Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2019

A les 11 hores del dia 24 de setembre de 2019, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Rafel Crespí Cladera, la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral, el senyor Francesc Escanellas Garcias, la doctora M. Dolors Forteza Forteza, el doctor Enrique García Riaza, el senyor Domènec Garcies Gomila, el doctor Joan David Janer Torrens, la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, el doctor Bernat Sureda Garcia i el doctor Andreu Sansó Rosselló.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, el doctor Josep Lluís Ballester Mortes, el doctor Tomás del Barrio Castro, la doctora Yolanda González Cid, la doctora Francina M. Orfila Sintes, el doctor Rubén Santamarta Martínez, la doctora Rosa Maria Alberdi Castell i la doctora Lorenza Carrasco Martorell, convidats amb veu i sense vot.

El Rector agraeix al senyor Domènec Garcies Gomila haver estat membre del Consell de Govern, ja que hi ha presentat la seva renúncia.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El vicesecretari general, atès que la Secretària General no era present a la sessió anterior, explica unes esmenes que s’han fet a l’acta. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana si s’han inclòs les esmenes que va fer arribar a la Secretaria General per correu electrònic. El vicesecretari general li contesta que ja estan incloses a l’acta que els membres del Consell de Govern tenen amb la documentació de la convocatòria.

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que, en primer lloc, indica que, en relació amb l’autorització que va demanar a la darrera sessió del Consell de Govern per prendre les mesures necessàries per cobrir una baixa de professorat, finalment no ha calgut una modificació de plantilla.

A continuació, la vicerectora de Professorat explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques
Específiques, Psicologia i Química (annex 3).

Tot seguit, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 4).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2019

La vicerectora de Professorat explica la proposta d’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2019. Explica que, una vegada aprovada inicialment l’oferta d’ocupació pública a la darrera sessió, hom es va adonar que, a causa d’una divergència amb la manera de computar les places, l’oferta variava, i augmentava el nombre de places. Atesa aquesta situació, es duu a aprovació una nova oferta d’ocupació pública, amb catorze places de professors contractats doctors, catorze de professors titulars d’universitat i catorze de catedràtics d’universitat.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’extinció dels estudis impartits pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la UIB (CESAG)

El vicerector de Títols i Tecnologia informa de la sol·licitud d’extinció dels estudis impartits pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la UIB (CESAG) que s’indiquen a continuació (annex 6):

 • 2500337 Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de les Illes Balears
 • 2500512 Graduat o Graduada en Periodisme per la Universitat de les Illes Balears
 • 2502907 Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de les Illes Balears

En tot cas, es demanarà que es tingui en compte que els estudis encara estan en procés d’extinció, de conformitat amb les previsions del conveni de desadscripció del centre, ja que acaben l’any 2021.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, del conveni de desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

De forma prèvia, el Rector demana excuses al degà de Turisme, que no era present a la sessió anterior del Consell de Govern, i no l’havien informat de l’estat de la desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno. Indica que avui es presenta per a l’aprovació del Consell de Govern el conveni de desadscripció (annex 7).

El Rector dona la paraula al vicesecretari general, perquè expliqui quin és el procés de desadscripció. El vicesecretari general explica quin és l’objecte del conveni: regular el procediment per a la desadscripció, ja que l’Escola ha demanat l’adscripció a una universitat privada (la Universitat Antonio de Nebrija). Afegeix que van en paral·lel els processos d’adscripció a l’altra universitat i de desadscripció a la nostra. Indica que el conveni estableix les condicions i previsions d’aquest procediment. Informa que a l’expositiu V consta que el Patronat va aprovar l’inici del procés el mes d’abril de 2018 i que la sol·licitud es va presentar a la UIB el mes de juny de 2019; per tant, indica que mirarà de constatar amb l’altra part si hi ha hagut alguna errada en les dates o si és realment així.

