Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020

A les 11 hores del dia 9 de novembre de 2020, es reuneix a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, en sessió ordinària, el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Enrique García Riaza i el doctor Antoni Jaume Capó.

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Enginyeria Industrial i Construcció, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Química.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica la modificació del catàleg del PAS d’acord amb la documentació presentada.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació de la vigència del Pla d’actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada per a l’any acadèmic 2020-21 i del Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la modificació de la vigència del Pla d’actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada per a l’any acadèmic 2020-21 i del Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21, per tal que siguin d’aplicació al segon semestre.

Hi ha diferents intervencions en relació amb l’aplicació del Pla d’actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la distribució dels representants dels grups C (estudiants) i D (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica la proposta de distribució dels representants dels grups C (estudiants) i D (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat.

Hi ha diferents intervencions en relació amb el nombre de representants dels estudiants dels màsters universitaris i dels títols propis, ja que es considera que la matrícula presa en consideració no és l’adequada.

El Rector indica que es tornaran a calcular les xifres per fer la distribució, tenint en compte la matrícula dels màsters universitaris a 30 de setembre de 2020. Així mateix, s’indica que s’informarà del resultat els membres del Consell de Govern. Per altra part, també indica que es poden repensar els criteris que estableix la normativa electoral per a noves convocatòries.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació de la composició numèrica de la Junta de l’Escola Politècnica Superior

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica la modificació de la composició numèrica de la Junta de l’Escola Politècnica Superior deguda a la creació del nou Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals, amb la condició de refugiat o sol·licitant d’asil i per als estudiants afectats per la crisi sanitària motivada per la pandèmia de COVID-19 (any acadèmic 2020-21)

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que explica el document presentat. Així mateix, fa una rectificació al document en relació amb les causes sobrevingudes per la COVID-19. En aquest cas, no és necessari que es produeixin al segon semestre de l’any acadèmic 2019-20, sinó en qualsevol moment.

El Rector sotmet a votació aquesta convocatòria d’ajuts, que s’aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Elecció de dos membres de la Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeixen per formar part de la Comissió Econòmica en representació dels professors les persones següents (annex 9):

  • El doctor José María Carretero Gómez, que substitueix el doctor Andreu Sansó Rosselló.
  • El doctor Miquel Jesús Roca Adrover, en substitució del doctor Pere M. Deyà Serra.

Punt 9: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut

El Rector dona la paraula al director del CEP, el doctor Rubén Santamarta Martínez, que explica la proposta de nou títol de Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut.

En relació amb el document presentat, es proposa un canvi pel que fa a l’admissió dels titulats en Medicina al Màster.

El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), aprova la proposta del Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (annex 10).

Punt 10: Adhesió, si escau, de la UIB a la Fundació InterAcSalut

El Rector dona la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que explica l’abast i el significat de la proposta d’adhesió de la UIB a la Fundació InterAcSalut.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 11).

Punt 11: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha professors que han demanat d’incrementar l’activitat docent, els quals s’enumeren al document adjunt.

El Rector sotmet a votació la proposta d’increment de docència presentada, que s’aprova amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2020-21 (annex 12).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

  • El Rector informa del pressupost per al proper any 2021. El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica els aspectes generals del pressupost per a 2021.
  • El vicerector de Docència informa del nombre d’alumnes de grau matriculats aquest any acadèmic. Així mateix, destaca que hi ha un increment respecte a l’any acadèmic anterior.
  • El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable informa de les dades relacionades amb la COVID-19 a la UIB.
  • El vicerector de Campus Digital i Transmèdia informa d’alguns aspectes de l’eina de videoconferència BB Collaborate. També informa dels cursos de suport a la docència per al professorat compartits amb les universitats del G9.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 13):

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Producció Vegetal
Perfil docent: Producció Vegetal
Perfil com a investigador: Diversitat funcional i adaptació a la sequera en ambients mediterranis

