Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2018

A les 11 hores del dia 6 de novembre de 2018, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

Hi assisteixen com a convidats el doctor Martí March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, i el senyor Juan José Montaño Moreno, director general de Política Universitària i Ensenyament Superior.

S’excusen d’assistir-hi el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Bernat Sureda Garcia.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Josep L. Ballester Mortes i el senyor Francisco Antonio Peris Luque, assistents amb veu i sense vot.

Intervenció del doctor Martí March Cerdà i del doctor Juan José Montaño Moreno

El Rector presenta els convidats i fa ressaltar la importància de la participació del conseller i del director general al Consell de Govern. El Rector manifesta que ha estat una bona legislatura per a la Universitat i indica, pel que fa als pressuposts, que, tot i que no s’ha pogut arribar a la fita esperada, a poc a poc hom s’hi acosta.

Comença a parlar el conseller d’Educació i Universitat, el qual agraeix la invitació a participar en aquesta sessió del Consell de Govern. Planteja aquesta participació com un diàleg obert, ja que hi ha moltes qüestions que són interessants tant per al Govern de les Illes Balears com per a la comunitat universitària. Manifesta que el Govern té uns objectius amb la Universitat i que, si l’economia va bé, tot és més fàcil.

Pel que fa al tema de PDI, explica que s’ha treballat per equiparar els sexennis i quinquennis del personal laboral al personal funcionari. Assenyala que hi ha un objectiu clau en el cas del PDI, que és fer una reflexió sobre el document de plantilla en relació amb l’ensenyament-aprenentatge per a la propera legislatura. També es planteja el problema del relleu generacional, que afecta totes les universitats espanyoles i la carrera professional del PDI. Pel que fa a l’alumnat, destaca que ha baixat el preu de les matrícules, fet que es compensarà a la Universitat en el pressupost de l’any 2019. Pel que fa a la política de beques, assenyala que és competència del Govern central, però afirma que s’ha compensat la mobilitat.

Quant al nou edifici al campus universitari, el conseller manifesta que espera que l’any que ve ja es pugui començar i indica que Ca n’Oleo ja és una realitat.

Seguidament manifesta que també es farà feina perquè l’AQUIB pugui fer les funcions de qualsevol agència de qualitat acreditada.

Pel que fa a la recerca, el conseller explica que no és competència de la seva conselleria, atès que només depèn d’aquesta conselleria l’IRIE, referent al qual hi ha un acord amb la Universitat per donar-li estabilitat.

Manifesta que hi ha hagut un element clau: els estudis de Medicina, els quals representen un cost important. També esmenta la existència de diversos estudis en relació amb la necessitat de noves titulacions. La comissió mixta de la Conselleria amb la UIB analitzarà la qüestió per tal d’arribar a un acord de cara al futur.

Tot seguit destaca que s’ha de fer una nova llei d’universitat, ja que és important afrontar els temes de governança, finançament, el paper dels consells socials, etc. Assenyala que no serà possible a curt termini, però que és un tema important.

Finalment també remarca: que és important que la Universitat es consolidi, l’absència de conflictes i el diàleg permanent entre la Conselleria i la UIB. Com a conclusió final indica que les Illes Balears serien molt diferents si no tinguessin la Universitat.

Després de l’exposició del conseller d’Educació i Universitat, el Rector obre un torn obert de paraules.

Intervé el senyor Gabriel Bibiloni Femenias, que dona la benvinguda als dos nous representants dels alumnes: la senyora Ana García Terrados i el senyor Antonio de la Rubia Salvador. Seguidament es dirigeix al conseller d’Educació i demana la seva valoració sobre la marginació normativa i legal dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears. El conseller contesta que es fa feina en un pacte polític i que es treballa en un Avantprojecte de la Llei d’educació. Afegeix que els hauria agradat un pacte polític per l’educació, però a l’Estat tampoc no n’hi ha. Pel que fa als representants al Consell Escolar, indica que és difícil que vulguin assistir a un Consell Escolar d’educació no universitària.

El doctor Andreu Sansó Rosselló agraeix l’assistència del conseller i del director general a aquesta sessió del Consell de Govern. Comença la seva intervenció amb la qüestió del mapa de titulacions i demana com està la tramitació del títol de Turisme i Tecnologia. Explica que es va crear una CED per a l’elaboració d’aquest títol i demana per què està aturada i quan s’aprovarà aquest títol. El conseller manifesta que, malgrat que ja s’ha parlat en una reunió dels possibles nous estudis, ara no hi ha cap finançament específic. El Rector explica que es va parlar dels graus de Ciències de l’Esport, Farmàcia i Turisme i Tecnologia, però no té constància que el títol de Turisme i Tecnologia hagi avançat; també comenta que el degà de Turisme creu que es podria fer un títol d’intermediació turística, ja que és un tema amb molta demanda al mercat en aquests moments. Afegeix que es pot plantejar la qüestió de quin títol convé més. El vicerector de Títols i Tecnologia manifesta que el títol de Turisme i Tecnologia es troba pendent d’algunes decisions entre el degà i la directora de l’Escola Politècnica Superior.

El director general explica que a la reunió mantinguda amb la Universitat es va establir que les CED dels tres títols esmentats treballarien en aquesta legislatura per fer un pla d’estudis i un pla econòmic. Manifesta que aquest era el compromís.

