Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2021

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2021 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.
 
A les 11 hores del 27 de juliol de 2021, es reuneix a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, en sessió ordinària, el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).
 
Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern, amb veu i sense vot, les persones també indicades al marge (annex 2).
 
S’excusen d’assistir-hi el doctor Joan Josep Estrany Bertos i el senyor Mario Valera Pozo.
 
També s’excusa d’assistir-hi la doctora Cristina Gil Membrado, convidada, amb veu i sense vot.
 
Amb caràcter previ a l’inici de la sessió, el Rector indica que està ingressat a l’hospital i dona la benvinguda a les persones que s’incorporen per primera vegada al Consell de Govern.
 
Abans de començar la sessió, s’informa els membres del Consell de Govern de la retirada de diversos punts de l’ordre del dia. En concret, es retiren el punt 5 (per poder tenir temps per proposar una persona de consens, atès que ja han acabat els procediments de contractació), el punt 8 (vist que ja s’havia aprovat en una altra sessió del Consell de Govern) i, finalment, el punt 11 (ja que encara ha de seguir la tramitació interna i hauria de tractar-se en una sessió posterior del Consell de Govern).
 

Punt 1: Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (26/03/2021 i 28/04/2021)

El Consell de Govern aprova per assentiment les actes de la sessió ordinària del dia 26 de març de 2021 i de la sessió extraordinària del dia 28 d’abril de 2021, amb les esmenes enviades per escrit a la Secretària General. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa constar la seva abstenció (0:11:18-0:11:22).
 

Punt 1 bis: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia de l’Empresa, Enginyeria Industrial i Construcció, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química.
 
Tot seguit, explica la proposta de modificació de plantilla dels departaments de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques a càrrec de conveni.
 
A continuació, informa sobre la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Infermeria i Fisioteràpia i Economia de l’Empresa (pendent d’una eventual situació de serveis especials).
 
Finalment, presenta la proposta de modificació de plantilla del Centre d’Estudis de Postgrau a Campus Digital - illes (0:13:18-0:23:25).
 
Acabada la intervenció del vicerector, fan ús de la paraula la doctora Margarita Miró Julià (0:24:00-0:24:46) i el doctor Bartomeu Pascual Fuster (0:24:65-0:25:13). El vicerector de Personal Docent i Investigador fa una intervenció per donar resposta a la sol·licitud plantejada (0:25:14-0:27:26).
 
El Rector dona la paraula al doctor Miquel Josep Deyà Bauzà (0:27:39-0:29:36) i a la doctora M. Teresa Adame Obrador. El vicerector de Personal Docent i Investigador torna a intervenir per contestar les intervencions (0:29:36-0:32:55).
 
El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment (annex 3), sens perjudici de la comprovació sol·licitada per la doctora M. Teresa Adame Obrador (0:33:22-0:34:07).
 

Punt 2: Modificació de la relació de llocs de treball del PAS                                     

El Rector dona la paraula a la Gerenta, perquè pugui explicar l’abast i el significat de la modificació que es presenta.
 
La Gerenta informa de la finalitat de la modificació i explica cadascun dels moviments principals, així com els canvis de denominacions com a resultat d’aquests moviments (0:34:33-0:40:39).
 
El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula al senyor Guillem Coll Garcia. Li contesten la Gerenta i el Rector (0:41:05-0:46:20).
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 4) (0:46:23-0:46:46).
 

Punt 3: Substitució d’un membre del Consell Social

El Rector exposa que, d’acord amb els articles 22.1 i 86.1 dels Estatuts de la UIB, forma part del Consell Social un professor que sigui membre del Consell de Govern triat per i entre els representants dels professors al Consell de Govern i mitjançant votació secreta (annex 5).
 
El Rector presenta la proposta de la doctora Francesca Garcias Gomila i demana si hi ha altres candidats que s’hi vulguin presentar.
 
