Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2017

A les 11 hores del dia 26 de setembre de 2017, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al full adjunt (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al full adjunt (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Jaume Carot Giner, el doctor Rafel Crespí Cladera, el doctor Bernat Sureda Garcia, el doctor Andreu Sansó Rosselló i la doctora M. Teresa Arbós Berenguer. També s’excusen d’assistir-hi la doctora Francina M. Orfila Sintes, el doctor Josep L. Ballester Mortes, la doctora Lorenza Carrasco Martorell i el doctor Jeroni Morey Salvà, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

De forma prèvia, atesa la sol·licitud del doctor Miquel Josep Deyà Bauzà d’incloure la intervenció del doctor Sebastià Serra Busquets a l’acta de la sessió anterior –al punt 2–, en aquests termes: «jo vaig presenciar l’oposició per a accés a TU del doctor Deyà i vaig sortir amb el convenciment que el jutge faria repetir l’oposició, tot i que després adjudicà la plaça directament al doctor Deyà», es demana al doctor Serra Busquets si s’hi pot incloure. El doctor Serra Busquets diu que sí, i afegeix que la dotació de la plaça en què es planteja el conflicte va ser un procediment transparent i obert, que sempre hi ha hagut votacions i que no sabia en qualitat de què hi intervenia el degà. El doctor Deyà Bauzà afirma que hi intervenia a títol individual.

Finalment, el Consell de Govern acorda d’aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2017, amb les abstencions dels doctors Miquel Josep Deyà Bauzà, Nicolau Dols Salas i Jaume Guiscafrè Danús.

Punt 2: Aprovació, si escau, de la compleció de l’oferta d’ocupació pública del PDI per a l’any 2017

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que exposa l’abast i el significat de la compleció de l’oferta d’ocupació pública del PDI per a l’any 2017 i indica el següent:

 1. D’una banda, explica que la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2017 ha millorat el marc previst per a exercicis anteriors pel que fa a l’aplicació de la taxa de reposició. En aquest sentit, indica que es pot parlar ara d’una taxa de reposició ordinària, que permet completar l’oferta pública de personal docent i investigador de la UIB aprovada per a l’any 2017. Així, es poden incloure en la taxa de reposició establerta –de fins a un màxim del cent per cent– les places de professor contractat doctor que quedin vacants com a conseqüència de l'accés a un cos docent universitari (CU o TU).
  En conseqüència, indica la vicerectora, el nombre de places de personal docent i investigador per a l’any 2017 que es completa és de set places del cos de professors titulars d’universitat, de les quals n’hi haurà una que es destinarà a la incorporació de personal investigador doctor que hagi acabat el programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, per donar compliment a l’exigència legal que, com a mínim, un 15 per cent del total de places que ofereixi la Universitat estaran destinades a la incorporació, en la categoria per a la qual estigui acreditat –i remarca que ja no és necessari que siguin places de professor contractat doctor–, de personal investigador doctor que hagi acabat el programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat. Finalment, la vicerectora recorda que, per tant, també es poden oferir set places del cos de catedràtics d’universitat.
 2. A continuació, la vicerectora explica l’oferta d’ocupació pública addicional de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2017, en virtut també de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2017 –en el nostre àmbit, excepcionalment, es permet, a més, la incorporació d’altre personal mitjançant una taxa de reposició addicional, destinada a la reducció de la temporalitat en l’ocupació per a l’any 2017. La vicerectora afegeix que aquesta taxa permet d’incloure fins al 90 per cent de les places que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016. Finalment indica que aquesta reposició addicional està quantificada en un total de 21 places.
  El Rector sotmet a votació la proposta de la compleció de l’oferta d’ocupació pública del PDI per a l’any 2017, que s’aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector torna a donar la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Dret Privat, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

A continuació explica la modificació de plantilla que correspondria a l’aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública del PDI per a l’any 2017 i indica que l’aprovació restaria condicionada a l’autorització de la compleció de l’oferta d’ocupació pública del PDI per a l’any 2017 presentada abans, que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Química (annex 5).

Finalment explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta els departaments de Dret Públic, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 6).

El Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment.

Punt 4: Aprovació, si escau, d’estudis propis: Curs d’Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 7), que s’indiquen a continuació:

– Curs d'Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS).

a) Diploma Universitari de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
b) Diploma de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS).