El doctor Guillem Pons Buades valora molt positivament l’assistència del conseller i del director general i agraeix l’esforç que s’ha fet aquesta legislatura pel personal docent i investigador laboral en relació amb els complements retributius. D’altra banda, demana informació per la carrera professional del PDI. El conseller manifesta que s’ha fet un decret, sempre negociant, i que hi ha conceptes que no depenen de la Conselleria, sinó de l’Estat. Pel que fa als complements, el conseller manifesta que estam en un dels millors llocs de tot l’Estat en aquesta qüestió: hi ha hagut un avanç, no els han qüestionat, i hi ha un decret. El conseller afirma que està satisfet i que és bo tenir en compte el que s’ha avançat.

El doctor Rafel Crespí Cladera agraeix la presència del conseller i del director general i es refereix al grau de Direcció Hotelera. Es tracta d’un títol que es va aprovar amb moltes presses, i es va dir que aconseguirien un millor preu per als nous alumnes. Seguidament demana pel nombre d’alumnes i quin és el preu efectiu que paguen els estudiants per aquests estudis com a escola adscrita. La doctora Maria Tugores Ques manifesta que hi ha seixanta alumnes a primer (no vuitanta, que són els que podrien tenir), però cal tenir en compte que, ateses les dates, va ser un període de matrícula extraordinari. Pel que fa al preu per crèdit, indica que és el que correspon als estudis amb grau d’experimentalitat 3.

La presidenta del Consell Social manifesta també el seu agraïment per la presència del conseller i del director general a la sessió del Consell de Govern. Creu que aquesta assistència s’hauria d’institucionalitzar, a l’inici i al final de cada legislatura. La presidenta del Consell Social planteja tres qüestions: la necessitat urgent de tenir una altra residència d’estudiants; s’ha de mirar cap al futur, quin ha de ser el model universitari en referència també a les escoles adscrites; i els professors associats.

El conseller contesta que l’encaixament definitiu del Consell Social és difícil, ja que falta un model de governança a la Universitat. La societat s’hi ha de sentir identificada, i hi ha un llarg recorregut a fer en aquest sentit. Amb caràcter general, manifesta que li sap greu que hi hagi algunes opinions que no deixen avançar, ja que hi ha sectors que són contraris a la Universitat. Pel que fa al tema dels professors associats, no és qüestió fàcil, i explica que s’han centrat en millores per al professorat permanent, però és un tema que s’ha abordar des de dos eixos: el professor associat com un professional de prestigi i la situació que hi ha titulacions en què, per la seva naturalesa, fan més falta els professors associats que en altres. A més, explica el conseller que som l’única Universitat que no ha utilitzat la figura dels professors associats a temps complet. Considera que s’ha de millorar la qüestió dels professors associats, el seu perfil i el seu estatus econòmic. Pel que fa a les escoles adscrites, manifesta que hi ha tres centres, i que la nova llei haurà de determinar cap a on van. Pel que fa al tema de la residència, es planteja si podria ser una iniciativa privada.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà felicita el conseller per l’aprovació dels estudis de Medicina i de Direcció Hotelera i es demana què és millor per als estudiants: un títol propi o un títol oficial. Expressa que els títols propis són una anomalia, i les escoles adscrites, també. D’altra banda, també comenta que, pel que fa a la recerca, els estudis d’Arts i Humanitats no estan ben tractats. També fa referència als estudis d’Enginyeria. El conseller manifesta que coincideix amb el doctor Miquel J. Deyà Bauzà i planteja una reflexió sobre el tema de la recerca. El conseller afirma que hi ha d’haver una coordinació més gran entre educació i investigació. Afegeix que s’ha avançat i que la majoria d’investigació es fa a la UIB; tot i això, considera que s’ha de reflexionar. Pel que fa a les enginyeries i al nombre d’alumnes, afirma que s’ha de fer cultura escolar sobre les enginyeries.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella agraeix la presència del conseller i del director general. També manifesta que li hauria agradat que aquesta presència s’hagués produït abans, però no va poder ser. Demana pel futur mapa de titulacions i afirma que en aquesta legislatura s’han creat dues escoles adscrites, i demana també si és aquest el model de futur d’aquesta conselleria. El conseller contesta que les escoles adscrites són una anomalia, que hi pot haver una primera promoció, i després s’integrarà a la UIB. Pel que fa a Odontologia, la va aprovar el Consell de Govern, mentre que les altres escoles adscrites són històriques. Afegeix que la política de la Conselleria no és crear escoles adscrites, i que no s’han creat per iniciativa seva. Pel que fa a les titulacions, afirma que s’ha posat en marxa el grau de Medicina i que es podrien haver posat altres estudis, però els de Medicina han estat prioritaris. El conseller, fent referència al mapa de titulacions, comenta la flexibilitat dels màsters: s’ha de tenir tot en compte i també les raons socials i econòmiques. El conseller manifesta que no és correcte dir que aquesta conselleria ha creat escoles adscrites, i considera que Direcció Hotelera ha de ser un títol de la UIB.

