Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 10 d’abril de 2019

A les 11 hores del dia 10 d’abril de 2019, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la senyora Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral i el senyor Pedro Martínez Dopico.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior     

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que agraeix els comentaris i suggeriments a l’acta que li han fet arribar prèviament la doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà. D’altra banda, la Secretària General apunta que s’ha rebut en el mateix moment d’inici de la sessió un document amb les esmenes per escrit presentades pel senyor Gabriel Bibiloni Femenias (representant del grup c) –estudiants), que s’adjuntarà a l’acta de la sessió anterior.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització explica l’errada material al Reglament de l’IRIE que es va aprovar a la passada sessió del Consell de Govern i fa l’esmena oportuna: en concret, indica l’error comès al primer apartat de l’article 9, sobre el Consell Rector, en el qual s’integra el conseller d’Educació i Universitat; en definitiva, el conseller competent en matèria d’universitats.

La vicerectora de Professorat informa el doctor Deyà Bauzà en relació amb els costs dels professors emèrits i emèrits propis, tal com havia demanat a la sessió anterior del Consell de Govern.

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2019.

Punt 2: Aprovació, si escau, de la modificació de l’oferta d’ocupació pública del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica que la proposta que es presenta és una modificació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública aprovada pel Consell de Govern a la sessió del dia 26 de setembre de 2018. Afegeix que sorgeix arran de les observacions realitzades per la Direcció General de Costs de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques quan va revisar els requisits d’aquesta oferta pública addicional: les places havien d’haver estat cobertes interinament tres anys o més sense interrupció, llevat del temps necessari per a la seva provisió, i havien d’estar ocupades a dia 31 de desembre de 2017.

Fetes les comprovacions oportunes, la UIB va presentar una oferta de 85 places (va considerar que el període de dos mesos era el temps necessari per fer-ne la provisió), i ara es redueix a 82, atès que el Ministeri no accepta el criteri adoptat per la Universitat; per tant, l’oferta es minora en una plaça de cossos generals del subgrup C2 i dues places de cossos específics d’altres serveis del subgrup C1.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Proposta de nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa de la UIB

El Rector recorda que a la sessió del dia 15 de febrer de 2019 es va informar de la proposta de nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa de la UIB, presentada per la Facultat de Medicina i l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). Recorda que a la passada sessió tant el doctor Miquel Roca Bennàsar com el doctor Felicià Grases Freixedas varen glossar la figura del metge Oriol Bonnín Gubianas com un gran cirurgià, el millor en l’àmbit nacional, que va aconseguir un nivell de mortalitat zero, i ho va fer a les Illes Balears.

El Rector explica el procediment per dur a terme la votació: es podrà votar des d’aquest moment fins al final de la sessió i es necessiten tres cinquenes parts de vots favorables dels membres del Consell de Govern per aprovar la proposta, tal com estableix l’article 9 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Finalment, el Rector dona suport a la proposta, la qual sotmet a votació. Una vegada realitzat el recompte dels vots emesos, la proposta s’aprova per 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

El doctor Miquel Roca Bennàsar agraeix el suport que ha rebut la proposta i creu que és bo per al senyor Bonnín, per als que l’han proposat i també per a la UIB.

Punt 4: Aprovació, si escau, del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, el qual, en primer lloc, vol fer constar l’agraïment al doctor Jeroni Morey Salvà i al seu equip per tota la feina feta, i també a la senyora Consuelo Hernández Guerra. Igualment vol fer constar l’agraïment al vicesecretari general i al seu equip, que han fet moltes aportacions a aquest acord normatiu.

El vicerector fa història per tal de plantejar el context en el qual se situa aquest reglament. Explica que quan es va crear l’Escola de Doctorat ja es va aprovar un primer reglament, però al llarg d’aquests anys han anat sorgint algunes mancances i alguns problemes que es volen arreglar i millorar amb aquesta norma. Afegeix que, segons l’exposició de motius de la norma presentada, «A l’Estat espanyol, els estudis de doctorat són regulats al Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Les característiques especials d’aquests estudis i les diverses necessitats de formació i de destreses que s’han d’adquirir en els diferents àmbits del coneixement suggereixen una regulació específica com la que es va plasmar a l’Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears, modificat posteriorment per l’Acord normatiu 11330/2015, de 23 de març (FOU núm. 414, de 17 d’abril).

»Les diverses actualitzacions normatives del reial decret esmentat al paràgraf anterior, així com l’experiència acumulada d’ençà de l’aprovació de l’Acord normatiu 11037/2014 i la posterior modificació indicada, i també les posicions comunes adoptades per l’Associació d’Escoles de Doctorat, fan aconsellable la redacció d’un nou reglament que, basant-se en el que hi ha actualment en vigor, l’actualitzi i hi incorpori les modificacions pertinents.»

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà manifesta que està d'acord amb el contingut, excepte un punt, el punt 14.3 e) i f), pel que fa al nomenament de tutor i director de tesi, i proposa afegir: «amb el vistiplau de la persona que ha estat nomenada», manifesta també que, des de la seva experiència personal, «m’he trobat designat en més d'una ocasió director d'una tesi sense que em diguessin res prèviament els responsables del programa de doctorat». El vicerector d’Investigació i Internacionalització proposa «amb l’acord» de la persona interessada. Explica que aquest acord sí que es demana a la carta de tesi, però no hi ha cap problema a afegir-ho també a la normativa.

El doctor Carles Bona Garcia fa referència a la mateixa qüestió plantejada pel doctor Deyà Bauzà, i fa constar el problema que representa que, en alguna ocasió, hagi sabut que havia estat nomenat tutor o director a posteriori. El vicerector d’Investigació i Internacionalització li contesta.

