Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de juny de 2018

A les 11 hores del dia 18 de juny de 2018, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Andreu Sansó Rosselló, el senyor Lluís Florit Binimelis, el senyor Francisco A. Peris Luque i la presidenta del Consell Social. També s’excusen el doctor Maximino San Miguel Ruibal, la doctora Francina M. Orfila Sintes i el president del Consell d’Estudiants, assistents amb veu i sense vot.

El Rector vol fer constar la felicitació a la doctora M. del Carme Orte Socias pel seu nomenament com a directora general de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO). També li farà arribar la felicitació en nom del Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

La Secretària General agraeix els comentaris i suggeriments sobre l’acta que li ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila.

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2018.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (annex 3).

A continuació la vicerectora explica la modificació de plantilla de Campus Digital illes, que afecta els departaments de Dret Privat i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

La vicerectora explica que s’ha publicat la convocatòria de les places de professorat amb els criteris de transparència que es varen explicar a la sessió anterior del Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, del pla d’estudis del Màster Universitari en Intervenció Social Comunitària i Polítiques Socials

El Rector dona la paraula al doctor Rubén Santamarta Martínez, director del CEP, que explica la proposta dels estudis del Màster Universitari en Intervenció Social Comunitària i Polítiques Socials, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Així mateix, indica que es tracta d’un màster que presenta el Departament de Filosofia i Treball Social, de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, semipresencial, de 60 ECTS, que pretén donar cobertura als graduats en Treball Social. Finalment, fa esment del fet que es va sol·licitar l’aprovació d’un màster semblant, que –en el seu moment– no va aconseguir l’informe favorable de l’ANECA; per això, atesa aquesta circumstància, ara es presenta una nova proposta de màster universitari.

D’altra banda, el doctor Santamarta Martínez contesta les qüestions que ha plantejat per correu electrònic la doctora Francesca Garcias Gomila:

 • Per a l'any acadèmic 2018-19 s’ha previst que la matrícula mínima de l'alumnat a temps parcial sigui de 15 crèdits el primer any (la documentació que s’adjunta per a l’aprovació conté una errada material que s’ha de corregir, ja que estableix que seran 24). D’altra banda, indica que el màxim haurien de ser 44 crèdits, perquè si es matriculen de 45 ja són estudiants a temps complet segons el Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU). En conseqüència, proposa que el màxim siguin 42 crèdits.
 • En un apartat d'estudiants estrangers es parla de la Xarxa Vives i del grup G9, i en aquest sentit indica que simplement és problema de redacció, el qual es millorarà.
 • A l'apartat de reconeixement i transferència, s'esmenta un acord normatiu de l'any 2013, però n’hi ha una versió més recent. Indica que es corregirà la referència i que s’indicarà l’acord normatiu vigent, de l’any 2016.

El doctor Pere M. Deyà Serra constata que hi ha alguns errors de caràcter tipogràfic.

El Rector sotmet a votació el Màster Universitari en Intervenció Social Comunitària i Polítiques Socials amb els canvis exposats, que s’aprova per assentiment (annex 5).

En conseqüència, s’acorda de trametre la proposta al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la proposta dels nous itineraris curriculars dels estudis de la titulació del doble grau d’Administració d’Empreses i Turisme i del doble grau d’Economia i Turisme

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la proposta dels nous itineraris curriculars dels estudis de la titulació del doble grau d’Administració d’Empreses i Turisme i del doble grau d’Economia i Turisme: es canvien de semestre algunes assignatures i es passa de la realització d’un treball de fi de grau a dos.

El Rector sotmet a votació la proposta dels nous itineraris curriculars dels estudis de la titulació del doble grau d’Administració d’Empreses i Turisme i del doble grau d’Economia i Turisme, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la proposta dels nous itineraris curriculars dels estudis de la titulació del doble grau de Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica que és el mateix cas que el del punt anterior. Manifesta que també es passa de la realització d’un treball de fi de grau a dos.

