Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020 

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

A les 11 hores del dia 16 de desembre de 2020, es reuneix a distància de forma virtual, mitjançant videoconferència –eina Zoom–, en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern, amb veu i sense vot, les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusa d’assistir-hi la doctora Cristina Gil Membrado.

El Rector dona la benvinguda al doctor Antoni Jaume Capó, nou membre del Consell de Govern, que substitueix el doctor Pere M. Deyà Serra.

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2020.

Punt 2. Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3. Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica la modificació del catàleg del PAS segons la documentació adjunta.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4. Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2021

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Economia i la Gerent, que expliquen el pressupost de 2021 (annex 5).

El Rector sotmet el pressupost presentat per a l’any 2021 a aprovació. El Consell de Govern aprova el pressupost amb trenta-vuit vots a favor i cap vot en contra ni cap abstenció. 

Punt 5. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

El Rector informa del contingut de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. A continuació, dona la paraula al cap de l’Assessoria Jurídica, el senyor Jeroni Reynés Vives, que completa la informació.

La doctora M. Dolores Tirado Bennàssar demana que quedi constància que el segon pis de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador es fa servir per impartir-hi els estudis de Turisme i que també és necessari garantir-ne el manteniment i els serveis de neteja, com a la resta de l’edifici.

També intervé el doctor Bartomeu Pascual Fuster.

El Rector sotmet a aprovació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa que regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la modificació de la normativa que regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau i constata que s'hi ha de fer una correcció.

El Rector sotmet a aprovació la proposta. El Consell de Govern aprova la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau, per unanimitat (annex 7).

Punt 7. Aprovació, si escau, de la normativa sobre esportistes universitaris i d’alta dedicació de la UIB

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la normativa sobre esportistes universitaris i d’alta dedicació de la UIB.

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila en relació amb la figura del tutor acadèmic.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8. Aprovació, si escau, de la modificació del calendari per a l’any acadèmic 2020-21

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la causa de la modificació del calendari per a l’any acadèmic 2020-21.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 9. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d'estudis del grau d’Enginyeria Informàtica

El Rector dona la paraula al vicerector de Títols i Tecnologia, que es remet a la directora de l’Escola Politècnica Superior perquè expliqui la modificació del pla d’estudis del grau d’Enginyeria Informàtica. 

El Rector sotmet a votació la modificació de pla d'estudis del grau d’Enginyeria Informàtica, que s’aprova per unanimitat (annex 10). 

Punt 10. Aprovació, si escau, de títols propis de la UIB:

  • Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)
  • Expert Universitari en Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  • Especialista Universitari en Direcció Coral. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  • Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament EUPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS) (reedició)
  • Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS) (reedició)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis que s’indicaran tot seguit, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l’annex de l'Acord normatiu 13257/2019, de 8 de novembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Els estudis són:

a. Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

b. Expert Universitari en Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

i. Curs d’Actualització Universitària en Desigualtats Urbanes i Polítiques Inclusives. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
ii. Diploma Universitari de Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
iii. Diploma de Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
iv. Diploma Universitari de Desigualtats Urbanes i Polítiques Inclusives. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
v. Diploma de Desigualtats Urbanes i Polítiques Inclusives. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

c. Especialista Universitari en Direcció Coral. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

i. Diploma Universitari de Direcció Coral. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
ii. Diploma de Direcció Coral. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

d. Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament EUPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

I. Expert Universitari en Addiccions. Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
II. Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Europeu de Prevenció EUPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)
III. Expert Universitari en Tractament d’Addiccions (Currículum Universal de Tractament UTC). Títol propi de la UIB (17 ECTS)
IV. Diploma Universitari d'Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament EUPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
V. Diploma Universitari d'Addiccions. Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
VI. Diploma Universitari de Prevenció de Drogodependències (Currículum Europeu de Prevenció EUPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)
VII. Diploma Universitari de Tractament d’Addiccions (Currículum Universal de Tractament UTC). Títol propi de la UIB (17 ECTS)
VIII. Diploma d'Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament EUPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
IX. Diploma d'Addiccions. Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
X. Diploma de Prevenció de Drogodependències (Currículum Europeu de Prevenció EUPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)
XI. Diploma de Tractament d’Addiccions (Currículum Universal de Tractament UTC). Títol propi de la UIB (17 ECTS)

e. Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB

I. Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
II. Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
III. Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Docents. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
IV. Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
V. Diploma Universitari de Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
VI. Diploma Universitari d’Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
VII. Diploma Universitari d’Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
VIII. Diploma Universitari de Competències Emocionals: Aplicacions Docents. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
IX. Diploma Universitari de Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
X. Diploma de Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
XI. Diploma d’Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
XII. Diploma d’Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
XIII. Diploma de Competències Emocionals: Aplicacions Docents. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
XIV. Diploma de Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El Rector fa un aclariment en relació amb el curs d’Especialista Universitari en Direcció Coral.

