Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 10 de maig de 2018

A les 11 hores del dia 10 de maig de 2018, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, el doctor Nicolau Dols Salas, el doctor Josep L. Oliver Torelló, el doctor Miquel Bennàsar Veny, el doctor Sebastià Serra Busquets, el doctor Jaume Guiscafrè Danús i el doctor Anselm M. Martínez Cañellas. També s’excusen la doctora Rosa Maria Alberdi Castell i la doctora Francina M. Orfila Sintes, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

La Secretària General, en primer lloc, agraeix tots els comentaris, suggeriments i correccions que li han fet arribar en relació amb l’acta, que ja s’hi han anat incorporant. Amb posterioritat, han arribat altres esmenes del doctor Anselm M. Martínez Cañellas i del doctor Nicolau Dols Salas, les quals es llegeixen a continuació.

 • En relació amb les esmenes del doctor Martínez Cañellas, l’expressió «El doctor Martínez Cañellas manifesta que se sent agredit en els seus drets com a persona que parla en castellà» es modifica per: «El doctor Martínez Cañellas manifesta que se sent exclòs en els seus drets com a persona que parla en castellà».
 • L’expressió «El doctor Martínez Cañellas i el doctor Jaume Guiscafrè manifesten que hi voten a favor, però amb la condició que es redacti el paràgraf que s’ha d’afegir a l’exposició de motius de la norma» es canvia fent referència només al doctor Martínez Cañellas: «El doctor Martínez Cañellas manifesta que vota amb la condició de veure la redacció final de la norma».
 • Pel que fa a l’esmena presentada pel doctor Dols Salas, al punt 7, el paràgraf: «El doctor Martínez Cañellas manifesta que se sent agredit en els seus drets com a persona que parla en castellà. El doctor Dols Salas li contesta demanant-li si sap com se senten els catalanoparlants», s’ha de canviar per: «El doctor Martínez Cañellas manifesta que se sent exclòs en els seus drets com a persona que parla en castellà. El doctor Dols Salas li contesta demanant-li si sap com se senten els catalanoparlants, i recorda que el castellà és una llengua imposada a tots els ciutadans espanyols que no en són parlants natius».

El doctor Martínez Cañellas demana que consti en acta el següent: «Obviamente, dado que solo se ha cumplido parcialmente en el texto final la doctrina sentada por la jurisprudencia del Constitucional manteniendo la prioridad del catalán e incluso su exclusividad en varios de los artículos del Reglamento, mi voto es contrario al no cumplirse la condición puesta para su emisión».

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2018, una vegada s’hi han introduït els canvis esmentats.

Abans de passar als altres punts de l'ordre del dia, el Rector llegeix una part d'un correu que li ha enviat el doctor Martínez Cañellas. El Rector indica que fa referència al tema lingüístic que s'acaba d'esmenar de l'acta anterior i creu convenient donar-lo a conèixer al Consell de Govern: «Dada la redacción final del Reglamento, que no ha depurado las disposiciones contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional, y en interés de la UIB, te comunico que me he puesto en contacto con Abogacía del Estado para que tome cartas en el asunto y ejercite las acciones legales que estime oportunas. En su momento ya te indiqué que lo haría si la redacción final imponía el catalán sobre el castellano o le daba preferencia (o prioridad), en vez de darle un trato de igualdad de derechos. La discriminación positiva no implica imposición de la parte teóricamente discriminada y exclusión de las otras.»

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina (en constitució), Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 3).

A continuació la vicerectora explica la modificació de plantilla de Campus Digital illes, que afecta els departaments de Dret Privat, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (annex 4), i la modificació de plantilla del Centre d’Estudis de Postgrau, segons el document presentat al Consell de Govern (annex 5). La vicerectora de Professorat explica que hi ha hagut un canvi de darrera hora i que, per aquest motiu, s’ha presentat en mà un nou document als membres del Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Gerent explica l’abast i significat de les novetats de l’Acord normatiu pel qual es modifica el catàleg de llocs de treball del PAS (annex 6):

 1. Es modifica la denominació de la unitat administrativa Campus Extens: servei d’educació a distància, que passa a ser Servei de Campus Digital. Totes les places adscrites a l’antiga unitat administrativa passen a estar adscrites en aquesta.
 2. Es crea la plaça d’interventor, codi 5289, adscrita al Servei d’Intervenció, subgrup A1, nivell 29, de cossos generals. Forma de provisió: lliure designació. Administració: A4/A3. Jornada: disponibilitat horària. Complement específic: 28.292,60 euros; complement de productivitat: 1.836 euros. Requisit: llicenciatura/grau de Dret i/o Economia. Experiència en auditoria i control de despeses del sector públic.
  La Gerent explica en relació amb aquesta figura que és una recomanació de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB), que és necessari reformar el règim intern de control com a garantia per a la institució i per a les persones responsables de la gestió econòmica i, finalment, que en el conveni de finançament de la UIB la CAIB incorpora l’obligació a la UIB de crear la figura de l’interventor.
  A més, recorda que la Sindicatura de Comptes recomanava «Constituir una unitat de control intern (intervenció o unitat d'auditoria interna) que exerceixi aquestes funcions amb independència i autonomia respecte dels òrgans de gestió i, si escau, modificar els Estatuts de la UIB en aquest sentit. Reformar el règim interior de la UIB en matèria de contractació, amb la finalitat de reforçar la funció interventora en totes les fases dels procediments, tal com ha manifestat reiteradament l’SCIB en informes anteriors».
  La presidenta del Consell Social intervé per fer constar que troba que és una bona decisió, la qual donarà garanties fins i tot a la mateixa universitat.
 3. Finalment, es modifiquen les característiques de la plaça 20, adscrita al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, subgrup C2, cos específic d’altres serveis: passa a ser subgrup C1/C2.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Elecció de representants dels estudiants a la Comissió d’Investigació

