Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 2017

A les 11 hores del dia 5 de maig de 2017, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Francisco López Simó i el doctor Bartolomé Deyà Tortella. També s’excusa d’assistir-hi el doctor Guillem X. Pons Buades, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

Abans de sotmetre a aprovació l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2017, el Secretari General comenta l’error que s’ha detectat en la llista d’assistents amb veu i vot; en concret, en el nom del doctor Bartolomé Deyà Tortella, que serà rectificat.

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2017.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, i Química. Així mateix explica l’errada detectada a la documentació presentada; en concret, en relació amb la plaça d’associat M18, de l’àrea de coneixement d’Anatomia i Embriologia Humana, perquè allà on diu: plaça d’1 hora, ha de dir: 1,5 h; i allà on diu: cost 1.758,96, ha de dir: cost 2.638,73 (annex 3).

El doctor Joan David Janer Torrens demana per què es proposa la contractació de quinze professors associats per a una sola assignatura dels estudis de Medicina, la d’Anatomia i Embriologia Humana. Li responen la degana de la Facultat de Medicina, que indica que aquests professors imparteixen classes en diferents assignatures i també que la contractació va lligada a l’especialització del professorat i, a més, afegeix, que en aquests moments no hi ha professorat permanent i que s’està pendent del concert corresponent amb les institucions sanitàries, i la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

Punt 3: Aprovació, si escau, dels estudis propis següents:

I. Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en els Grans Descobriments Científics: del Passat al Present. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

II. Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Patrimoni de Mallorca (I). Títol propi de la UIB (8 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis proposats, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà mostra la seva sorpresa perquè no s’hagi comptat amb el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per impartir la docència en el Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en els Grans Descobriments Científics: del Passat al Present, i demana que es tingui en compte per a futures edicions. Així mateix, demana si en el supòsit que les matrícules del curs no bastassin per cobrir el pressupost del curs, el curs no s’impartiria. Es respon que, efectivament, no s’impartiria.

El doctor Sebastià Serra Busquets, en la mateixa línia que el doctor Miquel J. Deyà Bauzà, al seu torn també mostra la seva preocupació per no haver comptat amb el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts en la docència del Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Patrimoni de Mallorca (I) i demana que es reconsideri el curs. Li respon la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, que fa unes puntualitzacions i assenyala que en relació amb aquest diploma hi ha un 30% de professorat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i destaca que en aquest estudi té més pes la participació de professorat d’aquest departament, quan, d’altra banda, en relació amb el diploma esmentat en primer lloc, hi ha una participació més elevada de professorat del vessant científic, cosa que considera que podria ser una justificació. El doctor Sebastià Serra especifica que la seva preocupació anava referida als cursos que s’impartiran a Menorca i a Eivissa. El Rector comenta que es traslladarà aquesta preocupació a la directora del Diploma.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2017)    

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2017.

El vicerector destaca el rècord de sol·licituds –d’un total de 27 sol·licituds, n’hi ha hagut 16 d’admeses i 11 d’excloses per raons pressupostàries– i fa notar els resultats produïts per l’aplicació de nous criteris.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg, n’indica els motius i assenyala que es completa la modificació realitzada a la darrera sessió del Consell de Govern arran dels processos selectius (annex 6).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 5 bis: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau d’Infermeria

El Rector dona la paraula al degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, que explica l’abast i el significat de la modificació.

El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del grau d’Infermeria presentada, que s’haurà de trametre al Consell Social per a la seva tramitació pertinent (annex 7).

Punt 6: Informació del Consell de Direcció

En primer lloc, el Rector demana excuses, si escau, als membres del Consell de Govern que puguin considerar que aquest Consell havia d’haver estat convocat de manera extraordinària. Després del període de vacances de Pasqua es va considerar més idoni de tenir primer una interlocució amb els equips de direcció de departaments, facultats i Escola mentre es recollia més informació referent a la denúncia sobre la implicació presumpta de dos professors de la UIB en un frau amb un compost que ha donat lloc a l’obertura de diligències prèvies al Jutjat d’Instrucció número 9 de Palma. Accepta, així mateix, el retret de no haver-ne informat els membres representants del Claustre en aquest Consell.

