Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2018

A les 11 hores del dia 26 de setembre de 2018, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la senyora Francesca Mas Busquets, el senyor Joan March Noguera, el doctor Miquel Bennàsar Veny i el doctor Pere M. Deyà Serra. També s’excusen el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Jorge M. Terrados Muñoz, el doctor Tomás del Barrio Castro, el doctor Rubén Santamarta Martínez i el senyor Gabriel Bibiloni Femenias, assistents amb veu i sense vot.

Prèviament el Rector lamenta profundament la sobtada defunció del doctor Pau Cateura Bennàsser. A continuació dona la benvinguda al nou director del Departament de Dret Privat, doctor Antonio Conde Tejón, i així mateix agraeix la feina feta al doctor Anselm M. Martínez Cañellas, fins ara director d’aquest departament.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2018.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química, relativa a les places de promoció de catedràtic d’universitat i de professor titular d’universitat amb les desdotacions corresponents de les places de professor titular d’universitat i de professor contractat doctor, en el supòsit que quedin vacants (annex 3).

A continuació, la vicerectora explica el contingut de la modificació de plantilla dels departaments d’Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

Finalment, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital illes que afecta els departaments d’Infermeria i Fisioteràpia i Ciències Matemàtiques i Informàtica (annex 5).

Es fa una esmena en relació amb l’àrea de coneixement d’una plaça del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica –hi ha de figurar Llengua Espanyola i no Filologia Espanyola.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública addicional de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica que l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018 inclou, de conformitat amb les previsions del primer apartat de l’article 70 del TREBEP (text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic), les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés.

Afegeix que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol), a l’article 19.U.9, estableix que les administracions públiques poden disposar d’una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que ha d’incloure les places del personal d’administració i serveis de les universitats públiques que responguin a necessitats estructurals. Aquestes places han d’haver estat dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompudament dins els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017.

La Gerent també assenyala que el total de places amb aquestes característiques que s’ha comunicat a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, és de vuitanta-cinc places, les quals consten com a annex. En conseqüència, informa que es convocaran processos selectius lliures, la qual cosa farà possible l’estabilització del personal d’administració i serveis. Finalment, la Gerent constata una errada a l’annex: on diu «Total de places del cos específic de Ciències de la Tecnologies i Comunicació» ha de dir «Total de places del cos específic de Tecnologies de la Informació i Comunicacions».

Finalment, se sotmet a votació la proposta de compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la conveniència d’adaptar les necessitats d’alguns estudis en el procediment de canvi d’universitat i d’estudis estrangers, per tal d’actualitzar la valoració dels més grans de 40 anys a la realitat, per habilitar la possibilitat de fer proves d’admissió vinculants a estudis de grau i revisar les ponderacions, i per adaptar la normativa universitària al Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Remarca que tots aquests factors fan convenient modificar la normativa que regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

El vicerector de Docència fa referència específica a la qüestió dels paràmetres de ponderacions i explica la nova normativa referent a la PBAU de l’any 2016. Després de diverses reunions amb la vicerectora d’Estudiants, els coordinadors de les proves d'accés, professors de secundària amb àmplia experiència a les proves d'accés i els membres de la Comissió Acadèmica, presenta dues taules de paràmetres de ponderació, la de l’any acadèmic 2018-19 –PBAU 2019– (s’hi havia d’incloure el grau de Direcció Hotelera) i la referent a la PBAU de l’any 2020.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta, en nom de la Facultat de Medicina, el seu agraïment per la bona disposició de la Comissió Acadèmica, del vicerector de Docència i del Consell de Direcció per a l’admissió excepcional d’alumnes que tenen almenys 90 crèdits reconeguts: per aquesta via, l’any acadèmic 2018-19 s’ha pogut acceptar el trasllat a la UIB de dotze estudiants de Medicina d’altres universitats. D’altra banda, com a professora entén que els nous paràmetres de ponderació no compleixen el que marca l’EEES respecte a la definició del perfil d’ingrés idoni i assenyala que aquest fet no li sembla correcte.

El doctor Miquel Grimalt Gelabert discrepa de la doctora Garcias Gomila, ja que hi ha presència de més assignatures. També manifesta que hi ha elements a la taula de ponderació que vol remarcar: per exemple, el 0,1 de ponderació de Geografia per cursar Història i Història de l’Art, quan per tot pondera un 0,2, i, d’altra banda, que Geografia no ponderi a Turisme, quan per tot pondera un 0,1 o un 0,2. Considera que s’hauria d’explicar aquesta actuació i, pel que fa a Geologia, manifesta que hauria de ponderar un 0,1.