El Rector sotmet a votació la proposta del nou itinerari curricular dels estudis de la titulació del doble grau de Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica, que s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 6: Aprovació, si escau, dels estudis propis: «Expert Universitari en Entrenament de Força i Qualitat de Vida. Títol propi de la UIB (15 ECTS)»; «Curs d’Actualització Universitària en Control i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS)»; «Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)»

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

 1. Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS) per a persones amb accés a la Universitat
  2. Diploma de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS) per a persones sense accés a la Universitat
 2. Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  1. Diploma Universitari d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  2. Diploma d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
 3. Expert Universitari en Entrenament de Força i Qualitat de Vida. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  1. Diploma Universitari d’Entrenament de Força i Qualitat de Vida. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  2. Diploma d’Entrenament de Força i Qualitat de Vida. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica que el primer títol presentat és nou i que els altres dos són reedicions amb canvis substancials. En aquest sentit, indica que el Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI, abans era un curs de 6 ECTS i que ara té 8 ECTS.

El Rector sotmet a votació les propostes d’estudis propis presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, del reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits de grau per accedir al grau d'Odontologia

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la proposta de reconeixement de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits de grau per accedir al grau d’Odontologia.

El doctor Carles Bona Garcia demana què vol dir «reconeixement per a l’accés» i el vicerector de Docència explica que es reconeixen com a assignatures de grau.

El Rector sotmet a votació la proposta de l’aprovació de les taules de reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits de les assignatures del grau d'Odontologia, que s’aprova per assentiment (annex 9).

Punt 8: Complements de Campus Digital illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Digital illes presentada, que correspon a les assignatures optatives del primer semestre de l’any acadèmic 2018-19 (annex 10).

Tot seguit, la vicerectora de Professorat explica que aquesta proposta de complements retributius dels professors de Campus Digital illes es fa amb el canvi de passar de tres a quatre seminaris de les assignatures obligatòries a les illes, excepte en el cas de la Facultat d’Infermeria, que es manté amb els tres seminaris.

A continuació, afegeix que la plaça 2720 és de Turisme a Menorca i que hi ha un canvi al Departament de Dret Públic, ja que el senyor José Díaz Cappa no continua i que, per tant, el doctor Eduard Ramon Ribas impartirà el 100% de l’assignatura.    

El Consell de Govern aprova la proposta d’assignació de complement als professors que han d’impartir docència a Campus Digital illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2018-19 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 9: Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2018)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018.

El doctor Carles Bona Garcia manifesta que el doctor Damià Gomila Villalonga és de l’IFISC. També demana, a causa de la confusió que hi pot haver amb els noms, a quin Víctor Martínez es refereix la proposta. Finalment, manifesta que el Departament de Los Andes no és un centre. El vicerector d’Investigació i Internacionalització indica que es corregiran o puntualitzaran aquestes qüestions.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja el tema de les estades d’investigació en el període de vacances i demana que, en general, s’evitin les estades d’investigació durant el mes d’agost. En aquest sentit, el doctor Tomás del Barrio Castro manifesta que a Anglaterra les vacances són a l’estiu.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 11).

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • Es refereix al nou Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que era una reivindicació des de feia molt de temps de tenir integrat recerca i Universitat.
 • També informa sobre la resolució de la darrera convocatòria de sexennis. Indica que en la categoria de funcionaris de la UIB s’han avaluat positivament 82 sol·licituds i que en la categoria de professors contractats laborals 80 han estat positives i 4 negatives. Per tant, puntualitza que aquestes xifres demostren la bona tasca que es fa en l’àmbit de la recerca a la UIB. El vicerector d’Investigació i Internacionalització comenta que d’acord amb la convocatòria anterior, la nostra universitat es troba al primer quartil, al quart lloc, a molt poca distància del segon i tercer. La vicerectora de Professorat explica que, per primera vegada, s’han avaluat els sexennis dels contractats doctors interins.

La vicerectora d’Estudiants explica com ha anat la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU), que ha tingut lloc els dies 5, 6 i 7 de juny. Diu que la part logística es va dur a terme de forma impecable i que han aprovat el 90,09% dels alumnes presentats –en concret, 3.301 aprovats. També informa que avui acaba el termini per demanar revisions i que el nombre de revisions i reclamacions és molt semblant al de l’any passat.

La Gerent informa sobre l’estat del nou edifici interdepartamental de Ciències de la Salut. Indica que se signarà un contracte de préstec amb l’autorització dels òrgans competents de la Universitat –Consell de Govern i Consell Social– i que el préstec s’anirà cancel·lant amb un conveni pluriennal amb la CAIB. Finalment, comenta que es va avançant en aquesta qüestió.

