Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de maig de 2019

A les 11 hores del dia 24 de maig de 2019, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Antoni Aguiló Pons, el doctor Rafel Crespí Cladera, el doctor Bartolomé Deyà Tortella i la doctora M. del Carme Touza Garma.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Jaume Garau Amengual, el doctor Hipólito Medrano Gil, el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, el doctor Guillem X. Pons Buades i la senyora Virgínia Ramon Álvarez, convidats amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

La Secretària General agraeix tots els comentaris i suggeriments que li han fet arribar en relació amb l’acta de la sessió del dia 10 d’abril de 2019.

Per altra part, fa una correcció al punt 12, apartat a), de l’acta, referent a la sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement, pel que fa al nom: s’ha de canviar el nom de «Teoria de la Literatura» per «Teoria de la Literatura i Literatura Comparada». Afegeix que sortirà una correcció d’errors al FOU en relació amb aquesta qüestió.

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 10 d’abril de 2019 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 13 de maig de 2019.

Punt 2: Modificació de plantilla                                                                                  

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (annex 3).

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica la modificació del catàleg del PAS.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, del Codi d’integritat en la recerca a la UIB

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica el context en el qual s'ha elaborat aquest Codi d’integritat en la recerca de la UIB i les línies principals del seu contingut. També comenta que és un text basat en la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors, així com altres documents de bones pràctiques científiques d’institucions públiques de recerca.

Seguidament el Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica el procediment que s’ha dut a terme per a l’aprovació d’aquest codi i indica que es va iniciar amb la creació de la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears per la Resolució del Rectorat 12475/2017, de 3 d’octubre.

Afegeix que s’ha fet feina per tal d’obtenir un document consensuat, que es va posar a l’abast de la comunitat universitària per tal que pogués fer-hi les al·legacions i suggeriments que es considerassin necessaris. Continua dient que el resultat és el que ara es presenta a l’aprovació d’aquesta sessió del Consell de Govern. Explica que es tracta d’un document que recull principis i compromisos que han de presidir l’activitat científica i afegeix que aquestes bones pràctiques també reafirmaran la qualitat en la recerca.

Pel que fa a l’àmbit subjectiu, assenyala que inclou els doctorands matriculats en un programa de doctorat adscrit a l’EDUIB, el personal d’administració i serveis, els tècnics de suport a la recerca, els membres del PDI de la UIB, els investigadors contractats per la UIB, els investigadors postdoctorals i els investigadors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o d’altres que s’hi puguin assimilar o puguin existir en el futur.

Destaca que inclou els principis generals que regeixen l’activitat científica, els principis ètics, la responsabilitat o la transparència. També es refereix als projectes de recerca i tesis doctorals i a les pràctiques de publicació, protecció i difusió, així com l’autoria de treballs científics, publicacions i patents. Finalment, la Secretària General manifesta que estableix mecanismes de resolució de conflictes.

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que planteja les dificultats en el procediment de resolució de conflictes: demana si la Comissió d’Integritat Acadèmica podrà, per exemple, revisar el procediment de difusió d’un tema d’especial rellevància social, segons el que estableix el punt 10. Per altra part, remarca que el punt 7 estableix que «la Comissió d'Integritat aplicarà els procediments establerts» i demana si s’han establert els procediments d’aplicació. La doctora Garcias Gomila creu que els tres apartats d'aquest punt 7 s'haurien de refondre en un de sol i, en qualsevol cas, establir els procediments necessaris. Així mateix, planteja els seus dubtes que la Comissió d'Integritat Acadèmica sigui competent per resoldre conflictes i/o detectar males pràctiques en tots els camps de la recerca que es fa a la UIB i proposa implicar-hi la Comissió d'Investigació, per exemple.

La Secretària General contesta que s’establiran els procediments, però no dins el Codi d’integritat en la recerca, on s’estableixen els principis generals.