La presidenta del Consell Social, en primer lloc, dona l’enhorabona per la proposta presentada, i fa un comentari en relació amb la disposició addicional cinquena: entén que s’hauria d’eliminar i refer el document emprant llenguatge no sexista d’acord amb el Pla d’igualtat aprovat per la UIB.

Intervé el cap de l’Assessoria Jurídica, que afirma que aquesta qüestió es pot analitzar des de dos punts de vista: el jurídic i el lingüístic. El doctor Jaume Guiscafrè Danús intervé en aquest darrer sentit i indica que ja s’ha resolt des de la perspectiva lingüística. Finalment li contesta el vicerector d’Investigació i Internacionalització.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la composició de les comissions de contractació referents a places de personal docent i investigador contractat i interí de la UIB

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l’abast de la modificació que es presenta. La vicerectora de Professorat també informa sobre els canvis a les comissions de contractació de PDI contractat i interí i indica que el canvi principal correspon a la composició de les comissions, que estaran formades per cinc professors proposats pel departament que correspongui, segons l’àrea de coneixement de la plaça presentada, menys a les places de professors associats, que seguiran com fins ara. La vicerectora afegeix que s’ha tractat aquest tema amb la Junta de PDI i, d’aquesta manera, els candidats seran avaluats per professorat d’una àrea de coneixement afí; afegeix que, en determinats supòsits, també hi pot haver una entrevista personal. La vicerectora constata que hi ha una errada formal a l’article 7.2.d), en el qual ha de constar: «sempre que sigui possible». També fa referència al debat suscitat en relació amb la presència d’un membre designat pel Comitè d’Empresa. Pel que fa als professors contractats doctors i professors visitants, manifesta que es manté igual que el que disposa el decret pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà manifesta que hi votarà en contra, ja que considera que no és el moment oportú per plantejar aquesta reforma. Comenta que el fet que hi hagi la vicerectora de Professorat i el vicerector de Docència a totes les comissions dona una coherència de criteris. Afegeix que la unitat de criteri és fonamental i queda coberta amb la presència dels dos vicerectors a totes les comissions per evitar posteriors recursos: és un element per donar més seguretat. Considera que amb aquesta nova composició de les comissions les queixes i els recursos es multiplicaran.

La doctora Francina M. Orfila Sintes demana més temps per debatre el text de la normativa presentada, ja que la constitució del Comitè d’Empresa s’ha fet amb posterioritat. D’altra banda, agraeix la disposició de la vicerectora de Professorat.

La presidenta del Consell Social demana que s’afegeixi que la composició de les comissions ha de ser equilibrada pel que fa a homes i dones.

Al doctor Bartomeu Pascual Fuster li sembla encertada la proposta i, en relació amb el que ha plantejat el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, ho fa extensiu a les places de TU i CU.

Intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal i manifesta que a la figura de professor contractat doctor es parla dels professors del CSIC, però el CSIC no té professors. D’altra banda, demana si hi ha una normativa estatal que elimini les àrees de coneixement.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà contesta al doctor Bartomeu Pascual Fuster afirmant que la proposta presentada és per a contractes de la UIB; les places de TU i CU tenen una altra regulació. Pel que fa al CSIC, hi ha personal investigador i professors investigadors, i les àrees de coneixement serveixen exclusivament per a l’adscripció de personal a una determinada àrea, per la qual cosa no s’ha d’anar més enllà.

La vicerectora de Professorat afirma que una comissió amb cinc especialistes de la matèria dona més seguretat i que la presència de dos vicerectors no assegura que no hi hagi conflictes. Pel que fa a la qüestió plantejada per la doctora Francina M. Orfila Sintes, la vicerectora li contesta que sempre hi ha hagut Comitè d’Empresa i, quant a les places, sempre han de sortir adscrites a una àrea de coneixement.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà contesta a la vicerectora de Professorat que el problema és el moment en què s’aprova, i recorda que la Comissió de Reclamacions va modificar recentment una decisió d’una «comissió de valoració d'una plaça de contractat doctor de Geografia on hi havia dos vicerectors». La vicerectora li contesta que aquesta qüestió no hi ha tingut res a veure, ja que feia molt de temps que es pensava en aquesta modificació.

La doctora Francesca Garcias Gomila dona suport a la proposta de la presidenta del Consell Social, en el sentit que totes les comissions haurien d’estar formades per almenys dos homes i almenys dues dones. També demana la inclusió de comissions per a TU interins. La vicerectora contesta que s’hi podrien afegir, assimilades a les de contractat doctor interí.

El doctor Miquel Bennàsar Veny manifesta que des de la seva perspectiva desapareixen les àrees de coneixement a la modificació de la LOU de 2007.

El doctor Carles Bona Garcia fa referència a les àrees afins i comenta que n’hi havia una llista a la UIB. La vicerectora matisa aquesta afirmació i indica que la llista és del Ministeri. Afegeix que és molt antiga i que no n’hi ha cap d’actualitzada; per això la docència s’assigna al departament, i dins el departament es pot distribuir. Per altra banda, esmenta que la modificació de la LOU de 2007 reconeix les àrees de coneixement.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal afirma que s’ha d’aclarir la qüestió de les àrees de coneixement i l’expressió «acreditado en todas las áreas».

El Rector fa un resum del que s'ha indicat i, abans de passar a la votació, afirma que s’accepta afegir la qüestió de la paritat a les comissions i afegir els TU interins. També comenta que la resta queda com està.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per 33 vots a favor, 3 abstencions i 1 vot en contra, el del doctor Miquel Josep Deyà Bauzà (annex 5).

