Consell de Govern

 

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de maig de 2022
 
La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 6 de maig de 2022 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 (Convocatòries i sessions) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que indica que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.
 
A les 11 hores del dia 6 de maig de 2022, a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).
 
Assisteixen, com a membres convidats, al Consell de Govern, amb veu i sense vot, les persones també indicades al marge (annex 2).
 
S’excusen d’assistir-hi el doctor Rubén Jarazo Álvarez, el doctor Guillem Xavier Pons Buades, el doctor Miquel F. Oliver Trobat, la doctora Olaya Álvarez García, la doctora Francina M. Orfila Sintes, el doctor Antonio Conde Tejón, el doctor Andreu Sansó Rosselló, el doctor Príam F. de Villalonga Smith, el doctor Bartomeu Coll Vicens, el doctor Emilio Hernández García, el doctor Miquel Roca Bennàsar, el senyor Ricardo García Noval i la senyora Virgínia Ramon Álvarez.
 
El Rector informa que es retira el punt 6.2, relatiu al Pla antifrau, perquè s’han de perfilar algunes qüestions jurídiques abans de sotmetre’l a aprovació.
 
El Rector dona la benvinguda als assistents i els recorda que aquesta sessió és enregistrada (00:00:00 - 00:01:53).
 
Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 
El Consell de Govern aprova per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de març de 2022 (00:01:54 - 00:02:06).   
 
Punt 2.1: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Enginyeria Industrial

 

 
El Rector fa una breu exposició sobre el punt i dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, que explica la proposta del Màster Universitari en Enginyeria Industrial, de conformitat amb les previsions de l’article 21 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 513, de 19 de març), i el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat (BOE núm. 233, de 29 de setembre) (annex 3).
 
El Rector dona la paraula al senyor Guillem Coll Garcia. El vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent intervé per contestar a l’intervinent.
 
Se sotmet a aprovació la proposta. El Consell de Govern aprova el Màster Universitari en Enginyeria Industrial perquè es pugui enviar a l’ANECA per a la verificació pertinent i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement quan escaigui (00:02:22 - 00:05:58). 
 
Punt 2.2: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Prevenció de Riscs Laborals
 
El Rector, després d’una exposició prèvia, dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, que explica la proposta del Màster Universitari en Prevenció de Riscs Laborals, de conformitat amb les previsions de l’article 21 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 513, de 19 de març), i el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat (BOE núm. 233, de 29 de setembre) (annex 4).
 
El Rector dona la paraula a la doctora Francesca Garcias Gomila, que vol fer constar en l’acta que no podrà impartir aquest màster i, per això, demana que a l’apartat de professorat disponible de la memòria s’esborrin el perfil i els mèrits que li corresponen. 
 
Se sotmet a aprovació la proposta. El Consell de Govern aprova el Màster Universitari en Prevenció de Riscs Laborals perquè es pugui enviar a l’ANECA per a la verificació pertinent i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social, perquè en prengui coneixement quan escaigui (00:06:00 - 00:07:49).   
 
Punt 2.3: Aprovació, si escau, de títols propis
 
a) Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS)
b) Diploma de la UOM a Eivissa
c) Diploma de la UOM a Menorca
 
El Rector fa una breu intervenció sobre el punt i dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, que explica les propostes d’estudis propis que s’han indicat anteriorment, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 13257/2019, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.
 
Els estudis són:
 
1. Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS)
 
El Rector sotmet a aprovació aquest títol, que s'aprova per assentiment (annex 5) (00:08:31 - 00:08:42).
 
2. Diploma de la UOM a Eivissa
 
El Rector sotmet a aprovació aquest títol, que s'aprova per assentiment (annex 6).
 
3. Diploma de la UOM a Menorca
 
El Rector sotmet a aprovació aquest títol, que s'aprova per assentiment (annex 7) (00:08:48 - 00:10:40).
 
Punt 2.4: Premis extraordinaris de doctorat
 
El Rector, després d’una exposició prèvia, dona la paraula al vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, el qual indica que presenta a l’aprovació del Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció i de conformitat amb el que disposa l’article 34 de l’Acord normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears, i en relació amb els premis extraordinaris de doctorat, segons l’acta de la comissió d’avaluadors externs que han jutjat les persones candidates al premi extraordinari del programa de Doctorat en Biologia de les Plantes, la concessió del premi indicat a la doctora Carmen Hermida Carrera (annex 8).
 