El Rector dona la paraula al president del Consell d’Estudiants, que agraeix al senyor Daniel Garcia Comas la seva participació en el procediment per elegir els nous representants dels estudiants a la Comissió d’Investigació i l’explica detalladament (s’adjunta com a annex 7 el document amb el procediment que va seguir el Consell d’Estudiants). Afegeix que, segons la normativa, han de ser dos alumnes de doctorat, i que els alumnes designats són la senyora M. Isabel Escalas Ruiz i el senyor Joan Roca Moll.

El Rector agraeix la disponibilitat als dos estudiants elegits.

Punt 5: Renovació dels membres del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica la composició del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal i també la proposta de renovació que es presenta. Aprofita el moment per agrair als membres del Comitè la feina feta i fa constar que no és retribuïda.

La proposta per a la composició del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal amb les renovacions proposades és la següent:

Presidenta: una professora amb vinculació permanent a la UIB, doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

Vocals: dos professors amb vinculació permanent a la UIB i dues persones que no tinguin relació directa amb la Universitat:

 • Doctora María Julia García Fuster, professora contractada doctora interina de l'àrea de coneixement de Farmacologia del Departament de Biologia.
 • Doctor Antoni Gamundí Gamundí, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia i responsable de benestar animal del quiròfan experimental de l'Hospital Son Llàtzer.
 • Senyora Anna Tomàs Sangenís, veterinària responsable de la salut i del benestar animal de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).
 • Senyor Carlos Rico Bocco, investigador contractat de la Fundació d'Investigacions Sanitàries de les Illes Balears (FISIB).

Secretària: la tècnica superior responsable del benestar i cura dels animals de l'estabulari de la UIB, senyora M. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l'estabulari de la UIB.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 4 i 5 de la normativa de permanència dels estudiants a la UIB

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica el contingut de la modificació presentada dels articles 4 i 5 de la normativa de permanència. El vicerector indica que el canvi més destacat és afegir un punt per al cas d’alumnes de grau als quals quedin menys de 12 crèdits per obtenir el títol, els quals podran demanar una segona matrícula addicional. A continuació manifesta que és una modificació que prèviament ha estat consensuada a la Comissió Acadèmica i indica que es va fer una comparació amb altres universitats, segons la qual la nostra normativa és molt rígida.

Segueix indicant que les altres modificacions fan referència als estudis amb limitació de places i sense limitació i que el punt 4.3 s’ha modificat a instàncies de la doctora Francesca Garcias Gomila, atès que aquesta qüestió ja no es recull al decret de taxes, sinó al Reglament acadèmic.

Finalment també manifesta que es corregirà la data de l’acord ratificatiu indicada.

El doctor Rafel Crespí Cladera indica que és important el procés per aplicar aquestes normes, ja que hi ha alumnes que s’adrecen directament a la Síndica de Greuges. El vicerector de Docència respon que es tindrà en compte l’observació feta i es trametrà el document amb la modificació també a la Síndica.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 5 i 7 del Reglament acadèmic

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la modificació del Reglament acadèmic en relació amb els estudiants a temps parcial: actualment, una vegada aconseguida aquesta condició es manté durant tot el temps que s’és estudiant de la UIB. Amb la modificació plantejada es pretén que la condició d’estudiant a temps parcial s’hagi de sol·licitar cada any acadèmic per poder mantenir-la. A més, també indica que s’afegeixen dos supòsits per poder tenir la consideració d’estudiant a temps parcial: ser esportista d’alt nivell o alt rendiment i ser estudiant matriculat a temps complet durant tot l’any acadèmic al curs corresponent del Títol Superior de Música.

D’altra banda, el vicerector explica que també es proposa la modificació del darrer punt de l’article 5: aquest article diferenciava els alumnes d’estudis amb limitació de places dels alumnes d’estudis sense limitació de places, i ara es proposa d’unificar el nombre de crèdits mínim de què s’han de matricular en els dos casos: 15 crèdits.

Acaba la intervenció remarcant que són les dues modificacions més importants que es presenten.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb els alumnes amb discapacitat. La pregunta que planteja és com poden saber els professors quan es tracta d’un alumne en aquesta situació, i manifesta que hi ha problemes amb els alumnes de màster. En aquest sentit, demana que es faci arribar la informació relativa a aquesta situació als professors, que l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials actuï d’ofici quan els alumnes declarin aquesta condició.

El vicerector de Docència manifesta que els alumnes declaren aquesta condició quan fan la matrícula i afegeix que anar a l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials és opcional de cada persona. En aquest sentit, el vicerector manifesta que es pot informar, però no obligar.

