Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2021

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2021 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

A les 11 hores del 23 de febrer de 2021, es reuneix a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, en sessió ordinària, el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Olaya Álvarez García, el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, el doctor Enrique García Riaza, el doctor Miquel Roca Bennàsar, la doctora María Dolores Tirado Bennàsar i el senyor Mario Valera Pozo.

També s’excusen d’assistir-hi la doctora Francina M. Orfila Sintes i el doctor Jaume Garau Amengual, convidats amb veu i sense vot.

El Rector dona la benvinguda als nous representants dels estudiants i del PAS al Consell de Govern. 

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2020.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Economia de l’Empresa, Dret Privat, Física, Medicina, Pedagogia i Didàctiques Específiques i Psicologia.

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (annexos 3 i 4).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 4: Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l'any acadèmic 2021-22

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica el calendari acadèmic corresponent a l'any acadèmic 2021-22. Així mateix, constata una modificació en la redacció del punt 8.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica l’abast i el significat de la modificació del Reglament acadèmic.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 6: Aprovació, si escau, del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau i màster

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica la proposta de Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau i màster.

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que planteja una sèrie de canvis a la proposta presentada i els comenta.

El Rector sotmet a votació el reglament amb les modificacions fruit del debat, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, del Reglament de gestió dels espais de la UIB

El Rector dona la paraula al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que explica la proposta de Reglament de gestió dels espais de la UIB.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 9).

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau d’Odontologia

El Rector dona la paraula al vicerector de Títols i Tecnologia, que es remet al doctor Joan E. de Pedro Gómez perquè expliqui les modificacions al pla d’estudis del grau d’Odontologia que es presenten a l’aprovació del Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació la modificació del pla d’estudis del grau d’Odontologia, que s’aprova per assentiment (annex 10).

Punt 9: Aprovació, si escau, de títols propis de la UIB:

a. «Màster en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera (60 ECTS)».
b. «Màster en Cures Infermeres al Pacient Crític en l’Àmbit Extrahospitalari (60 ECTS)» i «Màster en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives (60 ECTS)».
c. «Expert Universitari en Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana (20 ECTS)».
d. «Diploma d’Especialització de la UOM en Ciència per a la Vida Quotidiana (10 ECTS)».
e. «Diploma d’Especialització de la UOM en Art i Cultura de les Illes Balears (10 ECTS)».

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis que s’indiquen tot seguit, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Els estudis són:

a. «Màster en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera (60 ECTS)».

i. Expert Universitari en Competència Lingüística de l’ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS) / Experto Universitario en Competencia Lingüística del ELE. Título propio de la UIB (27 ECTS)
ii. Expert Universitari en Avaluació i Tecnologia Educativa Aplicada a l’ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS) / Experto Universitario en Evaluación y Tecnología Educativa Aplicada al ELE. Título propio de la UIB (27 ECTS)

b. «Màster en Cures Infermeres al Pacient Crític en l’Àmbit Extrahospitalari (60 ECTS)» i «Màster en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives (60 ECTS)».

i. Especialista Universitari en Urgències, Emergències i Cures Infermeres al Pacient Crític. Títol propi de la UIB (39 ECTS)
ii. Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític en l’Àmbit Extrahospitalari. Títol propi de la UIB (21 ECTS)
iii. Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives. Títol propi de la UIB (21 ECTS)
iv. Curs d’Actualització Universitària en Suport Vital en l’Adult. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
v. Curs d’Actualització Universitària en Suport Vital Pediàtric i Neonatal. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

c. Expert Universitari en Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

i. Diploma Universitari de Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
ii. Diploma de Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que fa una intervenció en relació amb aquest títol propi per fer aclariments.

d. «Diploma d’Especialització de la UOM en Ciència per a la Vida Quotidiana (10 ECTS)».
e. «Diploma d’Especialització de la UOM en Art i Cultura de les Illes Balears (10 ECTS)».

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (annexos 11, 12, 13, 14 i 15).

Punt 10: Elecció de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d’Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social

El Rector explica que, arran de les darreres eleccions dels representants claustrals dels estudiants al Consell de Govern, s’ha de procedir a l’elecció de representants a diferents òrgans.