El Consell de Govern aprova per assentiment concedir el premi extraordinari del programa de Doctorat en Biologia de les Plantes a la doctora Carmen Hermida Carrera (00:10:41 - 00:12:08).
 
Punt 3.1: Aprovació condicionada, si escau, del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i, en conseqüència, de la seva implantació
 
El Rector fa una breu explicació sobre el tema i dona la paraula a la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, que explica el pla d’estudis del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que es presenta a l’aprovació del Consell de Govern. Tant el Rector com la vicerectora deixen constància que l’aprovació i la implantació del grau estan condicionades al fet que hi hagi finançament suficient.
 
Seguidament la vicerectora agraeix la feina feta a totes les persones que han participat en l’elaboració del pla d’estudis (annex 9).

Intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, la doctora Cristina Moreno Mulet, la vicerectora de
Gestió i Política Acadèmica de Grau, el doctor Pere Palou Sampol, el senyor Guillem Coll Garcia, la doctora M. Antònia Carbonero Gamundí i el doctor Pere Palou Sampol, que torna a fer ús de la paraula.
 
Finalment, el Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 2 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB (FOU núm. 513, de 19 de març), i el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat (BOE núm. 233, de 29 de setembre), aprova per assentiment la proposta de pla d’estudis del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, condicionada al finançament suficient per a la posada en marxa d’aquest estudi, i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (00:12:14 - 00:23:15).
 
Punt 3.2: Aprovació, si escau, de la modificació del grau d’Odontologia
 
El Rector, després d’una exposició prèvia en la qual recorda que aquest punt es va ajornar a la darrera sessió del Consell de Govern, dona la paraula a la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, que explica la modificació del pla d’estudis del grau d’Odontologia que es presenta a l’aprovació del Consell de Govern (annex 10).
 
El Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de l’article 2 de l’Acord normatiu 13866/2021, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB (FOU núm. 513, de 19 de març), i el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat (BOE núm. 233, de 29 de setembre), aprova per assentiment la proposta de modificació del pla d’estudis del grau d’Odontologia i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement i emeti l’informe corresponent (00:23:17 - 00:25:00).
 
Punt 4.1: Modificació de plantilla
 
El Rector fa una breu exposició sobre el tema i dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador.
 
Aquest intervé amb una presentació en la qual mostra la situació actual de la plantilla del personal docent i investigador i la seva evolució històrica en relació amb la demanda docent a la UIB.
 
Intervenen el doctor Rafel Crespí Cladera, el doctor Carles Bona Garcia, el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, el president del Consell Social, la doctora Francesca Garcias Gomila i la doctora M. Dolores Tirado Bennàssar.
 
Intervenen el Rector i el vicerector de Personal Docent i Investigador per donar resposta a les intervencions.
 
A continuació, el vicerector explica les propostes concretes de modificació de plantilla que se sotmeten a votació i, en particular, les que afecten els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Enginyeria Industrial i Construcció, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 11).
 
La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb la modificació de plantilla del Departament de Medicina, pel que fa a la dotació de la primera plaça vinculada de professor titular d’universitat. El vicerector de Personal Docent i Investigador completa la informació i destaca la importància d’aquesta primera plaça de professor titular d’universitat del Departament de Medicina, perquè també és la primera plaça vinculada de la Universitat.
 
Seguidament, informa sobre la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta els departaments de Dret Privat, Economia de l’Empresa, Infermeria i Fisioteràpia, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, i Pedagogia i Didàctiques Específiques (annex 12).
 
Continua amb la informació sobre la proposta de modificació de plantilla del Centre d’Estudis de Postgrau a Palma (annex 13).
 
A continuació, informa sobre la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Centre d’Estudis de Postgrau (annex 14).
 
Seguidament, informa sobre la proposta de modificació de plantilla del Centre d’Estudis de Postgrau referent al Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (annex 15).
 
Finalment, informa sobre la proposta de modificació de plantilla corresponent al conveni per al grau de Direcció Hotelera (annex 16).
 
El Rector fa constar el seu agraïment al vicerector de Personal Docent i Investigador per la presentació feta al principi d’aquest punt, que dona una visió de la situació de la Universitat que no s’havia ofert mai fins ara.
 
El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment (00:25:06 - 01:56:28).
 
Punt 4.2: Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública addicional única i extraordinària en funció de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre
 
El Rector, després d’una intervenció inicial, dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que explica l’oferta d’ocupació pública addicional única i extraordinària en funció de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que es presenta a l’aprovació del Consell de Govern.
 
