Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019

 A les 11 hores del dia 25 de juliol de 2019, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Antònia Paniza Fullana, Secretària General, el senyor Pau Juanico Rodríguez, el senyor Gabriel Bibiloni Femenias i la senyora Rosa Riera Bosch.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Josep L. Ballester Mortes, el doctor Rubén Santamarta Martínez i la doctora Yolanda González Cid, convidats amb veu i sense vot.

Prèviament el Rector dona la benvinguda a la doctora Ana María Rodríguez Guerrero com a nova directora l’Escola de Doctorat, així mateix agraeix la feina feta pel doctor Jeroni Morey Salvà.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2019.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Economia de l’Empresa, Dret Privat, Dret Públic, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina i Psicologia (annex 3). Així mateix indica que el director del Departament d’Economia de l’Empresa l’acaba d’informar de la renúncia d’un professor visitant; en conseqüència, demana autorització al Consell de Govern per fer una dotació de places de professors associats, per poder cobrir la docència assignada i no perjudicar els estudiants. Finalment indica que en la sessió del Consell de Govern del mes de setembre es podrà constatar l'operació que es faci exactament.

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Filologia Catalana i Lingüística General i Infermeria i Fisioteràpia (annex 4) i la modificació de plantilla que afecta el CEP (annex 5).

El Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2019

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que exposa l’abast i el significat de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2019 i indica el nombre de baixes que s’han produït en aquest col·lectiu.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la correcció d’errors de la Resolució d’11 d’abril de 2019, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es publica la modificació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018

El Rector dona la paraula a la Gerent, que indica que s’ha produït un error aritmètic a la Resolució d’11 d’abril de 2019, per la qual es fa pública la modificació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018, i, de conformitat amb les previsions de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, tot seguit s’indica la rectificació oportuna (annex 7).

On diu:

«Segon. Quantificació de les places

»El nombre de places de personal d’administració i serveis per a l’any 2018 s’indica tot seguit:

SubgrupPlaces del cos específic de biblioteca i arxiuTotal de places dels cossos generalsTotal de places del cos específic de tecnologies de la informació i comunicacionsTotal de places del cos específic d’altres serveis
A1   3
A2  82
C1  59
C2732 16

 

Ha de dir:

«Segon. Quantificació de les places

»El nombre de places de personal d’administració i serveis per a l’any 2018 s’indica tot seguit:
 

SubgrupTotal de places del cos específic de biblioteca i arxiuTotal de places dels cossos generalsTotal de places del cos específic de tecnologies de la informació i comunicacionsTotal de places del cos específic d’altres serveis
A1   3
A2  82
C1  59
C2733 15

 

Finalment la Gerent especifica que la correcció indicada no afecta les convocatòries de procediments selectius que actualment es troben en curs.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg

 El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la modificació: la creació, d’una banda, d’una plaça de cossos generals; i, de l’altra, d’una plaça de cossos específics de biblioteca i arxiu. Finalment indica que es modifiquen les característiques de dues places (annex 8).

El Rector sotmet a votació la modificació presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica la motivació de la presentació d’un nou Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat –IEHM– (annex 9). Així, recorda que ara fa un any es va aprovar la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears, que establia un marc normatiu comú a tots els instituts universitaris de recerca de la UIB i fixava directrius comunes per a tots. Afegeix que, per aquest motiu, era necessari adaptar el Reglament de l’IEHM a la nova normativa, de la mateixa manera que en la sessió del Consell de Govern del mes de febrer es va aprovar el nou Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa –IRIE.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 7: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regulen les proves d’admissió

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, el qual explica l’abast i el significat de la normativa per la qual es regulen les proves d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau (annex 10). Així, recorda que la normativa estatal permet que les universitats puguin establir avaluacions específiques de coneixements i/o competències per fer servir com a criteri de valoració. Afegeix que al nostre àmbit la normativa per la qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau obre la possibilitat a aquestes avaluacions. Finalment indica que la normativa es va portar a la darrera sessió de la Comissió Acadèmica.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la proposta per a la realització de la prova d’aptitud personal per accedir als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària (PAP_Educ)

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que, prèviament, constata una errada en la denominació de la normativa que es presenta a la sessió del Consell de Govern (annex 11). En efecte, indica que al títol s’hauria de parlar «d’admissió» i no «d’accés», perquè la denominació de la proposta que es presenta es trobi en consonància amb la normativa que s’acaba d’aprovar al punt anterior. Per tant, no es tracta d’una «proposta per a la realització de la prova d’aptitud personal per accedir als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària (PAP_Educ)» sinó d’una «proposta per a la realització de la prova d’aptitud personal per a l’admissió als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària (PAP_Educ)».