D’altra banda, la Gerent també informa de la propera convocatòria de procediments selectius per al PAS, que previsiblement sortirà aquest estiu; per tant, a principi de curs ja es podrien publicar algunes convocatòries.

El doctor Pere M. Deyà Serra planteja la qüestió de la sol·licitud del setè sexenni i la renúncia a un dels que ja es tenen i dels problemes que se’n poden derivar. Demana que si es revisa la normativa, es tingui en compte aquest tema. El vicerector d’Investigació i Internacionalització li contesta, i li indica que traslladarà aquesta problemàtica a la sectorial d’investigació de la CRUE.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat 

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 12):

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 021386)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l’Art
Perfil docent: Art barroc
Perfil com a investigador: Patrimoni historicoartístic. Història dels jardins

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 013716)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Genètica
Perfil docent: Genètica. Antropologia molecular i genètica forense. Genètica de les interaccions plantes-microorganismes
Perfil com a investigador: Genètica de poblacions humanes. Genètica forense

b) Llicències per estudis

No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha.

d) Sabàtics

En primer lloc, la vicerectora de Professorat explica que s’ha de retirar la sol·licitud del doctor Antoni Cladera Bohigas, ja que ha fet arribar la seva renúncia a l’any sabàtic que havia sol·licitat. Per tant, es retira la proposta.

Seguidament el Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d’any sabàtic al professor que s’indica a continuació (annex 13):

 • Dr. Eduard Cesari Aliberch, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Física Aplicada del Departament de Física, pel període comprès entre l’1 de febrer i el 31 de juliol de 2019, a la Universitat Pública de Navarra.

e) Vènies docents de l’Escola Universitària ADEMA

El vicerector de Docència presenta les sol·licituds de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA, atès que, segons les previsions estatutàries, correspon al Consell de Govern d’atorgar-les.

El Rector dona la paraula al director de l’escola adscrita ADEMA, que presenta en línies generals el projecte del centre i les vènies docents (annex 14).

El doctor Bartolomé Deyà Tortella manifesta que és un informe excel·lent i vol donar l’enhorabona al doctor Joan Ernest de Pedro Gómez pel funcionament de l’escola adscrita.

El Consell de Govern aprova les vènies docents sol·licitades (annex 15).

f) Altres

No n’hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 16):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3577

AM

Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura

Xile

Regular les bases de col·laboració conjunta en el camp de les ciències agronòmiques

3618

CV/P

Conselleria de Cultura, Participació i Esports (IBJOVE); Consell de Mallorca; Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d'Estalvis de Pollença

 

Elaboració de l'Anuari de la joventut

3622

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Desenvolupament d'activitats d'estímul del talent i formació del professorat

3626

CV/P

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

 

Realització de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars

3633

AM

EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA

 

Col·laboració entre EMAYA i la UIB, mitjançant l'Observatori de l'Aigua de les Illes Balears

3634

CV/P

Universitat de Navarra

 

«Prevention and reversion of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) Among Obese Patients by Means of Customized Nutritional and Physical Activity Intervention»

3635

CV/P

Jaume Bover Pujol

 

Donació de fons i cessió de drets del fons del senyor Jaume Bover i Pujol a la UIB

3637

AM

Gengar Gastronomic, SLU

 

Genèric

3639

Addenda

Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

 

Encàrrec de gestió de l’avaluació de la investigació de professorat contractat (sexennis)

3644

CV/P

Universitat Rey Juan Carlos

 

Activitat formativa RAC «Sostenibilidad: Criterios y Toma de Decisiones»

3645

AM

Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de les Illes Balears

 

Desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació

3647

AM

Universitat de la Campània Luigi Vanvitelli

Itàlia

Desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació

3651

AM

Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat de les Illes Balears (AMADIBA)

 

Desenvolupar programes de cooperació conjunts

3653

Addenda

Banco Santander, SA

 

Desenvolupament del projecte App Universitaria

3655

CV/P

Lipopharma Therapeutics, SL

 

Projecte de recerca

3656

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere l'any 2018

3657

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XIX Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

3659

AM

Wireless DNA, SL; Meteoclim Services, SL

 

Col·laboració en els camps de la docència, la investigació i la transferència de tecnologia

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 17):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3412

CV/P

Universitat de Grenoble Alps

França

Cotutela de tesi doctoral

3642

CV/P

Centre Gaspar Hauser

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars: estudiants del Màster en Psicologia General Sanitària

