Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020

A les 11 hores del dia 29 de setembre de 2020 es reuneix a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, en sessió ordinària, el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Joan Josep Estrany Bertos, el doctor Miquel F. Oliver Trobat, doctora M. Dolores Tirado Bennàssar i la doctora Cristina Gil Membrado.

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2020 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 7 de setembre de 2020.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Dret Públic, Economia Aplicada, Enginyeria Industrial i Construcció, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Geografia i Infermeria i Fisioteràpia.

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

La vicerectora de Professorat sol·licita autorització al Consell de Govern per poder gestionar les places de professors associats que no suposin cost econòmic, per tal de poder agilitar-ne la tramitació i cobrir la docència.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la transferència i l’assignació d'àrees de coneixement al Departament de Medicina (en constitució)

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta de transferència i assignació d'àrees de coneixement al Departament de Medicina (en constitució).

Es proposa la transferència d’una àrea de coneixement del Departament de Biologia al Departament de Medicina (en constitució) i d’assignar al darrer departament esmentat una àrea de coneixement en el sentit següent:

  • Es transfereix del Departament de Biologia al Departament de Medicina (en constitució) l’àrea de coneixement de Farmacologia.
  • S’assigna al Departament de Medicina (en constitució) l’àrea de coneixement d’Estomatologia.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment del Consell de Govern (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del PDI

La vicerectora de Professorat explica la proposta d’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2020:

Cos Grup Total places
Professors titulats d'universitat  A1 23
Professors contractats doctors - 29

 

Explica que hi haurà tres places de professor titular d’universitat i cinc de professor contractat doctor que es destinaran a la incorporació de personal investigador doctor que hagi acabat el programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

La vicerectora també explica que les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d’aquesta oferta d’ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta oferta d’ocupació, de conformitat amb les disposicions de l’article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que exposa l’abast i el significat de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2020 i indica el nombre de baixes que s’han produït en aquest col·lectiu.

El nombre de places de personal d’administració i serveis que integren l’oferta per a l’any 2020 és el següent: una plaça del subgrup A1, una plaça del subgrup A2, dues places del grup C1 i nou places del subgrup C2.

La Gerent explica que les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d’aquesta oferta d’ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta oferta d’ocupació, de conformitat amb les disposicions de l’article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l’abast i el significat de la modificació del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB. Hi ha diferents intervencions.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per 23 vots a favor, 1 vot en contra, el del doctor Rafel Crespí Cladera, i 9 abstencions (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica el contingut de la proposta de normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

Hi ha diferents intervencions, que fan referència al procediment de l’article 7.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment del Consell de Govern (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, del Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària

El Rector dona la paraula a la directora de l’EDUIB, la doctora Ana M. Rodríguez Guerrero, que explica el nou títol de Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària.

El Consell de Govern, de conformitat amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els programes de doctorat oficials, aprova la proposta de programa de Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 9).

Punt 9: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa

El Rector dona la paraula al director del CEP, el doctor Rubén Santamarta Martínez, que explica el nou títol de Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa.

El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), aprova la proposta de pla d’estudis del Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 10).

Punt 10: Aprovació, si escau, de les modificacions dels títols oficials següents:

a) Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana.
b) Màster en Comptabilitat i Auditoria.

El Rector dona la paraula al director del CEP, el doctor Rubén Santamarta Martínez, que explica les modificacions del Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana i el Màster en Comptabilitat i Auditoria.

El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), aprova la proposta de modificació del Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana i del Màster en Comptabilitat i Auditoria i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 11).

Punt 11: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

a) Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial (60 ECTS).
b) Màster en Dret de Societats (60 ECTS).
c) Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica (36 ECTS).
d) Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica, amb Perspectiva de Gènere (30 ECTS).

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudi propi que s’indiquen tot seguit, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Els estudis són:

a. Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial (60 ECTS).

i. Diploma Universitari de Dret Concursal i Reestructuració Empresarial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
ii. Diploma de Dret Concursal i Reestructuració Empresarial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

b. Màster en Dret de Societats (60 ECTS).

i. Diploma Universitari de Dret de Societats. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
ii. Diploma de Dret de Societats. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

c. Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (36 ECTS)