Feta la precisió anterior, el vicerector de Docència indica que la proposta que ens ocupa va ser aprovada per la Junta de la Facultat d’Educació. A continuació també fa constar que enguany s'ha dut a terme una experiència pilot amb alumnes de segon de batxillerat.

El degà de la Facultat d’Educació completa la informació. Assenyala que la proposta s’incardina en un pla de millora dels estudis, i afegeix que es troba en la mateixa línia del que han fet altres comunitats autònomes, per exemple, Catalunya.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments. Li contesten el vicerector de Docència i el degà de la Facultat d’Educació. La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre la manera com s’aplicarà la qualificació d’aquesta prova en el procés d’assignació de les places de nou ingrés. Li contesta el vicerector de Docència, que indica que això ve marcat per la norma. El degà de la Facultat d’Educació completa la informació i afegeix que està previst fer una segona disminució de les places ofertes als estudis afectats. El doctor Miquel J. Roca Adrover demana aclariments. Li contesta el vicerector de Docència. El Rector fa una reflexió final.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova, amb una abstenció dels membres presents a la sessió.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la modificació dels plans d’estudis de:

a) Grau d’Enginyeria Telemàtica

El Rector dona la paraula a la directora de l’Escola Politècnica Superior, que explica el motiu de la modificació, que és un canvi de la programació temporal d’assignatures (annex 12).

b) Grau d’Educació Infantil i c) Grau d’Educació Primària

El Rector dona la paraula al degà de la Facultat d’Educació, que explica el motiu de la modificació, que és un canvi de la programació d’assignatures (annexos 13 i 14).

c) Grau de Filosofia

Prèviament el Rector fa dues observacions inicials. En primer lloc, explica que la tramitació de la proposta de modificació del pla d’estudis del grau de Filosofia va quedar aturada de manera cautelar fins a tenir sentència en el procés penal obert en relació amb dos professors d’aquesta universitat, no fos cas que la resolució judicial que hi pogués recaure lligàs d’alguna manera els fets jutjats amb aquesta modificació del pla d’estudis; tot això, sens perjudici d’haver d’analitzar la legalitat del procediment seguit. En segon lloc, indica que hi ha hagut sentència condemnatòria, que encara no és ferma, però en aquesta sentència no s’esmenta cap relació entre els fets jutjats i la modificació del pla d’estudis, per això el Consell de Direcció ha continuat la tramitació de la modificació (annex 15).

A continuació constata que s’ha posat a l’abast dels membres del Consell de Govern un escrit relatiu a aquest punt, presentat pel doctor Alexandre Miquel Novajra, que porta una documentació adjunta —cinc documents— (annex 16). El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana «qui ha presentat l’escrit i si l’escrit ha estat registrat, atès que el paper presentat als membres del Consell de Govern no explicita ni una cosa ni l’altra». El vicesecretari general li indica que s’ha presentat mitjançant una instància general al registre electrònic de la Universitat, i qui l’ha presentat és el doctor Alexandre Miquel Novajra.

Finalment el Rector manifesta que, a petició del doctor Miquel J. Deyà Bauzà, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, assistirà al debat d’aquest punt el doctor Joan Lluís Llinàs Bégon, vicedegà de la Facultat i cap d’estudis de Filosofia.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé per indicar, inicialment, que la sentència esmentada contextualitza els fets jutjats en un moment que s’inicia l’any 2014, i fa notar que la modificació del pla d’estudis es planteja en un instant posterior. També fa ressaltar la pressió que hi ha hagut de determinats mitjans de comunicació.

A continuació, fa èmfasi en la regularitat del procediment seguit i recorda que va demanar en diverses ocasions al Rector, al vicerector competent i a l’Assessoria Jurídica si el protocol d’actuació seguit s’ajustava a la normativa. Així mateix, «recorda, a més, que des de la Secretaria General li varen demanar, una vegada aprovada la proposta de la Junta de Facultat, un informe sobre les actuacions dutes a terme, i que presentà un informe i documentació complementària de més de 70 folis, del qual no ha rebut contestació, per la qual cosa cal pensar que l’Assessoria Jurídica de la casa està d’acord amb el procediment dut a terme per a la reforma del pla d’estudis». Tot seguit, descriu de manera detallada el procediment de modificació del pla d'estudis. En primer lloc, recorda les observacions produïdes en el procés d’acreditació del títol dut a terme per l’AQUIB: en l’informe de visita, en l’informe provisional i, finalment, en l’informe final o definitiu de renovació de l’acreditació, així com el pla de millores presentat. Afegeix que «tant a l’informe de visita com a l’informe provisional com al definitiu, es pot llegir: “No obstante, se evidencia un bajo grado de satisfacción de alumnos sobre la organización general del plan de estudios y la coordinación del profesorado”».

