Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2019

A les 11 hores del dia 18 de desembre de 2019, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern, amb veu i sense vot, les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Pedro Guijarro Fuentes, el doctor Josep L. Oliver Torelló, el doctor Andreu Sansó Rosselló i el senyor Pablo Juanico Rodríguez.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Josep Lluís Ballester Mortes, el doctor Bartomeu Pascual Fuster i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, convidats amb veu i sense vot.

El Rector dona la benvinguda al senyor Enrique Llompart Rigo, que s’incorpora al Consell de Govern, i agraeix la feina feta al senyor Domènec Garcies Gomila, a qui el senyor Llompart substitueix.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica que ha rebut una sèrie d’esmenes i comentaris que s’han anat incorporant a l’acta. La Secretària General agraeix tots els comentaris que li han fet arribar.

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2019.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Psicologia (annex 3).

La vicerectora de Professorat informa que el dia 7 de desembre es va publicar al BOIB l’oferta d’ocupació pública del PDI de la UIB per a l’any 2019. Afegeix que ara s’ha d’esperar alguns dies, ja que el Ministeri d’Hisenda podria demanar qualque aclariment. En qualsevol cas, es preveu que el dia 8 de gener es pugui publicar al BOE.

Seguidament, intervé el doctor Francisco López Simó, degà de la Facultat de Dret, en relació amb la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret Eclesiàstic de l’Estat. Fa una reflexió indicant que la seva intervenció no és tant per la plaça en si, sinó per com s'ha portat a terme l’operació per crear-la. Indica que ha suposat la desdotació d’una plaça de catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Filosofia del Dret. Remarca que la seva intervenció la fa pensant en el pla d’estudis de Dret i en el bé dels estudiants. Afegeix que el Dret Eclesiàstic de l’Estat és una optativa de segon nivell. Per altra part, també fa constar que a la sessió pertinent del Consell del Departament de Dret Privat es va prendre aquest acord amb vint-i-un vots a favor i només tres en contra; per tant, va ser un acord majoritari. Finalment, indica que no hi votarà en contra, però, per manifestar la seva disconformitat, s’abstindrà en la votació per a l’aprovació de la dotació d’aquesta plaça.

El doctor Antonio Conde Tejón, com a director del Departament de Dret Privat, exposa tot el procediment dut a terme per a la dotació d’aquesta plaça. Explica que a la resta d’universitats tenen aquesta assignatura (Dret Eclesiàstic de l’Estat) i que als membres del Consell del Departament els va sorprendre molt que quedàs fora del nostre pla d’estudis com a assignatura obligatòria, ja que és present a la resta de les facultats de Dret. Comenta que aquesta assignatura té com a objecte la tutela del fet religiós dins l’ordenament jurídic i les seves implicacions. Indica que l’interès formatiu, avui, és ben present.

A continuació el doctor Conde Tejón explica que la plaça sortirà per mobilitat; en conseqüència, només pot venir un professor titular d’universitat de la resta d’universitats d’Espanya, la qual cosa suposa un perfil docent i investigador d’una persona amb experiència acreditada –en aquest sentit, indica que hi podrà haver un candidat d’aquestes característiques. Tot això, sens perjudici que n’hi pugui haver d’altres, atès que és un procediment públic. A més, indica que en el procediment de l’acreditació del grau de Dret els avaluadors externs varen recomanar que s'incrementàs el nombre de professors permanents. Per tant, amb la dotació d’aquesta plaça també es compliria aquesta recomanació.

Intervé el doctor Joan David Janer Torrens i indica que no entén com el Consell de Direcció ha pogut dur endavant la creació d’aquesta plaça, ja que això el situa en la posició incòmoda d’haver de fer aquesta intervenció, quan el Consell de Direcció l’havia d’haver aturada abans d’arribar al Consell de Govern. Demana a la vicerectora de Professorat que expliqui tota la realitat que hi ha darrere aquesta plaça.