A continuació dona la paraula a la Secretària General, per tal de procedir a l’elecció dels representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social (annex 16).

a) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 88.1.d) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeixen per formar part de la Comissió Electoral en representació dels estudiants les persones següents:

• Antoni Ramon Perelló
• Josep Soler Vives

b) Comissió Acadèmica

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 140.1.c) dels Estatuts, s’elegeixen per formar part de la Comissió Acadèmica en representació dels estudiants les persones següents:

• Mario Valera Pozo
• Josep Soler Vives
• Antoni Cerdà Fullana
• Guillem Coll Garcia
• Antoni Ramon Perelló

c) Comissió d'Investigació

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 146.2.c) dels Estatuts, s’elegeixen per formar part de la Comissió d’Investigació en representació dels estudiants les persones següents:

• Maria Cañellas Cifre
• Theo Obrador Viel

d) Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts, s'elegeix el senyor Guillem Coll Garcia membre de la Comissió Econòmica en representació dels estudiants.

e) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86.1 dels Estatuts, s’elegeix el senyor Antoni Cerdà Fullana membre del Consell Social de la Universitat en representació dels estudiants.

Punt 11: Elecció de representants del PAS a la Comissió Electoral, la Comissió Econòmica i el Consell Social

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica que, arran de les darreres eleccions dels representants claustrals del PAS al Consell de Govern, s’ha de procedir a l’elecció de representants del PAS a la Comissió Electoral, la Comissió Econòmica i el Consell Social (annex 17).

a) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada pels representants del PAS i en virtut del que preveu l’article 88.1.e) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeix la senyora Isabel M. Perelló Bisellach per formar part de la Comissió Electoral en representació del PAS.

b) Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada pels representants del PAS i en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts, s'elegeix el senyor Ricardo García Noval com a membre de la Comissió Econòmica en representació del PAS.

c) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada pels representants del PAS i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86.1 dels Estatuts, s’elegeix el senyor Enrique Llompart Rigo com a membre del Consell Social de la Universitat en representació del PAS.

Punt 12: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha nou professors dels departaments d’Enginyeria Industrial i Construcció, Física i Química que han demanat incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2020-21 (annex 18).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 13: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors dels cossos docents i professors contractats de Palma de la modalitat de Campus Digital - illes que durant l’any acadèmic 2020-21 han de cobrar el complement corresponent.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant l’any acadèmic 2020-21, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 19).

Punt 14: Propostes de nomenament de les senyores Helena Maleno Garzón i Pilar Benejam i Arguimbau com a doctores honoris causa de la UIB

El Rector informa de la proposta presentada de nomenament de les senyores Helena Maleno Garzón i Pilar Benejam i Arguimbau com a doctores honoris causa (annexos 20 i 21).

Seguidament, el Rector dona la paraula al doctor Miquel Bennàssar Veny, director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, i a la doctora Julia Gallo Estrada, que completen la informació i glossen la personalitat de la senyora Helena Maleno Garzón.

Intervé el senyor Joan David Janer Torrens per fer una puntualització en relació amb un dels avals presentats.

A continuació, el Rector dona la paraula al doctor Miquel F. Oliver Trobat, degà de la Facultat d’Educació, que completa la informació i glossa la personalitat de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau.

El Rector recorda que en una propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament avui presentada, i que la documentació es pot consultar a la Secretaria General.

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

  • Dels canvis en el govern de la CAIB, especialment el que afecta la Universitat. Ara dependrà de la nova Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb el conseller Miquel Company i Pons. El Rector vol fer constar l’agraïment al senyor Martí X. March i Cerdà, el conseller anterior, per la feina feta aquests darrers sis anys.
  • De les convocatòries de les eleccions a director d’institut universitari de recerca (IUNICS, IRIE, IEHM i IAC3).
  • De la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) que vol elaborar el Ministeri d’Universitats.
  • Finalment, sobre una sèrie de programes europeus de finançament.