Intervé el doctor Miquel Bennàssar Veny per indicar que hi ha una errada en el professorat d’una sèrie d’assignatures del Màster en Addiccions.

El Rector manifesta que se corregiran les errades esmentades i sotmet a votació la proposta, que s'aprova, per unanimitat (annex 11).

Punt 11. Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha tres professors dels departaments de Biologia i Psicologia que han demanat incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2020-21 (annex 12).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 12. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors dels cossos docents i professors contractats de Palma de la modalitat de Campus Digital - illes que durant l’any acadèmic 2020-21 han de cobrar el complement corresponent.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant l’any acadèmic 2020-21, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 13).

Punt 13. Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2021)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 14).

Punt 14. Informació del Consell de Direcció

• El vicerector de Docència i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable informen de les dades d’incidència de la COVID-19 a la UIB i d’altres temes relacionats amb la crisi sanitària.

• El vicerector de Campus Digital i Transmèdia explica el pas de l’eina de videoconferència BBCollaborate a Zoom per al segon semestre.

• La vicerectora d’Estudiants informa dels ajuts per causes sobrevingudes. Així mateix, explica que enguany també s’hi ha inclòs la situació derivada de la COVID-19.

• La Secretària General informa que va arribar l’informe de la Fundación Compromiso y Transparencia i el rànquing sobre transparència. Indica que la UIB és entre les universitats més transparents i es troba en el grup que ocupa la quarta posició.

• El Rector felicita el nou director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.

Punt 15. Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 15): 

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: B1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement:
Genètica
Perfil docent: Genètica
Perfil com a investigador:
Filogènia molecular i evolució d’artròpodes

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: B2)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil docent: docència pròpia de l’àrea de Biologia Cel·lular
Perfil com a investigador:
Patologia mitocondrial aplicada a la recerca en patologia humana

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: DPR1)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement:
Dret Processal
Perfil docent:
el propi de l’àrea
Perfil com a investigador:
Dret processal i noves tecnologies

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: DPR2)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement:
Dret Civil
Perfil docent:
el propi de l’àrea
Perfil com a investigador:
Dret civil propi de les Illes Balears

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: DPU1)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement:
Dret Financer i Tributari
Perfil docent:
el propi de l’àrea
Perfil com a investigador:
Dret tributari internacional

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EA1)
Departament:
Economia Aplicada
Àrea de coneixement:
Economia Aplicada
Perfil docent:
Econometria, Anàlisi de Dades Econòmiques
Perfil com a investigador:
Econometria i anàlisi de sèries temporals

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EA2)
Departament:
Economia Aplicada
Àrea de coneixement:
Economia Aplicada
Perfil docent:
Economia del Turisme
Perfil com a investigador:
Economia del turisme i economia aplicada

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: 602277)
Departament:
Economia Aplicada
Àrea de coneixement:
Economia Aplicada
Perfil docent:
Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
Perfil com a investigador: Mètodes quantitatius en macroeconomia

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: EE1)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent:
Inversió i Finançament Empresarial
Perfil com a investigador:
Economia bancària

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: EE2)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent:
Gestió de la Qualitat i Atenció al Client
Perfil com a investigador: Gestió mediambiental de les empreses

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: EE3)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement:
Organització d’Empreses
Perfil docent:
Direcció de Producció i Operacions
Perfil com a investigador:
Gestió de la innovació i estratègia empresarial

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FC1)
Departament:
Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent:
Gramàtica històrica catalana
Perfil com a investigador:
Literatura catalana medieval: Ramon Llull i la literatura monacal

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FEMiC1)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Filologia Anglesa
Perfil docent:
Adquisició de llengües: fonètica i fonologia anglesa. Introduction to English Linguistics (grau d’Estudis Anglesos). Fundamentals of English Phonology (grau d’Estudis Anglesos)
Perfil com a investigador: Adquisició de fonètica en contextos multilingües: anglès, català i espanyol