El doctor Sebastià Serra Busquets comenta que s’hauria de veure per què s’ha donat aquesta situació, no l’explicació tècnica, sinó per què s’ha arribat a aquest punt. Afirma que seria convenient que s’explicàs aquest procés, i apunta que la Universitat Antonio de Nebrija no és especialista en Turisme.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella manifesta que la UIB ha crescut darrerament a través de centres adscrits. Afegeix que nosaltres els podem ser útils al principi, i en un moment determinat ja no els som útils, i se’n van. També manifesta que en aquest centre fan coses malament, que s’han denunciat: l’administradora, que sembla que signarà el conveni que s’ha presentat, la senyora María José Moreno Martín, va fer els estudis de Turisme al propi centre, va demanar reconeixement de crèdits... Per altra banda, el doctor Deyà Tortella parla d’extraterritorialitat de centres, i demana si la CRUE o el ministeri competent s’han plantejat aquestes pràctiques de captar clients en altres comunitats autònomes. Entén que s’ha de pressionar per evitar aquestes conjuntures, i recorda que aquesta situació ja es va donar amb el CESAG.

El Rector manifesta que la percepció és que l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, com a centre adscrit, no se sent bé o còmoda amb aquesta universitat, i que les seves iniciatives no tenen gaire acollida, i en posa exemples. Afegeix que se sentien condicionats, ja que no podien oferir noves titulacions. A continuació, trasllada unes reflexions que es fan en l'àmbit universitari: les escoles adscrites són una anomalia del sistema universitari i hi ha certa preocupació, ja que no passen els mateixos controls les universitats públiques i les privades. Remarca que hi ha fons d’inversió que les acaben comprant: només a Madrid, n’hi ha onze de privades. Pel que fa a la CRUE, cal tenir en compte que hi ha representants tant d’universitats públiques com privades; per tant, la problemàtica d’aquest tipus de centre és difícil que s’hi pugui debatre. Aleshores, la qüestió s’hauria de clarificar en altres àmbits.

Per altra banda, en relació amb les anomalies de què parla el degà de Turisme, el Rector afirma que no s’han deixat de banda, que s’han posat damunt la taula, i que la UIB ha actuat. El Rector manifesta que pot presentar aquest tema a la CRUE, i repeteix que el problema és que dins la CRUE hi ha universitats públiques i privades.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana si la desadscripció necessita l’acord del Govern de les Illes Balears. El Rector li contesta de forma afirmativa: es necessita l’acord de la conselleria competent de la CAIB i de la conselleria corresponent de la Comunitat de Madrid. Afirma que, si les comunitats no hi estiguessin d’acord, el projecte no aniria endavant.

El doctor Sebastià Serra Busquets comenta que era professor del CESAG i que va viure el procés de desadscripció com a docent i que s’ha de tenir en compte que ara a les Illes Balears hi haurà una universitat pública i altres de privades. Remarca que aquest comentari s’ha de tenir en compte.

La doctora Francesca Garcias Gomila afirma que, tal vegada, l’Escola en procés de desadscripció no vol assumir els paràmetres d’una universitat pública.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella demana si, de cara a l’ANECA, s’ha de fer una memòria nova o una modificació. També comenta que la nostra universitat no podrà fer un títol de Protocol que ja tenim aprovat, però no es podrà impartir.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada. S’aprova el conveni de desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno amb tres abstencions (que corresponen als tres representants dels estudiants presents a la sessió).

Punt 6: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors titulars i contractats de Palma de la modalitat Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a assignatures optatives del primer semestre de l’any acadèmic 2019-20.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2019-20, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha nou professors que han demanat d’incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2019-20 (annex 9).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • De la reunió amb el conseller d’Educació, Universitat i Recerca, juntament amb la Gerent i la vicerectora d’Economia, en relació amb el pressupost del proper any. Indica que la secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística es va comprometre a defensar els interessos de la UIB, per tal que es puguin mantenir els compromisos assumits. Afegeix que el Govern hi fa feina, s’ha de calcular el sostre de despesa i encara no se sap si hi acabarà influint. El Rector afirma que es va demanar un increment d’un set o vuit per cent a les primeres negociacions, i que més endavant se’n tindran més detalls.
 • Sobre el registre de la jornada laboral. Afegeix que, segons la CRUE, no s’ha d’aplicar als funcionaris, només als laborals. Afegeix que la recerca no és controlable i que sí que es pot controlar l’activitat docent, que és el servei públic que es dona a tercers. Finalment indica que, de moment, una possibilitat és que es podria posar en marxa un full de signatures per al professorat, mesura per la qual han optat altres universitats. Per tant, l’opció seria: el control de la docència, sí, el control de la recerca, no.