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals fa una breu descripció de l’estudi i de la seva motivació. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà en comenta l’origen i demana si s'han fet les gestions pertinents amb la conselleria competent per al reconeixement corresponent de l'estudi a l'efecte de la finalitat que persegueix –la necessitat que hi hagi una determinada titulació per desenvolupar activitats subaquàtiques que són necessàries per poder fer determinades activitats científiques. Li contesten el vicerector i el Rector, que indica que si no s'han fet les gestions per les quals demana, es faran.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat (complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement)

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta d’assignació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació i la transferència del coneixement, convocatòria 2017, que ha fet la comissió d’avaluació nomenada per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer (annex 8).

La vicerectora de Professorat remarca el contingut del certificat tramès pel Consell de Direcció de l’AQUIB:

 1. En primer lloc, certifica l’acord d’avaluació del complement.
 2. En segon lloc, incorpora un afegitó –que llegeix– del tenor literal següent: «Sol·licitar al Consell de Govern de la UIB que, amb referència a la sol·licitud d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement del doctor Pablo V. Escribá Ruiz, valori l’alternativa de proposar al Consell Social la suspensió de la tramitació d’aquest complement fins que finalitzin els possibles processos penals i/o administratius que l’afectin, tenint en consideració que l’objecte del Decret 7/2017, de 10 de febrer, és fomentar i reconèixer l’activitat i el desenvolupament professionals del personal docent i investigador de la UIB, tant funcionari com contractat, aplicant els conceptes d’eficàcia, eficiència i qualitat, i que el sol·licitant té un procés penal obert lligat a la seva tasca investigadora que en aquests moments pot generar dubtes envers el seu comportament en les actuacions que ha dut a terme, en la qual es podrien haver vulnerat principis ètics.»

Finalment, la vicerectora recorda que el Consell de Govern és l’òrgan que ha de fer la proposta al Consell Social, que és l’òrgan que ha d’acordar l’assignació del complement corresponent.

El doctor José Aurelio Castro Ocón manifesta que desconeix la fonamentació de la suspensió que es proposa al Consell Social, i a més considera que les actuacions a realitzar no haurien, en cap cas, de suposar la paralització de la resta de les sol·licituds tramitades. Per tant, considera convenient de demanar al Consell de Direcció de l’AQUIB els fonaments jurídics per proposar al Consell Social la suspensió de la tramitació d’aquest complement.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà manifesta que considera que la petició que fa l’AQUIB és raonada.

Li contesta el Rector: en primer lloc, indica que la tramitació de la sol·licitud d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement de la resta del PDI no s'ha de veure paralitzada per la petició individualitzada en qüestió; i, en segon lloc, es demanarà a l’AQUIB la fonamentació jurídica –més enllà de la seva motivació– de proposar al Consell Social la suspensió de la tramitació d’aquest complement del doctor Escribá Ruiz.

El doctor Pere M. Deyà Serra diu que considera que es tracta d’una suspensió cautelar.

La senyora Francesca Mas Busquets recorda que, de conformitat amb la normativa aplicable, l’assignació que realitza el Consell Social del complement al personal té caràcter singular i individualitzat.

El Rector sotmet a votació la proposta abans indicada, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Elecció de membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears           

El Rector explica que d’acord amb l’article 11.2.b) dels Estatuts de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a part dels representants nats de la UIB, formen part del Patronat de la Fundació cinc professors pertanyents a la Universitat de les Illes Balears, elegits pel Consell de Govern de la Universitat, i afegeix que avui s'ha de procedir a renovar-ne quatre (annex 9).

El Rector proposa la renovació del vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, doctor Jordi Llabrés Bordoy, i del doctor Rafel Crespí Cladera i que s’hi incorporin la doctora Maria Juan Garau i la doctora Lorenza Carrasco Martorell, sens perjudici que algun altre membre del Consell de Govern s’hi vulgui presentar. Atès que no hi ha altres candidats, el Consell de Govern designa les persones esmentades com a patrons de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. El Rector agraeix la feina feta al doctor Pere M. Deyà Serra i al doctor Gabriel Oliver Codina.

Punt 7: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha cinc professors que han demanat augment de càrrega docent.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2017-18 (annex 10).     

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l’associació SICELE

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, que explica l’abast i el significat de l’associació SICELE –amb els Estatuts que s’adjunten i els termes en què s’expressen (annex 11).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment.