 1. Tot seguit el Rector dona la paraula a la presidenta del Consell Social, senyora Francesca Mas Busquets. La presidenta, de forma prèvia, i com a premissa inicial, indica que s’ha de recordar que el Consell Social és un òrgan de la Universitat.
  A continuació, assenyala que el dia 18 d’abril de 2016 va rebre un escrit signat pel doctor Felicià Grases Freixedas, director del IUNICS, i pel doctor Miquel Fiol Sala, director científic de l’IdISPa, al qual s’adjuntava un escrit de la doctora Josefa Terrasa Pons, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE), adreçat a la direcció mèdica de l’Hospital, amb data 6 de juliol de 2015. L’escrit de la doctora posava de manifest la preocupació que produïa al Servei d’Oncologia el fet de conèixer que es proporcionava àcid 2-hidroxioleic (Minerval) per part de personal de la UIB a pacients amb tumors i sol·licitava a les autoritats sanitàries l’adopció de les mesures necessàries. En el mateix escrit la doctora Terrasa deia que es donava la substància a canvi de doblers.
  La senyora Francesca Mas afegeix que el dia 22 d’abril de 2016 va mantenir una reunió amb els dos directors per ampliar la informació i també amb la doctora Josefa Terrasa i una altra persona del Servei d’Oncologia per ratificar la informació rebuda. Posteriorment, indica que va tenir lloc una reunió amb el Rector i el vicerector d’Investigació i Postgrau.
  Finalment assenyala que tota la documentació que té al respecte està a disposició dels membres del Consell de Govern.

  Ateses les circumstàncies anteriorment descrites va considerar, amb el suport del Rector, que la seva obligació era fer-ho saber a la Fiscalia perquè, si esqueia, fossin investigats els fets denunciats, la qual cosa va tenir lloc el dia 3 de maig de 2016.

  La presidenta del Consell Social indica que la Comissió Permanent del Consell Social va ser informada de la situació descrita a la sessió del dia 5 de maig següent.
  Per concloure la narració dels fets, la senyora Francesca Mas assenyala que el dia 15 de febrer de 2017 va rebre una comunicació de la Fiscalia en què s’indicava que el cas es traslladava al Jutjat Degà d’Instrucció de Palma, atès que hi havia indicis de la comissió d’un delicte continuat d’estafa.

  Finalment, la presidenta del Consell Social fa una valoració dels fets: manifesta que se sent decebuda per l’intent de desacreditar la institució universitària i remarca la focalització que es realitza en el negatiu i no en l’existència de fets indubtablement positius –com ara, per exemple, que una persona que ha estudiat a la UIB dirigeix l’Institut Pasteur.
  També assenyala que no podem marcar la línia d’actuació de la UIB pel que diguin els mitjans de comunicació.
 2. A continuació intervé el doctor Felicià Grases Freixedas, que explica l’escrit que varen rebre el doctor Miquel Fiol Sala, director científic de l’IdISPa, i ell mateix de la doctora Josefa Terrasa Pons, cap del Servei d’Oncologia de l’HUSE, i que varen decidir d’adreçar-lo a la presidenta del Consell Social perquè varen entendre que el que es denunciava a l’escrit no només era un problema de la UIB, sinó que també era social, ateses les funcions que corresponen al Consell Social; és aquest òrgan el que representa els dos aspectes: Universitat i societat. També comenta que va prestar declaració davant la Fiscalia i va ser citat com a testimoni pel jutge que instrueix el cas Impia, i comenta que ell no té cap coneixement sobre la venda del Minerval.
 3. El Rector pren la paraula per explicar els fets i les actuacions dutes a terme, però en primer lloc vol deixar constància de les seves repetides paraules de solidaritat i comprensió amb els malalts i les seves famílies. Així mateix, destaca que les conductes de dues persones no poden afectar la tasca de tot un col·lectiu, i mostra la seva preocupació per la imatge de la Universitat.
  També comenta que el cas derivat de la suposada comercialització del Minerval és un problema institucional que ve d’enrere; de fet, es va obrir un expedient l’any 2012. El Rector posa èmfasi en la idea que les actuacions institucionals sempre s’han de regir per la presumpció d’innocència: si la institució no té proves, no pot actuar. S’ha de tenir present també que els mitjans dels què disposa la Universitat per fer segons quin tipus d’investigació són molt limitats.
  El Rector fa unes explicacions sobre el Minerval i unes observacions sobre la suposada venda del Minerval a la UIB.
  Pel que fa les actuacions de la UIB, fa referència als dos comunicats que s’han fet arribar a la comunitat universitària i al públic en general: el del mateix dia 11 d’abril, que fou argumentari de la roda de premsa, i el del dia 12 d’abril, referent a la suspensió cautelar de la docència dels dos professors presumptament implicats, i a la carta a la comunitat universitària del dia 24 d’abril en la qual es manifestava la intenció de continuar obtenint el màxim d’informació per poder-la donar al següent Consell de Govern.
  El Rector recalca la necessitat de recuperar el bon nom de la Universitat, que l’actuació de la UIB ha estat la correcta en cada moment i que el que s’ha fet, s’ha fet bé, i destaca que s’ha volgut mantenir la presumpció d’innocència en cada moment i que el fet de no haver dit que hi havia l’informe que s’ha esmentat (i que avui surt en un mitjà de comunicació) no té res a veure amb la manca de transparència sinó amb el deure de mantenir aquests informes reservats.