Per tant, indica que calia fer una modificació del pla d’estudis. Finalment, també explica detalladament tot el camí seguit: «constitució d’una comissió de reforma sorgida del Consell d’Estudis a proposta del degà, votada amb vot secret, directe i lliure, lliurament de la proposta de reforma a tots els membres del Consell d’Estudis i habilitació d’un termini per tal que tot el qui volgués pogués presentar-hi al·legacions; al Consell d’Estudis es procedí a la votació secreta, lliure i directa de cadascuna de les al·legacions, que foren rebutjades, i finalment es votà el text de la reforma, que fou aprovat per 11 vots a favor, sis en contra i dues abstencions; i, finalment, l’aprovà la Junta de Facultat. Prèviament a la Junta de Facultat, s’havia enviat el text de la reforma a tots els membres d’aquest òrgan, per tal que hi presentassin les al·legacions convenients, i es donà per a això un termini de deu dies. L’al·legació presentada fou votada en votació nominal, secreta, directa i lliure, i fou rebutjada per 22 vots contra 14 i quatre abstencions. Posteriorment es votà la proposta de reforma en votació nominal, secreta, directa i lliure.» Per tant, manifesta que no pot entendre que li demanassin informació complementària sobre la proposta de modificació presentada.

El doctor Joan Lluís Llinàs Bégon completa alguns detalls de la informació facilitada des del punt de vista tècnic: «recorda que les modificacions són mínimes, i afecten la introducció i implementació de l'assignatura de pràctiques com a optativa, el perfil de titulació, la introducció de l'itinerari B d'avaluació i la substitució de l'assignatura d’Antropologia de segon curs per Antropologia Filosòfica. En relació amb això darrer, es va dur a terme una anàlisi dels plans d'estudis del grau de Filosofia de les universitats públiques espanyoles, així com del Llibre blanc de Filosofia que elaborà l'ANECA i que serví de base per a l'elaboració dels plans d'estudis de grau. D'aquesta anàlisi es desprèn que Antropologia Filosòfica figura en tots els plans d'estudis del grau de Filosofia, i que l'única Universitat que no la té és la UIB, com tampoc no té cap assignatura corresponent a la matèria «Antropologia filosòfica, filosofia de la cultura i filosofia de la religió» que el Llibre blanc proposa com una de les matèries que han de configurar la troncalitat obligatòria, i el nostre és l'únic pla d'estudis que té aquesta mancança. Aquesta és, doncs, la raó de la proposta de substitució d'una assignatura per una altra.»

A continuació s’obre un debat en el qual intervenen:

La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí, directora del Departament de Filosofia i Treball Social, que fa una reflexió sobre la documentació aportada i un comentari en relació amb la informació que han donat els mitjans de comunicació. També assenyala que la documentació complementària que els han fet arribar no l'ha poguda analitzar. Afegeix que considera que el procediment seguit ha estat absolutament escrupolós. Considera que aconseguir el consens és molt difícil. Llegeix el contingut textual de la petició efectuada a l’escrit aportat en el decurs de la sessió, del qual discrepa. Finalment, recorda la metodologia i els criteris per a l’assignació de la docència.

El doctor Carles Bona Garcia, que fa una reflexió sobre el paper que tenen les àrees de coneixement.

La senyora Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social, intervé per indicar que va rebre informació sobre la qüestió, però manifesta que no ha pogut analitzar a fons la sentència, la qual cosa considera que podria ser necessària.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre l’adequació del procediment i també fa esment al contingut de la sentència; considera que participa en l’adopció d’un acord. En relació amb el pla d’estudis, suposaria prendre part. Per tant, des de la seva perspectiva, el més oportú seria un ajornament; en cas contrari, manifesta que votarà en contra de l’aprovació de la modificació proposada. Tot i això, no posa en dubte la legalitat del procediment.