No s’hi presenta cap altre candidat, i el Rector sotmet a votació la candidatura de la doctora Francesca Garcias Gomila, que s’aprova per assentiment (0:46:47-0:47:55).
 
El doctor Miquel Jesús Roca Adrover demana pel membre que se substitueix, i el vicerector de Política Científica i Investigació li contesta que és el doctor Miquel Bennàsar Veny, el qual ha deixat de formar part del Consell de Govern (0:48:01-0:49:00).
 

Punt 4: Substitució d’un membre de la Comissió Electoral

El Rector exposa que, d’acord amb l’article 88.1.c) dels Estatuts de la UIB, formen part de la Comissió Electoral dos professors que siguin membres del Consell de Govern triats per i entre els representants dels professors al Consell de Govern i mitjançant votació secreta (annex 6).
 
El Rector presenta la proposta de la doctora Isabel Lladó Sampol, directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, en substitució de la doctora Carmen Touza Garma, que ha presentat la dimissió, i demana si hi ha altres candidats que s’hi vulguin presentar.
 
No s’hi presenta cap altre candidat, i el Rector sotmet a votació la candidatura de la doctora Isabel Lladó Sampol, que s’elegeix per assentiment (0:49:10-0:50:22).
 

Punt 5: Substitució d’un membre de la Comissió de Contractació

El Rector recorda que a l’inici de la sessió s’ha acordat ajornar aquest punt.
 

Punt 6: Aprovació, si escau, de l’autorització dels estudis oficials del grau de Belles Arts al centre Escola Universitària ADEMA, adscrit a la UIB

El Rector explica que l’objecte d’aquest punt és aprovar, si escau, la tramesa de la memòria del pla d’estudis oficials del grau de Belles Arts a l’ANECA. A continuació, dona la paraula a la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, que explica la tramitació i el contingut d’aquest pla d’estudis (0:51:08-0:53:03).
 
S’obre un torn de paraules en el qual intervenen la doctora Cristina Moreno Mulet (0:53:05-0:54:52), el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà (0:55:13-0:58:10), la doctora Francesca Garcias Gomila (0:58:25-1:01:07), el senyor Guillem Coll Garcia (1:01:23-1:04:32) i la doctora Francesca Comas Rubí (1:04:40-1:07:08). A continuació, el Rector esmenta els comentaris que s’han recollit al xat del Zoom per si s’hi vol participar (1:07:15-1:08:19).
 
El Rector dona la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, que fa una intervenció (1:08:32-1:11:53). A continuació, el Rector dona la paraula al doctor Bartomeu Pascual Fuster (1:12:05-1:14:33). Després d’aquesta intervenció, el Rector torna a fer referències a comentaris del xat. També el Rector aclareix quina és la intenció de l’equip rectoral i centra quin és el punt que es discuteix (1:14:34-1:17:25).
 
A continuació, el Rector dona la paraula a la doctora M. Dolores Tirado Bennàsar (1:17:26-1:18:47). Finalment, intervé el president del Consell Social per explicar quina serà la participació d’aquest òrgan en la tramitació dels nous estudis (1:18:58-1:22:22).
 
Intervé, a continuació, el doctor Joan Ernest de Pedro Gómez, director acadèmic d’ADEMA (1:23:07-1:29:20). Després, el Rector dona la paraula al doctor Bartomeu Pascual Fuster (1:29:45-1:30:51) i a la doctora M. Dolores Tirado Bennàsar (1:31:01-1:31:37). El Rector contesta a totes aquestes intervencions (1:31:40-1:33:15).
 
Conclòs el debat, el Rector sotmet a votació l’aprovació de la tramesa de la memòria dels estudis oficials del grau de Belles Arts a l’ANECA per a la verificació corresponent, així com les conseqüències derivades de la normativa que resulta d’aplicació. S’aprova per assentiment la tramesa indicada (1:33:14-1:33:54) (annex 7).
 

