Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de març de 2018

A les 11 hores del dia 21 de març de 2018, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Josep L. Oliver Torelló i el doctor Antoni Aguiló Pons. També s’excusen la doctora Rosa M. Alberdi Castell i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, assistents amb veu i sense vot.

El Rector lamenta profundament la sobtada defunció del doctor Antoni Artigues Bonet i elogia el seu reconeixement com a estudiós de la llengua i cultura catalanes, especialment pel que fa al teatre com a impulsor del projecte Magisteri Teatre - Mag Poesia.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

La Secretària General agraeix tots els comentaris que li han fet arribar en relació amb l’acta. Seguidament el Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (annex 3). A continuació informa de la proposta de modificació de plantilla que afecta el Centre d’Estudis de Postgrau (annex 4).

El Rector sotmet a votació les dues propostes, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Elecció del representant del PDI al Consell Social

El Rector demana si hi ha candidats per a aquesta elecció i es presenten tres candidatures per a l’elecció del representant del personal docent i investigador al Consell Social: el doctor Miquel Bennàsar Veny, el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà i la doctora Francesca Garcias Gomila.

Prèviament a la votació, el doctor José A. Castro Ocón, per una part, explica el motiu pel qual ja no continua com a representant del personal docent i investigador al Consell Social, atès que ha deixat de tenir la condició de membre del Consell de Govern; per l’altra part, agraeix la confiança d’aquests anys.

Se sotmeten a votació secreta entre els membres representants del PDI del Consell de Govern les candidatures presentades. Un cop acabada la votació i fet el recompte, el resultat és el següent: doctor Miquel J. Deyà Bauzà, 3 vots; doctora Francesca Garcias Gomila, 11 vots; doctor Miquel Bennàsar Veny, 16 vots.

D’acord amb el resultat de la votació i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86 dels Estatuts, resulta elegit el doctor Miquel Bennàsar Veny membre del Consell Social de la Universitat en representació del personal docent i investigador de la Universitat i en substitució del doctor José A. Castro Ocón (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals (any acadèmic 2017-18)

La vicerectora d’Estudiants explica el document que presenta a aprovació relatiu a la convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals per a l’any acadèmic 2017-18. A continuació en destaca un dels canvis més importants, que és afegir les circumstàncies estructurals a aquesta convocatòria, ja que fins ara només es tenien en compte les causes sobrevingudes.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana quin és el pressupost per a aquests ajuts. La vicerectora d’Estudiants li contesta que la quantitat és de 86.000 euros.

El Consell de Govern aprova per assentiment la convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals per a l’any acadèmic 2017-18 (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, del títol de grau de Direcció Hotelera Internacional

El Rector presenta a aprovació el títol de grau de Direcció Hotelera Internacional.

A continuació s’obre un debat en el qual intervé, en primer lloc, el doctor Rafel Crespí Cladera en relació amb els aspectes formals per a l’aprovació d’aquest títol, ja que entén que s’han vulnerat les regles de procediment: el dimarts dia 20 de març es va reunir la CED, considera que sense complir els terminis legalment establerts, no s’ha reunit la CADE; i, per tant, es vulnera el procediment de l’acord normatiu que regula l’aprovació de nous títols. El Rector li contesta i explica el motiu de la temporalització pel que fa a l’aprovació d’aquest estudi: que la proposta de títol pugui presentar-se al mes de març a l’ANECA per a la tramitació pertinent.

El Rector dona la paraula al cap de l’Assessoria Jurídica, que explica el concepte dels òrgans col·legiats i les regles del seu funcionament en relació amb la CED que ens ocupa. També exposa quina és la finalitat del termini de les 48 hores: prendre una decisió amb coneixement de causa. Finalment remarca que en aquest cas la convocatòria és correcta, ja que s’ha fet amb dos dies d’antelació i que només s’ha completat la documentació −posada a l’abast dels membres de l’òrgan− en un termini inferior.