El doctor Sebastià Serra Busquets considera que s’han de remarcar dos aspectes: el de fons, molt important, i el formal. A continuació, recorda la seva posició a la sessió de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres: va proposar la retirada de la proposta de l’ordre del dia, i recorda que el resultat de la votació va ser de vint vots a favor i vint vots en contra. En conseqüència, atès que no es va assolir una majoria, el procés va continuar. Remarca l’existència d’un tema de fons en tota la discussió del pla d’estudis. Afegeix que considera que s’hauria d’investigar el contingut de l’apartat c) de l’escrit que s’ha posat a l’abast dels membres del Consell de Govern: divergències en el contingut del pla d’estudis aprovat a la Junta de Facultat i el presentat avui. En definitiva, la seva proposta seria ajornar la presa d’un acord fins que hi hagi una sentència definitiva.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal intervé per assenyalar que comparar plans d’estudis pot estar bé; no obstant això, considera que la conseqüència no hauria de ser que, com a fruit de la comparació, els plans d’estudis haguessin de ser iguals.

El doctor Francisco López Simó manifesta que no coneixia la problemàtica que avui es planteja a la sessió. Considera que, com a fruit del debat, es posen de manifest aspectes del procediment seguit per a la reforma del pla d’estudis, una vegada aquesta va ser elevada al Rectorat per la Facultat de Filosofia i Lletres, que el sorprenen. Li contesta el senyor Jeroni Reynés Vives, que respon sobre els diferents aspectes del procediment que s’han constatat i, també, indica que en els vigents plans d’estudis les assignatures no van lligades a les àrees de coneixement, a diferència dels seus precedents, en què les matèries sí que anaven aparellades amb aquestes àrees. El Rector completa la informació.

El doctor Joan Lluís Llinàs Bégon, vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres i cap d’estudis de Filosofia, fa un recordatori sobre la motivació de la modificació del pla d’estudis de Filosofia i el procediment seguit. Per acabar, assenyala que no hi ha cap contuberni al si del Departament de Filosofia i Treball Social; sinó que les raons de la proposta de reforma del pla d'estudis són les que ha esmentat en l’anterior intervenció, i que el que hi ha és una discussió acadèmica.

El doctor Carles Bona Garcia intervé en relació amb l’adscripció d’àrees de coneixement a les assignatures. Li contesta el Rector.

El doctor Jaume Guiscafrè Danús intervé per recordar que la sessió de la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres ha estat possiblement la reunió més tensa a la qual ha assistit. Reflexiona sobre el contingut de l’escrit que s’ha posat a l’abast dels assistents i, també, sobre la relació dels fets jutjats al procés penal i la modificació del pla. Considera que el baix grau de satisfacció està motivat per les assignatures bàsiques del primer curs. També creu que, de la documentació que s’adjunta, es pot qüestionar el procediment. Des de la seva perspectiva, i remarca les seves pròpies paraules, a ell sí que li sembla que hi ha un contuberni. Per tant, la seva proposta també seria la retirada de la modificació del pla d’estudis de Filosofia.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé per recordar el resultat de la votació de la modificació del pla d’estudis al si del Consell d’Estudis de Filosofia: vint vots a favor i sis vots en contra. També vol fer notar –ateses diverses intervencions que hi ha hagut sobre la motivació de la modificació– que el motiu és, simplement, l’escassa satisfacció de l’alumnat envers el pla d’estudis; en concret, sobre l’organització general del pla d’estudis. Així mateix, recorda que «en els òrgans col·legiats els acords es prenen per majoria i que, al contrari del que diu el document del doctor Miquel, totes les al·legacions que es presentaren en les diverses fases de la tramitació varen ser respostes i votades. Afegeix que el sector que està en contra de la reforma no pogué votar a la Junta de Facultat simplement perquè no foren elegits pel conjunt del Departament com a representants a la Junta de Facultat. El doctor Miquel demanà en una ocasió al doctor Deyà un informe que aquest havia demanat a l’Assessoria Jurídica i el degà li digué que el demanàs per escrit, cosa que mai no passà. Afirma rotundament [sic] que ni ell ni el vicedegà de Filosofia ni ningú de l’equip deganal canvià el document aprovat per la Junta de Facultat.»

La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí, directora del Departament de Filosofia i Treball Social, destaca tres aspectes a remarcar: és essencial respectar els procediments establerts, incideix en els criteris marcats pels òrgans judicials per assignar la docència i, finalment, remarca que és important esbrinar la motivació de les diferències entre el pla d’estudis aprovat a la Junta de la Facultat i el presentat avui al Consell de Govern. Per tant, la seva proposta seria retornar el pla d’estudis a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres.