La doctora Francesca Garcias Gomila també fa un agraïment i planteja, en relació amb els estudis de Medicina, que són els estudis amb una taxa més alta de professors associats. Afirma que la normativa no preveu places vinculades de professor contractat doctor. Seguidament, en relació amb el sistema de garantia de qualitat de les titulacions, demana que se simplifiquin els procediments. El conseller contesta que el conveni pensa també en professorat permanent, no només en professors associats. En aquest punt intervé el director general, que afirma que la qüestió dels professors associats a Medicina és un problema general a tot Espanya, ja que aconseguir l’acreditació per als metges és molt difícil: és difícil que un metge deixi la seva plaça de funcionari, quan està fent feina. Considera que la solució passa per un tracte especial als metges assistencials i indica que aquesta és la tendència, ja que se cerca una solució amb la conferència de degans de Medicina. En relació amb l’AQUIB, manifesta que funciona com totes les agències de qualitat.

El doctor Sebastià Serra Busquets valora molt positivament l’assistència del conseller i del director general a aquesta sessió del Consell de Govern. Afirma que fa falta una biblioteca central, ja que les altres biblioteques ja estan saturades. D’altra banda, demana que a l’hora de fer els pressuposts es prevegi la possibilitat de cobrir baixes de personal, atès que hi ha dificultats en relació amb aquesta qüestió –la situació plantejada no es dona a primària i secundària. Finalment fa referència a l’estructura administrativa i a la importància de frenar la burocràcia. En relació amb la biblioteca, el conseller contesta que és una qüestió de prioritats i també planteja que s’han de valorar tots els elements d’una biblioteca del segle XXI. Pel que fa a les baixes, respon que es podrien cobrir amb una ampliació de l’activitat docent, o per seminaris o conferències; ara bé, si la baixa és de llarga durada, pot ser més complicat.

Una vegada donat per acabat el torn obert de paraules, el Rector acompanya el conseller i el director general, que surten de la sala, i es dona per acabada la seva intervenció.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

La Secretària General comenta, en relació amb l’acta, unes correccions que li ha enviat la doctora Francesca Garcias Gomila i, d’altra banda, que s’ha d’afegir l’excusa d’absència de la doctora Maria Tugores Ques, que no s’havia recollit a l’acta. Amb aquestes modificacions, el Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2018.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Medicina, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (annex 3).

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (annex 4).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Gerent explica l’abast i el significat de les novetats de l’Acord normatiu pel qual es modifica el catàleg de llocs de treball del PAS, fruit de l’oferta d’ocupació pública presentada al mes de juliol (annex 5). Es modifiquen les places següents:

 • Plaça codi 5095, adscrita al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica, subgrup C2, cos específic altres serveis, especialitat oficial d’oficis. S’incorpora com a requisit «Certificat de formació de conductor de vehicles que transporten mercaderies perilloses».
 • Plaça codi 3012, adscrita al Servei Lingüístic, subgrup A1, cos específic altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat en Filologia Anglesa» ha de dir: «Graduat/llicenciat en Estudis Anglesos o en Filologia Anglesa o en Traducció i Interpretació (anglès)». S’ha d’incorporar l’especialitat «Assessor lingüístic».
 • Plaça codi 234, adscrita al Servei Lingüístic, subgrup A1/A2, cos específic altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat en Filologia Catalana/Llicenciat en Filosofia i Lletres. Secció Filologia Catalana» ha de dir: «Graduat en Llengua i Literatura Catalanes, llicenciat en Filologia Catalana o llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia Catalana)».
 • Plaça codi 1013, adscrita al Servei Lingüístic, subgrup A1/A2, cos específic altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat en Filologia Catalana/Llicenciat en Filosofia i Lletres. Secció Filologia Catalana» ha de dir: «Graduat en Llengua i Literatura Catalanes, llicenciat en Filologia Catalana o llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Filologia Catalana)».
 • Plaça codi 5156, adscrita al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, subgrup A2, cos específic altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Coneixements i experiència en el món de la comunicació i informació. Especialitat en comunicació científica» ha de dir: «Graduat/llicenciat en l’àmbit del periodisme o la comunicació».
 • Plaça codi 5290, adscrita al Servei d’Intervenció, subgrup A1, cos general. Es modifica el requisit de titulació, on diu: «Llicenciat/grau de Dret i/o Economia (Experiència en auditoria i control de despeses del sector públic)» ha de dir: «Graduat/llicenciat en Dret o en Economia o en Administració i Direcció d’Empreses (experiència en auditoria i control de despeses del sector públic)».
 • Plaça codi 5169, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, subgrup A1/A2, cos específic altres serveis / cos general. Es modifica el requisit, on diu: «Coneixements alts d’anglès» ha de dir: «Nivell B2 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Plaça codi 5180, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, subgrup C1/C2, cos específic altres serveis. S’incorpora el requisit «Nivell B1 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Plaça codi 5215, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, subgrup A1/A2, cossos generals. Es modifica el requisit, on diu «Nivell B2 d’anglès, francès, d’italià i/o d’altres llengües›› ha de dir: «Nivell B2 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Places 5189, 93, 2043, 693 i 334, adscrites al Servei de Relacions Internacionals, cossos generals. Es modifica el requisit, on diu «Nivell B1 d’anglès, francès, d’italià i/o d’altres llengües» ha de dir: «Nivell B1 d’anglès, de francès, d’italià o d’altres llengües estrangeres».
 • Plaça codi 2016, adscrita a l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, subgrup C1/C2, cos general. S’incorpora el requisit «Nivell B1 d’anglès».
 • Plaça codi 5194, adscrita al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica, subgrup A1, cos específic altres serveis. Es modifica el requisit de titulació, on diu «Enginyer» ha de dir «Màster en Enginyeria Industrial o enginyer industrial».