El doctor Joan David Janer Torrens afegeix que al seu departament, el de Dret Públic, hi ha un consens en relació amb la posició que ell defensa en aquesta sessió del Consell de Govern. És més, ha consultat els catedràtics d’universitat del seu departament: el doctor Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic de Dret Administratiu i exrector; el doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional i exsecretari general d’aquesta universitat; el doctor Federico Garau Sobrino, catedràtic de Dret Internacional Privat i exsecretari general de la UIB; el doctor Lluís Garau Juaneda, catedràtic de Dret Internacional Privat i també exsecretari general de la universitat; la doctora Rosario Huesa Vinaixa, catedràtica de Dret Internacional Públic i exdirectora del Departament; i, finalment, el doctor Eduard Ramon Ribas, catedràtic de Dret Penal. A continuació indica que «després de consultar totes les persones descrites, es tenen dubtes sobre la legalitat de la plaça que es vol dotar, ja que no hi ha una docència al pla d’estudis que en justifiqui la dotació i que aquests dubtes de legalitat podrien derivar en responsabilitats administratives i penals que s’imputarien als membres del Consell de Govern en cas de votar a favor de la seva aprovació». A més, afegeix que hi ha hagut un debat entre «la gran majoria» dels professors numeraris del seu departament, i tots hi estan d’acord. Per tant, considera que ell expressa l’opinió «pràcticament unànime» dels membres del seu departament.

Per altra part, també fa referència a la premsa. Afirma: «si aquest tema arribàs a la premsa, seria un escàndol, ja que es dota una plaça per a una assignatura optativa de segon nivell en el pla d’estudis que no justifica la dotació d’una plaça de professor titular d’universitat»– tot i que manifesta que no serà ell qui vagi als mitjans de comunicació.

Continua el doctor Janer Torrens fent referència a la intervenció prèvia del degà de la Facultat de Dret. Recorda que s’ha desdotat una plaça de catedràtic d’universitat i s’ha dotat una plaça de professor titular d’universitat, que sortirà a concurs per mobilitat. Per tant, es desdota una plaça per portar un professor titular per fer dues hores de classe, més les de l’assignatura Nocions Bàsiques de Dret, i ara hi ha una professora que imparteix aquesta assignatura. Afirma que la dotació de la plaça respon a motius personals i familiars, però no acadèmics: un professor titular de 240 hores per fer una assignatura optativa. A més, també recorda que, al moment oportú, es varen desdotar dues places de catedràtic d’universitat d’aquesta àrea de coneixement, i una professora també de l’àrea esmentada va passar a l’àrea de Dret Civil per impartir aquesta assignatura.

El doctor Joan David Janer Torrens demana a la Secretària General que consti en acta, expressament, el vot en contra del director del Departament de Dret Públic, «per salvaguardar-se de les possibles responsabilitats administratives i penals que es poguessin derivar de l’acord». També vol fer constar que té «el suport pràcticament unànime del seu departament»; aquest és el punt de vista del Departament de Dret Públic.

Ateses aquestes afirmacions, li respon el doctor Antonio Conde Tejón, que afirma que és la primera vegada que li diu això, que no s’ha adreçat a ell en cap moment, tot i tenir el despatx un devora l’altre, i ara ho ha de fer davant els membres del Consell de Govern. El director del Departament de Dret Privat afirma que vint-i-un juristes del Departament de Dret Privat han votat a favor de la dotació d’aquesta plaça. A més, el Departament de Dret Públic ha fet el mateix amb una plaça del seu departament –de l’àrea de coneixement de Dret Penal–, i el Departament de Dret Privat no té cap problema amb això: l’operació és desdotar una plaça i dotar-ne una altra. El que ha dit el director del Departament de Dret Públic és molt greu; diu que hi ha responsabilitats penals o que hi pot haver responsabilitats penals en l’adopció de l’acord.

El doctor Joan David Janer Torrens afirma que «el Departament de Dret Públic té dubtes de legalitat sobre aquesta plaça, atès que no hi ha necessitats docents efectives que justifiquen la seva dotació i que les hipotètiques responsabilitats administratives i penals que se’n puguin derivar serien d’aquest Consell de Govern».

S’obre una discussió entre el doctor Janer Torrens i el doctor Conde Tejón sobre aquesta qüestió.

El Rector intervé per dir que en tot el procés per a la dotació d’aquesta plaça no hi ha cap il·legalitat. Abans de dur la plaça a aprovació del Consell de Govern s’han demanat dos informes, un a la Secretaria d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació i un altre al Ministeri d’Hisenda. Finalment, el Rector indica que, per tal d’aprofundir en el tema –i eliminar qualsevol dubte en relació amb la legalitat de la proposta presentada–, es retira de la modificació de plantilla aquesta plaça; en conseqüència, no se sotmetrà a la votació i, per tant, es tornarà a presentar, si escau, en una propera sessió del Consell de Govern, després de parlar amb els catedràtics que ha anomenat el doctor Joan David Janer Torrens i conèixer la seva opinió.

