Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018

A les 11 hores del dia 24 de juliol de 2018, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Andreu Sansó Rosselló, el senyor Lluís Florit Binimelis, el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà. També s’excusen el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Jorge M. Terrados Muñoz, la doctora Yolanda González Cid i el senyor Gabriel Bibiloni Femenias, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

La Secretària General agraeix els comentaris que ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila en relació amb l’acta de la sessió anterior.

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de juny de 2018.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Dret Privat, Economia de l’Empresa, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Psicologia (annex 3).

A continuació la vicerectora explica la modificació de plantilla de Campus Digital illes, que afecta els departaments d’Economia Aplicada, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (annex 4), i la modificació de plantilla que afecta el CEP (annex 5).

El Rector sotmet a votació les tres propostes presentades, les quals s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2018

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que exposa l’abast i el significat de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2018 i indica el nombre de baixes que s’han produït en aquest col·lectiu. Indica que el còmput de la taxa de reposició d’efectius, comunicada a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i calculada en funció del nombre d’empleats fixos que durant l'exercici pressupostari de 2017 han deixat de prestar serveis en aquesta universitat o han canviat de categoria, és de quaranta places.

Afegeix que el nombre de places per a l’any 2018 és de 33 catedràtics d’universitat, 33 professors titulars d’universitat i 7 professors contractats doctors. Manifesta que hi haurà quatre places de professor titular d’universitat i dues de professor contractat doctor que es destinaran a la incorporació de personal investigador doctor que hagi acabat el programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Finalment, la vicerectora de Professorat explica que les 33 places de catedràtic de promoció interna, es poden convocar durant tres anys. Així mateix, constata dues errades a la proposta: al final de l’apartat 1 i a l’inici de l’apartat 2, on diu «d’administració i serveis», ha de dir «docent i investigador».

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta d’aquest acord normatiu (annex 7). La Gerent també informa sobre el procés per a l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública, en el qual els representants del PAS han estat consultats.

Afegeix que el còmput de la taxa de reposició d’efectius, comunicada a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i calculada en funció del nombre d’empleats fixos que durant l'exercici pressupostari de 2017 han deixat de prestar serveis en aquesta universitat, cossos o categories, és d’onze places.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica que fa dues reunions del Consell de Govern es va comprometre a dur a l’aprovació del Consell de Govern la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca. A continuació indica que al text del document presentat a aprovació s’hi faran una sèrie d’esmenes fruit dels comentaris i suggeriments que s’han adreçat al vicerector d’Investigació i d’Internacionalització prèviament a la sessió del Consell de Govern. Són les següents:

 • S’inclourà la definició de l’acrònim de l’IFISC al preàmbul.
 • Els articles 20 i 21 tindran una nova redacció en relació amb els nomenaments de director, subdirector i secretari de l’institut: el subdirector i el secretari els nomenarà el Rector, a proposta del director i amb el vistiplau del consell de l’institut universitari de recerca.
 • A l’article 22.3 el termini de dies «naturals» podria suposar un problema si s’activa a finals de juliol, per exemple. Per tal d’evitar situacions així, s’exclouran els períodes no lectius.
 • Es revisaran també algunes errades formals que s’hi han detectat.

A proposta del suggeriment rebut per part de la doctora Francesca Garcias Gomila, se n’informarà la Conselleria d’Educació i també la Conselleria competent en recerca.

La presidenta del Consell Social fa una intervenció en relació amb el finançament dels instituts universitaris.

El doctor Rafel Crespí Cladera manifesta que els informes de l'agència de qualificació sobre els instituts universitaris de recerca haurien de fer-se públics. El vicerector d’Investigació i Internacionalització contesta que, quan n’hi hagi, n’informarà el Consell de Govern i que es poden fer públics, si es demana, si aquest Consell ho troba adequat. El Rector manifesta que es podran posar a disposició dels membres del Consell de Govern que els demanin.

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que els informes de les titulacions sí que es publiquen; en conseqüència, demana que es doni publicitat als informes de què ara parlam i també agraeix que s’hagin tingut en compte les seves aportacions.

