Consell de Govern

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 (Convocatòries i sessions) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.
 
A les 11.07 hores del 16 de desembre de 2021, a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).
 
Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).
 
S’excusen d’assistir-hi la doctora Francesca Garcias Gomila, per motius acadèmics, la doctora M. Dolors Forteza Forteza, el doctor Jaume Guiscafrè Danús, el doctor Rubén Jarazo Álvarez, el doctor Andreu Sansó Rosselló i el senyor Mario Valera Pozo.
 
També s’excusen d’assistir-hi la doctora Eva Aguilar Mediavilla i la senyora Francina Orfila Sintes, convidades amb veu i sense vot.
 
El Rector i la vicerectora d’Estudiants s’absenten de la sessió entre les 12.15 i les 12.30 hores, amb motiu d’una reunió amb estudiants; en conseqüència, la presideix per substitució reglamentària el vicerector de Política Científica i Investigació, doctor Víctor Homar Santaner.
 
El Rector dona la benvinguda als assistents i els recorda que aquesta sessió és enregistrada, així mateix fa dues precisions prèvies (00:00:00-00:02:28).
 
Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 
El Consell de Govern aprova per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2021 (00:02:30-00:02:54).
 
Punt 2: Modificació de plantilla
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Enginyeria Industrial i Construcció, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 3).
 
El vicerector de Personal Docent i Investigador fa alguns comentaris en relació amb consultes rebudes al Vicerectorat. El Rector li dona les gràcies.
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment (00:02:56-00:08:23).
 
Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 11551/2015, de 29 d’octubre, pel qual es regula la gestió dels recursos generals procedents d’accions de recerca i innovació amb finançament extern
 
El Rector, de forma prèvia, exposa la necessitat de fer la modificació que es proposa per poder tenir disponibles aquestes quantitats per al proper any.
 
A continuació dona la paraula al vicerector de Política Científica i Investigació, que explica l’abast i el significat de la modificació de l’Acord normatiu 11551/2015, de 29 d’octubre, pel qual es regula la gestió dels recursos generals procedents d’accions de recerca i innovació amb finançament extern.
 
Intervenen el doctor Joan Ribot Riutort i el doctor Miquel J. Roca Adrover.
 
El Rector sotmet a votació la modificació amb les aportacions fruit del debat, que s’aprova per assentiment (annex 4) (00:08:25-00:13:46).
 
Punt 4: Elecció de membres de la Comissió d’Investigació
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Política Científica i Investigació, el qual explica que, d’acord amb el que estableix l’article 146 dels Estatuts, la Comissió d'Investigació és formada, entre altres representants, per quinze professors doctors de diferents camps científics, nou dels quals han de ser o haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació externa, elegits pels professors del Consell de Govern.
 
Així mateix, informa que el seu mandat és de tres anys, per la qual cosa escau elegir nous membres d'aquesta procedència, raó per la qual presenta la proposta següent, sens perjudici dels candidats que s’hi puguin presentar: doctora Eva Maria Aguilar Mediavilla, doctor Pau Balart Castro, doctora Lucrecia Paz Burges Cruz, doctor Miquel Bennàssar Veny, doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, doctor Jaume Flexas Sans, doctora Joana Maria Ramis Morey, doctora Margalida Agnès Gili Planas, doctor Emilio Hernández García, doctora Maria de la Mercè Llabrés Segura, doctor Rafael Bosch Zaragoza, doctora Antònia Paniza Fullana, doctor José Igor Prieto Arranz, doctor Jaume Agapit Segura Fuster i doctora Alícia Magdalena Sintes Olives.
 
El doctor Joan Ribot Riutort fa una intervenció.
 
El Rector agraeix la feina feta als membres de la Comissió d’Investigació que deixen el càrrec i afegeix que s’hi poden presentar altres candidatures.
 
No s’hi presenta cap altre candidat, i a continuació el Rector sotmet votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 5) (00:13:47-00:15:42).
 
