Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2017

A les 11 hores del dia 20 de desembre de 2017, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades en full adjunt (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades en full adjunt (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Andreu Sansó Rosselló, el doctor Nicolau Dols Salas, el doctor Josep L. Oliver Torelló, el senyor Daniel Garcia Comas, el senyor Francisco Peris Luque i el doctor Pere M. Deyà Serra. També s’excusen la doctora Francina M. Orfila Sintes, el doctor Jorge M. Terrados Muñoz, el doctor Josep L. Ballester Mortes, el doctor Pedro Guijarro Fuentes i el doctor Jeroni Morey Salvà, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2017. La Secretària General vol fer constar l’agraïment a la doctora Francesca Garcias Gomila pels comentaris i correccions que ha fet arribar a la Secretaria General sobre l’acta de la sessió anterior.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual indica que s’aporta en mà documentació que no constava a la convocatòria perquè ha arribat més tard. Atès que la pròxima sessió del Consell de Govern no tindrà lloc fins al mes de febrer, es considera que es podrien aprovar aquestes modificacions en aquesta sessió. Tot seguit explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Dret Privat, Dret Públic, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens illes, que afecta els departaments de Dret Privat, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

D’altra banda, la vicerectora de Professorat manifesta que s’ha de fer una correcció a una modificació de plantilla ja aprovada en una sessió anterior del Consell de Govern. Es tracta de la desdotació de la plaça d’ajudant número 102529: Construccions arquitectòniques. Se sol·licita que aquesta desdotació quedi sense efectes.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, amb la correcció esmentada, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Gerent explica les novetats de l’Acord normatiu pel qual es modifica el catàleg de llocs de treball del PAS (annex 5):

 1. S’incorporen al catàleg els requisits de nivell de coneixements de català que correspon al subgrup d’ocupació de cada plaça. La Gerent especifica que aquest requisit s’exigirà a partir de 2018, excepte per als procediments de provisió per concurs de mèrits, en què serà a partir de l’1 de gener de 2019.
 2. Es crea una nova unitat administrativa: Oficina de Suport a la Docència.
 3. Es modifiquen les característiques d’algunes places del catàleg i se’n creen de noves, entre les quals n’hi ha una per assumir la responsabilitat tècnica de la transformació digital de la Universitat. També hi ha quatre places a Son Espases vinculades a Medicina, que tenen pressupost específic.
 4. Es produeixen algunes regularitzacions de retribucions segons acord entre la Gerència i la Junta de Representants del PAS.

Finalment indica que altres canvis que es reflecteixen al document són propostes dels mateixos serveis per millorar-ne l’organització: alguns afecten canvis de jornada i, d’altres, canvis de productivitat.

El senyor Ricardo García Noval, representant del PAS, intervé per afirmar que aquesta modificació ha estat consensuada entre la Gerència i la Junta de Personal d’administració i serveis i que s’han escoltat les peticions realitzades, per la qual cosa mostra la seva satisfacció.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2017

La Gerent explica l’abast i el significat de la proposta d’Acord normatiu pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública del PAS de la UIB per a l'any 2017 i recorda que l’oferta d’ocupació pública proposada es va trametre a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior perquè l’autoritzàs. Aquest document correspon a les baixes i jubilacions d’aquest any, que enguany sumen un total de set places. Finalment comenta que també s’ha de tenir en compte per al futur el pla d’estabilitat per a interins.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, del pressupost de 2018 i liquidació del pressupost de l’any 2016

El Rector agraeix la feina feta pel Vicerectorat d’Economia i Infraestructures i Gerència en l’elaboració del pressupost, ja que s’han fet moltes reunions per tal de parlar amb molta gent i, al final, poder obtenir com a resultat un pressupost satisfactori.

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Economia i Infraestructures, que indica que es farà una exposició del pressupost consistent en una introducció en la qual se’n comentaran els aspectes generals i després, detalladament, els aspectes més rellevants, tal com es resumeix a la presentació (annex 7).

Un cop feta l’exposició, intervé la Gerent per complementar determinats aspectes de l’exposició feta. A continuació comenta la liquidació del pressupost de 2016.