Atès que s’hi han realitzat una sèrie d’esmenes, la Gerent comenta que afegirà l’expressió «llengües estrangeres» a les places adscrites al Servei de Relacions Internacionals, i es farà una revisió final de la terminologia utilitzada. També s’hi incorporen algunes de les observacions realitzades per la doctora Francesca Garcias Gomila.

Així mateix, es modifica el requisit de la plaça 1013.

Per altra part, la Gerent explica que el requisit de titulació de la plaça 5194 és correcte per a la plaça adscrita al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica.

Intervé el senyor Ricardo García Noval i demana aclariments. La Gerent li respon. El senyor García Noval també demana que s’estudiï el requisit d’idiomes, i la Gerent li contesta que és un tema que s’ha d’aclarir bé.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la distribució dels representants dels grups A (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat), B (resta de personal docent i investigador) i C (estudiants) al Claustre de la Universitat

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica que l’article 17 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició del Claustre universitari. Segons les disposicions de l’apartat 2 de l’article 17 dels Estatuts, són membres electius al Claustre:

 • Cent vint-i-tres professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).
 • Vint-i-nou integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B).
 • Seixanta estudiants (grup C).

D’altra banda, cal dir que el cinquè apartat de l’article 17 dels Estatuts disposa que el Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

En conseqüència, la Secretària General explica les circumscripcions per a cada un dels grups i la distribució del nombre de representants per circumscripcions. Pel que fa al grup C), assenyala que s’ha de fer una correcció a la documentació presentada en relació amb el nombre de representants de dos estudis: Direcció Hotelera Internacional (títol propi de grau) passa de 2 representants a 1 representant, i Fisioteràpia passa d’1 representant a 2 representants.

Sotmeses a aprovació les propostes presentades de la distribució dels representants dels grups A (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat), B (resta de personal docent i investigador) i C (estudiants) al Claustre de la Universitat, s’aproven per unanimitat (annexos 6, 7 i 8).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la política de signatura electrònica de la UIB

La Secretària General explica que el document que es presenta a aprovació del Consell de Govern s’emmarca en l’aprovació de les diferents polítiques de la Universitat que tindran com a resultat l’escenari on es desenvoluparà la transformació digital. Afegeix que, dins aquest marc, ja s’han aprovat la política de gestió documental i la de digitalització, i ara es duu a aprovació la política de signatura electrònica.

Explica que es tracta d’una política que s’emmarca en la normativa estatal sobre la matèria, ja que l’article 14 de la Llei 39/2015 es refereix al dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració i ens obliga com a empleats públics a relacionar-nos amb l’Administració per mitjans electrònics. Ara, amb l’aprovació d’aquesta política, es posen les bases perquè això sigui possible.

D’altra banda, també són molt importants els requisits tècnics, que també s’han de tenir ben en compte; en aquest cas, hi ha una remissió als de l’Administració General de l’Estat.

S’estableixen, així, els criteris generals per a l’admissió dels sistemes d’identificació i signatura per mitjans electrònics. Afegeix que es pretén d’usar la signatura electrònica tant internament com externament. Indica que actualment ja tenim tràmits que es poden iniciar amb signatura electrònica, utilitzant el DNI electrònic, el certificat d’empleat públic (FNMT) i les credencials de la UIB més targeta universitària. Com a exemple explica que els complements retributius del PDI ja s’han pogut fer per via electrònica, i que a poc a poc aquests tràmits s’aniran ampliant.

Finalment indica que amb aquesta política de signatura electrònica se cerca més eficiència, però amb totes les garanties d’integritat i d’autenticitat i tenint en compte els riscs que es poden plantejar, com ara la caducitat dels certificats.

El doctor Carles Bona Garcia planteja la problemàtica que es produeix amb els certificats, i les dificultats que aquests presenten per als usuaris (navegador emprat, etc.). Es refereix també al sistema CLAVE i demana que s’utilitzin sistemes de signatura electrònica que no suposin inconvenients tècnics als usuaris. La Secretària General respon afirmant que quan el Consell de Direcció decideixi el tipus de signatura que s’ha d’emprar per a cada procediment tindrà molt en compte els inconvenients que cada sistema pot tenir per als usuaris, i s’elegirà el que s’adeqüi a cada procediment amb totes les garanties.

El Consell de Govern aprova per assentiment la política de signatura electrònica de la UIB (annex 9).

Punt 6: Aprovació, si escau, del Màster en Direcció de Projectes i Mètodes Àgils

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

 1. Màster en Direcció de Projectes i Mètodes Àgils. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Direcció de Projectes i Mètodes Àgils. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
  2. Diploma de Direcció de Projectes i Mètodes Àgils. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica que hi ha hagut un canvi de darrera hora d’acord amb les observacions fetes pel Servei Lingüístic i que s’ha optat per una nova denominació del curs sense traduir la paraula «Lean» per «àgils». Es presentaria a l’aprovació del Consell de Govern l’estudi amb aquesta correcció.