El Rector sotmet a votació el Codi d’integritat en la recerca, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

 1. Expert Universitari en Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
 2. Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Patrimoni de Mallorca (II). Títol propi de la UIB (10 ECTS)
 3. Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Ciència, Tecnologia i Societat al Segle XXI. Títol propi de la UIB (10 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis que s’indicaran tot seguit, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Els estudis són:

 1. Expert Universitari en Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
  1. Diploma Universitari de Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
  2. Diploma de Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
 2. Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Patrimoni de Mallorca (II). Títol propi de la UIB (10 ECTS)
 3. Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Ciència, Tecnologia i Societat al Segle XXI. Títol propi de la UIB (10 ECTS)

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals dona les gràcies a la doctora Francesca Garcias Gomila, que li ha fet arribar una sèrie d’observacions, les quals ja s’han introduït, i s’han fet els canvis pertinents. També, tal com sol·licitava, s’ha incorporat l'àmbit  d'Educació i Psicologia a l'Expert Universitari en Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 6: Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2019)

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2019, després d’haver complert tot el procediment establert.

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila i demana si les estades les ha d’aprovar el Consell de Govern, ja que no consta a l’enunciat de punts de l’ordre del dia. La Secretària General li contesta afirmativament.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja la qüestió de les estades durant els períodes de vacances i indica que cal tenir en compte els períodes de descans dels investigadors, i el doctor San Miguel Ruibal reflexiona sobre els criteris que haurien de complir els proponents d'estades de professors convidats. La doctora Francesca Garcias Gomila emet vot en contra de l’estada del professor Rashid Nazmitdinov.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova amb un vot en contra (annex 8).

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa sobre les qüestions següents:

 • L’extinció del COFIU.
 • La possible adhesió del Consell de Govern al document en relació amb el canvi climàtic. Indica que la intenció és que el Consell de Govern també s’adhereixi a aquest document, que conté una crida sobre el canvi climàtic. El Consell de Govern dona el vistiplau al document (annex 9).
 • La problemàtica que s’ha creat en relació amb la nova normativa sobre el control horari. Explica els dubtes que ha generat la nova norma i si és aplicable o no a la Universitat. Finalment indica que s’ha demanat un informe a la CRUE en relació amb aquesta qüestió.

La vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries explica que, després d’un llarg procés, s’ha formalitzat el conveni per a la Càtedra Ramon Llull. Afegeix que és un conveni amb una durada de quatre anys. Indica que és important per al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, però també per a la Universitat en general.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat 

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 10):

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: B 1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil docent: Citologia i Histologia
Perfil com a investigador: Senyalització cel·lular aplicada a teràpies de malalties

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: B 2)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil docent: Organografia
Perfil com a investigador: Neurobiologia i malalties de la motoneurona: esclerosi lateral amiotròfica i atròfia muscular espinal

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FS 1)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent: Física estadística (grau de Física)
Perfil com a investigador: Física estadística i no lineal

b) Llicències per estudis

No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s’indiquen a continuació (annex 11):

 • El senyor Víctor H. Villar Cortès, col·laborador honorífic del Departament de Biologia per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21.
 • La senyora Alícia Leiva Mir, col·laboradora honorífica del Departament de Psicologia per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21.

El doctor Carles Bona Garcia demana per una altra sol·licitud que no s’ha inclòs a la documentació presentada. La vicerectora de Professorat li contesta que aquesta sol·licitud va arribar ahir al Vicerectorat de Professorat i, per tant, no s’ha pogut incloure en aquesta sessió del Consell de Govern.

d) Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat

El Consell de Govern aprova les propostes de comissions que han de valorar els premis extraordinaris dels programes de doctorat que s’indiquen a continuació, trameses pel Consell de Direcció (annex 12):

Denominació del títol

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari

Nom

Departament/Centre

Categoria

Universitat

Dr. Antoni Mulet Pons

Tecnologia d’Aliments

Catedràtic d’universitat

Universitat Politècnica de València

Dra. Ana M. García Campaña

Química Analítica

Catedràtica d’universitat

Universitat de Granada

Dr. Juan Niclós Gutiérrez

Química Inorgànica

Catedràtic d’universitat

Universitat de Granada

 