A continuació intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, el senyor Guillem Coll Garcia i el vicerector de Personal Docent i Investigador, que contesta als intervinents.
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 17) (01:56:30 - 02:15:28).
 
 
Punt 4.3: Afers de tràmit
           
a)  Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents
 
El Rector fa una breu intervenció i dona la paraula al vicerector de Personal Docent i Investigador, que dona compte dels membres de les comissions que es presenten per a l’aprovació pertinent. Així mateix, indica un canvi referent a un vocal de la comissió de la plaça del Departament de Física amb codi FS3, la qual es modificarà. Les places que s’han de jutjar són les següents:  
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: B1)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Zoologia
Perfil docent: Assignatures pròpies de l’àrea
Perfil investigador: Entomologia aplicada, vectors de malalties d’interès medicoveterinari
 
Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: B2)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Genètica
Perfil docent: Genètica, Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica. Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme
Perfil investigador: Aplicacions forenses de la genètica evolutiva
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: B3)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Microbiologia
Perfil docent: Operacions Bàsiques de Laboratori i Ampliació de Microbiologia
Perfil investigador: Microbiologia
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: BFiCS4)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: Bioquímica i biologia molecular en ciències de la salut
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: BFiCS5)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: Bioquímica i biologia molecular en ciències de la salut
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: BFiCS6)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: Bioquímica i biologia molecular en ciències de la salut
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: BFiCS7)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: Bioquímica i biologia molecular en ciències de la salut
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: BFiCS8)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: Bioquímica i biologia molecular en ciències de la salut
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: BFiCS9)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i Laboratori General de Bioquímica
Perfil investigador: Desenvolupament de nous biomaterials per a ús terapèutic
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 021932)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil docent: Introducció a les Comunitats Prehistòriques
Perfil investigador: Prehistòria de les Illes Balears
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 021011)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Antiga
Perfil docent: Història Antiga d’Espanya; Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic
Perfil investigador: Època romana republicana: diplomàcia
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: 2022CMI01)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica
Perfil docent: Didàctica de les Matemàtiques II, Matemàtiques de l’Educació Primària
Perfil investigador: Didàctica de les matemàtiques
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: 2022CMI02)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa
Perfil docent: Mineria de Dades, Matemàtiques III-Estadística, Matemàtiques II
Perfil investigador: Estadística aplicada
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 2022CMI03)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent: Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics i Arquitectura de Computadors
Perfil investigador: Eficiència energètica en servidors virtuals consolidats
 
Categoria: ajudant (codi plaça: 2022CMI04)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil docent: Matemàtiques per a l’Enginyeria
Perfil investigador: Teoria qualitativa de les equacions diferencials ordinàries
 
Categoria: ajudant (codi plaça: 2022CMI10)
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics
Perfil docent: Enginyeria del software. Gestió de projectes
Perfil investigador: Enginyeria del software: models, mètodes i tècniques de suport al desenvolupament de software. Lean & Agile Project Management. Qualitat dels processos i dels productes de software
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: DPR2)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Processal
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: ajudant (codi plaça: DPU1)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: ajudant (codi plaça: DPU2)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: DPU3)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: DPU5)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: 602275)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Entorn Econòmic; Macroeconomia
Perfil investigador: Teoria macroeconòmica
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: 602267)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil investigador: Econometria i anàlisi de sèries temporals
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: 602314)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil investigador: Econometria i anàlisi de sèries temporals
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 602272)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia de la Informació; Jocs i Decisions Estratègiques
Perfil investigador: Organització industrial
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: EA1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques      
Perfil docent: Història Econòmica
Perfil investigador: Història econòmica i història del pensament econòmic
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: EA2)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Història Econòmica i Institucions Econòmiques
Perfil docent: Història Econòmica, Història Econòmica de l’Empresa
Perfil investigador: Història econòmica i història econòmica de l’empresa
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: EA3)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Sistema Fiscal
Perfil investigador: Teoria econòmica i fiscalitat
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: 060190)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent: Màrqueting Turístic I (20509)
Perfil investigador: Comportament del consumidor i mètodes quantitatius
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: EE1)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Inversió i Finançament Empresarial (21207)
Perfil investigador: Finances empresarials i govern corporatiu
 
Categoria: professor visitant (codi plaça: EE4)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent: Màrqueting Turístic II (20519)
Perfil investigador: Comportament del consumidor i màrqueting de serveis
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EE55)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Introducció a l’Empresa (20607)
Perfil investigador: Estratègia empresarial i govern corporatiu
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EE6)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Estratègia Empresarial (21213)
Perfil investigador: Economia laboral i de l’emprenedoria
 
