Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2016

A les 9.40 hores del dia 20 de desembre de 2016, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Jordi Pich Solé, el doctor Andreu Sansó Rosselló, el doctor Jaume Guiscafrè Danús, el senyor Francesc Escanellas Garcias i la senyora Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral.

També s’excusen d’assistir-hi la doctora Francina M. Orfila Sintes, el doctor Jorge Terrados Muñoz i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2016.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Dret Privat, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Geografia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Psicologia (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens illes, que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 4).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg (annex 5). Comenta que la modificació respon a necessitats organitzatives i n’assenyala els aspectes més destacats:

 1. Es creen tres places de cossos específics a la unitat administrativa Hospital Universitari Son Espases.
 2. Es fan canvis d’adscripció de cinc places, per necessitats del servei.
 3. Es dóna de baixa del catàleg com a unitat independent l’Institut de Ciències de l’Educació.
 4. Es modifiquen les característiques de nou places, i
 5. Es creen quinze places noves.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2016

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta d’aquest acord normatiu i, finalment, indica que previsiblement s’acumularà a la dels propers anys (annex 6).

El senyor Ricardo García Noval indica que la proposta s’ha consensuat amb els representants de la Junta de PAS.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, del pressupost de 2017 i liquidació del pressupost de l'any 2015

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Economia i Infraestructures, que indica que es farà una exposició del pressupost consistent en una introducció en la qual se’n comentaran els aspectes generals i després en el detall dels aspectes més rellevants, tal com es resumeixen a la presentació (annex 7).

Un cop feta l’exposició, intervé la Gerent per complementar determinats aspectes de l’exposició feta. A continuació comenta la liquidació del pressupost de 2015.

Tot seguit, s’obre un debat en què intervenen:

 1. El doctor Sebastià Serra Busquets per fer algunes observacions: a) Planteja la necessitat de reforçar la partida de manteniment, ja que, tal com s’ha fet palès amb les darreres pluges, es tracta d’una inversió específica prioritària; b) Considera que hi hauria d’haver una partida específica per a la biblioteca i hemeroteca central; c) Finalment, considera que metodològicament seria convenient que la informació de la liquidació del pressupost es pogués presentar en una sessió anterior a l’aprovació del pressupost.
  Li contesta el Rector en relació amb la qüestió del manteniment de les infraestructures, que assenyala que es té present. Per altra banda, en relació amb la biblioteca indica que no constitueix un tema prioritari per al Govern de les Illes Balears; no obstant això, la biblioteca de la Universitat apareix en el Programa operatiu de la Comunitat Autònoma com a biblioteca de referència de la CAIB. Finalment, en relació amb el tercer aspecte, la liquidació del pressupost, li contesta la Gerent, que indica que la Comissió Econòmica del Consell de Govern en té coneixement amb anterioritat. El Rector assenyala que per a l’any que ve es pot prendre en consideració el suggeriment realitzat.
 2. El doctor Pere M. Deyà Serra, que agraeix l’esforç comunicatiu per explicar els pressuposts fet prèviament al dia d’avui. A continuació fa tres reflexions: a) La primera, sobre les despeses de personal relatives al PDI, i destaca que hi troba a faltar incentius per al PDI «sènior» per aprofitar la seva experiència, com, per exemple: incentivar la participació d’aquest professorat a la docència dels primers cursos, on fa falta la seva pràctica, tenint en compte el nombre d’alumnes en aquests cursos; incentivar la docència en anglès; incentivar la seva participació en l’homogeneïtzació i harmonització dels continguts de les assignatures; b) La segona, sobre el manteniment general del campus. Demana pel cost del nou servei de telefonia i si les inversions fetes s’han traduït en una disminució de les despeses telefòniques; c) La tercera, sobre les proves de promoció del PAS; i, en concret, sobre el moment temporal de la realització de les proves selectives del PAS, que ha pogut ocasionar algunes disfuncions per l’època que han tingut lloc. En relació amb els incentius per al PDI «sènior», el Rector mostra la seva conformitat amb els plantejaments realitzats pel doctor Pere M. Deyà. No obstant això, recorda els descomptes que hi ha i el missatge que es rep per part de qui finança la nostra universitat. El doctor Pere M. Deyà indica que ha parlat d’implicació en la docència, no de descomptes. El Rector també comenta que sí que hi ha hagut estalvi amb el nou servei de telefonia. La Gerent respon a la reflexió feta pel doctor Pere M. Deyà sobre les proves de promoció del PAS.
 3. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà s’adhereix a la petició relativa a la biblioteca central feta pel doctor Sebastià Serra i indica que no hi hauria d’haver incentius per al PDI «sènior».
 4. El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per comentar que si bé als pressuposts es fa referència a indicadors de qualitat, falta concretar com incideixen en els pressuposts. Li contesta el Rector per indicar que la comptabilitat analítica pot ajudar en el futur.
 5. El doctor Anselm M. Martínez Cañellas intervé per fer una reflexió sobre el tema del relleu generacional i per mostrar-se favorable als incentius per al PDI «sènior». Li contesta el Rector i posa com a exemple l’actuació proposada al Departament de Química.
 6. La senyora Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social, indica que l’increment del pressupost del Consell Social anirà destinat a persones, basant-se en una proposta inicial de la Facultat de Filosofia i Lletres que farà extensiva a altres centres.