A continuació, s’obre un torn de paraules en què intervenen:

 • El doctor Sebastià Serra Busquets, que demana si la UIB s’ha personat en el procés penal i, en cas afirmatiu, qui és l’advocat de la UIB.
 • El doctor Pere M. Deyà Serra, que comença la seva intervenció comentant que és un pacient de càncer que segueix un tractament dins un estudi clínic en fase 4 i està segur que si li hagués passat alguna cosa semblant al que ara ens ocupa, el Consell de Govern s'hauria solidaritzat amb ell; també comenta que no té cap tipus de conflicte d’interessos en aquest cas i que no està dins l’ànim de la seva intervenció acusar ningú ni vol fer cap tipus de judici de valor que pugui desviar el missatge i la reflexió que vol dur a terme.

Tot seguit, sense qüestionar la legitimitat ni la intenció del Consell de Direcció, manifesta la seva decepció per la manera com s'han dut a terme les actuacions relatives a aquest cas:

 1. Primer, perquè el Consell de Govern no n’ha estat informat fins al dia d’avui i, per tant, no l’ha pogut debatre i, cosa més important, no ha tingut la possibilitat de demanar perdó ni disculpes als pacients i familiars ni d’expressar la solidaritat amb els afectats i les possibles víctimes que ha ocasionat aquest tema. Proposa, per tant, que s’aprovi el text següent: «El Consell de Govern de la UIB, en la primera vegada que ha estat convocat des que el passat dia 11 d'abril es va fer pública aquesta operació policial sobre la presumpta estafa anomenada "Operación Impía", vol fer constar, en primer lloc, que independentment dels resultats de la investigació policial i judicial, demana perdó i es posa al costat dels afectats per aquest cas expressant-los la més clara solidaritat i donant-los el més càlid suport humà en aquests moments d'indignació i dolor que deuen viure. En segon lloc, aquest òrgan es compromet a esbrinar i analitzar tot el que ha passat dins la mateixa UIB des de l'origen fins al dia d'avui i que ha tingut com a conseqüència que esclatàs aquesta situació, que, com va dir el Rector abans-d'ahir, a més de les conseqüències humanes esmentades abans, ja ha causat un desprestigi notable a la mateixa UIB.».
 2. Segon, perquè, sense qüestionar la necessitat de prudència i discreció en la presumpció d'innocència i la protecció de dades, hi ha un conjunt de fets als quals no se sap si s’ha donat resposta, que qüestionen, emprant una frase del Rector, «si s’ha fet el que s’havia d’haver fet» per evitar el que està passant, de manera que: a) es coneix l’obertura d’una informació reservada l’any 2012, però no se sap com ha acabat ni les conseqüències que ha tingut; b) se sap que hi ha un registre de fets de la Síndica de Greuges (2014) i que algunes de les persones amb qui es va entrevistar ho varen fer també amb els vicerectors d’Investigació i Postgrau i d’Innovació i Transferència, però es desconeix el que es va fer arran d’aquestes reunions; c) en el cas hi ha involucrades patents de la UIB i no se sap si les investigacions que es varen realitzar es varen fer de forma adequada, ni si la Universitat ha intentat comprovar-ho, molt especialment quan sembla que hi ha dues investigadores del grup que varen sol·licitar als vicerectors esmentats que gestionassin la seva sortida com a inventores d’una de les patents; d) hi ha reclamacions que afecten material d’investigació i no se sap si s’han resolt; e) en el seu moment es va qüestionar qui impartia la docència d’un dels investigats; f) la Universitat (2014) va difondre que es realitzaven assaigs en humans per avaluar l'efectivitat d’una molècula en el tractament de l’Alzheimer, i això va tenir un impacte informatiu nacional important, la qual cosa obliga a demanar si la Universitat quan fa aquests tipus de comunicacions és coneixedora de si els investigadors fan els assaigs clínics adequadament.
 3. Tercer, perquè, com a membre d'aquest Consell de Govern en representació del Claustre de la UIB, no li sembla adequat que la prioritat del Consell de Direcció hagi estat reunir diferents col·lectius no regulats com a representatius als Estatuts de la UIB, per intentar copsar l'estat de la qüestió dins el personal de la UIB i no s'hagi optat per reunir, de forma urgent i extraordinària, el Consell de Govern per tractar el tema fins al dia d'avui. Coincideix amb el Rector que som davant un tema institucional i que s’ha de resoldre entre tots, però considera que això comença per respectar la institució i els seus òrgans de govern i de representació i convocar-los quan toca i no al final, ajustant la data de la convocatòria al procés electoral. No es pot demanar solidaritat o suport a la tasca del Consell de Direcció quan no es té en compte l'opinió dels òrgans estatutaris de la UIB, òrgans necessaris per poder resoldre institucionalment els problemes d'aquest tipus que puguin sorgir.
 • El doctor Carles Bona Garcia, que fa unes reflexions sobre la possible responsabilitat administrativa dels dos catedràtics de la UIB encausats pel cas Impia i la possible compatibilitat amb la responsabilitat penal. Finalment, demana que s’actuï per evitar que pugui prescriure l’eventual responsabilitat administrativa.