Seguidament el doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana si, en aquest cas, s’han complert els tràmits per poder dur a aprovació aquesta proposta. En cas de resposta negativa, demana les conseqüències jurídiques de l’incompliment. Afegeix que en aquest tema hi ha una qüestió de forma i una de fons: la transformació a oficial d’un estudi no oficial i que s’ha de plantejar si aquest canvi beneficiaria o no beneficiaria els alumnes.

En relació amb la segona qüestió plantejada, el senyor Jeroni Reynés Vives explica que si hi hagués un defecte de forma, l’acord seria nul. Per tant, caldria confirmar si la CED s’havia convocat amb dos dies d’antelació.

Tot seguit, el doctor Bartolomé Deyà Tortella explica que va demanar que es retiràs el punt de l’ordre del dia del Consell de Govern. Afegeix que sempre, pel que fa a l’aprovació de títols, s’ha de ser molt escrupolós amb el compliment del procediment.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas fa referència a l’exposició del senyor Reynés Vives i, pel que fa al procediment, manifesta que si hi ha algun risc, s’ha d’esperar fins a la propera sessió del Consell de Govern.

El doctor Deyà Bauzà planteja si seria convenient fer una sessió extraordinària del Consell de Govern per aprovar aquest punt.

El vicerector de Títols i Tecnologia explica que l’aprovació d’aquest títol beneficia els alumnes i exposa, en relació amb la qüestió de la CADE plantejada pel doctor Crespí Cladera, que ara n’assumeix les funcions el Consell de Direcció.

El Rector dona la paraula a la directora de l’Escola d’Hoteleria, que explica la situació del pla d’estudis. Exposa que l’Escola d’Hoteleria és un consorci en el qual la UIB també participa. Afegeix que es va demanar un informe jurídic en relació amb el professorat que podia impartir-hi classes i que ja es té. Segueix dient que es va reunir amb tots els sindicats i amb la Federació Hotelera i que tots varen manifestar la seva satisfacció. Per tant, socialment, el títol té suport. En conseqüència, la directora de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears entén que s’ha d’aprofitar aquesta oportunitat que els ofereix el Govern. Per altra banda, pel que fa a l’ANECA, explica la importància que es pugui enviar al mes de març i no haver d’esperar fins al mes de maig, ja que en aquest darrer cas seria molt difícil que el títol s’aprovàs per al proper any acadèmic.

La directora de l’Escola d’Hoteleria comença a presentar el pla d’estudis del nou títol de grau. Afegeix que totes les esmenes que s’hi han fet durant l’exposició pública s’han contestat i que la reunió de la CED es va convocar amb l’antelació suficient. Seguidament explica tot el procediment que s’ha seguit i manifesta que la doctora Francesca Garcias Gomila ahir li va fer arribar diversos suggeriments de millora, els quals també s’hi han introduït.

La doctora Garcias Gomila agraeix la resposta de la doctora Maria Tugores Ques i fa diverses matisacions relatives a la data en què es va reunir la junta de centre, al reconeixement del títol propi, al calendari d’implantació i al treball de fi de grau. També manifesta que s’oficialitzaria el títol propi l’any 2022, ja que, d’acord amb el calendari d’implantació, no es permet examinar de TFG fins a l’any acadèmic 2021-22. Per tant, aquesta qüestió hauria de quedar reflectida a la memòria.

La directora de l’Escola d’Hoteleria manifesta que el Consell de Direcció de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears es va reunir divendres passat i que va donar suport unànime al títol, sempre que el gruix del pla d’estudis no es veiés afectat per les esmenes que es poguessin presentar fins dilluns.

El doctor Crespí Cladera manifesta que no es volia atendre cap esmena, que és una CED esbiaixada, i que la composició no era l’adequada. Afegeix que la CED no es va reunir amb els empresaris del sector, només amb el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior. Afirma que el pla d’estudis és igual que el del títol propi i que no millora. Reitera que és una CED. Finalment fa esment del professorat que li ha de facilitar la UIB, ja que és una escola sense doctors ni professors acreditats. També deixa ben clar que el director del Departament d’Economia de l’Empresa dilluns era a Menorca, i que per això es va presentar una al·legació des d’allà. Finalment demana al Consell de Direcció i al Consell de Govern que assigni aquesta qüestió a la Facultat de Turisme.