El Rector sotmet a votació la proposta de normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la regulació de l’acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica l’Acord normatiu que regula l’acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears. En primer lloc, recorda els precedents d’aquesta normativa. A continuació explica la distinció entre les ajudes:

 1. De cobertura obligatòria: assegurança col·lectiva, atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, el subsidi de viduïtat i el d’orfandat.
 2. De cobertura no obligatòria: subsidi de jubilació forçosa, ajuda a despeses d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica, ajudes per persones dependents a càrrec (primer grau), ajudes per estudis, revisions mèdiques, bestretes de nòmina.

Entre les novetats, la Gerent destaca les següents:

 • Atenció a discapacitats: s’articula l’ajuda en quatre nivells en funció de les retribucions anuals dels sol·licitants.
 • Nova ajuda per jubilació forçosa.
 • Ajuda sanitària, farmacèutica i ortopèdica: incorpora quatre nivells, segons retribucions de la UIB.
 • Ajudes per a estudis: en el cas del PAS, ajuda per a estudis fins al nivell de grau (només per a primer títol), amb un màxim de 300 euros. En el cas del PDI, ajuda per a primer màster i primer doctorat, amb un màxim de 300 euros. També hi haurà ajuts per a idiomes, amb un màxim total de 450 euros.
 • Ajudes a altres persones dependents.
 • Bestretes de nòmina: passen de 5 a 6 les mensualitats íntegres que es poden demanar, i el període per ser retornades passa de 15 a 18 mesos.

Finalment, la Gerent indica que s’ha posat a l’abast dels membres del Consell de Govern una nova redacció de l’article 16 (Ajudes a persones dependents a càrrec del personal de la Universitat fins a primer grau per consanguinitat o afinitat).

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia perquè entén que el text presentat conté dues errades de fons:

 1. Les revisions mèdiques no poden ser objecte d’acció social, ja que la UIB està obligada per llei a oferir la vigilància de la salut a tot el personal de manera periòdica. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable manifesta que es té dret a una revisió mèdica anual, no periòdica.
 2. Algun article sembla que exclou tot el PDI perquè està integrat a MUFACE, però des de 2011 no és ben bé així. D’altra banda, la doctora Garcias Gomila manifesta que també s’ha de fer una revisió dels aspectes formals del document.

La Gerent explica, en relació amb les revisions mèdiques, que són voluntàries. En qualsevol cas, indica que −atesa la intervenció de la doctora Garcias Gomila− es poden suprimir les referències a les revisions mèdiques a la proposta presentada (articles 2.2.e), 5.7 i 17). El cap de l'Assessoria Jurídica intervé en relació amb la qüestió de MUFACE i manifesta que s’ha revisat la incidència que té en els temes tractats en aquesta normativa; de totes maneres, indica que es pot tornar a repassar. La Gerent explica que aquesta qüestió està pactada amb els representants dels empleats públics.

El doctor Sebastià Serra Busquets intervé per dir que s'està regulant MUFACE i que tal vegada hi haurà canvis importants; per tant, s’ha de tenir en compte la possibilitat de realitzar canvis sobre aquest aspecte. La Gerent contesta que el tema de MUFACE està molt estudiat, i quant a la qüestió dels possibles canvis, ara mateix no se sap com serà la regulació futura; per tant, seria massa aventurat preveure situacions de canvi. La Gerent manifesta que si en el futur és necessari, si canvia la regulació de MUFACE, es tornaran a plantejar les modificacions al Consell de Govern.

El senyor Ricardo García Noval manifesta que a l’article 15.6 hi falten els estudis de màster. La Gerent contesta que s’hi afegiran.

El doctor Rafel Crespí Cladera demana quin és el pressupost destinat a acció social. La Gerent contesta que està previst al capítol I, article 16, i que són 80.000 euros aproximadament. Indica que, dins aquesta quantitat, l’assegurança de vida ja té un cost de 32.000 euros.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les modificacions indicades fruit del debat, que s’aprova amb l'abstenció de la doctora Garcias Gomila (annex 9).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau de Medicina

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, el qual explica la modificació del grau de Medicina, que suposa el canvi de semestre d’una assignatura i l'afegitó de la competència transversal que el Consell de Direcció va aprovar per a tots els títols de la UIB.