 • El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez, que diu que considera que seria oportú que la UIB fes una relació dels fets d’aquest cas i la fes pública, sempre que sigui possible. Així mateix reflexiona sobre un possible sistema de fiscalització de la investigació, que entén que podria ser convenient, però també considera que va més enllà de la mateixa UIB.
 • El doctor Anselm M. Martínez Cañellas, que manifesta que considera que s’ha de demanar perdó als afectats, no tant mitjançant comunicats sinó directament. – El doctor Miquel J. Deyà Bauzà, que s’adhereix a les reflexions del doctor Carles Bona sobre l’eventual responsabilitat administrativa dels dos encausats. Així mateix, entén que s’han de distingir els projectes de recerca, que tenen els seus processos de verificació, i les pràctiques de venda del producte. També expressa que considera rellevant de presentar l’escrit de denúncia a la Fiscalia ―i per això demana a la presidenta del Consell Social si va sentir que l’equip rectoral li donava suport i si el Rector hi va votar a favor o en contra a la Comissió Permanent del Consell Social. S’adhereix també al manifest proposat pel doctor Pere M. Deyà. També comenta que la patent del Minerval és de l’any 2001. Finalment, demana si es coneix alguna actuació de l’Oficina de Patents en contra d’aquesta patent.
 • El doctor José Aurelio Castro Ocón, que felicita els seus companys de departament per la tranquil·litat amb què han afrontat el cas que s’està tractant. A continuació, destaca que el que es discuteix al cas Impia no és un problema de docència sinó un cas d’estafa, i no s’han de mesclar temes que en el seu moment varen ser fruit d’un malentès. Així mateix, des del punt de vista científic diu que s’han d’escoltar totes les parts implicades i que els possibles conflictes que es puguin derivar del cas han de ser resolts pel jutge. També destaca que ell ni de forma directa ni de forma indirecta no ha tingut coneixement de possibles tripijocs al departament i que, en tot cas, correspon al jutge de resoldre si n’hi ha hagut o no. Destaca que no s’ha de mesclar la investigació amb la possible estafa i, repeteix, que ha de ser el jutge el que ho ha de resoldre i que, en tot cas, s’ha de respectar la presumpció d’innocència.
 • La presidenta del Consell Social, que respon al doctor Miquel J. Deyà que va sentir en tot moment que el Rector i el vicerector d’Investigació i Postgrau li feien costat. Així mateix, explica que no es va sotmetre a votació la presentació de l’escrit de denúncia a la Fiscalia perquè es va tractar al punt d’informació.
 • El vicerector d'Investigació i Postgrau, que respon a les qüestions que li han plantejat explicant el que ha fet al respecte i destacant que en cap moment no es varen rebre denúncies de falsejament de dades en la sol·licitud de la patent («Enantiómeros de 2-hidroxiderivados de ácidos grasos y su uso como medicamentos», patent de 2011), sinó simplement declaracions de desconeixement sobre la manera com s’havien obtingut. Així mateix, i en relació amb aquestes dades de la patent de 2011, fa constar que, al seu entendre, cap d’aquests resultats no pot haver contribuït, de cap manera, a la designació de l’àcid 2-hidroxioleic com a medicament orfe per part de l’Agència Europea de Medicament, ni a l’estudi clínic a què es fa referència més amunt, atès que ambdues actuacions estan referides al producte objecte de la patent, l’àcid 2-hidroxioleic, patent de 2001, deu anys anterior a la patent objecte de sospita (s'adjunten com a annex 8 les notes que portava el vicerector d'Investigació i Postgrau).
 • El Rector, que respon que s’ha personat en el procés penal mitjançant el doctor Gabriel Garcias Planas, professor de Dret Penal de la UIB. Així mateix, destaca que si s’ha suspès de docència els catedràtics implicats és perquè hi ha un expedient disciplinari obert. També comenta que des d’un primer moment va transmetre al president de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, doctor Javier Cortès, la seva disposició per parlar amb les famílies que s’han pogut sentir enganyades perquè pensaren poder trobar remei en un producte encara en fase clínica experimental.
 • Finalment, el Consell de Govern aprova el text proposat pel doctor Pere M. Deyà, amb algunes petites modificacions: «El Consell de Govern de la UIB, en la primera ocasió que ha estat convocat des que el passat dia 11 d’abril es va fer pública l’operació policial Impia sobre una presumpta estafa, vol fer constar en primer lloc que, independentment dels resultats de la investigació policial i judicial, es posa al costat dels afectats per aquest cas, els expressa la solidaritat més clara i els dona el més càlid suport humà en aquests moments d’indignació i dolor que viuen. En segon lloc, a partir de les informacions que anirem obtenint a través de la personació en el cas, aquest òrgan es compromet a esbrinar i analitzar tot el que ha passat a la UIB des de l’inici d’un afer que, com s’ha dit, a més de les conseqüències humanes esmentades, ja ha causat un cert desprestigi a la UIB.»