La directora de l’Escola d’Hoteleria contesta la intervenció anterior manifestant que hi ha hagut molts de contactes amb empreses del sector, i que, per tant, el sector hi ha intervingut. En definitiva, hom li ha demanat opinió en relació amb el pla d’estudis i que ha fet propostes en el tema d’idiomes i altres.

El doctor Martínez Cañellas manifesta la seva preocupació pel que fa al tant per cent d’altre professorat, i més encara si ha de constar al COA.

El Rector intervé en relació amb la contractació de professorat en el futur i indica que els contractes de personal acadèmic anirien a compte de la UIB i el Govern es faria càrrec dels contractes laborals.

El director del Departament d’Economia de l’Empresa manifesta que hi havia una professora del seu departament que no volia formar part del professorat de l’Escola d’Hoteleria, i que, tot i que va demanar que se suprimís el seu perfil de la memòria, hi continua apareixent. Per tant, es demana la supressió indicada d’aquesta professora.

El doctor Deyà Tortella fa constar el contingut de la carta on consta el que va aprovar la Facultat de Turisme amb 27 vots a favor i 2 abstencions (annex 7).

La directora de l’Escola d’Hoteleria explica que s’havien demanat dos informes a les conselleries implicades en el nou estudi i que el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior va explicar-li com es trobava l’elaboració dels informes en una visita a l’Escola. En relació amb el professorat, indica que els professors que són a la memòria poden impartir docència i que s’han acceptat els seus currículums.

El Rector manifesta que qui pot finançar l’estudi és el Govern de la CAIB, no la UIB ni el Consell Social. Afegeix que no es pot fer a cost zero a la Facultat de Turisme i que tampoc no es farà fora de la Universitat, atès que la UIB forma part del consorci, i que té el suport social, ja que és un pas important per a la societat.

El doctor Deyà Tortella assenyala que no és a cost zero, ja que s’impartiria amb els mateixos doblers que es posen a l’Escola d’Hoteleria. La directora de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears explica que per dur a terme aquests estudis fan falta unes instal·lacions específiques.

S’obre un debat en relació amb la contractació de professorat. El doctor Tomás del Barrio Castro manifesta que qui contracta són els departaments; el doctor Andreu Sansó Rosselló manifesta que l’Escola d’Hoteleria pot contractar i és perillós que el Govern contracti. El Rector recorda que en un futur el professorat serà de la UIB.

Al doctor Deyà Tortella el preocupa que l’autoritat política canviï les taxes, i també algunes imprecisions de la memòria. Afegeix que és important que l’aspecte de recerca es tingui en compte, com també el coneixement d’idiomes. En aquest darrer sentit, remarca que no hi ha assignatures de contingut tècnic en anglès, la qual cosa s’hauria de millorar. El doctor Pere M. Deyà Serra fa incidència en la manca de continguts sobre salut laboral, atès que a la branca d’hoteleria hi ha accidents i altres patologies derivades del treball.

La directora de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears contesta que es poden intentar introduir les indicacions sobre el tema de l’anglès i manifesta que no s’han atrevit a incloure’l per la situació actual.

La doctora Francina M. Orfila Sintes manifesta que fa vint anys que està dins l’àmbit de Turisme i que veu l’aprovació d’aquest títol com una pèrdua de formació professional en hoteleria, que era un referent internacional. Com a representant del PDI, manifesta que no s’ha consultat l’STEI i que pot afectar el professorat i les promocions.