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B2)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Fisiologia
Perfil docent: Fisiologia humana (grau de Fisioteràpia) i pràctiques integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular (grau de Biologia)
Perfil com a investigador: Neurofisiologia, estudis comportamentals i biomarcadors d’estrès fisiològic

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B3)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Fisiologia
Perfil docent: Fisiologia animal (grau de Biologia) i neurofisiologia (Màster Universitari en Neurociències)
Perfil com a investigador: Rellevància de la inflamació de baix nivell en l’envelliment cerebral i altres alteracions fisiopatològiques

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B4)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: Les assignatures obligatòries pròpies de l’àrea al grau de Biologia i al Màster Universitari en Ecologia Marina. Biologia marina
Perfil com a investigador: Evolució, sistemàtica, ecologia i paleoecologia dels protozous marins

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B5)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Producció Vegetal
Perfil docent: Producció Vegetal
Perfil com a investigador: Ecofisiologia vegetal aplicada a la jardineria i l’agricultura mediterrànies

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B6)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: El propi de l’àrea al grau de Biologia i al Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada
Perfil com a investigador: Taxonomia, filogenètica i control de paràsits i insectes vectors

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CMI01)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
Perfil docent: Gestió de projectes. Processos i qualitat de software
Perfil com a investigador: Definició de models d’avaluació i millora de processos, especialització en gestió de riscs. Integració de sistemes de gestió. Gestió de projectes. Adopció de tècniques àgils i lean

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CMI02)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent: Sistemes digitals (grau d’Enginyeria Informàtica), informàtica en núvol (Cloud Computing) (Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa)
Perfil com a investigador: Algorismes genètics per a l’optimització de recursos de la informàtica en boira (Fog Computing)

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CMI03)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent: Avaluació del comportament de sistemes informàtics (grau d’Enginyeria Informàtica), informàtica en núvol (Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa), gestió i emmagatzematge de dades massives (Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa)
Perfil com a investigador: Rendiment de sistemes informàtics. Tecnologies de la informació semàntica. Informàtica en núvol i informàtica en boira. Gestió de recursos al Cloud of Things

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CMI04)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Enginyeria Telemàtica
Perfil docent: Seguretat en xarxes telemàtiques
Perfil com a investigador: Sistemes de revocació de certificats i cupons electrònics

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CMI05)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil docent: Equacions diferencials ordinàries. Tècniques per a l’estudi de les solucions periòdiques d’equacions diferencials
Perfil com a investigador: Teoria qualitativa d’equacions diferencials ordinàries i sistemes dinàmics. Estabilitat de solucions

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EE1)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Comptabilitat Financera I i Comptabilitat Financera II. Anàlisi Comptable Superior
Perfil com a investigador: Anàlisi comptable d’empreses turístiques

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: EIC1)
Departament: Enginyeria Industrial i Construcció
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Electrònica digital del grau d’Enginyera Telemàtica (EPS-UIB)
Perfil com a investigador: Computació reconfigurable d’altes prestacions

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: INFS1)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Estadística aplicada a les ciències de la salut. Epidemiologia, salut pública i comunitària
Perfil com a investigador: Estils de vida i salut. Epidemiologia clínica

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q1)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: Química analítica
Perfil com a investigador: Automatització de mètodes radioquímics

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q2)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Enginyeria Química
Perfil docent: Enginyeria química
Perfil com a investigador: Enginyeria d’aliments

b) Llicències per estudis

No n’hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 14):