El doctor Sebastià Serra Busquets entén que amb aquestes taules de ponderacions no s’ha pensat en la diversitat i la realitat social de les Illes Balears sinó en el foment de l’estudi de llengües estrangeres, i no entén que Història de l’Art no figuri als estudis de Turisme. Afirma que tothom fomenta els estudis de Turisme i que per això les ponderacions relacionades amb aquests estudis li semblen poc adequades.

La doctora Lorenza Carrasco Martorell afirma que són les ponderacions aprovades per la Comissió Acadèmica. Seguidament fa una reflexió sobre les assignatures que no s’inclouen a la PBAU: els alumnes ja no agafen aquestes assignatures i no coneixen determinats graus; és per aquest motiu que entén que s’hi haurien d’incloure assignatures tècniques i demana que es traslladi aquesta petició a la Conselleria.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella explica la qüestió dels estudis de Turisme i la problemàtica plantejada en aquests estudis en relació amb els alumnes que els abandonen per falta de coneixement d’algunes matèries, per exemple, matemàtiques. Afegeix que el fet que les ponderacions siguin diferents d’altres universitats té una explicació: a la UIB el grau de Turisme té una part d’Economia i Empresa molt alta, en canvi, a la Universitat de Girona el vessant de Geografia és molt elevat.

En aquest punt el vicerector de Docència explica que s’han posat de manifest les dues posicions i que és necessari cercar un equilibri.

El doctor Miquel Grimalt Gelabert planteja la qüestió en relació amb el doble grau d’Economia i Turisme. El doctor Bartomeu Pascual Fuster afirma que per a Economia faria falta Matemàtiques de Ciències i assenyala la problemàtica que es planteja per als alumnes de batxillerat. El doctor Carles Bona Garcia entén que, si es donen més opcions, es beneficia els alumnes. El doctor Rafel Crespí Cladera vol refermar allò que ha explicat el degà de Turisme: les facultats competeixen pels millors estudiants, i aquesta millora es veu en les notes de tall; per tant, considera que obrir els paràmetres de ponderació a més opcions no seria adequat.

El Rector planteja una sèrie de millores. En aquest moment, el doctor Bartolomé Deyà Tortella afirma que ell entén que s’ha d’adequar al màxim el perfil per respondre al que va dir l’ANECA i, a més, es vol evitar la taxa d’abandonament.

El vicerector de Docència fa un resum de les propostes, i el Rector manifesta que el que falta per definir és si s’afegeix la ponderació de 0,1 de Geografia e Història de l’Art a Turisme i demana al degà de la Facultat de Turisme si això és possible. El degà demana de poder consultar-ho a la Junta de Facultat, que ja havia aprovat que Geografia no tenia ponderació; per tant, vol contestar amb l’opinió de la Junta de Facultat.

El Rector, atesa la necessitat d’aprovar la modificació de la normativa presentada, considera necessari sotmetre a votació la modificació de la taula dels paràmetres ponderació en el sentit que Geografia i Història de l’Art ponderin un 0,1 per als estudis de Turisme. El resultat de la votació és el següent:

 • A favor de la modificació: 15 vots
 • En contra de la modificació: 9 vots.

S’aprova la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau, amb les modificacions esmentades anteriorment –en l’annex 2 (annex 7).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau d’Educació Social

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que, després de presentar la modificació, dona la paraula al degà de la Facultat d’Educació, el qual explica les modificacions concretes del grau d’Educació Social que es presenten a l’aprovació del Consell de Govern.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que les competències transversals han de ser comunes a totes les titulacions, i a la UIB només se n’ha establerta una, per acord del Consell de Direcció del dia 21 de novembre de 2017. Per tant, considera que la relació de competències transversals que conté el document del grau d’Educació Social hauria de figurar a l’apartat de competències generals d’aquesta titulació. El degà de la Facultat d’Educació manifesta que està d’acord amb l’observació feta per la doctora Garcias Gomila. Per tant, se sol·licita l’aprovació del pla amb la modificació proposada per la doctora Francesca Garcias Gomila.