Després de la presentació realitzada per la vicerectora d’Economia i Infraestructures i la Gerent, el Rector obre un torn de paraules:

 • El president del Consell d’Estudiants, senyor Gabriel Bibiloni Femenias, intervé en relació amb la partida que correspon a aquest òrgan, concretament 14.000 euros. Comenta que és una quantitat molt baixa, que està per sota de la mitjana d’altres universitats, i afirma que no és suficient per a les despeses del dia a dia de l’òrgan que representa. Demana que s’augmenti per a anys vinents.
 • El doctor Sebastià Serra Busquets dona gràcies per l’explicació realitzada per part de la vicerectora d’Economia i Infraestructures i la Gerent. Dit això, fa referència a una sèrie de qüestions que s’enumeren a continuació:

* Pel que fa a la liquidació de l’any 2016, demostra una bona gestió de la UIB i que hi ha possibilitats d’avançar.
* Que el deute estigui minorat és una bona notícia, però hi ha d’haver perspectives de despesa i es poden fer algunes previsions.
* S’hauria de garantir el manteniment dels edificis més antics, ja que hi ha desperfectes a causa de problemes ordinaris, les pluges, etc. Afegeix que són problemes de manteniment en general i d’alguns edificis en particular.
* Pel que fa als alumnes col·laboradors, comenta que s’ha augmentat un poc la partida destinada a aquesta qüestió, la qual cosa està molt bé, però les quantitats són modestes i s’hauria d’enfortir aquest aspecte.
* Pel que fa als departaments, assenyala que no hi ha increments proporcionals i que el pressupost que tenen s’hauria d’augmentar.
* Quant al nou edifici interdepartamental, felicita l’equip de govern per aquesta actuació, però també vol apuntar que hi ha un altre edifici –el de la biblioteca– que s’hauria de tenir en compte, adequat a les necessitats del temps actual.
* També planteja la idea d’intentar fer un fons de pensions corporatiu, tal vegada amb l’eina del fons social. Afirma que aquesta idea ja es va plantejar en el seu moment, però no va ser possible.

El doctor Serra Busquets acaba la intervenció donant l’enhorabona per la feina feta a l’equip de govern.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal fa una intervenció amb referència al capítol 2 del pressupost, concretament al finançament dels instituts universitaris de recerca. Indica que és una qüestió de concepte, ja que actualment es tracten com una oficina de gestió, però són centres que duen a terme almenys dues de les funcions de la Universitat: recerca i transferència; l’IFISC, a més, també s’encarrega del postgrau, ja que té aquests estudis. Afirma que la quantitat de 3.000 euros és molt baixa, perquè al dit institut hi ha 80 persones i el pressupost no s’ha vist incrementat. D’altra banda, també apunta que s’han creat instituts nous i que tots tenen el mateix finançament, però són molt diferents, igual que els departaments.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà intervé i contesta al doctor Serra Busquets en relació amb la sol·licitud d’augmentar el pressupost dels departaments. Demana, com a mínim, el mateix percentatge d’augment per als deganats. En relació amb el projecte de l’edifici de la biblioteca, matisa que el que se’n va licitar és el projecte, no la construcció. Finalment afegeix que si es fa un fons de pensions, ell no hi vol participar.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé i planteja diverses qüestions:

 • En relació amb el pressupost, considera que s’haurien d’utilitzar els crèdits efectius de què s’hagi matriculat l’alumnat per ajustar la mesura i saber els números reals. Aquest fet suposaria que s’entengués més bé.
 • D’altra banda, demana per la comptabilitat analítica i recorda que fa temps es va presentar com un projecte al Consell de Govern, però no se n’ha sabut res més.
 • En relació amb el procediment de contractació del servei de neteja, demana que es controli fortament i se supervisi l’empresa adjudicatària.

La presidenta del Consell Social, senyora Francesca Mas Busquets, manifesta que el pressupost del Consell Social ha augmentat, per la qual cosa mostra la seva satisfacció. D’altra banda, afirma que en la funció de promoure la qualitat de la Universitat, la tasca cultural, etc., es fa ressò de la petició dels instituts universitaris de recerca d’augmentar-ne el pressupost i de replantejar el finançament d’aquests instituts. També planteja la possibilitat d’obrir un debat en relació amb aquesta qüestió i demanar què es vol d’aquests instituts. Finalment, també fa referència a la comptabilitat analítica.

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila i demana que es revisi la memòria del Pressupost. Pel que fa al document d’indicadors, s’ha de substituir l’expressió «càrrega docent» per «activitat docent». Afegeix que s’hi hauria de considerar la docència realment impartida i no l’activitat prevista als COA dels departaments. Finalment indica que creu que hi ha tarifes noves com la partida per fer anàlisis nutricionals i considera que aquestes tarifes s’haurien d’incloure al pressupost.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas intervé i també demana per la comptabilitat analítica. Afirma, en relació amb aquesta qüestió, que el PAS que dona suport al seu departament hi ha invertit moltes hores i voldria saber com està aquesta qüestió. D’altra banda, es refereix al pressupost dels estudis de Medicina i manifesta que en uns documents apareix la referència a aquests estudis i en d’altres no. En aquest sentit, demana si es poden facilitar els números de la Facultat de Medicina per separat.

El Rector, després del torn d’intervencions, contesta a les preguntes formulades pels membres del Consell de Govern.

