Consell de Govern

Sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2021

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2021 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

A les 11 hores del 28 d’abril de 2021, es reuneix a distància de forma virtual, mitjançant videoconferència –eina Zoom–, en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Príam Francesc de Villalonga Smith, la doctora M. del Carmen Touza Garma, el doctor José María Carretero Gómez, el senyor Guillem Coll Garcia, el senyor Antoni Cerdà Fullana i el senyor Josep Soler Vives.

També s’excusen d’assistir-hi la doctora Ana María Rodríguez Guerrero i el doctor Joan David Janer Torrens, convidats amb veu i sense vot.

El Rector dona la benvinguda als nous membres del Consell de Govern: el nou president del Consell d’Estudiants —i agraeix també la feina feta a l’anterior— i els nous directors de tres instituts universitaris de recerca.

Punt 1: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Enginyeria Industrial i Construcció, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química.

Tot seguit, explica la modificació de plantilla relativa al conveni per als estudis del grau de Direcció Hotelera, que afecta els departaments de Dret Privat, Economia de l’Empresa i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes, que afecta els departaments de Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Infermeria i Fisioteràpia, i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Finalment, explica la proposta de modificació de plantilla del Centre d’Estudis de Postgrau i del Centre d’Estudis de Postgrau a Campus Digital - illes.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment (annex 3).

Punt 2: Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

El Rector dona la paraula al doctor Rubén Santamarta Martínez, director del CEP, que explica la modificació del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, de conformitat amb el que estableix l’article 25 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears. Afegeix que a partir d’ara s’inclourà el document de la sol·licitud de modificació a la documentació de les propostes de modificació de títols de màster.

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, la qual es trametrà a l’ANECA per a l’aprovació pertinent (annex 4).

Punt 3: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha set professors dels departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, i Geografia que han demanat incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2020-21 (annex 5).

Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 4: Aprovació, si escau, dels complements corresponents a Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Digital - illes presentada, que correspon a les assignatures optatives del segon semestre de l’any acadèmic 2020-21 (annex 6).

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el segon semestre de l’any acadèmic 2020-21 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Punt 5: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 7):

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: B1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Geodinàmica Externa
Perfil docent: Docència pròpia de l’àrea
Perfil com a investigador: Biogeomorfologia litoral

Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: B2)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil docent: Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular (grau de Biologia; codi: 20112) i Metodologia i Processos en Biotecnologia (Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada; codi: 11216)
Perfil com a investigador: Biologia cel·lular, molecular, fisiopatologia i teràpia en el context de la malaltia d’Alzheimer i relació amb factors de risc com l’envelliment
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: B3)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: Assignatures pròpies de l’àrea
Perfil com a investigador: Entomologia aplicada, vectors de malalties d’interès mèdic i veterinari
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: CHiTA1)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l’Art
Perfil docent: Iniciació a la història de l’art II: art modern i contemporani
Perfil com a investigador: Història de l’art
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: CHiTA2)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l’Art
Perfil docent: Mitjans de comunicació de massa i llenguatges audiovisuals
Perfil com a investigador: Història de l’art
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: CMI1)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
 

Perfil docent: Matemàtiques (grau d’Economia), Matemàtiques (grau d’Administració i Direcció d’Empreses)

Perfil com a investigador: Mètodes en visió per ordinador: estimació 3D i flux òptic. Aplicacions a la fotografia computacional: síntesi d’imatges i camp de llum (light-field)
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: CMI2)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 

Perfil docent: Estructures de dades (grau d’Enginyeria Informàtica), Aplicacions distribuïdes a Internet i interfícies d’usuari (grau d’Enginyeria Informàtica)

Perfil com a investigador: Interacció persona-ordinador
 
Categoria: ajudant (codi plaça: CMI3)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Matemàtiques (grau d’Economia)
Perfil com a investigador: Estructures mètriques generalitzades i aplicacions
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: CMI4)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 

Perfil docent: Control per computador (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica), Percepció i control per a sistemes encastats (grau d’Enginyeria Informàtica), Robots intel·ligents autònoms (Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents)

Perfil com a investigador: Sensorització i control per a robòtica mòbil (aèria), aprenentatge automàtic i anàlisi d’imatges per a sistemes intel·ligents d’inspecció
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: 030102)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica
Perfil docent: Didàctica de les matemàtiques I, matemàtiques de l’educació primària
Perfil com a investigador: Didàctica de la matemàtica
 
Categoria: ajudant (codi plaça: 031349)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent: Avaluació del comportament de sistemes informàtics
Perfil com a investigador: Rendiment i consum d’energia en consolidació de servidors
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: 030602)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa
 