Es pot donar la circumstància que un alumne pot no demanar la dedicació a temps parcial i que, al cap d’uns quants mesos, es plantegi d’acollir-s’hi. El doctor Deyà Serra demana que s’informi l’alumne que pot demanar l’ajut de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials. El doctor Rubén Santamarta Martínez manifesta que s’hauria d’informar, no només que poden anar a la dita oficina, sinó també que es poden matricular a temps parcial.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la proposta d’acord per a l’extinció del COFIU

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica la necessitat d’aprovar aquesta proposta d’acord per a l’extinció del Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU) i que es tracta d’una sol·licitud del Govern de les Illes Balears.

En aquest sentit, el Consell de Govern aprova les actuacions següents:

 • Atorgar l’autorització prèvia per a l’extinció del Consorci.
 • Designar el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a l’extinció del COFIU, sens perjudici que, si escau, les pugui delegar en la persona que consideri oportú.
 • Autoritzar el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè pugui esmenar o rectificar, si escau, l’acta d’extinció del COFIU, sempre que aquesta esmena o rectificació es limiti a acceptar les modificacions necessàries per a l’extinció indicada.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 11).

Punt 9: Aprovació, si escau, de la desadscripció de dos membres de l’IEHM

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica quin és el procediment per adscriure o desadscriure membres dels instituts universitaris de recerca i destaca que aquesta aprovació s’empara en l’informe de la Comissió d’Investigació sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, el vicerector llegeix un paràgraf de l’informe i fa referència als incompliments greus per part del doctor Miquel Antoni Beltran Munar i del senyor Miquel Riera Font, com signar articles sense fer-hi constar l’afiliació a l’Institut o canviar el centre d’execució d’un projecte del pla estatal ja concedit (inicialment el centre d’execució era l’IEHM i es va canviar pel Departament de Filosofia i Treball Social). El vicerector afegeix que davant aquests fets es va sol·licitar la desadscripció dels doctors esmentats de l’institut indicat.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització manifesta que cal procedir a la desadscripció precisament per la importància del tema de l’afiliació, ja que hi ha d’haver un compromís dels investigadors. A més, indica que poden signar amb totes les afiliacions que tinguin i que no sembla correcte que algú que pertany a un institut no signi amb aquesta afiliació o que es canviï el centre d’execució d’un projecte d’investigació.

El Rector dona la paraula al doctor Jaume Garau Amengual, director de l’institut en qüestió, que subscriu les paraules del vicerector d’Investigació i Internacionalització.

El doctor Pere M. Deyà Serra manifesta que faria falta establir un model per saber com s’han d’afiliar els professors a les seves publicacions i que es vigilàs que es compleix. El vicerector d’Investigació i Internacionalització manifesta que es fa feina amb el Servei de Biblioteques i Documentació per a l’atribució per defecte d’un ORCID (Open Researcher and Contributor ID) a cada investigador de la UIB.

El doctor Carles Bona Garcia planteja, en relació amb l’acta de la Comissió d’Investigació, la qüestió del lloc d’execució de projectes: si ha de ser el departament o l’institut, i demana quina és la política de la UIB. El vicerector d’Investigació i Internacionalització li respon que el tema de projectes pertoca a l’institut, atès que té per objecte la recerca.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal manifesta que els drets i obligacions pertanyen a l’institut.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana si els instituts han de ser avaluats a posteriori. El vicerector d’Investigació i Internacionalització li contesta que els instituts s’han d’avaluar cada cinc anys, perquè és una qüestió recollida al Reglament que els regula.

El vicerector acaba la intervenció dient que, atès aquest cas que s’ha presentat avui, recuperarà una proposta d’acord normatiu per presentar-la d’aquí a dues reunions del Consell de Govern, ja que s’ha de donar comptes del que es fa. El Rector recull el compromís per a d’aquí a dues sessions del Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 12).

Punt 10: Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

El Rector dona la paraula al doctor Rubén Santamarta Martínez, que explica la proposta de modificació del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals). Afegeix que aquesta modificació té l’origen en l’informe d’acreditació d’aquest títol, on es proposava un canvi en relació amb les taxes d’abandonament i de graduació.

La doctora Francesca Garcias Gomila, codirectora del Màster, explica que des de 1997 no havia estat necessària cap modificació substancial del pla d’estudis corresponent, de manera que la memòria completa d’aquesta titulació no s’havia introduït a l’aplicació VSA (Verificació-Seguiment-Acreditació) del Ministeri. Afegeix que considera que ara que aviat s’ha d’iniciar el procés per renovar l’acreditació per segona vegada, és el moment de fer aquesta modificació. Per tant, proposa una compleció de tots els apartats de la memòria a l’aplicació VSA actual i per això s’aporta informació actualitzada de l’any acadèmic 2017-18 sobre el professorat, la gestió de les pràctiques curriculars externes, la normativa de permanència, etc., i es corregeixen les estimacions que es tenien per als indicadors de rendiment acadèmic, de manera que la taxa d’abandonament consignada passa del 10 al 25 per cent i la taxa de graduació passa del 90 al 45 per cent.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 13).

