Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020 

A les 11 hores del dia 21 de juliol de 2020, a la sala d’actes de Son Lledó, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Joana Maria Seguí Pons, el doctor Joan Josep Estrany Bertos, el doctor Rafel Crespí Cladera, el doctor Pere M. Deyà Serra, la doctora M. del Carmen Touza Garma, el senyor Ricardo García Noval i la senyora Rosa Riera Bosch.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, el doctor Carles Bona Garcia, la senyora Olaya Álvarez García, la senyora Virgínia Ramon Álvarez, la doctora Francina M. Orfila Sintes, el senyor Gabriel Vich Serra i el senyor Martí Moreno Julià, convidats amb veu i sense vot.

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica alguns canvis a l’acta presentada.

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Medicina i Psicologia.

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta els departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Filologia Catalana i Lingüística General.

Finalment, explica la proposta de modificació de plantilla del Centre d’Estudis de Postgrau i del Centre d’Estudis de Postgrau a Campus Digital - illes.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (annex 3).

El Rector explica la plaça de professor titular d’universitat de Dret Eclesiàstic de l’Estat. Hi ha diferents intervencions del doctor Joan David Janer Torrens, la doctora Cristina Gil Membrado, el doctor Antonio Conde Tejón i el doctor Miquel J. Deyà Bauzà. Finalment intervenen el Rector i la vicerectora de Professorat.

El Rector sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 5 vots a favor, 24 vots en contra i 6 abstencions.

Punt 3: Aprovació, si escau, del Codi d’integritat acadèmica

El Rector dona la paraula al senyor Jeroni Reynés Vives, que explica l’abast i el significat, així com el contingut, del Codi d’integritat acadèmica. Hi ha diferents intervencions.

El Rector sotmet a votació el Codi d’integritat acadèmica, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la creació del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta de creació del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció en els termes de la documentació presentada (annex 5). Hi ha diferents intervencions.

El Rector informa que nomenarà com a director del nou departament el doctor Miquel J. Roca Adrover.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que explica la proposta de normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears i també alguns canvis al text proposat que ha enviat la doctora Francesca Garcias Gomila, els quals agraeix.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació d’itinerari curricular de la doble titulació de Matemàtiques i Telemàtica

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la modificació de l’itinerari curricular de la doble titulació de Matemàtiques i Telemàtica.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica la modificació del catàleg del PAS segons la documentació adjunta (annex 8).

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

a) Expert Universitari en Fisioteràpia Esportiva i Readaptació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
b) Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
c) Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
d) Màster en Addiccions (Currículum Universal de Prevenció i Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
e) Màster en Odontologia Digital i Noves Tecnologies. Títol propi de la UIB (68 ECTS)
f) Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
g) Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS) (incorporació de la figura de codirectora)


El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Els estudis són:

a. Expert Universitari en Fisioteràpia Esportiva i Readaptació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

b. Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

i. Diploma Universitari d’Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
ii. Diploma d’Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

c. Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

d. Màster en Addiccions (Currículum Universal de Prevenció i Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

i. Expert Universitari en Addiccions. Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
ii. Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Prevenció, UPC).   Títol propi de la UIB (15 ECTS)
iii. Expert Universitari en Tractament d’Addiccions (Currículum Universal de Tractament, UTC). Títol propi de la UIB (17 ECTS)

e. Màster en Odontologia Digital i Noves Tecnologies. Títol propi de la UIB (68 ECTS)

i. Expert Universitari en Odontologia Restauradora Digital. Títol propi de la UIB (19 ECTS)
ii. Expert Universitari en Odontologia Digital: Ortodòncia. Títol propi de la UIB (19 ECTS)
iii. Expert Universitari en Tecnologia Digital en Periodòncia, Implantologia i Cirurgia. Títol propi de la UIB (19 ECTS)
iv. Expert Universitari en l’Ús de les Noves Tecnologies en l’Elaboració de Pròtesis. Títol propi de la UIB (19 ECTS)
v. Diploma Universitari d’Odontologia Restauradora Digital. Títol propi de la UIB (19 ECTS)
vi. Diploma Universitari d’Odontologia Digital: Ortodòncia. Títol propi de la UIB (19 ECTS)
vii. Diploma Universitari de Tecnologia Digital en Periodòncia, Implantologia i Cirurgia. Títol propi de la UIB (19 ECTS)
viii. Diploma Universitari d’Ús de les Noves Tecnologies en l’Elaboració de Pròtesis. Títol propi de la UIB (19 ECTS)

f. Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

g. Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes, que s’aproven per assentiment (annex 9).