Davant el comentari en relació amb els sindicats, el senyor Sebastián Lora Sánchez, quant a la proposta del grau de Direcció Hotelera Internacional al Patronat del Consorci de l’Escola d’Hoteleria, fa constar que els sindicats UGT i CCOO tenen la condició de sindicats més representatius d’acord amb el que estableixen l’Estatut dels treballadors i la Llei orgànica de llibertat sindical, i que l’STEI és una confederació sindical que no compleix aquesta condició ni en l’àmbit estatal ni en l’autonòmic; a més, al Consorci es representa el conjunt dels treballadors i treballadores i no només els docents. Finalment indica que l’STEI no té cap representació sindical al Comitè d’Empresa de l’Escola d’Hoteleria.

El Rector sotmet a votació la proposta de nou títol. La proposta s’aprova per 22 vots a favor, 6 vots en contra (hi fan constar el seu vot en contra el doctor Crespí Cladera i el doctor Deyà Tortella; el doctor Martínez Cañellas, per la seva banda, fa constar que no està d’acord amb la qüestió del professorat) i 10 abstencions (annex 8).

Una vegada aprovat el títol, el Rector manifesta que es reunirà amb els directors dels departaments afectats per demanar-los la seva implicació per definir línies d’actuació conjuntes, especialment pel que fa al professorat.

Punt 6: Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2018-19

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que exposa breument la proposta del calendari de l’any acadèmic 2018-19 (annex 9), consensuada al si de la Comissió Acadèmica. Així mateix, el vicerector de Docència explica que s’ha detectat una errada al segon paràgraf del primer apartat de la disposició addicional primera.

S’obre un debat en relació amb aquest tema. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà manifesta que hi votarà en contra –«perquè a la Facultat de Filosofia i Lletres vaig presentar jo un calendari que tenia activitats d'avaluació més enllà del 30 de juny i se’m va dir que hi havia alumnes que treballaven precisament a partir de la dita data; jo vaig retirar el calendari i posteriorment en vaig presentar un altre que acabava les activitats d'avaluació el 30 de juny; en conseqüència he de votar en contra per coherència amb allò que la Facultat de Filosofia i Lletres va fer l'any passat». El doctor Pere M. Deyà Serra fa referència al sistema actual de docència a la Universitat, atès que no consolida coneixement, perquè hi ha dos mesos sense classes, enmig dels dos semestres. Seguidament, planteja la qüestió dels exàmens en dissabte i el cas dels màsters que sí que n’hi fan. Per tant, demana que el calendari ho digui explícitament.

El doctor Antoni Miralles Socias considera que l’ampliació del calendari no té com a conseqüència una reducció de la càrrega d’hores presencials per setmana, sinó que incrementa els períodes d’avaluació ordinària i extraordinària, la qual cosa no afavoreix l’avaluació continuada ni les reformes impulsades per la declaració de Bolonya.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias fa unes observacions sobre la proposta presentada i fa èmfasi en la ubicació actual dels períodes de les avaluacions extraordinàries.

El doctor Carles Bona Garcia planteja les disfuncions que es donaven amb els calendaris diferents en cada centre. Afirma que està molt bé unificar, però que no és la forma adequada, atès que es comença molt prest i que és difícil fer activitats de recerca com saber en quin període es pot organitzar un congrés. Acaba indicant que si s’ha d’acabar abans de Nadal, hi ha una compressió de continguts.

La doctora Francesca Garcias Gomila parla en relació amb el grau de Medicina i el problema que planteja aquest calendari. També fa una reflexió sobre la concentració d’activitats i demana per què s'ha de limitar el període de classes/pràctiques a 71 dies gairebé consecutius, ja que no hi ha marge per reorganitzar o recuperar una activitat perduda, tant si es tracta de professorat com d’alumnat (no es pot tenir un grip, secundar una jornada de vaga, assistir a una reunió important, ni tan sols compensar els festius que afecten els grups pràctics de manera distinta). Finalment planteja la preocupació en relació amb la docència en dissabte pel que fa al Màster en Salut Laboral.

El doctor Antoni Amengual Colom manifesta que s’ha d’aprovar el calendari, encara que hi hagi problemes per tancar-lo. De totes formes, considera que se n’ha de fer una anàlisi, atès que està pensat per a alumnes que han de fer recuperacions, una avaluació final, no una avaluació continuada.

