Consell de Govern

Sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 13 de maig de 2019

A les 11 hores del dia 13 de maig de 2019, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).   

S’excusen d’assistir-hi el doctor Joan David Janer Torrens, la senyora Francesca Mas Busquets, la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral, el senyor Ricardo García Noval, la senyora Olaya Álvarez García, el senyor Pedro Martínez Dopico, el doctor Sebastià Serra Busquets, el doctor Príam de Villalonga Smith, la doctora Maria Llompart Bibiloni, el doctor Miquel J. Deyà Bauzà i el senyor Pau Juanico Rodríguez.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Hipólito Medrano Gil, el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz i la doctora Francina M. Orfila Sintes, convidats amb veu i sense vot.

El Rector dona la benvinguda al Consell de Govern al doctor Enrique García Riaza, nou vicerector d’Investigació i Internacionalització, i agraeix la feina feta al doctor Jaume Carot Giner, l’anterior vicerector.

També dona la benvinguda a la senyora Virgínia Ramon Álvarez com a presidenta de la Junta de Personal.

Punt 1: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 3).

Així mateix, explica la modificació de plantilla de Campus Digital – illes que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 4).

Finalment, explica la modificació de plantilla relativa al conveni per als estudis del grau de Direcció Hotelera que afecta els departaments d’Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Física (annex 5).

El Rector demana si algú entre els assistents vol intervenir, especialment els directors de departament. No hi ha intervencions, i el Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment.

Punt 2: Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat                                                                                                

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 6):

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 010434)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: B 2)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Fisiologia Vegetal
Perfil docent: Fisiologia vegetal
Perfil com a investigador: Fisiologia vegetal

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: B 3)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Microbiologia
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: B 4)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Producció Vegetal
Perfil docent: Cultius llenyosos, cultius hortícoles i tecnologia de cultius protegits
Perfil com a investigador: Producció vegetal i gestió de cultius

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: BfiCS 1)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica, bioquímica industrial, mètodes i tècniques en biologia molecular
Perfil com a investigador: Metabolisme energètic, estrès oxidatiu i disfunció mitocondrial en el càncer

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: CHiTA 1)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l’Art
Perfil docent: Iniciació a la història de l’art II: art modern i contemporani
Perfil com a investigador: Història de l’art

Categoria: ajudant (codi plaça: CHiTA 2)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l’Art
Perfil docent: Iniciació a la història de l’art II: art modern i contemporani
Perfil com a investigador: Història de l’art

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: CMI 1)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Introducció a la geometria (GMA2) i geometria afí i mètrica (GMA2)
Perfil com a investigador: Tècniques d’informàtica tova (soft computing) en el processament d’imatges biomèdiques. Morfologia matemàtica borrosa

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: CMI 2)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil docent: Didàctica de les matemàtiques I (grau d’Educació Primària), matemàtiques per a l’enginyeria (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
Perfil com a investigador: Teoria qualitativa de les equacions diferencials ordinàries aplicada a la neurociència computacional

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: CMI 3)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Matemàtica discreta (grau de Matemàtiques), àlgebra abstracta II (grau de Matemàtiques)
Perfil com a investigador: Bioinformàtica. Xarxes filogenètiques

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: CMI 5)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa
Perfil docent: Matemàtiques II (grau de Bioquímica) i anàlisi de dades (grau de Matemàtiques)
Perfil com a investigador: Estadística aplicada a la modelització de senyals

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 304200)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Estructures de dades, aplicacions distribuïdes a Internet i interfícies d’usuari
Perfil com a investigador: Interacció persona-ordinador

Categoria: professor titular d’universitat (el concurs d’aquesta plaça s’acull a la figura de la mobilitat de professorat funcionari prevista a l’art. 63 de la LOU en la versió modificada pel Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre) (codi plaça: DPú 8)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Penal
Perfil docent: Dret penal, part general i part especial
Perfil com a investigador: Dret penal, part general i part especial

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: DPú 13)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: ajudant (codi plaça: DPú 14)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: ajudant (codi plaça: DPú 15)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PCDi EA1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Estructura i conjuntura econòmica
Perfil com a investigador: Estructura, conjuntura econòmica i anàlisis i tècniques input-output

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA3)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Anàlisi de dades econòmiques
Perfil com a investigador: Econometria, anàlisi de sèries temporals