Punt 5: Elecció de membres del Comitè d’Ètica de la Recerca
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Política Científica i Investigació, el qual informa que, en virtut del que estableix l’Acord normatiu 11030/2014, de 13 de juny, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 403, de 31 de juliol), el Comitè ha d’estar integrat per sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB –un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat. A continuació indica que hi ha dos membres que han demanat cessar en les seves funcions. Per substituir-los, es proposen el doctor Jordi Llabrés Bordoy i el doctor Jens Oliver Todt.
 
Per tant, amb aquesta proposta, la composició dels membres electes del Comitè seria la següent:
 
– Doctora Ana María Proenza Arenas (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).
– Doctor Jordi Llabrés Bordoy (Departament de Psicologia).
– Doctor Joan Ernest de Pedro Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
– Doctor Jens Oliver Todt (Departament de Filosofia i Treball Social).
– Doctor Daniel Adrover Roig (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació).
– Doctora Antònia Paniza Fullana, com a jurista (Departament de Dret Privat).
 
El senyor Guillem Coll Garcia fa una consulta i li responen el Rector i el vicerector de Política Científica i Investigació.
 
El Rector agraeix la feina feta als membres del Comitè d’Ètica de la Recerca que deixen el càrrec i afegeix que s’hi poden presentar altres candidatures.
 
No s’hi presenta cap altre candidat i a continuació el Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 6) (00:15:44-00:18:48).
 
Punt 6: Proposta de votació del nomenament del senyor Agustí Villaronga com a doctor honoris causa de la UIB
 
El Rector recorda que a la sessió del Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2021 es va informar de la proposta de nomenament del senyor Agustí Villaronga com a doctor honoris causa de la UIB, a iniciativa del Consell de Direcció (annex 7).
 
El Rector explica el procediment per dur a terme la votació. També recorda que es necessiten tres cinquenes parts de vots favorables dels membres del Consell de Govern per aprovar la proposta, tal com estableix l’article 9 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.
 
Finalment, el Rector dona suport a la proposta, la qual se sotmet a votació (00:18:50-00:20:14)
 
Una vegada realitzat el recompte dels vots emesos abans de finalitzar la sessió, el resultat és el següent: 35 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció. Per tant, s’aprova la proposta presentada de nomenament del senyor Agustí Villaronga com a doctor honoris causa de la UIB (02:43:25-02:47:56).
 
Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació dels graus:
 
a)   d’Administració d’Empreses
b)  d’Economia
 
El Rector dona la paraula a la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau per explicar la modificació dels plans d’estudis dels graus d’Administració d’Empreses i d’Economia que es presenta per a l’aprovació pertinent, si escau (annex 8)
 
A continuació el Rector dona la paraula al doctor José María Carretero Gómez, que fa una intervenció i vol fer constar l’agraïment a l’equip directiu de la Facultat d’Economia i Empresa per l’esforç fet per dur a terme la modificació que avui es presenta.
 
El Rector també vol donar-li les gràcies i compartir les reflexions fetes.
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada.
 
El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 6 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 513, de 19 de març), i el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, aprova per assentiment la modificació dels plans d’estudis dels graus d’Administració d’Empreses i d’Economia i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement quan escaigui (00:20:16-00:27:30)
 
Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en Formació del Professorat
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent per explicar la modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en Formació del Professorat que es presenta per a l’aprovació pertinent, si escau (annex 9).
 
A continuació el Rector dona la paraula al doctor Miquel J. Deyà Bauzà, que fa una sèrie de consideracions i uns agraïments sobre qüestions tècniques de la memòria del Màster.
 
El Rector intervé i agraeix les al·legacions i fa una reflexió sobre la naturalesa d’aquest màster.
 
Intervé el senyor Guillem Coll Garcia per fer una consideració de caire formal a la documentació que es presenta. El vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent li contesta que ja s’ha corregit i també dona les gràcies al doctor Miquel J. Deyà Bauzà.
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada.
 