El doctor Deyà Bauzà manifesta que es va tractar el tema de la recuperació, que fer horaris és molt difícil i que és partidari d’un calendari unificat.

El senyor Bibiloni Femenias manifesta que s’ha anat enrere amb el canvi de recuperacions: les notes surten tard i aquest fet té conseqüències greus per als estudiants. Afegeix que actualment les assignatures tenen menys temari i que l’alumne paga el mateix per menys coneixements. El Rector li contesta i afirma que fa cinc anys que els preus es mantenen, atès que es manté la matrícula al nivell de l’any acadèmic 2013-14. El senyor Bibiloni Femenias manifesta que si un producte manté el preu, però la qualitat davalla, finalment el producte s’encareix.

El doctor Sebastià Serra Busquets proposa canviar el calendari i que es discuteixi en una altra sessió de la Comissió Acadèmica.

El doctor Deyà Serra assenyala que s’haurien de suprimir les avaluacions intermèdies.

El vicerector de Docència dona resposta a les diverses qüestions plantejades. A continuació el Rector sotmet a votació la proposta amb la rectificació esmentada, la qual s'aprova amb 28 vots a favor, 2 vots en contra i 4 abstencions. El doctor Amengual Colom manifesta que hi vota a favor però creu que s’ha de millorar.

Punt 7: Aprovació, si escau, del Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears i del Pla de llengües de la UIB

La Secretària General explica que, a proposta de la Comissió de Política Lingüística, es presenta a aprovació del Consell de Govern el Reglament d’usos lingüístics i el Pla de llengües de la UIB. Exposa que és una norma que pretén actualitzar la normativa vigent actualment, que és de l’any 1988. Atès que la situació ha canviat, era necessari actualitzar i aprovar un nou acord normatiu sobre la matèria que inclogués també altres llengües que s’usen a l’àmbit acadèmic a més del català i del castellà. Explica que en relació amb aquest text s’han tingut en compte reglaments d’altres universitats o institucions i s’ha elaborat atenent al marc normatiu.

El doctor Anselm M. Martínez Cañellas manifesta que el Reglament d’usos lingüístics és jurídicament inconstitucional, ja que va en contra de la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

El doctor Nicolau Dols Salas manifesta que segons l’article 17 de l’Acord normatiu 447/1988, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ús intern i normalització del català a la Universitat de les Illes Balears, tots els documents contractuals han d’estar redactats en català, entre altres aspectes, i que amb la normativa vigent actualment no es compleix el requisit indicat.

El doctor Carles Bona Garcia afirma que no hi ha col·lisió amb el que estableix la jurisprudència del Tribunal Constitucional indicada i fa una sèrie de suggeriments per millorar el text del Reglament. També afirma que s’aprovarà una norma autonòmica en relació amb aquesta matèria.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà indica que respecta molt el treball de la Comissió de Política Lingüística i afirma que pot estar d’acord amb les reflexions del doctor Dols Salas en relació amb el compliment de la normativa actualment vigent. Així mateix, planteja el tema de la territorialitat de l’article 12.1 del Reglament i indica que considera que s’hauria de parlar de «llengua oficial».

El doctor Joan David Janer Torrens afirma que és un text molt equilibrat i que no hi presenta cap objecció. Explica que al Departament de Dret Públic hi ha una professora que ha estudiat aquests temes i que el troba correcte. D’altra banda, s’ha de dir que a Catalunya, malgrat la intervenció del Govern central, s’ha mantingut la preferència del català. Per altra part, fa una sèrie d’explicacions relatives a la sentència del Tribunal Constitucional.

El doctor Martínez Cañellas manifesta que se sent exclòs en els seus drets com a persona que parla en castellà. El doctor Dols Salas li contesta demanant-li si sap com se senten els catalanoparlants, i recorda que el castellà és una llengua imposada a tots els ciutadans espanyols que no en són parlants natius.