El Rector sotmet a votació, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), la modificació del grau d’Educació Social en els termes indicats anteriorment. La proposta s’aprova per assentiment i s’acorda de trametre-la al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 8).

Punt 6: Aprovació, si escau, d’estudis propis

 1. Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
 2. Màster en Direcció i Lideratge de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

 1. Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
  1. Curs d’Actualització Universitària en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció i Avaluació. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  2. Curs d’Actualització Universitària en Altes Capacitats Intel·lectuals: Intervenció. Títol propi de la UIB (8 ECTS).
  3. Diploma Universitari d’Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS).
  4. Diploma d’Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS).
  5. Diploma Universitari d’Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció i Avaluació. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  6. Diploma d’Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció i Avaluació. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  7. Diploma Universitari d’Altes Capacitats Intel·lectuals: Intervenció. Títol propi de la UIB (8 ECTS).
  8. Diploma d’Altes Capacitats Intel·lectuals: Intervenció. Títol propi de la UIB (8 ECTS).
 2. Màster en Direcció i Lideratge de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
  1. Especialista Universitari en Lideratge de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (40 ECTS).
  2. Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (20 ECTS).

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica que es podia plantejar algun problema amb determinats continguts que poden coincidir amb un altre estudi propi. Per aquest motiu indica que, tot i que s’aprovi aquest títol propi, ja fa feina en un altre de nou: es tractaria d’un nou màster amb la participació dels departaments d’Economia de l’Empresa i Infermeria i Fisioteràpia. El vicerector manifesta que volia aclarir aquest punt abans d’aprovar el títol.

Intervé el doctor Serra Busquets i suggereix afegir-hi el marc jurídic i el tema institucional. Afirma que ja ho havia d’haver dit quan es va aprovar el Màster en Gestió de Polítiques Públiques i no ho va fer. El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals afirma que es tindrà en compte de cara al nou màster.

El Rector sotmet a votació les propostes d’estudis propis presentades, que s’aproven per unanimitat (annexos 9 i 10).

Punt 7: Renovació dels membres del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la UIB

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que agraeix la feina feta a tots els membres de l’actual Comitè d’Ètica de la Recerca. A més, explica que hi ha quatre comitès en diferents àmbits de la investigació.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització informa que, en virtut del que estableix l’Acord normatiu 11030/2014, de 13 de juny, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 403, de 31 de juliol), el Consell de Govern ha d’elegir sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB –un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat.

La composició que es proposa per al Comitè d’Ètica de la Recerca és la següent:

 1. President, doctor i amb vinculació permanent a la UIB, designat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació: doctor Antoni Miralles Socias (Departament de Biologia).
 2. Sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB triats pel Consell de Govern. Un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat:
  • Doctora Ana María Proenza Arenas (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).
  • Doctor Mateu Servera Barceló (Departament de Psicologia).
  • Doctor Joan Ernest de Pedro Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
  • Doctora María Gómez Garrido (Departament de Filosofia i Treball Social).
  • Doctor Daniel Adrover Roig (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació).
  • Doctora Antònia Paniza Fullana, com a jurista (Departament de Dret Privat).
 3. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un membre del PAS adscrit al vicerectorat competent en matèria d’investigació i designat pel Consell de Direcció: senyora Catalina Miralles Sintes.

El Rector també vol fer constar l’agraïment del Consell de Govern per la feina feta a les persones que han format part del Comitè d’Ètica de la Recerca i sotmet a votació la proposta de renovació i nomenament dels membres del comitè indicat triats pel Consell de Govern, que s’aprova per unanimitat.

Punt 8: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha dinou professors que han demanat augment de l’activitat docent.

Es presenta en aquest moment el document sobre l’augment de l’activitat docent del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, el qual no constava a la llista enviada prèviament amb la documentació d’aquesta sessió del Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2018-19 (annex 11).

Finalment el Rector indica que es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears la proposta aprovada perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la incorporació de la UIB a SIGMA Gestión Universitaria AIE

El Rector dona la paraula al vicerector de Títols i Tecnologia, que explica la feina que fa el grup de treball de transformació digital, i la necessitat de renovar l’eina informàtica de gestió acadèmica de la nostra universitat.

