Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 3 d novembre de 2021

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2021 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 (Convocatòries i sessions) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.
 
A les 11 hores del dia 3 de novembre de 2021, a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).
 
Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).
 
S’excusen d’assistir-hi el senyor Antoni Cerdà Fullana, la doctora M. Dolors Forteza Forteza i el senyor Mario Valera Pozo.
 
També s’excusen d’assistir-hi el doctor Adrià Muntaner Mas, la doctora Eva Aguilar Mediavilla, la doctora Francesca Comas Rubí, el doctor Emilio Hernández García i la senyora Virgínia Ramon Álvarez, convidats amb veu i sense vot.
 
A les 13.43 hores abandona la sessió el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, el qual vol que consti en acta aquest fet.
 
A les 13.50 hores deixa la sessió el vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació.
 
A les 14.40 hores abandona la sessió el vicerector de Personal Docent i Investigador.
 
El Rector dona la benvinguda als assistents i fa constar el seu agraïment al servei de consergeria i al Servei de Recursos Audiovisuals per la feina de condicionament de la sala per dur-hi a terme presencialment la sessió del Consell de Govern. Tot seguit fa constar expressament que la sessió igualment s’enregistra.
 
A continuació i abans de començar amb l’ordre del dia, el Rector informa que se n’ha retirat el punt 11, atès que no s’havien consultat tots els grups d’interès en la matèria.
 
Finalment, també agraeix a la doctora Francesca Garcias Gomila la curosíssima i meticulosa anàlisi dels punts presentats i les seves aportacions. Finalment, dona instruccions sobre com es duran a terme les intervencions durant la sessió (00:00:00-00:02:30).
 

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern aprova per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2021 (00:02:33-00:02:59).
 

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d’Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Geografia i Medicina.
 
A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 3) (00:03:03-00:04:30).
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (00:04:32-00:04:45).
 

Punt 3: Modificació de la relació de llocs de treball del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerenta, la qual explica l’origen i el contingut de les modificacions presentades (annex 4) (00:05:00-00:09:21).
 
El Rector sotmet a votació aquest punt, que s’aprova per assentiment (00:09:26-00:09:35).
 

Punt 4: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del PAS

En primer lloc, el Rector informa d’una errada en la documentació d’aquest punt. A continuació, dona la paraula a la Gerenta, que exposa quina seria l’oferta pública del PAS presentada per a l’aprovació pertinent (annex 5). Així mateix, informa que, encara que aquesta oferta està pendent de la negociació amb el Govern, s’hauria d’aprovar en aquesta reunió. El Rector explica quines serien les conseqüències si el Govern no aprovàs aquesta proposta (00:09:36-00:11:53)
 
Tot seguit, el Rector dona la paraula al doctor Joan Ribot Riutort, que intervé per fer una consulta. El Rector contesta al doctor Ribot Riutort i també fa una reflexió sobre el contingut de la seva intervenció. El doctor Joan Ribot Riutort s’ofereix per col·laborar en l’estudi d’una possible actuació (00:11:58-00:14:35). Aquest punt s’aprova per assentiment.
 

Punt 5: Aprovació, si escau, de la reforma de la normativa electoral de la Universitat

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica el sentit de la reforma d’aquesta normativa i que s’acceptà la proposta de la doctora Francesca Garcias Gomila d’incloure el Departament de Medicina en la previsió normativa, perquè hi sigui aplicable quan aquest departament estigui constituït (annex 6) (00:14:37-00:16:53).
 
El Rector dona la paraula al doctor Bartomeu Pascual Fuster, que intervé per fer una consulta en relació amb els estudis d’Economia, al qual respon el cap de l’Assessoria Jurídica atenent a les dades d’acord amb les quals s’ha fet la proposta (00:16:56-00:19:17).
 
El Rector sotmet a votació la reforma, que s’aprova per assentiment (00:19:20-00:19:30).
 

Punt 6: Aprovació, si escau, de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat o escola

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que exposa quina és la composició numèrica del col·lectiu estudiantil que es proposa en relació amb les properes eleccions d’aquest col·lectiu a les juntes de facultat o escola (annex 7) (00:19:31-00:21:28).
 
A continuació, el Rector concedeix la paraula al doctor Joan Ribot Riutort, que fa constar una errada a la documentació, de la qual es pren nota per poder corregir-la (00:21:38-00:22:22).
 
El senyor Guillem Coll Garcia fa dues intervencions, a les quals respon el cap de l’Assessoria Jurídica (00:22:28-00:26:18).
 