Explica, més concretament, que el període dilatat d’admissió i matrícula dels estudiants de nou ingrés al grau de Medicina de la UIB en el primer semestre se superposa amb el període de realització de les pràctiques obligatòries de l’assignatura Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor, de 9 crèdits de formació bàsica.

Manifesta que la realització d’aquestes pràctiques significa un element d’avaluació important, sense possibilitat de recuperació fins a l’any acadèmic següent, per això es proposa aquesta modificació del pla d’estudis, per tal de passar aquesta assignatura del primer al segon semestre. Per poder mantenir l’estructura del pla d’estudis, també es proposa la modificació temporal de l’assignatura Biologia Cel·lular (6 crèdits de formació bàsica) i de l’assignatura Documentació i Recursos Informàtics (3 crèdits obligatoris), que passaran del segon al primer semestre.

Finalment, s’inclou en el pla d’estudis la competència transversal en relació amb la igualtat de gènere aprovada pel Consell de Direcció de la UIB el dia 21 de novembre de 2017.

A l'últim, el Rector sotmet a votació, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, la modificació del grau de Medicina, que s’aprova per assentiment. S’acorda de trametre la proposta al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 10).

Punt 7 bis: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en Filosofia

El Rector dona la paraula al doctor Rubén Santamarta Martínez, director del Centre d’Estudis de Postgrau, que explica la modificació del Màster Universitari en Filosofia, segons la documentació adjunta. Afegeix que ja es va intentar fer-ne una altra modificació, però a causa de l’informe no favorable de l’ANECA (amb data 26 de març de 2018), se’n presenta una de nova.

Afegeix que aquesta modificació té l'origen en la recomanació que es va fer al títol a l’informe d’acreditació, en el sentit que caldria modificar alguns aspectes del pla d’estudis. La modificació proposada se centra en l’eliminació de les especialitats. Atès el nombre d’alumnes matriculats en els darrers anys al màster, es fa inviable una proposta amb diferents especialitats. També s’elimina la figura d’alguns coordinadors.

També indica que s’actualitza la informació en relació amb el professorat del màster i s’elimina el requisit de tenir el nivell B2 d’anglès per poder-s’hi matricular.

De la mateixa manera, manifesta que s’hi incorpora la competència transversal en relació amb la igualtat de gènere aprovada a la reunió del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2017.

Finalment, el Rector sotmet a votació, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, la modificació del Màster Universitari en Filosofia, que s’aprova per assentiment. S’acorda de trametre la proposta al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 11).

Punt 8: Aprovació, si escau, d’estudis propis:

 1. Especialista Universitari en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS);
 2. Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS);
 3. Expert Universitari en Creació i Gestió de Cooperatives i altres Empreses de l’Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS);
 4. Diploma d’especialització de la UOM en Els Grans Descobriments Científics: del Passat al Present. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

 1. Especialista Universitari en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  1. Expert Universitari en Gestió Econòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  2. Expert Universitari en Gestió Jurídica i Documental Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  3. Diploma Universitari de Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  4. Diploma de Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  5. Diploma Universitari de Gestió Econòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  6. Diploma de Gestió Econòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  7. Diploma Universitari de Gestió Jurídica i Documental Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  8. Diploma de Gestió Jurídica i Documental Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
 2. Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
 3. Expert Universitari en Creació i Gestió de Cooperatives i altres Empreses de l’Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Creació i Gestió de Cooperatives i altres Empreses de l’Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  2. Diploma de Creació i Gestió de Cooperatives i altres Empreses de l’Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
 4. Diploma d’especialització de la UOM en Els Grans Descobriments Científics: del Passat al Present. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