Categoria: ajudant (codi plaça: EE7)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Economia Financera (20615)
Perfil investigador: Mètodes quantitatius per a la valoració d’actius derivats
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 102538)
Departament: Enginyeria Industrial i Construcció
Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques
Perfil docent: Projectes Tècnics, Organització i Equips d’Obra
Perfil investigador: Disseny d’instrumentació per a assaigs tèrmics de materials i qualitat d’aire interior
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: EIC7)
Departament: Enginyeria Industrial i Construcció
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Perfil docent: Màquines Hidràuliques
Perfil investigador: Tecnologia i òptica de captadors solars
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FC1)
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Llengua i Normativa III: l’Oració, Llengua Catalana, Planificació Lingüística
Perfil investigador: Normativa de la llengua catalana, sociolingüística
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FC2)
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Habilitats Lingüístiques per a l’Educació Primària, Literatura Catalana i Universal per a l’Educació Primària
Perfil investigador: Llengua i literatura catalanes, didàctica de la llengua, didàctica de la literatura
 
Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FEMIC2)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Francesa
Perfil docent: 20507 Francès I (GTUR)
Perfil investigador: Relat de viatges i insularitat al segle XIX. Viatgers francesos a les Balears
 
Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FEMIC3C)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 29910 Anglès II (GDHO) i 22117 Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
Perfil investigador: Estratègies feministes i postcolonials en l’ensenyament de l’anglès
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FEMIC4C)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 29910 Anglès (GDHO) i 21816 Understanding English Grammar I
Perfil investigador: Lingüística de corpus i gramàtica de construccions
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMIC5)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 20506 Anglès II (GATU)
Perfil investigador: Llengua i lingüística angleses
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMIC6)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 21375 English for Health and Behavioural Sciences
Perfil investigador: Llengua i lingüística angleses
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMIC7)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i Literatura
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: Adquisició i ensenyament de la llengua espanyola
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: 813161)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: 29920 Anglès per a Directius (GDHO)
Perfil investigador: Visibilitat i interacció de llengües minoritàries i majoritàries en l’àmbit del turisme
 
Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FEMIC9)
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Orígens i Desenvolupament de la Llengua Anglesa
Perfil investigador: Variació morfosintàctica en varietats internacionals de l’anglès
 
Categoria: professor contractat doctor (interí)(codi plaça: FiTS1)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent: Serveis Socials Sectorials I, Treball Social en Programes d’Igualtat
Perfil investigador: Desigualtats de gènere i prostitució des del treball social 
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FiTS2)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent: Teoria i Models del Treball Social Comunitari
Perfil investigador: Comunitats i vincles de reciprocitat
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: FiTS3)
Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent: Teoria i Models del Treball Social i Processos i Tècniques del Treball Social de Grup
Perfil investigador: El desgast per empatia en el voluntariat sociosanitari
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 102328)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Perfil docent: Física II (21403)
Perfil investigador: Física computacional avançada
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FS3)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Mecànica de Fluids
Perfil docent: Mecànica (20353)
Perfil investigador: Interaccions fisicobiològiques a l’oceà
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: FS4)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: Física dels Medis Continus (21021)
Perfil investigador: Nivell del mar i onatge
 
Categoria: ajudant (codi plaça: INiFS1C)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Pràctiques Clíniques I
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: ajudant (codi plaça: INiFS2C)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Infermeria de l’Adult V i Pràctiques Clíniques VII
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: INiFS3C)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Educació i Promoció de la Salut, Pràctiques Clíniques I i Pràctiques Clíniques III
Perfil investigador: Promoció de la salut basada en actius i en la promoció de l’activitat física
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: INiFS4)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil docent: Fisioteràpia Cardiorespiratòria, Pràcticum I i Legislació Sanitària
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: ajudant (codi plaça: DC168227)
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil docent: Pràctiques Clíniques III
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: M1)
Departament: Medicina
Àrea de coneixement: Cirurgia
Perfil docent: Bases de Cirurgia
Perfil investigador: Cirurgia colorectal
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: PAPE1)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar (DOE)
Perfil docent: Documentació i Comunicació Científica (grau d’Educació Social) i Investigació i Innovació Responsable (Màster en Investigació i Intervenció Psicoeducativa)
Perfil investigador: Integritat acadèmica a l’educació superior
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: PAPE2)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent: Psicologia de l’Educació (grau d’Educació Infantil) i Intervenció Psicoeducativa i Psicosocial (grau de Psicologia)
Perfil investigador: Adquisició del llenguatge, conducta antisocial i psicofisiologia de les emocions
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PAPE8)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Bases Didàctiques i Disseny Curricular (grau d’Educació Infantil) i Reflexió i Innovació Educativa (grau d’Educació Infantil)
Perfil investigador: Processos d’ensenyament-aprenentatge innovadors
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PAPE3)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent: Observació i Documentació (grau d’Educació Infantil) i Estratègies d’Intervenció en la Primera Infància I (grau d’Educació Infantil)
Perfil investigador: Educació artística en els currículums d’Educació Infantil
 