Denominació del títol

Programa de Doctorat en Dret

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari

Nom

Departament/Centre

Categoria

Universitat

Dr. Joan Manuel Trayter Jiménez

Dret Administratiu

Catedràtic d’universitat

Universitat de Girona

Dr. Daniel Vázquez Albert

Dret Mercantil

Catedràtic d’universitat

Universitat de Barcelona

Dra. María Paz García Rubio

Dret Civil

Catedràtica d’universitat

Universitat de Santiago de Compostel·la

 

Denominació del títol

Programa de Doctorat en Ecologia Marina

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari

Nom

Departament/Centre

Categoria

Universitat

Dr. Josep Alòs Crespí

Laboratori d’Ecologia Marina

Investigador Juan de la Cierva

 IMEDEA-CSIC

Dra. Maria de la Salut Deudero Company

Centre Oceanogràfic de les Balears

Professora d’investigació

IEO

Dr. Enric Massutí Sureda

Centre Oceanogràfic de les Balears

Professor d’investigació

IEO

 

Denominació del títol

Programa de Doctorat en Neurociències

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari

Nom

Departament/Centre

Categoria

Universitat

Dra. Alícia Salvador Fernández

Institut d’Investigació en Psicologia de Recursos Humans (IDOCAL)

Catedràtica d’universitat

 Universitat de València

Dr. Jordi Martínez Sierra

Biologia Molecular Diagnòstica

Responsable tècnic

Hospital Universitari Son Espases

Dr. Julián Jesús González González

Fisiologia

Catedràtic d’universitat

Universitat de La Laguna

 

Denominació del títol

Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari

Nom

Departament/Centre

Categoria

Universitat

Dr. Pedro José Sanz Valero

Enginyeria i Ciències dels Computadors

 

Catedràtic d’universitat

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Universitat Jaume I

Dr. Xavier Lladó Bardera

Arquitectura i Tecnologia dels Computadors

Professor titular d’universitat

Universitat de Girona

Dr. Valentí Gregori Gregori

Matemàtica Aplicada

Catedràtic d’universitat

Universitat Politècnica de València

 

Denominació del títol

Programa de Doctorat en Psicologia

 

Proposta de Comissió de Premi Extraordinari

Nom

Departament/Centre

Categoria

Universitat

Dr. Enric Pol Urrutia

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Catedràtic d’universitat

Universitat de Barcelona

Dra. Empar Oliver Germes

Metodologia de les Ciències del Comportament

Catedràtica d’universitat

Universitat de València

Dr. José Muñiz Fernández

Psicologia

Catedràtic d’universitat

Universitat d’Oviedo

e) Altres

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 13):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3593

CV/P

Franciscans del tercer orde regular (TOR)

 

Digitalització de la publicació periòdica El Heraldo de Cristo

3684

CV/P

Consorci Red Alastria

 

Desenvolupament de projectes, programes i activitats de recerca i de formació

3698

CV/P

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Creació d'un centre de recerca i formació per a la tecnoindústria d'aigües de les Illes Balears

3781

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

3783

CV/P

Consell Insular de Mallorca; Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors

 

Cessió de l'ús de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real al Consell Insular de Mallorca

3784

CV/P

Col·legi d'Economistes de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya

 

Col·laboració en l'activitat conjunta Premis CEIB al Talent UIB - Economia i Empresa

3785

CV/P

Col·legi d'Economistes de les Illes Balears; Wolters Kluwer España, SA

 

Fomentar les relacions entre les parts i millorar la formació dels professors i alumnes de la UIB

3786

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, any 2019

3787

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XX Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

3791

CV/P

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

Encàrrec de gestió de serveis logístics i recursos professionals de suport de proves selectives

3796

AM

Fundació Impulsa Balears

 

Desenvolupar accions de cogeneració de coneixement

3797

AM

Escuela Ramal del Ministerio de Turismo, FORMATUR (l’Havana, Cuba)

Cuba

Genèric

3800

AM

Fundació Amadip Esment

 

Genèric

3803

CV/P

Ajuntament de Palma; Govern de la CAIB

 

Creació del Parc Agrari de Palma

Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el següent conveni tramitat pel Centre d’Estudis de Postgrau o per l’Escola de Doctorat (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3789

Addenda

Universitats de Lleida i de Vic - Central de Catalunya

 

Resolució del conveni per a la realització conjunta del Màster i Doctorat en Educació Inclusiva

El vicerector d’Innovació i Relacions Internacionals explica amb més detall el conveni 3698 amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a la creació d'un centre de recerca i formació per a la tecnoindústria d'aigües de les Illes Balears. Explica tot el procediment que requereix aquesta infraestructura i comença per la declaració d’interès autonòmic per a la seva construcció. Destaca, també, que hi ha molt d’interès entre els grups de recerca del Departament de Química.