Punt 11: Aprovació, si escau, dels estudis propis següents: «Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)» i «Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)»

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

 1. Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)
  Máster en Gestión de Políticas Públicas. Título propio de la UIB (66 ECTS)
  1. Curs d’Actualització Universitària en Política i Democràcia. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  2. Curs d’Actualització Universitària en Polítiques Públiques en el Nou Escenari de la Unió Europea. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  3. Curs d’Actualització Universitària en Organització i Actuació del Sector Públic. El Nou Rol de la Ciutadania. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  4. Curs d’Actualització Universitària en Responsabilitat i Sostenibilitat en la Gestió Pública. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  5. Curs d’Actualització Universitària en Innovació en la Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  6. Curs d’Actualització Universitària en Valors, Direcció, Lideratge i Gestió de Persones. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  7. Diploma Universitari de Política i Democràcia. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  8. Diploma Universitari de Polítiques Públiques en el Nou Escenari de la Unió Europea. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  9. Diploma Universitari d’Organització i Actuació del Sector Públic. El Nou Rol de la Ciutadania. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  10. Diploma Universitari de Responsabilitat i Sostenibilitat en la Gestió Pública. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  11. Diploma Universitari d’Innovació en la Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  12. Diploma Universitari de Valors, Direcció, Lideratge i Gestió de Persones. Títol propi de la UIB (10 ECTS)
  13. Curso de Actualización Universitaria en Política y Democracia. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  14. Curso de Actualización Universitaria en Políticas Públicas en el Nuevo Escenario de la Unión Europea. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  15. Curso de Actualización Universitaria en Organización y Actuación del Sector Público. El Nuevo Rol de la Ciudadanía. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  16. Curso de Actualización Universitaria en Responsabilidad y Sostenibilidad en la Gestión Pública. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  17. Curso de Actualización Universitaria en Innovación en la Gestión y Evaluación de Políticas Públicas. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  18. Curso de Actualización Universitaria en Valores, Dirección, Liderazgo y Gestión de Personas. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  19. Diploma Universitario de Política y Democracia. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  20. Diploma Universitario de Políticas Públicas en el Nuevo Escenario de la Unión Europea. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  21. Diploma Universitario de Organización y Actuación del Sector Público. El Nuevo Rol de la Ciudadanía. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  22. Diploma Universitario de Responsabilidad y Sostenibilidad en la Gestión Pública. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  23. Diploma Universitario de Innovación en la Gestión y Evaluación de Políticas Públicas. Título propio de la UIB (10 ECTS)
  24. Diploma Universitario de Valores, Dirección, Liderazgo y Gestión de Personas. Título propio de la UIB (10 ECTS)
 2. Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  University Specialist in the Nautical Industry: Engineering, Projects, and Refit. UIB-specific degree (30 ECTS)
  1. Diploma Universitari de la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
   University Diploma in the Nautical Industry: Engineering, Projects, and Refit. UIB-specific degree (30 ECTS)
  2. Diploma de la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
   Diploma in the Nautical Industry: Engineering, Projects, and Refit. UIB-specific degree (30 ECTS)

En aquest moment entren a la sala els directors dels dos estudis proposats per donar explicacions i respondre les preguntes que es puguin formular.

Intervé el doctor Ricardo Alberich Martí, el qual manifesta la seva sorpresa en veure la doctora Teresa Riera Madurell com a codirectora. A continuació, el doctor Alberich Martí comenta que les despeses de gestió del Màster en Gestió de Polítiques Públiques són de 12.000 euros, i que la Conselleria competent finança l’import en dos pagaments. Destaca, així mateix, que no es tracta d’una empresa privada, sinó del sector públic. També remarca que s’ha d’assegurar a qui s’ofereix el títol, per la qual cosa s’han d’establir clarament els criteris d’admissió. El Rector afirma que sempre s’ha vetllat perquè no es doni un títol de màster a qui no té la titulació. En aquest sentit, el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals manifesta que el títol de sortida depèn del títol d’entrada.

Intervé la doctora Joana Maria Socias Camacho, directora del Màster en Gestió de Polítiques Públiques, i explica que aquests estudis s’han elaborat perquè les institucions (Consell de Mallorca i Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques) hi tenien molt d’interès. En relació amb els aspirants, indica que hi haurà una comissió encarregada de fer-ne el barem, atès que no només es dirigeix a alts càrrecs, sinó a tots els empleats públics i també a estudiants. També afirma que si un polític vol fer el màster el pot fer, però va adreçat a empleats públics, tant estatals com autonòmics.

Finalment la doctora Socias Camacho manifesta que s’ha redactat un conveni entre la UIB-FUEIB, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, que s’hi ha invertit quasi un any i que s’han realitzat moltes negociacions, però que finalment s’ha arribat a un acord. També destaca que tindrà un preu atractiu, gràcies a l’ajuda de les diferents administracions.