En relació amb aquesta qüestió intervé el doctor Carles Bona Garcia per comentar que les tasques de preparació no es computen. El Rector contesta que tampoc la tutela de TFG, TFM, les tutories, etc. Per tant, el que sí que és controlable és la presència a classe i, per tant, en lloc de fer un COA-POA s’hauria de fer un full de tasques del professorat. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà indica que, si envia un correu a les 23.30 hores, tampoc no es computa.

El doctor Francisco López Simó comenta la situació i la dificultat de la mesura. Explica que a la Universitat Complutense de Madrid, l’any 1991, ja anaven al Deganat a firmar abans d’anar a classe. Es recorda que a la Universitat de Múrcia s’introdueixen les claus d’accés en un ordinador de l’aula. El Rector planteja la dificultat de controlar aquesta informació i reitera que el full de firmes és una primera opció inicial. El doctor López Simó demana que s’implanti aquesta mesura al més aviat possible.

Compareixença al Parlament. Indica que no va donar una resposta tancada al tema d’una nova residència a la Universitat, i amb les preguntes dels diputats tampoc no se’n concretà la ubicació. Afegeix que el conseller, en fer esment al projecte de la biblioteca central de la UIB, no el considerà prioritari. A continuació, respecte de la nova conjuntura de preus de matrícules, comenta que la baixada del curs passat, vista amb perspectiva, sembla electoralista, i posteriorment explica que el conseller en seu parlamentària acusà el Rector de donar dades desfasades, de l’any 2016, per reclamar més finançament. Finalment, demana que es doni llum a aquesta qüestió.

El Rector contesta, en relació amb la residència, que sí que és necessària i que es fa feina en aquest tema. Destaca, en aquest punt, que cal una actuació conjunta de les diferents institucions i afirma que hi ha voluntat per construir-la.

En relació amb la biblioteca, el Rector fa referència a una biblioteca multimèdia. Indica que el 2003 ja n’hi havia un projecte i que, a més, hi havia el plantejament que a la UIB hi hagués la biblioteca de referència de la CAIB. En relació amb la compareixença, el Rector afirma que no hi ha mentides, sinó que s’empra la informació que es té i que les dades de 2016 són les darreres dades oficials de què es disposen per poder fer comparacions. Afegeix que la partida del capítol 1, la nominativa, s’ha anat aproximant. També indica que això és un paràmetre i que ara sortiran les dades de l’any 2017.

En relació amb els preus públics, el Rector comenta que es legisla, però no es diu qui paga els plats romputs, i que els alumnes paguen menys.

La doctora Francesca Garcias Gomila, en relació amb la qüestió del registre horari del PDI, manifesta que les llistes de firmes suposarien molt de paper tudat en un context d’emergència climàtica i demana quins supòsits empara la CRUE si el registre no s’aplica al PDI funcionari. El senyor Jeroni Reynés Vives explica l’àmbit subjectiu d’aplicació del registre horari del PDI.

El doctor Ricardo Alberich Martí fa referència a SIGMA i a l’aplicació del POA. Afegeix que amb aquesta eina tindríem un horari i que es podrien gestionar permisos, etc. Així mateix, reconeix que la casuística és difícil i manifesta que és una llàstima que no se segueixi amb l’aplicació del COA-POA.

 • Presenta la proposta de calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern per a l’any acadèmic 2019-20 (annex 10).

  Els representants dels estudiants demanen que es canviï la data de 15 de juny, ja que a tots els representants dels estudiants els coincideix amb un examen. Finalment es canvia aquesta data pel dia 16 de juny de 2020.
 • Finalment comenta una informació que ha arribat des de l’STEI Intersindical: el dia 27 de setembre hi ha una vaga mundial contra el canvi climàtic, i serà de les 11 a les 14 hores. Indica que, en cas de vagues parcials, també s’ha de fer un seguiment de la vaga. Destaca que, com a Universitat, tenim el Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: EE 1)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Finances Empresarials
Perfil com a investigador: Finances corporatives i empresa turística

La doctora Francesca Garcias Gomila proposa un canvi formal. Demana que se substitueixi l’expressió «comissió suplent» per «suplents», ja que amb aquella expressió sembla que tota la comissió és la que supleix.

b) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s’indiquen a continuació (annex 12):

 • La senyora María de los Reyes González Centeno, col·laboradora honorífica del Departament de Química per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21.
 • La senyora Virtudes Moreno Martínez, col·laboradora honorífica del Departament de Química per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21.

c) Concessió de premis extraordinaris de doctorat

El Rector dona la paraula a la directora de l’EDUIB, que explica que són els primers premis que es concedeixen amb el nou sistema. També comenta que van endarrerits, però que els propers mesos es donaran més premis.