­En relació amb la intervenció del president del Consell d’Estudiants, afirma que s’estudiarà el tema amb la vicerectora d’Estudiants i si es justifica la necessitat plantejada d’augmentar el pressupost, s’analitzarà la possibilitat d’incrementar-lo. D’altra banda, també vol fer notar que per a la realització d’algunes activitats, s’hi ha donat suport des del Vicerectorat d’Estudiants.

Per la seva banda, en relació amb la intervenció del doctor San Miguel Ruibal, el Rector indica que s’ha de tenir present la finalitat de la quantitat esmentada i destinada als instituts universitaris de recerca.

Pel que fa a les qüestions plantejades pel doctor Crespí Cladera, la Gerent li contesta que ja s’ha pensat el tema d’incloure els crèdits reals al pressupost. El criteri del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU) marca 45 crèdits com a alumne a temps complet. El Rector, pel que fa a la comptabilitat analítica –de la qual tenia previst donar compte al punt d’informació del Consell de Direcció–, indica que s’ha produït la validació per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport perquè s’implanti a la UIB.

El Rector coincideix amb el que ha plantejat el doctor Crespí Cladera en relació amb el control sobre l’empresa de neteja. Explica que no varen renovar el contracte a l’empresa actual perquè no era satisfactòria la feina desenvolupada i hi havia moltes queixes. Malgrat això i que sortís a concurs una altra vegada el servei, ha tornat a resultar adjudicatària la mateixa empresa. Per això, cal fer-ne un bon seguiment. Finalment, apunta que les condicions no són les mateixes i que hi haurà molt de control i vigilància.

Es planteja un intercanvi d’opinions entre el doctor Deyà Bauzà i el Rector en relació amb l’edifici de la biblioteca.

Finalment, el Rector sotmet a votació el pressupost de 2018 i la liquidació del pressupost de l’any 2016, que aproven tots els presents amb l’abstenció del president del Consell d’Estudiants (annex 8).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació dels estudis de grau d’Enginyeria Informàtica, Geografia, Turisme i Protocol i Organització d’Esdeveniments                                 

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica les modificacions dels títols següents:

 • Grau d’Enginyeria Informàtica
 • Grau de Geografia
 • Grau de Turisme
 • Grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments

Indica que, amb caràcter general i tenint en compte que no es detallen els canvis a les memòries presentades com a documentació adjunta, les modificacions són les següents: pel que fa al grau d’Enginyeria Informàtica, tindrà cinc mencions; el grau de Geografia tindrà tres itineraris i tres mencions; el grau de Turisme s’actualitza en determinats aspectes i en les assignatures d’idioma; i en el grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments s’incrementa el nombre de places a 60 i es canvia una assignatura. Finalment puntualitza que totes les modificacions es poden veure a la documentació corresponent de cada un d’aquests estudis.

El doctor Rafel Crespí Cladera afirma que és difícil veure els canvis que s’han realitzat amb les memòries, que sí que s’entenen després de l’explicació del vicerector de Docència. També manifesta la seva preocupació pel grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments, ja que considera que falta informació per saber com ha anat: nombre d’alumnes, reconeixement de crèdits, etc.; finalment indica que se n’hauria de donar més informació a la Universitat per saber com funciona.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella vol fer constar que l’Escola adscrita Felipe Moreno ofereix un doble grau de Turisme i Protocol que l’ANECA no ha aprovat mai com a tal títol. Afegeix que si s’augmenta el nombre d’alumnes, continuarà oferint de facto aquest doble títol. Finalment comenta que el Servei de Relacions Internacionals ofereix places ERASMUS per a un títol que no existeix.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb la modificació del grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments: manifesta que passar de 20 places a 60 suposa triplicar el nombre d’alumnes, la qual cosa sorprèn; també demana si en lloc de fer aquesta modificació a l’ANECA, no bastaria modificar el numerus clausus; finalment demana si s’ha concedit la venia docendi als professors de l’Escola adscrita Felipe Moreno.

El vicerector de Docència contesta que no hi ha una doble titulació de Turisme i Protocol. Pel que fa a la venia docendi, manifesta que fins ahir no va tenir la darrera versió de la llista del professorat que imparteix docència al grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella raona que si el títol de doble grau de Turisme i Protocol no existeix, no s’han de signar convenis ERASMUS al respecte. També afegeix que els centres adscrits tenen més llibertat que els altres centres. Finalment indica que, segons la informació que ell té, al setembre s’havien omplert 17 places de les 20 que s’ofereixen, que no són tantes.

El vicerector de Títols i Tecnologia contesta en relació amb el nombre de places. Explica que la sol·licitud de l’ANECA té com a funció que es faci una avaluació per veure si l’estudi té recursos per al nombre de places sol·licitades (és un límit), però després cal sol·licitar el numerus clausus a la Conselleria. Continua l’explicació dient que serà en el moment de la implantació quan es determinarà el nombre de places que s’ofereixen. Sobre Turisme i Protocol, manifesta que no existeix aquest doble grau, que no té codi de gestió acadèmica i que s’ha desfet aquesta codificació perquè no hi hagués confusió.