El doctor Alberich Martí manifesta que li agradaria poder aconseguir aquestes quantitats per a màsters relacionats amb tecnologia. El doctor Carles Bona Garcia demana si un departament afectat en aquest cas no n’hauria d’haver tingut coneixement. El Rector contesta que el període d’exposició pública serveix precisament per a això.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió en relació amb la Declaració de Bolonya: respecte al Màster en Gestió de Polítiques Públiques, es planteja un curs de setembre a maig per a gent que treballa, amb una dedicació de 66 crèdits europeus; per tant, demana si hi ha temps de fer-lo tot i si no és desvirtuar el valor del crèdit, ja que el nostre alumnat a temps complet fa 60 crèdits ECTS de setembre a setembre. La directora del màster reconeix que hauran de fer feina per realitzar el curs en el termini previst. El Rector planteja la possibilitat de rebaixar a 60 crèdits europeus els que inclogui el curs.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica que aquest màster està plantejat amb una estructura modular, pensant, doncs, que es pugui fer per mòduls.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el títol d’Especialista Universitari en la Indústria Nàutica. Indica que es tracta d’un sector molt important i molt conflictiu en matèria de seguretat: es fa feina dins un envelat, amb materials delicats; per tant, és una qüestió, més que de seguretat, d’higiene industrial. Assenyala que, tot i que està a favor del curs, s’ha de tenir en compte aquest tema. Afegeix que en comptes de parlar de seguretat es podria referir a la prevenció de riscs –més ampli– i així es podria suprimir una part de seguretat, ja que la seguretat és per prevenir accidents, mentre que la higiene industrial és prevenir malalties professionals.

El director del curs, doctor Gabriel Oliver Codina, agraeix els comentaris realitzats al doctor Deyà Serra i comenta que no és un màster, sinó que es tracta d’un curs d’especialista universitari, que va adreçat a enginyers navals que fan feina dins drassanes.

El Rector sotmet a votació el Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS), i demana que, en cas que sigui possible, es pugui rebaixar a 60 crèdits; si no, es mantindran els 66 crèdits. La proposta s’aprova amb una abstenció (annex 14).

El Rector sotmet a votació el títol d’Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS), que s’aprova per unanimitat (annex 15).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • Ciència per a Tothom. Recorda que és una iniciativa de la doctora M. Pilar Roca Salom. Afegeix que aquest any hi han participat 5.300 estudiants no universitaris i que hi ha 60 professors implicats i 500 alumnes. El Rector vol fer constar l’agraïment a totes les persones que l’han fet possible i explica que es tracta d’activitats que fan que la gent conegui la Universitat, que es fan desinteressadament i que aquestes activitats fan augmentar el nombre d’estudiants.
 • Jornada del dia 16 de maig amb el vicepresident de la xarxa Lluís Vives, Francesc Xavier Grau. Explica que es durà a terme una reunió amb el Consell de Direcció i després una conferència per a tothom que vulgui assistir-hi en relació amb el tema de la governança: »Cap a on va la Universitat». Finalment explica que el senyor Grau ha fet un estudi sobre les universitats catalanes respecte a altres països.
 • Finalment el Rector informa de l’aixecament de la suspensió cautelar de docència al doctor Pablo V. Escribá, encara que ell ja ho ha publicitat.

La Gerent informa sobre la nova Llei de contractes del sector públic:

Principals novetats:

 • Incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de directives europees que obliguen a canviar la gestió de la contractació administrativa.
 • Canvis en els procediments i en els imports llindar.
 • Canvis en contractes menors: article 118.
  • Incorporar a l’expedient l’informe de l’òrgan de contractació de necessitat del contracte (aquesta competència es pot delegar).
  • Acreditar que no s’altera l’objecte del contracte.
  • Controlar que el contractista no ha subscrit contractes que conjuntament superin el llindar (15.000 euros / 40.000 euros).

Accions de la UIB:

 • Disseny d’una eina a UIBdigital per tramitar autorització prèvia de les despeses (novembre-febrer; OSR, CTI@UIB, Gerència...).
 • Elaboració de tots els plecs tipus d’acord amb la nova llei.
 • Delegació del Rector als responsables per fer informe de necessitats.
 • Difusió al PDI i PAS: reunions i sessions als edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Mateu Orfila i Rotger, Anselm Turmeda, Ramon Llull.
 • Instrucció de Gerència.
 • Inici de la redacció de plecs per fer acords marc de determinades temàtiques:
  • Viatges
  • Material científic i de laboratori
  • Microinformàtica
  • Material d’oficina (cursada petició a la CAIB perquè la UIB es pugui adherir al seu acord marc)
 • Assistència a jornades i cursos de formació (CAIB, Ministeri...).
 • Anàlisi dels informes de les diverses juntes consultives de contractació administrativa, que han posat de manifest l’existència de criteris d’interpretació divergents.
 • Recollida informació d’altres universitats (algunes han optat per solucions similars a la de UIB, d’altres són més restrictives ­–com la Universitat de Saragossa– i d’altres encara no han fet instruccions ni incorporat noves eines).
 • o   Algunes dades de contractes menors de la UIB des del 23 de març de 2018, data en què es va posar en funcionament l’eina d’UIBdigital:
  • Nre. de comandes: 1.587
  • Nre. de responsables sol·licitants: 388
  • Nre. de proveïdors contractats: 466

El Rector vol fer constar l’agraïment per la feina feta a Gerència, al CTI@UIB i a l’OSR.