Perfil docent: Introducció a la investigació en salut i bioestadística, Anàlisi de dades, Matemàtiques II

Perfil com a investigador: Models bayesians aplicats en ciències de la salut i climatologia
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: DPR1)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Processal
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Procés penal
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: DPU1)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: DPU2)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: EA1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil com a investigador: Econometria i anàlisi de sèries temporals
 
Categoria: ajudant (codi plaça: EA3)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques
Perfil docent: Història econòmica
Perfil com a investigador: Història econòmica de l’empresa
 
Categoria: visitant (codi plaça: 602279)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
 

Perfil docent: Entorn econòmic, Macroeconomia

Perfil com a investigador: Teoria macroeconòmica
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 602236)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
 

Perfil docent: Microeconomia, Organització industrial

Perfil com a investigador: Teoria microeconòmica
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: EE1)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Estratègia empresarial
Perfil com a investigador: Economia laboral i de l’emprenedoria
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EE2)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Economia financera
Perfil com a investigador: Economia bancària
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: 603170)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Comptabilitat financera I
Perfil com a investigador: Govern corporatiu i responsabilitat social corporativa
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EIC15)
Departament: Enginyeria Industrial i Construcció
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
 

Perfil docent: Electrònica de potència (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica), introducció a la domòtica (grau d’Enginyeria Telemàtica)

Perfil com a investigador: Estudis dels efectes de la radiació ionitzant en circuits micro/nanoelectrònics
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: EIC18)
Departament: Enginyeria Industrial i Construcció
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Instal·lacions de telecomunicació I del grau d’Enginyeria Telemàtica (EPS-UIB)
Perfil com a investigador: Modelització de sistemes i dispositius memoresistius
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FC2)
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
 

Perfil docent: Introducció als estudis literaris i Literatura catalana dels períodes romàntic i realista

Perfil com a investigador: Literatura catalana contemporània
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FC3)
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
 

Perfil docent: Introducció als estudis literaris i Literatura catalana

Perfil com a investigador: Literatura catalana contemporània
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FEMIC3C)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 29910 Anglès II (GDHO)
Perfil com a investigador: Anglès per a finalitats específiques
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FEMIC4)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
 

Perfil docent: 23089 English for Health and Behavioural Sciences 20506 Anglès II (GTUR)

Perfil com a investigador: Corporalitat en l’escriptura de dones contemporànies en anglès
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FEMIC5)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
Perfil docent: Tècniques d’expressió oral i escrita
Perfil com a investigador: Adquisició bilingüe de l’espanyol per part de poblacions amb síndromes genètiques
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMIC8)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 20506 Anglès II (GATU)
Perfil com a investigador: L’evolució del turisme a la literatura clàssica, moderna i contemporània
 
Categoria: ajudant (codi plaça: FEMIC9)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 20502 Anglès I (GET2)
Perfil com a investigador: Gastrocrítica, identitat i turisme
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 801138)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
Perfil docent: 20823 Literatura Espanyola Contemporània: Noucentisme i Avantguarda. 20763 Tècniques d’Expressió Oral i Escrita
Perfil com a investigador: Literatura espanyola i hispanoamericana
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 080119)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FiTS1)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Sociologia
Perfil docent: Sociologia, convivència i educació i mètodes d’investigació social
Perfil com a investigador: Sociologia de les desigualtats socials, ciutadania i polítiques públiques
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FiTS2)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent: Relació d’ajuda i mediació i resolució de conflictes
Perfil com a investigador: La relació de confiança en la pràctica de la mediació familiar
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FiTS4)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent: Treball social amb famílies multiproblemàtiques i treball social amb xarxes i sistemes amplis
Perfil com a investigador: Treball social col·laboratiu amb famílies en situació d’especial vulnerabilitat
 
Categoria: ajudant (codi plaça: FS5)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Astronomia i Astrofísica
Perfil docent: Electromagnetisme II (grau de Física)
Perfil com a investigador: Dinàmica de plasmes parcialment ionitzats
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 102328)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Teòrica
 

Perfil docent: Electromagnetisme i Ones

Perfil com a investigador: Física computacional avançada
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FS6)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: Simulació Numèrica de Fluids Geofísics (assignatura 11308 del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada)
Perfil com a investigador: Estudi i simulació de fenòmens meteorològics i hidrològics de gran impacte social a la Mediterrània occidental (línia de recerca pròpia del grup de Meteorologia d’aquesta àrea)
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: FS7)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
 