El doctor Francisco López Simó, des de la seva perspectiva, no entén com en aquestes circumstàncies –que posen de manifest les diferents intervencions– la modificació del pla d'estudis s'ha pogut presentar al Consell de Govern, «ja que la degueren revisar els diferents òrgans del Rectorat amb competències en aquesta matèria»; en conseqüència, considera que pot fer dubtar que algú hagi fet la seva feina. Finalment, es demana per les conseqüències jurídiques d'una possible nul·litat.

Li contesta el Rector indicant la motivació que el pla d’estudis es presenti, i acaba assenyalant que, tal vegada, el que ha passat és que algú ha fet la seva feina. El senyor Jeroni Reynés Vives intervé per constatar l'ajust a la normativa del procediment seguit i recordar les múltiples fases d’aprovació per les quals ha de passar un pla d'estudis.

El doctor Joan Lluís Llinàs Bégon indica que, una vegada aprovada la modificació del pla d’estudis de Filosofia, el SEQUA va dur a terme una revisió tècnica del contingut, i que el que ha arribat a la sessió del Consell de Govern és la versió de la proposta de reforma, una vegada fets els canvis indicats pel SEQUA. Intervé el Rector per posar de manifest que la intervenció del SEQUA té lloc sempre, i no només en aquesta ocasió; és un filtre que sempre hi és abans de continuar la tramitació a l’ANECA.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en referència a la motivació de la reforma i al procediment seguit. Creu que una modificació d’un pla d'estudis requereix un consens ampli. Per tant, atès el moment en què tindria lloc la implantació d’un nou pla, considera convenient ajornar aquest punt, per tenir-ne més informació.

Finalment el Rector, com a fruit del debat i de les diferents intervencions que han tingut lloc, en ús de les seves facultats, fa la proposta següent: retornar la modificació del pla d’estudis de Filosofia a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres, atesa la revisió tècnica que ha realitzat del seu contingut el SEQUA. El Rector recorda que, fins ara, les modificacions d’aquesta naturalesa no incidien en el procediment de la tramitació del pla d’estudis; però, a partir d’ara, sempre que hi hagi observacions d’aquestes característiques, els plans d’estudis seran tramesos a l’òrgan que els hagi aprovat, perquè en prenguin coneixement. En conseqüència, la modificació del pla d’estudis es debatrà i, si escau, aprovarà en una propera sessió del Consell de Govern. Finalment, el Rector agraeix el debat que ha tingut lloc, que considera que ha estat enriquidor.

Punt 10: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament 

El Rector dona la paraula al vicerector de Títols i Tecnologia, que explica la proposta de pla d’estudis del nou Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament i la seva motivació, segons la documentació adjunta (annex 17).

Finalment, el Rector sotmet a votació, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, la proposta del Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament, que s’aprova per assentiment. S’acorda de trametre la proposta al Consell Social, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent.

Punt 11: Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat, convocatòria 2019, derivada dels acords definitius de la comissió d’avaluació nomenada per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer:

  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent del docent.
  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora del personal docent i investigador.
  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova, amb dues abstencions dels membres presents a la sessió, amb efectes de l’inici de l’any natural 2019 (annex 18). El doctor Miquel J. Deyà Bauzà indica que «l’abstenció obeeix al fet que ell és un dels agraciats amb un d’aquests complements». Així mateix, la doctora Francesca Garcias Gomila indica que «la seva abstenció és preceptiva per interès particular».

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l'aprovació pertinent, si escau. El Rector indica que la sessió del Consell Social tindrà lloc avui horabaixa mateix.

Punt 12: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital – illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors funcionaris i contractats de Palma de la modalitat Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a assignatures optatives del primer semestre de l’any acadèmic 2019-20 (annex 19).

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2019-20, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 13: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha trenta professors que han demanat d’incrementar l’activitat docent.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà indica que, per coherència amb una intervenció seva en una sessió precedent del Consell de Govern en relació amb una proposta de professor emèrit, s’abstindrà a la votació.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova amb una abstenció, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2019-20 (annex 20).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 14: Informació de la liquidació del pressupost de l’any 2018

El Rector recorda que, per tal de no ajuntar l’aprovació del pressupost d’un any amb la liquidació de l’anterior, ara se separen ambdues coses, i avui s’informarà sobre la liquidació del pressupost de l’any 2018.