En el cas del darrer diploma indicat, el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica que es tracta de l’aprovació del títol amb canvis substancials, ja que se n’ha de substituir la directora, que era la doctora M. del Carme Orte Socias.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals contesta els comentaris realitzats prèviament i enviats per correu electrònic per la doctora Francesca Garcias Gomila en relació amb el nombre de crèdits de les assignatures als títols presentats, del tipus 1,38 crèdits o 3,28, i manifesta que es corregirà. També indica que cal revisar els professors i actualitzar-ne les categories i que cal parar esment en els requisits d’accés.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé en relació amb l’estudi d’Especialista Universitari en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. En primer lloc, vol agrair la disposició del director del títol propi per la bona actitud mostrada als suggeriments realitzats i també fa una reflexió en relació amb l’assignatura Organització i Gestió de Recursos Humans en l’Empresa Internacional. En segon lloc, indica que les distintes conselleries financen cursos que organitza la nostra universitat i la UIB es converteix en col·laboradora necessària d’aquesta actuació. Afegeix que aquest curs s’hauria d’haver previst fa un parell d’anys i planificat d’una altra manera. Finalment, diu que vol fer constar en acta que aquesta és una política molt equivocada.

El Rector sotmet a votació les propostes d’estudis propis presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 12).

Punt 9: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital illes

El Rector dona la paraula a la Secretària General en substitució de la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Digital illes presentada. Explica que correspon a assignatures obligatòries del primer semestre de l’any acadèmic 2018-19 (annex 13).

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complement als professors que han d’impartir docència a Campus Digital illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2018-19 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 10: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dona la paraula a la Secretària General en substitució de la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha trenta-set professors que han demanat augment de càrrega docent.

En relació amb aquest punt, la doctora Francesca Garcias Gomila planteja dues qüestions: la primera sobre les deficiències estructurals que fa paleses aquest augment de l’activitat docent; i la segona, suprimir l’expressió «càrrega docent».

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2018-19 (annex 14).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dona la paraula a la Secretària General en substitució de la vicerectora de Professorat, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2018, que ha realitzat la comissió d’avaluació nomenada per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer:

 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent del docent.
 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora del personal docent i investigador.
 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any natural 2018 (annex 15).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l'aprovació pertinent, si escau.

Punt 12: Aprovació prèvia de sol·licitud d’endeutament, de conformitat amb l’article 157 dels Estatuts, per al finançament del projecte, construcció i equipament de l’edifici interdepartamental al campus de la UIB

El Rector explica que aquest és el primer pas per poder construir el nou edifici Interdepartamental, d’Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia. Explica que aquest edifici es finançarà amb fons FEDER i que cal seguir les passes que permetin que la direcció general competent pugui actuar i, per tant, licitar el projecte perquè sigui operatiu l'any acadèmic 2021-22.

La Gerent explica les condicions de l’endeutament i les transferències del Govern amb una sèrie de condicions. Indica que són dues operacions: un contracte de préstec amb les condicions establertes al document que s’adjunta (annex 16) i un conveni en relació amb les transferències anuals per fer les amortitzacions d’aquest préstec. Afegeix que ja està previst al pressupost de la CAIB de l’any 2018 i que seran set amortitzacions anuals.

Així mateix, la Gerent presenta el model de certificat que ens ha demanat la Direcció General de Tresoreria de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques per facultar el Rector per signar l’endeutament amb aquestes condicions (annex 17) i explica que hi haurà una publicació mensual del tipus d’interès. Finalment indica que s'informarà de tot això el Consell de Govern.

Finalment s’aprova per assentiment la sol·licitud d’endeutament, de conformitat amb l’article 157 dels Estatuts, per al finançament del projecte, construcció i equipament de l’edifici interdepartamental al campus de la UIB.

Punt 13: Informació sobre la liquidació del pressupost de l’any 2017

El Rector explica que per tal de no ajuntar l’aprovació del pressupost amb la liquidació, ara se separen ambdues coses i avui s’informarà sobre la liquidació del pressupost de l’any 2017.