El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 25 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 513, de 19 de març), i el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, aprova la modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en Formació del Professorat, amb l’abstenció del doctor Miquel J. Deyà Bauzà, i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement quan escaigui (00:27:33:00:50:09).
 
Punt 9: Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades
 
El Rector recorda que aquest programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades substitueix el programa conjunt amb la Universitat de Granada de temàtica semblant que ja havia acabat.
 
A continuació dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent per explicar la proposta del nou programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades. També informa dels canvis en la tramitació d’aquest doctorat com a resultat del canvi de normativa (annex 10).
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada.
 
El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 31 de l’Acord normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, acorda d’aprovar per assentiment el programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement quan escaigui (00:50:11-00:55:07).
 
Punt 10: Aprovació, si escau, dels increments d’activitat docent
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica que hi ha un professor del Departament de Geografia que ha demanat d’incrementar l’activitat docent (annex 11).
 
El vicerector vol donar les gràcies a tots els directors de departament que han fet propostes per solucionar els problemes de docència que s’han produït a darrera hora.
 
El Rector sotmet a votació la proposta d’increment de docència presentada, que s’aprova amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2021-22.
 
Finalment, el Rector indica que aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB (00:55:10-00:56:23).
 
Punt 11: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes
 
El Rector dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, el qual informa de la proposta de complements retributius dels professors dels cossos docents i professors contractats de Palma de la modalitat de Campus Digital - illes que durant l’any acadèmic 2021-22 han de percebre el complement corresponent, així mateix fa constar unes modificacions que afecten el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
 
El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant l’any acadèmic 2021-22, i acorda de trametre-les al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 12) (00:56:24-00:58:44)
 
Punt 12: Estades breus de professors convidats 2022
 
El vicerector de Política Científica i Investigació presenta la proposta d’ajuts per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.
 
A continuació s’obre un torn de paraula en què intervenen el doctor Bartomeu Pascual Fuster, el doctor Rafael Crespí Cladera, el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, el doctor Joan Josep Estrany Bertos, el senyor Guillem Coll Garcia i el vicerector de Política Científica i Investigació.
 
El vicerector de Política Científica i Investigació sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 13) (00:58:44-01:14:53).
 
Punt 13: Informació del Consell de Direcció
 
Aquest punt es posposa fins que el Rector torna a la sessió, moment en què es reprèn.
 
El Rector informa dels temes següents:
 
·     Fa constar el seu agraïment a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que han demostrat una actitud molt comprensiva pel que fa al finançament de l’edifici interdepartamental de Ciències de la Salut i també perquè han cercat finançament per a l’equipament d’aquest edifici (01:23:22-01:25:21).
 
·     Manifesta que vol demanar l’opinió dels membres del Consell de Govern sobre la possibilitat d’incorporar com a escola adscrita a la UIB una escola d’Infermeria la titularitat de la qual correspondria a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. A tal efecte, i perquè es tingui en compte al torn de paraula, informa de les possibles conseqüències que podria tenir no acceptar aquesta sol·licitud.
 
En primer lloc, el Rector manifesta quina és la posició d’aquest equip rectoral, així com altres consideracions (01:25:22-01:31:13).
 
A continuació s’obre un torn obert de paraules en el qual intervenen la doctora Cristina Moreno Mulet, el doctor Miquel J. Deyà Bauzà, la doctora M. Dolores Tirado Bennàsar, el doctor Miquel Roca Bennàsar, el doctor Rafel Crespí Cladera, el doctor Bartomeu Pascual Fuster, el senyor Bartomeu Llinàs Ferrà, president del Consell Social, el doctor José María Carretero Gómez, el doctor Miquel F. Oliver Trobat, el doctor Príam de Villalonga Smith, la doctora Noemi Sansó Martínez, el doctor Joan David Janer Torrens, el doctor Miquel J. Roca Adrover, el senyor Guillem Coll Garcia, el senyor Sebastián Lora Sánchez i el vicerector de Personal Docent i Investigador (01:31:14-02:35:33)
 
El vicerector de Personal Docent i Investigador informa sobre una eina per tenir més control sobre el professorat que imparteix docència a les escoles adscrites i a la UIB. El Rector fa uns comentaris al respecte. Intervenen el senyor Guillem Coll Garcia i la doctora Cristina Moreno Mulet.
 