El Rector convida a entrar a la reunió la senyora Catalina Marimon Malondra, responsable tècnica de transformació digital. La senyora Marimon Malondra explica l’anàlisi que s'ha fet de l'actual sistema de gestió acadèmica i presenta el diagnòstic resultant, on es posen de manifest les mancances del sistema actual, i planteja les alternatives possibles davant aquesta situació. Entre les alternatives, s'explica el sistema de gestió acadèmica SIGMA, que pot ser una solució adequada per a la gestió acadèmica de la nostra universitat (s’adjunta la presentació com a annex 12).

Un cop realitzada la presentació, el Rector explica la necessitat d’aquest canvi. Així mateix, exposa el funcionament de SIGMA i indica quines universitats ja en formen part, atès que es tracta d’una associació d’interès econòmic entre universitats per compartir la gestió acadèmica. També manifesta que les universitats que ja tenen aquest sistema implantat també donen confiança.

Intervé el doctor Carles Bona Garcia i explica l’experiència al Govern de les Illes Balears com a director general de Tecnologia i Comunicacions en relació amb l’administració electrònica. També afegeix que hi va haver una mala experiència amb l’administració electrònica a l’Ajuntament de Palma, ja que la solució per la qual es va optar no va resultar adequada. D’altra banda, pensa que amb aquest esquema de treball s’ha de convèncer un conjunt d’universitats i que, a més, hi ha la dificultat per poder tornar enrere.

El Rector respon i afirma que és un consorci que dona confiança, ja que la tecnologia és més moderna (empra el núvol) i, a més, es tenen les garanties d’altres universitats que ja fa anys que hi fan feina, entre d’altres, la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona o la Universitat Pompeu Fabra. El Rector manifesta que els consorcis públics en tema d’informàtica han funcionat bé (esmenta SILME a Menorca).

El doctor Rafel Crespí Cladera demana què suposarà SIGMA pel que fa a les persones implicades de la UIB i quins costs de personal tindrà. La Gerent contesta que ara el manteniment d’AGORA suposa dotze tècnics i que SIGMA en necessitarà sis. El Rector remarca que AGORA costa cada vegada més i que s’hauran de reorganitzar efectius; en qualsevol cas, les persones continuaran treballant per donar un suport adequat a la resta de processos informàtics de la Universitat, especialment a tots els processos derivats de l’administració electrònica.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que això suposarà una reorganització per part de la Universitat mateixa i també una pèrdua d’autonomia dels centres, perquè la implementació serà conjunta i no es podran atendre particularitats. Una altra qüestió que li preocupa és el temps de resposta en cas de problemes; per exemple, dins el termini de matrícula se solen tramitar prop de tres mil tiquets de suport. Es demana si en aquests casos tindrem una resposta àgil de l’empresa. La responsable tècnica de transformació digital explica que a SIGMA hi ha una categoria de «superusuaris» i que hi ha un coordinador de SIGMA per a cada universitat. Afegeix que es negocia el nivell de suport i també explica, responent a una pregunta del doctor Josep L. Oliver Torelló, que les universitats poden fer propostes de millora.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana per la planificació de la despesa per a la nova eina de gestió acadèmica. La Gerent contesta que el finançament serà amb fons FEDER i explica el projecte d’administració electrònica en relació amb els fons FEDER. D’altra banda, exposa, en relació amb el personal TIC de la UIB que s’encarregarà d’altres projectes i especialment del de l’administració electrònica, que el finançament està previst i estudiat.

El Rector sotmet a votació la proposta d’iniciar el procediment per a la incorporació de la UIB a SIGMA Gestión Universitaria, AIE (M. P.), que s’aprova per unanimitat (annex 13).