Finalment, el Rector sotmet a votació el pressupost de 2017 i la liquidació del pressupost de l’any 2015, que aproven tots els presents per unanimitat (annex 8).

Punt 6: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera d'administració i serveis de la UIB

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta d’aquest acord normatiu (annex 9).

A continuació fa una referència a l’estructura de la normativa (títol I, que regula la carrera professional horitzontal, i títol II, que regula la avaluació de l’acompliment) i, finalment, esmenta el contingut de les disposicions. Així mateix, constata una modificació a la disposició addicional tercera (Aplicació efectiva del complement de carrera), la redacció de la qual ha de ser: «Quant a l’aplicació efectiva del complement de carrera, s’acorda que l’any 2017 es pagarà un 25 per cent del complement. Aquest percentatge s’anirà incrementant amb l’objectiu d’arribar al 100 per cent del complement l’any 2020. Així, a partir de l’any 2018, l’increment del 25 per cent i el calendari d'implantació estaran supeditats al conveni específic de finançament entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat.»

La Gerent recorda el contingut del pressupost en relació amb la carrera professional.

Tot seguit intervé el senyor Ricardo García Noval, que fa referència al procediment de gestació d’aquest acord normatiu i recorda el precedent d’avaluació, de l’any 2010.

A l’últim, també fa referència al calendari d’implantació. En qualsevol cas, mostra la satisfacció amb el contingut de l’acord normatiu proposat.

El doctor Nicolau Dols Salas fa referència al procediment d’avaluació de l’acompliment, demana alguns aclariments i fa èmfasi en la circumstància de veure si serà aprovat pel Consell de Govern. Li contesta la Gerent. El Rector comenta que el procediment d’avaluació pot ser aprovat pel Consell de Govern, per tant, es proposa la modificació de la disposició addicional corresponent en aquest sentit.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 7: Aprovació, si escau, de la política de seguretat de la informació

El Rector dóna la paraula al vicerector de Títols i Tecnologia, que explica la proposta de la política de seguretat de la informació (annex 10).