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • Del calendari de sessions ordinàries del Consell de Govern per a l’any acadèmic 2017-18 (annex 12). La doctora Francesca Garcias Gomila fa un comentari en relació amb l’acord tàcit de programar les activitats de manera uniforme durant la setmana i, per això, considera que també hi hauria d’haver sessions del Consell de Govern en dilluns i en divendres. El Rector li contesta.
 • De la resolució judicial del jutge d’instrucció –en relació amb l’afer Minerval–, que acorda l'arxiu de les actuacions pel fet de no quedar justificada l’existència del delicte: en el moment actual, i no havent presentat la UIB cap recurs, la nostra universitat, per coherència amb la posició que manté d’acusació particular, s'hauria d'adherir al recurs d'apel·lació presentat pel Ministeri Fiscal, la qual cosa li ha de permetre de mantenir la seva posició en el procés.
 • De la convocatòria de Joves Qualificats. El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que informa del resultat de la convocatòria; indica que en total s’han contractat 82 joves, dels quals n’hi ha 74 que estan vinculats al projecte de Foment de la cultura de la innovació: apropament de la recerca de la UIB a la societat, i 8 al projecte Col·laboració en la implantació de l’administració electrònica a la UIB, lligat a Gerència. A més, recorda que hi ha 10 persones lligades a un projecte de la FUEIB. Finalment vol fer un agraïment a la feina feta per l’OSR, la Gerència, els investigadors i el DOIP per haver-se proposat d’acabar en un període de temps tan breu tot el procediment.

El doctor Joan David Janer Torrens considera que és una molt bona iniciativa, i afegeix que, pel que fa al Departament de Dret Públic, tenen un Jove Qualificat. A continuació fa dues consideracions en relació amb l’equipament informàtic i amb la falta d’espai, ja que al Departament de Dret Públic li falten recursos, encara que faran els esforços necessaris. Finalment fa una reflexió sobre els espais de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa una intervenció en relació amb els espais i el Departament de Dret Privat. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà intervé en el debat i comenta que a l’edifici Ramon Llull també hi ha molta falta d’espai.

El Rector, el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals contesten a aquesta qüestió. El doctor Jordi Llabrés Bordoy recorda el compromís de la convocatòria de Joves Qualificats en el sentit que els sol·licitants havien de procurar l’espai i els mitjans necessaris.

El doctor Deyà Bauzà manifesta la seva satisfacció per la iniciativa.

 • De les proves d’accés a la Universitat. La vicerectora d’Estudiants informa sobre les proves pel que fa a la convocatòria de setembre.

El doctor Deyà Bauzà recorda que és indispensable de nomenar els coordinadors d’assignatures al més aviat possible. La vicerectora d’Estudiants contesta afirmant que ja està previst de fer-ho i que els nomenaments es faran a principis d’octubre.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les llicències per estudis amb efectes retroactius que s'indiquen continuació (annex 13):

 • Sr. Andrés Enrique Arias, professor titular d'universitat del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, a la Universitat de Harvard (EUA) pel període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 de gener de 2018, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb la Resolució de 28 de juliol de 2017 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat A (estades de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa Salvador de Madariaga) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 29 de desembre de 2016 de la mateixa secretaria per la qual es convoquen subvencions per al subprograma de mobilitat dins el Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2013-2016 en R+D+I (BOE núm. 4, de 5 de gener de 2017).
 • Sr. Robert Pascual Gascó, professor titular d'universitat del Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat de Tecnologia d'Auckland (Nova Zelanda) pel període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 de gener de 2018, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb la Resolució de 28 de juliol de 2017 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat A (estades de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa Salvador de Madariaga) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 29 de desembre de 2016 de la mateixa secretaria per la qual es convoquen subvencions per al subprograma de mobilitat dins el Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2013-2016 en R+D+I (BOE núm. 4, de 5 de gener de 2017).

c) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

d) Emèrits

La vicerectora de Professorat planteja la proposta de nomenament del doctor Rashid Nazmitdinov com a professor emèrit propi de la Universitat, realitzada pel Departament de Física, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 14).

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta la seva posició contrària a aquest nomenament, ja que no s’ha presentat el pla docent que hi correspon. El doctor Carles Bona Garcia explica la docència del Departament i la que correspondria al professor emèrit, encara que afirma que és provisional, perquè hi pot haver imprevists i reassignacions. La doctora Garcias Gomila afirma que la docència hauria d’estar tancada i que en aquest cas tot és provisional. Diu que de les 42 hores que comenta el doctor Bona Garcia a les 120 hores previstes al contracte hi ha molta diferència i, per això, troba que aquest nomenament no està ben justificat. El doctor Bona Garcia li contesta. Finalment la doctora Garcias Gomila demana que consti el seu vot en contra de la proposta.