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

 • El Rector informa que el conseller d’Educació i Universitat s’ha interessat per participar en una sessió del Consell de Govern.
 • La Gerent informa dels problemes que han sorgit a les juntes de dilatació de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a causa dels quals una zona s’ha hagut d’apuntalar des de la planta baixa. Explica que s’han demanat informes independents i la valoració econòmica, i que es repararà ràpidament la junta de dilatació. La Gerent vol transmetre un missatge de tranquil·litat i seguretat en relació amb l’edifici indicat. El senyor Ricardo García Noval demana si es pot interposar qualque acció legal per tal de reparar aquesta deficiència. La Gerent li contesta afirmativament.
  El senyor Francesc Escanellas Garcias manifesta que l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos necessitat un repàs, ja que és veritat que hi ha el problema amb la junta de dilatació esmentada, però n’hi ha més. Explica que és un edifici amb molts de problemes (per exemple, els banys) i té moltes mancances.
  D’altra banda, la Gerent també explica que hi ha hagut deficiències en els equips de climatització de diferents edificis i que la Comissió d’Inversions farà una previsió per poder solucionar aquesta qüestió.
 • La vicerectora d’Activitats Culturals, Universitat Oberta i Seus Universitàries presenta la senyora Bàrbara Obrador Rosselló, del Servei d’Activitats Culturals (SAC), que explica les activitats que es varen dur a terme durant el curs passat, així com la part econòmica d’aquestes activitats, amb les xifres globals del SAC (annex 14).
 • El vicerector de Docència informa de les dades globals i provisionals de matrícula de nou ingrés de grau. El fet més significatiu és un increment de 16 punts respecte a l’any anterior de la matrícula en el moment de l'inici del curs acadèmic.
 • La Secretària General informa sobre els punts següents:
  • Sobre el calendari de sessions ordinàries del Consell de Govern per a l’any acadèmic 2018-19, que s’adjunta com a annex (annex 15). Explica que, tal com va sol·licitar la doctora Francesca Garcias Gomila, s’han posat reunions en els diferents dies de la setmana, a excepció del dilluns.
  • Sobre les diferents informacions i entrevistes que tant el director del CEP com ella mateixa han donat i fet als diferents mitjans de comunicació que ho varen sol·licitar per explicar les qüestions relacionades amb els màsters, i especialment els treballs de fi de màster. També explica que el Consell Social ha demanat informació sobre la qüestió, que la Secretària General podrà presentar a la propera reunió del Consell Social.
  • Sobre la qüestió del doctorat honoris causa del senyor Francisco Ayala. Tal com es va explicar en una altra sessió del Consell de Govern, s’estava pendent de les altres universitats que es trobaven en el mateix cas que la nostra, i dels informes jurídics que havien de preparar la Universitat del País Basc i la Universitat Autònoma de Barcelona. Ambdós informes, en aquests moments, no aprecien elements suficients per llevar la menció al senyor Francisco Ayala. Afegeix que, tot i que a l’informe s’expliquen els fets que han portat a l’acusació del senyor Francisco Ayala, cal dir que es tracta de fets que consten a l’informe de la Universitat de Califòrnia, però que no han estat analitzats ni provats en seu judicial. D’altra banda, també destaquen l’edat i l’educació del senyor Ayala, que podrien incidir sobre la seva imputabilitat en aquest cas.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 16):

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: B 1)

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Fisiologia Vegetal

Perfil docent: Fisiologia Vegetal

Perfil com a investigador: Ecofisiologia i fotosíntesi

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: BFiCS 1)

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Fisiologia

Perfil docent: Fisiologia Humana. Endocrinologia

Perfil com a investigador: Litiasi renal i calcificacions patològiques

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: BFiCS 3)

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil docent: Biologia Molecular i Control Metabòlic, Nutrició i Metabolisme

Perfil com a investigador: Control del balanç energètic, obesitat i síndrome metabòlica; biomarcadors transcriptòmics

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: BFiCS 2)

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil docent: Bioquímica i Bioquímica de l’Activitat Física

Perfil com a investigador: Resposta inflamatòria i estrès oxidatiu induïts per l’activitat física

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: CM 1)

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Perfil docent: Regulació Automàtica i Ampliació de Robòtica

Perfil com a investigador: Robòtica submarina i les seves aplicacions basades en visió

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: CM 2)

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Perfil docent: Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics / Govern de les TIC

Perfil com a investigador: Estandardització i marcs de govern de les TIC / Avaluació i modelatge del balanç entre rendiment i eficiència energètica de servidors virtualitzats

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: DPR 1)

Departament: Dret Privat

Àrea de coneixement: Dret Civil

Perfil docent: El propi de l’àrea

Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: EE 1)

Departament: Economia de l’Empresa

Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Perfil docent: Economia Financera

Perfil com a investigador: Economia financera i mercats financers

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FC 1)

Departament: Filologia Catalana i Lingüística General

Àrea de coneixement: Filologia Catalana

Perfil docent: Etnopoètica Catalana

Perfil com a investigador: Literatura oral

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FS 1)

Departament: Física

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica

Perfil docent: Electrònica Analògica i Instrumentació Electrònica (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Perfil com a investigador: Disseny de sistemes electrònics per a mesura de radiacions ionitzants