El doctor Francisco López Simó afirma que la situació no ha estat cap bon exemple, i lamenta com ha anat tot. Planteja que les places no passen per junta de facultat i que tal vegada hi haurien de passar. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà també intervé en el mateix sentit final de la intervenció.

El Rector dona per acabat el debat ¬–per tant, sense que hi pugui haver més intervencions– i retira aquesta plaça de la proposta de modificació de plantilla. Finalment sotmet les altres places presentades a la modificació de plantilla a votació, i s’aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica la modificació del catàleg del PAS segons la documentació adjunta.

El senyor Ricardo García Noval intervé en relació amb la plaça 5327. Manifesta que té unes retribucions inferiors a altres places que són iguals. En aquest cas, la plaça de tècnic especialista hauria d’estar assimilada a tècnic especialista de la Facultat de Medicina. També planteja una qüestió en relació amb la jubilació del senyor Andreu Sierra Rullan. La Gerent contesta que es comprovarà.

El doctor Pere M. Deyà Serra comenta que ja va demanar que s’especificàs la despesa total. La Gerent explica que al catàleg de llocs de treball hi ha tots els llocs de treball de la Universitat. Ara bé, això vol dir que quan es crea al catàleg no es dota pressupostàriament aquesta plaça ja que aquest fet requereix una operació posterior que s’ha de reflectir al pressupost.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 4).

[El doctor Miquel J. Deyà surt de la sessió del Consell de Govern.]

Punt 4: Aprovació, si escau, del pressupost de 2020

La vicerectora d’Economia i la Gerent expliquen el pressupost de 2020. L’interventor de la UIB, el senyor Jaume Ribas Medina, explica els canvis en les normes d’execució, el que ha suposat la nova Llei de contractes del sector públic i els mecanismes del control financer. Explica, també, el tema dels romanents.

El Rector dona les gràcies per la presentació del pressupost i explica les dificultats que hi ha hagut en la seva negociació, i que serà un any de contenció. Si el capítol I no basta, els doblers s’hauran de treure d’altres inversions. Indica que s’ha presentat el millor pressupost amb el que es tenia.

El doctor Pere M. Deyà Serra vol agrair al Consell de Direcció la tasca de difusió i explicació del pressupost. A vegades és una qüestió de microcirurgia. Un exemple: consta al pressupost la preparació dels alumnes al primer curs d’un grau, per anivellar-los. Es demana què passaria si tots els estudis haguessin fet el mateix. Es mostra crític amb la modificació de determinades partides. Llevem imatge institucional, publicitat, etc. No es gasta igual a tots els deganats o departaments, tal vegada hi hauria d’haver unes directrius.

Per altra part, el doctor Deyà Serra proposa una central de compres, per agilitzar els tràmits administratius i disminuir despeses, ja que els preus serien més competitius, i posa l’exemple de la compra d’un bolígraf. D’altra banda, fa una petició: tenir una eina per editar documents pdf.

La Gerent contesta que, pel que fa al grau d’Educació, les despeses de la prova que s’ha de realitzar es finançaran amb el que pagaran els alumnes que han de fer la prova. Pel que fa a la central de compres, no la descarta. Quant a l’exemple que ha posat del bolígraf, comenta que s’ha signat un acord marc per a material d’oficina, que agilitzarà aquestes situacions. La Gerent manifesta que es pot explorar el tema de la central de compres.

El vicerector de Títols i Tecnologia contesta, en relació amb el programari al qual ha fet referència el doctor Deyà Serra, que hi està d’acord. Aquest és un tema que es va estudiar al moment oportú, i el preu era desorbitat. Afegeix que s’intentarà aconseguir disposar d’aquest programari. El doctor Deyà Serra demana pels documents amb format pdf que enviam; el vicerector de Títols i Tecnologia contesta que no són editables.

El doctor Carles Bona Garcia demana, en relació amb l’acord marc de material d’oficina, si, malgrat l’acord, es poden fer contractes menors amb els límits establerts per la normativa. La Gerent li contesta de forma afirmativa.