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació dels plans d’estudis dels graus de Química, Física, Biologia i Bioquímica

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau per explicar la modificació dels plans d’estudis dels graus de Química, Física, Biologia i Bioquímica que es presenten per a l’aprovació pertinent, si escau (1:34:16-1:36:47) (annex 8).
 
El Rector dona la paraula a la doctora Francesca Garcias Gomila, que intervé en relació amb el punt anterior (1:36:57-1:37:59) i amb aquest (1:38:12-1:38:54).
 
A continuació, el Rector dona la paraula al degà de la Facultat de Ciències, el doctor Joan Ribot Riutort (1:39:00-1:39:55).
 
El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 6 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 513, de 19 de març) i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, aprova la modificació dels plans d’estudis dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement quan escaigui (1:40:18-1:40:25).
 

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

 El Rector recorda que a l’inici de la sessió s’ha retirat aquest punt.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família 

El Rector dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, que, en primer lloc, vol fer constar el seu agraïment al director del CEP, el doctor Rubén Santamarta Martínez, per la feina feta durant el període en què ha exercit el càrrec. Després, intervé per explicar la proposta de modificació del Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família, de conformitat amb les previsions de l’article 25 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 513, de 19 de març) i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (1:40:36-1:45:12).
 
Se sotmet la proposta a aprovació. El Consell de Govern aprova la modificació del Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement quan escaigui (annex 9) (1:45:13-1:45:34).
 

Punt 10: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica

El Rector dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, que explica la proposta del Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica, de conformitat amb les previsions de l’article 21 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 513, de 19 de març) i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (1:45:38-1:50:37) (annex 10).
 
El Rector dona la paraula a la doctora Francesca Garcias Gomila (1:50:40-1:51:48), i a continuació també intervé el senyor Guillem Coll Garcia (1:51:54-1:52:42).
 
El vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent intervé per contestar als intervinents anteriors, i el senyor Coll li Garcia li ho agraeix (1:52:58-1:57:11).
 
Se sotmet a aprovació la proposta. El Consell de Govern aprova el Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica perquè es pugui enviar a l’ANECA per a la verificació pertinent i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement quan escaigui (1:57:19-1:57:29).
 

Punt 11: Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades

Aquest punt s’ha retirat a l’inici de la sessió.
 

Punt 12: Aprovació, si escau, dels complements retributius autonòmics, convocatòria 2021

El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica la proposta d’assignació dels complements retributius del professorat, convocatòria 2021, que ha fet el Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), una vegada feta la valoració a càrrec de la comissió d’avaluació nomenada per l’AQUIB, en aplicació del Protocol d’avaluació de mèrits per als complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears regulats pel Decret 7/2017, de 10 de febrer (1:57:30-2:00:09):

 
·     Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent del docent
 
·     Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora del personal docent i investigador
 
·     Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement
 
Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes des de l’inici de l’any natural 2021 (annex 11).
           
Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l'aprovació definitiva pertinent, si escau (2:00:12-2:00:16).
 

Punt 13: Canvis d’àrea de coneixement de professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que presenta la proposta del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de canviar l’àrea de coneixement dels doctors Pere A. Borràs Rotger, Pere Palou Sampol i Josep Vidal Conti, actualment de l’àrea d’Educació Física i Esportiva, per la de Didàctica de l’Expressió Corporal. El Consell de Govern aprova el canvi d’àrea de coneixement (annex 12) (2:00:36-02:02:49).

Punt 14: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica que hi ha professors que han demanat d’incrementar l’activitat docent, els quals s’especifiquen a la documentació presentada (annex 13) (02:02:56-02:04:56).
 
El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula al doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, que manifesta que s’absté en aquesta votació (2:05:20-2:05:33).
 
El vicerector de Política Científica i Investigació sotmet a votació la proposta d’increment d’activitat docent presentada, que s’aprova, amb l’abstenció del doctor Deyà Bauzà i amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2021-22. Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB (2:05:56-2:06:08).
 