Punt 6: Aprovació, si escau, dels criteris de contractació del professorat

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta de modificació dels criteris de contractació del professorat. Afegeix que, pel que fa als professors associats, no hi ha canvis. Quant als ajudants, indica que els criteris es limiten a l’expedient acadèmic, amb 20 punts, i altres mèrits, amb 10 punts, ja que creu que les persones amb aquesta modalitat contractual que comencen a la Universitat fent la tesi doctoral han d’entrar-hi per la nota d’expedient. En relació amb els professors contractats doctors interins, explica que desapareix la valoració de l’expedient, i es valora l’activitat docent amb 20 punts i l’activitat d’investigació amb 25 punts, i hi ha dos aspectes més per valorar (la guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova, i altres mèrits).

A instàncies de la doctora Francesca Garcias Gomila, s'indica que, amb caràcter general, al costat del terme «beques» hauria d'aparèixer el terme «contractes», i als punts 3 i 4 dels professors ajudants doctors: «s'ha de tenir en compte preferentment l'activitat...». Per tant, amb aquestes modificacions es millora la redacció del text.

Pel que fa als professors contractats doctors interins, comenta la vicerectora que les beques són a l’apartat corresponent a altres mèrits. També afegeix que, a proposta del Departament de Química, s’han tret dels parèntesis les estades a l’estranger, perquè puguin tenir major pes: es considera activitat en investigació.

Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que explica que va fer un suggeriment al Consell de Govern. Considera que el document de plantilla ha de reflectir la política universitària, i això és feina de tots. Demana quina és la proposta del Consell de Direcció en aquest sentit. Manifesta que no se sap quina és l’estratègia per al disseny de la plantilla; per exemple, les estades a l’estranger en centres de recerca del personal docent i investigador són molt importants i, a més, amb les estades dels nostres investigadors a fora s’amplia l’àmbit de la nostra universitat i s’introdueix la UIB al circuit internacional, la qual cosa és una estratègia d’universitat. També fa una comparativa entre el tant per cent de PDI i el tant per cent de sexennis, i indica que hi ha departaments que augmenten el PDI i disminueixen el nombre de sexennis i que altres augmenten constantment. El doctor Deyà Serra afirma que, si no es té cura d'aquest aspecte, tal vegada algun dia els polítics ho retrauran. Per tant, des de la seva perspectiva, s’ha d’aconseguir que els professors puguin ser més competitius en recerca; i, en conseqüència, s’hauria d’apujar la valoració de la recerca fins a un 50 per cent. Pel que fa a la guia docent, s’haurien de llevar els 5 punts.

El Rector contesta que hi ha política de recerca a la UIB: els sexennis, el programa de professors visitants, que fa que s’aconsegueixin més publicacions compartides, etc. Es demana si es pot potenciar pel que fa a la contractació, a la qual cosa ell no s’oposa. Afegeix que és una dimensió més de futur i cal fer-ne una anàlisi a llarg termini, però amb els mitjans actuals s’ha de fer alguna cosa. Conclou dient que estam molt lluny de dir que «no som una universitat».

La vicerectora de Professorat manifesta que tots els departaments volen tenir la millor plantilla i que s’ha de veure quins criteris s’han d’aplicar.

El doctor Pere M. Deyà Serra afirma que cal fer una reflexió de fons sobre aquest tema i que ell vol contribuir a la reflexió: si mira les dades, hi ha departaments que augmenten plantilla i baixen sexennis. Afegeix que és veritat que hi ha reunions prèvies amb els col·lectius interessats, per tal de millorar la categoria. La vicerectora de Professorat contesta que hi ha altres circumstàncies que fan que en algunes places no hi hagi candidats. El doctor Deyà Serra afirma que es pensava que el debat seria avui.

El doctor Miquel Jesús Roca Adrover també intervé en relació amb les estades a l’estranger en centres de recerca. El doctor Pedro Guijarro Fuentes explica que el seu departament aposta per consolidar la gent que s’està formant, però també per la inclusió de gent de fora, tot i que algunes places varen quedar vacants. El doctor Maximino San Miguel Ruibal afirma que, quan es convoquen places de nivell alt, hi ha sol·licituds de gent de fora. Afegeix que al CSIC ve gent de l’estranger; per tant, l’atracció de talent passa per convocar places de catedràtic d’universitat.

El doctor Pere M. Deyà Serra afirma que convé preparar els possibles candidats i aconsellar que les persones que s’estan formant vagin a fer estades a l’estranger. Afegeix que hi ha departaments que ho fan, i altres, no. La vicerectora de Professorat explica que ella era partidària de fer una reflexió a fons sobre el tema de la modificació de la normativa, però la insistència del Departament de Física va fer que convocàs a una reunió els directors de departament. Pel que fa a la investigació, en el cas dels professors contractats doctors interins, arriba al 50 per cent. El doctor Deyà Serra matisa que és el 45,5 per cent i demana que figurin expressament les estades a l’estranger en un apartat propi, per tal de computar-se a part. La vicerectora de Professorat li contesta que sigui el departament el que les hi compti, que és així com figura a la proposta presentada.

El doctor Príam Francesc de Vilallonga Smith agraeix el tarannà de la vicerectora de Professorat, però afirma que és necessari que hi hagi un debat a fons que permeti tenir un criteri. Pel que fa a la recerca, considera que se'n rebaixa el pes relatiu. Afegeix que s’ha de destacar la trajectòria internacional i que es demanen estades postdoctorals, etc., en un entorn competitiu de recerca. Indica que ara és el moment de fer aquest plantejament, ja que ens trobarem davant un relleu generacional massiu. Per tant, s’ha d’atreure talent que pugui liderar projectes, que tingui una trajectòria internacional, etc. Finalment manifesta que és un tema prou important per mirar-lo amb deteniment i que cal fer un debat.