El Rector sotmet els pressuposts presentats per a l’any 2020 a aprovació. El Consell de Govern els aprova per assentiment.

Punt 5: Elecció de representant del PAS al Consell Social

El Rector exposa que, d’acord amb els articles 22 i 86 dels Estatuts de la UIB, forma part del Consell Social un representant del personal d’administració i serveis que sigui membre del Consell de Govern triat per i entre els representants del PAS al Consell de Govern i mitjançant votació secreta (annex 5).

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveuen els articles dels Estatuts abans esmentats, s’elegeix el senyor Enrique Llompart Rigo com a membre del Consell Social de la Universitat, en representació del personal d'administració i serveis del Consell de Govern i en substitució del senyor Domènec Garcies Gomila.

Punt 6: Elecció de representants dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica

Atès que no hi ha cap representant dels alumnes a la sessió del Consell de Govern, s’ajorna l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia.

Punt 7: Aprovació, si escau, dels paràmetres de ponderació a la PBAU del grau de Nutrició Humana i Dietètica

El vicerector de Docència explica la modificació de l’annex 2 de l’Acord normatiu del dia 26 de setembre de 2018 pel qual es modifica l'Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau, per tal d’introduir els paràmetres de ponderació a la PBAU del grau de Nutrició Humana i Dietètica. Concretament, els paràmetres de ponderació són: 0,2 per Biologia i 0,2 per Química.

La proposta dels paràmetres de ponderació a la PBAU del grau de Nutrició Humana i Dietètica s’aprova per unanimitat.

Punt 8: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

a) Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció - UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)
b) Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS) (canvi de directora)
c) Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS) (canvi de títol)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis que s’indicaran tot seguit, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l’annex de l'Acord normatiu 13257/2019, de 8 de novembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 6).

Els estudis són:

1. Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció - UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)

a. Diploma Universitari de Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció - UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)
b. Diploma de Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció - UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)

2. Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

a. Diploma Universitari d’Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
b. Diploma d’Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

3. Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

a. Diploma Universitari de Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
b. Diploma de Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

En relació amb el primer dels estudis propis presentats —Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències—, intervé el doctor Miquel Roca Bennàssar, degà de la Facultat de Medicina, per comentar que seria necessari que s’introduís alguna matèria relacionada amb les Ciències de la Salut, i més tenint en compte que l’estudi es dirigeix, entre d’altres, als alumnes de Medicina i d’Infermeria. Afegeix que queda estrany que Medicina no hi sigui. El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals demanarà a la directora de l’estudi propi que parli amb el degà de la Facultat de Medicina sobre aquesta qüestió.

El doctor Miquel Bennàssar Veny també posa de manifest que no hi ha matèries d’Infermeria, però igualment comenta que això ja ha passat amb altres estudis propis. Manifesta que seria important que la Comissió d’Estudis Propis tingués en compte si l’estudi pertany a una determinada branca de coneixement o a una altra.

Es demana que es faci una recomanació als directors. El doctor Bartolomé Deyà Tortella es demana si aquesta recomanació genèrica és eficient, si no s’estableix el que cal fer. S’hauria de concretar.

Es comenta que el Departament de Psicologia va rebutjar per unanimitat aquest estudi propi. Com a resposta s’explica que es tracta d’un projecte europeu que inclou que es faci formació. Finalment s’indica que es farà arribar aquesta observació del Consell de Govern a la direcció de l’estudi propi.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova.

Punt 9: Aprovació, si escau, de les modificacions dels plans d’estudis oficials del grau de Medicina i del grau d’Enginyeria Telemàtica

El degà de la Facultat de Medicina explica les modificacions al pla d’estudis del grau de Medicina, que són de caire menor, i que la seva finalitat és la millora del pla d’estudis.

La directora de l’Escola Politècnica Superior explica les modificacions del pla d’estudis del grau d’Enginyeria Telemàtica. Els canvis són per fer l’estudi més atractiu als estudiants. S’ha jugat amb l’optativitat per tal d’obtenir millor resposta dels estudiants, i també per fer cas a les recomanacions dels informes d’acreditació. Explica, també, la idea inicial de canviar el títol a l’estudi, però, fetes les gestions corresponents, l’ANECA no ho recomana, a causa dels problemes que hi pot haver amb els títols nous i els antics.