A continuació explica les correccions i modificacions que s’haurien de fer al text presentat:

 1. A l’article 5.2 hi ha un error de numeració dels apartats –perquè hi ha dos apartats 5.2; i d’altra banda, a l’apartat 5.2.h), allà on diu: «Aquesta Política», ha de dir: «5.4. Aquesta política de seguretat».
 2. Proposa suprimir-ne l’article 7, amb la consegüent renumeració dels articles posteriors.
 3. A la taula de l’article 9 –ara, article 8–,allà on diu «al Responsable del Sistema», ha de dir: «cap d’àrea d’Infraestructura del…».
 4. Diu que es revisarà el text en conjunt per homogeneïtzar-ne la redacció en determinats aspectes, fonamentalment de terminologia.

El doctor Pere M. Deyà Serra considera convenient elaborar un document semblant en matèria de seguretat en el treball. Li contesta el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 8: Proposta de nomenament de la senyora Carme Riera com a doctora honoris causa

El Rector informa de la proposta de nomenament de la senyora Carme Riera Guilera com a doctora honoris causa presentada pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica; així mateix, indica que el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, mitjançant acord del Consell de Departament, a la sessió del dia 14 de desembre, va acordar de donar suport a la proposta (annex 11).

A continuació dóna la paraula al director del primer departament esmentat, doctor Pedro Guijarro Fuentes, que fa la presentació de la proposta i, seguidament, una exposició de la personalitat i trajectòria de la senyora Carme Riera.

El Rector també dóna la paraula a la senyora Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social, com a impulsora inicial de nomenar la senyora Carme Riera com a doctora honoris causa.

Finalment, el Rector informa que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament de la senyora Carme Riera Guilera com a doctora honoris causa de la UIB, i recorda que per aprovar-la es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern.

Punt 9: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica que hi ha dos professors que han demanat augment de llur càrrega docent.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2016-17 (annex 12).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 10: Complements retributius de Campus Extens

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens illes presentada, que correspon a les assignatures del segon semestre i a les optatives (annex 13).

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència a Campus Extens illes durant el segon semestre de l’any acadèmic 2016-17 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 11: Baixa voluntària de la UIB de ParcBIT Energia i Altres Serveis, Societat Corporativa Limitada

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica que la UIB formava part de l’entitat ParcBIT Energia i Altres Serveis, Societat Corporativa Limitada, i justifica per què es planteja al Consell de Govern la baixa de la UIB d’aquesta entitat.

El Consell de Govern de la Universitat aprova la baixa voluntària de la UIB de ParcBIT Energia i Altres Serveis, Societat Corporativa Limitada, sens perjudici de l’aprovació pertinent del Consell Social.

Punt 12: Aprovació, si escau, de títols oficials

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica les característiques dels títols següents:

 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (respecte a aquest títol, comenta que hi ha una errada, que es corregirà, relativa al reconeixement de crèdits cursats per acreditació d’experiència laboral i professional, perquè a la memòria es preveu la possibilitat de reconèixer fins a 12 crèdits, quan només es pot reconèixer fins a un màxim del 15% dels crèdits de la titulació)
 • Màster Universitari en Gestió del Turisme

I a continuació, el Rector dóna la paraula a la directora de l’Escola Politècnica Superior perquè expliqui les característiques principals de la modificació del títol següent:

 • Grau de Matemàtiques

Intervé el doctor Bartomeu Pascual Fuster en relació amb el grau de Matemàtiques per indicar que, malgrat que hi ha assignatures que afecten el seu departament, no hi ha hagut una comunicació prèvia amb el Departament d’Economia de l’Empresa. Intervé la doctora Paula Maria Aguiló Segura, en el mateix sentit quant al Departament d’Economia Aplicada. Els contesta la doctora Lorenza Carrasco Martorell, directora de l’Escola Politècnica Superior.

Finalment, completa la informació el degà de la Facultat de Turisme, doctor Bartolomé Deyà Tortella.