Seguidament el Rector dona la paraula al doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, que fa una intervenció. Li respon el Rector (00:26:33-00:28:30).
 
La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió, a la qual contribueix el Rector amb la seva intervenció.
 
A petició del Rector, es recull el suggeriment d’estudiar la modificació de la normativa electoral en el sentit de donar veu i vot en les juntes adients als estudiants de màster i als estudiants de doctorat.
 
La proposta de composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat o escola s’aprova per assentiment (00:28:33-00:31:43).
 

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s’aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears

El Rector explica la finalitat d’aquesta modificació i dona la paraula a la Gerenta, perquè expliqui el contingut d’aquest punt (annex 8) (00:31:44-00:34:47).
 
El Rector sotmet a votació aquesta modificació, que s’aprova per assentiment (00:34:48-00:34:58).
 

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau

El Rector fa una breu explicació del sentit de la modificació que es proposa i dona la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que fa una explicació de l’origen i el sentit d’aquesta modificació (annex 9) (00:35:00-00:38:15).
 
El senyor Guillem Coll Garcia fa una pregunta, a la qual contesta el Rector, i el senyor Coll Garcia fa un comentari final (00:38:23-00:43:43).
 
El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa unes reflexions en relació amb aquest punt (00:43:46-00:46:50).
 
Posteriorment intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Joan Ribot Riutort, que fan uns aclariments (00:46:53-00:49:53).
 
Finalment intervenen la vicerectora d’Estudiants i el Rector per concloure aquestes reflexions (00:49:57-00:51:37).
 
El Rector sotmet a votació la modificació, que s’aprova per assentiment (00:51:38-00:51:43).
 

Punt 9: Aprovació, si escau, del procediment d’actuació en matèria d’assetjament laboral

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que fa una exposició general de l’origen d’aquest protocol i de les passes que s’han fet per arribar al document que es presenta en aquesta sessió per a l’aprovació pertinent (annex 10) (00:51:48-00:54:03).
 
A continuació, la senyora Elena Sureda Demeulemeester, cap del Servei de Prevenció, fa una presentació del protocol i es posa a la disposició dels membres del Consell de Govern per si tenen algun dubte sobre la documentació presentada (00:54:07-01:14:51).
 
El Rector li dona les gràcies i obre un torn de paraules entre els membres del Consell de Govern que hi vulguin participar. La doctora Cristina Moreno Mulet intervé per donar les gràcies per la feina feta en l’elaboració d’aquest protocol i fa una referència a la violència masclista i la possibilitat de poder completar-lo en aquest sentit. Posteriorment intervé el senyor Guillem Coll Garcia (01:15:46-01:18:43).
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, que contesta a la doctora Cristina Moreno Mulet. Finalment, el Rector fa una cloenda (01:18:47-01:20:57).
 
El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa constar el seu agraïment per la tasca feta i manifesta que s’abstindrà en aquest punt, atesa la seva experiència personal i la seva adscripció a una àrea de coneixement determinada (01:21:02-01:21:47).
 
El Rector sotmet a votació el protocol, que s’aprova amb l’abstenció del doctor Deyà Bauzà i sense que hi hagi cap vot en contra (01:22:12-01:22:37).
 

Punt 10: Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals, amb la condició de refugiat o sol·licitant d’asil i per als estudiants afectats per la crisi sanitària motivada per la pandèmia de COVID-19 (any acadèmic 2021-22)

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que explica el contingut d’aquesta convocatòria (annex 11) (01:22:40-01:24:52).
 
El Rector obre un torn de paraules, en el qual intervé el senyor Guillem Coll Garcia, al qual respon el Rector (01:24:58-01:26:59).
 
El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà dona l’enhorabona per la convocatòria i demana l’import de la despesa, per conèixer la dimensió d’aquesta labor social i saber si s’ha d’ampliar. El Rector es compromet a cercar aquesta dada (01:27:00-01:28:08).
 
El Rector sotmet a votació la convocatòria, que s’aprova per assentiment (01:28:11-01:28:20).
 

Punt 11: Elecció dels membres de la Comissió d’Investigació

Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
 

Punt 12: Proposta de nomenament del senyor Agustí Villaronga com a doctor honoris causa de la UIB

El Rector explica que es tracta d’una proposta que fa el Consell de Direcció perquè es nomeni doctor honoris causa el senyor Agustí Villaronga.
 
A continuació, dona la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, que explica breument la documentació que es troba a l’abast dels membres del Consell de Govern (annex 12). En aquest sentit, explica els seus mèrits més rellevants i la seva vinculació amb la UIB.
 