 

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FS 2)

Departament: Física

Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció

Perfil docent: Estructures III (grau d’Edificació) i Estructures (Màster Universitari en Enginyeria Industrial)

Perfil com a investigador: Aplicació d’aliatges amb memòria de forma en enginyeria estructural

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B 2)

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Microbiologia

Perfil docent: El corresponent a l’assignatura Ampliació de Microbiologia

Perfil com a investigador: Taxonomia, filogènia i diversitat microbianes

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B 3)

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Ecologia

Perfil docent: El propi de l’àrea en el grau de Biologia i en el Màster Universitari en Ecologia Marina

Perfil com a investigador: Ecologia de fanerògames i procariotes marins

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B 4)

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Ecologia

Perfil docent: Docència pròpia de l’àrea en el grau de Biologia i el grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Disseny Experimental i Anàlisi de Dades

Perfil com a investigador: Estudi de les interaccions biòtiques i la seva aplicació en la gestió de sistemes agroforestals

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B 5)

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Producció Vegetal

Perfil docent: Fertilitat del Sòl

Perfil com a investigador: Producció vegetal: ecofisiologia vitícola

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B 6)

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Farmacologia

Perfil docent: Farmacologia General; Neurofarmacologia

Perfil com a investigador: Neuropsicofarmacologia; èmfasi en drogues d’abús

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: BFiCS 4)

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil docent: Bioquímica. Biologia Molecular de Sistemes

Perfil com a investigador: Programació metabòlica i regulació del balanç energètic; biomarcadors nutrigenòmics

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CM 3)

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: Algorísmia. Algorismes Avançats

Perfil com a investigador: Interacció basada en visió en humans per a aplicacions de salut

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CM 4)

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interfícies d’Usuari, Estructures de Dades

Perfil com a investigador: Interfície i sistemes interactius basats en visió i vibracions per a persones amb discapacitat

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CM 5)

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Perfil docent: Xarxes de Comunicació Industrial del grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Sistemes Encastats del grau d’Enginyeria Informàtica.

Perfil com a investigador: Disseny, avaluació quantitativa i implementació de sistemes encastats distribuïts tolerants a fallades

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CM 6)

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent: Didàctica de les Matemàtiques II (grau d’Educació Primària). Didàctica de les Matemàtiques (grau de Matemàtiques)

Perfil com a investigador: Funcions d’agregació i connectius en lògica borrosa. Aplicacions al tractament digital d’imatges

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: DPR 2)

Departament: Dret Privat

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Perfil docent: El propi de l’àrea

Perfil com a investigador: Dret mercantil, fiscalitat i concurs

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: DPÚ 1)

Departament: Dret Públic

Àrea de coneixement: Història del Dret

Perfil docent: El propi de l’àrea

Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EA 2)

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Estructura i Conjuntura Econòmica, Anàlisi d’Impactes Econòmics

Perfil com a investigador: Models multisectorials aplicats al turisme

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EA 3)

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Economia Ambiental

Perfil com a investigador: Economia ambiental

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EE 2)

Departament: Economia de l’Empresa

Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Perfil docent: Inversió i Finançament Empresarial

Perfil com a investigador: Economia bancària

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FEMiC 1)

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Àrea de coneixement: Filologia Francesa

Perfil docent: Segona Llengua i la seva Literatura (Francès). Tècniques de Composició i d’Interpretació Literàries

Perfil com a investigador: La cultura francesa en la narrativa contemporània: perspectives comparatives i traductològiques

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FEMiC 2)

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Àrea de coneixement: Llengua Espanyola

Perfil docent: Descripció i anàlisi de l’espanyol: Sintaxi I; Història de la Llengua Espanyola II

Perfil com a investigador: Edició i preparació de textos per a l’anàlisi lingüística: del llatí al segle XIX

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FiTS 1)

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Filosofia Moral

Perfil docent: Valors i Cognició Humana

Perfil com a investigador: Altruisme, evolució i gènere

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FS 3)

Departament: Física

Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica

Perfil docent: Enginyeria Termoenergètica (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

Perfil com a investigador: Tecnologia i òptica de captadors solars

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: INiFS 1)

Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Àrea de coneixement: Infermeria

Perfil docent: Infermeria Comunitària, Epidemiologia i Salut Pública. Actius en Salut i Entorns Saludables