Tot seguit, el Rector dona la paraula a la vicerectora de Docència, que informa:

 • Arran del comunicat de la Junta de la Facultat de Turisme amb data 12 d’abril, on es demanava una revisió dels estudis de Turisme que s’imparteixen a les tres illes, dimarts passat, dia 2, el degà de la Facultat de Turisme, el Secretari General, la presidenta del Consell Social, el director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior i ella mateixa es varen reunir a la Conselleria d’Educació i Universitat per parlar-ne i començar a treballar en el sentit d'allò que sol·licita la Facultat.

El doctor Bartomeu Pascual Fuster demana quin era el sentit de l’esmentat escrit de la Facultat de Turisme. Li respon la vicerectora de Docència. El Rector comenta que s’actuarà d’acord amb l’escrit de la Facultat de Turisme, amb totes les conseqüències que això pugui suposar.

 • Així mateix, arran d’una consulta del doctor Bartolomé Deyà Tortella, havia sorgit el dubte de veure si un professor de la UIB a temps complet pot fer docència en un altre centre universitari, públic o privat, inclosos els centres adscrits. Tot això sens perjudici que sí que s’hi podria fer una classe o classes puntuals, una conferència o un seminari. La qüestió plantejada inicialment afectaria els professors permanents a temps complet que imparteixen docència a l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, al CESAG, a la UOC i, en el futur, a l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA. Per aquest motiu, es va plantejar aquest dubte al director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior a la reunió que hem dit, i va comentar que la Conselleria d’Educació i Universitat farà un informe al respecte.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que es comuniqui al més aviat possible el contingut de l’informe de la Conselleria, ja que hi ha professors de la UIB que han rebut ofertes per impartir docència al grau d’Odontologia. El doctor Joan David Janer Torrens diu que considera que no és el mateix impartir docència a la UOC que en un centre adscrit, que és privat. Li respon el Secretari General.