Categoria: professor contractat doctor (interí) (codi plaça: PDE1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Pensaments i Contextos Educatius Contemporanis
Perfil investigador: Història de l’educació a l’època contemporània
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PDE2)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Gerontologia Educativa
Perfil investigador: Programes d’intervenció socioeducativa en família basats en l’evidència
 
Categoria: ajudant (codi plaça: PDE3)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent: Història de l’Educació
Perfil investigador: Història de l’escola a l’època contemporània
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PDE9)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió Musical
Perfil docent: Representació Escènica
Perfil investigador: Didàctica de la música: el patrimoni immaterial
 
Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PS1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent: Avaluació i Diagnòstic Psicològic
Perfil investigador: Tractament basat en la consciència plena (mindfulness) per a les psicosis i el trastorn mental greu
 
Categoria: ajudant (codi plaça: PS8)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent: Dissenys d’Investigació en Psicologia
Perfil investigador: Innovació tecnològica en Psicologia
 
Categoria: ajudant (codi plaça: CD140625)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química Orgànica
Perfil investigador: Química supramolecular
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: 040179)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
Categoria: professor contractat doctor (codi plaça: 040182)
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil investigador: El propi de l’àrea
 
El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’han indicat (annex 18) (02:15:30 - 02:16:47).
 
 
b) Llicències per estudis
 
No n’hi ha.
 
Punt 5.1: Extinció del consorci Centre Balears Europa
 
El Rector, després d’una breu intervenció, dona la paraula a la Secretària General, que indica que la Junta Rectora del Centre Balears Europa, a la sessió del dia 17 de març de 2022, va acordar iniciar el procediment per a l’extinció del consorci Centre Balears Europa, sense liquidació, amb cessió global d’actius i passius, i successió consegüent del personal laboral propi del consorci a una nova fundació del sector públic instrumental autonòmic (annex 19).
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (02:16:50 - 02:18:40).
 
Punt 5.2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes
 
El Rector sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i addendes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 20):
 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4169
CV/P
Servei d'Ocupació de les Illes Balears
 
Establir el marc per regular la col·laboració entre la UIB i l’entitat col·laboradora per possibilitar la realització de pràctiques externes
4186
CV/P
Conselleria d'Afers Socials i Esports
 
Potenciar el desenvolupament d'activitats conjuntes en àmbits de formació, recerca i transferència de coneixement en matèria d'educació familiar i intervenció socioeducativa en infància, adolescència i família
4240
CV/P
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i Institut Balear de la Dona
 
Instrumentar la subvenció nominativa que I’Institut Balear de la Dona ha concedit a la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere i concretar els compromisos que ambdues parts adquireixen en la substanciació de l’ajut atorgat
4242
AM
Universitat Federal de Juiz de Fora
Brasil
Col·laborar acadèmicament, científicament i culturalment
4245
CV/P
Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba
 
Desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació
4247
CV/P
Fundación Avanza
 
Col·laborar per millorar la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat universal, la inclusió i la no-discriminació de totes les persones amb altes capacitats intel·lectuals dins la comunitat universitària
4250
CV/P
Ajuntament de Santa Maria del Camí
 
Digitalitzar i publicar a la Biblioteca Digital de les Illes Balears (BiDIB) les Jornades d’Estudis Locals de Santa Maria del Camí
4251
CV/P
Ajuntament de Deià
 
Incorporar l'Arxiu Històric a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (III fase)
4252
CV/P
Ajuntament de Porreres
 
Incorporar l'Arxiu Històric a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (II fase)
4253
CV/P
Ajuntament de sa Pobla
 
Incorporar l'Arxiu Històric a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (III fase)
4254
CV/P
Parque Nereida Suites Hotel (Nereida, SA)
 
Desenvolupar programes d'investigació conjunts, l’intercanvi de coneixements i la cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació
4255
CV/P
Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Fundación Avanza
 