El Consell de Govern aprova els títols propis presentats amb la correcció exposada pel vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals (annex 10).

Punt 7: Aprovació, si escau, de sol·licitud d’adscripció de la doctora Lenke Kovács a l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat

El vicerector d’Investigació i Internacionalització presenta la sol·licitud d’adscripció de la doctora Lenke Kovács a l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat i explica que té l’informe favorable de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat.

El Consell de Govern acorda d’aprovar l’adscripció de la doctora Anika Lenke Kovács, professora contractada doctora de l’àrea de coneixement de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, a l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (annex 11).

Punt 8: Aprovació, si escau, dels preus dels cursos i proves lliures del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)

La Gerent explica la proposta de preus de matrícula del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per a l’any acadèmic 2018-19 (annex 12) i indica que, pel que fa als cursos oficials, el preu de les assignatures i seminaris puja de 75 a 80 euros, excepte l’assignatura Medi Social i Cultural: Geografia, Història i Art i Literatura, que passa de 75 a 150 euros, la qual cosa suposa un increment semblant al de l’any anterior.

Quant als preus de les proves lliures, no canvien respecte als del curs passat, únicament l’assignatura Medi Social i Cultural: Geografia, Història i Art i Literatura es veu incrementada proporcionalment.

Punt 9: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Digital - illes presentada. Explica que correspon a assignatures obligatòries del primer semestre de l’any acadèmic 2018-19 (annex 13).

La doctora Francesca Garcias Gomila recorda que la normativa pròpia de la UIB estableix que els ajudants tenen limitada la dedicació lectiva anual a 60 hores de pràctiques i que no poden ser responsables únics d’assignatures. Per això, demana si han canviat les regles del joc, ja que una part de les persones esmentades són ajudantes del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia que imparteixen altres assignatures, tutelen TFG, etc.

La vicerectora de Professorat explica que les regles del joc no han canviat, que els professors no fan més hores i que el que s’aprova són els complements de Campus Digital - illes. Intervé el doctor Miquel Bennàsar Veny, que explica la situació d’aquestes professores del seu departament.

El doctor Joan David Janer Torrens manifesta que no s’ha de ser tan formalista si un ajudant voluntàriament vol assumir docència.

El Consell de Govern aprova amb una abstenció (la del doctor Miquel J. Deyà Bauzà) la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2018-19 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 10: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha tres professors que han demanat augment de l’activitat docent.

La vicerectora de Professorat explica que s’ha de fer una correcció a l’augment d’activitat docent de Biologia, ja que han de ser 60 hores en comptes de 20 hores.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2018-19 (annex 14).

Finalment el Rector indica que es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears la proposta aprovada perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2018, que ha realitzat la comissió d’avaluació nomenada per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer:

 • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora del personal docent i investigador. Convocatòria 2018.
  1. Calafat Ripoll, Caterina
  2. Thomàs Puig, Petra M.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any natural 2018 (annex 15).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l'aprovació pertinent, si escau.

Punt 12: Renovació dels membres de la comissió dels estudis propis

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que agraeix la feina feta a tots els membres de l’actual comissió dels estudis propis.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals informa que, de conformitat amb el que preveu l’article 12 de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 399, de 4 d’abril), es renoven els cinc representants del col·lectiu de professorat amb experiència en el camp de la formació continuada que ha de designar el Consell de Govern (annex 16). La composició de la comissió indicada serà aquesta:

 1. El vicerector competent en matèria de transferència del coneixement, que la presidirà.
 2. La presidenta del Consell Social o la persona que delegui.
 3. El director del CEP o la persona que delegui.
 4. El director de la FUEIB o la persona que delegui.
 5. Cinc representants del col·lectiu de professorat amb experiència en el camp de la formació continuada designats pel Consell de Govern:
  • ­– Sra. Antònia Mas Pichaco (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica).
  • – Sra. Eva Aguilar Mediavilla (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació).
  • – Sra. Antonia Pades Jiménez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
  • – Sra. Margalida Capellà Roig (Departament de Dret Públic).
  • – Sr. Pedro A. Rivas Yarza (Departament d’Economia de l’Empresa).
 6. El cap del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o la persona que delegui.

Així mateix, cal indicar que la comissió nomenarà un secretari, amb veu i sense vot.

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que no s’ha proposat cap representant de la branca de coneixement d’Arts i Humanitats ni de la branca de Ciències. Li respon el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.

El Rector també vol fer constar l’agraïment del Consell de Govern per la feina feta a les persones que han format part de la comissió que ens ocupa i sotmet a votació la proposta de renovació i nomenament dels nous membres, que s’aprova per assentiment.

Punt 13: Renovació dels membres del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica que s’ha de renovar el Comitè de Bioseguretat. En primer lloc, vol agrair a tots els membres del Comitè la feina que han fet durant aquests anys, amb una menció especial a la seva presidenta, la doctora Francesca Garcias Gomila.