3643

CV/P

Fundació Amadip Esment

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars: estudiants del Màster en Psicologia General Sanitària

3648

CV/P

Fundació Carolina

 

Convocatòria de dues beques per al curs 2018-19

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals retira de l’aprovació els convenis 3630 i 3631 amb la Conselleria d’Educació, ja que la Conselleria vol fer-hi canvis de darrera hora, quan ja estaven aprovats pel Consell de Direcció.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja si és convenient de formalitzar un conveni amb la Universitat Rey Juan Carlos en aquests moments. D’altra banda, manifesta que no està d’acord amb l’addenda amb el Banc Santander per al desenvolupament del projecte App Universitaria, perquè suposaria cedir les nostres dades al Banc. També fa referència als convenis 3642 i 3643 per a pràctiques externes curriculars del Màster en Psicologia General Sanitària, per tal com creen un precedent, perquè es tracta de pràctiques curriculars remunerades.

La Secretària General contesta en relació amb el conveni amb el Banc Santander. En concret, indica que en cap moment no se cedeixen les dades a aquesta entitat i que així es desprèn del conveni. Afegeix, a més, que el tema de la protecció de dades s’ha tractat a les reunions amb l’altra part. Finalment, esmenta que a la part comercial de l’App Universitaria només s’hi podrà accedir si cada usuari hi dona el seu consentiment.

Pel que fa als convenis 3642 i 3643, amb les entitats Centre Gaspar Hauser i Fundació Amadip Esment, manifesta que no són un precedent, ja que per fer les pràctiques d’aquest màster anteriorment ja es va signar un conveni amb IB-Salut per dur a terme pràctiques remunerades. No s’afegeixen més places de pràctiques, només s’afegeixen altres entitats.

El Rector contesta en relació amb el conveni amb la Universitat Rey Juan Carlos i manifesta que, atès el contingut que té, no hi ha motius per no aprovar-lo, i afegeix que, des del seu punt de vista, no podem mesclar les qüestions institucionals amb les persones que poden haver realitzat determinats fets que, malgrat que són condemnables, no són generalitzats en tota la institució.

La doctora Garcias Gomila vol fer constar el vot en contra al conveni 3653, amb el Banc Santander per al desenvolupament de l’App Universitaria.

El doctor Pere M. Deyà Serra manifesta el seu vot en contra al conveni amb l’empresa Lipopharma Therapeutics, SL, perquè considera que és necessari tenir la memòria a la qual fa referència el conveni per poder aprovar-lo. El doctor Joan March Noguera també demana tenir accés a la memòria del projecte.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització planteja si cada vegada que se signi un conveni d’aquestes característiques s’ha de presentar tota la documentació del projecte de recerca al qual va destinat.

El Rector explica que es tracta d’un conveni, dins un projecte de recerca, i que ja se n’han signat d’altres amb diferents empreses i que mai no s’ha demanat la documentació. També explica que, ateses les circumstàncies actuals, no hi ha motiu per no aprovar-lo.

La Secretària General explica que es tracta d’un acord de col·laboració que s’ha de subscriure obligatòriament perquè així ho estableix la Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme d’1 de setembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per a projectes coordinats d’R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d’una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l’abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia (BOIB núm. 113, de 14 de setembre). Afegeix que, en aquest marc, el Consell de Govern ja n’ha aprovat sis més.

Un cop efectuada la votació pertinent, el conveni 3655 amb l’empresa Lipopharma Therapeutics, SL, s’aprova amb el vot en contra del doctor Deyà Serra i 6 abstencions.

Finalment, el Consell de Govern ratifica els altres acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 13: Torn obert de paraules

El doctor Sebastià Serra Busquets demana que Ca n’Oleo es comenci a utilitzar. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable li contesta que hi està d’acord i que es farà tot el possible, ja que hi ha moltes sol·licituds d’utilització.

El doctor Jaume Garau Amengual vol fer un comentari de la notícia que es va publicar a la pàgina web de la Universitat sobre la signatura d’un conveni amb la Conselleria d'Educació i Universitat en relació amb un institut universitari de recerca de la UIB, que suposa l’aportació de 50.000 euros per superar l’avaluació com a institut. Demana informació sobre aquest tema i, a més, demana que també es tinguin en compte els altres instituts. D’altra banda, el doctor Garau Amengual pregunta pels projectes autonòmics d’investigació.