La presidenta del Consell Social planteja l’esmena que ja havia presentat en relació amb el llenguatge inclusiu. El doctor Dols Salas, en relació amb aquesta qüestió, explica que el seu departament té elaborada una guia en aquest sentit.

El doctor Jeroni Morey Salvà planteja la qüestió de les traduccions i correccions i demana qui se’n fa càrrec. El Rector afirma que s’ha d’afavorir més la correcció que la traducció.

El doctor Sebastià Serra Busquets afirma que al campus avança la llengua castellana entre els estudiants, el PDI i el PAS. Entén que hi haurà d’haver un seguiment del compliment de la norma i es manifesta a favor de l’esmena presentada per la senyora Francesca Mas Busquets.

El doctor Antoni Amengual Colom planteja el problema de les traduccions dels exàmens en cas que sigui necessari i qui se n’ha de fer càrrec.

Vistes les intervencions indicades, s’acorda de canviar al text la paraula «preferentment» per «normalment» i incloure un text a l’exposició de motius per evitar qualsevol col·lisió amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

Amb la modificació aprovada se sotmet a votació l’aprovació el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears i del Pla de llengües de la UIB, que s’aproven amb 29 vots a favor, 5 abstencions i un vot en contra, el del doctor Dols Salas (annex 10).

El doctor Martínez Cañellas manifesta que vota amb la condició de veure la redacció final de la norma i el doctor Jaume Guiscafrè Danús manifesta que hi vota a favor, però amb la condició que es redacti el paràgraf que s’ha d’afegir a l’exposició de motius de la norma.

Punt 8: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula el procediment d’avaluació de l’acompliment del personal funcionari d’administració i serveis de la UIB

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el contingut de la proposta d’Acord normatiu pel qual es regula el procediment d’avaluació de l’acompliment del personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, en compliment del que preveu la disposició addicional setena de l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 442, de 13 de gener de 2017).

El doctor Pere M. Deyà Serra afirma que en relació amb les avaluacions de qualitat falta un òrgan extern que les qualifiqui, atès que el sistema actual és massa tancat.

La Gerent explica com s’ha dut a terme l’elaboració d’aquest acord normatiu i com es farà l’avaluació, i remarca que regula l’avaluació, no la carrera professional. Explica que el PDI en determinats casos participa en aquest procés d’avaluació, com s’indica en el procediment de l’avaluació del bloc 1 (avaluació dels objectius d’unitats), la qual es fa a través de les comissions de garantia de qualitat (CGQ), de les quals, si escau, pot formar part el personal docent. Com a exemple d’aquesta participació, en l’àmbit de Ciències s’han constituït tres CGQ de laboratoris −una de Química, una de Física i, finalment, una de Biologia− i en cada una hi ha un membre del PDI que participa activament en la definició dels objectius i també en el seguiment i l’avaluació.

La doctora Francesca Garcias Gomila considera que suprimir les valoracions molt altes o molt baixes és una pràctica inadequada perquè pot constiuir un factor de risc psicosocial; per això, indica que a l’expedient s’haurien de mostrar totes les dades obtingudes, i en cas que se’n suprimeixi qualcuna, aquest fet ha de quedar clarament marcat.

El Rector intervé per indicar que la proposta és prou explícita i marcarà una manera de fer. Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova amb 25 vots a favor i dues abstencions (annex 11).

Punt 9: Proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2018-19

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que exposa la proposta presentada de numerus clausus d'alumnes per a estudis de grau per a l'any acadèmic 2018-19 i la proposta de numerus clausus d'alumnes per a estudis de màster presentada per a l'any acadèmic 2018-19 (annex 12). Manifesta que té el vistiplau de la Comissió Acadèmica i recorda que es tracta d’una proposta que ha de ser aprovada definitivament, si escau, per la Comunitat Autònoma.

En relació amb la proposta de numerus clausus dels estudis de màster, vol corregir alguns punts del document lliurat als membres de Consell de Govern. Concretament, al Màster Universitari en Ecologia Marina la xifra ha de ser 35, al Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió el nombre màxim ha de ser 45 i al Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Actuació la quantitat d’alumnes ha de ser 25.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta amb les modificacions indicades, i s'aprova per assentiment.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà vol fer constar en acta que abandona la sessió del Consell de Govern en aquest moment.