El doctor Carles Bona Garcia intervé en relació amb el procediment que se segueix i considera convenient que hi prenguin part els departaments esmentats per evitar incoherències, i a continuació n’assenyala algunes. En conseqüència, demana ajornar la modificació. Li contesta la doctora Lorenza Carrasco Martorell.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà intervé per posar de manifest el paper dels centres en el procediment d’elaboració dels títols; indica que els òrgans competents en aquest cas són les facultats i que, per tant, en el supòsit que ens ocupa s'havia complert la normativa. La doctora Lorenza Carrasco manifesta la seva conformitat amb la intervenció.

El doctor Carles Bona recorda que, en qualsevol cas, la programació haurà de quadrar.

El Rector demana que s’aprovi la memòria tal com està i que el Consell de Govern autoritzi l’Escola Politècnica Superior i els departaments afectats perquè, amb l’acord previ d’aquests, puguin esmenar els defectes o incongruències que hi puguin haver, i que, en cas que s’acordin canvis, se n’informi el Consell de Govern.

Finalment, en els termes esmentats, el Rector sotmet a votació les propostes presentades, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, que s’aproven per assentiment, i s’acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 14).

Punt 13: Aprovació, si escau, d'estudis propis

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 15):

1. Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

i. Diploma Universitari de Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
ii. Diploma de Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.1 Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

 i. Diploma Universitari d’Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
 ii. Diploma d’Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

1.2 Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

i. Diploma Universitari d’Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
ii. Diploma d’Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

1.3 Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

i. Diploma Universitari d’Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
ii. Diploma d’Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

2. Màster en Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

 1. Diploma Universitari d’Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

 2. Diploma d’Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

2.1 Expert Universitari en Entrenament Personal, Recuperació Funcional i Poblacions Especials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

i. Diploma Universitari d’Entrenament Personal, Recuperació Funcional i Poblacions Especials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
ii. Diploma d’Entrenament Personal, Recuperació Funcional i Poblacions Especials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

2.2 Expert Universitari en Entrenament Personal, Valoració i Tècniques de l’Entrenament. Títol propi de la UIB (21 ECTS)

i. Diploma Universitari d’Entrenament Personal, Valoració i Tècniques de l’Entrenament. Títol propi de la UIB (21 ECTS)
ii. Diploma d’Entrenament Personal, Valoració i Tècniques de l’Entrenament. Títol propi de la UIB (21 ECTS)

3. Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

 1. Diploma Universitari de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS) per a persones amb accés a la Universitat
 2. iDiploma de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS) per a persones sense accés a la Universitat

Intervé el vicerector d’Innovació i Transferència per assenyalar que els estudis propis que s’indiquen a continuació corresponen a reedicions que presenten canvis substancials, per la qual cosa se sotmeten a l’aprovació del Consell de Govern:

4. Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

 1. Diploma Universitari de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
 2. iDiploma de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

4.1 Expert Universitari en Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)

i. Diploma Universitari d’Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)
ii. Diploma d’Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)

4.2 Expert Universitari en Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)

i. Diploma Universitari d’Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)
ii. Diploma d’Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)

5. Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

 1. Diploma Universitari d’e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de de la UIB. (24 ECTS)
 2. Diploma d’e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB. (24 ECTS)

En relació amb l’estudi Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS), intervé el doctor Bartomeu Pascual Fuster per demanar explicacions sobre els avals d’aquest curs. Li contesta el vicerector d’Innovació i Transferència. La doctora Paula Maria Aguiló Segura comenta que el títol l’havia aprovat el Departament d’Economia Aplicada el 14 de juliol. També intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per fer un conjunt de comentaris en relació amb l’increment de la càrrega lectiva, i afegeix que el document conté errades formals, que la presentació no és l’adequada, per la qual cosa demana que es retiri i es corregeixi tota la presentació del títol.

El vicerector d’Innovació i Transferència indica que es retira el darrer estudi propi per revisar-lo.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, excepte la darrera, que s’aproven per unanimitat.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa del pagament del 12,5% de la paga extra del mes de desembre de 2012, deixada de percebre aleshores, que finança el Govern de les Illes Balears.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa de la situació actual sobre la revàlida i fa referència al fet que està pendent l’aprovació d’una ordre ministerial de desenvolupament; així mateix informa de la reunió d’ahir a Madrid del G9 al matí i de la RUNAE a l’horabaixa.

