Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de març de 2021

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 26 de març de 2021 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

A les 11 hores del 26 de març de 2021, es reuneix a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, en sessió ordinària, el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusa d’assistir-hi la senyora Virgínia Ramon Álvarez, convidada amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2021.

Punt 2: Aprovació, si escau, del Reglament de funcionament de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears, adscrita a la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica l’abast i el significat del Reglament de funcionament de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears.

A continuació, fa una intervenció el doctor Bartomeu Pascual Fuster.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la pròrroga de la docència presencial adaptada per al primer semestre de l’any acadèmic 2021-22

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica els motius de la pròrroga de la docència presencial adaptada per al primer semestre de l’any acadèmic 2021-22.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, del procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica la normativa que estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears. Fa esment especial, ateses les circumstàncies marcades per la crisi sanitària, al vot electrònic, que ja es preveu a la normativa electoral i als articles 15, 16 i 17 de la normativa presentada.

Intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, en relació amb el contingut de l’article 7 —en referència a la utilització de l’expressió becaris—, i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, en el mateix sentit.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb una modificació a l’article 7 fruit de les intervencions anteriors, que s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la regulació del procediment de tramitació de convenis

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica la regulació del procediment de tramitació de convenis.

A continuació, fa una intervenció el doctor Joan Ribot Riutort.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la normativa sobre unitats d’innovació de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica la motivació de la normativa sobre unitats d’innovació de la Universitat de les Illes Balears.

A continuació, s’obri un debat en el qual intervenen el senyor Sebastián Lora Sánchez, el doctor Miquel À. Capellà Galmés, el doctor Felicià Grases Freixedas, el doctor Rafel Crespí Cladera, el doctor Príam Francesc de Villalonga Smith i el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per 25 vots a favor, 9 vots en contra i 10 abstencions (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, del numerus clausus per a l’any acadèmic 2021-22

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que presenta els numerus clausus per a l’any acadèmic 2021-22.

El vicerector de Docència indica que s’ha de fer una rectificació al document dels numerus clausus dels estudis de màster.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada –amb la rectificació esmentada–, que s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

El Rector dona la paraula al doctor Rubén Santamarta Martínez, director del CEP, que explica la proposta del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, de conformitat amb el que estableix l’article 10 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears.

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar al Consell de Govern si és possible canviar alguns detalls formals de la proposta.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada –amb la revisió formal esmentada–. El Consell de Govern aprova la proposta del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, la qual es trametrà a ANECA per a la verificació del títol (annex 9).

Punt 9: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

a) Màster en Medicina Estètica. Títol propi de la UIB (62 ECTS)
b) Especialista Universitari en Riscs Ambientals i Gestió d’Emergències. Títol propi de la UIB (40 ECTS)
c) Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
d) Curs d’Actualització Universitària en Formació d’Instructors Vinculats al Conveni STCW (adaptat al curs model OMI 6.09). Títol propi de la UIB (6 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis que s’indiquen tot seguit, tramitades de conformitat amb l’article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Els estudis són:

1. Màster en Medicina Estètica. Títol propi de la UIB (62 ECTS)

a. Especialista Universitari en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
b. Especialista Universitari en Medicina Estètica: Aspectes Intervencionistes. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

2. Especialista Universitari en Riscs Ambientals i Gestió d'Emergències. Títol propi de la UIB (40 ECTS)

a. Diploma Universitari de Riscs Ambientals i Gestió d’Emergències. Títol propi de la UIB (40 ECTS)
b. Diploma de Riscs Ambientals i Gestió d’Emergències. Títol propi de la UIB (40 ECTS)

3. Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

4. Curs d’Actualització Universitària en Formació d’Instructors Vinculats al Conveni STCW (adaptat al curs model OMI 6.09). Títol propi de la UIB (6 ECTS)

a. Diploma Universitari de Formació d’Instructors Vinculats al Conveni STCW (adaptat al curs model OMI 6.09). Títol propi de la UIB (6 ECTS)
b. Diploma de Formació d’Instructors Vinculats al Conveni STCW (adaptat al curs model OMI 6.09). Títol propi de la UIB (6 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes de títols propis presentades, que s’aproven per assentiment (annex 10).

