Consell de Govern

Sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2021

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 (Convocatòries i sessions) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

A les 11.39 hores del 20 de desembre de 2021, a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).
 
Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).
 
S’excusen d’assistir-hi la doctora Lorenza Carrasco Martorell, per malaltia; la doctora Francesca Garcias Gomila, per motius acadèmics; la doctora Olaya Álvarez García, el doctor Miquel Roca Bennàsar i el senyor Mario Valera Pozo.
 
També s’excusen d’assistir-hi la doctora Eva Aguilar Mediavilla, la doctora Cristina Moreno Mulet, la doctora Francina Orfila Sintes i el doctor Gabriel Cardona Juanals, convidats amb veu i sense vot.
 
El Rector dona la benvinguda als assistents i els recorda que aquesta sessió és enregistrada (00:00:00-00:00:38).
 

Punt 1: Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS

De forma prèvia el Rector fa un resum d’aquest punt i dona la paraula a la Gerenta, la qual explica la modificació de la relació de llocs de treball del PAS, segons la documentació adjunta (annex 3) (00:00:45-00:06:30).
 
El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (00:06:33-00:06:49).
 
Punt 2: Aprovació, si escau, de l'oferta d'estabilització d'ocupació temporal (Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública)
 
El Rector dona la paraula a la Gerenta, que explica l’abast i el significat de l'oferta d'estabilització d'ocupació temporal que es presenta, conseqüència de les previsions del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, segons la documentació adjunta (annex 4).
 
El doctor Miquel J. Roca Adrover demana informació i li responen.
 
El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (00:06:50-00:10:22).
 
Punt 3: Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2022
 
El Rector, prèviament, vol agrair a tot l’equip econòmic la feina que ha fet i, així mateix, també vol agrair la seva tasca al personal que ha col·laborat en l’elaboració del pressupost de l’any 2022. Posteriorment fa unes reflexions i unes consideracions abans de donar la paraula al vicerector d’Economia i Infraestructures i a la Gerenta, que expliquen el pressupost de 2022 (annex 5) (00:10:26-01:12:07).
 
El senyor Sebastián Lora Sánchez, membre del Consell Social, demana informació sobre el 2 per cent de la pujada salarial i li contesten la Gerenta i el vicerector d’Economia i Infraestructures (01:12:22-01:15:42).
 
El Rector sotmet el pressupost presentat per a l’any 2022 a aprovació. El Consell de Govern aprova el pressupost amb el vot a favor de tots els presents i cap vot en contra ni cap abstenció (01:15:43-01:16:27).
 
Punt 4: Declaració institucional antifrau
 
El Rector explica els motius pels quals és necessària aquesta declaració institucional antifrau, així com el seu contingut. A continuació proposa unes modificacions de caire formal al document presentat (01:16:30-01:21:05).
 
Posteriorment dona la paraula a la Secretària General, que explica com es durà a terme la darrera part del document (01:21:06-01:22:43).
 
El Rector sotmet a votació la proposta amb la incorporació de les esmenes proposades, que s'aprova per assentiment (annex 6) (01:22:48-01:23:13).
 
Punt 5: Adaptació de la planificació acadèmica curricular a causa de la COVID-19
 
El Rector presenta la proposta d’adaptació de la planificació acadèmica curricular a causa de la COVID-19 i fa uns aclariments sobre el procediment que s’ha seguit fins a la presentació del document als membres del Consell de Govern. Així mateix, fa constar que s’han rebut una sèrie d’esmenes, que s’incorporaran a la versió definitiva del text. Finalment, el Rector demana si hi ha preguntes o alguna qüestió.
 
El Rector sotmet a votació la proposta amb les esmenes proposades, que s'aprova per assentiment (annex 7) (01:23:18-01:28:33).
 
A continuació, el Rector explica quina és la situació actual de casos COVID i què es farà per al proper semestre (01:28:35-01:31:37).
 
El doctor Joan Ribot Riutort demana que informin els equips deganals tot d’una que s’hagi pres una decisió, perquè puguin preparar convenientment el retorn a les aules (01:31:40-01:33:45).
 
Punt 6: Aprovació, si escau, de la supressió del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB), atesa la reestructuració de l’àrea TIC de la UIB
 
El Rector presenta, per a la seva aprovació, l’acord normatiu per a la supressió del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB (CTI@UIB) (annex 8) i explica els motius que el justifiquen, tenint en compte que és necessari per establir un nou model de governança de l’àrea TIC de la UIB, que s’abordarà mitjançant un acord executiu el proper mes de gener.
 
A continuació, fa una breu exposició de com es reestructuraran els serveis de l’àrea TIC de la UIB (01:33:46-01:38:06).
 
Finalment, el Rector vol fer constar un agraïment a l’actual directora del CTI@UIB per la seva gestió al llarg d’aquests anys i, en particular, per haver hagut de fer front a les conseqüències de la pandèmia i els problemes que ha suposat en l’àmbit TIC de la Universitat (01:38:07-01:39:09), agraïment que fa extensiu a tot el seu equip.
 
El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (01:39:20-01:39:36).
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.
  
Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2021
 
Relació d’assistents:
 
1.      M. Teresa Adame Obrador
2.     Antoni Bordoy Fernández
3.     Mercè Borràs Dalmau
4.     M. Magdalena Brotons Capó
5.     Miquel À. Capellà Galmés
6.     José María Carretero Gómez
7.     Joan Josep Estrany Bertos
8.     Ricardo García Noval
9.     Yolanda González Cid
10.   M. Consolación Hernández Guerra
11.    Víctor Homar Santaner
12.   Antoni Jaume Capó
13.   Isabel Lladó Sampol
14.   Bartomeu Llinàs Ferrà
15.   Enrique Llompart Rigo
16.   Sebastián Lora Sánchez
17.   Carles Mulet Forteza
18.   Maurici Mus Amézquita
19.   Marc Nadal Roberts
20.  Miquel F. Oliver Trobat
21.   Bartomeu Pascual Fuster
22.  Isabel M. Perelló Bisellach
23.  Joan Ribot Riutort
24.  Miquel Jesús Roca Adrover
25.  Miquel Antoni Roig Figuerola
26.  Andreu Sansó Rosselló
27.  M. Dolores Tirado Bennàsar
28.  Carmen Touza Garma
29.  Gemma Isabel Turnes Palomino
30.  Jaume Carot Giner
31.   Irene Nadal Gómez
 
Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2021
 
Relació d’assistents amb veu i sense vot:
 
1.      Carles Bona Garcia
2.     Daniel Cardona Coll
3.     Francesca Comas Rubí
4.     Antonio Conde Tejón
5.     José M. Escalona Lorenzo
6.     Jaume Garau Amengual
7.     Javier Gulías León
8.     Emilio Hernández García
9.     Joan David Janer Torrens
10.   Margarita Miró Julià
11.    Adrià Muntaner Mas
12.   Josep A. Pérez Castelló
13.   Neus Piña Capó
14.   Guillem Xavier Pons Buades
15.   Virgínia Ramon Álvarez
16.   Montserrat Rodríguez Delgado
17.   Ana María Rodríguez Guerrero
18.   Noemí Sansó Martínez
19.   Carolina Sitges Quirós
20.  Jeroni Reynés Vives