El Rector afirma que s’estarà pendent de la venia docendi i que es controlaran les escoles adscrites. El doctor Crespí Cladera manifesta que hi ha una figura de la UIB nomenada pel Rector a les escoles adscrites i es demana quin paper hi té. Fa una reflexió final i indica que s’hauria de demostrar què fan les escoles adscrites.

Finalment, el Rector sotmet a votació les tres primeres propostes presentades. De conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, s’aprova per assentiment de trametre-les al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti els informes corresponents (annex 9).

Després sotmet a votació, de manera separada, la modificació del grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments, tot tenint en compte que es canvia el nombre de places a 40, en comptes de les 60 que consten a la memòria presentada. De conformitat amb les previsions normatives esmentades abans, s’aprova la modificació del grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments amb 19 vots a favor, 6 vots en contra i 4 abstencions i s’acorda de trametre la proposta al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 10).

Punt 7: Aprovació, si escau, dels estudis oficials:

 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa (modificació)
 • Màster Universitari en Direcció del Turisme
 • Màster Universitari en Tecnologies Aplicades

El Rector dona la paraula al doctor Rubén Santamarta Martínez, director del Centre d’Estudis de Postgrau, que explica la modificació del Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa i les dues propostes de màster universitari noves.

Pel que fa al Màster Universitari en Direcció del Turisme, posa de manifest les al·legacions que va tenir el títol durant el període d’exposició pública en relació amb la denominació de l’estudi i, d’altra banda, sol·licita permís al Consell de Govern per incloure-hi la competència transversal quant a la no discriminació per raó de gènere que ha aprovat recentment el Consell de Direcció, a la sessió del dia 21 de novembre, a proposta de la doctora Francesca Garcias Gomila.

Seguidament, el director del Centre d’Estudis de Postgrau parla del Màster Universitari en Tecnologies Aplicades. Indica que les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública eren sobre el títol de l’estudi, atès que es considerava que l’expressió «tecnologia aplicada» era massa genèrica. Intervé el doctor Carles Bona Garcia per explicar com va anar la qüestió del canvi de títol, ja que l’al·legació la va presentar el Departament de Física. Recorda que l’ANECA ja va fer canviar el títol del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada per tal d’adequar-lo al contingut, i suggereix per al títol «Informàtica Aplicada».

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que està d’acord amb la intervenció del director del Departament de Física, atès que la denominació de la proposta de màster és massa inclusiva. Manifesta que la preocupen propostes futures i altres màsters que ja impartim i que no es pot posar un nom tan general, sinó que s’ha de diferenciar.

El director del Centre d’Estudis de Postgrau intervé i afirma que, tot i que hi va pensar, quan va arribar l’al·legació, no va trobar un títol nou que s’adequàs a la proposta presentada. Havia dit a la CED que el títol havia d’arribar amb el vistiplau del Departament de Física i per això pensava que el tenia.

Finalment, el Rector sotmet a votació, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, la modificació del Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa i el Màster Universitari en Direcció del Turisme, els quals s’aproven per assentiment. La proposta de Màster Universitari en Tecnologies Aplicades s’aprova amb el vot en contra de la doctora Garcias Gomila i tres abstencions. S’acorda de trametre les propostes al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti els informes corresponents (annex 11).

Punt 8: Aprovació, si escau, com a títols propis de postgrau de la UIB, del Màster en Valoració Turística dels Recursos Naturals i Culturals. Títol propi de la UIB (120 ECTS), Especialista Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android - Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS), Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS), Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS) i Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica que el Màster en Valoració Turística dels Recursos Naturals i Culturals va rebre informe no favorable de l’ANECA, la qual cosa ha fet necessari que s’aprovi com a títol propi de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana per la qualitat d’aquest títol quan l’ANECA no l’ha aprovat. El vicerector d’Investigació i Internacionalització afirma que darrerament ha passat el mateix amb altres títols, per exemple, amb el Màster Universitari en Gestió del Turisme, que substituïa el Màster en Direcció i Planificació del Turisme.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana qui han de ser els directors d’aquest estudi. El vicerector d’Investigació i Internacionalització li contesta que seran el doctor Maurici Mus Amézquita i la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez. El doctor Antoni Miralles Socias comenta que no hi ha els estudis de Biologia entre els que donen accés al Màster.

Sotmesa a votació la proposta presentada, el Màster en Valoració Turística dels Recursos Naturals i Culturals. Títol propi de la UIB (120 ECTS) s’aprova per assentiment (annex 12).