La Gerent informa sobre l’acord del Consell de Govern de la CAIB pel qual es concreten, per al personal de la Universitat de les Illes Balears, els conceptes retributius objecte de minoració en l’exercici pressupostari de l’any 2020. Afegeix que s’aplicarà a partir de la nòmina del mes de març.

Intervé el doctor Antoni Jaume Capó per demanar aclariments.

El vicerector de Docència comenta les dades d’incidència de la COVID en la comunitat universitària.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable comenta la vacunació dels estudiants que fan pràctiques a l’àmbit sanitari i dels estudiants que fan pràctiques en centres educatius.

La vicerectora d’Estudiants comenta els resultats dels ajuts per a préstec d’ordinadors, així com dels ajuts de pagament de matrícula de la UIB.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 22):

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: BFiCS1)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Biologia, Bioquímica, Enzimologia i interaccions moleculars, Bioquímica dels aliments
Perfil com a investigador: Estrès oxidatiu i el seu tractament. Calcificació vascular i el seu tractament

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CHiTA1)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil docent: Introducció a les comunitats prehistòriques
Perfil com a investigador: Etnoarqueologia

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: EE1)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Estratègia empresarial
Perfil com a investigador: Economia de les organitzacions

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Perfil docent: Pensament i llenguatge
Perfil com a investigador: Neuroestètica

Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: Q3)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química Orgànica
Perfil com a investigador: Química supramolecular

b) Emèrits

La vicerectora de Professorat planteja les següents propostes de nomenament de professors emèrits de la Universitat per a l’any acadèmic 2021-22 fetes pels departaments corresponents, de conformitat amb l’article 3 del Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears (annex 23):

• Dr. Hipólito Medrano Gil, Departament de Biologia
• Dra. Rosario Huesa Vinaixa, Departament de Dret Públic
• Dr. Joan Mas Vives, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
• Dr. Josep Lluís Ballester Mortes, Departament de Física
• Dr. Eduard Cesari Aliberch, Departament de Física
• Dr. Miquel Seguí Llinàs, Departament de Geografia
• Dra. Gisèle M. Marty Broquet, Departament de Psicologia
• Dr. Felicià Grases Freixedas, Departament de Química.

Seguidament, la vicerectora de Professorat planteja les següents propostes de nomenament de professors emèrits propis de la UIB per a l’any acadèmic 2021-22 fetes pels departaments corresponents, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 24):

Nom del professor
Departament Capacitat docent assignada
Magdalena Catrain González Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 120 h (associat 4 h), 1r any
Rosa Maria Alberdi Castell Infermeria i Fisioteràpia 120 h (associat 4 h), 1r any
Antoni Bennàsar Roig Biologia Sense docència, 3r any
Jaume Corbera Pou Filologia Catalana i Lingüística General 60 h (associat 2 h), 3r any
Sebastià Roig Rigo Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 180 h (associat 6 h), 3r any
Pere A. Salvà Tomàs Geografia 120 h (associat 4 h), 2n any
M. Antònia Riera Jaume Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 150 h (associat 5 h), 3r any

Punt 17: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 25):