La Gerent explica la liquidació del pressupost d’acord amb la documentació presentada als membres del Consell de Govern (annex 18). El Consell de Govern en pren coneixement.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció [aquest punt es desenvolupa després de les vènies docents]

El Rector informa dels temes següents:

 • De la presidència de la xarxa REBIUN.
 • De la qüestió del doctor Francisco Ayala, doctor honoris causa d’aquesta universitat, que ja va sortir a premsa. Explica la situació actual, la pressió mediàtica, i que hi ha onze universitats espanyoles que estan en la mateixa situació. Explica que a l’Assemblea de la CRUE de Cadis es va reunir amb altres rectors d’universitats implicades per tal de parlar d’una possible actuació conjunta i que de la reunió en va sorgir la idea de demanar més informació a la Universitat de Califòrnia. Informa que va quedar encarregat d’aquesta actuació el rector de la Universitat Complutense de Madrid. També explica que ara ja es té l’informe d’acord amb el Codi d’assetjament sexual de la universitat esmentada i que aquest informe ja es va publicar al diari El País. Sense entrar a valorar la gravetat dels fets, s'indica que no va fer cas de les recomanacions del vicerector de la seva universitat.

El Rector afegeix que a partir d’aquest informe emetran un informe jurídic les universitats del País Basc, Autònoma de Barcelona i Complutense i que després es posaran en comú tots plegats. És per això que el Rector demana al director del Departament de Dret Públic si el seu departament està interessat a fer un informe. El doctor Joan David Janer Torrens agraeix l’oferiment, però manifesta que seran suficients els informes jurídics de les altres universitats.

 • De la reunió que té demà al matí amb el nou secretari general d’Universitats per parlar del pagament de la Web of Science.

El Rector agraeix l’assistència a la conferència del doctor Barry Barish, premi Nobel de Física. Indica que s’hi varen reunir prop de mil persones per escoltar-lo parlar de les ones gravitacionals.

La vicerectora d’Estudiants informa de la PBAU, que, per primera vegada, ha tingut lloc al mes de juliol. Assenyala que els resultats, abans de la revisió, són bons: de moment són 8 punts millors que l’any passat a la prova que es feu al setembre. Manifesta que ha aprovat un 57,2% dels estudiants presentats, tot i que són dades provisionals, però reitera que els resultats són positius. Finalment indica que aquestes dades són dels alumnes que es presenten per primera vegada i que no inclouen els que es presenten per millorar nota.

El vicerector de Docència informa de les dades de preinscripció i matrícula. Així mateix, indica que són dades provisionals.

El vicerector d’investigació i Internacionalització explica que l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) ha rebut l’acreditació com a Unitat d’Excel·lència María de Maeztu, que reconeix l’impacte i la rellevància internacional d’aquest institut de recerca. Afegeix que amb aquesta acreditació, l’IFISC accedirà a dos milions d’euros de finançament al llarg dels propers quatre anys. Manifesta que és una molt bona notícia per la qual la Universitat s'ha de felicitar. Es fa constar en acta la felicitació del Consell de Govern al director d’aquest institut.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització també informa del nomenament del nou secretari general d’Universitats, que també qualifica de molt bona notícia. Indica que, per una reunió mantinguda amb ell, sembla que algunes de les principals actuacions aniran encaminades a la simplificació i la internacionalització: la millora dels projectes d’investigació, l’Estatut del personal docent i investigador, la desaparició de la taxa de reposició, la modificació del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i l'increment de les beques FPU, que es dotaran amb un finançament entre 60 i 95 milions. D’altra banda, afegeix que va indicar que els campus d’excel·lència no són una prioritat. També informa que durant l’estiu sortirà la convocatòria del Pla estatal dels projectes d’investigació.

El Rector informa de la firma del conveni amb l’Estudi General Lul·lià i agraeix a la presidenta del Consell Social la iniciativa.

La directora de l’Escola d’Hoteleria informa sobre l’aprovació del nou títol de grau de Direcció Hotelera. Explica el procediment i que, si tot arriba dins el termini i en la forma escaient, es podrà obrir la matrícula al setembre. La presidenta del Consell Social manifesta una queixa en relació amb aquest nou títol, que és que encara no té el tràmit preceptiu del Consell Social i ja s’ha fet públic en roda de premsa. Entén que la part formal s’ha de mantenir i en aquesta ocasió no ha estat així. També indica que va transmetre aquesta queixa al conseller. Finalment, fa la petició formal que es respecti la temporalització.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella intervé i explica que quan fa dos anys ell havia de posar en marxa un màster nou, la direcció del Centre d’Estudis de Postgrau no li va deixar obrir la preinscripció fins que no ho va tenir tot aprovat; en canvi, aquí s’ha avançat tot. És per això que demana que s’apliquin les mateixes regles a tothom. D’altra banda, indica que es va fer la roda de premsa un dia abans d’obrir la matrícula. En relació amb aquesta qüestió, manifesta que aquest fet pot dur problemes amb la matrícula amb alumnes d’altres estudis i els pot causar un perjudici.