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les altres propostes d’estudis propis tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears. Són:

 1. Especialista Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android - Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS)

* Diploma Universitari de Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android - Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS)

* Diploma de Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android - Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS)

 1. Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

* Diploma Universitari de Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

 1. Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

* Diploma Universitari d’Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

 1. Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

* Diploma Universitari de Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

En relació amb el títol d’Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat, el doctor Crespí Cladera intervé per indicar que l’expressió «tot l’alumnat» és pretensiosa.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment (annex 13).

Punt 9: Aprovació, si escau, de la modificació de l’annex 1 de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau

El vicerector de Docència explica la modificació presentada: incorporar la ponderació de 0,2 de l’assignatura Història de la Filosofia per al grau de Filosofia. Afegeix que es tracta d’una correcció d’errors. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà manifesta que va ser un error seu, per no haver-ho dit abans.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé amb referència als paràmetres de ponderació de les assignatures de batxillerat com una oportunitat dels centres per definir el perfil idoni de l’alumnat de nou ingrés.

El doctor Antoni Miralles Socias planteja la ponderació d’altres assignatures. El vicerector de Docència contesta que ja es va aprovar així en el seu moment a Consell de Govern, i remarca que el que es pot analitzar és si s’hi han de fer modificacions de cara al futur.

El Rector sotmet a votació la modificació plantejada, que s’aprova per assentiment (annex 14).

Punt 10: Elecció de representant dels estudiants al Consell Social, la Comissió Electoral i la Comissió Acadèmica

El Rector explica que, arran de la baixa de la senyora Deborah de Oliveira Xavier com a membre del Consell de Govern, s’ha de substituir a les comissions de què formava part en representació dels estudiants. Per tant, s’ha d’elegir un representant dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica (annex 15).

a) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86.1 dels Estatuts, s’elegeix el senyor Joan Costa Valls membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants.

b) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 88.1.d) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeix al senyor Joan Costa Valls per formar part de la Comissió Electoral en representació dels estudiants.

c) Comissió Acadèmica

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveu l’article 140.1.c) dels Estatuts, s’elegeix al senyor Joan Costa Valls per formar part de la Comissió Acadèmica en representació dels estudiants.

Punt 10 bis: Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les Illes Balears per a la cessió temporal d’espais de Ca n’Oleo per ubicar-hi la Direcció General de Cultura

El Rector dona la paraula a la Gerent, que comença la intervenció demanant disculpes respecte al text presentat, ja que és un text sobre el qual encara es fa feina –en aquest sentit, indica que la doctora Francesca Garcias Gomila hi ha fet una sèrie d’observacions formals que els ha fet arribar i en la mesura possible es tindran en compte–, però es va considerar convenient comentar el conveni al Consell de Govern. La Gerent explica el conveni i indica els espais, la distribució de metres quadrats i els compromisos de les parts. Finalment diu que hi hauria un auxiliar de serveis de la UIB, en torn de matí, que ajudaria a fer el seguiment del dia a dia de l’edifici.

El Rector manifesta que, més que aprovar o no el conveni, es vol tenir el vistiplau del Consell de Govern.

[A les 13.40 hores, mentre es discuteix aquest punt, el doctor Miquel J. Deyà Bauzà abandona la sessió del Consell de Govern.]

S’obre un torn d’intervencions. La presidenta del Consell Social, senyora Francesca Mas Busquets, demana, d’acord amb la distribució d’espais que consta al conveni, on es faran les reunions, i també demana que la persona administrativa del Consell Social faci el mateix horari que fa ara.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana quin seria el cost per a la UIB d’assumir el manteniment i ús de tot l’edifici.

La Gerent explica que s’hi podrien fer moltes activitats culturals, seminaris, congressos, etc., i que hi ha unes zones on hi ha una sala de reunions que serà d’ús compartit. El problema és l’equipament, el qual, en un primer moment, es quantificava en 700.000 euros, més el manteniment (neteja, llum, telefonia, etc.). Per això es decideix aquest ús compartit durant cinc anys, i després es pot pensar any a any si convé o no a la Universitat de mantenir-lo.

El doctor Sebastià Serra Busquets manifesta que és un tema urgent, ja que el temps polític de la CAIB s’acaba, en el sentit que s’acaba la legislatura. Afegeix que l’edifici necessita manteniment, ja hi ha molts de desperfectes derivats de no utilitzar-lo, i que hi ha moltes possibilitats per fer-hi activitats: que s’hi instal·li el Consell Social, que s’hi realitzin conferències, congressos, etc.; fins i tot s’hi podria impartir algun màster o algun grau no experimental, tot i que ara no és possible per les obres que ja s’hi han fet. Finalment remarca que és molt important que la UIB sigui visible al centre de Palma i seria important que l’edifici s’obrís el 2018.

El senyor Joan March Noguera explica que està negociant amb l’Estudi General Lul·lià. També manifesta que els preocupa el tema de l’administrativa del Consell Social.