El vicerector d’Investigació i Postgrau informa del canvi normatiu en relació amb els criteris d’acreditació dels cossos docents universitaris.

A continuació afegeix que ahir la CRUE va fer un comunicat i l’ANECA sembla que hi està receptiva. El Rector completa la informació.

El Rector també informa de la petició reiterada de la CRUE de suprimir la taxa de reposició del PDI.

Punt 15: Afers de tràmit                   

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 16):

Categoria: professor ajudant doctor (codi BFiCS 1)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador: Bioquímica i biologia molecular en Ciències de la Salut

Categoria: professor ajudant doctor (codi BFiCS 2)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador: Bioquímica i biologia molecular en Ciències de la Salut

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Fisiologia
Perfil docent i com a investigador: El propi de l'àrea     

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Perfil docent i com a investigador: El propi de l'àrea      

b) Llicències per estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2016-17, que s'indiquen a continuació (annex 17):

 • Senyor Joan Buades Feliu, del Departament de Dret Privat
 • Senyor José Antonio Carbonell Crespí, del Departament de Dret Privat
 • Senyor José Luis Gómez Díez, del Departament de Dret Privat
 • Senyor Josep Melià Ques, del Departament de Dret Públic
 • Senyor David Vich Comas, del Departament de Dret Privat
 • Senyora Emmanuela Todisco, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 • Senyora M. Reyes González Centeno, del Departament de Química
 • Doctora Virtudes Moreno Martínez, del Departament de Química
 • Senyor Patrick Schegg, del Departament de Dret Privat

En relació amb la documentació relativa a la proposta del senyor Patrick Schegg com a col·laborador honorífic, la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries comenta que el Consell de Direcció la va rebre el mateix dia de la sessió que la va aprovar i que no es va poder preparar amb l’antelació suficient a la convocatòria del Consell de Govern.

d) Canvi d’àrea de coneixement

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries presenta la proposta del Departament de Física de canviar l'àrea de coneixement del professor Rubén Santamarta Martínez, actualment de l'àrea de Física Aplicada, per la de Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. El Consell de Govern informa favorablement sobre el canvi. Així mateix, la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries constata que qui ha d'adoptar la resolució definitiva és el Rector, atès el criteri vigent del Consell d'Universitats (annex 18).

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 19):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3284

CV/P

Consell de Mallorca

 

Desenvolupar activitats i solucions innovadores en distints àmbits dins el projecte SmartUIB

3337

CV/P

Ajuntament de Calvià

 

Producció del projecte audiovisual Ramon Llull

3341

CV/P

Mútua Universal

 

Activitats de formació en matèria de prestacions a la Seguretat Social

3343

CV/P

Consell Insular d'Eivissa; Fundació Universitat-Empresa

 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

3350

CV/P

Associació Espanyola contra el Càncer, Junta Provincial de Balears

 

Projecte d'investigació

3353

CV/P

Ministeri de Justícia

 

Realització de pràctiques externes

3354

CV/P

Informática El Corte Inglés, SA

 

Desenvolupament del programa orientat al processament en alta disponibilitat en núvol

3357

CV/P

Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer

 

Programa de pràctiques de laboratori durant l'any acadèmic (de novembre a juny)

3358

CV/P

Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer

 

Programa de pràctiques de laboratori durant l'any acadèmic (de novembre a juny)

3359

Addenda

Informática El Corte Inglés, SA

 

Creació dels premis IECI a la innovació TIC per a treballs de fi de grau o de màster a la UIB

3362

Addenda

Universitat de València i cinc universitats més

 

Addenda al conveni signat el 15/6/2010 (ref. CSD2010-00065)

3363

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Projecte «L'escola eficaç i eficàcia de l'ensenyament a les Illes Balears» (ISTEBI)