Ref. Tipus Entitat País Objecte
3986 CV/P Consell Insular de Formentera   Millora educativa de les escoletes del Consell Insular de Formentera
4005 CV/P Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca   Impartició de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica d'educació (COFPDE)
4026 AM Universitat Andina de Cusco Perú Col·laboració acadèmica, científica i cultural
4028 Addenda Acadèmia Dental de Mallorca, SL   Adaptació del termini de vigència del conveni amb ADEMA (ref. 3079), signat el 02/06/2015
4029 Addenda Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears   Adaptació del termini de vigència del conveni amb el CEHIB (ref. 3395), signat el 22/09/2017
4030 AM Red Eléctrica Corporación   Genèric
4031 CV/P Red Eléctrica Corporación   Continuïtat i millora del portal web sobre biodiversitat de les Illes Balears (Biodibal)
4032 CV/P Consell Superior d'Investigacions Científiques   Continuïtat de les activitats dels convenis de cooperació educativa, any acadèmic 2020-21
4036 Addenda Universitat Oberta de Catalunya   Modificació de la vigència del conveni marc, signat el 15/10/1996
4037 CV/P Ajuntament de Ciutadella i FUEIB   Atenció integral d’estudiants i titulats universitaris en matèria d’informació i orientació laboral
4038 CV/P Fundació Es Garrover   Completar itineraris d’inserció sociolaboral de les persones universitàries amb trastorn mental
4039 CV/P Banca March   Convocatòria de beques per a pràctiques
4044 CV/P Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació   Desenvolupament econòmic en el sector de la pesca, l'aqüicultura i la biotecnologia blava
4046 Addenda Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis, Institut d'Estudis Catalans, Conselleria de Cultura, Participació i Esports, Institut d'Estudis Baleàrics   Coedició de tres volums de l’obra científica de Pasqual Calbó i Caldés
4049 AM F. Iniciativas España I más D más i, SLU   Genèric
4050 CV Séniors Españoles para la Cooperación Técnica   Promoure l'assessorament tècnic empresarial de SECOT als alumnes i emprenedors de la UIB
4054 CV/P Ladrillerías Mallorquinas, SA   Desenvolupament de morters i peces d'aplacat a partir de sorres d'estrats superiors de les mines
4055 CV/P Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears   Anàlisi d’un sondeig que permeti mesurar la percepció de la corrupció a la societat balear
4056 Adhesió Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Societat Espeleològica Balear (SEB)   Inclusió dels sumaris i articles a text complet de la revista editada per la SEB al dipòsit RACO

 

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una intervenció en relació amb el conveni ref. 4039.

Finament, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el conveni que s’indica tot seguit, tramitat per l’Escola de Doctorat (annex 26):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
4020CV/PUniversitat d’AngersFrançaConveni de cotutela internacional

 

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.

Punt 18: Torn obert de paraules

Intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, el senyor Guillem Coll Garcia, el doctor Joan David Janer Torrens, el doctor Príam F. de Villalonga Smith i el doctor Miquel J. Roca Adrover.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2021

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Miquel Bennàsar Veny
4. Mercè Borràs Dalmau
5. Miquel À. Capellà Galmés
6. Lorenza Carrasco Martorell
7. José María Carretero Gómez
8. Antoni Cerdà Fullana
9. Guillem Coll Garcia
10. Rafel Crespí Cladera
11. Príam Francesc de Villalonga Smith
12. Àngels Esteller Cano
13. Joan Josep Estrany Bertos
14. Antonio Fernández Coca
15. M. Antònia Fornés Pallicer
16. M. Dolors Forteza Forteza
17. Juan Frau Munar
18. Antònia Fullana Puigserver
19. Ricardo García Noval
20. Francesca Garcias Gomila
21. Cristina Gil Membrado
22. Jaume Guiscafrè Danús
23. Rubén Jarazo Álvarez
24. Antoni Jaume Capó
25. Jordi Llabrés Bordoy
26. Bartomeu Llinàs Ferrà
27. Maria Llompart Bibiloni
28. Enrique Llompart Rigo
29. Sebastián Lora Sánchez
30. Martí Moreno Julià
31. Miquel F. Oliver Trobat
32. Bartomeu Pascual Fuster
33. Isabel M. Perelló Bisellach
34. Miquel Jesús Roca Adrover
35. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
36. Miquel Antoni Roig Figuerola
37. Joana Maria Seguí Pons
38. Josep Soler Vives
39. M. del Carmen Touza Garma
40. Gemma Isabel Turnes Palomino
41. Xavier Varona Gómez
42. Llorenç Huguet Rotger
43. Antonia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2021

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Carles Bona Garcia
2. M. Antònia Carbonero Gamundí
3. Daniel Cardona Coll
4. Francesca Comas Rubí
5. Javier Gulías León
6. Joan David Janer Torrens
7. Isabel Lladó Sampol
8. Margarita Miró Julià
9. Cristina Moreno Mulet
10. Guillem Xavier Pons Buades
11. Virgínia Ramon Álvarez
12. Joan Ribot Riutort
13. Ana María Rodríguez Guerrero
14. Rubén Santamarta Martínez
15. Jeroni Reynés Vives