del pressupost, aquest increment no s’ha vist reflectit als seus pressuposts.

El senyor Ricardo García Noval agraeix la informació sobre els pressuposts i l’esforç que es fa per les carreres professionals tant del PAS com del PDI, i demana informació sobre el capítol I dels pressuposts. Li respon el Rector.

Punt 12: Afers de tràmit        

 1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
  No n’hi ha.
 2. Llicències per estudis
  El Consell de Govern acorda d'atorgar una llicència per estudis amb efectes retroactius al doctor Vicente Ramos Mir, professor del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Florida (EUA) pel període comprès entre el 28 d'octubre de 2016 i el 4 de març de 2017. De conformitat amb la Resolució de 3 d'agost de 2016 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat A (estades de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa Salvador de Madariaga) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 3 de desembre de 2015 de la mateixa Secretaria per la qual es convoquen subvencions per al Subprograma de mobilitat dins el Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2016 en R+D+I (BOE núm. 311, de 29 de desembre), el professor Ramos Mir percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen al centre d'adscripció (UIB) (annex 13).El Consell de Govern acorda d'atorgar una llicència per estudis amb efectes retroactius a la senyora Maria Magdalena Vich Llompart, ajudanta del Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat d'Essex, Colchester (Regne Unit), pel període comprès entre el 6 d'octubre de 2016 i el 15 de gener de 2017, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveu l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril) (annex 13).
  Finalment la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries anuncia una futura proposta de delegació de la competència del Consell de Govern en el Consell de Direcció per poder agilitar la tramitació de les llicències per estudis.
 3. Col·laboradors honorífics
  El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics del Departament de Dret Públic per a l’any acadèmic 2016-17, que s’indiquen a continuació (annex 14):
  • Senyor Andreu Rigo Sureda
  • Senyor Jaume Munar Fullana
  • Senyor Eduardo Calderón Susín
  • Senyor Lluís Isern Estela
 4. Altres
  No n'hi ha.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3281

Addenda

Google Spain, SL

 

Addenda per a l'ampliació de les activitats del conveni sobre el projecte Actívate

3287

AM

Obra Cultural Balear

 

Desenvolupar programes de col·laboració

3307

CV/P

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Inversions previstes per a la UIB en el programa operatiu FEDER 2014-2020

3326

AM

Universitat Constantí el Filòsof a Nitra

Eslovàquia

Genèric

3327

AM

Ajuntament de Maó

 

Genèric

3329

CV/P

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils i Béns Mobles de Balears

 

Finançament de l'assignatura de Dret Registral

3330

CV/P

Consell Insular d'Eivissa

 

Realitzar la primera edició de la Universitat Oberta d'Eivissa i Formentera 2016

3334

CV/P

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa»

 

Projecte d'iniciació i internacionalització de la recerca «La Caixa a la UIB»

3335

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Cofinançament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears

3338

Donació

Joan i Jaime Mir Obrador

 

Donació d'una escultura (Nuredduna amb lira) per part dels senyors Joan i Jaime Mir Obrador

3339

AM

Universitat Autònoma de Bucaramanga (República de Colòmbia)

Colòmbia

Genèric

3340

CV/P

Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

 

Realització del treball de fi de grau d'estudiants de títols oficials de grau de la UIB

3342

Addenda

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

 

Addenda 2016 al cv. 1275, signat el 31/3/2006, que regula l'associació de la UIB al CBUC

3343

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

3344

AM

Centre de Fitness Illes S'Aigua Blava, SL

 

Genèric

3346

Addenda

Universitat de València i cinc més

 

Addenda al conveni signat el 15/6/2010 sobre l'activitat en investigació, ref. CSD2010-00065

3347

Adhesió

Administració General de l’Estat i CRUE Universitats Espanyoles

 

Prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica

3348

CV/P

Hospital Universitari Son Espases

 

Pràctiques externes curriculars dels estudiants de grau de Bioquímica

3352

AM

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP

Portugal

Implantació de la Càtedra Mário Cesariny

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 16):

 • Conveni específic per a l’any acadèmic 2016-17 de l'acord marc general subscrit entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears (Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química) (ref. 3331).
 • Conveni específic per a l’any acadèmic 2016-17 de l'acord marc general subscrit entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears (Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme) (ref. 3332).
 • Addenda núm. 2 al conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de les Illes Balears per a la realització conjunta del Màster Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (ref. 3333).
 • Conveni per a la realització del treball de fi de màster a l'Agència EFE per a estudiants d'estudis oficials de màster de la Universitat de les Illes Balears (ref. 3345).

El Secretari General explica que, abans de començar la reunió d’aquest Consell de Govern, s’han rebut observacions de caire formal sobre uns quants convenis de part de la doctora Francesca Garcias Gomila, que seran revisades i, si escau, incorporades als convenis corresponents.