El Rector contesta que el benefici que es produeix és més gran: són vuitanta persones que poden cursar aquests estudis oficials a un preu més baix; per tant, beneficia vuitanta famílies. Així mateix indica que s’ha anat informant de totes les passes que s'han fet. Assenyala que tal vegada algunes coses s’haurien pogut fer millor, però que la roda de premsa no es va fer específicament un dia abans de la matrícula. Afegeix que ara el que s’ha de fer és el disseny de futur amb els departaments implicats i que aquest estudi acabarà sent a poc a poc de la Universitat i que a les comissions de contractació hi haurà els professors de la Universitat. Finalment, manifesta que s’ha de mirar cap endavant amb el nou grau.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n’hi ha.

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius que s'indica a continuació (annex 19):

 • Doctora Marta Marcos Moreno, professora contractada doctora del Departament de Física, a la Universitat de York (Regne Unit), pel període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018. De conformitat amb l’article 20 de la Resolució d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats (BOE núm. 306, de 18 de desembre), es fa pública la proposta de la Comissió de Selecció de la modalitat A del Programa d’estades de la modalitat A del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers, i d’acord amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la resolució esmentada, aquesta professora percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen en el centre d’adscripció –UIB.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament del senyor Carlos Izquierdo Téllez com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat per als anys acadèmics 2018-19 i 2019-20 (annex 20).

d) Vènies docents

El vicerector de Docència presenta les sol·licituds de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Turisme del Consell d’Eivissa i de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno per l’any acadèmic 2018-19, atès que, segons les previsions estatutàries, correspon al Consell de Govern d’atorgar-les.

Es convida a entrar a la sala el doctor Marco Antonio Robledo Camacho, director de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, i el doctor Antonio M. Bruyèl Olmedo. El primer explica les línies d’investigació, el nombre de doctors, etc.

El doctor Ricardo Alberich Martí demana que es completi la informació presentada al Consell de Govern i que a més del doctorat hi consti la llicenciatura/grau, etc. El doctor Robledo Camacho li contesta que s’hi pot afegir.

El doctor Joan David Janer Torrens intervé i fa referència a la versatilitat d’alguns professors, com la senyora Antònia Capó Guardiola, que imparteix assignatures tan diferents com: Nocions Bàsiques de Dret, Dret Constitucional, Dret Públic del Turisme, Dret Financer i Tributari i Pràcticum I i II. El doctor Janer Torrens es demana com és possible fer assignatures tan diferents i com es pot tenir aquesta capacitat. Així mateix, manifesta que no es poden fer tantes assignatures.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella comenta que passa el mateix amb assignatures d’Economia; en conseqüència, afirma que no és un cas puntual. D’altra banda, demana per les enquestes de satisfacció de l’alumnat. El doctor Robledo Camacho contesta que són les enquestes del SEQUA i que són iguals que les de la UIB. A més, ells fan unes altres enquestes internes.

El doctor Bartomeu Pascual Fuster comenta que els professors de l’Escola adscrita no estan acreditats; en conseqüència, no tenim clara la qualitat docent dels professors que hi fan classe.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana si els professors estan a jornada completa i, d’altra banda, si se segueix la normativa en matèria de llengua i cultura pròpies. El doctor Bruyèl Olmedo comenta que el tema de la jornada ve determinat per via contractual: són hores de docència segons les assignatures i es preveu que no se superi un nombre raonable de crèdits. En relació amb la qüestió de la llengua, indica que hi ha llibertat de càtedra.