Punt 15: Aprovació, si escau, dels complements corresponents a Campus Digital - illes

El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, el qual informa de la proposta de complements retributius dels professors dels cossos docents i professors contractats de Palma de la modalitat de Campus Digital - illes que durant l’any acadèmic 2020-21 han de percebre el complement corresponent (2:06:10-2:07:48).

El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula a la doctora M. Teresa Adame Obrador per fer constar una errada al codi d’una assignatura. El vicerector li contesta (02:07:50-02:09:01).
 
A continuació, intervé el senyor Guillem Coll Garcia per demanar l’objectiu d’aquest complement, i el vicerector de Personal Docent i Investigador li contesta (02:09:05-02:10:21).
 
El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula al doctor Bartomeu Pascual Fuster per informar d’una incidència amb un professor, i el vicerector de Personal Docent i Investigador li contesta (02:10:31-02:11:14).
 
El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant els anys acadèmics 2020-21 i 2021-22, i acorda de trametre-les al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 14) (02:11:23-02:11:36).
 

Punt 16: Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2021)

El Rector s’incorpora i dona la paraula al vicerector de Política Científica i Investigació, que presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2021 (02:11:58-02:14:19).

El vicerector de Política Científica i Investigació sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 15) (02:14:26-02:14:41).
 

Punt 17: Elecció de membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)

El vicerector de Política Científica i Investigació proposa substituir els anteriors membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per membres nous que han de ser elegits pel Consell de Govern (02:14:49-2:16:52).
 
La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per demanar un aclariment sobre les propostes, i la vicerectora d’Innovació i Transformació Digital li contesta (2:17:15-2:17:54).
 
La proposta que es fa és la següent: els doctors Víctor Homar Santaner i Carles Mulet Forteza i les doctores M. Pilar Roca Salom i Antònia Mas Pichaco s’incorporarien al Patronat de la Fundació en substitució, respectivament, del doctor Jordi Llabrés Bordoy i de les doctores Maria Llompart Bibiloni, Lorenza Carrasco Martorell i Maria Juan Garau.
 
El vicerector de Política Científica i Investigació sotmet la proposta a aprovació, i s’aprova per assentiment. El vicerector fa constar l’agraïment als membres que deixen de ser al Patronat (2:18:00-2:18:23).
 

Punt 18: Informació del Consell de Direcció

El Rector dona informació sobre punts d’interès per al Consell de Govern (02:45:50-02:49:38).
Intervé també el senyor Guillem Garcia Coll, al qual respon el Rector (02.49:40-2:50:01).
 

Punt 19: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
 
El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica les propostes (2:19:27-2:21:27).
 
Intervé el doctor Miquel Jesús Roca Adrover per demanar un aclariment, i el vicerector de Personal Docent i Investigador li contesta i aprofita el moment per fer un agraïment al doctor Miquel Bennàsar Veny i a la doctora M. Dolors Forteza Forteza per la tasca realitzada a la Comissió de Contractació (2:21:37-2:23:24).
 
El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 16) (2:23:30-2:23:35):
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: B1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Microbiologia
Perfil docent: Microbiologia (graus de Biologia i Bioquímica). Mecanismes de patogenicitat microbiana (Màster Universitari en Microbiologia Avançada)
Perfil com a investigador: Mecanismes de resistència antimicrobiana i patogenicitat bacteriana. Anàlisis microbiològiques per al control de la higiene ambiental i alimentària
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: CMI1)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Geometria i Topologia
Perfil docent: 20601 Matemàtiques (grau d’Administració d’Empreses). 20577 Anàlisi Matemàtica III (grau de Matemàtiques)
Perfil com a investigador: Estructures metricodifuses generalitzades i les seves aplicacions a sistemes multiagent/multirobot
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: CMI2)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Àlgebra Abstracta II (grau de Matemàtiques). Xarxes Complexes (Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents)
Perfil com a investigador: Biologia computacional i bioinformàtica: xarxes filogenètiques
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: CMI3)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent: Estructura de computadors I i control per computador
Perfil com a investigador: Robòtica mòbil, visió per computador i aprenentatge automàtic, i les seves aplicacions a sistemes d’inspecció
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FS1)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Perfil docent: Equacions Diferencials I
Perfil com a investigador: Astronomia d’ones gravitacionals
 