El doctor Pere M. Deyà Serra també agraeix la feina feta, però manifesta que el dia d’avui hi ha una paràlisi a la recerca en l’àmbit de Ciències per falta de material. Així mateix, demana al Consell de Govern que intenti prendre mesures per salvar la situació i que es demani a la CRUE que faci alguna acció en aquest sentit. Afegeix que l’any 2018 serà un any perdut pel que fa a la recerca, amb les repercussions que això tindrà, i que s’ha de fer arribar una protesta molt clara, ja que no havia passat mai.

El Rector contesta que suposa un canvi que indubtablement té implicacions directes en la recerca. El vicerector d’Investigació i Internacionalització manifesta que els dies 16 i 17 de maig assistirà a una reunió sectorial d’R+D+I i aquest és un dels principals temes que s’hi tractaran. El Rector afirma que es farà arribar aquesta preocupació a la CRUE.

El doctor Rafel Crespí Cladera planteja la qüestió dels petits proveïdors i que un dels objectius de la Llei és potenciar la petita i mitjana empresa. Acaba la intervenció dient que la licitació dels contractes s’hauria de dividir en lots perquè els petits proveïdors i la petita i mitjana empresa hi puguin participar.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal subscriu punt per punt les paraules del doctor Deyà Serra i manifesta la necessitat de revisar les dietes d’allotjament.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable informa sobre Ca n’Oleo, on ja hi ha més de vint actes prevists.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització informa sobre:

 • La reunió que se celebrarà a la UIB els dies 28, 29 i 30 de novembre sobre investigació, a la qual hi ha previst que assisteixin representants del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i de la Secretaria d’Estat d’Investigació, del mateix ministeri.
 • El Web of Science. La quota que s’havia de pagar anualment per accedir als continguts d’aquesta pàgina web era subvencionada per la FECYT i ara, de sobte, de moment no la finançaran i n’han apujat el preu. Després, a posteriori, hi hauria una convocatòria de subvencions per finançar-la. D’entrada, la quota la paguen les universitats, i en el cas de la UIB es passa de pagar 6.000 euros aproximadament a pagar-ne al voltant de 36.000.
 • El funcionament de la convocatòria de les beques Beatriz Galindo. Es tracta de cent ajuts per a cinquanta universitats espanyoles. Assenyala que primer es presenten declaracions d’interès per part dels departaments i instituts. Continua indicant que cada universitat té fins a cinc places sènior i junior, que la selecció la farà un comitè internacional i que després hi haurà un altre comitè per a una convocatòria entre els participants. Finalment assenyala que es demanen quatre anys de finançament, més un compromís d’estabilització dins la Universitat.

El doctor Crespí Cladera fa referència al recanvi generacional o ampliació de professorat i planteja que hi haurà problemes de planificació. El doctor San Miguel Ruibal afirma que la declaració d’intenció fa referència al talent investigador. En aquest punt, el doctor Crespí Cladera manifesta que no ha esmentat la paraula «docent» i que l’han malinterpretat. Manifesta que al seu departament no hi ha candidat. El Rector explica que finalment als becaris se’ls assignarà docència, qüestió que s’ha de tenir en compte.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que actualment hi ha un problema d’estabilització del professorat de Medicina arreu de l’Estat, perquè la normativa sanitària no preveu la vinculació de places per al professorat contractat doctor.

La vicerectora de Professorat informa dels nous criteris i del procediment per a la contractació de professorat. Afegeix que els barems per al concurs de les noves places es faran públics i que s’homogeneïtzarà l’aplicació dels coeficients correctors. També manifesta que s’hauran de nomenar les dues persones del departament que s’integraran a la Comissió de Contractació (els dos titulars i els dos suplents) i que també hi haurà un model de currículum. Finalment indica que la finalitat és l’objectivitat i la transparència, per la qual cosa els candidats tindran aquesta informació quan es presentin a una plaça.

El doctor Jaume Garau Amengual afirma que és molt laudable la transparència, però considera que segueix havent-hi un problema amb els perfils de les places que surten a concurs.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 16):

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: CHiTA 3)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Contemporània
Perfil docent: Ciències Socials i la seva didàctica. Història contemporània d’Espanya des de 1939 fins a l’actualitat
Perfil com a investigador: Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura a l’època contemporània. Història i anàlisi dels fenòmens migratoris i del turisme. Història dels mitjans de comunicació. Didàctica de la Història

Categoria: professor visitant (codi plaça: 030102)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica
Perfil docent: 22113 - Didàctica de la Matemàtica I, 22108 - Matemàtiques de l’Educació Primària
Perfil com a investigador: Didàctica de la matemàtica

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA4)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia
Perfil com a investigador: Microeconomia

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA5)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia
Perfil com a investigador: Microeconomia

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA6)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Entorn econòmic, teoria econòmica
Perfil com a investigador: Teoria econòmica

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: EA7)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil com a investigador: Econometria, sèries temporals

Categoria: professor visitant (codi plaça: 60569)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Innovació i internacionalització de l’empresa

Categoria: professor visitant (codi plaça: EE3)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Finances
Perfil com a investigador: Relació entre finances empresarials i mercats de divises

Categoria: professor visitant (codi plaça: EE4)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Màrqueting i comportament del consumidor (consumer behavior)

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMC2)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua anglesa i la seva didàctica
Perfil com a investigador: Llengua anglesa i la seva didàctica