Perfil docent: Mecànica Estadística

Perfil com a investigador: Simulacions en física de polímers i col·loides magnètics
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FS8)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Mecànica de Fluids
 

Perfil docent: Física Computacional

Perfil com a investigador: Interacció fluid-estructura computacional
 
Categoria: ajudant (codi plaça: G1)
Departament: Geografia
Àrea de coneixement: Geografia Física
 

Perfil docent: Geografia física general i Coneixement del medi natural i la seva didàctica

Perfil com a investigador: Geografia física general
 
Categoria: ajudant (codi plaça: INFS1)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
 

Perfil docent: Determinants socials de la salut i Pràctiques clíniques IV

Perfil com a investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: ajudant (codi plaça: INFS2)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
 

Perfil docent: Epidemiologia, salut pública i comunitària i Pràctiques clíniques VII

Perfil com a investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: ajudant (codi plaça: 168252)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Atenció primària i salut global
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: ajudant (codi plaça: INFS4)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil docent: Fisioteràpia neurològica II (adult)
Perfil com a investigador: Fisioteràpia neurològica de l’adult
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: M84)
Departament: Medicina
Àrea de coneixement: Farmacologia
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Neurofarmacologia
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: M85)
Departament: Medicina
Àrea de coneixement: Psiquiatria
Perfil docent: Psiquiatria
Perfil com a investigador: Trastorns mentals d’alta prevalença
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: PAPE1)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Educació per a la igualtat de gènere
Perfil com a investigador: Abandonament primerenc de l’educació i la formació
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: PAPE2)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent: Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar
Perfil com a investigador: Aspectes cognitius del desenvolupament del llenguatge
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: PAPE3)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Programes d’animació sociocultural
Perfil com a investigador: Gestió sociocomunitària
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: PDE1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Mètodes i tècniques d’investigació educativa. Anàlisi de dades en la investigació educativa
Perfil com a investigador: Programes socioeducatius d’intervenció familiar basats en l’evidència
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PDE2)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Pensaments i contextos educatius contemporanis
Perfil com a investigador: Història de l’educació
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
 

Perfil docent: Memòria i cognició; Emoció i cognició

Perfil com a investigador: Recerca en cognició, memòria i emoció amb nous paradigmes experimentals
 
Categoria: ajudant (codi plaça: PS2)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
 

Perfil docent: Psicologia biològica i Fonaments de psicobiologia

Perfil com a investigador: Neuropsicologia i cognició
 
Categoria: ajudant (codi plaça: PS3)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Igualtat d’oportunitats i gènere en psicologia
Perfil com a investigador: Violència contra les dones
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: Q2)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: Química analítica
Perfil com a investigador: Automatització i miniaturització d’anàlisis d’aigües i tractaments anaeròbics
 
Categoria: ajudant (codi plaça: 140638)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química orgànica
Perfil com a investigador: Química supramolecular
 
 

b) Sabàtics

 
El Consell de Govern aprova per unanimitat les llicències per any sabàtic que s’indiquen a continuació (annex 8):
 
·     A la senyora Maria Josep Mulet Gutiérrez, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, per a l’any acadèmic 2021-22. La professora Mulet Gutiérrez gaudirà de la llicència al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
 
 

·     A la senyora M. Dolors Forteza Forteza, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, per al període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 20 de febrer de 2022. La professora Forteza Forteza gaudirà de la llicència a la Universitat d’Oviedo.

 
·     A la senyora Paloma Fresno Calleja, professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, per a l’any acadèmic 2021-22. La professora Fresno Calleja gaudirà de la llicència a les universitats d’Oviedo i d’Exeter (Regne Unit).
 
 

c) Altres

 
El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que explica detalladament l’abast i el significat del Reial decret 289/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol.
 

Punt 6: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes 

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 9):

 

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

4034

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars de grau

4035

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

 

Programes de màster, pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars i treballs de fi de màster (TFM)

4047

Addenda

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Cessió de peces anatòmiques per a finalitats de docència i investigació

4063

CV/P

Associació Treball Solidari

 

Col·laboració per al foment de la integració de persones amb dificultats especials

4067

CV/P

Servei de Millora Agrària i Pesquera. SEMILLA (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori)

 

Anàlisi de les dades obtingudes en els controls de producció de SEMILLA

4070

Donació

Energia Neta Sa Caseta, SL

 

Donació de mobiliari usat propietat de l’empresa

4071

AM

Networking Investor Club, SL

 

Realització d'activitats de recerca, desenvolupament, innovació, inversió i formació