Punt 10: Propostes de nomenament de les senyores Helena Maleno Garzón i Pilar Benejam i Arguimbau com a doctores honoris causa de la UIB

El Rector recorda que a la sessió del dia 23 de febrer de 2021 es va informar de les propostes de nomenament de les senyores Helena Maleno Garzón i Pilar Benejam i Arguimbau com a doctores honoris causa de la UIB, presentades pel Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (annex 11) i la Facultat d’Educació (annex 12), respectivament.

El Rector explica el procediment per dur a terme la votació. També recorda que es necessiten tres cinquenes parts de vots favorables dels membres del Consell de Govern per aprovar cada proposta, tal com estableix l’article 9 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Finalment, el Rector dona suport a les propostes, les quals se sotmeten a votació. Una vegada realitzat el recompte dels vots emesos, els resultats són els següents:

  • Proposta de nomenament de la senyora Helena Maleno Garzón: 39 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.
  • Proposta de nomenament de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau: 44 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció.

Per tant, s’aproven les dues propostes de nomenament com a doctores honoris causa de la UIB presentades.

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

  • Algunes qüestions de caràcter econòmic, que després explica de forma detallada el senyor Andreu Alcover Ordinas, vicegerent, en relació amb el Reial decret llei 36/2020 i els fons Next Generation.
  • L’estat de la tramitació dels convenis amb el CSIC en relació amb l’IMEDEA i l’IFISC.

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals informa dels assumptes següents:

  • L’acord del Govern de les Illes Balears d’atorgar la conformitat amb les actuacions necessàries per a la declaració de la FUEIB com a mitjà propi de l’Administració de la CAIB.
  • El Protocol general d’actuacions amb l’Ajuntament de Palma per a l’impuls del Districte d’Innovació del Sector de Llevant - Façana Marítima de Palma, amb la previsible participació de l’Autoritat Portuària de Balears, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.
  • La posada en marxa del II Concurs de Divulgació Científica.
  • El projecte presentat a la Nit de la Recerca.

La vicerectora d’Estudiants explica l’estat dels ajuts de pagament de matrícula de la UIB per causes sobrevingudes.

La Gerent informa de les despeses COVID-19.

El vicerector de Docència informa de les dades d’incidència de la COVID-19 a la Universitat.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable explica l’estat de la vacunació del professorat de la UIB, que no entra al protocol establert per la Conselleria de Sanitat.

El Rector informa que el proper dia 28 d’abril hi haurà previsiblement una sessió extraordinària del Consell de Govern.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n’hi ha.

b) Professor emèrit

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la situació de la sol·licitud de professor emèrit que es presenta a la consideració del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de la normativa aplicable. A continuació, dona la paraula al director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (annex 13).

Intervenen el doctor Carles Bona Garcia, el doctor Josep Lluís Ballester Mortes i la doctora Francesca Garcias Gomila.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 18 vots a favor, 6 vots en contra i 17 abstencions.

c) Informació sobre propostes de nous títols

El vicerector de Títols i Tecnologia explica les propostes de nous títols sobre les quals actualment es fa feina, tant de grau com de màster universitari i doctorat.