Seguidament, el vicerector d’Investigació i Internacionalització proposa al Consell de Govern que, de conformitat amb el que preveu l’article 3 de l’Acord normatiu 10960/2014, de 14 de març, pel qual es crea el Comitè de Bioseguretat de la UIB, la composició del Comitè indicat sigui aquesta:

 1. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb agents biològics (microorganismes patògens): senyor Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia.     
 2. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb cultius cel·lulars: senyor Príam Francesc de Villalonga Smith, professor contractat doctor de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
 3. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG de plantes: senyor Jeroni Galmés Galmés, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia.
 4. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG d’animals: senyora M. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l’estabulari de la UIB.                            
 5. Un membre del PDI amb experiència en prevenció de riscs: pendent de designar.
 6. Un tècnic superior del Servei de Prevenció, amb l’especialitat d’Higiene: senyor Santiago Hernández Allès, tècnic superior de Seguretat i Higiene.

També informa que el Comitè es reduirà de facto. En darrer lloc, manifesta el seu agraïment als membres del Comitè que renoven la seva participació en aquest òrgan.

El Rector també vol fer constar l’agraïment del Consell de Govern per la feina feta a les persones que han format part del Comitè de Bioseguretat i sotmet a votació la proposta de renovació i nomenament dels nous membres, que s’aprova per assentiment (annex 17).

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

 • El Rector informa dels temes següents:
  • Del doctorat honoris causa del senyor Francisco Ayala. Explica que ja s’han emès els dos informes jurídics (per part de la Universitat del País Basc i de la Universitat Autònoma de Barcelona), els quals, de moment i amb diferents arguments, recomanen no plantejar una possible retirada de la menció honorífica ateses les circumstàncies que queden reflectides als informes jurídics. Assenyala que tant la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com la Universitat del País Basc han arribat a la conclusió que no hi ha prou fonaments ni en alguns casos procediment establert per iniciar un procediment per desposseir el senyor Francisco Ayala del doctorat honoris causa. El Rector comenta que l’informe jurídic de la UAB l’han elaborat la directora de l’Observatori per a la Igualtat i la degana de la Facultat de Dret de l’esmentada Universitat.
  • Del tema que ja s’ha parlat a altres reunions del Consell de Govern: del Web of Science. Assenyala que s’ha fet una resolució segons la qual la UIB haurà de pagar el 20 per cent l’any 2018 i que l’altre 80 per cent es faria efectiu en un pagament diferit l’any 2019. Afegeix que per l’any acadèmic 2019-20 s’ha pactat que torni a ser la FECYT la que se’n faci càrrec, la qual ara està adscrita al Ministeri d’Innovació, Ciència i Competitivitat. Finalment destaca que és una solució millor que no firmar un contracte a tres anys, que no era bo per a la Universitat.
  • D’alguns aspectes de la nova Llei de contractes del sector públic i dels seus efectes negatius en l’àmbit de la recerca i la qüestió dels contractes encadenats, que ha estat font de litigis a altres universitats.
  • De les pràctiques extracurriculars, tema en el qual es fa feina per tal que no s’eliminin aquest tipus de pràctiques, ja que són bones per als alumnes i és una qüestió que preocupa a les universitats. Aquest fet limitaria la possibilitat que els estudiants puguin adquirir experiència i seria un perjudici per a ells. Conclou que, si s’han detectat casos de mal ús, la solució seria més control, però no suprimir-les.
 • El vicerector d’Investigació i Internacionalització informa que els dies 28, 29 i 30 de novembre tindran lloc a Palma les XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, reunió sectorial de R+D+I de la CRUE, on també participen la Xarxa d’Oficines de Transferència de Resultats d’Investigació (RedOTRI), la Xarxa d’Unitats de Gestió d’Investigació (RedUGI), la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDIVULGA) i la Xarxa d’Oficines Europees de R+D+I. Afegeix que es posaran en comú molts de temes en relació amb la recerca, i que també hi haurà una taula rodona sobre la Llei de contractes del sector públic.
 • El vicerector de Docència informa del tema de les enquestes als alumnes i els canvis que s’hi produiran. Explica que els equips directius de les facultats rebran un correu electrònic amb tota la informació. Es tracta d’un pla pilot per a assignatures de grau, per intentar solucionar la baixa resposta dels estudiants que tenen les enquestes ara per ara. El vicerector de Docència explica quin serà el procediment.
 • La vicerectora de Professorat informa que avui s’ha publicat al BOIB l’oferta d’ocupació pública del PDI. Ara cal esperar quinze dies per si el Ministeri d’Hisenda ens demana qualque aclariment. Si no és així, s’enviarà al BOE.
 • La Secretària General informa del procés electoral que s’inicia per renovar els membres dels diferents grups al Claustre —excepte el PAS—, així com per renovar el Consell d’Estudiants. Informa que divendres es publicarà al FOU i que les eleccions se celebraran el dia 13 de desembre.