Punt 9: Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta d’assignació dels distints complements retributius del professorat, convocatòria 2020, que ha fet el Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), una vegada feta valoració per la comissió d’avaluació nomenada per l’AQUIB, en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer:

  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent del docent.
  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora del personal docent i investigador.
  • Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes des de l’inici de l’any natural 2020 (annex 10).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l'aprovació definitiva pertinent, si escau.

Punt 10: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a les assignatures obligatòries del primer semestre de l’any acadèmic 2020-21 (annex 11). La vicerectora de Professorat fa una correcció en relació amb el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i una altra correcció al Departament de Dret Públic.

La doctora Cristina Moreno Mulet fa notar una errada a la plaça 22702, la qual s’ha de corregir.

El Consell de Govern aprova la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2020-21 amb una abstenció (la del doctor Miquel J. Deyà Bauzà) i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 11: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha professors que han demanat d’incrementar l’activitat docent.

La vicerectora de Professorat fa una correcció a la proposta presentada.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova amb una abstenció (la del doctor Miquel J. Deyà Bauzà) amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2020-21 (annex 12).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector dona la paraula al president del Consell Social perquè pugui presentar-se als membres del Consell de Govern

A continuació el Rector informa dels temes següents:

  • Comenta la partida pressupostària per a educació superior conseqüència de la COVID-19. Explica que va obtenir el compromís del conseller d’Educació, Universitat i Recerca perquè una part fos per a la Universitat. Indica que la CRUE també ha enviat una carta en aquest sentit. El Rector comenta que hi ha hagut molta despesa extraordinària motivada per la COVID-19; de moment està quantificada en 800.000 euros aproximadament.
  • Explica com està la qüestió dels sexennis de transferència, que ja han acabat la tramitació. Així mateix manifesta que la part corresponent a l’any 2020 es podrà fer efectiva al mes de setembre amb fons propis, i es faran tràmits per aconseguir el pagament de l’any 2019. També explica que a la nòmina del mes de juliol es pagarà la part corresponent a l’any 2020 dels EPIF.
  • Vol fer constar l’agraïment a totes les persones que han fet feina en l’aplicació SIGMA per tot l’esforç fet en circumstàncies ben complicades, perquè han possibilitat que a l’inici del curs 2020-21 ja funcioni l’aplicació.

El vicerector de Docència informa de la planificació de la docència de l’any acadèmic 2020-21 i el pla de contingència que s’elabora intentant tenir en compte totes les circumstàncies.

La vicerectora d’Estudiants informa de la realització i dels resultats de la PBAU.

La vicerectora de Professorat explica l’esborrany de l’Estatut del PDI i també explica la possibilitat d’aprovar una normativa en relació amb les llicències d’estudis després de l’exercici d’un càrrec de gestió a la Universitat durant un determinat període de temps. Hi ha diferents intervencions sobre aquesta qüestió.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica el document que ha presentat al Consell de Govern amb el títol «Dades i xifres», elaborat per l’OTRI.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 13):

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: PDE1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva
Perfil docent: Educació física i hàbits saludables
Perfil com a investigador: Efectes d’una intervenció d’activitat física a l’escola per a la millora de marcadors de salut i de l’educació postural

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
Perfil docent: Psicopatologia
Perfil com a investigador: Avaluació, diagnòstic i tractament del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FS4)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Perfil docent: Física II (21403)
Perfil com a investigador: Simulacions computacionals de fluids biofísics

Categoria: ajudant (codi plaça: 304195)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Càlcul integral de diverses variables (GMAT) i mètodes per a l’àlgebra lineal (GINF)
Perfil com a investigador: Connectius en lògica borrosa: desenvolupament teòric i aplicacions

b) Vènies docents

El vicerector de Docència presenta les sol·licituds de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, de l’Escola Universitària ADEMA i de l’Escola Universitària d’Hoteleria, atès que, segons les previsions estatutàries, correspon al Consell de Govern d’atorgar-les.