El doctor Deyà Tortella manifesta que el Consell de Govern hauria d’establir uns requisits per atorgar la vènia docent als professors dels centres adscrits.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una sèrie de preguntes i comentaris en relació amb les vènies docents:

 • Si es pot acceptar que s’imparteixi un grau amb només 15-17 docents.
 • Quan es diu «asignaturas del título» que sumen 240 crèdits, quina optativitat ofereixen?
 • Com compten les hores de pràctiques externes i de treball de fi de grau pel que fa a la docència del professorat?

La doctora Garcias Gomila també es refereix a l’assignatura «Proyecto Fin de Grado» de l’Escola de Turisme del Consell d’Eivissa.

El doctor Robledo Camacho contesta a les qüestions plantejades per la doctora Garcias Gomila.

El Rector manifesta que es poden fer uns criteris per a les vènies docents per sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern.

El doctor Deyà Tortella, arran de la pregunta sobre l’optativitat, manifesta que l’Escola adscrita està impartint una doble titulació de forma encoberta, que ell ja ho ha dit en moltes ocasions i que aquesta doble titulació existeix. El vicerector de Docència contesta que no hi ha doble titulació, que una altra cosa és la simultaneïtat d’estudis.

A continuació es convida a entrar a la sala el director de l’Escola de Turisme del Consell d’Eivissa, doctor Onofre Martorell Cunill, i el doctor Vicent Guasch Portas. Expliquen que el professorat de l’Escola adscrita compleix amb el nombre de doctors i que el 95% d’alumnes estan fent feina en el sector turístic a Eivissa. Afegeixen que tenen una línia estratègica i que, a més, estan complint amb les recomanacions de l’ANECA. També expliquen que hi ha diferències amb la UIB i que fa falta trobar incentius per a la recerca. Finalment, indiquen que volen potenciar els projectes d’innovació docent, que s’estan millorant les biblioteques i que s’ha parlat amb el Consell d’Eivissa per millorar-ne el fons bibliogràfic.

El doctor Rafel Crespí Cladera manifesta que només hi ha un professor acreditat i que els professors haurien d’anar demanant l’acreditació. El Rector comenta que és una política de futur. El doctor Guasch Portas contesta que no hi ha categories com a la Universitat ni hi ha incentius en la retribució, i que només hi ha diferència entre doctor i no doctor. El Rector afirma que seria com un segell de qualitat, que s’haurien d’establir unes directrius i que s’hauria d’incentivar l’acreditació.

El Consell de Govern aprova les vènies docents de l’Escola de Turisme Felipe Moreno amb quatre abstencions i aprova per unanimitat les vènies docents de l’Escola Universitària de Turisme del Consell d’Eivissa (annex 21).

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 22):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3368

CV/P

Universitat de Barcelona

 

Desenvolupament d’un nou sistema d’informació i gestió de la recerca (GREC)

3619

CV/P

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Desenvolupament d'activitats relacionades amb la prevenció de riscs laborals

3636

CV/P

Diverses entitats

 

Premis de responsabilitat social corporativa del Consell de Mallorca

3640

AM

Universitat Fundació Universitària Sanitas de Colòmbia

Colòmbia

Col·laboració acadèmica

3649

CV/P

Altres entitats (model)

 

Pràctiques clíniques curriculars del grau de Medicina

3650

CV/P

Consell Insular de Menorca (model)

 

Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars d'estudiants de grau i postgrau

3654

 

Ajuntament de Sóller; Grup Serra

 

Digitalització del setmanari Sóller i publicació a la Biblioteca digital de les Illes Balears

3660

CV/P

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Promoció de les activitats de la Coral Universitat de les Illes Balears

3661

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM Menorca 2017-18

3662

CV/P

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

 

Projecte de promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport a la comunitat universitària

3663

CV/P

Asociación Nacional de Enfermeras del Salvador

El Salvador

Col·laboració per al desenvolupament d'activitats d'investigació i postgrau en Infermeria

3664

CV/P

Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

 

Promoure i elaborar anàlisis i estudis que ajudin a conèixer la situació del turisme a Palma

3665

CV/P

Iberostar Hoteles y Apartamentos, SL

 