El doctor Ricardo Alberich Martí demana què és el que s’ha canviat i si no hi ha una altra manera de presentar la informació. El vicerector de Títols i Tecnologia li contesta que s’ha intentat millorar la presentació de les modificacions. La directora de l’Escola Politècnica Superior li contesta que s’ha presentat la memòria amb totes les modificacions. La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que l’ANECA avalua el model de memòria amb format pdf, per això al Consell de Govern s’ha de presentar i s’ha d’aprovar el mateix document que s’enviï per a la verificació o modificació del pla d’estudis.

El Rector sotmet a votació les modificacions dels plans d’estudis oficials del grau de Medicina i del grau d’Enginyeria Telemàtica, que s’aproven per unanimitat.

Punt 10: Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i estudiants amb la condició de refugiat o sol·licitant d’asil (any acadèmic 2019-20)

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que agraeix totes les aportacions fetes al document que ara presenta. Concretament, planteja dues modificacions al text que s’ha presentat com a documentació, d’acord amb uns comentaris que ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila.

En relació amb la clàusula 6.1.7: «Els qui al·leguin independència familiar i econòmica han de justificar fefaentment que disposen de mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual», se suprimirà aquesta referència, ja que, si disposassin de mitjans econòmics suficients, no demanarien aquests ajuts.

I, quant a la clàusula 8 (sol·licitud firmada per la persona interessada –i en cas que sigui menor d'edat o no estigui emancipada, signada pel pare, mare o tutor legal–), se suprimirà la referència als menors d’edat.

El Rector sotmet a votació la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals (any acadèmic 2019-20), la qual, amb els canvis proposats, s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors dels cossos docents i professor contractats de Palma de la modalitat de Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a assignatures obligatòries del segon semestre de l’any acadèmic 2019-20 (annex 8). Pel que fa a les assignatures optatives, s’espera que acabi la matrícula per saber si hi ha alumnes.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el segon semestre de l’any acadèmic 2019-20, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 12: Aprovació, si escau, dels increments d’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha dotze professors dels departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, i Pedagogia i Didàctiques Específiques que han demanat incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2019-20 (annex 9).

Finalment el Rector indica que es traslladarà al Consell Social la proposta aprovada, perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 13: Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2020)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020. Hi ha 21 estades aprovades per al primer semestre de 2020. Hi ha professors de les àrees de coneixement de Ciències, però també d’altres àrees de coneixement.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 10).

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

• S’han introduït millores en la convocatòria de sexennis d’investigació per tal que, qui hagi gaudit d’un permís de maternitat en els sis anys del sexenni, tingui un o dos anys més per aconseguir-lo.

• La preocupació de la CRUE que es desfaci el ministeri actual de Ciència, Innovació i Universitats, i el d’Universitats se separi del de Ciència. Afegeix que el president de la CRUE ha parlat amb el president del Govern en funcions en relació amb aquesta qüestió.

• El Consell Social està en procés de renovació. Els grups parlamentaris del PP, PSOE i Més n’han triat tres membres. Ara falten els dos representants del Govern; un dels dos serà el president. Afegeix que s’espera que les noves persones que s’hi incorporin tinguin el mateix compromís que han tingut les actuals. Indica que a la propera sessió del Consell de Govern, al mes de febrer, ja hi haurà els nous membres.

• Del sopar de Nadal, se n’han venut 185 tiquets. D’altra banda, informa que, a partir de les 23 hores, es podran afegir altres persones a la festa, i que hi ha invitacions a disposició dels que vulguin anar-hi.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

A conseqüència de la decisió adoptada al punt 2, s’ha de retirar la proposta de tribunal de la plaça amb codi DPR1 del Departament de Dret Privat:

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: DPR1)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l’Estat
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

El Consell de Govern aprova les altres propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: B1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: El propi de l’àrea en el grau de Biologia i en el Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada
Perfil com a investigador: Taxonomia, filogenètica i control de paràsits i insectes vectors

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: B2)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: Biologia marina, biologia oceanogràfica, gestió de recursos marins, pràctiques integrades del Màster Universitari en Ecologia Marina
Perfil com a investigador: Evolució, sistemàtica, ecologia i paleoecologia dels protozous marins