Categoria: ajudant (codi plaça: FS2)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Astronomia i Astrofísica
Perfil docent: Fonaments d’instal·lacions (grau d’Edificació)
Perfil com a investigador: Inestabilitat tèrmica a la corona solar
 
Categoria: professor contractat doctor – I3 (codi plaça: FS9 (FOU 517))
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent: Física estadística
Perfil com a investigador: Física de sistemes complexos
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FS10 (FOU 517))
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent: Òptica
Perfil com a investigador: Fotònica i electrònica no lineal
 
b) Llicències per estudis

 
El vicerector de Personal Docent i Investigador intervé per explicar la llicència per estudis demanada (2:23:41-2:24:23).

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis amb efectes retroactius que s’indica a continuació (annex 17):
 
·     A la doctora Laura Mariño Pérez, professora ajudanta doctora del Departament de Química, a l’Institut de Biologie Structurale, Grenoble (França), pel període comprès entre l’1 de juliol de 2021 i el 18 de febrer de 2022, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).
 
c) Emèrits propis

El vicerector de Personal Docent i Investigador intervé per explicar la proposta d’emèrit propi.

El vicerector de Personal Docent i Investigador presenta la proposta de nomenament de la doctora M. Carme Ramis Palmer com a professora emèrita pròpia de la UIB (1r any) feta pel Departament de Psicologia, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 (annex 18).
 
S’aprova la proposta (2:24:59-2:25.48).
 
d) Sabàtics
 
El vicerector de Personal Docent i Investigador explica les sol·licituds de sabàtics (2:26:22-2:27:25) (annex 19).
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat la llicència per any sabàtic que s’indica a continuació:
 
·     Al doctor Aleix Calveras Maristany, professor del Departament d’Economia de l’Empresa, pel període comprès entre el 15 d’agost i el 23 de desembre de 2021. El professor Calveras Maristany gaudirà de la llicència a la Universitat d’Edimburg, Escòcia (Regne Unit).
 
Així mateix, aprova la modificació de la llicència per any sabàtic que s’indica a continuació:
 
·     Al doctor Pedro Montoya Jiménez, professor del Departament de Psicologia, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021. El professor Montoya Jiménez gaudirà de la llicència a les universitats Federal de l’ABC (São Paulo, Brasil) i Nacional de San Martín (Argentina).
 
e) Vènies docents

La vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau presenta les sol·licituds de vènies docents per a diferents professors de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, de l’Escola Universitària ADEMA i de l’Escola Universitària d’Hoteleria, atès que, segons les previsions estatutàries, correspon al Consell de Govern d’atorgar-les (2:27:38-2:28:45).

El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula al doctor Bartomeu Pascual Fuster, que fa unes consultes que són contestades per la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau (2:28:48-2:36.00).
 
El vicerector de Personal Docent i Investigador intervé per donar més informació sobre aquesta consulta (2:36:10-2:38:17). A continuació, la doctora Francesca Garcias Gomila fa una intervenció a la qual contesta la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau (2:38:26-2:41:43).
 
El Rector s’incorpora i dona la paraula al senyor Guillem Coll Garcia. A continuació, li contesta la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau (2.42:15-2:44:45).
 
El Consell de Govern aprova les vènies docents sol·licitades amb l’abstenció de la doctora Francesca Garcias Gomila (annex 20) (2:45:05-02:45:24).
 
f) Altres
 
No n’hi ha.
 