Punt 10: Aprovació, si escau, dels estudis propis següents: «Especialista Universitari en Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)» i «Curs d’Actualització Universitària en Catalogació amb RDA segon el model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS)»

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

 1. Especialista Universitari en Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
  1. Diploma Universitari d’Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
  2. Diploma d’Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
 2. Curs d’Actualització Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  1. Diploma Universitari de Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  2. Diploma de Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS).

El Rector dona la paraula al doctor Bartolomé Deyà Tortella, que intervé en relació amb el títol d’Especialista Universitari en Intermediació Turística. Explica que hi ha demanda en el sector i que no és possible l’aprovació d’un títol oficial sobre aquesta matèria; en conseqüència, s’oferirà com a títol propi.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa referència a una sèrie d’aspectes formals que s’han de corregir i demana per les retribucions dels directors i professors del Curs d’Actualització Universitària en Catalogació amb RDA segons el Model IFLA-LRM. El Rector afirma que demanaran aclariments al responsable del títol.

Finalment, el Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annexos 13 i 14).

Punt 11: Aprovació, si escau, de la proposta de complements retributius del professorat de Campus Extens - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens - illes presentada, que correspon a les assignatures optatives del segon semestre de l’any acadèmic 2017-18 (annex 15).

El Consell de Govern aprova per assentiment el complement assignat als professors que han d’impartir la docència esmentada en el projecte Campus Extens - illes durant el segon semestre de l’any acadèmic 2017-18 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • L’acte de celebració dels 40 anys de la Universitat que va tenir lloc al Teatre Principal el passat dia 18 de març i la inauguració de l’exposició: «40 anys, 40 poetes, XL artistes» a l’edifici Sa Riera, els quals tingueren gran èxit de participació.
 • Els resultats de la Setmana Saludable: hi va haver 2.500 persones que varen participar en els tallers i les diverses activitats organitzades.
 • El bon resultat de la campanya de recollida de donacions de sang: hi ha hagut 639 donacions i 230 nous donants, i és per això que vol agrair la iniciativa de la professora Rocío Garnacho Garnacho.
 • El dia 23 de març se signarà el conveni amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per la cessió temporal d’espais i l’ús compartit a Ca n’Oleo i el dia 24 hi haurà una sèrie d’activitats.
 • La mort del senyor Manuel López Pérez, exrector de la Universitat de Saragossa i expresident de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

La Gerent informa sobre la qüestió de la comptabilitat analítica (annex 16).

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n’hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar les llicències per estudis que s’indiquen a continuació (annex 17):

 • Sra. Júlia Navarro Oliver, ajudanta del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, al Centre de Recerca de Technicolor de Rennes (França) pel període comprès entre el 12 de març I el 13 de juliol de 2018, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), amb efectes retroactius.
 • Sr. Joan Duran Grimalt, ajudant del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a la Universitat de Nova York (EUA) pel període comprès entre el 19 de març i el 7 de setembre de 2018, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), amb efectes retroactius.

c) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha.

d) Altres

No n’hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 18):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3423

AM

Estudi General Lul·lià

 

Desenvolupar programes de col·laboració

3462

CV/P

BBVA Data & Analytics, SL

 

Desenvolupar el projecte «Modeling Dynamic Patterns in Complex Networks»

3513

CV/P

Biel Massot i Muntaner

 

Donació del fons «Llegat Massot i Muntaner / Capó / Planes»

3519

CV/P

Fundació Laboral de la Construcció Balears

 

Fomentar l'intercanvi sobre temes d'investigació i desenvolupar programes de formació

3556

CV/P

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

 

Cessió d'espais de Ca n'Oleo

3562

CV/P

Andreu Ramis Puig-Gros

 

Donació de fons i cessió de drets del fons i de memòria oral del senyor Antoni Arribas Palau