Finalment el Rector clou el punt (02:35:36-02:42:44).
 
Punt 14: Afers de tràmit
 
a)  Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
 
El vicerector de Política Científica i Investigació dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador perquè doni compte dels membres de les comissions que es presenten per a l’aprovació pertinent.
 
El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 14) (01:15:12-01:16:06).
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: B1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Ecologia
Perfil docent: Docència pròpia de l’àrea
Perfil investigador: Interaccions planta-animal en sistemes antropitzats
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: BFiCS1)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica de les Membranes. Bioquímica i Biologia Molecular II. Laboratori Integrat I
Perfil investigador: Nutrició perinatal i programació i regulació metabòlica
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: BFiCS2)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i Laboratori General de Bioquímica
Perfil investigador: Biomaterials i vesícules extracel·lulars per a ús terapèutic
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: BFiCS3)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica, Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
Perfil investigador: Metabolisme mitocondrial i estrès oxidatiu. Implicacions en el càncer
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CMI1)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: Didàctica de les Matemàtiques II (grau d’Educació Primària). Didàctica de les Matemàtiques I (grau d’Educació Primària)
Perfil investigador: Funcions d’agregació i connectius lògics en el conjunt dels nombres borrosos discrets i les seves aplicacions
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: CMI2)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent: Ampliació d’Automatització Industrial i Electrònica Digital
Perfil investigador: Processament digital d’imatges en aplicacions de robòtica submarina
 
Categoria: ajudant (codi plaça: CHiTA1)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Medieval
Perfil docent: Societats i Cultures en l’Edat Mitjana
Perfil investigador: Història de la Mediterrània occidental a la baixa edat mitjana
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EA1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia
Perfil investigador: Economia de l’Educació i economia del treball
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EA2)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Macroeconometria
Perfil investigador: Econometria de sèries temporals i metaanàlisi
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EA3)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil investigador: Econometria de sèries temporals i econometria financera
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: EE1)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Direcció de Producció i Operacions
Perfil investigador: Gestió de la innovació i estratègia empresarial
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: EiC1)
Departament: Enginyeria Industrial i Construcció
Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques
Perfil docent: Materials II (grau d’Edificació)
Perfil investigador: Propietats tèrmiques de materials ecològics i sistemes constructius
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FiTS1)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Filosofia Moral
Perfil docent: Filosofia Política (20923)
Perfil investigador: Filosofia política feminista
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: INFS1)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil docent: Fisioteràpia en Neurologia III. Plasticitat i Neurorehabilitació
Perfil investigador: Alteracions somatosensorials en trastorns del neurodesenvolupament
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: INFS2)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil docent: Valoració en Fisioteràpia i Fisioteràpia Esportiva
Perfil investigador: Avaluació i prevenció de lesions en l’esport
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PDE1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa
Perfil investigador: Vulnerabilitat social i intervenció socioeducativa, programes i competències familiars
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: PDE2)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió Plàstica
Perfil docent: Educació Artística i Estètica. Fonaments de l’Art Plàstic i Visual
Perfil investigador: L’experiència estètica de l’art modern aplicada a projectes educatius comunitaris
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 130229)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent: Intervenció psicològica: tècniques i tractaments cognitivoconductuals
Perfil investigador: Temperament, regulació emocional i problemes emocionals
 
Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Psicologia dels grups i les organitzacions
Perfil investigador: Intervenció psicosocial en planificació i gestió de recursos humans per competències
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: PS2)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
Perfil docent: Psicologia biològica
Perfil investigador: Bases psicobiològiques del dolor crònic
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: 130444)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Perfil docent: Psicologia general
Perfil investigador: Psicologia aplicada
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q1)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: Química Analítica
Perfil investigador: Cristal·lització patològica
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q2)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica
Perfil docent: Química Inorgànica
Perfil investigador: Materials porosos
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q3)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química Orgànica
Perfil investigador: Química supramolecular i química biològica
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q4)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química Orgànica
Perfil investigador: Química supramolecular
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: Q5)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química Orgànica
Perfil investigador: Química orgànica computacional
 
b)  Llicències per estudis
 
El vicerector de Personal Docent i Investigador intervé per explicar la llicència per estudis demanada.
 
El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s’indica a continuació (annex 15) (01:16:12-01:17:14).
 
·     A la senyora Camelia Viviana López Deflory, ajudanta del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, a la Universitat d’Ottawa (Canadà), pel període comprès entre el 30 de desembre de 2021 i el 8 d’abril de 2022, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).
 
Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes
 
La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 16):
 

 Ref.

Tipus
Entitat
País
Objecte
4133
CV/P
Centro de Investigaciones Sociales (CONICET)
 
Cooperació mútua entre la UIB, a través del Laboratori d'Investigació i Innovació en Formació Professional, i el Centro de Investigaciones Sociales (CONICET)
4134
CV/P
Senyor Antoni Marí
 
Donació de l’obra titulada Tots els cavalls (2018). Collage, tinta i pintura acrílica sobre paper
4160
AM
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
 
Cooperació de les institucions signants en l'àmbit de la recerca i la formació en serveis de salut
4164
CV/P
Universitat Autònoma de Barcelona
 
Pròrroga
4165
CV/P
Consell Insular d'Eivissa
 
 
Concessió d’una ajuda econòmica i establiment dels termes i les condicions de la col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa (CIE) i la Universitat de les Illes Balears (UIB)
4167
CV/P
Escola Balear d'Administració Pública
 
Formació i perfeccionament del personal d'administració i serveis
4171
CV/P
Fundación Carolina
 
Concessió d'una beca anual destinada a la formació de professorat procedent d'universitats iberoamericanes
4174
Addenda
Banc Santander, SA
 
Modificació del nombre de beques assignades a la Universitat en el marc del programa Beques Santander Connecta
4175
Addenda
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
 
Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) 2020-21
4176
CV/P
Agència Estatal de Meteorologia
 
Realització de pràctiques externes curriculars
4177
CV/P
Servei de Salut de les Illes Balears
 
 
Col·laboració entre la UIB i el Servei de Salut sobre l’accés a les dades de caràcter personal a càrrec dels professionals sanitaris que desenvolupen la seva tasca a l’SPRL UIB
4178
AM
Bio Island XXI, SL
 
Desenvolupament d’activitats conjuntes en l'àmbit del cultiu i aplicacions medicinals de cànnabis
4179
Addenda
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears
 
Cessió d’ús d’un espai
4184
AM
Federació de Bàsquet de les Illes Balears
 
Desenvolupament de programes de cooperació en els camps de la formació, l’esport i la cultura
4185
AM
Associació de Mestres d’Audició i Llenguatge de les Illes Balears (AMALIB)
 
Desenvolupament de programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació
4187
Protocol
GOIB, Turistec, Cambra de Comerç de Mallorca i Cooperatives Agroalimentàries IB
 
Implicació i revitalització dels actius industrials i de coneixements existents, creació d'activitats i programes encaminats a promoure la col·laboració, la innovació i les iniciatives conjuntes
4190
CV/P
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
 