El Consell de Govern, de conformitat amb l’article 34 de l’Acord normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB, aprova la concessió dels premis extraordinaris dels programes de doctorat que s’indiquen a continuació, segons la proposta tramesa pel Consell de Direcció (annex 13):
 

Nom i cognomsPrograma de doctoratPeríode
Claudia Andrea ScottaMicrobiologia Ambiental i Biomèdica

2014-15

2015-16

Victoria Irene Marín JuarrosTecnologia Educativa

2014-15

2015-16

 

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 14):
 

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3777CV/PInstitut d'Ensenyament Secundari Manacor Regulació de l'accés a les prestacions del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB
3793AMComunitat de Propietaris del Centre Comercial FAN Genèric
  Mallorca Shopping  
3806CV/PTEA Ediciones, SAU Promoció dels recursos de la plataforma en línia UniversiTEA entre l'alumnat de Psicologia
3822AMAjuntament de sa Pobla Genèric
3823CV/PAjuntament de Montuïri Incorporació de l'Arxiu Històric a la plataforma d'arxius històrics de les Illes Balears
3827AddendaUniversitat Autònoma de Barcelona Cessió de peces anatòmiques per a finalitats de docència i investigació
3829CV/PConsell Superior d'Investigacions Científiques Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes de grau i treballs de fi de grau
3831AMEl Gas, SA Genèric
3832CV/PFundació ONCE Cooperació i inclusió social de persones amb discapacitat
3835AMMinisteri de l'Interior Pràctiques acadèmiques externes curriculars en centres penitenciaris

 

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau o per l’Escola de Doctorat (annex 15):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3824AddendaFundació Carolina Una beca de formació de docents procedents d'universitats iberoamericanes per al curs 2019-20
3825CV/PFundació Carolina Convocatòria de dues beques per al curs 2019-20
 3826 CV/PFundació Carolina  Convocatòria d'una beca per al curs 2019-20

 

Es fan una sèrie d’observacions als convenis amb ref. 3777, 3829 i 3835, que es reprodueixen a continuació:

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias, en relació amb el conveni amb ref. 3777, comenta que a la biblioteca de l’edifici Ramon Llull no hi ha espai disponible, i amb aquest conveni hi podran tenir accés els alumnes de secundària. El Rector contesta que el conveni només és amb un institut, i que els alumnes són de batxillerat internacional.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà també manifesta la seva disconformitat. Considera que les biblioteques són per als membres de la comunitat universitària, i planteja què passaria amb alumnes d’altres instituts. Per tant demana qui ho controlarà, i demana que no s’aprovi aquest conveni.

El Rector comenta que la UIB pot ajudar els instituts a millorar la seva internacionalització i troba que no s’ha de dir que no a un alumne de batxillerat. El doctor Deyà Bauzà manifesta que vol que els alumnes de la UIB tinguin lloc a la biblioteca, per això votarà en contra de l’aprovació d’aquest conveni. Finalment indica que, si se suprimeix l’apartat dedicat a la lectura en sala, s’abstindrà.

La presidenta del Consell Social afirma que el conveni té únicament una vigència de dos anys i que s’hauria de donar un vot de confiança, a veure què passa. El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres remarca la problemàtica.

La senyora Rosa Riera Bosch explica la situació de falta d’espais a la biblioteca i també planteja la qüestió del control d’accés.

Es reprodueix a continuació el vot particular emès pels representants dels estudiants en relació amb el conveni 3777:

«Vot particular respecte de la votació del conveni 3777 del punt 10è de l’ordre del dia de la sessió del Consell de Govern (24/09/2019)

»Fent ús de les competències que atribueixen els articles 15.e) i 23.3 del Regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (vegeu Acord normatiu 9717/2011, del FOU núm. 346) als membres del Consell de Govern en relació amb el dret d’exercir vot particular i la seva forma d’execució, procedim a l’exercici d’aquest vot.