3563

CV/P

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

 

Creació del Premi Francisco J. Wilhelmi, destinat als alumnes del grau de Relacions Laborals

3564

CV/P

Il·lustre Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears

 

Genèric

3581

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

3583

CV/P

Antònia Maria Andreu Busquets

 

Donació d'una col·lecció del diari La Almudaina del període 1936-1939

3585

CV/P

Banc de Santander, SA

 

Col·laboració conjunta

3586

CV/P

Banc de Santander, SA

 

Col·laboració financera

3587

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Col·laboració en l’àmbit de Benestar social

3588

CV/P

Fundació General del Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Curs d’anàlisi de xarxes ecològiques

3589

CV/P

Saint-Gobain Placo Ibérica

 

Concurs per a la utilització dels sistemes constructius de Saint-Gobain Placo Ibérica, SA

3590

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

3591

CV/P

Institut Federal d'Educació, Ciència i Tecnologia de Rio Grande do Sul

Brasil

Intercanvi d'estudiants

3596

CV/P

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles

 

Coproducció del projecte «Universo sostenible»

 

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 19):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3582

CV/P

Institut Espanyol d’Oceanografia

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars d’estudiants de grau i postgrau

3584

CV/P

Universitat de Constantí el Filòsof de Nitra (Eslovàquia)

Eslovàquia

Conveni de cotutela internacional

La Secretària General fa constar que es duu a aprovació el conveni 3462 amb BBVA Data & Analytics, SL, que s’havia retirat a la passada sessió del Consell de Govern, i també es presenta per a la ratificació pertinent el conveni amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per a la cessió d’espais de Ca n’Oleo, tal com s’havia dit en una sessió anterior del Consell de Govern.

D’altra banda, la Secretària General agraeix tots els comentaris que li ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila en relació amb els diferents convenis.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 15: Torn obert de paraules

El doctor Pere M. Deyà Serra fa referència a la informació que contenen els papers de sobretaula de les cafeteries: considera que a l’anàlisi nutricional que fan hi ha incorreccions terminològiques.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 21 de març de 2018

Relació d’assistents:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Antoni Amengual Colom
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Miquel Josep Deyà Bauzà
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Bartolomé Deyà Tortella
 10. Nicolau Dols Salas
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Lluís Florit Binimelis
 13. M. Antònia Fornés Pallicer
 14. Joan Frau Munar
 15. Josep Antoni Frau Coll
 16. Antònia Fullana Puigserver
 17. Daniel Garcia Comas
 18. Ricardo García Noval
 19. Francesca Garcias Gomila
 20. Domènec Garcies Gomila
 21. Pedro Guijarro Fuentes
 22. Jaume Guiscafrè Danús
 23. Jordi Llabrés Bordoy
 24. Maria Llompart Bibiloni
 25. Francisco López Simó
 26. Sebastián Lora Sánchez
 27. Sònia Martínez Andreu
 28. Anselm M. Martínez Cañellas
 29. Francesca Mas Busquets
 30. Antoni Miralles Socias
 31. Francisco A. Peris Luque
 32. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 33. Andreu Sansó Rosselló
 34. Joana Maria Seguí Pons
 35. Sebastià Serra Busquets
 36. Bernat Sureda Garcia
 37. Jaume Sureda Negre
 38. Xavier Varona Gómez
 39. Maria Tugores Ques
 40. Llorenç Huguet Rotger
 41. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 21 de març de 2018

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Gabriel Bibiloni Femenias
 2. Carles Bona Garcia
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Tomás del Barrio Castro
 5. Jaume Garau Amengual
 6. Miquel Grimalt Gelabert
 7. Joan David Janer Torrens
 8. Isabel Lladó Sampol
 9. Bartomeu Pascual Fuster
 10. Jordi Pich Solé
 11. Antonio Fernández Coca
 12. Yolanda González Cid
 13. Jeroni Morey Salvà
 14. Francina M. Orfila Sintes
 15. Rubén Santamarta Martínez
 16. Jeroni Reynés Vives