El Consell de Govern aprova les vènies docents sol·licitades (annex 14).

c) Concessió de premi extraordinari de doctorat

El Consell de Govern, de conformitat amb l’article 34 de l’Acord normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB, aprova la concessió del premi extraordinari del programa de doctorat que s’indica a continuació, tramesa pel Consell de Direcció (annex 15):

Nom i cognoms
Programa de doctoratPeríode
Dra. Francesca Maria Rosselló Rubert Dret2013-17

 

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 16):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3926 Centres educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius (model) Regular la col·laboració entre la UIB i els centres educatius
3940CV/PSanifit Therapeutics, SA Utilització d’infraestructura cientificotècnica del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal
3944AMLa Sirena de Ibiza, AIE Cessió de material informàtic a la Seu d'Eivissa i Formentera per a l'aprenentatge dels estudiants
3956CV/PAjuntament d'Esporles Incorporació de l'Arxiu Històric a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears
3957AMUniversitat Autònoma de La Laguna, AC (Mèxic) Genèric
3958CV/PUniversitat Autònoma de La Laguna, AC (Mèxic) Intercanvi d'estudiants
3959CV/PServei de Salut de les Illes Balears Projectes basats en la intel·ligència artificial aplicada a la salut en relació amb la COVID-19
3960AMFederació de Ciclisme de les Illes Balears Genèric
3962CTFundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) Accés a la base de dades Web of Science i als serveis relacionats amb aquest accés
3963CV/PAgència d'Estratègia Turística de les Illes Balears Projecte Biodibal
3964CV/PEscola de Direcció Hotelera i de Turisme de la Universitat Politècnica de Hong KongXinaEstablir un programa d'intercanvi d'alumnat
3965AddendaConselleria d'Administracions Públiques i Modernització; Consell de Mallorca Màster en Gestió de les Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)
3966CV/PMinisteri d'Universitats Gestió d’ajuts en els subprogrames de formació i mobilitat
3967CV/PAjuntament de Montuïri Incorporació de l'Arxiu Històric a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (III fase)
3968CV/PAjuntament d'Andratx Estudi sobre l'impacte de la COVID-19 al municipi
3969CV/PConselleria d'Afers Socials i Esports Execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament
3970AMUniversitat del Cap Occidental, BellvilleSud-àfricaGenèric
3972AMAjuntament de la Ciutat d'Eivissa Genèric
3973AMUniversitat de Sripatum (Regne de Tailàndia) Col·laboració acadèmica, científica i cultural
3974CV/PFederació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, Fundació Abel Matutes, Fundació Vicente Juan Guasch, i entitat Hermanas Reina Escandell, SL Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS) (tercera edició)
3975AMAjuntament de Marratxí Taller «Re-construir ciutat. La mirada escultòrica al lloc que habitam»
3976CV/PMinisteri d'Educació i Formació Professional Programa de pràctiques acadèmiques externes de la Conselleria d'Educació al Marroc
3977AddendaConselleria d'Educació, Universitat i Recerca Adquisició d'un microscopi electrònic de transmissió per als Serveis Cientificotècnics de la UIB
3978AMUniversitat Antonio Ruiz de Montoya Genèric
3982AddendaConselleria d'Educació, Universitat i Recerca Reconeixement d’estudis dels cicles formatius de grau superior de formació professional

 

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment

Punt 15: Torn obert de paraules

Ningú no en fa ús.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Miquel Bennàsar Veny
4. Mercè Borràs Dalmau
5. Miquel Àngel Capellà Galmés
6. Lorenza Carrasco Martorell
7. José M. Carretero Gómez
8. Príam de Villalonga Smith
9. Miquel Josep Deyà Bauzà
10. Francesc Escanellas Garcias
11. Antonio Fernández Coca
12. M. Antònia Fornés Pallicer
13. M. Dolors Forteza Forteza
14. Josep Antoni Frau Coll
15. Juan Frau Munar
16. Antònia Fullana Puigserver
17. Enrique García Riaza
18. Francesca Garcias Gomila
19. Cristina Gil Membrado
20. Jaume Guiscafrè Danús
21. Rubén Jarazo Álvarez
22. Jordi Llabrés Bordoy
23. Bartomeu Llinàs Ferrà
24. Maria Llompart Bibiloni
25. Enrique Llompart Rigo
26. Sebastián Lora Sánchez
27. Miquel F. Oliver Trobat
28. Bartomeu Pascual Fuster
29. Miquel J. Roca Adrover
30. Miquel Roca Bennàsar
31. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
32. M. Dolores Tirado Bennàsar
33. Gemma I. Turnes Palomino
34. Xavier Varona Gómez
35. Llorenç Huguet Rotger
36. Antonia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Francesca Comas Rubí
2. Antonio Conde Tejón
3. Yolanda González Cid
4. Javier Gulías León
5. Joan David Janer Torrens
6. Isabel Lladó Sampol
7. Hipólito Medrano Gil
8. Cristina Moreno Mulet
9. Joan Ribot Riutort
10. Rubén Santamarta Martínez
11. Jeroni Reynés Vives