3364

AM

Federació Empresarial Balear de Transports

 

Genèric

3365

CV/P

Universitat Isabel I de Castella

 

Pràctiques externes curriculars i extracurriculars

3366

Addenda

Consell de Mallorca

 

Desenvolupament de la X edició de la International Summer Senior University

3369

CV/P

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Finançament de la Càtedra d'Emprenedoria

3370

Addenda

Conferencia de Rectors de las Universitats Espanyoles

 

Adhesió d'altres universitats al conveni marc per al desenvolupament de continguts audiovisuals

3371

CV/P

Saint-Gobain Placo Ibérica, SA

 

Concurs per a la utilització dels sistemes constructius de Saint-Gobain Placo Ibérica, SA

3372

AM

Enimbos Global Services, SL

 

Genèric

3374

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Assistència social a l'alumnat de la UIB

3379

Model

Diverses entitats (model)

 

Pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau de títols oficials i propis

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 20):

 • Conveni específic per a l'admissió d'estudiants titulats de la Universitat Oberta per a Adults (UAPA) (República Dominicana) en els programes de doctorat de la UIB (ref. 3221).
 • Annex al conveni de cotutela de tesi entre la UIB i la Universitat París-Saclay - École Normale Supérieure de Paris-Saclay (ref. 3349).
 • Conveni per a la realització del treball de fi de màster per a estudiants d'estudis oficials de màster de la UIB en empreses i institucions (model) (ref. 3351).

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat comenta que, d’acord amb la Comissió Acadèmica, resulta procedent suprimir l’incís «o els convenis de cooperació educativa per a pràctiques extracurriculars» de la condició sisena, «Condicions: durada, període i horari», de l’annex 1, «Condicions particulars. Modalitat 1. Pràctiques curriculars», del conveni ref. 3379. La doctora Francesca Garcias Gomila demana una revisió dels textos dels convenis en castellà. En relació amb el conveni ref. 3379, fa unes observacions sobre el nombre de persones que han de signar l’annex 2.b, «Pla de pràctiques curriculars de màsters oficials de la UIB». Responen la doctora Antònia Paniza Fullana i la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.

El Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marcs, convenis i addendes indicats.

Punt 17: Torn obert de paraules

El doctor Rafel Crespí Cladera fa referència al centre adscrit ADEMA i demana informació sobre la qüestió. El Rector li contesta que la tramitació pertinent està pendent de l’ANECA. El vicerector de Títols i Tecnologia completa la informació.

El doctor Bernat Sureda Garcia intervé per demanar informació sobre els criteris d’acreditació que aplicarà a partir d’ara l’ANECA i comenta el comunicat de totes les societats científiques del camp de l’educació respecte a aquests nous criteris d’acreditació. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb tres qüestions: a) Comenta que a l’acta anterior la doctora Francesca Garcias Gomila s’interessa per accions formatives per conèixer les modificacions lingüístiques aprovades recentment a la llengua catalana, i demana si es pot informar per què el curs proposat en aquest sentit pel director del Departament Filologia Catalana i Lingüística General no ha estat acceptat; b) Fa una reflexió crítica sobre la política lingüística de la UIB, per la seves mancances i obsolescència. Li contesta el Rector dient que s’ha creat una comissió de Política Lingüística, que començarà a funcionar el proper gener amb la idea de donar impuls a un pla lingüístic de la UIB; c) Demana sobre la taula de la sala d’actes de l’edifici Sa Riera. Li contesten el Rector i la Gerent tot informant que la taula està en fase de restauració.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa unes precisions a la primera intervenció seva sobre el que ha comentat del PDI «sènior» i sobre l’harmonització dels continguts d’assignatures. Finalment, demana sobre les comissions mixtes amb la Conselleria d’Educació i Universitat per a determinats temes. Li contesta el Rector.