Perfil com a investigador: Estils de vida, salut i factors de risc cardiovasculars i metabòlics. Infermeria basada en l’evidència

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PAPE 1)

Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar

Perfil docent: Documentació i Comunicació Científica (grau d’Educació Social i grau de Pedagogia)

Perfil com a investigador: Integritat acadèmica

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PAPE 2)

Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació

Perfil docent: Psicologia del Desenvolupament en l’Edat Escolar (grau d’Educació Primària)

Perfil com a investigador: Factors moduladors del desenvolupament cognitiu i lingüístic

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PDE 1)

Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques

Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva

Perfil docent: Educació Física i Hàbits Saludables

Perfil com a investigador: Efectes de la intervenció d’activitat física en la promoció d’hàbits saludables en la malaltia cardiometabòlica

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PDE 2)

Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques

Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva

Perfil docent: Educació Física i la seva Didàctica

Perfil com a investigador: Efectes de la intervenció de promoció d’activitat física a l’escola per a la millora de marcadors de salut i d’educació postural

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PS 1)

Departament: Psicologia

Àrea de coneixement: Psicologia Social

Perfil docent: Igualtat d’Oportunitats i Gènere en Psicologia i Marc Conceptual als Estudis de Gènere

Perfil com a investigador: Psicologia social de gènere

 

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q 1)

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Analítica

Perfil docent: Química Analítica. Anàlisis Clíniques

Perfil com a investigador: Bioanàlisi. Farmacologia i desenvolupament de fàrmacs. Cristal·litzacions patològiques

 

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern aprova la modificació de dates de les llicències per estudis següents (annex 17):

·      La senyora Lucia Mangiavacchi, professora contractada doctora de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada, demana que es modifiquin les dates de la llicència d’estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 12765/2018, de 8 de maig (FOU núm. 465, de 18 de maig). En conseqüència, la professora esmentada gaudirà de la llicència per estudis durant el període comprès entre el 21 de juny i el 29 d’octubre de 2018.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà la professora contractada doctora esmentada seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

Pel que fa a la resta de termes de la llicència, es mantenen tal com s’indiquen a la Resolució 12765/2018 esmentada.

·      El senyor Luca Piccoli, professor contractat doctor de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada, demana que es modifiquin les dates de la llicència d’estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 12766/2018, de 8 de maig (FOU núm. 465, de 18 de maig). En conseqüència, el professor esmentat gaudirà de la llicència per estudis durant el període comprès entre el 21 de juny i el 29 d’octubre de 2018.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

Pel que fa a la resta de termes de la llicència, es mantenen tal com s’indiquen a la Resolució 12766/2018 esmentada.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s’indiquen a continuació (annex 18):

 • Sra. Fiorella Sarubbo, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sr. Joan Carles Salom Tomàs, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sr. Rubén V. Rial Planas, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sr. Víctor José Asensio Landa, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sra. Eva Moragues Botey, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sr. Julián Jesús González González, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sr. Pere Riutord Sbert, col·laborador honorífic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut per als anys acadèmics 2018-19 i 2019-20.
 • Sr. Esteve Bardolet Jané, col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sr. Jorge Dezcallar de Mazarredo, col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sr. Joan Mir Obrador, col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada per a l’any acadèmic 2018-19.
 • Sra. Emmanuela Todisco, col·laboradora honorífica del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica per als anys acadèmics 2018-19 i 2019-20.

La doctora Francesca Garcias Gomila reitera la seva opinió en relació amb el nomenament de professor emèrit, que té caràcter vitalici i, per tant, no s’hauria d’utilitzar la figura de col·laborador honorífic per a un professor emèrit.

El doctor Joan David Janer manifesta que, en relació amb la normativa aplicable (article 97 dels Estatuts de la UIB), la figura de col·laborador honorífic no és adequada per a un professor jubilat, ja que exigeix dedicació professional fora de la Universitat que un professor jubilat no té i que, si s’ha d’emprar aquesta figura, s’hauria de modificar la normativa aplicable. El Rector explica que és una manera de donar cobertura a una realitat, als professors que volen continuar realitzant algunes tasques a la Universitat, encara que ja s’hagin jubilat. La doctora Francesca Garcias Gomila exposa que la figura més adient seria la d’investigador col·laborador, i proposa revisar aquesta qüestió.

d) Vènies docents

El vicerector de Docència presenta les sol·licituds de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears per a l’any acadèmic 2018-19, atès que, segons les previsions estatutàries, correspon al Consell de Govern d’atorgar-les.