La proposta de nomenament se sotmet a votació i s’aprova amb 21 vots a favor, 2 en contra i 9 abstencions.

e) Altres

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3302

CV/P

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears

 

Elaboració conjunta i coordinada de cursos i seminaris

3494

AM

Col·legi Oficial de Metges

 

Col·laboració en matèria de biblioteconomia, arxiu històric i digitalització

3496

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

 

Resolució per mutu acord del conveni signat el 23 de maig de 2007 (ref. 1487)

3497

CV/P

Biel Company Vives

 

Donació d'un ajut econòmic destinat a la recerca en neuropsicologia de l'envelliment

3498

AM

Universitat Estatal del Sud de Manabi

Equador

Genèric

3499

CV/P

Fundació Bancària ”la Caixa”

 

Programa de beques per a estudiants de doctorat

3500

CV/P

Servei Públic d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria)

 

Convocatòria de subvencions del programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic

3502

CV/P

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

 

Conveni instrumental amb la CAIB per al finançament de la Càtedra ICAPE

3503

Addenda

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Cessió de peces anatòmiques per a finalitats de docència i investigació

3507

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Expedició del SET i atendre la primera fase d'implantació de l'administració electrònica a la UIB

La doctora Francesca Garcias Gomila fa diverses intervencions: en relació amb el conveni 3302, sobre la clàusula de prevenció de riscs laborals; pel que fa al conveni de referència 3502, demana que es faci esment al nom complet de la Càtedra ICAPE; i finalment, fa un comentari en relació amb el conveni 3507.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa una pregunta en relació amb el finançament de l’addenda 3503. Li contesta la degana de la Facultat de Medicina.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 12: Torn obert de paraules

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà intervé en relació amb l’adhesió per part de la UIB al manifest de les universitats catalanes del passat dia 20 de setembre: creu que l’adhesió no va estar bé. Parla a títol individual i afirma que no es veu representat pel Rector en aquest tema. El doctor Pere M. Deyà Serra, en relació amb la mateixa qüestió, demana quin òrgan ho ha decidit. Entén que si és el Rector, bé; però si és la UIB, no. Troba que és un comunicat molt ambigu.

El doctor Pere M. Deyà Serra es refereix a una segona qüestió: una furgoneta va atropellar un professor en una zona de vianants. Diu que hi ha un risc que s’ha d’evitar, i que creu que la resposta no és posar una cadena. És un accident laboral i hi ha un atestat policial. Demana que es prenguin mesures per evitar accidents com aquest.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas, en relació amb el tema de l’adhesió al comunicat de les universitats catalanes, demana com es va prendre la decisió i considera que no és adequat parlar en nom de la UIB. Fa una sèrie de manifestacions sobre el contingut del comunicat i el context en el qual es va fer.

El doctor Sebastià Serra Busquets planteja una sèrie de qüestions: la primera, en relació amb els projectes de recerca de la CAIB; en segon lloc informa que dimarts que ve tornarà a començar al diari Última Hora la secció Campus obert, on es publiquen articles de caràcter universitari. En tercer lloc, troba necessari que es posi en marxa una campanya per eliminar els plàstics de les cafeteries. Per acabar i en relació amb el comunicat, manifesta la seva satisfacció per l’adhesió.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella reitera els precs que ja ha fet altres vegades en relació amb el manteniment de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, on hi ha 800 alumnes de grau, 100 d’intercanvi i 80 de títols propis. Diu que no hi ha conserges durant moltes hores i que ess torben molt a arreglar els problemes que té l’edifici.

El doctor Joan David Janer Torrens en primer lloc demana si es té informació sobre els criteris nous de l’ANECA sobre acreditació del professorat que encara no s’han publicat. El vicerector de Títols i Tecnologia li contesta que no en tenen cap notícia. El doctor Janer Torrens fa un comentari en relació amb l’ANECA i el Rector diu que pensa que la CRUE podria fer una petició a l’ANECA sobre aquesta qüestió. En segon lloc, es refereix als fets ocorreguts a la Facultat de Filosofia i Lletres el passat dia 22 de setembre, critica l’actuació del degà i fa una sèrie de consideracions jurídiques sobre aquesta qüestió.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb diferents punts: arran de l’atropellament al campus esmentat abans, cal que el Consell de Govern aprovi la política de la UIB en matèria de seguretat en el treball; sobre el protocol de prevenció de les violències masclistes, és necessari que l’aprovi el Consell de Govern i que s’hi doni publicitat; quant a les anul·lacions de matrícula dels estudiants que ja han estat atesos pel professorat corresponent, entén que s’han de reconèixer els recursos que s’hi han dedicat i demana que es prengui qualque decisió en relació amb aquest assumpte de manera urgent; i sobre la qüestió de la docència a l’escola adscrita ADEMA, planteja si ha de firmar un contracte particular o si cal subscriure un conveni de col·laboració mitjançant la FUEIB. D’altra banda, afirma que les enquestes a l’alumnat no són un instrument vàlid per a l’avaluació docent, tot i que es poden tenir en compte com a índex de satisfacció; es refereix al programa Docentia, que inclou diversos elements d’avaluació i que encara no s’ha implantat a la UIB.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà contesta al doctor Joan David Janer Torrens i explica els fets ocorreguts a l’edifici Ramon Llull i el motiu de la seva intervenció. Finalment indica que si es considera que la seva actuació no es troba ajustada a la legalitat, s’investigui. El doctors Jaume Guiscafrè Danús i Nicolau Dols Salas assumeixen les paraules del doctor Janer Torrens, i així mateix contesten i fan algunes matisacions a la intervenció del doctor Deyà Bauzà. El doctor Dols Salas, ateses les paraules del doctor Deyà Bauzà, demana que s’investigui si es va poder incórrer en cap irregularitat sancionable.