El doctor Sebastià Serra Busquets anima la comunitat universitària a participar a la secció Campus Obert del diari Última Hora.

El doctor Jaume Garau Amengual comenta la necessitat d’incrementar els contractes doctorals i els projectes propis. Li respon el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa una reflexió sobre la llista d’acreditats. Li respon la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà també fa una reflexió sobre la llista d’acreditats –en concret, que la data de referència hauria de ser, en primer lloc, la de l'inici de la relació a temps complet amb la UIB; i, com a segon criteri, l'antiguitat de l'acreditació–, sobre l’avaluació dels quinquennis de docència i sobre la necessitat de modificar la manera com es computa la tutela dels treballs de fi de grau. També comenta que les infraestructures amb les quals compta la Facultat de Filosofia i Lletres han estat qualificades negativament als processos d’acreditació dels seus estudis. Així mateix demana si hi ha alguna normativa sobre l'ús de despatxos per part de professors emèrits que ja han acabat el període de docència; la resposta és que no.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja la necessitat de revisar la política de personal (PAS i PDI) a fi de considerar tant les promocions personals com les mancances estructurals; en particular, proposa reconsiderar el còmput d'activitats docents quant a TFG i TFM i també la limitació de 15 punts de valoració màxima per a l'activitat de recerca del professorat contractat doctor interí. Pel que fa al pressupost de 2017, demana si s'hi podran incloure els vint mil euros que el Consorci Serra de Tramuntana volia destinar a premis per a l'alumnat. Així mateix, recorda la seva petició al Rector en el sentit que el Consell de Govern aprovi el protocol de prevenció de les violències masclistes i, finalment, demana de quina manera s'han de retirar les proves d'avaluació un cop exhaurit el termini de custòdia que estableix el Reglament acadèmic. Li contesten la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella fa una consulta i demana quin és el procés d’enquestes als alumnes que s’utilitza a l’Escola Felipe Moreno. Li respon el vicerector de Títols i Tecnologia.

El doctor Miquel Bennàsar Veny també fa una reflexió sobre la llista d’acreditats i demana que se sol·liciti al Govern de les Illes Balears una convocatòria urgent de projectes de R+D+I.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula Maria Aguiló Segura
 3. Miquel Bennàsar Veny
 4. Jaume Carot Giner
 5. José Aurelio Castro Ocón
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Miquel Josep Deyà Bauzà
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Bartolomé Deyà Tortella
 10. Nicolau Dols Salas
 11. M. Antònia Fornés Pallicer
 12. Dolors Forteza Forteza
 13. Josep Antoni Frau Coll
 14. Antònia Fullana Puigserver
 15. Ricardo García Noval
 16. Francesca Garcias Gomila
 17. Domènec Garcies Gomila
 18. Jordi Llabrés Bordoy
 19. Joan March Noguera
 20. Sònia Martínez Andreu
 21. Anselm M. Martínez Cañellas
 22. Francesca Mas Busquets
 23. Antoni Miralles Socias
 24. Margalida Payeras Llodrà
 25. David Pons Florit
 26. María Sebastián Sebastián
 27. Joana Maria Seguí Pons
 28. Sebastià Serra Busquets
 29. Bernat Sureda Garcia
 30. Jaume Sureda Negre
 31. Maria Tugores Ques
 32. Xavier Varona Gómez
 33. Llorenç Huguet Rotger
 34. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Garmundí
 4. Lorenza Carrasco Martorell
 5. Joan Frau Munar
 6. Jaume Garau Amengual
 7. M. Esther Garcia Buades
 8. Miquel Grimalt Gelabert
 9. Pedro Guijarro Fuentes
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Jesús M. Salinas Ibáñez
 12. Josep Antoni Tur Marí
 13. Antonio Fernández Coca
 14. Yolanda González Cid
 15. Jeroni Morey Salvà
 16. Antònia Paniza Fullana
 17. Guillem Xavier Pons Buades