Punt 7: Afers de tràmit        

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes (incloses les propostes aportades a la mà al Consell de Govern) de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 9):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Matemàtica Discreta (grau d'Enginyeria Informàtica) i Àlgebra Abstracta II (grau de Matemàtiques)
Perfil investigador: Anàlisi i reconstrucció de xarxes filogenètiques 

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil docent: 20301 Matemàtiques II. Càlcul (GEEIA)
Perfil investigador: Processament i anàlisi matemàtica d'imatges digitals 

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil docent: 22113 Didàctica de les Matemàtiques (GEDP)
Perfil investigador: Sistemes dinàmics aplicats a la neurociència 

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: 20302 Programació. Informàtica I (grau de Matemàtiques), 21717 Estructures de Dades (grau d'Enginyeria Informàtica)
Perfil investigador: Algorismes a l'espai RGBD per a la interacció amb jocs seriosos (serious games

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Antiga
Perfil docent: 20206 Història de l'Antic Orient, 20231 Història de les Religions del Món Clàssic
Perfil investigador: Religions de l'Orient Pròxim: Israel

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l'Art
Perfil docent: 20287 Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval
Perfil investigador: Artesans i escultura durant l'Edat Mitjana

En relació amb aquesta plaça, s’explica que es proposa el perfil investigador esmentat i no el que apareix a la documentació: «Artesans i escultura a Mallorca durant l'Edat Mitjana».

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l'Art
Perfil docent: 20263 Fonts per a la Història de l'Art
Perfil investigador: Patrimoni conventual. Investigació i gestió

En relació amb aquesta plaça, s’explica que es proposa el perfil investigador esmentat i no el que apareix a la documentació: «Patrimoni conventual a Mallorca. Investigació i gestió».

Categoria: professor visitant amb rang d'ajudant doctor
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent i investigador: Econometria

Categoria: professor visitant amb rang de professor contractat doctor interí
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent i investigador: Econometria

Categoria: professor visitant amb rang de professor contractat doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Organització d'empreses i recursos humans
Perfil investigador: Presa de decisions en equips

Categoria: professor visitant amb rang de professor contractat doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Perfil docent: Organització d'empreses i recursos humans
Perfil investigador: Efectes dels estereotips en els processos competitius

Categoria: professor visitant amb rang d'ajudant doctor
Departament: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Economia financera
Perfil investigador: Economia bancària

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
Perfil docent i investigador: El propi de l'àrea

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua anglesa i la seva didàctica
Perfil investigador: L'adquisició de l'anglès i el seu ensenyament com a llengua addicional: la competència transcultural mitjançant les TIC

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua anglesa per a finalitats específiques. Anglès per a turisme
Perfil investigador: Ensenyament i aprenentatge de la pronunciació de l'anglès com a llengua estrangera. Desenvolupament de competències comunicatives i anàlisi de materials

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Perfil docent i investigador: Psicologia de l'educació

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química orgànica
Perfil investigador: Química orgànica supramolecular

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: Química física
Perfil investigador: Química física de molècules d'interès biològic

En relació amb aquesta plaça s’explica que la proposta de tribunal ja va ser aprovada pel Consell de Govern del dia 30 de març de 2017, però, atès que no s’ha pogut convocar encara el concurs de promoció interna i un dels membres de la comissió jutjadora s’ha jubilat, s’ha de modificar el tribunal.

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció
Perfil docent: Estructures II
Perfil investigador: Patologia estructural en edificació i obra civil. Diagnosi i reparació

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: Simulació numèrica de Fluids Geofísics (assignatura 11308 del màster FAMA)
Perfil investigador: Aplicacions a la hidrometeorologia mediterrània

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Electrònica de potència
Perfil investigador: Estudi dels efectes de la radiació en circuits micro/nanoelectrònics

b) Llicències per estudis

No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics del Departament de Filosofia i Treball Social per a l'any acadèmic 2017-18 que s'indiquen a continuació (annex 10):

 • Senyor Diego Sabiote Navarro
 • Senyor Gabriel Amengual Coll

d) Altres          

No n’hi ha.