La Gerent explica la liquidació del pressupost d’acord amb la documentació presentada als membres del Consell de Govern (annex 21). El doctor Rafel Crespí Cladera demana informació sobre la situació actual de la comptabilitat analítica a la Universitat. Li contesta la Gerent, la qual indica que actualment hi ha treballat una comissió de la CRUE, que ha tramès una proposta al Ministeri competent, la qual ha de ser traslladada a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per a la seva aprovació. El Consell de Govern en pren coneixement.

Punt 15: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

1. Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
2. Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
3. Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

1. Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

a. Expert Universitari en Canvi Climàtic i Contaminació Atmosfèrica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
b. Expert Universitari en Energia i Medi Ambient. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
c. Expert Universitari en Gestió de l’Aigua. Títol propi de la UIB (23 ECTS)
d. Expert Universitari en Gestió de Residus i Sòls Contaminats. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
e. Diploma Universitari de Canvi Climàtic i Contaminació Atmosfèrica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
f. Diploma Universitari d’Energia i Medi Ambient. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
g. Diploma Universitari de Gestió de l’Aigua. Títol propi de la UIB (23 ECTS)
h. Diploma Universitari de Gestió de Residus i Sòls Contaminats. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

2. Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

3. Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Diploma Universitari d’Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment (annexos 22, 23 i 24).

Punt 16: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

• De la situació actual de la problemàtica creada entorn del control horari del professorat contractat, derivada de l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març.

• De la sol·licitud de desadscripció a la nostra universitat realitzada per l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, atesa la sol·licitud d’adscripció a la Universitat Antonio de Nebrija. Finalment informa que, en una propera sessió, es presentarà el conveni corresponent.

• De l’agraïment que vol mostrar a tot el PDI que ha participat en les cerimònies de graduació d'enguany.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals recorda que a la sessió del dia 10 d’abril d’enguany el senyor Gabriel Bibiloni Femenias va demanar, al torn obert de paraules, pel conveni amb l’entitat Labo’Life, en relació amb totes les notícies que surten sobre les pseudoteràpies, i es va adquirir el compromís d’aclarir en una futura sessió els detalls de la relació de la UIB amb aquesta empresa. A continuació el vicerector informa de les diverses gestions realitzades, que inclouen una reunió amb representants de l’empresa esmentada el dia 29 de maig, i també amb representants del Consell d’Estudiants el dia 2 de juliol. Finalment detalla l’estat actual de col·laboració amb Labo’Life: alumnes en pràctiques al laboratori de Biotecnologia, projectes amb diferents grups d’investigació i patrocini d’esdeveniments de divulgació científica.

Punt 17: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 25):

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: DPR 2)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: G1)
Departament: Geografia
Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica i Regional
Perfil docent: Geografia Urbana
Perfil com a investigador: La ciutat i els processos d’urbanització: nous escenaris de desigualtat i vulnerabilitat urbana

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: DPR 1)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Dret i noves tecnologies

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FiTS 4)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent: Dimensió individual i dimensió familiar del treball social de casos
Perfil com a investigador: Desgast per empatia i cura professional

Categoria: ajudant (codi plaça: 304234)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: 22400 - Matemàtiques per a l’Enginyeria (GEEI)
Perfil com a investigador: Aplicacions a la reducció de l’efecte vignetting i a la presa de decisions en situacions d’emergència

b) Llicències d’estudis 

El Consell de Govern acorda d'atorgar les llicències per estudis que s’indiquen a continuació:

• A la senyora Maria del Mar Crespí Ferriol, ajudanta del Departament de Dret Públic, a la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) a Dublín (Irlanda), pel període comprès entre el 2 de setembre i l’11 de desembre de 2019, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril) –annex 26.

• A la senyora Miryam Martín Sánchez, ajudanta del Departament d’Economia de l’Empresa, a la Universitat de Santa Clara (Califòrnia, EUA), pel període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2019, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril) –annex 27.

• Al senyor Rafel Crespí Cladera, catedràtic d’universitat del Departament d’Economia de l’Empresa, a la Northeastern University (Massachusetts, EUA), pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, d’acord amb el que preveuen l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i l’article 1 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer) –annex 28.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics dels departaments de Física i d’Economia de l’Empresa per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21 que s’indiquen a continuació (annex 29):

• El senyor Agustí Jansà Clar
• El senyor Antoni Aguiló Luna
• El senyor Bartolomé Nadal Homar

d) Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat

No n’hi ha.

e) Vènies docents

El vicerector de Docència presenta les sol·licituds de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears, de l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA i de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, atès que, segons les previsions estatutàries, correspon al Consell de Govern d’atorgar-les.