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA 8)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia industrial i organització industrial
Perfil com a investigador: Economia industrial, organització industrial i teoria de jocs

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: AJUDr 602276)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Macroeconometria
Perfil com a investigador: Econometria, anàlisi de sèries temporals

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PDCI 602244)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil com a investigador: Econometria, anàlisi de sèries temporals

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PDCi 602277)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Anàlisi de dades econòmiques
Perfil com a investigador: Econometria, anàlisi de sèries temporals

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: AJUDr 602236)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Anàlisi macroeconòmica del turisme
Perfil com a investigador: Mètodes quantitatius en macroeconomia

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PCDi 602232)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Entorn econòmic, teoria econòmica
Perfil com a investigador: Teoria econòmica

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PCDi 602231)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia, economia de l’Educació
Perfil com a investigador: Microeconomia, economia de l’Educació i economia aplicada

Categoria: professor visitant (codi plaça: 602279)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia del turisme i introducció al turisme
Perfil com a investigador: Economia del turisme i economia aplicada

Categoria: ajudant (codi plaça: EE 2)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Gestió de recursos humans
Perfil com a investigador: Grups empresarials i govern corporatiu

Categoria: professor visitant (codi plaça: EE 5)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Comercialització i investigació de mercats
Perfil docent: Màrqueting turístic II
Perfil com a investigador: La identitat i el comportament del consumidor

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FC 4)
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Llengua catalana i la seva didàctica
Perfil com a investigador: Llengua catalana i la seva didàctica

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: 0803123)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua i lingüística anglesa
Perfil com a investigador: Llengua i lingüística anglesa

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FEMiC 4)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya
Perfil docent: Llengua i literatura alemanyes
Perfil com a investigador: Llengua alemanya i la seva didàctica; literatura alemanya

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMiC 6)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Francesa
Perfil docent: Francès per a finalitats específiques: turisme
Perfil com a investigador: Literatura francesa del segle XX: relats de viatge

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FEMiC 7)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Anglès per a finalitats específiques: anglès per a turismePerfil com a investigador: Ensenyament i aprenentatge de la pronunciació de l’anglès com a llengua estrangera

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 091318)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Sociologia
Perfil docent: Sociologia de l’empresa, sociologia, convivència i educació
Perfil com a investigador: Ciutadania i polítiques públiques

Categoria: ajudant (codi plaça: FiTS 2)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent: Investigació i diagnòstic
Perfil com a investigador: Investigació qualitativa aplicada als estudis sobre exclusió, vulnerabilitat social i sensellarisme

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FS1)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Perfil docent: Física general II (grau de Física)
Perfil com a investigador: Magnetohidrodinàmica relativista

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FS 2)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Astronomia i Astrofísica
Perfil docent: Electromagnetisme I (grau de Física)
Perfil com a investigador: Sismologia de la corona solar

Categoria: ajudant (codi plaça: FS 5)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Perfil docent: 22408 - Màquines Hidràuliques (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
Perfil com a investigador: El propi del Grup de Recerca en Enginyeria Energètica (GREEN)

Categoria: ajudant (codi plaça: FS 6)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: 21021 - Física de Medis Continus (grau de Física)
Perfil com a investigador: Estudi i simulació de fenòmens meteorològics de gran impacte social a la Mediterrània occidental

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FS 7)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció
Perfil docent: 20366 - Estructures II (grau d’Edificació)
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: ajudant (codi plaça: 103142)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: 21048 - Electrònica Digital (grau de Telemàtica)
Perfil com a investigador: Computació reconfigurable d’altes prestacions

Categoria: ajudant (codi plaça: 103143)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: 22407 - Components i Sistemes Electrònics (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
Perfil com a investigador: Computació reconfigurable d’altes prestacions

Categoria: professor visitant (codi plaça: INFiS 2)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Atenció primària, salut global, epidemiologia i pràctiques clíniques d’Infermeria
Perfil com a investigador: Salut pública i planificació sanitària

Categoria: ajudant (codi plaça: 168227)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Pràctiques clíniques d’Infermeria
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: ajudant (codi plaça: 168228)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Infermeria de la infància i l’adolescència i pràctiques clíniques d’Infermeria Infantil
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor contractat doctor interí. Seu universitària d’Eivissa i Formentera (codi plaça: PAPE 1)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Mitjans i recursos tecnològics en el procés d’ensenyament-aprenentatge en l’educació primària
Perfil com a investigador: Tecnologia educativa