El Consell de Govern es dona per informat de la proposta de nomenament del senyor Agustí Villaronga com a doctor honoris causa de la UIB (01:28:41-01:33:35).
 

Punt 13: Aprovació, si escau, de la modificació del grau d’Infermeria

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau perquè expliqui la modificació del grau d’Infermeria (annex 13).
 
La vicerectora explica que és la setena modificació d’aquest grau i que afecta el nombre de crèdits que s’atribueixen al TFG, així com el numerus clausus d’aquest estudi (01:33:36-01:36:35).
 
El Rector dona la paraula a la doctora Cristina Moreno Mulet, que explica la manca de professionals d’infermeria a tot el món i, en particular, a la nostra comunitat. Així mateix, fa constar una sèrie d’agraïments a tots els que han fet que aquesta modificació sigui possible (01:36:53-01:39:03). El Rector li contesta i afegeix un agraïment al vicerector de Personal Docent i Investigador per la negociació del conveni i a la Direcció General de Política Universitària i Recerca perquè va acceptar la modificació des del primer moment, cosa que no és habitual (01:39:04-01:39:55).
 
El Rector sotmet a votació la modificació, que s’aprova per assentiment (01:39:58-01:40:01).
 

Punt 14: Aprovació, si escau, de l’extinció del programa de Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments

El Rector posa els membres del Consell de Govern en antecedents en relació amb aquest punt.
 
El vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent explica que s’ha d’aprovar l’extinció perquè aquest programa consti com a extingit (annex 14).
 
El Consell de Govern aprova per assentiment aquesta extinció (01:40:03-01:42:47).
 

Punt 15: Aprovació, si escau, de títols propis de la UIB:

·       Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
 
·       Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, que explica les propostes d’estudis propis que s’indiquen tot seguit, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 13257/2019, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (01:42:47-01:46:15).
 
Els estudis són:
 
a) Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
        i.    Expert Universitari en Experiència d’Usuari (UX). Títol propi de la UIB (24 ECTS)
       ii.    Expert Universitari en Analítica de Producte Digital. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
      iii.    Diploma Universitari de Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
      iv.    Diploma de Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
       v.    Diploma Universitari d’Experiència d’Usuari (UX). Títol propi de la UIB (24 ECTS)
      vi.    Diploma d’Experiència d’Usuari (UX). Títol propi de la UIB (24 ECTS)
    vii.    Diploma Universitari d’Analítica de Producte Digital. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
   viii.    Diploma d’Analítica de Producte Digital. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
 
b) Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
        i.    Diploma Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
 
El Rector sotmet aquests títols a aprovació, els quals s’aproven per assentiment (annex 15) (01:46:16-01:46:23).
 

Punt 16: Aprovació, si escau, dels increments d’activitat docent

El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica que hi ha professors que han demanat d’incrementar l’activitat docent, els quals s’especifiquen a la documentació presentada, en la qual fa constar unes errades (annex 16).
 
El Rector sotmet a votació la proposta d’increments de l’activitat docent presentada, que s’aprova per assentiment amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2021-22 (01:46:26-01:47:30).
 
La proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.
 

Punt 17: Suport a l'Avantprojecte de llei de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

El Rector explica el sentit d’aquest punt, quin és l’origen de la Llei de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears i el més destacable del seu contingut. També vol posar de manifest quin seria el sentit d’aquesta carta (annex 17).
 
A continuació, dona la paraula al vicerector de Política Científica i Investigació, que explica quin seria el paper d’aquesta carta en el procés de tramitació de la llei, així com el seu contingut fonamental.
 
El Rector demana si hi ha comentaris en relació amb aquesta carta (01:47:32-01:51:56). Dona la paraula al doctor Miquel Josep Deyà Bauzà i es produeix un intercanvi de reflexions entre aquest i el Rector en relació amb el contingut, la conveniència d’aquesta llei i l’oportunitat de la carta que hi dona suport (01:52:02-02:04:55).
 
El vicerector de Política Científica i Investigació fa una nova intervenció (02:05:05-02:06:57).
 
A continuació intervenen el senyor Guillem Coll Garcia, el doctor Príam Francesc de Villalonga Smith i novament el doctor Deyà Bauzà (02:07:02-02:12:24).
 
Tot seguit, el Rector dona la paraula al senyor Sebastián Lora Sánchez, membre del Consell Social, que fa una reflexió. Li responen el Rector i el vicerector de Política Científica i Investigació (02:12:37-02:18:09).
 
El Rector torna a intervenir per convenir amb el doctor Villalonga Smith i es compromet a incloure alguna frase en el sentit suggerit (que la UIB farà una crítica sobre la manera com s’implementa aquesta llei).
 