El Consell de Govern aprova les vènies docents per assentiment (annexos 30, 31, 32 i 33).

f) Altres

No n'hi ha. 

Punt 18: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicesecretari general sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 34):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3379ModelDiverses entitats (model) Pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau de títols oficials i propis
3723CV/PFundació Cultural Coll Bardolet Cessió de l'ús de software INNOPAC-Millenium-Sierra
3783CV/PConsell Insular de Mallorca; Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors Cessió de l'ús de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real al Consell Insular de Mallorca
3790CV/PFundació Revista Bellpuig Digitalització de 189 números de la revista Bellpuig a la Biblioteca Digital de les Illes Balears
3795CV/PAgència d'Estratègia Turística de les Illes Balears Desenvolupament i promoció del projecte BiodiBal
3798CV/PRed Eléctrica de España, SAU Difusió del joc entreREDes als centres educatius de Mallorca 2019
3801AMUniversitat de Mòdena i Reggio de l’EmíliaItàliaGenèric
3802CV/PInstitut d'Estudis Baleàrics Col·laboració en la investigació sobre temes lul·lians en el marc de la Càtedra Ramon Llull
3805CV/PConselleria d'Educació i Universitat Disseny de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU)
3807CV/P Fundació Guillem Cifre de Colonya; particular Creació del contracte predoctoral Clara Hammerl
3809 Declaració Conselleria d'Educació i Universitat; Conselleria de Salut; ADEMA Garantir la posada en marxa i el funcionament del grau de Nutrició Humana i Dietètica 
3810CV/P Conselleria d'Educació i Universitat Extinció i liquidació del Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)
3811CV/P Ajuntament de Palma- PalmaActiva i Fundació de la Universitat de Cantàbria Col·laboració per al desenvolupament del programa Explorer 2019
3814CV/P Consell Insular de Menorca  UOM a Menorca 2018-19, 2019-
20, 2021 i 2021-22
3815CV/PFundació Bancària “la Caixa” Desenvolupament d'activitats de caràcter cultural i social
3817AMCapítol de la Catedral de Mallorca Genèric
3818CV/PMaria Immaculada Nàcher Riera Donació d’ajuts destinats a estudiants de postgrau (beca Joan Vidal Perelló)
3819CV/PConselleria d'Afers Socials i Esports Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
3820AMCapítol de la Catedral de Mallorca Creació de la Càtedra Seu de Mallorca
3821AddendaCentre de Terminologia TERMCAT Col·laboració en l'àmbit terminològic

 

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau o per l’Escola de Doctorat (annex 35):

 

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3732CV/PUniversitat Paris Lodron de Salzburg (Àustria)ÀustriaConveni de cotutela internacional
3816AddendaUniversitat Oberta de Catalunya Pròrroga de la realització del Màster Universitari en Advocacia a Menorca i Eivissa

 

El vicesecretari general comenta les modificacions concretes que s’han introduït al conveni ref. 3379 i posa de manifest unes observacions que li ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila: el títol de la clàusula vuitena és semànticament incorrecte, ja que hauríem de parlar de «Protecció de la salut laboral». Així mateix, ha demanat que, si escau, es revisin unes referències normatives dels annexos.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que es comprovi si el conveni ref. 3783 no va ser ja aprovat a la sessió del Consell de Govern del dia 24 de maig de 2019.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment, excepte el conveni ref. 3805, que s’aprova amb el vot en contra del doctor Miquel J. Deyà Bauzà.