Desenvolupar accions, propostes i programes que tinguin com a finalitat millorar l'atenció de l'estudiant amb altes capacitats intel·lectuals en el sistema universitari espanyol, com a tret de qualitat i excel·lència de les nostres universitats
4256
CV/P
Institut Balear de la Dona
 
Instrumentar la subvenció nominativa de l'IBDona a la UIB
4257
CV/P
Associació Nacional de Perits Judicials Col·legiats
 
Desenvolupar actuacions relacionades amb l'activitat d'ambdues institucions
4258
CV/P
Ajuntament de Llucmajor
 
Digitalitzar, catalogar i publicar a la BiDIB les Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor, així com preservar-ne digitalment a llarg termini els arxius digitals
4259
CV/P
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Incloure els sumaris i articles a text complet de l’Academic Journal of Health Science al dipòsit RACO
4260
CV/P
Universitat de Valladolid
 
Realitzar la contractació coordinada del desenvolupament de mòduls de programari per a Moodle dins el projecte UniMoodle
4261
Donació
Senyora Carme Vidal Jaume
 
Donar el fons documental Llegat Carme Vidal-Guillem Simó
4262
Pròrroga
Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT)
 
Prorrogar el conveni amb SECOT
4263
CV/P
Universitat de Sevilla
 
Adquirir i desenvolupar el programari necessari per a la construcció d'una plataforma web, que es denominarà CONSEG, per a l'execució de campanyes automàtiques de conscienciació en seguretat de la informació a les universitats públiques
 
Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 21):
 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4239
CV/P
Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
 
Promoció de la formació de titulats de màster en l’àrea d’edificació i rehabilitació arquitectònica
4248
CV/P
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC
Mèxic
Intercanvi d'estudiants per al programa de doble titulació entre la UIB i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC, en Ciència i Tecnologia Ambiental
4249
CV/P
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC
Mèxic
Intercanvi d'estudiants per al programa de doble titulació entre la UIB i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC, en Ciència de Materials
 
Finalment, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern aquest conveni tramitat per l’Escola de Doctorat (annex 22):
 
Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
4162
AM
Fresenius Kabi
Alemanya
Regular la col·laboració entre les parts per a la realització dels treballs d'investigació relatius al programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química i l'elaboració de la tesi doctoral
 
S’obre un torn obert de paraules.
 
El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis, protocols i addendes indicats anteriorment per assentiment (02:18:43 - 02:19:32).
 
 
Punt 6.1: Modificació de la relació de llocs de treball del PAS
                         
El Rector, després d’una breu intervenció, dona la paraula a la Gerenta, que explica l’origen, la motivació i l’abast de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS que es presenta (annex 23).
 
Fa ús de la paraula el senyor Guillem Coll Garcia.
 
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (02:19:33 - 02:23:39).
 
Punt 6.2: Aprovació, si escau, del Pla de mesures antifrau de la UIB
 
El Rector indica que s’ha retirat aquest punt de l’ordre del dia.
 
Punt 7: Informació del Consell de Direcció
           
·       El Rector informa sobre els temes següents:
o   Una empresa vol fer un concert a la UIB.
o   Es donarà informació sobre el finançament de les biblioteques en una propera sessió del Consell de Govern.
o   La situació de crisi energètica i les mesures que s’estan pressupostant.
 
·       A continuació, el vicerector d’Economia i Infraestructures completa la informació sobre la factura elèctrica i les mesures adoptades per la situació de crisi energètica.
 
·       El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació informa sobre la suspensió de la conferència sobre el llibre Nadie nace en un cuerpo equivocado.
 
El Rector proposa elaborar un petit codi ètic sobre la llibertat d’expressió per a tota la comunitat universitària i planteja diverses possibilitats per als que vinguin de fora, com és la creació d’un protocol d’actuació per a aquests casos.
 
·       La vicerectora d’Estudiants informa sobre el resultat de les convocatòries d’ajuts per causes sobrevingudes (02:24:01 - 03:17:56).  
 
Punt 8: Torn obert de paraules
 
El Rector obre el torn obert de paraules, en el qual intervenen el doctor Jordi Pich Solé, el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, la doctora M. Antònia Carbonero Gamundí, el senyor Guillem Coll Garcia, el doctor Javier Gulías León, el president del Consell Social i el Rector.
 
El vicerector de Política Científica i Investigació fa una intervenció per oferir informació, i posteriorment intervenen el doctor Joan Ribot Riutort i el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà (03:17:58 - 03:51:59).
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.