Ref. Tipus Entitat País Objecte
3896 CV/P FREMAP   Pràctiques acadèmiques externes curriculars per als estudiants de grau d'Infermeria i Fisioteràpia
3998 CV/P Ajuntament de Deià   Incorporació de l'Arxiu Històric a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (I fase)
3999 Adhesió Erasmus Play Technologies, SL   Atorgament als estudiants internacionals d’una àmplia oferta d'allotjaments
4000 CV/P Consell Superior d'Investigacions Científiques   Continuïtat de les activitats de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
4003 CV/P Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears   Implementació de la tecnologia ShareEQR en el camp de les emergències
4004 Addenda Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca   Pròrroga del conveni per a la gestió de cursos, proves lliures i l’expedició dels certificats de notes (FOLC)
4008 AM Alisys Digital, SLU   Desenvolupament de programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi
4009 CV/P Consell Superior d'Investigacions Científiques   Continuïtat de les activitats de l'IFISC
4010 CV/P Consell Insular d'Eivissa   Oferta cultural a l’illa d’Eivissa per a l’any acadèmic 2019-20: VII Lliga de Debat Universitari 2020
4011 AM Aneior Studio, SL (Damavis)   Desenvolupament de programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi
4012 Addenda Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca   Finançament del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) 2019-20
4014 Addenda Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears   Ampliació del finançament del projecte objecte del conveni ref. 3739

 

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment, amb les esmenes al conveni marc de col·laboració entre FREMAP, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques externes, a les clàusules relatives a les mesures de seguretat i prevenció de riscs laborals i exclusió del programa formatiu, presentades per la degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

Punt 15: Torn obert de paraules

Intervé la senyora Virgínia Ramon Álvarez, en relació amb la modificació del catàleg del PAS, perquè considera que hi pot haver una errada. La Gerent contesta que, si escau, es modificarà.

També intervenen el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, la doctora M. Dolores Tirado Bennàsar, el doctor Príam Francesc de Villalonga Smith, el doctor Miquel F. Oliver Trobat, la doctora Francesca Garcias Gomila i la doctora Ana M. Rodríguez Guerrero.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Olaya Álvarez García
4. Miquel Bennàsar Veny
5. Mercè Borràs Dalmau
6. Miquel À. Capellà Galmés
7. Lorenza Carrasco Martorell
8. José María Carretero Gómez
9. Príam Francesc de Villalonga Smith
10. Miquel Josep Deyà Bauzà
11. Francesc Escanellas Garcias
12. Àngels Esteller Cano
13. Joan Josep Estrany Bertos
14. Antonio Fernández Coca
15. M. Antònia Fornés Pallicer
16. M. Dolors Forteza Forteza
17. Josep Antoni Frau Coll
18. Juan Frau Munar
19. Antònia Fullana Puigserver
20. Ricardo García Noval
21. Francesca Garcias Gomila
22. Cristina Gil Membrado
23. Jaume Guiscafrè Danús
24. Rubén Jarazo Álvarez
25. Jordi Llabrés Bordoy
26. Bartomeu Llinàs Ferrà
27. Maria Llompart Bibiloni
28. Enrique Llompart Rigo
29. Sebastián Lora Sánchez
30. Miquel F. Oliver Trobat
31. Bartomeu Pascual Fuster
32. Rosa Riera Bosch
33. Miquel Jesús Roca Adrover
34. Miquel Roca Bennàsar
35. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
36. Joana Maria Seguí Pons
37. M. Dolores Tirado Bennàsar
38. M. del Carmen Touza Garma
39. Gemma Isabel Turnes Palomino
40. Xavier Varona Gómez
41. Gabriel Vich Serra
42. Llorenç Huguet Rotger
43. Antonia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Josep Lluís Ballester Mortes
2. Carles Bona Garcia
3. M. Antònia Carbonero Gamundí
4. Francesca Comas Rubí
5. Javier Gulías León
6. Joan David Janer Torrens
7. Isabel Lladó Sampol
8. Hipólito Medrano Gil
9. Margarita Miró Julià
10. Martí Moreno Julià
11. Cristina Moreno Mulet
12. Guillem Xavier Pons Buades
13. Virgínia Ramon Álvarez
14. Joan Ribot Riutort
15. Ana María Rodríguez Guerrero
16. Jesús M. Salinas Ibáñez
17. Maximino San Miguel Ruibal
18. Rubén Santamarta Martínez
19. Jeroni Reynés Vives