Finalment, el Rector demana si hi ha alguna abstenció o vot en contra; atès que no n’hi ha cap, es dona per aprovat el suport, fet que el Rector agraeix expressament (02:18:11-02:19:53).
 

Punt 18: Informació del Consell de Direcció          

El Rector informa dels temes següents:
 
·       La seva compareixença a la Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament, acompanyat dels membres del Consell de Direcció (02:20:20-02:25:16).
·       Una jornada de ciència al Parlament en la qual el Rector està convidat a presentar una ponència (02:25:18-02:25:46).
·     Una reunió amb el director general de Política Universitària i Recerca en la qual va manifestar l’interès del Govern de les Illes Balears per impulsar la creació d’un grau de Ciències del Mar, encara que no tingui aquesta denominació (02:25:47-02:28:48).
 
En relació amb aquest punt, el doctor Joan Ribot Riutort s’ofereix per treballar en el projecte i el Rector accepta l’oferiment (02:28:49-02:29:27).
 
El doctor Joan David Janer Torrens intervé per demanar informació sobre la tramitació de la LOSU i el Rector fa una exposició sobre aquest assumpte (02:29:31-02:36:30).
 
La Secretària General informa del resultat de les eleccions parcials d’estudiants que han tingut lloc a diversos òrgans de representació i de la falta de participació dels estudiants.
 
El senyor Guillem Coll Garcia intervé per oferir-se a dissenyar estratègies perquè els alumnes s’impliquin en aquesta tasca tan important. El Rector li’n dona les gràcies (02:36:48-02:40:17).
 

Punt 19: Afers de tràmit   

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
 
No n’hi ha.
 
b) Professor emèrit
 
El vicerector de Personal Docent i Investigador planteja la proposta de nomenament del doctor Maximino San Miguel Ruibal com a professor emèrit feta pel Departament de Física, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2022-23, de conformitat amb l’article 3 del Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.
 
El Rector sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment (annex 18) (02:40:35-02:41:42).
 
Es fa constar que el doctor Miquel À. Capellà Galmés ha sortit de la sala en aquest punt i no ha votat.
 
c)   Llicències per estudis
           
No n’hi ha.
 

Punt 20: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 19):
 
 
Ref.
 
Tipus
 
Entitat
 
País
 
Objecte
4137
CV/P
Senyor Sebastià Muntaner Aguilar
 
Donació de fons i cessió de drets del conjunt documental de l'arquitecte Juan de Aguilar Sancho
4144
AM
Ikera RD8 Centro de Investigación
 
Promoció de la gestió transversal del projecte SmartUIB
4145
AM
Les Terrasses Valldemossa, SL
 
Promoció de la gestió transversal del projecte SmartUIB
4146
AM
SIARQ Technologies, SL
 
Promoció de la gestió transversal del projecte SmartUIB
4152
CV/P
Fundació Save The Med
 
Desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica per a la recuperació mediambiental
4153
AM
Colegio de Morelos (Mèxic)
Mèxic
Col·laboració acadèmica, científica i cultural
4158
AM
Universitat Central de l’Est
República Dominica-na
Desenvolupament de programes d'estudis conjunts, intercanvis i cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació
4159
CV/P
Balear de Uniformes
 
Premi Balear de Uniformes al millor treball de fi de grau de la Facultat de Turisme
4161
 
Fundació Bancària “la Caixa”
 
Desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural i social
4163
CV/P
Associació de Voluntaris de CaixaBank
 
Programa de Voluntariat de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank entre els empleats i/o col·laboradors de la UIB
 
Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el conveni següent, tramitat pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 20):
 
 
Ref.
 
Tipus
 
Entitat
 
País
 
Objecte
4157
Addenda
Universitat de Perpinyà Via Domícia
França
Programa de doble titulació de Màster Universitari en Patrimoni Cultural
 
Intervenen la doctora M. Teresa Adame Obrador i el doctor Miquel À. Capellà Galmés.
 
El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment (02:42:16-02:44:33).
 

Punt 21: Torn obert de paraules

El Rector dona la paraula al doctor Príam Francesc de Villalonga Smith en relació amb la proposta de creació d’un grau de Ciències del Mar i al doctor Rafel Crespí Cladera, que demana sobre l’informe que es duu a terme per iniciativa del Consell Social per a la implantació de nous estudis (02:45:09-02:49:11).
 
A continuació intervé el doctor Gabriel Cardona Juanals, que fa constar el descontent per la forma com s’ha fet fins ara el procés de verificació dels estudis i fa una petició en aquest sentit (02:49:20-02:53:20).
 