El Consell de Govern dona el vistiplau a la proposta de conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les Illes Balears per a la cessió temporal d’espais i l’ús compartit de Ca n’Oleo per ubicar-hi dependències de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (annex 16). En conseqüència, el vicerector Antoni Aguiló Pons i la Gerent s’ocuparan d’acabar de perfilar els termes del conveni.

Punt 11: Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens illes presentada, que correspon a les assignatures del primer semestre i a les optatives (annex 17).

El Consell de Govern aprova la proposta d’assignació de complement als professors que han d’impartir docència a Campus Extens illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2017-18 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 12: Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat (complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència)

La Secretària General, ateses totes les circumstàncies en relació amb el complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència del doctor Pablo Vicente Escribá Ruiz, llegeix un document on exposa els fets i els distints documents que hi ha sobre la qüestió, i després fa una proposta per a l’aprovació del Consell de Govern:

Segons l’article 14.1 del Decret 7/2017, «El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, tenint en compte els resultats de l’avaluació duta a terme per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, ha d’acordar assignar els complements retributius addicionals al personal docent i investigador amb caràcter singular i individualitzat». Per tant, del tenor literal del precepte se n’extreu que: el Consell de Direcció de l’AQUIB avalua, el Consell de Govern proposa i el Consell Social assigna.

Segons el Consell de Direcció de l’AQUIB, reunit el dia 18 de setembre de 2017, el doctor Escribá Ruiz té una avaluació positiva d’acord amb la normativa reguladora del complement que se sol·licita i, per això, consta a la llista de sol·licituds amb avaluació positiva presentada per aquest òrgan que ha realitzat l’avaluació. A l’escrit de l’AQUIB del dia 2 de juny consta que la Comissió, «per imperatiu legal, després de verificar el compliment dels requisits d’avaluació dels complements retributius addicionals del PDI de la Universitat establerts per obtenir el complement, ha de proposar l’avaluació positiva [...]».

Malgrat això, el Consell de Direcció de l’AQUIB va demanar al Consell de Govern de la UIB que consideràs una suspensió de la tramitació del complement al doctor Escribá Ruiz tenint en compte els fets que són objecte d’un procés judicial. Davant aquesta sol·licitud, es va demanar a l’AQUIB (amb document del dia 3 d’octubre de 2017) quina era la fonamentació jurídica que podia justificar la proposta de suspensió de la tramitació del complement al doctor Escribá. En resposta a aquesta sol·licitud, el Consell de Direcció de l’AQUIB va afirmar que: «Els certificats no són cap resolució administrativa i per tant no necessiten cap motivació jurídica, sinó que es limiten a acreditar l’existència d’una informació que està a un document.»

Davant tots aquests fets, tenint una avaluació positiva pel compliment de tots els requisits establerts a la convocatòria per obtenir el complement, i no havent-hi cap fonament jurídic que justifiqui la suspensió de la tramitació d’aquest complement del doctor Escribá Ruiz fins que acabin els possibles processos penals i/o administratius que l’afectin, el Consell de Govern ha de proposar-ne al Consell Social l’assignació.

La presidenta del Consell Social intervé per dir que no està d’acord amb la proposta. A continuació manifesta que: «està d’acord amb el que es va acordar per unanimitat al Consell de Direcció de l’AQUIB (format de manera paritària pel Govern de les Illes Balears, la UIB i el Consell Social), i que era sol·licitar a aquest Consell de Govern la valoració de l’alternativa de proposar al Consell Social la suspensió de la tramitació d’aquest complement, fins que finalitzin els possibles processos penals i/o administratius que l’afectin: és aquesta l’opció que considera adient».

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per demanar si el doctor Escribá continua en suspensió cautelar de docència a la Universitat. La resposta és afirmativa.

El Rector sotmet la proposta presentada a votació, i demana si algú s’hi oposa. La proposta s’aprova amb 16 vots a favor, 4 vots en contra (de la doctora Garcias Gomila, de la senyora Mas Busquets, del senyor Joan March Noguera i del senyor Sebastián Lora Sánchez) i 6 abstencions (annex 18).

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

 • El Rector agraeix a la degana de la Facultat de Medicina, doctora Margalida Gili Planas, tota la feina feta, especialment per posar en marxa aquests estudis. També agraeix la disposició al nou degà de la Facultat de Medicina, doctor Miquel Roca Bennàsar, per ocupar el càrrec (el nomenament sortirà al FOU de divendres que ve).
 • El vicerector d’Investigació i Internacionalització informa que aquesta setmana es publicarà la resolució provisional dels projectes de recerca del Ministeri i que la resolució definitiva es publicarà el mes de març de 2018.
 • La vicerectora de Professorat informa de la convocatòria de sexennis i de la necessitat que cada sol·licitant presenti al registre corresponent la seva sol·licitud, ja que el Ministeri no admet com a vàlid el Registre de la Universitat. S’informarà tot el professorat d’aquesta qüestió.
 • El vicerector de Docència informa de la reunió mantinguda amb la Conselleria d’Educació i Universitat en relació amb el mapa de titulacions i concretament, pel que fa a la doble titulació dels graus d’Economia i Turisme, que es podria impartir normalment, amb els horaris adequats, l’any 2018-19.