4074

CV/P

Ministeri de Justícia

 

Realització de pràctiques externes

4076

CV/P

Fundació Guillem Cifre de Colonya de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença; Conselleria d'Educació i Formació Professional

 

Anuari de l'Educació de les Illes Balears

4077

AM

Fundació Ona Futura

 

Genèric

4078

Addenda

Associació Palma XXI

 

Ampliació de l'acord marc de col·laboració signat el 21/07/16 (ref. 3244)

4079

Donació

Senyor Efisio Niolu

 

Donació de l’obra titulada Aquell setembre

4080

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, any 2021

4081

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XXII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

4082

Addenda

Banc de Santander, SA

 

Beques Santander Connecta

4083

CV/P

Fundació Endesa

 

Projecte Menorca Smart Green Island

4084

CV/P

Panasonic

 

Projecte educatiu pel que fa a solucions avançades tecnològicament

4085

CV/P

Autoritat Portuària de Balears, Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma

 

Impuls del Districte d’Innovació del Sector de Llevant - Façana Marítima de Palma

4086

CV/P

Associació Treball Solidari

 

Assessorament tècnic empresarial als participants amb una idea de negoci del programa Explorer

4087

AM

Institut Menorquí d'Estudis

 

Genèric

4092

CV/P

Escola Universitària ADEMA

 

Realització del TFG i, si escau, de les pràctiques externes que es prevegin al pla d’estudis

 

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel CEP (annex 10):
 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4058
CV/P
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
 
Realització del treball de fi de màster (TFM)
4090
CV/P
Fundació Carolina
 
Convocatòria de dues beques per a l’any acadèmic 2021-22
4091
CV/P
Fundació Carolina
 
Convocatòria d'una beca per a l’any acadèmic 2021-22
 
 
Intervé el doctor Joan Ribot Riutort per fer algunes puntualitzacions a alguns convenis presentats i que afecten la Facultat de Ciències.
 
El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.
 
A continuació, el Rector dirigeix unes paraules al Consell de Govern.
 
Intervé el senyor Bartomeu Llinàs Ferrà, president del Consell Social.
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

 Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2021

 

Relació d’assistents:

 
1.      M. Teresa Adame Obrador
2.     Antoni Aguiló Pons
3.     Olaya Álvarez García
4.     Miquel Bennàsar Veny
5.     Mercè Borràs Dalmau
6.     Miquel À. Capellà Galmés
7.     Lorenza Carrasco Martorell
8.     Àngels Esteller Cano
9.     Joan Josep Estrany Bertos
10.   Antonio Fernández Coca
11.    M. Antònia Fornés Pallicer
12.   M. Dolors Forteza Forteza
13.   Juan Frau Munar
14.   Antònia Fullana Puigserver
15.   Ricardo García Noval
16.   Enrique García Riaza
17.   Francesca Garcias Gomila
18.   Cristina Gil Membrado
19.   Jaume Guiscafrè Danús
20. Rubén Jarazo Álvarez
21.   Antoni Jaume Capó
22. Jordi Llabrés Bordoy
23. Bartomeu Llinàs Ferrà
24. Maria Llompart Bibiloni
25. Enrique Llompart Rigo
26. Sebastián Lora Sánchez
27. Miquel F. Oliver Trobat
28. Bartomeu Pascual Fuster
29. Isabel M. Perelló Bisellach
30. Miquel Jesús Roca Adrover
31.   Miquel Roca Bennàsar
32. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
33. Miquel Antoni Roig Figuerola
34. Joana Maria Seguí Pons
35. M. Dolores Tirado Bennàsar
36. Gemma Isabel Turnes Palomino
37. Mario Valera Pozo
38. Xavier Varona Gómez
39. Llorenç Huguet Rotger
40. Antònia Paniza Fullana
 
 
 

 

Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2021

 
 

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 
1.      Eva Aguilar Mediavilla
2.     Carles Bona Garcia
3.     Daniel Cardona Coll
4.     Bartomeu Coll Vicens
5.     Francesca Comas Rubí
6.     Antonio Conde Tejón
7.     Yolanda González Cid
8.     Javier Gulías León
9.     Emilio Hernández García
10. Isabel Lladó Sampol
11.    Margarita Miró Julià
12.   Francina M. Orfila Sintes
13.   Guillem Xavier Pons Buades
14.   Virgínia Ramon Álvarez
15.   Joan Ribot Riutort
16.   Pau Roig Mas
17.   Rubén Santamarta Martínez
18.   Jeroni Reynés Vives