El doctor Joan Ribot Riutort fa una pregunta en relació amb un prec que va fer a la Secretària General a la darrera sessió del Consell de Govern i sobre com s’ha col·laborat amb altres institucions en altres ocasions (02:53:27-02:54:39).
 
El doctor Crespí Cladera torna a intervenir en relació amb dues qüestions de funcionament administratiu. A continuació, el doctor Miquel Jesús Roca Adrover demana que es faci públic el document d’al·legacions a la LOSU de la CRUE; també fa una consideració sobre una futura llei relativa a l’obligació de retirar l’amiant de tots els edificis públics i que afecta alguns edificis de la UIB (02:54:50-03:00:00).
 
Posteriorment intervé el senyor Sebastián Lora Sánchez en nom del Consell Social i excusa l’absència del president d’aquest òrgan. Així mateix, fa unes consideracions sobre els dos estudis promocionats des del Consell Social. El Rector li agraeix la intervenció (03:00:10-03:04:20).
 
El Rector contesta a les diferents intervencions (03:04:30-03:14:33) i també intervé el vicerector de Personal Docent i Investigador (03:14:36-03:19:28). El Rector dona les gràcies al vicerector i tot seguit dona resposta al doctor Cardona Juanals (03:20:17-03:21:50).
 
Després la Secretària General contesta al doctor Gabriel Cardona Juanals, que intervé novament; li torna a contestar la Secretària General. Finalment, també fa la seva aportació el senyor Guillem Coll Garcia (03:21:56-03:31:56).
 
El Rector contesta al doctor Rafel Crespí Cladera, que també torna a intervenir. En aquest sentit, el vicerector de Política Científica i Investigació fa ús de la paraula per donar-hi resposta (03:31:57-03:37:27).
 
El Rector contesta al doctor Roca Adrover les dues qüestions que ha plantejat (03:37:28-03:38:57).
 
Finalment intervé el Rector per contestar a la intervenció del senyor Lora Sánchez. Sobre aquest assumpte també intervenen la Secretària General, una altra vegada el senyor Sebastián Lora Sánchez i el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent.
 
Concloses les intervencions indicades, el Rector dona per finalitzada la sessió (03:38:58-03:43:08).
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.
 
 

Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2021

 
Relació d’assistents:
 
1.      M. Teresa Adame Obrador
2.     Olaya Álvarez García
3.     Antoni Bordoy Fernández
4.     Mercè Borràs Dalmau
5.     M. Magdalena Brotons Capó
6.     Miquel À. Capellà Galmés
7.     Lorenza Carrasco Martorell
8.     José María Carretero Gómez
9.     Guillem Coll Garcia
10.   Rafel Crespí Cladera
11.    Príam Francesc de Villalonga Smith
12.   Miquel Josep Deyà Bauzà
13.   Ricardo García Noval
14.   Francesca Garcias Gomila
15.   Yolanda González Cid
16.   Jaume Guiscafrè Danús
17.   M. Consolación Hernández Guerra
18.   Víctor Homar Santaner
19.   Antoni Jaume Capó
20. Isabel Lladó Sampol
21.   Enrique Llompart Rigo
22. Sebastián Lora Sánchez
23. Carles Mulet Forteza
24. Maurici Mus Amézquita
25. Marc Nadal Roberts
26. Miquel F. Oliver Trobat
27. Bartomeu Pascual Fuster
28. Isabel M. Perelló Bisellach
29. Joan Ribot Riutort
30. Miquel Jesús Roca Adrover
31.   Miquel Roca Bennàsar
32. Miquel Antoni Roig Figuerola
33. M. Dolores Tirado Bennàsar
34. Carmen Touza Garma
35. Gemma Isabel Turnes Palomino
36. Jaume Carot Giner
37. Irene Nadal Gómez
 
 

Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2021

Relació d’assistents amb veu i sense vot:
 
1.    Carles Bona Garcia
2.   Gabriel Cardona Juanals
3.   Bartomeu Coll Vicens
4.   Javier Gulías León
5.   Joan David Janer Torrens
6.   Margarita Miró Julià
7.   Cristina Moreno Mulet
8.   Francina M. Orfila Sintes
9.   Josep A. Pérez Castelló
10. Neus Piña Capó
11. Guillem Xavier Pons Buades
12. Montserrat Rodríguez Delgado
13. Ana María Rodríguez Guerrero
14. Noemí Sansó Martínez
15. Carolina Sitges Quirós
16. Jeroni Reynés Vives