Punt 14: Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2018)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2018.  

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 19).

Punt 15: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 20):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Moderna
Perfil docent: Mètodes i tècniques del treball històric (Antic Règim) i història moderna d'Amèrica
Perfil investigador: Història moderna d'Espanya i d'Amèrica

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Penal
Perfil docent i investigador: El propi de l'àrea 

Categoria: professor titular d'universitat (Q1)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química orgànica
Perfil investigador: Química orgànica computacional

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les llicències per estudis que s'indiquen a continuació (annex 21):

 • Sr. José Luis Groizard Cardosa, professor titular d'universitat del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Califòrnia a Irvine (EUA) pel període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2018, amb unes remuneracions del 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, de conformitat amb l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis.
 • Sra. Lucrecia Burges Cruz, professora contractada doctora del Departament de Filosofia i Treball Social, a la Universitat de Califòrnia (EUA) pel període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2018, amb unes remuneracions del 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, de conformitat amb l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics del Departament de Dret Públic per als anys acadèmics 2017-18 i 2018-19 que s'indiquen a continuació (annex 22):

 • Senyor Andreu Rigo Sureda
 • Senyor Lluís Isern Estela
 • Senyor Jaume Munar Fullana
 • Senyor Juan Manuel López Nadal
 • Senyor Josep Melià Ques
 • Senyor Eduardo Calderón Susín
 • Senyor Esteve Bardolet Jané
 • Senyor Jorge Dezcallar de Mazarredo

d) Altres

No n’hi ha 

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 23):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3386

CV/P

Universitat Industrial de Santander (República

de Colòmbia)

Colòmbia

Intercanvi d'alumnat i professorat

3421

AM

Ministeri de Defensa

 

Realització d'activitats docents, de recerca i de cooperació al desenvolupament

3509

CV/P

Ajuntament de Santa Maria del Camí

 

Beques de formació pràctica per als estudiants residents al municipi de Santa Maria

3536

Addenda

Universitat Industrial de Santander

Colòmbia

Genèric

3538

CV/P

Fundació Jaume Bofill

 

Elaboració de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears

3540

AM

Confederació d'Associacions de Famílies d'Alumnes d'Escola Catòlica de les Illes Balears

 

Desenvolupar programes de col·laboració conjunts i l'intercanvi i la cooperació

3541

Addenda

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Remodelació de l'IMEDEA

3542

CV/P

Ajuntament de Calvià

 

Col·laboració en la diagnosi sobre la prostitució femenina al municipi de Calvià

3544

CV/P

Associació Cultural Patrimonio Histórico del Mediterraneo

 

Contribuir a la candidatura del projecte ITINEREM

3545

CV/P

Fundació Bancària ˮla Caixaˮ

 

Desenvolupament del projecte audiovisual Ramon Llull

3546

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Annexos de 2017 al conveni (ref. 1275) signat el 31/3/2006

3547

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Creació d'un projecte experimental de Mediació de Suport a la Protecció Infantil

3549

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Col·laboració per organitzar la V Lliga de Debat de la Universitat

3554

Addenda

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Creació del centre d'innovació SmartUIB (Ca ses Llúcies)

Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern aquest conveni tramitat pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 24):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3516

CV/P

Universitat Soldà Moulay Slimane de Beni Mellal

Marroc

Defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Consten un vot en contra (del doctor Jaume Guiscafrè Danús) i una abstenció (del doctor Sebastià Serra Busquets) pel que fa al conveni número 3421, entre la Universitat de les Illes Balears i el Ministeri de Defensa, per a la realització d'activitats docents, de recerca i de cooperació al desenvolupament.

Punt 17: Torn obert de paraules

El doctor Jaume Garau Amengual manifesta que hi ha faltes d’ortografia a la pàgina web de la Universitat a la versió en castellà. Demana que aquesta qüestió se solucioni.

El doctor Bartomeu Pascual Fuster, en nom seu i del degà de la Facultat d’Economia i Empresa, del degà
de la Facultat de Turisme
i del director del Departament d’Economia Aplicada, planteja unes qüestions —que ja havia fet arribar prèviament a Secretaria General— en relació amb el futur grau de Direcció Hotelera Internacional de l’Escola d’Hoteleria. Són les següents:

 1. La docència de les assignatures del pla d'estudis s'assignarà als departaments de la UIB? Si és així, entrarà al POA dels departaments de la UIB la docència d'aquestes assignatures? Amb quin criteri es decidirà quines assignatures s’assignen als diferents departaments de la UIB i quines a l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears?
 2. L’article 72 de la LOU estableix restriccions importants al professorat en actiu a temps complet de les universitats públiques quant a la seva participació en centres adscrits. Aleshores, l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears podrà contractar professorat de la UIB a temps complet? A la sessió del Consell de Govern en què es va aprovar la creació de l’Escola adscrita es va parlar d’un informe jurídic que ho justificava. El pot aportar la UIB?