El doctor Miquel Bennàsar Veny afirma que ja es disposa de mesures per potenciar la recerca: un professor ajudant doctor fa 120 hores, no 240 hores, i que hi ha descomptes per sexennis.

Intervé el doctor Rafel Crespí Cladera, que afirma que el debat sí que és en els mateixos criteris.

La vicerectora de Professorat afirma que s’apuja la recerca i, en relació amb les estades a l’estranger, cada departament pot decidir.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per 33 vots a favor i 7 abstencions (annex 6).

El Rector fa menció dels canvis que hi pot haver a final d’any de directors de departament, a causa de les eleccions, la qual cosa també pot influir en el debat. El Rector manifesta que es pot fer el debat abans. El doctor Bernat Sureda Garcia demana que hi hagi un document previ a partir del qual es pugui iniciar el debat. El Rector li contesta que troba més adient que primer es faci el debat i, a partir d’aquí, es redacti el document amb les idees que hagin sorgit.

Punt 7: Aprovació, si escau, de numerus clausus per a l’any acadèmic 2019-20

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que exposa la proposta presentada de numerus clausus d'alumnes per a estudis de grau per a l'any acadèmic 2019-20 i la proposta de numerus clausus d'alumnes per a estudis de màster presentada per a l'any acadèmic 2019-20. El vicerector manifesta que té el vistiplau de la Comissió Acadèmica i recorda que es tracta d’una proposta que ha de ser aprovada definitivament, si escau, per la Comunitat Autònoma.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa una pregunta en relació amb el Màster en Formació de Professorat. Demana a quina especialitat s’adjudicaran els 20 alumnes que augmenten el numerus clausus en relació amb el curs passat. El director del Centre d’Estudis de Postgrau li contesta. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà agraeix l’augment d’alumnes a l’especialitat de Geografia i Història, pels nombrosos alumnes que té aquesta especialitat.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que a la proposta d'oferta de places de nou ingrés del Màster en Salut Laboral per a l'any acadèmic 2019-20 cal indicar  explícitament que es proposen quaranta places per a la modalitat semipresencial (grup 1) i vuitanta places per a la modalitat a distància (grup 2), en compliment estricte dels termes recollits a la memòria avaluada favorablement per l'AQUIB l'any 2008 i verificada per l'ANECA l'any 2009.

El doctor Carles Bona Garcia demana pels canvis de numerus clausus als graus que disminueixen el nombre d’alumnes. La directora de l’Escola Politècnica Superior li contesta que aquests canvis no tenen conseqüències pràctiques, perquè són estudis que cada any queden amb places vacants.

La presidenta del Consell Social demana pel Màster en Educació Inclusiva. El director del Centre d’Estudis de Postgrau li contesta que està en extinció a causa de la finalització del conveni amb la Universitat de Lleida, ja que era un màster interuniversitari. Afegeix que la denúncia d’aquest conveni per part de l’altra universitat ha fet necessari iniciar el període d’extinció del màster.

Finalment, el Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment (annex 7).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels itineraris curriculars dels programes combinats d’Administració d’Empreses i Turisme i d’Administració d’Empreses i Dret

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la proposta de modificació dels itineraris curriculars dels programes combinats d’Administració d’Empreses i Turisme i d’Administració d’Empreses i Dret (en aquests cas, la principal causa de la modificació és la necessitat de realitzar dos treballs de fi de grau), d’acord amb els documents adjunts.

Finalment, el Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment (annexos 8 i 9).

Punt 9: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

 1. Màster en Indústria Nàutica: Reparació i Planificació. Títol propi de la UIB (66 ECTS)
 2. Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Tecnologia i Planificació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
 3. Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis que s’indicaran tot seguit, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears. Indica que els dos primers estudis estan dirigits pel doctor Gabriel Oliver Codina i el senyor Juan Poyatos Oliver, coordinador de formació en indústria nàutica a UIBTalent, i estan avalats per l’Escola Politècnica Superior. Afegeix que el tercer està dirigit per la doctora Maria del Mar Vanrell Bosch i la senyora Beatriu Defior Barcons, de la Direcció General de Política Lingüística, i té l’aval del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Els estudis són:

 1. Màster en Indústria Nàutica: Reparació i Planificació. Títol propi de la UIB (66 ECTS)
  1. Diploma Universitari d’Indústria Nàutica: Reparació i Planificació. Títol propi de la UIB (66 ECTS)
  2. Diploma d’Indústria Nàutica: Reparació i Planificació. Títol propi de la UIB (66 ECTS)
 2. Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Tecnologia i Planificació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  1. Curs d’Actualització Universitària en Anglès Tècnic en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  2. Curs d’Actualització Universitària en Energia Elèctrica als Vaixells. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  3. Curs d’Actualització Universitària en Mecànica i Sistemes Auxiliars. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  4. Curs d’Actualització Universitària en Planificació en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  5. Curs d’Actualització Universitària en Equips Electrònics Marins. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  6. Diploma Universitari de la Indústria Nàutica: Tecnologia i Planificació. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
  7. Diploma de la Indústria Nàutica: Tecnologia i Planificació. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
  8. Diploma Universitari d’Anglès Tècnic en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  9. Diploma d’Anglès Tècnic en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  10. Diploma Universitari d’Energia Elèctrica als Vaixells. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  11. Diploma d’Energia Elèctrica als Vaixells. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  12. Diploma Universitari de Mecànica i Sistemes Auxiliars. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  13. Diploma de Mecànica i Sistemes Auxiliars. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  14. Diploma Universitari de Planificació en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  15. Diploma de Planificació en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  16. Diploma Universitari d’Equips Electrònics Marins. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  17. Diploma d’Equips Electrònics Marins. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
 3. Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annexos 10, 11 i 12).