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PAPE1)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Família i Escola (grau d’Educació Infantil)
Perfil com a investigador: Serveis i programes de suport a les famílies en la primera infància

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PAPE2)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Organització i Gestió Educatives (grau d’Educació Infantil)
Perfil com a investigador: Organització educativa als centres d’educació infantil i primària

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FS2)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Perfil docent: Instal·lacions I (grau d’Edificació), Qualitat Industrial (Màster Universitari en Enginyeria Industrial)
Perfil com a investigador: Acceleració hardware de sistemes d’intel·ligència artificial

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FS3)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: Física General I i Física del Clima (grau de Física)
Perfil com a investigador: Estudi experimental i numèric de la capa límit atmosfèrica en terreny complex

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PDE1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Fonaments de la Societat Contemporània
Perfil com a investigador: Programes socioeducatius de prevenció familiar de drogues basats en l’evidència

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: DPU1)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EA1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil com a investigador: Econometria, anàlisi de sèries temporals

Categoria: ajudant (codi plaça: 091321)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Sociologia
Perfil docent: Estructura, Desigualtat i Exclusió Social (21905), Sociologia de les Polítiques de les Relacions Laborals (22547)
Perfil com a investigador: Habitatge i polítiques públiques

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: 090236)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Filosofia
Perfil docent: Corrents actuals de la Filosofia i Història de les idees estètiques
Perfil com a investigador: Theodor Adorno i Michel Foucault

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 102426)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Perfil docent: Màquines Hidràuliques (22408)
Perfil com a investigador: El propi del grup de recerca en Enginyeria Energètica (GREEN)

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FIS1)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Màquines Elèctriques (22420), Introducció a la Domòtica (22392)
Perfil com a investigador: Test de circuits micro/nano electrònics i estudi dels efectes de la radiació ionitzant en circuits micro/nanoelectrònics

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent: Psicometria
Perfil com a investigador: Validesa i estructures latents

 

b) Llicències d’estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 12):

• Al senyor Gabriel Cardona Juanals, professor titular d’universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpeller (França) pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

De conformitat amb la Resolució de 26 de juliol de 2019 de la Secretaria d'Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat A (estades de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el Programa Salvador de Madariaga) del Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior i de recerca, i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució de 9 de gener de 2019 de la Secretaria d'Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació (BOE núm. 12, de 14 de gener), el professor esmentat percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això, atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen al centre d’adscripció –UIB.

c) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha. 

Punt 16: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 13):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3698CV/PConselleria de Treball, Comerç i Indústria Creació d'un centre de recerca i formació per a la tecnoindústria d'aigües de les Illes Balears
3844CV/PThomson Reuters Aranzadi Creació d'una Aula Aranzadi
3847AMSampol Ingeniería y Obras, SA Genèric
3848AMFundació Aeronàutica Mallorquina Col·laboració i servei a la societat mallorquina en l'àmbit de l'aviació
3852AMFundación Universitaria Los LibertadoresBoliviaGenèric
3854CTFundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) Accés a la base de dades Web of Science i als serveis relacionats amb aquest accés
3856CV/PMaria Immaculada Nàcher Riera Ajut econòmic per a la compra d'un piano digital per a l'edifici Sa Riera
3857CV/PParlament de les Illes Balears Col·laboració per organitzar la VII Lliga de Debat de la Universitat
3858CV/PConsell de Seguretat Nuclear Vigilància radiològica ambiental
3859CV/PHochschule Heilbronn - Universitat de Ciències Aplicades de HeilbronnAlemanyaPrograma de doble titulació entre la UIB i l'HHN per al títol de grau de Turisme i grau de Gestió Turística
3860CV/PAdvanced Programming Solutions, SL Col·laboració en el processament i anàlisi de dades i en models computacionals
3861CV/PAssociació ASOMET Estudis conjunts i intercanvi i cooperació en el camp de l'observació meteorològica
3863AMCol·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears Cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i reciclatge
3864CV/PConsell Insular de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis, Institut d'Estudis Catalans, Conselleria de Cultura, Participació i Esports, Institut d'Estudis Baleàrics Coedició de tres volums de l’obra científica de Pasqual Calbó i Caldés
3866 Consell Insular d'Eivissa Oferta cultural a l’illa d’Eivissa, UOM, any acadèmic 2018-19
3873 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears Conveni per al finançament de la Càtedra ICAPE