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FEMiC2)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent:
Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa (grau d’Estudis Anglesos), Literatures of the United States of America (grau d’Estudis Anglesos)
Perfil com a investigador: Feminisme i trans/nacionalisme en la literatura i cultura irlandesa contemporània

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FEMiC3)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Filologia Anglesa
Perfil docent:
Llengua anglesa i la seva Didàctica I en el grau d’Educació Primària
Perfil com a investigador:
Arts escèniques en el context universitari: LGTBI-fòbia i racisme terrorista 

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FEMiC4)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Filologia Llatina
Perfil docent: Evolució del llatí a les llengües romàniques
Perfil com a investigador:
Lingüística llatina: anàlisi conversacional i pragmàtica. Tradició clàssica a l’Humanisme del Segle d’Or

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FiTS1)
Departament:
Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:
Filosofia
Perfil docent:
Metafísica
Perfil com a investigador: Fenomenologia. Estudi de casos

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FiTS2)
Departament:
Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:
Sociologia
Perfil docent:
Fonaments de la societat contemporània
Perfil com a investigador:
Desigualtat i moviments socials

Categoria: professor contractat doctor (I3) (codi plaça: FS1)
Departament: Física
Àrea de coneixement:
Astronomia i Astrofísica
Perfil docent: 21025 - Electromagnetisme II (grau de Física)
Perfil com a investigador: Dinàmica de plasmes parcialment ionitzats

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FS1)
Departament:
Física
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil docent: 21014 - Variable Complexa (grau de Física)
Perfil com a investigador:
Física de nanosistemes

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FS2)
Departament: Física
Àrea de coneixement:
Física de la Matèria Condensada
Perfil docent:
21026 – Física Estadística (grau de Física)
Perfil com a investigador:
Sistemes complexos. Física estadística i no lineal

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: G1)
Departament:
Geografia
Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional
Perfil docent:
Geografia del Turisme. Planificació i Avaluació d’Espais Turístics
Perfil com a investigador:
Turisme i sostenibilitat

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: INFS1)
Departament:
Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement:
Infermeria
Perfil docent:
Cures d’infermeria en alimentació i atenció infermera en les alteracions de l’aparell digestiu
Perfil com a investigador:
Activitat física i salut, alimentació i cineantropometria

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: INFS2)
Departament:
Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement:
Fisioteràpia
Perfil docent:
Fisioteràpia esportiva i valoració en fisioteràpia
Perfil com a investigador:
Avaluació i prevenció de lesions esportives

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: INFS3)
Departament:
Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement:
Infermeria
Perfil docent:
Gestió dels serveis infermers
Perfil com a investigador:
Qualitat de vida laboral i riscos psicosocials en professionals de la salut

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PAPE1)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement:
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent:
Desenvolupament cognitiu i lingüístic en la primera infància (grau d’Educació Infantil)
Perfil com a investigador: Adquisició del llenguatge, control executiu i psicofisiologia de les emocions

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PAPE2)
Departament:
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement:
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent:
Estratègies d’intervenció educativa en la primera infància II (grau d’Educació Infantil)
Perfil com a investigador:
Entorns i estratègies educatives innovadores 

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PAPE3)
Departament:
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement:
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent:
Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar (grau d’Educació Primària)
Perfil com a investigador:
Desenvolupament del llenguatge i dificultats d’adquisició

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PDE1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent:
Pedagogia de la Inadaptació Social Infantil i Juvenil
Perfil com a investigador:
Programes de prevenció basats en l’evidència i competència familiar

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PDE2)
Departament:
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement:
Didàctica de l’expressió plàstica
Perfil docent:
Educació artística: plàstica i visual
Perfil com a investigador:
Història de l’educació artística

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PDE3)
Departament:
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement:
Didàctica de l’expressió musical
Perfil docent: Fonaments de l’Educació Musical
Perfil com a investigador:
Història de l’educació musical

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PDE4)
Departament:
Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement:
Didàctica de l’expressió corporal
Perfil docent:
Educació física i hàbits saludables
Perfil com a investigador:
Activitat física, condició física i la seva relació amb la funció cognitiva en població d’edat escolar

Categoria: ajudant (codi plaça: PS2)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement:
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent:
Avaluació Psicològica
Perfil com a investigador:
Avaluació Psicològica

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: )
Departament:
Química
Àrea de coneixement:
Química Orgànica
Perfil docent:
Química Orgànica
Perfil com a investigador: Química Supramolecular