Punt 10: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors titulars i contractats de Palma de la modalitat Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a assignatures optatives del segon semestre de l’any acadèmic 2018-19, excepte una del primer semestre, que també hi està inclosa (annex 13).

La vicerectora de Professorat explica que hi ha una errada a l'assignatura 22038, ja que és de tres crèdits i només hi ha alumnes en una seu; en conseqüència, la retribució del professor Murillo ha de ser de 1.020 euros i no de 2.040 euros. 

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el segon semestre de l’any acadèmic 2018-19, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 11: Informació del Consell de Direcció      

El Rector informa dels temes següents:

 • El dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el Consell de Direcció va aprovar un comunicat que es va fer públic a la pàgina web de la UIB. Ara el Rector demana el vistiplau del Consell de Govern a aquell comunicat. El Consell de Govern dona el vistiplau al comunicat.
 • De la convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell de Govern per al dilluns 13 de maig, per tal de tenir el màxim de temps per preparar la modificació de plantilla del proper any acadèmic, així com les comissions que han de jutjar places de professorat.
 • Del Codi d’integritat en la recerca de la UIB. Indica que es fa feina en aquest tema i que ara es demana la participació de tothom en l’elaboració d’aquest document. El vicerector d’Investigació i Internacionalització explica que efectivament s’hi ha fet feina a la Comissió d’Investigació. Afegeix que és una proposta que té com a model el codi del CSIC i que ara s’obre a tota la comunitat universitària, per tal que hi pugui fer aportacions i suggeriments. Finalment manifesta que la UIB s’hi haurà d’adaptar, ja que ara es tindrà un codi i s’haurà de fer complir.

La vicerectora d’Estudiants fa un resum dels ajuts per causes sobrevingudes que s’han concedit en aquesta convocatòria. Explica que s’han donat trenta-nou ajuts, dels quals vist-i-sis són per causes sobrevingudes, vuit per a alumnes afectats per la torrentada del Llevant de Mallorca i cinc ajuts per a persones refugiades. Indica que, en total, l’import de les ajudes ha estat aproximadament de 36.000 euros.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització explica que aquesta serà la darrera sessió del Consell de Govern a la qual assistirà com a vicerector, i fa balanç d’aquests anys i d’algunes de les principals fites aconseguides per a la Universitat. Explica que han estat vuit anys amb diferents càrrecs de responsabilitat, els primers amb la Rectora Montserrat Casas. Afegeix que ha estat vicerector de Postgrau i Formació Permanent, va fer de Rector després de la mort de la Rectora Casas, va ser vicerector d’Investigació i Postgrau, vicerector de Professorat i ara d’Investigació i Internacionalització. Continua dient que ha intentat sempre fer el millor per a la UIB i que ha dut a terme moltes actuacions importants en els diferents àmbits, per exemple, haver aconseguit cinc-centes hores per a la impartició d’estudis en anglès a la Facultat de Turisme, la redacció de diferents normatives plasmades en acords normatius i executius o la creació de l’Escola de Doctorat (tant sobre el paper com l’edifici) i la seva posada en marxa.

Afegeix que en investigació s’han aconseguit fons FEDER per dur a terme diferents accions, va aconseguir els contractes predoctorals propis, encara que després no es varen poder continuar, a causa de la crisi econòmica i la manca de recursos. També va aconseguir canviar les regles del joc i fer que a les diferents branques de coneixement hi hagués criteris diferents per a l’avaluació. Així mateix, va aconseguir les beques Beatriz Galindo.

Pel que fa a internacionalització, s’ha fet el canvi de la web de relacions internacionals, ha actuat en substitució del Rector en diferents actes internacionals i inauguracions, va convidar la directora del Pla estatal i el doctor Domingo Docampo a una jornada sobre els rànquings i l’avaluació. També va ser proposat per la sectorial d’Investigació de la CRUE com a membre de l’EUA (on podrà continuar exercint les seves tasques, encara que no continuï en el càrrec de vicerector). És membre de l’Agenda Ibèrica, va organitzar la reunió de la XXVI Jornada d’Investigació de la CRUE, a la qual assistiren 450 persones. Ha dut a terme diferents actuacions estratègiques amb el director general d’Innovació i Investigació, com la creació de l’IRIB/ICREA, encara que no s’ha acabat de crear, i una convocatòria de projectes autonòmics d’investigació que està en resolució, i en sortirà una altra l’any que ve. També va participar en l’elaboració del Pla de ciència i tecnologia per a tota la investigació de les Illes Balears, amb independència de l’adscripció.

A l’apartat d’agraïments, vol donar les gràcies al doctor Jeroni Morey Salvà, al doctor Rubén Santamarta Martínez, al doctor Igor Prieto Arranz i al doctor Sebastià Albertí Serrano. També vol donar les gràcies a tot el PAS dels diferents serveis: Oficina de Suport a la Recerca, Escola de Doctorat, Centre d’Estudis de Postgrau, Servei de Relacions Internacionals i Serveis Cientificotècnics. També a la senyora Consuelo Hernández Guerra i a la senyora Catalina Miralles Sintes. A tots els companys de l'actual Consell de Direcció i dels anteriors, i especialment al doctor Josep Lluís Ferrer Gomila, al doctor Antoni Gili Pascual i al doctor David Pons Florit. També vol agrair a la Secretaria General que hagin ajudat a redactar documents que no són fàcils i a trobar sortides quan hi ha problemes. Finalment també vol fer arribar l'agraïment al Rector, per la confiança dipositada i per haver acceptat la proposta del seu substitut, i al Consell de Govern.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització anuncia que el seu substitut serà el doctor Enrique García Riaza, catedràtic d'universitat d’Història Antiga.