La doctora Francesca Garcias Gomila, en relació amb aquest conveni, manifesta que convé revisar el terme «servei d'activitats radioactives», perquè no l'ha trobat a l'organigrama del Govern. Afegeix que, si la persona en qüestió és el senyor Joan Antoni Llauger, ell és el cap del Servei de Seguretat Nuclear. També indica que, en qualsevol cas, hauria de quedar molt clar que en aquest projecte no hi ha res de radioactivitat i que, en cas que hi hagi alguna cosa, el conveni haurà d'especificar clarament les funcions i responsabilitat en aquesta matèria. Finalment remarca que és important tenir en compte que el solar que s’elegeix està molt a prop d'espais oberts al públic en general, amb limitació de dosi d'1 mSv/any.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias manifesta el seu agraïment a les persones que han fet possible el conveni de la Biblioteca del Monestir de la Real.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé en relació amb el conveni 3593, amb els Franciscans del tercer orde regular (TOR), per a la digitalització de la publicació periòdica El Heraldo de Cristo i, al·legant objecció de consciència, emet el vot en contra de l’aprovació d’aquest conveni. Considera, com a antic alumne i modest donant al TOR, que els seus diners s'haurien de dedicar a altres coses, per la qual cosa no hi està d’acord.

La senyora Francesca Mas Busquets també emet el vot en sentit negatiu a l’aprovació d’aquest conveni.

El doctor Bernat Sureda Garcia intervé en relació amb el conveni 3783 sobre la cessió al Consell Insular de Mallorca de l’ús de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real. Apunta que la redacció de la clàusula segona A.a) no és correcta quan diu: «La Universitat de les Illes Balears s’obliga a: a) D’acord amb el Consell de Mallorca, el fons documental i bibliogràfic, que per les seves característiques físiques, estat de conservació, històriques, bibliològiques, nivell d’ús, etc. ho facin necessari». Considera que s’ha de millorar la redacció.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment amb els vots en contra del doctor Miquel J. Deyà Bauzà i de la senyora Francesca Mas Busquets al conveni 3593.

Punt 10: Torn obert de paraules

Intervé el doctor Sebastià Serra Busquets i planteja tres qüestions:

 • La primera, en relació amb el conveni per a la cessió de l'ús de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real al Consell Insular de Mallorca, demana que la cessió sigui real, efectiva.
 • En segon lloc, es refereix a la biblioteca central. Manifesta que els partits polítics duen el tema als seus programes i que s’ha de mirar que es compleixi el que hi indiquen. També es refereix als fons FEDER i demana a l’equip de govern que doni pressa pel que fa a aquest afer.
 • La tercera qüestió s’adreça al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, en relació amb la necessitat de fomentar l’eliminació de plàstics al campus, atès que aquesta qüestió és candent, i s’hi ha de donar empenta. També demana que es millorin les fonts d’aigua potable i s’arreglin ràpidament les que no funcionen.

Contesta el Rector i manifesta que el conveni esmentat és una actuació perquè la Biblioteca del Monestir de la Real pugui seguir oberta, ja que, si no, difícilment es podria mantenir. En relació amb la biblioteca central, considera que podria servir com a biblioteca de referència a les Illes Balears, i així s’ha fet saber als partits polítics, perquè s’incorpori al nou pla operatiu dels fons FEDER. El Rector també posa de manifest que les necessitats d'espais a les biblioteques van canviant molt, i que ara es requereixen més espais col·laboratius. En aquest sentit, indica que a la biblioteca de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos ja funcionen bastant alguns espais col·laboratius.

