Consell de Govern

Sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 7 de setembre de 2020

A les 11 hores del dia 7 de setembre de 2020, a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Joana M. Seguí Pons, la doctora Maria Antònia Fornés Pallicer, el doctor Rafel Crespí Cladera i la senyora Olaya Álvarez García.

També s’excusa d’assistir-hi la doctora Ana M. Rodríguez Guerrero, convidada amb veu i sense vot.

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 7 de setembre de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

Punt únic: aprovació, si escau, del Pla d’actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada per a l’any acadèmic 2020-21 i del Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21.

El vicerector de Docència explica l’abast i el significat del Pla d’actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada per a l’any acadèmic 2020-21 i del Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21.
Després de la intervenció del vicerector de Docència, s’obre un torn d’intervencions. Es contesten les qüestions que s’han plantejat.

A continuació el Rector sotmet a votació el Pla d’actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada per a l’any acadèmic 2020-21 i el Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21, amb les modificacions fruit del debat, que s’aproven per unanimitat.

Finalment el Rector agraeix tots els comentaris que s’han fet en el desenvolupament de la sessió i demana autorització al Consell de Govern per fer una roda informativa sobre l’entrada al nou curs.
I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

  

Consell de Govern del dia 7 de setembre de 2020

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Miquel Bennàsar Veny
4. Mercè Borràs Dalmau
5. Miquel Àngel Capellà Galmés
6. Lorenza Carrasco Martorell
7. José M. Carretero Gómez
8. Príam Francesc de Villalonga Smith
9. Miquel Josep Deyà Bauzà
10. Pere M. Deyà Serra
11. Francesc Escanellas Garcias
12. Àngels Esteller Cano
13. Joan Josep Estrany Bertos
14. Antonio Fernández Coca
15. M. Dolors Forteza Forteza
16. Josep Antoni Frau Coll
17. Juan Frau Munar
18. Antònia Fullana Puigserver
19. Ricardo García Noval
20. Enrique García Riaza
21. Francesca Garcias Gomila
22. Cristina Gil Membrado
23. Jaume Guiscafrè Danús
24. Rubén Jarazo Álvarez
25. Pablo Juanico Rodríguez
26. Jordi Llabrés Bordoy
27. Bartomeu Llinàs Ferrà
28. Maria Llompart Bibiloni
29. Enrique Llompart Rigo
30. Sebastián Lora Sánchez
31. Miquel F. Oliver Trobat
32. Bartomeu Pascual Fuster
33. Rosa Riera Bosch
34. Miquel J. Roca Adrover
35. Miquel Roca Bennàsar
36. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
37. M. Dolores Tirado Bennàsar
38. M. del Carmen Touza Garma
39. Gemma I. Turnes Palomino
40. Xavier Varona Gómez
41. Gabriel Vich Serra
42. Llorenç Huguet Rotger
43. Antonia Paniza Fullana
 

Consell de Govern del dia 7 de setembre de 2020

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Josep Lluís Ballester Mortes
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Daniel Cardona Coll
 5. Francesca Comas Rubí
 6. Yolanda González Cid
 7. Javier Gulías León
 8. Joan David Janer Torrens
 9. Isabel Lladó Sampol
 10. Julià Martí Moreno
 11. Margarita Miró Julià
 12. Cristina Moreno Mulet
 13. Francina M. Orfila Sintes
 14. Jordi Pich Soler
 15. Guillem Pons Buades
 16. Virgínia Ramon Álvarez
 17. Joan Ribot Riutort
 18. Jesús M. Salinas Ibáñez
 19. Maximino San Miguel Ruibal
 20. Rubén Santamarta Martínez