El Rector li agraeix tota la feina feta i li indica que vol continuar amb el seu ajut i suport, en particular pel que fa a les relacions amb la European University Association.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement

La vicerectora de Professorat presenta la proposta del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de canviar l'àrea de coneixement de la professora Caterina Mercè Picornell Belenguer, actualment de l’àrea de Filologia Catalana, per la de Teoria de la Literatura. El Consell de Govern informa favorablement sobre el canvi.

Així mateix, la vicerectora de Professorat constata que qui ha d'adoptar la resolució definitiva és el Rector, atès el criteri vigent del Consell d'Universitats (annex 14).

b) Llicències per estudis

No n’hi ha.

c) Altres

No n’hi ha.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3735

AM

Universitat Leibniz de Hannover

Alemanya

Genèric

3739

CV/P

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears

 

Desplegament de la xarxa IoTIB

3746

CV/P

Ajuntament de Capdepera

 

Creació de la Càtedra de Medi Ambient

3752

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Organització de les olimpíades i els concursos educatius corresponents al curs escolar 2018-19

3753

CV/P

Saint-Gobain Placo Ibérica

 

Concurs per a la utilització dels sistemes constructius de Saint-Gobain Placo Ibérica, SA

3754

CV

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

 

Estudi de la percepció de les notícies falses (fake news) entre l'alumnat de les Illes Balears

3755

Addenda

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Cessió de peces anatòmiques per a finalitats de docència i investigació

3756

CV/P

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

 

Creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica a la ciutat de Palma

3758

CV/P

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria)

 

Convocatòria de subvencions del programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic

3759

Adhesió

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles

 

Adhesió al projecte UNIferia

3760

AM

Associació AstroMallorca

 

Genèric

3763

Addenda

Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, Fundació Vicente Juan Guasch i entitat Hermanas Reina Escandell, SL

 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

3764

CV/P

Fundació Abel Matutes

 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

3765

Addenda

Ministeri de Justícia

 

Realització de pràctiques externes

3766

AM

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

Edició de la revista Alimara

3768

AM

DirectBeds

 

Genèric

3769

CV/P

Diverses entitats

 

Convocatòria dels II Premis de Responsabilitat Social Corporativa del CIM

3770

AM

Universitat Nacional de Colòmbia

Colòmbia

Genèric

3772

CV/P

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

 

EU en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

3773

 

Associació Trobades Literàries Mediterrànies

 

Col·laboració en les II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus, 2019

3774

 

Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres d’Espanya

 

Col·laboració sobre el desenvolupament de la cooperació en ciències econòmiques i socials

3775

CV/P

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

 

Conveni per al finançament de la Càtedra ICAPE

3776

CV/P

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Consorci Escola Hoteleria

 

Finançament del professorat de la UIB que impartirà docència al grau de Direcció Hotelera

3779

CV/P

Ajuntament de Felanitx

 

Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic

3780

AM

Panamedia, SL, Libnova, SL

 

Establir el marc de col·laboració conjunta

S’obre un debat en relació amb el conveni amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i el Consorci Escola d’Hoteleria (ref. 3776) en relació amb el finançament del professorat de la UIB que impartirà docència al grau de Direcció Hotelera. El doctor Rafel Crespí Cladera manifesta que s’ha aconseguit un finançament excel·lent, però vol deixar constància de dues crítiques: la primera, que sigui per a una escola adscrita: cal veure on s’envien els nostres alumnes i, des d’un punt de vista social, aquests estudis seran molt cars (dos milions d’euros per any), i els compara amb els estudis de Medicina. Per altra banda, fa notar que falta adjuntar l’annex del conveni.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella mostra la seva sorpresa davant aquest conveni i el compara amb els estudis de doble titulació. Indica que hi haurà un 100 per cent de professorat permanent i que als estudis de Turisme només n’hi ha un 45 per cent. Continua afirmant que dotze assignatures costen 550.000 euros i que espera que es pugui aconseguir un finançament similar per als altres estudis. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà li contesta en relació amb els estudis de doble titulació i afirma que s’han de comparar coses que siguin comparables, que tinguin la mateixa mesura. Afegeix que el cost no és el mateix i també manifesta que és una quantitat molt important. El doctor Bartolomé Deyà Tortella afirma que en una altra sessió del Consell de Govern es parlava d’un cost menor, ja que ara són dos milions d’euros per a dotze assignatures i una titulació de tres anys i mig. Afirma que s’hauria d’haver avaluat la possibilitat que fos la UIB la que impartís aquests estudis.

La vicerectora de Professorat contesta en relació amb els estudis de doble titulació. Explica que els convenis de dobles titulacions s’han negociat al màxim del que es podia aconseguir, i amb aquests convenis s’han aconseguit places a temps complet. Afegeix que sempre es negocia al màxim. Pel que fa al conveni ref. 3776, indica que les assignatures aniran al POA dels departaments, i que aquest fet serà en benefici dels altres centres.

El doctor Deyà Tortella afirma que imposen com a condició que els professors siguin doctors. La vicerectora contesta que, si ens financen un professor contractat doctor interí, no pot impartir la docència un professor associat. Per tant, no es perjudicarà cap centre.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà demana si ja se sabia quina seria la quantitat; i afegeix, de forma més concreta, «deman si se sabia la quantitat amb què es dotava el nou estudi quan es va proposar la creació d'aquest estudi al Consell de Govern. De fet, si jo hagués conegut aquesta quantitat, per ventura no hi hauria votat a favor, com vaig fer. Deman que consti en acta que el Rector em digué que en el moment de l'aprovació del títol oficial l'equip rectoral no coneixia aquesta dada».