El Rector explica la signatura d’aquest conveni, lligat a la història de l’ICE i la transició cap a l’IRIE. Afegeix que aquest institut té dues persones en comissió de serveis i que per poder contractar-les es necessita aquesta quantitat, amb la qual cosa se substitueix l’aportació directa de la Conselleria. Destaca, per tant, que el motiu no és l’acreditació dels instituts i que, tal vegada, amb la notícia no s’entenia així.

En relació amb els projectes autonòmics, el Rector contesta que hi ha voluntat perquè se’n convoquin. Puntualitza que amb la Llei de la Ciència es podran fer més activitats.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja una sèrie de qüestions:

 1. En relació amb l’aprovació pendent per part del Consell de Govern de la política de prevenció de les violències masclistes.
 2. En relació amb l’aprovació pendent per part del Consell de Govern de la política de seguretat en el treball de la UIB.
 3. En relació amb les dades d’inserció laboral dels màsters.
 4. En relació amb les enquestes a l’alumnat. Quant a aquest assumpte, indica que cal tenir en compte que als alumnes de segon de Medicina se’ls activaren simultàniament vint enquestes la darrera setmana de maig. Per tant, és necessari canviar aquest sistema.

En relació amb les dades d’inserció, el vicerector de Títols i Tecnologia explica que s’hi està fent feina, i quant a les enquestes, el vicerector explica que s’ha fet una prova pilot amb els estudis d’Infermeria i Fisioteràpia. Afegeix que cal seguir igual fins que no funcioni correctament.

La vicerectora d’Estudiants explica que s’està fent feina amb un protocol que inclourà els diferents tipus d’assetjament.

El doctor Carles Bona Garcia demana per l’esmena als pressuposts generals de l’Estat en relació amb la contractació i la recerca. El vicerector d’Investigació i Internacionalització comenta que s’espera que ho aprovi el Senat, i que prevegi una modificació de la regulació del contractes menors en l’àmbit de la recerca i que cada projecte d’investigació sigui una unitat diferent.

El doctor Joan David Janer Torrens fa referència al programa de finançament d’infraestructures. Comenta la necessitat d’instal·lar ordinadors a les aules dels estudis de Dret, proposta que es va presentar dins aquest pla. El vicerector d’Investigació i Internacionalització contesta que aquesta despesa no entra dins el programa, perquè va destinat a recerca, no a docència, i que en aquesta convocatòria no era elegible. El Rector comenta que es disposa d’una partida per a infraestructures molt baixa.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 18 de juny de 2018

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Miquel Bennàsar Veny
 4. Jaume Carot Giner
 5. Pere M. Deyà Serra
 6. Bartolomé Deyà Tortella
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Antonio Fernández Coca
 9. M. Antònia Fornés Pallicer
 10. Joan Frau Munar
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Antònia Fullana Puigserver
 13. Ricardo García Noval
 14. Francesca Garcias Gomila
 15. Domènec Garcies Gomila
 16. Pedro Guijarro Fuentes
 17. Jaume Guiscafrè Danús
 18. Jordi Llabrés Bordoy
 19. Maria Llompart Bibiloni
 20. Francisco López Simó
 21. Sebastián Lora Sánchez
 22. Joan March Noguera
 23. Sònia Martínez Andreu
 24. Antoni Miralles Socias
 25. Josep L. Oliver Torelló
 26. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 27. Joana Maria Seguí Pons
 28. Sebastià Serra Busquets
 29. Bernat Sureda Garcia
 30. Maria Tugores Ques
 31. Xavier Varona Gómez
 32. Llorenç Huguet Rotger
 33. Antònia Paniza Fullana 

Consell de Govern del dia 18 de juny de 2018

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. Lorenza Carrasco Martorell
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Tomás del Barrio Castro
 5. Jaume Garau Amengual
 6. Miquel Grimalt Gelabert
 7. Joan David Janer Torrens
 8. Isabel Lladó Sampol
 9. Bartomeu Pascual Fuster
 10. Miquel Roca Bennàsar
 11. Carme Rosselló Matas
 12. Yolanda González Cid
 13. Jeroni Morey Salvà
 14. Guillem Xavier Pons Buades
 15. Rubén Santamarta Martínez
 16. Jeroni Reynés Vives