Punt 15: Afers de tràmit      

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 18):

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EA 1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Macroeconomia i Economia del Turisme
Perfil com a investigador: Economia del Turisme

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EA 5)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Jocs i Decisions Estratègiques
Perfil com a investigador: Teoria de Jocs

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CHiTA 2)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l’Art
Perfil docent: Coneixements crítics, teòrics i metodològics de la Història de l’Art
Perfil com a investigador: Estudis visuals i història cultural dels sentits en la modernitat

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: Q 4)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: Química Física
Perfil com a investigador: Química Física Computacional aplicada a biomolècules

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FEMIC 1)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Francesa
Perfil docent: Segona Llengua i la seva Literatura (Francès). Tècniques de composició i d’interpretació literàries
Perfil com a investigador: La cultura francesa en la narrativa francesa contemporània: perspectives comparatives i traductològiques

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius al senyor Enrique Morán Tejada, professor ajudant doctor del Departament de Geografia, a la Universitat Estatal de Colorado (EUA) pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de gener de 2019. De conformitat amb la Resolució de 10 d’agost de 2018 de la Secretaria d'Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat B (estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca, i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució d’11 de desembre de 2017, de la mateixa secretaria, el professor ajudant doctor esmentat percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen al centre d’adscripció (UIB) (annex 19).

c) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha.

d) Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat

El vicerector d’Investigació i Internacionalització presenta a l’aprovació del Consell de Govern les comissions següents per atorgar premis extraordinaris de doctorat:

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari del programa de Doctorat en Educació

Nom

Departament

Categoria

Universitat

Dr. Càndid Genovard Rosselló

Psicologia de l’Educació

Catedràtic d’universitat (jubilat)

Universitat Autònoma de Barcelona

Dr. Miquel Serra Raventós

Psicologia Cognitiva i del Desenvolupament

Catedràtic d’universitat (jubilat)

Universitat de Barcelona

Dr. Antoni Petrus Rotger

Teoria i Història de l’Educació

Catedràtic d’universitat (jubilat)

Universitat de Barcelona

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari del programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica

Nom

Departament

Categoria

Universitat

Dr. Ramon Massana Molera

Institut de Ciències del Mar (ICM)

Investigador científic del CSIC (Biologia Marina i Oceanografia)

Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Barcelona

Dr. Juan Imperial Ródenas

Institut de Ciències Agràries

Professor investigador OPI

Institut de Ciències Agràries (CSIC). Madrid

Dr. Jordi Vila Estapé

Departament de Microbiologia

Catedràtic d’universitat

Universitat de Barcelona

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari del programa de Doctorat en Tecnologia Educativa

Nom

Departament

Categoria

Universitat

Francesc Xavier Carreras Ferran

Departament de Pedagogia i Psicologia

Professor titular d’universitat

Universitat de Lleida

 

Maria Mercè Gisbert Cervera

Departament de Pedagogia i Psicologia

Catedràtica d’universitat

Universitat Rovira i Virgili

María Paz Prendes Espinosa

Departament de Didàctica i Organització Escolar

Professora titular d’universitat

Universitat de Múrcia

La doctora Francesca Garcias Gomila indica que no hi ha cap dona a la comissió proposada per al programa de Doctorat en Educació, que considera un àmbit rellevant pel que fa a la prevenció de violències masclistes. El vicerector d’Investigació i Internacionalització contesta dient que aquesta circumstància s’esmenarà en el futur, tot i que qüestiona la relació d’aquesta comissió amb el concepte de violència masclista.

La presidenta del Consell Social manifesta que aquestes composicions poden anar en contra de la Llei estatal i considera que també s'incompleix la llei autonòmica d'igualtat, que ja té dos anys, la Llei 11/2016. El Rector comenta que el vicerector d’Investigació i Internacionalització i el director de l’EDUIB tindran en compte aquesta observació en un futur.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà manifesta que s’hauria de plantejar la possibilitat que els membres d’aquestes comissions poguessin tenir alguna gratificació en el futur.

El Consell de Govern aprova les propostes presentades amb l’abstenció de la doctora Francesca Garcias Gomila (annex 20).

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 21):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3696

CV/P

Servei de Salut de les Illes Balears

 

Projecte «Elaboració de models de simulació de l'ocupació de llits hospitalaris»

3697

CV/P

Confederació d'Associacions Empresarials de Balears

 

Col·laborar en la impartició del títol propi

3700

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Expedició del SET i atendre la segona fase d'implantació de l'administració electrònica a la UIB

3701

AM

Universitat Gaston Berger de Saint-Louis (Senegal)

Senegal

Genèric

3702

Addenda

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Modificació del termini de la subvenció per a la creació del centre SmartUIB a l'edifici Ca ses Llúcies

3703

CV/P

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Subvenció a l’ExU en Creació i Gestió de Cooperatives i altres Empreses de l'Economia Social

3704

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Reconeixement d’estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional

3706

CV/P

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Construcció i equipament de l'edifici interdepartamental de Ciències de la Salut

3708

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Pla d'assessorament als centres educatius a càrrec de l'IRIE

3709

AM

Universitat Federal de São Carlos

Brasil

Genèric

3710

CV/P

Ávoris Retail Division, SL

 

Implantació del programa Suport a l’Èxit Professional i Mobilitat

Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el conveni següent, tramitat pel Centre d’Estudis de Postgrau o per l’Escola de Doctorat (annex 22):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3705

CV/P

Consorci Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears

 

Tasques d'iniciació a la recerca en el marc de l'assignatura Treball de Fi de Màster

El president del Consell d’Estudiants, senyor Gabriel Bibiloni Femenias, fa una pregunta en relació amb el conveni número 3697 amb la CAEB, concretament sobre la gratificació que rebria la CAEB segons disposa el text del conveni. En segon lloc, en relació amb el conveni per a la construcció del nou edifici de Ciències de la Salut, demana que s’hi incloguin espais per a la delegació d’alumnes i manifesta que tal vegada s’hauria d’incloure aquesta previsió al conveni. El Rector contesta explicant el context del conveni amb la CAEB i, en relació amb l’edifici esmentat, explica que quan s’hagi construït s’esponjaran els altres edificis del campus, per la qual cosa es disposarà de més espais per a associacions, no sols estudiantils.