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PAPE 9)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Programes d’educació ambiental
Perfil com a investigador: Pedagogia ambiental

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PAPE 10)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Formació per a l’ocupació; educació per a la igualtat de gènere
Perfil com a investigador: Pedagogia laboral, gènere i educació

Categoria: ajudant (codi plaça: 219106)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent: Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar
Perfil com a investigador: Desenvolupament psicològic del llenguatge

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PDE 1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Aspectes teòrics i històrics de l’Educació
Perfil com a investigador: Història de l’Educació

Categoria: ajudant (codi plaça: PDE 2)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Aspectes teòrics i històrics de l’Educació
Perfil com a investigador: Història de l’Educació

Categoria: ajudant (codi plaça: PDE 3)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Educació familiar. Anàlisi de dades en investigació educativa
Perfil com a investigador: Educació familiar

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PDE 4)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva
Perfil docent: Educació física i hàbits saludables. Pràcticums al grau d’Educació Primària
Perfil com a investigador: Recerca en hàbits de vida saludable i estils de vida actius en població escolar

Categoria: professor visitant (codi plaça: 130444)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Perfil docent: Psicologia general i motivació i emoció
Perfil com a investigador: Processos psicològics bàsics

Categoria: ajudant (codi plaça: PS 7)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Psicologia del treball, de recursos humans i de les organitzacions

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: Q 1)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Materials porosos

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: Q 2)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Cristal·lització patològica i litiasi renal

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: 140636)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Química orgànica supramolecular

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA 1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia del turisme i hoteleria
Perfil com a investigador: Economia del turisme i economia aplicada

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FEMiC1)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua anglesa: grau de Direcció Hotelera
Perfil com a investigador: Llengua i lingüística anglesa

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FEMiC2)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua anglesa: grau de Direcció Hotelera
Perfil com a investigador: Llengua i lingüística anglesa

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMiC3)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua anglesa: grau de Direcció Hotelera
Perfil com a investigador: Llengua i lingüística anglesa

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMiC 4)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Llengua anglesa: grau de Direcció Hotelera
Perfil com a investigador: Llengua i lingüística anglesa 

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FS 1)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques
Perfil docent: 29912 - Instal·lacions, Equipaments i Prevenció de Riscs Laborals (grau de Direcció Hotelera)
Perfil com a investigador: Seguretat i salut en l’edificació

Intervé el doctor Carles Bona Garcia per explicar els canvis a les comissions de Física. Explica que són canvis per afegir paritat a les comissions.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

La vicerectora explica que el dia 17 de maig es publicarà l’oferta a la premsa, i el termini serà del dia 20 al 31 de maig. Com a novetat d’aquesta convocatòria, la vicerectora explica que tot el procediment es farà per via electrònica.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe. 

Consell de Govern del dia 13 de maig de 2019

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Miquel Bennàsar Veny
 4. Gabriel Bibiloni Femenias
 5. Rafel Cladera Crespí
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Àngels Esteller Cano
 9. Antonio Fernández Coca
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Juan Frau Munar
 13. Enrique García Riaza
 14. Francesca Garcias Gomila
 15. Domènec Garcies Gomila
 16. Pedro Guijarro Fuentes
 17. Jaume Guiscafrè Danús
 18. Joan March Noguera
 19. Rosa Riera Bosch
 20. Miquel Jesús Roca Adrover
 21. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 22. Andreu Sansó Rosselló
 23. Joana María Seguí Pons
 24. Jaume Sureda Negre
 25. M. del Carmen Touza Garma
 26. Xavier Varona Gómez
 27. Gabriel Vich Serra
 28. Llorenç Huguet Rotger
 29. Antònia Paniza Pullana 

Consell de Govern del dia 13 de maig de 2019

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. José Aurelio Castro Ocón
 3. Felicià Grases Freixedas
 4. Miquel Grimalt Gelabert
 5. Isabel Lladó Sampol
 6. Bartomeu Pascual Fuster
 7. Maximinio San Miguel Ruibal
 8. Gemma I. Turnes Palomino
 9. Yolanda González Cid
 10. Jeroni Morey Salvà
 11. Guillem Pons Buades
 12. Virgínia Ramon Álvarez