Creació de la Càtedra del Mar Iberostar

3666

AM

Pontifícia Universitat Catòlica de l'Equador

Equador

Genèric

3667

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Annexos de 2018 al conveni (ref. 1275) signat el 31/3/2006

3668

CV/P

Ajuntament de Fornalutx

 

Instal·lació d'una estació meteorològica al municipi de Fornalutx

3673

 

Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials (model)

 

Realització de pràctiques externes per part dels estudiants de la UIB a la Delegació del Govern

3674

Pròrroga

Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

 

Gestió d'ajuts (subprogrames de formació i mobilitat del Programa estatal de promoció al talent)

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau o per l’Escola de Doctorat (annex 23):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3670

Addenda

Universitat Oberta de Catalunya

 

Pròrroga per a la realització del Màster Universitari en Advocacia a Menorca i Eivissa

3671

CV/P

Universitat de L’Aquila (Itàlia)

Itàlia

Concessió de doble titulació de màsters

3672

Addenda

Universitat de Girona

 

Doctorat interuniversitari en Turisme

La Secretària General agraeix tots els comentaris que els ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila en relació amb els convenis. Ara la doctora Garcias Gomila vol fer constar observacions en relació amb els següents:

 1. L’acord marc ref. 3640, amb la Universitat Fundació Universitària Sanitas de Colòmbia, pel que fa a la prevenció de riscs. Li contesta el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
 2. El conveni ref. 3660, amb l’Agència de Turisme de les Illes Balears: hi falta l’annex; en conseqüència, considera que hi pot haver una certa confusió respecte a les aportacions econòmiques. Li contesta el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.
 3. El conveni ref. 3665, amb Iberostar Hoteles y Apartamentos, SL, per a la creació de la Càtedra del Mar Iberostar: considera que s’hauria d’haver defensat la denominació de Càtedra de la Mar, en femení. Li contesta el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 17: Torn obert de paraules

La doctora Francesca Garcias Gomila:

 • Manifesta la seva preocupació en relació amb la qüestió del professorat de la UIB a l'Escola Universitària Alberta Jiménez (adscrita a la Universitat Pontifícia de Comillas). El Rector contesta que es mirarà aquesta qüestió.
 • A més, demana que els procediments selectius de places es puguin resoldre per via telemàtica.
 • Finalment, recorda la problemàtica amb el fibrociment que es va comentar en Consell de Govern quan es configurava la zona de vianants al campus.

El doctor Sebastià Serra Busquets manifesta que no és correcte que durant la seva intervenció al Consell de Govern els representants de les escoles adscrites no hagin contestat a determinades preguntes.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Jaume Carot Giner
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Bartolomé Deyà Tortella
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Antonio Fernández Coca
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. Joan Frau Munar
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Ricardo García Noval
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Margalida Gili Planas
 18. Pedro Guijarro Fuentes
 19. Jaume Guiscafrè Danús
 20. Jordi Llabrés Bordoy
 21. Maria Llompart Bibiloni
 22. Francisco López Simó
 23. Sebastián Lora Sánchez
 24. Joan March Noguera
 25. Francesca Mas Busquets
 26. Antoni Miralles Socias
 27. Josep L. Oliver Torelló
 28. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 29. Joana Maria Seguí Pons
 30. Sebastià Serra Busquets
 31. Bernat Sureda Garcia
 32. Maria Tugores Ques
 33. Xavier Varona Gómez
 34. Llorenç Huguet Rotger
 35. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Rosa M. Alberdi Castell
 2. Lorenza Carrasco Martorell
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Tomás del Barrio Castro
 5. Jaume Garau Amengual
 6. Miquel Grimalt Gelabert
 7. Joan David Janer Torrens
 8. Isabel Lladó Sampol
 9. Hipólito Medrano Gil
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Miquel Roca Bennàsar
 12. Jesús M. Salinas Ibáñez
 13. Jeroni Morey Salvà
 14. Francina M. Orfila Sintes
 15. Guillem Xavier Pons Buades
 16. Rubén Santamarta Martínez
 17. Jeroni Reynés Vives