i. Especialista Universitari en Polítiques Públiques de Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
ii. Curs d’Actualització Universitària en Claus del Passat per Entendre els Conflictes del Present. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
iii. Curs d’Actualització Universitària en Patrimoni, Memòria i Drets Humans. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
iv. Curs d’Actualització Universitària en Investigació de Fosses Comunes. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
v. Curs d’Actualització Universitària en Justícia Penal, Memòria i Drets Humans. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
vi. Curs d’Actualització Universitària en Polítiques de Reconciliació i Reparació en Contextos de Transició. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
vii. Curs d’Actualització Universitària en Memòria Democràtica de les Illes Balears. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
viii. Diploma Universitari de Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (36 ECTS)
ix. Diploma Universitari de Polítiques Públiques de Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
x. Diploma de Polítiques Públiques de Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
xi. Diploma Universitari de Claus del Passat per Entendre els Conflictes del Present. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xii. Diploma de Claus del Passat per Entendre els Conflictes del Present. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xiii. Diploma Universitari de Patrimoni, Memòria i Drets Humans. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xiv. Diploma de Patrimoni, Memòria i Drets Humans. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xv. Diploma Universitari d’Investigació de Fosses Comunes. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xvi. Diploma d’Investigació de Fosses Comunes. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xvii. Diploma Universitari de Justícia Penal, Memòria i Drets Humans. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xviii. Diploma de Justícia Penal, Memòria i Drets Humans. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xix. Diploma Universitari de Polítiques de Reconciliació i Reparació en Contextos de Transició. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xx. Diploma de Polítiques de Reconciliació i Reparació en Contextos de Transició. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xxi. Diploma Universitari de Memòria Democràtica de les Illes Balears. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
xxii. Diploma de Memòria Democràtica de les Illes Balears. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

d. Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica, amb Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

i. Expert Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu de Gènere. Títol propi de la UIB (18 ECTS)
ii. Curs d’Actualització Universitària en Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu de l’Origen Racial o Ètnic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
iii. Curs d’Actualització Universitària en Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu d’Orientació Sexual o Identitat de Gènere. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
iv. Curs d’Actualització Universitària en Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu de Discapacitat. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
v. Diploma Universitari de Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica, amb Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
vi. Diploma Universitari de Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu de Gènere (18 ECTS)
vii. Diploma Universitari de Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu de l’Origen Racial o Ètnic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
viii. Diploma Universitari de Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu d’Orientació Sexual o Identitat de Gènere. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
ix. Diploma Universitari de Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació amb Motiu de Discapacitat. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Hi ha una sèrie d’intervencions en relació amb els títols propis presentats.

Finalment, el Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven títol a títol amb aquests resultats (annex 12):

a) Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial. Títol propi de la UIB (60 ECTS). S’aprova amb 31 vots a favor.
b) Màster en Dret de Societats. Títol propi de la UIB (60 ECTS). S’aprova amb 32 vots a favor.
c) Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (36 ECTS). S’aprova amb 25 vots a favor, 3 vots en contra, un dels quals el del doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, i 3 abstencions.
d) Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica, amb Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (30 ECTS). S’aprova amb 31 vots a favor i 1 abstenció.

Punt 12: Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta d’assignació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement, convocatòria 2020, que ha fet el Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), una vegada feta la valoració per la comissió d’avaluació nomenada per l’AQUIB, en aplicació del Protocol d’avaluació per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes des de l’inici de l’any natural 2020 (annex 13).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l'aprovació pertinent, si escau.

Punt 13: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a les assignatures obligatòries del primer semestre de l’any acadèmic 2020-21 (annex 14).

El Consell de Govern aprova la proposta d’assignació de complement als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2020-21 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 14: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha professors que han demanat d’incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2020-21 (annex 15).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 15: Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2020)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2020 i indica que hi ha tretze estades aprovades per al segon semestre de 2020.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 16).

Punt 16: Informació de la liquidació del pressupost de l’any 2019

La Gerent presenta la informació de la liquidació del pressupost de l’any 2019.

Punt 17: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa de l’aportació de la CAIB a la UIB per atendre les despeses derivades de l’impacte de la COVID-19 a la Universitat.

La vicerectora d’Estudiants informa de la PBAU del mes de setembre (sense cap incidència) i del préstec de material tecnològic (el termini romandrà obert fins al dia 7 d’octubre i es demanarà per Aula digital), més els préstecs a curt termini.

La Secretaria General informa del calendari de sessions del Consell de Govern previstes fins al mes de març de 2021 (annex 17):

  • Dia 9 de novembre de 2020 (dilluns)
  • Dia 16 de desembre de 2020 (dimecres)
  • Dia 23 de febrer de 2021 (dimarts)
  • Dia 26 de març de 2021 (divendres)

Punt 18: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova la proposta de la comissió que ha de jutjar la plaça que s’indica a continuació (annex 18):

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: BFiCS 1)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Biologia molecular i control metabòlic, laboratori integrat
Perfil com a investigador: Bioactius alimentaris, regulació del metabolisme energètic i lipídic i control de les reserves de greixos

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius que s’indica a continuació (annex 19):

•   A la senyora Júlia Navarro Oliver, ajudanta del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, al centre de recerca InterDigital R&I, Rennes (França), pel període comprès entre l’11 de setembre de 2020 i l’1 de desembre de 2021, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

Punt 19: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 20):