Pel que fa al tema dels plàstics, indica que està inclòs en l’emergència energètica. En relació amb les màquines, assenyala que la qüestió és més complicada, tot i que hi ha distribuïdores que ja empren cartó. Quant al tema de les fonts, indica que es preveurà dins inversions.

Intervé el doctor Miquel J. Deyà Bauzà, que comença demanant disculpes al doctor Rafel Crespí Cladera per haver donat suport al doctor Llorenç Huguet a les passades eleccions. Per altra banda, vol felicitar la UIB perquè hi ha un alumne que gaudeix d’una beca al Real Colegio de España a Bolonya gràcies al Rector i al degà de la Facultat de Dret.

Pel que fa a la qüestió dels cartells en contra seva als edificis del campus, explica que el dia 21 de maig de 2019 va enviar un correu de divulgació de la convocatòria de les beques del Real Colegio de España a Bolonya. Així mateix, vol que l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes es rectifiqui, perquè va dir que era el Departament de Filosofia i Treball Social el que havia fet difusió d’aquestes beques. Vol aclarir que no és així, i confirma que va ser ell qui en va fer difusió. Explica que va aplicar el protocol que té establert per a la difusió de totes les beques que poden beneficiar els alumnes de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Fa esment a diferents correus amb el Rector en relació amb aquesta situació i llegeix un text en el qual fa les principals peticions sobre aquesta qüestió (annex 15). Demana que es faci un comunicat per manifestar que no va fer res incorrecte i que, en tot cas, és l’òrgan convocant el que incorre en falta o delicte. També recorda que aquestes beques són reconegudes per l’Estat espanyol i demana una repulsa als assetjaments mediàtics patits per la seva persona a l’edifici Ramon Llull, al seu despatx, al seu caseller i en altres edificis de la UIB.

Subsidiàriament, en cas de no fer el comunicat, demana al Rector que s’enviïn les actuacions a Fiscalia, per tal de poder exercir la seva defensa de la manera que determina l’article 24 de la Constitució espanyola; també sol·licita que es plantegi el tema d’aquestes beques a la CRUE. El doctor Deyà Bauzà manifesta que no té consciència d’haver fet res mal fet.

En relació amb els cartells, explica que una funcionària dels serveis administratius de l’edifici Ramon Llull va demanar que es llevassin, però la Gerent li va contestar que els llevarien al vespre. Ell manifesta que, atesa aquesta situació, els va llevar ell. Destaca que, si l’Estat espanyol reconeix aquestes beques, ell només va fer de transmissor. Demana al Rector que emeti un comunicat en el qual consti que ell no ha fet res malament, que simplement va donar difusió a unes beques reconegudes per l’Estat espanyol. A més, vol fer constar que ha estat víctima d’escarnis mediàtics.

Per altra part, el doctor Deyà Bauzà demana al Rector que proposi a la CRUE que elevi una petició al Govern per tal que els títols del Real Colegio de España a Bolonya no siguin reconeguts per l’Estat espanyol. En cas que el Rector no ho vulgui fer, proposa un punt de l’ordre del dia ad hoc en la propera sessió del Consell de Govern per a aquesta finalitat. També recorda que el Real Colegio de España a Bolonya està sota la protecció de Sa Majestat el rei.

També demana que s’obri una investigació a partir de les enquestes anònimes dels alumnes, per esbrinar si durant els vint-i-cinc anys de serveis a la Universitat l’han acusat, encara que sigui de forma anònima, de discriminació de gènere.

Finalment, insisteix a demanar un comunicat que empari les seves actuacions o, de forma subsidiària, enviar les seves actuacions a Fiscalia.

El doctor Deyà Bauzà comenta que la convocatòria ha estat a la pàgina de la UIB fins avui.

La presidenta del Consell Social, la senyora Francesca Mas, afirma que les beques tenen molt de prestigi i, com a Consell de Govern, s’ha de demanar que les bases de la convocatòria s’adeqüin a la realitat actual.

El doctor Andreu Sansó Rosselló manifesta que és vergonyós com es va atacar el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.

El doctor Joan David Janer Torrens afirma que les bases les fa el Real Colegio de España a Bolonya, i el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres només va transmetre una informació. El doctor Janer Torrens reconeix el prestigi d’aquestes beques a l’àmbit del Dret. També destaca que és veritat que les bases de la convocatòria avui no tenen sentit, però cal recordar que són unes beques privades.