 

Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern aquest conveni tramitat per l’Escola de Doctorat (annex 14):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3840CV/PAlimentòmica Realització dels estudis de doctorat entre Alimentòmica, SL, i la UIB

 

La Secretària General explica, en relació amb el conveni 3698, amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, per a la creació d’un centre de recerca i formació per a la tecnoindústria d’aigües de les Illes Balears, que ja es va dur a aprovació a la passada sessió del Consell de Govern. Ara es torna a presentar al Consell de Govern, perquè varen arribar amb posterioritat els annexos, que també ha de ratificar el Consell de Govern. Es tracta de referències al projecte inicial presentat a la comissió de l’ITS que ara l’Administració ha volgut incloure com a annexos.

En relació amb aquest conveni, la doctora Francesca Garcias Gomila fa constar que no inclou res de referent a la radioactivitat. Aquesta qüestió, ja la va posar de manifest a la passada sessió del Consell de Govern.

La doctora Francesca Garcias Gomila havia enviat un comentari en relació amb el conveni amb la Hochschule Heilbronn - Universitat de Ciències Aplicades de Heilbronn. A la segona pàgina, en parlar de l'estructura dels títols, diu que «Un crèdit ECTS a la UIB representa un total de 25 hores d’interacció professor-estudiant». S’afirma al conveni que, per obtenir el títol de grau de Turisme a la UIB, l’estudiant ha d’assolir 240 ECTS, que equivalen a «6.000 hores d’assistència». El vicerector de Docència explica que, efectivament, es tracta d’una errada i proposa canviar l’expressió equivocada per «6.000 hores de dedicació de l’estudiant».

El doctor Bartolomé Deyà Tortella agraeix la correcció. Explica que és la tercera doble titulació, i que obre la via de la internacionalització. Afirma que, en relació amb les dobles titulacions, hi ha una línia d’ajuts per a estudis de postgrau, però no de grau. Demana que la UIB obri ajuts també per a les dobles titulacions de grau.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.

Punt 17: Torn obert de paraules

El doctor Joan David Janer Torrens demana al representant sindical informació en relació amb els complements, ja que no hi ha comunicació dels sindicats. Li respon el doctor Guillem Xavier Pons Buades, com a president de la Junta de PDI, que explica l’actual situació amb el Govern i que s’han iniciat converses (annex 15).

El senyor Joan March Noguera, secretari del Consell Social, vol aprofitar el moment per acomiadar-se d’aquest Consell de Govern. També ho fa la presidenta del Consell Social, la senyora Francesca Mas Busquets, que afirma que no li agraden els adéus. Troba que és una dona molt afortunada per poder haver estat aquests quatre anys dins una Universitat pública, aquesta tasca que hi ha desenvolupat ha fet que estimi més la UIB, i elogia la grandesa de moltes persones que hi fan feina. Afirma que ens tornarem a trobar, i que tant el Consell de Govern com el Rector sempre han fet molt pel Consell Social. Fa un suggeriment: «escoltau les dones d’aquesta universitat».

El Rector li contesta agraint-li les seves paraules.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella explica que fa dues setmanes va tenir lloc a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador un congrés de gastronomia. Durant els dies del congrés es repartien mostres gratuïtes de ginebra, whisky, vi i cervesa. La imatge per a la Facultat de Turisme ha estat deplorable, hi havia fotos a les xarxes socials, a Instagram, que no beneficiaven gens la imatge de la Facultat. Considera que a la UIB no s’han de permetre aquestes conductes. Explica que a la Facultat de Turisme hi ha persones menors d’edat i que ningú no els va demanar quina edat tenien. També hi havia un grup de música en directe al pati en horari de classe. Entén que això no es pot permetre.

El Rector comenta que han parlat amb la directora de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. Afegeix que cal tenir en compte que l’edifici Arxiduc Lluís Salvador no és propietat de la UIB, que és una concessió de cinquanta anys. Per exemple, la UIB ha de pagar per la celebració de les cerimònies de graduació. De tota manera, transmetrà al consorci aquesta queixa. D’altra banda, faran una reunió el Rector, el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i la directora de l’EHIB. Volem una Universitat saludable, sense alcohol. El vicerector comenta que està totalment d’acord amb el doctor Deyà Tortella. Explica que no és aquest el nostre projecte de campus saludable, i afegeix que anam molt alerta amb aquest tipus de permisos, quan són espais de la UIB.