»El dit vot particular s’exerceix, com ja es va comunicar in voce al moment oportú, per manifestar l’abstenció en la votació del conveni 3777 Conveni regulador de l’accés a les prestacions del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB per part de l’IES Manacor, pertanyent al punt 10 de l’ordre del dia: Informació i ratificació, si escau, d’acords marc, convenis, protocols i contractes, i exposar-ne els motius.

»Motius:

»1. Atesa la saturació de les biblioteques que pateix la Universitat de les Illes Balears, consideram que l’aprovació d’aquest tipus de convenis posa encara més en risc la disposició d’espai per al treball i l’estudi. Especialment perquè pot afectar negativament en els períodes de lliurament de treballs i en les setmanes prèvies a les avaluacions ordinàries i extraordinàries, punts àlgids de l’ocupació de les biblioteques.

»2. Si bé és cert que els nous usuaris en termes proporcionals suposen una xifra petita, entenem que aquest conveni no serà un cas aïllat, sinó que pot obrir la porta a nous convenis en el futur amb altres instituts, de manera que així augmentaran progressivament les xifres.

»3. Tot i la retirada del conveni de la part que ha generat més divergències, en concret, la prestació del servei de lectura en sala per als nous usuaris, consideram que de facto no es resol el problema, ja que, atesa la falta de control sobre els usuaris de les biblioteques, no hi ha mecanismes per evitar que en la pràctica facin ús dels espais, i desplacin així els estudiants propis de la UIB.

»Palma, 25 de setembre de 2019

»Gabriel Bibiloni Femenias, Rosa Riera Bosch i Gabriel Vich Serra. Representants claustrals dels estudis de grau del grup c) (estudiants) al Consell de Govern.»
 

La doctora Francesca Garcias Gomila, en relació amb el conveni amb ref. 3829, manifesta que conté una clàusula inadmissible, ja que pretén que el CSIC pugui autoeximir-se de responsabilitat. Considera que s’hauria d’eliminar aquesta clàusula del conveni, perquè el CSIC no pot ignorar la seva responsabilitat. El cap de l’Assessoria Jurídica explica que és un conveni semblant a un contracte d’adhesió, en el sentit que és molt difícil que l’altra part modifiqui el seu model de conveni, i fa una reflexió.

Per altra part, en relació amb el conveni amb ref. 3835, i fent referència a la cotització a la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques, la doctora Garcias Gomila remarca que s’hi estableix que tota la gestió pertany a la UIB, la gestió de les altes i baixes, etc. Planteja que això suposarà molta feina i demana si es pot establir quin serà el servei de la UIB que se’n farà càrrec.
El doctor Miquel J. Deyà Bauzà expressa la seva felicitació per l’aprovació del conveni 3835. El problema és que no tenim contacte amb la Delegació del Govern, i posa com a exemple que «l'any passat, pel que fa a les pràctiques d'alumnes d'estudis anglesos amb la Polícia Nacional i la Guardia Civil, on va ser difícilissim, que sens indiqués el lloc concret on fer les pràctiques per falta d'interlocutor i se'ns comunicà molt tard els llocs concrets, fins i tot vaig demanar al Rector que fes una gestió directa amb la Delegada del Govern». El Rector explica que els membres de la comissió de seguiment de la UIB són el vicerector de Docència i la vicerectora d’Estudiants.

El doctor Jaume Guiscafrè Danús manifesta que el conveni 3793 està redactat en espanyol i que aquest fet infringeix els usos lingüístics de la nostra universitat. El Rector contesta que es traduirà.

El Rector planteja la votació dels convenis, amb la supressió de la clàusula relativa a la lectura en sala del conveni amb ref. 3777 i l’explicació que s’intentarà eliminar la clàusula desena del conveni amb ref. 3829 subscrit amb el CSIC (en cas que no es pugui fer, imperarà el contingut).

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment amb l’abstenció del doctor Miquel J. Deyà Bauzà i dels tres representants dels alumnes, en el sentit del vot particular transcrit anteriorment.