Intervenen el doctor Rubén Santamarta Martínez, la doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Miquel Jesús Roca Adrover.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 14):

Ref. Tipus Entitat País Objecte
3991 CV/P Fundació Cleanwave   Instal·lació d'una font pública
4033 CV/P Consell Superior d'Investigacions Científiques   Col·laboració en programes de doctorat en els instituts, centres i unitats del CSIC
4040 CV/P Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears   Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars
4042 CV/P Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears   Realització del treball de fi de grau (TFG)
4048 CV/P Servei de Salut de les Illes Balears i vuit institucions més   Concessió d'una llicència sobre els drets d'ús del protocol Sonreir es Divertido
4052 CV/P Hospital Universitari Son Espases   Realització del treball de fi de grau (TFG)
4060 CV/P Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears   Finançament de la Càtedra ICAPE
4064 Addenda Conselleria d'Educació i Formació Professional   Organització d’olimpíades i de concursos educatius corresponents a l'any acadèmic 2020-21
4068 AM Fundació Humanitària dels Rotaris Espanyols   Col·laboració en l'àmbit del servei cultural, social i humanitari a la CAIB
4069 CV/P Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat   Xarxa d’estacions hidromètriques del grup de recerca MEdhyCON
4072 AM Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri   Cooperació en els camps de la docència i la formació
4073 CV/P Associació Trobades Literàries Mediterrànies   Trobades i Premis Mediterranis Albert Camus 2021

 

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats per l’Escola de Doctorat (annex 15):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
4061CV/PUniversitat Lliure de Brussel·lesBèlgicaConveni de cotutela internacional
4062CV/PUniversitat de SusaTunísiaConveni de cotutela internacional

 

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa una intervenció en relació amb el conveni ref. 4072.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.

Punt 14: Torn obert de paraules 

Intervé el senyor Ricardo García Noval.

El Rector recorda que el proper dia 28 d’abril se celebrarà una sessió extraordinària del Consell de Govern.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

Consell de Govern del dia 26 de març de 2021

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Olaya Álvarez García
4. Miquel Bennàsar Veny
5. Mercè Borràs Dalmau
6. Miquel À. Capellà Galmés
7. Lorenza Carrasco Martorell
8. José María Carretero Gómez
9. Antoni Cerdà Fullana
10. Rafel Crespí Cladera
11. Príam Francesc de Villalonga Smith
12. Miquel Josep Deyà Bauzà
13. Àngels Esteller Cano
14. Joan Josep Estrany Bertos
15. Antonio Fernández Coca
16. M. Antònia Fornés Pallicer
17. M. Dolors Forteza Forteza
18. Juan Frau Munar
19. Antònia Fullana Puigserver
20. Ricardo García Noval
21. Enrique García Riaza
22. Francesca Garcias Gomila
23. Cristina Gil Membrado
24. Jaume Guiscafrè Danús
25. Rubén Jarazo Álvarez
26. Antoni Jaume Capó
27. Jordi Llabrés Bordoy
28. Bartomeu Llinàs Ferrà
29. Maria Llompart Bibiloni
30. Enrique Llompart Rigo
31. Sebastián Lora Sánchez
32. Miquel F. Oliver Trobat
33. Bartomeu Pascual Fuster
34. Isabel M. Perelló Bisellach
35. Antoni Ramon Perelló
36. Miquel Jesús Roca Adrover
37. Miquel Roca Bennàsar
38. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
39. Miquel Antoni Roig Figuerola
40. Joana Maria Seguí Pons
41. M. Dolores Tirado Bennàsar
42. M. del Carmen Touza Garma
43. Gemma Isabel Turnes Palomino
44. Mario Valera Pozo
45. Xavier Varona Gómez
46. Llorenç Huguet Rotger
47. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 26 de març de 2021

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Josep Lluís Ballester Mortes
2. Carles Bona Garcia
3. M. Antònia Carbonero Gamundí
4. Daniel Cardona Coll
5. Francesca Comas Rubí
6. Yolanda González Cid
7. Felicià Grases Freixedas
8. Javier Gulías León
9. Joan David Janer Torrens
10. Isabel Lladó Sampol
11. Margarita Miró Julià
12. Cristina Moreno Mulet
13. Francina M. Orfila Sintes
14. Guillem Xavier Pons Buades
15. Joan Ribot Riutort
16. Ana María Rodríguez Guerrero
17. Maximino San Miguel Ruibal
18. Rubén Santamarta Martínez
19. Jeroni Reynés Vives