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius que s’indica a continuació (annex 16):

  • Al senyor Héctor Gil Rodríguez, ajudant del Departament de Filosofia i Treball Social, a la Universitat Nacional a Distància (UNED) a Madrid, pel període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 12 de febrer de 2021, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

Punt 16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 17):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
4001CV/PCentre Yunus (YC) Creació del Yunus Social Business Center (YSBC )
4002CV/PCentre Yunus (YC) Utilització del nom «Yunus» al Centre de Negocis Socials
4016CV/PInstitut Joan Lluís Vives Programa Via Universitària III
4017CV/PServei de Salut de les Illes Balears Gestió del Centre de Simulació
4018CV/PFundació bancària "la Caixa" Desenvolupament d’activitats de caràcter cultural i social. Càtedra d'Innovació Social "la Caixa"
4019AMFundació Sicomoro Col·laboració entre la UIB i la Fundació Sicomoro, a través l'IFISC
4021CV/PServei de Salut de les Illes Balears Accés a les dades de caràcter personal
4022CV/PConselleria d'Educació, Universitat i Recerca Programa d'orientació i transició a la Universitat (PortUIB)
4023CV/PAjuntament de Sa Pobla Incorporació de l'Arxiu Històric a la plataforma d'arxius històrics de les Illes Balears (I fase)
4024CV/PAjuntament de Campanet Ordenació, catalogació i digitalització de l'Arxiu Històric Municipal (segona fase)
4025CV/PParlament de les Illes Balears Col·laboració per organitzar la VIII Lliga de Debat de la Universitat, 2021

 
Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el conveni següent, tramitat pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 18):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
4006CV/PUniversitat Rovira i Virgili, Universitat de Lleida i Universitat de Múrcia Màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement en modalitat virtual


Finament, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el conveni que s’indica tot seguit, tramitat per l’Escola de Doctorat (annex 19):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
4007CV/PUniversitat de Poitiers FrançaConveni de cotutela internacional


El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.

Punt 17. Torn obert de paraules

Intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Carles Bona Garcia.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

 

Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Olaya Álvarez García
4. Miquel Bennàsar Veny
5. Mercè Borràs Dalmau
6. Miquel À. Capellà Galmés
7. Lorenza Carrasco Martorell
8. José María Carretero Gómez
9. Rafel Crespí Cladera
10. Príam Francesc de Villalonga Smith
11. Miquel Josep Deyà Bauzà
12. Joan Josep Estrany Bertos
13. Antonio Fernández Coca
14. M. Antònia Fornés Pallicer
15. M. Dolors Forteza Forteza
16. Josep Antoni Frau Coll
17. Juan Frau Munar
18. Antònia Fullana Puigserver
19. Ricardo García Noval
20. Enrique García Riaza
21. Francesca Garcias Gomila
22. Jaume Guiscafrè Danús
23. Rubén Jarazo Álvarez
24. Antoni Jaume Capó
25. Jordi Llabrés Bordoy
26. Bartomeu Llinàs Ferrà
27. Maria Llompart Bibiloni
28. Enrique Llompart Rigo
29. Sebastián Lora Sánchez
30. Miquel F. Oliver Trobat
31. Bartomeu Pascual Fuster
32. Rosa Riera Bosch
33. Miquel Jesús Roca Adrover
34. Miquel Roca Bennàsar
35. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
36. M. Dolores Tirado Bennàsar
37. M. del Carmen Touza Garma
38. Gemma Isabel Turnes Palomino
39. Xavier Varona Gómez
40. Gabriel Vich Serra
41. Llorenç Huguet Rotger
42. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Josep Lluís Ballester Mortes
2. Carles Bona Garcia
3. M. Antònia Carbonero Gamundí
4. Daniel Cardona Coll
5. Francesca Comas Rubí
6. Antonio Conde Tejón
7. Javier Gulías León
8. Joan David Janer Torrens
9. Isabel Lladó Sampol
10. Margarita Miró Julià
11. Martí Moreno Julià
12. Marc Nadal Roberts
13. Francina M. Orfila Sintes
14. Guillem Xavier Pons Buades
15. Virgínia Ramon Álvarez
16. Joan Ribot Riutort
17. Ana María Rodríguez Guerrero
18. Jesús M. Salinas Ibáñez
19. Maximino San Miguel Ruibal
20. Rubén Santamarta Martínez
21. Jeroni Reynés Vives