Punt 20: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes 

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 21) (02:52:17-2:53:42):

 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4027
Addenda
Consell Insular d'Eivissa
 
Adaptació del termini de vigència del conveni amb el CIEF (ref. 0240), signat el 28/09/1998
4075
CV/P
Consell Insular de Menorca, Conselleria de Salut i Consum
 
Regulació de la participació en l'organització i el funcionament de l’Escola de Salut Pública (ESPM)
4088
AM
Universitat de les Ciències Informàtiques
Cuba
Genèric
4095
CV/P
Consejo General de Fisioterapeutas de España
 
Oferta formativa per a alumnes de 4t de Fisioteràpia
4096
Model
Diverses entitats (model)
 
Realització del treball de fi de grau (TFG)
4097
CV/P
Panamedia, SL, i Libnova, SL
 
Investigació d’estàndards i procediments SMS en l'aviació comercial i la indústria aeronàutica
4098
AM
Asociación de Directores y Directivos de Hotel
 
Genèric
4099
CV/P
Conselleria d'Afers Socials i Esports
 
Execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament
4102
CV/P
Fundació de la Universitat de Cantàbria
 
Col·laboració per al desenvolupament del programa Explorer 2021
4103
AM
Escola Andalusa de Salut Pública
 
Col·laboració en el camp de la salut pública i l'epidemiologia
4104
AM
Fundación Foros de la Concordia
 
Genèric
4105
CV/P
Ajuntament de Felanitx
 
Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic
4106
CV/P
Ajuntament de Campanet
 
Ordenació, catalogació i digitalització de l'Arxiu Històric Municipal (tercera fase)
4107
CV/P
Ajuntament de Deià
 
Incorporació de l'Arxiu Històric del municipi a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (II fase)
4108
CV/P
Ajuntament d'Esporles
 
Incorporació de l'Arxiu Històric del municipi a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (II fase)
4109
CV/P
Ajuntament de Montuïri
 
Incorporació de l'Arxiu Històric del municipi a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (IV fase)
4110
CV/P
Ajuntament de sa Pobla
 
Incorporació de l'Arxiu Històric del municipi a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (II fase)
4111
CV/P
Ajuntament de Santa Maria del Camí
 
Incorporació de l'Arxiu Històric del municipi a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (II fase)
4112
CV/P
Ajuntament de Porreres
 
Incorporació de l'Arxiu Històric del municipi a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (I fase)
4114
CV/P
Consell Insular de Mallorca
 
Projecte «Re-habitar el barri: processos de transformació i empoderament universitat-escola-societat a través de pràctiques artístiques»
4115
AM
Agència Estatal d'Administració Tributària
 
Establiment de línies de col·laboració conjunta
4117
CV/P
Servei Públic d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball)
 
Inscripció a la garantia juvenil i prospecció empresarial per a la inserció laboral
4118
CV/P
Endesa Red, SA
 
Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica 2021-23
4119
CV/P
Universitat d'Isfahan
Iran
Intercanvi d'estudiants
4124
CV/P
Sra. Beatriu Rosselló Caldentey
 
Donació de la col·lecció bibliogràfica del senyor Francesc Bujosa Homar
4125
CV/P
Universitat de Vic
 
Regulació de la cessió d’ús d’espais de la UIB
4126
CV/P
Universitat de Barcelona
 
Desenvolupament d'un nou sistema d'informació i gestió de la recerca (SIRA)
4128
CV/P
Conselleria d'Educació i Formació Professional
 
Desenvolupament de programes per a alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
4130
CV/P
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears
 
Anàlisi conjunta de l’impacte econòmic de l'activitat turística
 
Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 22):
 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4057
CV/P
Universitat de San Martín de Porres
Perú
Doble titulació de màster
4113
Resolució
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili
 
Màster Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
4116
CV/P
Agrupació Territorial de Balears de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya; Col·legi d'Economistes de les Illes Balears
 
Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria
 
Finalment, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats per l’Escola de Doctorat (annex 23):
 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4100
CV/P
Universitat Politècnica de Catalunya
 
Realització del programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica
4123
CV/P
Universitat de Medicina, Farmàcia, Ciència i Tecnologia George Emil Palade
Romania
Conveni de cotutela internacional
 
Intervenen el degà de la Facultat de Ciències, el doctor Joan Ribot Riutort (02:53:50-02:55:19), la doctora Francesca Garcias Gomila, la doctora Cristina Moreno Mulet, la Secretària General i el Rector.
 