El doctor Francisco López Simó exposa una d’aquestes observacions de la doctora Francesca Garcias Gomila, sobre el conveni amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils i Béns Mobles de Balears (ref. 3329). El doctor López Simó entén molt raonable substituir l’expressió «Que atès que els estudis de Dret de la UIB tenen des de fa uns quants anys un nou pla» (que apareix al primer incís del segon paràgraf de l’expositiu), per «Que atès que els estudis de Dret de la UIB tenen des de l’any 2009 un nou pla».

La doctora Antònia Paniza Fullana, en relació amb el conveni per a la realització del treball de fi de màster a l'Agència EFE per a estudiants d’estudis oficials de màster de la Universitat de les Illes Balears (ref. 3345), indica que es revisaran les errades formals que hi ha detectat la doctora Garcias Gomila i que també es revisarà la delegació de firma en el vicerector d’Investigació i Postgrau, així com que s’ha detectat una errada substancial al pacte tercer del conveni: on diu que el temps total de dedicació de l’alumne és de 600 hores, ha de dir de 300 hores.

La doctora Garcias Gomila demana que el conveni amb l’Hospital Universitari Son Espases (ref. 3348) perquè hi puguin fer pràctiques externes curriculars els estudiants de grau de Bioquímica, es pugui fer extensiu a altres estudis, i demana un conveni general. Responen la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, el doctor Josep Tur Marí i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. Així mateix es comenta la urgència de tenir aquest conveni per a les pràctiques dels estudiants del grau de Bioquímica i que s’està fent feina amb un conveni marc.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella demana si els membres del Consell de Govern podrien rebre els annexos als quals fa referència el conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i la Fundació Universitat-Empresa (ref. 3343). Es respon que sí, que es faran arribar aquests annexos.

El doctor Sebastià Serra Busquets fa una observació sobre l’expressió «entitats amigues» que apareix a la clàusula tercera de l’acord marc amb l’Obra Cultural Balear (ref. 3287).

Els doctors Jeroni Morey Salvà i Jaume Garau Amengual fan unes reflexions sobre les inversions pel que fa al conveni amb la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (ref. 3307). Els respon el Rector.

El Consell de Govern, tenint en compte les observacions anteriors, ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 14: Torn obert de paraules

El vicerector d’Innovació i Transferència informa sobre la III Jornada d’Innovació i Transferència a la UIB, que se celebrarà el 10 de novembre a l’Escola d’Hoteleria.

La doctora Francesca Garcias Gomila: 1) Exposa la necessitat que es faci una reunió per posar en comú les informacions que s’han obtingut a través dels processos d’acreditació de les titulacions i reflexionar-hi; 2) Explica que la codificació interna de les titulacions s'està utilitzant fora de l'àmbit tècnic per al qual fou concebuda, sense el vistiplau dels responsables directes de la titulació; 3) Demana la realització d’accions formatives sobre els canvis normatius en l’ortografia de la llengua catalana. El vicerector de Títols i Tecnologia dóna resposta als punts 1) i 2). Sobre el punt 3), el Rector comenta que la Universitat, en la mesura de les seves possibilitats, realitzarà les accions oportunes.

Els doctors Miquel Josep Deyà Bauzà i Jeroni Morey Salvà fan unes reflexions sobre les inversions en R+D+I. Els respon el Rector.

Finalment, el senyor Andreu Alcover Ordinas i el seu equip informen del model de comptabilitat analítica.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula Maria Aguiló Segura
 3. Antoni Amengual Colom
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. 5José Aurelio Castro Ocón
 6. Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral
 7. Rafel Crespí Cladera
 8. Miquel Josep Deyà Bauzà
 9. Bartolomé Deyà Tortella
 10. Francesc Escanellas Garcias
 11. M. Antònia Fornés Pallicer
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Ricardo García Noval
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Margalida Gili Planas
 18. Jordi Llabrés Bordoy
 19. Francisco López Simó
 20. Joan March Noguera
 21. Sònia Martínez Andreu
 22. Anselm M. Martínez Cañellas
 23. Francesca Mas Busquets
 24. Antoni Miralles Socias
 25. Josep L. Oliver Torelló
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. David Pons Florit
 28. Andreu Sansó Rosselló
 29. Sebastià Serra Busquets
 30. Bernat Sureda Garcia
 31. Jaume Sureda Negre
 32. Maria Tugores Ques
 33. Xavier Varona Gómez
 34. Llorenç Huguet Rotger
 35. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. Lorenza Carrasco Martorell
 4. Joan Frau Munar
 5. Jaume Garau Amengual
 6. M. Esther Garcia Buades
 7. Miquel Grimalt Gelabert
 8. Pedro Guijarro Fuentes
 9. Joan David Janer Torrens
 10. Hipólito Medrano Gil
 11. Bartomeu Pascual Fuster
 12. Jordi Pich Solé
 13. Jesús M. Salinas Ibáñez
 14. 1Josep Antoni Tur Marí
 15. Antonio Fernández Coca
 16. Yolanda González Cid
 17. Jeroni Morey Salvà
 18. Francina M. Orfila Sintes
 19. Antònia Paniza Fullana
 20. Guillem Xavier Pons Buades