Punt 8: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3408

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Impuls de la docència i la recerca en els ensenyaments artístics superiors

3409

CV/P

Centre Nacional de Recerca Científica

França

Pràctiques acadèmiques externes curriculars

3416

CV/P

Acadèmia Mèdica de les Illes Balears

 

Genèric

3426

CV/P

Multimedia de les Illes Balears, SA; Fundació BIT

 

Xarxa de sensorització del territori de baixa velocitat de transmissió amb tecnologia LoRaWAN

3427

AM

Seabin Project, SL

 

Desenvolupar programes de col·laboració i estudis conjunts

3428

AM

Fundació Hospital de l'Illa del Rei

 

Genèric

3429

AM

Associació Balear de Pares d'Infants amb el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat

 

Genèric

3430

CV/P

Altres universitats (MODEL)

 

Integració de PDI d'altres universitats a l'IEHM

3431

AM

Centre Universitari Christus (Unichristus) de Fortaleza (Brasil)

Brasil

Genèric

3434

AM

Fundació IMDEA Energía

 

Genèric

3435

AM

Submarine Mission, SL

 

Genèric

3436

CV/P

Ajuntament de Palma

 

Col·laboració per a la coordinació d'estudis emmarcats en les línies d'actuació de suport social

3439

AM

Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca

 

Genèric

3441

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 12):

 • Addenda a l'acord específic (ref. 2805) de col·laboració científica entre la Universitat de les Illes Balears mitjançant el Grup d'Investigació en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu i la Universitat Autònoma de Nuevo León mitjançant la Facultat de Salut Pública i Nutrició per a cotutela internacional de tesi doctoral en Nutrició i Ciències dels Aliments (ref. 3367).
 • Conveni específic per al curs 2017-18 de l'acord marc subscrit entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3440).

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que ha enviat observacions en relació amb els convenis ref. 3408, 3409, 3428, 3430 i 3439. El Rector respon que, si és possible, es tindran en compte.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 9: Torn obert de paraules

 • El doctor Nicolau Dols Salas intervé per posar de manifest que no és del cas la manca d’informació sobre la modificació de la política lingüística pel que fa a les proves d’accés a la Universitat i demana explicacions. La doctora Francesca Garcias Gomila recomana una revisió acurada dels enunciats dels exàmens esmentats, especialment de la versió en castellà. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà recorda que la competència d’organitzar les proves d’accés és de la Conselleria d’Educació i Universitat. Així mateix, els respon la vicerectora de Docència.
 • El doctor Sebastià Serra Busquets fa un prec: demana que els dies d’exàmens en què hi hagi molts d’estudiants pugui estar obert el bar de l’edifici on s’examinen. En relació amb els usos idiomàtics a les proves d’accés, sol·licita que es demani a la Conselleria d’Educació i Universitat que expressi clarament el que s’ha de fer. Li respon la vicerectora de Docència.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

 CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 2017

Relació d’assistents:

 1. Yahaira Agredo Velasquez
 2. Antoni Aguiló Pons
 3. Antoni Amengual Colom
 4. M. Teresa Arbós Berenguer
 5. Jaume Carot Giner
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Rafel Crespí Cladera
 8. Joan Ernest de Pedro Gómez
 9. Miquel Josep Deyà Bauzà
 10. Pere M. Deyà Serra
 11. Nicolau Dols Salas
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. Lluís Florit Binimelis
 14. M. Antònia Fornés Pallicer
 15. M. Dolors Forteza Forteza
 16. Josep Antoni Frau Coll
 17. Antònia Fullana Puigserver
 18. Daniel Garcia Comas
 19. Ricardo García Noval
 20. Francesca Garcias Gomila
 21. Domènec Garcies Gomila
 22. Margalida Gili Planas
 23. Jaume Guiscafrè Danús
 24. Jordi Llabrés Bordoy
 25. Sebastián Lora Sánchez
 26. Joan March Noguera
 27. Anselm M. Martínez Cañellas
 28. Francesca Mas Busquets
 29. Antoni Miralles Socias
 30. Josep L. Oliver Torelló
 31. Margalida Payeras Llodrà
 32. David Pons Florit
 33. Elisabeth Ripoll Gil
 34. Andreu Sansó Rosselló
 35. Joana Maria Seguí Pons
 36. Sebastià Serra Busquets
 37. Bernat Sureda Garcia
 38. Xavier Varona Gómez
 39. Llorenç Huguet Rotger
 40. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 2017

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona García
 3. Joan Frau Munar
 4. Jaume Garau Amengual
 5. M. Esther Garcia Buades
 6. Felicià Grases Freixedas
 7. Miquel Grimalt Gelabert
 8. Joan David Janer Torrens
 9. Isabel Lladó Sampol
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Antonio Fernández Coca
 12. Yolanda González Cid
 13. Jeroni Morey Salvà
 14. Antònia Paniza Fullana
 15. Jeroni Reynés Vives