Ref. Tipus Entitat País Objecte
3812 AM Universitat Via Domícia de Perpinyà  França Genèric
3892 CV/P BackFit   Difusió de l’app basada en l'educació i l'exercici físic per a pacients amb dolor lumbar crònic
3979 CV/P AnySolution   Realització d’una col·laboració en el marc del projecte STEVE
3980 CV/P Associació Institut Joan Lluís Vives   Col·lecció de guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere a la Universitat
3981 Annex Ajuntament de Palma   Col·laboració en el desenvolupament d’un Districte d’Innovació al Sector Llevant de Palma
3983 AM Isla Centinela, SL   Desenvolupament de programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi
3984 Addenda Aspro Ocio, SA   Estudi de l’activitat cerebral dels dofins utilitzant electroencefalograma (EEG)
3985 CV/P Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital   Gestió integrada de serveis de registre (GEISER) com a aplicació integral de registre
3987 Addenda Banc de Santander, SA   Projecte App CRUE
3988 CV/P Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat; Institut Balear de la Dona   Curs d’Especialista Universitari en Coeducació (exp. SAGP 3901/2020 SINCO)
3989 CV/P Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca   Realització de les pràctiques dels graus d'Educació
3990 CV/P Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum, Servei de Salut de les Illes Balears i Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears   Realització conjunta d'activitats diverses
3992 CV/P Consell Insular de Mallorca   Projecte de turisme cultural «Realitat museística i diàleg euroregional»
3995 CV/P Universitat Federal d’Ouro Preto  Brasil Intercanvi d'estudiants, PDI i PAS
3996 AM Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació   Establiment del marc de col·laboració cientificotècnica entre el BSC-CNS i la UIB
3997 AM Foot Print Consulting, SL (TrueWorld.org)   Desenvolupament de programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi

 

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 21):

 

Ref. Tipus Entitat País Objecte
3935 CV/P Fundació Carolina   Convocatòria de dues beques per a l’any acadèmic 2020-21
3936 CV/P Fundació Carolina   Convocatòria de dues beques per a l’any acadèmic 2020-21

 

Finalment, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats per l’Escola de Doctorat (annex 22):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3950CV/PUniversitat de Trento ItàliaConveni de cotutela internacional
3994CV/PUniversitat Autònoma de Nuevo León MèxicDoble titulació de doctorat

 

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.

Punt 20: Torn obert de paraules

Intervenen en aquest punt la doctora la doctora Francesca Garcias Gomila, la doctora Cristina Moreno Mulet, el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, la doctora Lorenza Carrasco Martorell, el senyor Martí Moreno Julià i el doctor Pere M. Deyà Serra. Queda constància de les intervencions al fitxer resultant de la gravació que acompanya l’acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

Consell de Govern del dia dia 29 de setembre de 2020

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Olaya Álvarez García
4. Miquel Bennàsar Veny
5. Mercè Borràs Dalmau
6. Miquel À. Capellà Galmés
7. Lorenza Carrasco Martorell
8. José María Carretero Gómez
9. Rafel Crespí Cladera
10. Príam Francesc de Villalonga Smith
11. Miquel Josep Deyà Bauzà
12. Pere M. Deyà Serra
13. Francesc Escanellas Garcias
14. Àngels Esteller Cano
15. Antonio Fernández Coca
16. M. Antònia Fornés Pallicer
17. M. Dolors Forteza Forteza
18. Josep Antoni Frau Coll
19. Juan Frau Munar
20. Antònia Fullana Puigserver
21. Ricardo García Noval
22. Enrique García Riaza
23. Francesca Garcias Gomila
24. Jaume Guiscafrè Danús
25. Rubén Jarazo Álvarez
26. Jordi Llabrés Bordoy
27. Bartomeu Llinàs Ferrà
28. Maria Llompart Bibiloni
29. Enrique Llompart Rigo
30. Sebastián Lora Sánchez
31. Bartomeu Pascual Fuster
32. Rosa Riera Bosch
33. Miquel Jesús Roca Adrover
34. Miquel Roca Bennàsar
35. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
36. Joana Maria Seguí Pons
37. M. del Carmen Touza Garma
38. Gemma Isabel Turnes Palomino
39. Xavier Varona Gómez
40. Gabriel Vich Serra
41. Llorenç Huguet Rotger
42. Antonia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Josep Lluís Ballester Mortes
2. Gotzon Basterretxea Oyarzábal
3. Carles Bona Garcia
4. M. Antònia Carbonero Gamundí
5. Daniel Cardona Coll
6. Francesca Comas Rubí
7. Antonio Conde Tejón
8. Javier Gulías León
9. Joan David Janer Torrens
10. Isabel Lladó Sampol
11. Hipólito Medrano Gil
12. Margarita Miró Julià
13. Martí Moreno Julià
14. Cristina Moreno Mulet
15. Marc Nadal Roberts
16. Francina M. Orfila Sintes
17. Jordi Pich Solé
18. Guillem Xavier Pons Buades
19. Virgínia Ramon Álvarez
20. Joan Ribot Riutort
21. Ana María Rodríguez Guerrero
22. Jesús M. Salinas Ibáñez
23. Maximino San Miguel Ruibal
24. Rubén Santamarta Martínez
25. Jeroni Reynés Vives