Punt 19: Torn obert de paraules

El doctor Príam Francesc de Villalonga Smith intervé per suggerir que es modifiqui la instrucció relativa al procediment que s’ha de seguir per a la rectificació d’actes tancades per causa d’errada material, i explica el motiu de la seva petició –considera que hi ha casos o supòsits que no es troben recollits a l’esmentada instrucció i que poden requerir la modificació de l’acta. A continuació exposa un supòsit concret. Li contesta el vicerector de Docència.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre la iniciativa de la convocatòria Universitats Europees per part de la Comissió Europea. Li contesten el vicerector d’Investigació i Internacionalització i el Rector.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà intervé per fer unes reflexions en relació amb la seva intervenció a la darrera sessió del Consell de Govern, al punt corresponent al torn obert de paraules –en relació amb el text del qual va fer lectura pública; en tot cas, indica que, «una vegada acabat el Consell de Govern, el doctor Deyà mateix va pensar que algú podia creure que la seva anterior intervenció anava adreçada al doctor Camilo J. Cela Conde, al qual telefonà immediatament per demanar-li disculpes, per si pogués considerar-se agreujat. Afegeix que les seves discrepàncies amb el doctor Cela són moltes, però que personalment li mereix tots els respectes i, atès que la seva anterior intervenció va ser pública, considera el més elegant fer també en públic la que exposa ara».

A continuació fa referència a una problemàtica sorgida entorn del procediment d’adjudicació de beques col·laboració als estudiants; en concret, en relació amb el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. Finalment esmenta «que el fet que un Departament demani una beca col·laboració ministerial a instància d’un professor no pot suposar que s’impedeixi a qualsevol alumne de presentar-s’hi».

El doctor Joan March Noguera demana una posició de la UIB en relació amb informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre la transformació de l’entitat Liphofarma en Laminar Pharma i el tipus de publicitat que fa per ampliar el seu capital social. Finalment acaba assenyalant que, ateses situacions precedents, com el cas Minerval, la UIB hauria de dur a terme alguna actuació preventiva. Li contesta el Rector.

El doctor Josep Lluís Oliver Torelló agraeix que ja hi hagi un desfibril·lador a l’edifici Guillem Cifre de Colonya.

El doctor Jaume Garau Amengual demana si es pot augmentar l’assignació pressupostària que tenen els instituts universitaris de recerca. Li contesta el Rector.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per fer una reflexió sobre les beques de col·laboració assignades pel Consell Social als departaments, i per fer un comentari en relació amb el control horari –control de presència– lligat als protocols de seguretat; a continuació, dona distints exemples de fets ocorreguts els dies 7 i 21 de juny (activitats docents i festes estudiantils) i 15 de juliol (revisió de qualificacions i proves d’alarmes), la coincidència dels quals s’hauria d’haver previst i evitat. Li contesta el vicerector Antoni Aguiló Pons, en relació amb certes disfuncions produïdes.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.10 hores. De totes les quals coses, com a vicesecretari general, don fe.

 

Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019

Relació d’assistents:

1. Antoni Aguiló Pons
2. Ricardo Alberich Martí
3. Miquel Bennàsar Veny
4. Eva Cerdeiriña Outeiral
5. Rafel Cladera Crespí
6. Príam Francesc de Villalonga Smith
7. Miquel J. Deyà Bauzà
8. Pere M. Deyà Serra
9. Francesc Escanellas Garcias
10. Antonio Fernández Coca
11. M. Antònia Fornés Pallicer
12. Maria Dolors Forteza Forteza
13. Josep Antoni Frau Coll
14. Joan Frau Munar
15. Antònia Fullana Puigserver
16. Ricardo García Noval
17. Enrique García Riaza
18. Francesca Garcias Gomila
19. Domènec Garcies Gomila
20. Pedro Guijarro Fuentes
21. Jaume Guiscafrè Danús
22. Joan David Janer Torrens
23. Jordi Llabrés Bordoy
24. Maria Llompart Bibiloni
25. Francisco López Simó
26. Joan March Noguera
27. Pedro Martínez Dopico
28. Francesca Mas Busquets
29. Josep L. Oliver Torelló
30. Miquel J. Roca Adrover
31. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
32. Andreu Sansó Rosselló
33. Joana María Seguí Pons
34. Sebastià Serra Busquets
35. Bernat Sureda Garcia
36. M. del Carmen Touza Garma
37. Xavier Varona Gómez
38. Llorenç Huguet Rotger
39. Jeroni D. Reynés Vives
 

Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Rosa M. Alberdi Castell
2. Carles Bona Garcia
3. M. Antònia Carbonero Gamundí
4. Lorenza Carrasco Martorell
5. José Aurelio Castro Ocón
6. Tomás del Barrio Castro
7. Miquel Grimalt Gelabert
8. Isabel Lladó Sampol
9. Francina M. Orfila Sintes
10. Bartomeu Pascual Fuster
11. Jordi Pich Solé
12. Virgínia Ramon Álvarez
13. Ana M. Rodríguez Guerrero
14. Maximino San Miguel Ruibal
15. Gemma I. Turnes Palomino