Punt 11: Torn obert de paraules

La senyora Rosa Riera Bosch demana pel control d’accés a la biblioteca i defensa el dret dels alumnes de la UIB a estudiar-hi.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable explica que s’han obert més aules d’estudi, no només una. Afegeix que s’han fet els controls i que funcionen, i que a l’edifici Sa Riera hi ha oberta una altra aula.

El doctor Miquel J. Roca Adrover reflexiona sobre els mecanismes de control del registre de la jornada i la dificultat que hi pot haver.

El doctor Sebastià Serra Busquets planteja tres qüestions:

 • Que es faci un esforç màxim perquè la biblioteca central sigui una realitat.
 • En relació amb la campanya de plàstics, considera que és insuficient la tasca que es fa.
 • Informa que es torna a posar en marxa la pàgina del diari Última Hora per a la divulgació científica.

El Rector li contesta que té un aliat en relació amb el tema de la biblioteca.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable contesta que es fa feina en la campanya per anar eliminant el plàstic al campus de la UIB. De fet, alguna de les cafeteries ja ha reduït un vuitanta per cent l’ús de plàstics. Destaca que no es donen botelles de plàstic petites als menús, i que l’objectiu és eliminar les botelles petites a tot el campus.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà contesta al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable en relació amb el tema de les aules d’estudi: ell no demana que hi hagi més aules d’estudi, el problema és la saturació. Afegeix que «si s'habiliten aules d'estudi a Sa Riera o altre lloc no es resol el problema concret del Ramon Llull i, per tant, el dret preferent que creu que tenen els alumnes de la Facultat a emprar aquestes instal·lacions front a persones alienes a la comunitat universitària».

Planteja la qüestió d’establir quina és l’autoritat competent per declarar un dia no lectiu, en relació amb el comunicat de l’AEMET. Entén que només és el Rector i que no es pot deixar a la iniciativa d’un professor. En aquest cas, el professor no va anar a classe, però els alumnes hi eren. Afegeix que, si no hi ha comunicat oficial, entén que no es poden suspendre les classes.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias s’acomiada com a representant agraint a totes les parts el seu suport. Afegeix que al ple del Consell d'Estudiants li preocupa l’absència d'alguns dels representants dels estudiants als òrgans col·legiats, i que es demanarà que s’apliqui el règim sancionador establert.

El Rector agraeix a la directora del Departament de Química l’èxit de l’exposició sobre la taula periòdica i convida els membres del Consell de Govern a visitar-la. Informa que romandrà oberta fins al proper dia 18 d’octubre. La directora del Departament de Química agraeix a la vicerectora d’Activitats Culturals, Seus Universitàries i Universitat Oberta i al SAC la seva feina perquè l’exposició fos un èxit.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2019

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Olaya Álvarez García
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Gabriel Bibiloni Femenias
 6. Príam Francesc de Villalonga Smith
 7. Miquel Josep Deyà Bauzà
 8. Bartolomé Deyà Tortella
 9. Antonio Fernández Coca
 10. M. Antònia Fornés Pallicer
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Juan Frau Munar
 13. Antònia Fullana Puigserver
 14. Ricardo García Noval
 15. Francesca Garcias Gomila
 16. Pedro Guijarro Fuentes
 17. Jaume Guiscafrè Danús
 18. Jordi Llabrés Bordoy
 19. Maria Llompart Bibiloni
 20. Francisco López Simó
 21. Joan March Noguera
 22. Francesca Mas Busquets
 23. Josep L. Oliver Torelló
 24. Rosa Riera Bosch
 25. Miquel J. Roca Adrover
 26. Joana Maria Seguí Pons
 27. Sebastià Serra Busquets
 28. M. del Carmen Touza Garma
 29. Xavier Varona Gómez
 30. Gabriel Vich Serra
 31. Llorenç Huguet Rotger
 32. Antònia Paniza Pullana

Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2019

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. Jaume Garau Amengual
 3. Miquel Grimalt Gelabert
 4. Isabel Lladó Sampol
 5. Bartomeu Pascual Fuster
 6. Guillem Xavier Pons Buades
 7. Virgínia Ramon Álvarez
 8. Ana M. Rodríguez Guerrero
 9. Gemma I. Turnes Palomino
 10. Jeroni Reynés Vives