El doctor Príam Francesc de Villalonga Smith s’adhereix a les paraules del doctor Janer Torrens. També manifesta que els cartells que es varen penjar en diferents edificis li varen semblar ofensius.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà vol agrair totes les mostres de suport, i especialment la del doctor Joan David Janer Torrens.

En relació amb un altre tema, intervé el senyor Gabriel Bibiloni Femenias i planteja la qüestió d’una possible residència a l’antiga presó de Palma, tal com va comentar el senyor Hila al mes d’abril. Per altra banda, afirma que respecta, però no comparteix, el que ha dit el doctor Deyà Bauzà. Hi ha un grup d’alumnes que s’han sentit ofesos, i que per això cal establir un criteri en relació amb la publicitat d’aquestes beques. Finalment afirma que algú hauria de demanar disculpes als estudiants.

El Rector diu que, havent escoltat les diferents opinions, farà el comunicat, enviarà una carta al Real Colegio de España a Bolonya i en donarà compte en una propera reunió de l’assemblea de la CRUE, per tal que en pugui prendre coneixement i fer les accions que consideri oportunes davant el Real Colegio de España a Bolonya i/o davant el Govern o la mateixa Casa Reial.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb els informes d’acreditació dels títols i demana un pla de millores conjunt en aquells aspectes que es van repetint i que requereixen una resposta institucional. El vicerector de Títols i Tecnologia contesta que parlarà amb l’AQUIB i que es convocarà una reunió dels títols de màster que s’han acreditat al CEP, per establir quins són els criteris i fer un pla de millores de centre o universitat.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals contesta sobre el tema de la residència plantejat pel senyor Bibiloni Femenias, i indica que l’antiga presó va aparèixer com a opció i que es fa feina en aquesta qüestió. També es planteja la possibilitat d’una segona residència al campus i una altra residència a Palma: al barri de la Soledat, al monestir de la Real, a la presó, o a Can Tàpera. Finalment explica que cada una d’aquestes opcions té pros i contres.

En relació amb el tema de la residència, el doctor Miquel Roca Adrover comenta que fer-la al campus és una bona idea, però s’ha de pensar en el transport i que s’ha de fer alguna actuació en aquest sentit. La doctora Francesca Garcias Gomila afegeix que també cal tenir en compte el transport entre el campus i la Facultat de Medicina.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 24 de maig de 2019

Relació d’assistents:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Miquel Bennàsar Veny
 3. Gabriel Bibiloni Femenias
 4. Eva Cerdeiriña Outeiral
 5. Príam de Villalonga Smith
 6. Miquel Josep Deyà Bauzà
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Antonio Fernández Coca
 9. M. Antònia Fornés Pallicer
 10. M. Dolors Forteza Forteza
 11. Josep Antoni Frau Coll Juan Frau Munar
 12. Juan Frau Munar
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Enrique García Riaza
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Domènec Garcies Gomila
 17. Pedro Guijarro Fuentes
 18. Jaume Guiscafrè Danús
 19. Joan David Janer Torrens
 20. Jordi Llabrés Bordoy
 21. Maria Llompart Bibiloni
 22. Joan March Noguera
 23. Francesca Mas Busquets
 24. Josep L. Oliver Torelló
 25. Rosa Riera Bosch
 26. Miquel J. Roca Adrover
 27. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 28. Andreu Sansó Rosselló
 29. Joana Maria Seguí Pons
 30. Sebastià Serra Busquets
 31. Bernat Sureda Garcia
 32. Xavier Varona Gómez
 33. Gabriel Vich Serra
 34. Llorenç Huguet Rotger
 35. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 24 de maig de 2019

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. Lorenza Carrasco Martorell
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Tomás del Barrio Castro
 5. Isabel Lladó Sampol
 6. Bartomeu Pascual Fuster
 7. Maximino San Miguel Ruibal
 8. Gemma I. Turnes Palomino
 9. Yolanda González Cid
 10. Rubén Santamarta Martínez