Categoria: professor visitant (codi plaça: FEMC3)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya
Perfil docent: Llengua alemanya
Perfil com a investigador: Llengua alemanya

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 091318)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Sociologia
Perfil docent: Auditoria sociolaboral (22531) i Sociologia de l’empresa (22510)
Perfil com a investigador: Sociologia del treball de gènere

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 213150)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Tecnologia educativa
Perfil com a investigador: Mitjans i recursos tecnològics en el procés d’ensenyament-aprenentatge

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PDE4)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva
Perfil docent: Educació física i hàbits saludables, pràctiques grau de Primària
Perfil com a investigador: Recerca en hàbits de vida saludable i estils de vida actius en població escolar

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia
Perfil docent: Docència en psicologia biològica
Perfil com a investigador: Investigació en psicobiologia del dolor crònic en humans

b) Llicències per estudis

No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament del senyor Alfredo Barón Périz com a col·laborador honorífic del Departament de Geografia per als anys acadèmics 2017-18 i 2018-19 (annex 17).

d) Emèrit propi

La vicerectora de Professorat presenta la proposta de nomenament del senyor Gonçal López Nadal com a professor emèrit propi de la UIB (1r any) feta pel Departament d’Economia Aplicada, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes del començament de l’any acadèmic 2018-19 (annex 18).

e) Altres

No n’hi ha.      

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 19):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3501

CV/P

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

 

Concessió d'una subvenció per finançar un estudi propi de postgrau

3598

CV/P

Universitat Nacional de la Patagònia Austral

Argentina

Impulsar programes d'investigació i, addicionalment, els programes de doctorat

3600

CV/P

Consell Econòmic i Social

 

Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les Illes Balears

3601

AM

Center for Integrative Therapy (CIT) Research Institute gGmbH

Alemanya

Genèric

3604

AM

E3TCITY, SL

 

Promoure la gestió transversal del projecte SmartUIB

3605

CV/P

E3TCITY, SL

 

Instal·lació de dispositius LB40 i LS40 a Ca ses Llúcies

3606

CV/P

Universitat de Cuenca (Equador)

Equador

Col·laboració en l'àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament

3607

CV/P

Ajuntament de Calvià

 

Col·laboració en la diagnosi sobre les situacions de vulnerabilitat econòmica de la població

3608

CV/P

Red Eléctrica de España, SAU

 

Difusió del joc entreREDes als centres educatius de Mallorca

3609

CV/P

Cultura Aquí y Ahora, SL

 

Mallorca Live Festival

3610

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

3611

CV/P

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques i Consell Insular de Mallorca

 

Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)

3612

Addenda

Syntax for Science, SL

 

Addenda conveni ref. 3569 (Projecte de recerca sobre integració d'estudis clínics)

3613

Addenda

Sciware Systems, SL

 

Addenda al conveni ref. 3571 per desenvolupar un prototip de sensor totalment automatitzat

3614

Addenda

Can Majoral, SAT

 

Addenda al conveni ref. 3575 (projecte Mètodes ràpids d'identificació de llevats enològics)

3615

AM

Universitat Catòlica de Cuenca (Equador)

Equador

Col·laboració acadèmica

3616

AM

Universitat de l'Estat d'Haití

República d'Haití

Col·laboració acadèmica

3617

AM

Universitat d’Isfahan (República Islàmica de l'Iran)

Iran

Col·laboració acadèmica

3623

AM

Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores Nagayama Norio INFANT

Perú

Genèric

3627

AM

Federació de Persones Sordes de les Illes Balears

 

Desenvolupar programes de col·laboració conjunts i l'intercanvi i la cooperació

3629

Addenda

Telefónica Educación Digital, SLU

 

Participació de la UIB a la plataforma de cursos en línia www.miriadax.net

3632

CV/P

Grup 9 d'universitats

 

Reconeixement de crèdits d'extensió (màxim 6 ECTS)

                             

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern els convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 20):

 

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3602

CV/P

Universitat Mèdica de Varsòvia

Polònia

Conveni de cotutela internacional

3624

Addenda

Fundació Carolina

 

Beques destinades a formació de docents procedents d'universitats iberoamericanes

 

La doctora Francesca Garcias Gomila, en relació amb el conveni ref. 3609, de l’entitat Mallorca Live, planteja la qüestió del mural que s’ha pintat en un lloc d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda sense haver-los ofert cap alternativa. Pel que fa al conveni ref. 3629, manifesta que no es pot acceptar el llenguatge amb què està redactat.

El vicerector de Campus Digital i Transmèdia contesta que la plaça d’aparcament a què s’ha referit la doctora Garcias Gomila continua sent per a persones amb discapacitat i que aviat s’hi tornarà a posar la indicació.

En relació amb el conveni ref. 3629, amb l’entitat Telefónica Educación Digital, SLU, i la plataforma Miríada, el Rector explica que aquest conveni s’origina quan Telefònica romp amb Universia i reconeix que sí, que el llenguatge utilitzat és molt millorable. Afegeix que s’intentarà proposar de fer-ne una redacció diferent (ja que es pot millorar molt) i modificar aquesta addenda, que és el model estàndard de l’entitat.