El doctor Bartomeu Pascual Fuster afirma que s’hauran d’enviar professors a un lloc on no tenim res a dir, on no tenim ni veu ni vot. Assenyala que, en principi, no hauria d’afectar altres estudis, però tindrà efectes indirectes.

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que falta l’annex al conveni i demana si el poden enviar. A continuació, demana si afecta el Departament de Física i les àrees d’Enginyeria.

Pel que fa a altres convenis, la doctora Garcias Gomila comenta que alguns es marquen com a «pendents de revisió lingüística» i demana que no es firmin abans de fer-ne la revisió. En relació amb el conveni amb la Universitat Nacional de Colòmbia, fa un comentari sobre la normativa de prevenció de riscs laborals i demana qui fa l’avaluació, també manifesta que li preocupa la frase: «póliza de seguro que cubra el riesgo de enfermedad». D’altra banda, demana pel conveni amb Panamedia. El Rector dona les explicacions pertinents.

El Consell de Govern ratifica el conveni amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i el Consorci Escola d’Hoteleria (ref. 3776) amb 25 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els altres acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 14: Torn obert de paraules

— Intervé el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà i planteja diferents qüestions, que s’enumeren a continuació:

 1. La primera qüestió és en relació amb la biblioteca. A la biblioteca de l’edifici Ramon Llull hi va molta gent que no pertany als estudis que s’imparteixen a l’edifici, també «gent aliena a la UIB que prepara oposicions d'administratiu, Policia Nacional, Guàrdia Civil o altres» [sic]. Ell planteja que els alumnes de la seva facultat han de tenir prioritat per a l’estudi a la biblioteca.
 2. En relació amb la modificació del pla d’estudis del grau de Filosofia, explica tot el procediment que es va seguir: «havia rebut un requeriment del Consell de Direcció per fer un informe sobre com s'havia fet la proposta de reforma, i vaig expressar que abans de començar-la havia informat el Rector sobre el procediment en qüestió, i a ell li va parèixer bé». Afegeix que aquest informe que li demanaven era, al seu parer, una manera d’ajornar i dificultar la reforma del pla d'estudis.
  Per tant, considera que es varen complir escrupolosament totes les passes del procediment per a la modificació de títols: la va aprovar tant el Consell d’Estudis com la Junta de Facultat, amb vot secret, directe i nominal. Indica que no entén per què havia d’intervenir-hi el Departament de Filosofia i Treball Social.A continuació, mostra la seva queixa, «perquè per mitjà de correu electrònic es demanà el vistiplau del Departament de Filosofia i Treball Social sobre la reforma del pla d'estudis», ja que, «segons els propis estatuts de la UIB, els departaments són competents sobre el pla d'estudis» [sic]. Finalment, considera que la petició de l'informe i el correu enviat al Departament era una manera «d'embullar la voga» [sic].
 3. Demana al Consell de Direcció que estableixi quin és el paper de les àrees de coneixement.
 4. En relació amb els professors emèrits, intervé per indicar que ho fa perquè «la vicerectora de Professorat m'havia acusat a l'anterior Consell de Govern de la creació de la figura d'emèrit propi». A continuació, comenta a la vicerectora de Professorat que l’article 54 bis de la Llei orgànica d’universitats estableix que seran les universitats, no el director general, les que estableixin els requisits dels professors emèrits («Les universitats, d'acord amb els seus estatuts, poden nomenar professors emèrits entre professores i professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.»), i repeteix que no va ser cosa seva en absolut —«no caiga sobre mi [sic]  la sangre de este crimen».
 5. En relació amb l’espai per a vianants de davant l’edifici Ramon Llull, demana quins vehicles tenen accés a aquesta zona —«atès un altercat entre el doctor Perfecto Cuadrado i el Vicerectorat de Campus, perquè el primer havia entrat en taxi a la zona per a vianants»—, i si un taxi, com a servei públic, hi pot accedir o no.

— El doctor Pere M. Deyà Serra felicita per la plaça del Servei de Prevenció, com a acció preventiva. D’altra banda, planteja una queixa en relació amb l’arribada de l’interventor a la UIB i la gestió de determinades despeses. Explica que s’ha necessitat un mes perquè arribàs un escrit sobre una determinada despesa. Creu que és necessari que el PAS expliqui al professorat com s’ha de fer, perquè aquest retard fa que una persona que ha fet una feina no sàpiga quan la cobrarà.

— El senyor Gabriel Bibiloni Femenias demana pel conveni amb Labo’Life, en relació amb totes les notícies que surten sobre les pseudoteràpies.

— El doctor Sebastià Serra Busquets comenta que es retarda molt la resposta del Ministeri, tant dels projectes de recerca com dels sexennis de transferència, i el mateix quant als projectes de la CAIB. D’altra banda, demana per la qüestió del campus universitari, la nova universitat privada.

— La senyora Rosa Riera Bosch s’adhereix a la qüestió plantejada pel doctor Deyà Bauzà en relació amb la biblioteca de l’edifici Ramon Llull i demana que se cerquin solucions.

— El doctor Rubén Santamarta Martínez informa els membres del Consell de Govern dels diferents actes de la Setmana del Postgrau, i convida tothom a la conferència i taula rodona del dia 11 d’abril, a les 18.30 hores, a l’edifici Sa Riera, amb el títol: «Abordaje judicial de la violencia de género», a càrrec de la senyora María Ángeles Carmona Vergara, secretària judicial del Consell General del Poder Judicial i presidenta delegada de l’Observatori de Violència Domèstica i de Gènere. Afegeix que les persones que hi vulguin anar tindran un lloc reservat.