El president del Consell d’Estudiants manifesta que a la pròxima sessió del Consell de Govern farà una anàlisi del que ha fet durant la seva presidència, atès que ja acaba el seu mandat.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 17: Torn obert de paraules

La presidenta del Consell Social, la senyora Francesca Mas, demana pel II Pla d’igualtat. El Rector li contesta que s’hi està fent feina i que, si és possible, es presentarà a la sessió del Consell de Govern del mes de desembre. Per altra part, informa tots els membres del Consell de Govern sobre el lliurament dels Premis del Consell Social als millors Treballs de Fi de Grau i els convida a l’acte que tindrà lloc el proper dilluns dia 12 de novembre, a les 18 hores, a Ca n’Oleo.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana si hi ha alguna norma que determini que la designació de l'associat de càrrec del degà de la Facultat de Filosofia i Lletres es fa per via d'un procediment distint del de la resta de càrrecs unipersonals que tenen dret a aquest professor associat; i, per altra part, si el Consell de Direcció ha rebut alguna queixa formal en relació amb la docència impartida en el grup 5 (grau d’Estudis Anglesos) de l'assignatura 20200. La vicerectora de Professorat li demana aclariments en relació amb les preguntes formulades. El Rector contesta que no hi cap procediment diferent per al nomenament de professors associats de càrrec i, quant a la segona qüestió, indica que no ha arribat a cap membre del Consell de Direcció cap queixa en relació amb aquesta assignatura.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta la conveniència d’actualitzar el document de còmput de l’activitat docent. El Rector contesta dient que la vicerectora de Professorat en prendrà nota.

El doctor Miquel Bennàsar Veny demana informació sobre els projectes de recerca autonòmics, ja que l’OSR en va enviar una informació, però no se’n sap res més. Planteja la problemàtica de les línies temàtiques específiques de la convocatòria, ja que només representen una part de la investigació que es fa a la UIB. El vicerector d’Investigació i Internacionalització li contesta i afirma que ha fet arribar aquesta qüestió al director general competent i que espera que es redacti en sentit ampli.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà s’adhereix a la intervenció.

La doctora Francesca Garcias Gomila explica que les línies temàtiques de les convocatòries d’ajuts a la recerca de la CAIB corresponen a les àrees prioritàries del Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria 2013-2017 i a la RIS3 de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2018

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Miquel Bennàsar Veny
 4. Jaume Carot Giner
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Miquel Josep Deyà Bauzà
 7. Bartolomé Deyà Tortella
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Antonio Fernández Coca
 10. Lluís Florit Binimelis
 11. M. Antònia Fornés Pallicer
 12. Joan Frau Munar
 13. Josep Antoni Frau Coll
 14. Antònia Fullana Puigserver
 15. Ana García Terrades
 16. Ricardo García Noval
 17. Francesca Garcias Gomila
 18. Domènec Garcies Gomila
 19. Margalida Gili Planas
 20. Pedro Guijarro Fuentes
 21. Jaume Guiscafrè Danús
 22. Joan David Janer Torrens
 23. Jordi Llabrés Bordoy
 24. Maria Llompart Bibiloni
 25. Sebastián Lora Sánchez
 26. Joan March Noguera
 27. Sonia Martínez Andreu
 28. Francesca Mas Busquets
 29. Antoni Miralles Socias
 30. Josep L. Oliver Torelló
 31. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 32. Antonio de la Rubia Salvador
 33. Andreu Sansó Rosselló
 34. Joana Maria Seguí Pons
 35. Sebastià Serra Busquets
 36. Maria Tugores Ques
 37. Xavier Varona Gómez
 38. Llorenç Huguet Rotger
 39. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2018

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Rosa M. Alberdi Castell
 2. Gabriel Bibiloni Femenias
 3. Carles Bona Garcia
 4. M. Antònia Carbonero Garmundí
 5. Lorenza Carrasco Martorell
 6. José Aurelio Castro Ocón
 7. Tomás del Barrio Castro
 8. Jaume Amengual Garau
 9. Miquel Grimalt Gelabert
 10. Isabel Lladó Sampol
 11. Bartomeu Pascual Fuster
 12. Miquel A. Roca Bennàsar
 13. Jesús M. Salinas Ibáñez
 14. Maximino San Miguel Ruibal
 15. M. del Carme Rosselló Matas
 16. Jeroni Morey Salvà
 17. Francina M. Orfila Sintes
 18. Guillem Xavier Pons Buades
 19. Jeroni Reynés Vives