El doctor Ricardo Alberich Martí manifesta que s’haurien d’explorar altres plataformes amb un cost més baix, com per exemple els cursos 0 d’accés al màster. Així mateix, vol felicitar el vicerector de Campus Digital i Transmèdia. El vicerector li contesta que ja s’està fent feina amb els cursos 0, que són gratuïts per als estudiants de la UIB.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana com és de rellevant aquesta plataforma. El Rector contesta que la Universitat s’hi va adherir a través d’Universia.

La doctora Garcias Gomila s’absté en la votació del conveni amb referència 3609 de l’entitat Mallorca Live, i vota en contra, després de sol·licitar-ne la retirada, de l’addenda amb referència 3629, amb l’entitat Telefónica Educación Digital, SLU, en relació amb la participació de la UIB a la plataforma de cursos en línia www.miriadax.net, atesa la terminologia comercial d’aquesta addenda.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 15: Torn obert de paraules

El doctor Pere M. Deyà Serra planteja dues qüestions: en primer lloc, proposa de realitzar un comunicat sobre el que suposa per a la investigació l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic; en segon lloc, demana com està la qüestió de l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB).

El vicerector d’Investigació i Internacionalització li contesta que l’IRIB seria una fundació i fa referència a la promesa del director general d’Innovació i Recerca segons la qual es crearia enguany. D’altra banda, el Rector proposa que el vicerector d’Investigació i Internacionalització i el doctor Deyà Serra redactin el comunicat indicat i el vicerector plantejarà la qüestió a l’executiva d’investigació de la CRUE.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja diferents qüestions:

 • A fi de prevenir possibles problemes amb l’acreditació del Màster Universitari en Salut Laboral, demana les dades d’inserció laboral i les de satisfacció dels titulats amb la màxima antelació possible.
 • Indica que ha sol·licitat al CTI@UIB que quan se signin les actes el sistema en generi una còpia automàtica al professorat responsable, però no ha rebut resposta.
 • En relació amb els «menjadorets», assenyala que hi ha moltes dependències als edificis del campus que s’utilitzen per dinar. Afegeix que aquesta qüestió genera dos problemes: d’una banda, els residus que hi queden durant hores o dies; d’altra banda, la sobrecàrrega elèctrica, que fa que saltin els diferencials.
 • Quant al llenguatge utilitzat a la pàgina web, demana que s’unifiquin les formes verbals i el tractament (vós, vostè, tu, vosaltres, jo, nosaltres...), per tal de donar coherència als textos.

El doctor Ricardo Alberich Martí planteja més qüestions en relació amb les plataformes per a cursos i fa referència a la possibilitat de fer un màster amb cursos a distància. Així mateix, s’ofereix per fer feina sobre aquest tema. El Rector proposa una reunió amb el vicerector de Campus Digital i Transmèdia per tractar aquesta qüestió.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias manifesta que falten espais per als alumnes, en relació amb la qüestió dels «menjadorets» a la qual havia fet referència la doctora Garcias Gomila. Afegeix que s’haurien de repensar els espais de menjador. En aquest punt, la doctora Garcias Gomila intervé per dir que ella no es referia precisament als estudiants.

El doctor Jaume Garau Amengual intervé, per una part, sobre les certificacions d’ús de l’aula digital i, d’altra banda, en relació amb la pàgina web. Demana que es revisi la pàgina web quant al llenguatge utilitzat a les pàgines redactades en distintes llengües, ja que hi ha moltes faltes i això provoca una mala imatge de la institució. Finalment, també fa referència a la unificació del tractament, que hauria de ser el formal.

El vicerector de Títols i Tecnologia contesta en relació amb les dades d’inserció i comenta que s’està fent feina juntament amb el DOIP per unificar-les.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 10 de maig de 2018

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Jaume Carot Giner
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Lluís Florit Binimelis
 9. Antonio Fernández Coca
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. Joan Frau Munar
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Ricardo García Noval
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Margalida Gili Planas
 18. Pedro Guijarro Fuentes
 19. Jordi Llabrés Bordoy
 20. Maria Llompart Bibiloni
 21. Francisco López Simó
 22. Sebastián Lora Sánchez
 23. Joan March Noguera
 24. Sònia Martínez Andreu
 25. Anselm M. Martínez Cañellas
 26. Francesca Mas Busquets
 27. Antoni Miralles Socias
 28. Francisco A. Peris Luque
 29. Andreu Sansó Rosselló
 30. Joana Maria Seguí Pons
 31. Xavier Varona Gómez
 32. Llorenç Huguet Rotger
 33. Antònia Paniza Fullana 

Consell de Govern del dia 10 de maig de 2018

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Gabriel Bibiloni Femenias
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Lorenza Carrasco Martorell
 5. José Aurelio Castro Ocón
 6. Tomás del Barrio Castro
 7. Jaume Garau Amengual
 8. Miquel Grimalt Gelabert
 9. Joan David Janer Torrens
 10. Isabel Lladó Sampol
 11. Bartomeu Pascual Fuster
 12. Jesús M. Salinas Ibáñez
 13. Gemma I. Turnes Palomino
 14. Bartomeu Alorda Ladaria
 15. Yolanda González Cid
 16. Jeroni Morey Salvà
 17. Guillem Xavier Pons Buades
 18. Rubén Santamarta Martínez
 19. Jeroni Reynés Vives