— El Rector contesta a les qüestions plantejades:

Pel que fa als temes indicats pel doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, en relació amb la biblioteca, afirma que és difícil la delimitació d’espais al campus universitari. Pel que fa a la qüestió de la modificació del grau de Filosofia, li respon que hi ha un retard en l’aprovació per part del Consell de Direcció, que es pot justificar, atesos tots els condicionants que envolten aquest títol. Indica que és un tema que requereix prudència.

Pel que fa a l’espai per a vianants, s’hauran de prendre mesures, ja que la gent no el respecta. Intervé el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que afirma que els taxis no hi poden passar; també informa que s’obrirà una altra via per darrere l’edifici Ramon Llull, que hi facilitarà l’accés amb cotxe. Pel que fa a la qüestió de la biblioteca, si el problema és l’ús del fons bibliogràfic, sí que es podria limitar o, almenys, controlar; el problema és limitar l’accés i ús dels espais. La senyora Rosa Riera Bosch manifesta que no es pot limitar a altres alumnes de la UIB, però tal vegada sí a les persones que són de fora. Indica que l’accés es podria controlar mitjançant el carnet d’estudiant de la UIB.

Pel que fa a la queixa del doctor Pere M. Deyà Serra, la Gerent afirma que no vol que passin aquestes incidències. En pren nota i assenyala que es prendran les mesures per tal d’evitar situacions com aquesta.

En relació amb la qüestió de Labo’Life plantejada pel senyor Bibiloni Femenias, el Rector explica que no es tracta d’un conveni, sinó que aquests projectes es tramiten per la via de l’article 83 de la LOU. El Rector comenta que, per negar-se a firmar, necessita tenir una argumentació sòlida, tot i que es pot parlar amb les persones que solen participar en aquests projectes.

El Rector i el vicerector d’Investigació i Internacionalització, en relació amb la qüestió del campus universitari plantejada pel doctor Serra Busquets, expliquen el projecte Univers en el marc de la xarxa de les universitats europees, on es plantegen reptes transfronterers, i anomena els socis del projecte. El doctor Serra Busquets aclareix que es referia a les notícies de premsa sobre un altre campus a Mallorca. El Rector explica que és un projecte presentat pel senyor Cabotà al qual la senyora Rosa Estaràs Ferragut va donar suport a Brussel·les. Sembla que es presentava com un espai per a ús de diferents universitats estrangeres, per dur a terme accions universitàries a les Illes Balears. Indica que es va presentar al comissari, però no se sap si anirà endavant.

Pel que fa al tema dels sexennis de transferència, el Rector explica que s’ha allargat el termini per resoldre’ls, decisió motivada per la gran quantitat de sol·licituds que es varen presentar.

— El doctor Ricardo Alberich Martí intervé en relació amb les dificultats per entendre la comptabilitat. Demana a la Gerent que es faci un poc de pedagogia. La Gerent contesta que s’intenta, i explica que la gestió econòmica a la Universitat es complica molt. Afegeix que la controlen molt i que la Llei de contractes del sector públic també ha dificultat la feina. La Gerent afirma que es faran més instruccions i s’intentarà donar més ajuda, per tal d’agilitar aquesta qüestió al màxim.

— El doctor Príam Francesc de Villalonga Smith intervé en relació amb Labo’Life i comenta que ell hi va signar dos contractes, per a projectes de recerca. Comenta que ara s’ho miraria amb molt de deteniment. Finalment afegeix que amb el Codi d’ètica en la recerca la Universitat ha de donar exemple. El Rector comenta que es farà la reflexió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe. 

Consell de Govern del dia 10 d’abril de 2019

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Antoni Amengual Colom
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Gabriel Bibiloni Femenias
 6. Jaume Carot Giner
 7. Rafel Crespí Cladera
 8. Príam Francesc de Villalonga Smith
 9. Miquel Josep Deyà Bauzà
 10. Pere M. Deyà Serra
 11. Bartolomé Deyà Tortella
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. Àngels Esteller Cano
 14. Antonio Fernández Coca
 15. M. Antònia Fornés Pallicer
 16. Josep Antoni Frau Coll
 17. Juan Frau Munar
 18. Antònia Fullana Puigserver
 19. Francesca Garcias Gomila
 20. Domènec Garcies Gomila
 21. Pedro Guijarro Fuentes
 22. Jaume Guiscafrè Danús
 23. Joan David Janer Torrens
 24. Jordi Llabrés Bordoy
 25. Maria Llompart Bibiloni
 26. Francisco López Simó
 27. Joan March Noguera
 28. 28. Francesca Mas Busquets
 29. Josep L. Oliver Torelló
 30. Rosa Riera Bosch
 31. Miquel Jesús Roca Adrover
 32. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 33. Andreu Sansó Rosselló
 34. Sebastià Serra Busquets
 35. Bernat Sureda Garcia
 36. Jaume Sureda Negre
 37. M. del Carmen Touza Garma
 38. Xavier Varona Gómez
 39. Gabriel Vich Serra
 40. Llorenç Huguet Rotger
 41. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 10 d’abril de 2019

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. Lorenza Carrasco Martorell
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Antonio Conde Tejón
 5. Tomàs del Barrio Castro
 6. Jaume Garau Amengual
 7. Felicià Grases Freixedas
 8. Miquel Grimalt Gelabert
 9. Isabel Lladó Sampol
 10. Bartomeu Pascual Fuster
 11. Miquel Roca Bennàsar
 12. Jesús M. Salinas Ibáñez
 13. Maximino San Miguel Ruibal
 14. Yolanda González Cid
 15. Jeroni Morey Salvà
 16. Francina M. Orfila Sintes
 17. Guillem Xavier Pons Buades
 18. Rubén Santamarta Martínez
 19. Jeroni Reynés Vives