El doctor Bartolomé Deyà Tortella fa el següent aclariment, en relació amb la seva intervenció i amb les dates dels correus enviats sobre aquesta qüestió, ja que va haver d’esperar quinze dies per rebre una resposta.

El doctor Príam F. de Villalonga Smith torna al tema de la contractació pública i com pot ser de difícil fer-ne la tramitació. En relació amb les sol·licituds de contractes menors, indica que la tramitació a vegades és ràpida, i altres vegades és lenta o molt lenta. Això produeix un alentiment de la recerca a la UIB, que és tan fonamental com la docència. El doctor Pere M. Deyà Serra torna a plantejar la idea de tenir una central de compres, i que s’hauria d’aconseguir que la tramitació de comandes rutinàries no dugui tanta feina. El Rector contesta que es treballarà en aquest tema; el problema és estructural, perquè es considera l’activitat de recerca igual que qualsevol activitat econòmica.

El vicerector d’Investigació i Internacionalització comenta que al final de gener vindrà una persona de l’Agència Estatal d’Investigació a impartir una conferència i després mantindrà entrevistes amb els investigadors. Aquest serà un bon moment per plantejar aquesta qüestió.

La doctora Francesca Garcias Gomila exposa una qüestió en relació amb els contractes majors de manteniment bàsic, com el dels fluorescents i la neteja a fons dels laboratoris; pel que fa als vidres, al Departament de Física, no s’han fet nets des del dia 15 d’abril de 2016. Quant a la climatització, no tenen calefacció des del passat 5 de desembre, la qual cosa és un problema de contractes majors.

La doctora Garcias Gomila reprèn l'assumpte de les festes al campus perquè, com ja va dir en una altra ocasió, l'autorització d'actes amb música en horari lectiu causa molèsties. Alguna cosa falla.

I, pel que fa al tema dels pilons de la zona de vianants, la doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que li sembla molt bé que hi siguin, però cal tenir en compte que hi podria haver una emergència i hem de conèixer el pla d'actuacions previst amb antelació.

Finalment, el Rector desitja unes bones festes de Nadal a tots els membres del Consell de Govern.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2019

Relació d’assistents:

1. Antoni Aguiló Pons
2. Ricardo Alberich Martí
3. Olaya Álvarez García
4. Miquel Bennàsar Veny
5. Príam Francesc de Villalonga Smith
6. Miquel Josep Deyà Bauzà
7. Pere M. Deyà Serra
8. Bartolomé Deyà Tortella
9. Francesc Escanellas Garcias
10. Antonio Fernández Coca
11. M. Antònia Fornés Pallicer
12. M. Dolors Forteza Forteza
13. Juan Frau Munar
14. Josep Antoni Frau Coll
15. Antònia Fullana Puigserver
16. Enrique García Riaza
17. Ricardo García Noval
18. Francesca Garcias Gomila
19. Jaume Guiscafrè Danús
20. Joan David Janer Torrens
21. Jordi Llabrés Bordoy
22. Maria Llompart Bibiloni
23. Enrique Llompart Rigo
24. Francisco López Simó
25. Joan March Noguera
26. Francesca Mas Busquets
27. Miquel Jesús Roca Adrover
28. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
29. Joana Maria Seguí Pons
30. Sebastià Serra Busquets
31. Bernat Sureda Garcia
32. Jaume Sureda Negre
33. M. del Carmen Touza Garma
34. Xavier Varona Gómez
35. Llorenç Huguet Rotger
36. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2019

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Carles Bona Garcia
2. Lorenza Carrasco Martorell
3. José Aurelio Castro Ocón
4. Antonio Conde Tejón
5. Tomás del Barrio Castro
6. Jaume Garau Amengual
7. Miquel Grimalt Gelabert
8. Isabel Lladó Sampol
9. Hipólito Medrano Gil
10. Francina M. Orfila Sintes
11. Guillem Xavier Pons Buades
12. Virgínia Ramon Álvarez
13. Miquel Roca Bennàsar
14. Ana M. Rodríguez Guerrero
15. Rubén Santamarta Martínez
16. Gemma Isabel Turnes Palomino
17. Jeroni Reynés Vives