Concreció dels compromisos que assumeixen l’IDI i la UIB en relació amb la continuació de les activitats del foment de la cultura emprenedora amb el nou format de la Càtedra Iemprèn
4193
CV/P
Conselleria de Fons Europeu, Universitat i Cultura
 
Construcció de l'edifici interdepartamental de Ciències de la Salut al campus de la Universitat de les Illes Balears i finançament mitjançant els fons addicionals REACT-EU del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears
 
Es retira el següent conveni i intervé el vicerector de Personal Docent i Investigador per explicar els motius de la retirada:
 
4166
CV/P
Govern de les Illes Balears i Servei de Salut de les Illes Balears
 
Augment de 30 places de nou ingrés als estudis de grau d’Infermeria
 
Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats per l’Escola de Doctorat (annex 17):
 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4162
AM
Fresenius Kabi
Alemanya
Realització dels treballs d'investigació relatius al programa de Doctorat
4180
CV/P
Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA)
 
Promoure la formació d’investigadors en l’àrea d’Infermeria mitjançant la formació de doctorat de graduats en Infermeria
 
El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment (01:17:20-01:22:21).
 
Punt 16. Torn obert de paraules
 
Al torn obert de paraules intervé el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà i li responen el Rector i la vicerectora d’Estudiants (02:48:08-02:56:34). També intervenen el doctor Joan Ribot Riutort (02:56:36-02:59:38) i el senyor Guillem Coll Garcia (02:59:46-03:01:23).
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

 

Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021
 
Relació d’assistents:
 
1.      M. Teresa Adame Obrador
2.     Antoni Bordoy Fernández
3.     Mercè Borràs Dalmau
4.     M. Magdalena Brotons Capó
5.     Miquel À. Capellà Galmés
6.     Lorenza Carrasco Martorell
7.     José María Carretero Gómez
8.     Guillem Coll Garcia
9.     Rafel Crespí Cladera
10.   Príam Francesc de Villalonga Smith
11.    Miquel Josep Deyà Bauzà
12.   Joan Josep Estrany Bertos
13.   Ricardo García Noval
14.   Cristina Gil Membrado
15.   Yolanda González Cid
16.   M. Consolación Hernández Guerra
17.   Víctor Homar Santaner
18.   Antoni Jaume Capó
19.   Isabel Lladó Sampol
20.  Bartomeu Llinàs Ferrà
21.   Enrique Llompart Rigo
22.  Sebastián Lora Sánchez
23.  Carles Mulet Forteza
24.  Maurici Mus Amézquita
25.  Marc Nadal Roberts
26.  Miquel F. Oliver Trobat
27.  Bartomeu Pascual Fuster
28.  Isabel M. Perelló Bisellach
29.  Joan Ribot Riutort
30.  Miquel Jesús Roca Adrover
31.   Miquel Roca Bennàsar
32.  Miquel Antoni Roig Figuerola
33.  M. Dolores Tirado Bennàsar
34.  Carmen Touza Garma
35.  Gemma Isabel Turnes Palomino
36.  Jaume Carot Giner
37.  Irene Nadal Gómez
 
 
Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021
 
Relació d’assistents amb veu i sense vot:
 
1.       Gabriel Cardona Juanals
2.      Bartomeu Coll Vicens
3.       Francesca Comas Rubí
4.      Antonio Conde Tejón
5.       Felicià Grases Freixedas
6.      Javier Gulías León
7.       Emilio Hernández García
8.      Joan David Janer Torrens
9.      Margarita Miró Julià
10.    Cristina Moreno Mulet
11.     Adrià Muntaner Mas
12.    Josep A. Pérez Castelló
13.     Neus Piña Capó
14.    Guillem Xavier Pons Buades
15.     Virgínia Ramon Álvarez
16.    Montserrat Rodríguez Delgado
17.     Ana María Rodríguez Guerrero
18.    Noemí Sansó Martínez
19.    Carolina Sitges Quirós
20.   Jeroni Reynés Vives