El doctor Jaume Garau Amengual intervé en relació amb el tema de prevenció de riscs laborals: recorda que varen caure unes plaques de l’edifici Ramon Llull. Demana que l’arquitecte i l’aparellador de la UIB facin el control i el seguiment d’aquesta qüestió.

En relació amb la seguretat al campus i als accidents, el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable explica que hi ha un programa perquè els cotxes no accedeixin a les zones de vianants. A més, puntualitza que l’accident a què s’ha fet referència no va ser en una zona per a vianants, sinó a la rampa de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

D’altra banda, en relació amb la campanya contra els plàstics, el mateix vicerector explica que al darrer plec de condicions ja es fa referència a aquesta qüestió.

Finalment, en relació amb el problema de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, afirma que la resolució és més difícil perquè és un edifici compartit. La Gerent també contesta al degà de la Facultat de Turisme: afirma que hi ha un conserge en torn de matí i un altre en torn d’horabaixa; diu que la queixa va ser deguda a una qüestió puntual i que es va corregir. Explica que s’ha establert un sistema rotatori amb l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

El doctor Ricardo Alberich Martí intervé en relació amb els problemes d’espai i demana què s’ha d’entendre per «lloc de treball», en el sentit de veure si els becaris tenen dret a tenir un despatx.

El Rector s’explica sobre el comunicat, en el sentit que es va veure com un text assenyat que parlava de llibertat d’expressió, tot dins la legalitat vigent. Reconeix que no hi va haver cap reunió del Consell de Direcció ni cap sessió del Consell de Govern i que tal vegada hi hauria d’haver sortit una referència explícita al Rector o al Consell de Direcció. En qualsevol cas, demana excuses si es considera que l’actuació no va ser l’adequada. El doctor Francisco López Simó intervé respecte d’un comentari a un tuit que va fer la Facultat de Dret mostrant la seva oposició a la posició del Rector i afirmant que el tuit no es pot comparar amb el comunicat. El Rector respon que no en compara els continguts, sinó el ressò mediàtic.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2017

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula Maria Aguiló Segura
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Miquel Josep Deyà Bauzà
 5. Pere M. Deyà Serra
 6. Bartolomé Deyà Tortella
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Lluís Florit Binimelis
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. Joan Frau Munar
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Daniel Garcia Comas
 15. Ricardo García Noval
 16. Francesca Garcias Gomila
 17. Domènec Garcies Gomila
 18. Margalida Gili Planas
 19. Jaume Guiscafrè Danús
 20. Jordi Llabrés Bordoy
 21. Maria Llompart Bibiloni
 22. Francisco López Simó
 23. Sebastián Lora Sánchez
 24. Joan March Noguera
 25. Sònia Martínez Andreu
 26. Anselm M. Martínez Cañellas
 27. Francesca Mas Busquets
 28. Antoni Miralles Socias
 29. Josep L. Oliver Torelló
 30. Elizabeth Ripoll Gil
 31. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 32. Joana Maria Seguí Pons
 33. Sebastià Serra Busquets
 34. Maria Tugores Ques
 35. Xavier Varona Gómez
 36. Llorenç Huguet Rotger
 37. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2017

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Jaume Garau Amengual
 5. 5Pedro Guijarro Fuentes
 6. Joan David Janer Torrens
 7. Isabel Lladó Sampol
 8. Bartomeu Pascual Fuster
 9. 9Jordi Pich Solé
 10. Gemma Isabel Turnes Palomino
 11. Antonio Fernández Coca
 12. Yolanda González Cid
 13. Guillem Xavier Pons Buades
 14. Rubén Santamarta Martínez