El Rector contesta a la primera qüestió afirmant que no hi haurà assignatures assignades. En relació amb la segona, el Rector assenyala que els professors de la UIB hi podran fer classes, no com a responsables d’assignatures, però sí com a col·laboradors.

Quant a la segona pregunta efectuada pel doctor Pascual Fuster, la directora de l’Escola d’Hoteleria afirma que s’ha demanat un informe jurídic a la Conselleria d’Educació i Universitat sobre la interpretació de l’article 72 de la LOU i que s’espera resposta. El Rector, a requeriment del doctor Bartomeu Pascual Fuster, indica que sembla que no hi ha d’haver problema a presentar aquest informe una vegada que se’l tingui.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana per l’augment de docència en cas de sexenni no viu i si hi ha cap possibilitat que no s’apliqui aquest augment. La vicerectora explica que és una qüestió de la qual s’ha de parlar amb la Conselleria d’Educació i Universitat. El doctor Carles Bona Garcia fa una intervenció en relació amb el pla de rejoveniment.

La doctora Francesca Garcias Gomila sol·licita de bell nou l’aprovació per part del Consell de Govern de la política de prevenció de riscs laborals de la Universitat.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella fa una intervenció en relació amb les escoles adscrites. A més, fa referència a la creació de la CED per a l’elaboració del grau de Direcció Hotelera Internacional. Manifesta que hi ha cinc membres de l’Escola d’Hoteleria més la presidenta, i els altres membres representants dels departaments de la UIB hi tenen una representació simbòlica.

El Rector li contesta i afirma que és una CED equilibrada, no és una CED que vulgui marginar ningú. Intervé la doctora Maria Tugores Ques, directora de l’Escola d’Hoteleria, afirmant que es varen seguir les directrius del vicerector de Títols i Tecnologia i es va fer una proposta equilibrada: quatre membres de l’Escola d’Hoteleria i cinc membres dels diferents departaments. A més, afegeix que el funcionament de la CED no margina ningú.

El doctor Deyà Tortella manifesta que hi ha versions contradictòries respecte a la manera com s’ha configurat la CED. El doctor Bartomeu Pascual Fuster afirma que ell es va oposar al plantejament que fos l’Escola d’Hoteleria la que fes el títol de Direcció Hotelera Internacional; que el seu departament només té un lloc a la CED i se senten marginats.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2017

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Lorenza Carrasco Martorell
 7. José Aurelio Castro Ocón
 8. Joan Costa Valls
 9. Rafel Crespí Cladera
 10. Miquel Josep Deyà Bauzà
 11. Bartolomé Deyà Tortella
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. Lluís Florit Binimelis
 14. M. Antònia Fornés Pallicer
 15. Joan Frau Munar
 16. Josep Antoni Frau Coll
 17. Antònia Fullana Puigserver
 18. Ricardo García Noval
 19. Francesca Garcias Gomila
 20. Domènec Garcies Gomila
 21. Jaume Guiscafrè Danús
 22. Jordi Llabrés Bordoy
 23. Maria Llompart Bibiloni
 24. Sebastián Lora Sánchez
 25. Joan March Noguera
 26. Sònia Martínez Andreu
 27. Anselm M. Martínez Cañellas
 28. Francesca Mas Busquets
 29. Antoni Miralles Socias
 30. Elisabeth Ripoll Gil
 31. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 32. Joana Maria Seguí Pons
 33. Sebastià Serra Busquets
 34. Bernat Sureda Garcia
 35. Jaume Sureda Negre
 36. Maria Tugores Ques
 37. Xavier Varona Gómez
 38. Llorenç Huguet Rotger
 39. Antònia Paniza Fullana 

Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2017

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Rosa Maria Alberdi Castell
 2. Gabriel Bibiloni Femenias
 3. Carles Bona Garcia
 4. M. Antònia Carbonero Gamundí
 5. Tomás del Barrio Castro
 6. Jaume Garau Amengual
 7. Miquel Grimalt Gelabert
 8. Isabel Lladó Sampol
 9. Hipólito Medrano Gil
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Jesús M. Salinas Ibáñez
 12. Maximino San Miguel Ruibal
 13. Gemma Isabel Turnes Palomino
 14. Antonio Fernández Coca
 15. Guillem Xavier Pons Buades
 16. Rubén Santamarta Martínez
 17. Jeroni Reynés Vives