El doctor Carles Bona Garcia demana per les altres vènies docents de les altres escoles adscrites. El vicerector de Docència contesta que el Consell de Govern ja les ha aprovades.

La doctora Francesca Garcias Gomila vol fer constar la necessitat d’informar sobre l’acreditació del professorat de les escoles adscrites. El vicerector de Docència contesta dient que s’intentarà que aquest professorat es vagi acreditant.

El Consell de Govern aprova les vènies docents presentades (annex 19).

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 20):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3676

CV/P

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

 

Assignatura de cooperació per al desenvolupament als estudis de grau de Treball Social

3678

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat, Conselleria de Salut, Servei de Salut 

 

Implantació i consolidació dels estudis de grau de Medicina a les Illes Balears

3683

Addenda

Ajuntament de Campanet

 

Ordenació, catalogació i digitalització de l'Arxiu Històric Municipal (segona fase)

3686

Addenda

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Cessió de peces anatòmiques per a finalitats de docència i investigació

3687

CV/P

Banco de Santander, SA

 

Participació de la UIB a la plataforma d'emprenedoria Santander X

3689

AM

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

Col·laboració conjunta

3691

Adhesió

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Subscripció a les revistes electròniques Elsevier, Springer, Nature i Wiley per a l'any 2019

3693

CV/P

Universitat de La Rioja; Fundació Dialnet

 

Establir les condicions de col·laboració i participació en el projecte Dialnet

3694

AM

Universitat Central «Marta Abreu» de Las Villas

Cuba

Genèric

La doctora Francesca Garcias Gomila vol fer constar l’agraïment del degà de la Facultat de Medicina per l’aprovació del conveni 3678, que millorarà la gestió de l’equipament per als estudis de grau de Medicina a les Illes Balears.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 13: Torn obert de paraules

La doctora Francesca Garcias Gomila demana al Consell de Govern l’aprovació de la política de prevenció de les violències masclistes a la UIB i de la política de seguretat en el treball, amb esment explícit de la seguretat viària al campus. Quant al principi de transparència, demana que el professorat pugui tenir una còpia de les actes de qualificació que hagi signat.

El Rector contesta que no es pot comprometre a tenir tots aquests documents enllestits per al dia 6 de novembre, però sí es que compromet a agilitar-ne la tramitació.

La doctora Rosa Maria Alberdi Castell se suma a la petició del Pla de prevenció de violències masclistes. En aquest moment, el Consell de Govern lamenta les accions derivades de les violències masclistes.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2018

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. M. Teresa Arbós Berenguer
 4. Jaume Carot Giner
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Bartolomé Deyà Tortella
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Antonio Fernández Coca
 9. Lluís Florit Binimelis
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. Joan Frau Munar
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Ricardo García Noval
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Margalida Gili Planas
 18. Pedro Guijarro Fuentes
 19. Jaume Guiscafrè Danús
 20. Joan David Janer Torrens
 21. Jordi Llabrés Bordoy
 22. Maria Llompart Bibiloni
 23. Francisco López Simó
 24. Sebastián Lora Sánchez
 25. Sonia Martínez Andreu
 26. Antoni Miralles Socias
 27. Josep L. Oliver Torelló
 28. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 29. Andreu Sansó Rosselló
 30. Joana Maria Seguí Pons
 31. Sebastià Serra Busquets
 32. Bernat Sureda Garcia
 33. Jaume Sureda Negre
 34. Xavier Varona Gómez
 35. Llorenç Huguet Rotger
 36. Antònia Paniza Fullana 

Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2018

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Rosa M. Alberdi Castell
 2. Carles Bona Garcia
 3. Lorenza Carrasco Martorell
 4. José Aurelio Castro Ocón
 5. Antonio Conde Tejón
 6. Miquel Grimalt Gelabert
 7. Isabel Lladó Sampol
 8. Hipólito Medrano Gil
 9. Bartomeu Pascual Fuster
 10. Carme Rosselló Matas
 11. Yolanda González Cid
 12. Jeroni Morey Salvà
 13. Francina M. Orfila Sintes
 14. Guillem Xavier Pons Buades
 15. Jeroni Reynés Vives