El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment, amb la condició de la millora de la redacció de la clàusula onzena del conveni ref. 4096 i fent constar la prioritat de la UIB per a la utilització dels espais en relació amb el conveni ref. 4125, amb la Universitat de Vic (02:55:38-03:07:47).
 

Punt 21: Torn obert de paraules

 El Rector dona pas al torn obert de paraules (03:07:57), en el qual intervenen el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà (03:08:08-03:10:14), la doctora Francesca Garcias Gomila (03:10:25-3:11:48), el doctor Príam Francesc de Villalonga Smith i el doctor Miquel F. Oliver Trobat, degà de la Facultat d’Educació (03:12:14-03:16:35).

També hi intervé el doctor Rubén Santamarta Martínez, que s’acomiada del Consell de Govern i fa els agraïments oportuns (03:17:07-03:19:58). El Rector li agraeix la feina feta i la seva implicació i li desitja molta sort en aquesta etapa nova (03:20:00-3:21:11).
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que intervé en relació amb la intervenció de la doctora Francesca Garcias Gomila (03:21:28-03:25:01).
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.
 
  

Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2021

Relació d’assistents:

1.      M. Teresa Adame Obrador
2.     Olaya Álvarez García
3.     Antoni Bordoy Fernández
4.     Mercè Borràs Dalmau
5.     M. Magdalena Brotons Capó
6.     Miquel À. Capellà Galmés
7.     Lorenza Carrasco Martorell
8.     José María Carretero Gómez
9.     Antoni Cerdà Fullana
10.   Guillem Coll Garcia
11.    Príam Francesc de Villalonga Smith
12.   Miquel Josep Deyà Bauzà
13.   Ricardo García Noval
14.   Francesca Garcias Gomila
15.   Yolanda González Cid
16.   Jaume Guiscafrè Danús
17.   M. Consolación Hernández Guerra
18.   Víctor Homar Santaner
19.   Rubén Jarazo Álvarez
20. Antoni Jaume Capó
21.   Isabel Lladó Sampol
22. Bartomeu Llinàs Ferrà
23. Enrique Llompart Rigo
24. Sebastián Lora Sánchez
25. Carles Mulet Forteza
26. Maurici Mus Amézquita
27. Marc Nadal Roberts
28. Miquel F. Oliver Trobat
29. Bartomeu Pascual Fuster
30. Isabel M. Perelló Bisellach
31.   Joan Ribot Riutort
32. Miquel Jesús Roca Adrover
33. Miquel Roca Bennàsar
34. Miquel Antoni Roig Figuerola
35. Andreu Sansó Rosselló
36. M. Dolores Tirado Bennàsar
37. Carmen Touza Garma
38. Gemma Isabel Turnes Palomino
39. Jaume Carot Giner
40. Irene Nadal Gómez
 
 

Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2021

Relació d’assistents amb veu i sense vot:
 
1.      Eva Aguilar Mediavilla
2.     Carles Bona Garcia
3.     M. Antònia Carbonero Gamundí
4.     Daniel Cardona Coll
5.     Gabriel Cardona Juanals
6.     Bartomeu Coll Vicens
7.     Francesca Comas Rubí
8.     Emilio Hernández García
9.     Margarita Miró Julià
10. Cristina Moreno Mulet
11.    Adrià Muntaner Mas
12.   Francina M. Orfila Sintes
13.   Josep A. Pérez Castelló
14.   Guillem Xavier Pons Buades
15.   Virgínia Ramon Álvarez
16.   Montserrat Rodríguez Delgado
17.   Ana María Rodríguez Guerrero
18.   Noemí Sansó Martínez
19.   Rubén Santamarta Martínez
20. Carolina Sitges Quirós
21.   Jeroni Reynés Vives